KLEINE COURANT t Vliegend Blaadje imar Heider, Texel, WieHngen mn Anna Paulowna, Haat en Smart. No. 3271 Woensdag 22 Juni 1904. 32ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat. Telef. 59. Bureau: Koningstr. 29. Interc.-Telef. 50. Aau onze abonró's buiten de gemeente wordt beleefd ver zocht 't verschuldigde abonnementsgeld Vliegend Blaadje en Zondagsblad 2* kwar taal 1904, te willen overmaken per Post wissel of in postzegels vóóo* 5 Julii, zullende anders daarover met 5 cents ver hooging per post worden beschikt. Postwissels voor dat doel behoeven slechts met een zegel van 2'/j Ct. beplakt te worden. Nieuwstijdingen HELDER, 21 Juni 1904. De heer A. Mynbardt, alhier, heeft de vorige week te Rotterdam met gunstig gevolg examen afgelegd als apothekers bediende. Op j. 1. Zaterdag 18 Juni 1904 werd door het Bestuur van het Algem. Weeshuis alhier aanbesteed ,Do levering van Aard appelen, Rundvleesch, Rundvct, Spek en Reuzel, benoodigd voor het gesticht gedu rende hot twecdo halfjaar 1904." Voor de levering van Aardappelen waren ingekomen 7 biljetten van de heeren: P. K. Groot, f 2.20; A. Groot, f 2.19; A. Postma, f 2.00; C. Bregman, f2.00; F. Th. de Haas, f 1.95A. J. do Bunje, f 1.92C. van Os, f 1.79 per H.L. Aan den laagsten inschrjjver gegund. Voor de levering van Rundvleesch, Rund- vet, Spek en Reuzel waren 6 biljetten in geleverd van de heeren Chr. Goes, Rund vleesch f 0.80, Rundvet f 0.50, Spek 0.50, Reuzel f 0.60 Wed. O. W. Broorsma, Rund vleesch f 0.80, Rundvet f 0.40, Spek f 0.44, Reuzel f 0.60J. Termaat, Rundvleesch f 0.75, Rundvet f 0.60, Spek f 0.50, Reuzel f 0.60J. A. van Gelder, Rundvleesch f0.78, Rundvet f0.44; Corns de Beurs Johz., Spek f 0.47, Reuzel f 0.64Gebrs. Oosten burg, Rundvleesch, f 0.70, Spek f 0.48, Reuzel f 0.60 per K.G. Zaterdagmiddag is de reclametentoon- stelling in hot Bondsgebouw op de Molen gracht geopend. Mej. J. de Haas—Zoetelief sprak een woord van welkom tot de aanwe zigen. Zy wees er op, dat alom in den lande gestreefd wordt naar opheffing van den zoo- genaamden middenstand en dat daarvoor ook wel reden is, wyl het niet te ontkennen valt dat daar eenigen achteruitgang valt waar te nemen. Zy meende dat de middenstand zich zelf omhoog kan werken door geest- en wilskracht en vooral door reclame. Teneinde de winkeliers in den Helder in de gelegenheid te stellen hunne waren to tooncn en daardoor reclame te maken voor hunne zaak, had het damescomité deze poging gewaagd. Op be scheiden schaal ingericht moge, de tentoon stelling ton spoorslag zjjn voor andere cor poraties om iets grootsch, iets schoons te geven. Dat zal den middenstand opwerken, omhoog brengen, wat der maatschappij, die belang heeft by een krachtigen middenstand ten goede zal komen. Na een woord van dank aan de inzenders en aan liet bestuur der R.-K. Volksbond voor het kosteloos afstaan der groote zaal, gaf zy het woord aan de jury, die do bokroni gen voor de mooiste étalage zou toekennen. Deze jury bestond uit do heeren L. Rurapff, J. B. Mulders Cz. en J. A. Lydsman. Namens de jury sprak do heer Rumpff, hulde brengend aun het Damescomité voor het iniatief in deze. Hy achtte de poging ten volle geslaagd, en stelde een driewerf hoera voor de dames voor, wat do aanwezigen luide uitbrachten. Hy wees op het bctrekkeljjk mocilyke om uit het ingezonden eene keuze te doen, daar er heel wat goed3 te zien was. Na overleg had de jury bepaald, dat de di ploma's als volgt zullen worden uitgereikt eerste prysVan Es Kiesowetter: eerste prjjs H. Spruit, ae Magneettweede prys J. J. M. Smit. Eervolle vermeldingen werden toegekend aan de heerenJ. do Grauw, J. G. Putters, N. Roozekrans, M. H. Ruygh, J. J. Mol en J. ter Hall. Na een woord van dank aan de jury en een gclukwensch aan de bekroonden, ver klaarde Mej. de Haas—Zoetelief de tentoon stelling voor geopend en noudigdo allen uit een kjjkjo te gaan nemen. Gaarne maakten wjj van die uitnoodiging gebruik. Laten wij zeggen dat de zaal een prettigen indruk maakt. De étalages zyn hier cn daar afge wisseld met een kraam en een tentje en een Chineeschen tempel waar men een kop thee kan gebruiken. Versieringen zyn hier en daar aangebracht, waartusschen wij op enkele plaatscm, het adres dor firma lazen. Rechts beginnende is de eerste etalage die van den lieer J. G. Putters met vanille ijs, wel iets vorfrisschends in Juni. In suiker ligt daarnaast een afbeelding van het Bondsgebouw. Do hoer Joh. de Graauw exposeert zyne bekende feestartikelen cn heeft een •wan delende- reclame vier meisjes in baby-costuum. De lieer W. Becnaerts heeft in zyne etalage kristal mot zilver gemonteerd, gouden en zilveren voorwerpen, uurwerken enz. Het Magazijn «de Magneet' van den heer Spruit etaleert dames- en kinderartikelen, handschoenen, kinderpakjes enz. Het tooneel wordt ingenomen door eene groote inzending van de lieeron van Es en Kiesowetter bevattende meubels, tapytcn, kleeden en matten. Zeer trokken onze aandacht een prachtig cikunhoutcn-buffet in nieuwen stjjl on een Perzisch tapijt. Do heer J. J. M. Smit heeft zijne damesartikelen zeer mooi geëtuleerd cn zich zeer op 't laatste en nieuwste toegelegd. Wij zagen een mantel haute nou veauté*, zooals de dames die tn 't volgend herfst seizoen zullen dragen. Als iets nieuws wees men ons er op dat die mantel met leer is gegarneerd. De heer H. C. Koek stelt als vertegen woordiger van do fabriek J. F. Kuipers te den Haag twee piano's en eeu orgel ten toon. Do Helderache Drogistwinkel, Spoorstraat 68, J. Baarens, heeft verltandartikelen, abdijstroop Eifeltorenvliegenvangers enz. geëxposeerd, terwyl de Sigarenfabriek van Gebrs. de Waard, vertegenwoordigd door Jb. ter Hall, sigaren en sigaretten in gewoneu luxe verpakking ten toon stelt. Het middengedeelte der zaal wordt in genomen door een fraai bloemstuk waarin een reclame voor de Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij van P. Snel, te Helder. Verder viuden wij daar de inzending van rywielen van de fabriek «Premier*, Coventrij, enz. vertegenwoordigd door den heer N. Roozekrans. Als iet9 nieuws zagen we hier schroefvormig gedraaide buizen voor rywielen. In een fraaie uitstalkast stelt de heer M. H. Ruygh, verbandstoffen, vorplegingsartikelen dubbele Fransche breukbanden zonder veer, verbandkisten enz. ten toon. By do étalage van den heer H. Schol ziet het er lokker uit die exposeert koek en banketwerken en taart, terwyl de heer J. J. Mol gezorgd heeft te herinneren aan lekkere chocolade, fondants en suikerwerken. 't Geheel is wel rt bekyken waard. De tentoonstelling is de heele week gratis voor ieder toegankelijk. Zondag kost de entrée een dubbeltje. De verkiezingen voor de Prov. Staten zyn voor de liberalen ongunstig afgeloopen. De herstemmingen kunnen hierin geen ver andering meer brengen. Indien al do zetels in Zuid-Hollund, waarvoor herstemd moot worden, aan de liberalen toevallen, dan zullen die Staten als volgt samengesteld zyn Lib, Anti-lib. De niet aftredende helft der Staten bestaat uit 17 24 Van do (haaa gekoxenen zijn 8 22 Stel ala uitslag der herstemmingen11 86 46 De Eerate Kamer zou, indien xij nn ontbonden werd sumeagesteld worden als volgt: Liberalen Anti-liberalen Noord-Holland 9 Noord-Brabant 6 Friesland 4 Goldcrlaud 6 Groningen 3 Limburg 3 'treeht Overijscl (vermoedelijk) Zuid-Holland 10 Een politie-agent vond onbeheerd in de Warnioe8straat te Amsterdam een mand met 12 flesschen jenever, waarscbyn- lijk daar achtergelaten door iemand, wien de schrik om het hart was geslagen by het lezen van de vele verbodsbepalingen onzer nieuwe Drankwet De uitsluiting in da Diamantindustrie geëindigd. Vrydag waren de leden van den Alg. Ned. Diamant werkersbond cn de aangesloten orga nisaties bijeengeroepen om dc voorstellon, be vattende de voorwaarden waarop de strjjd zou worden geëindigd, zooals die door de besturen der diamantbowerkersvcrconigingen met de werkgevers waren opgesteld, te bespreken en oen beslissing te nemen. Die voorwaarden zijn: 1. Onmiddellijke toelating van 500 leerlin gen door de sub 8 te noemen commissie te verdeelen over de branches der diamantindu strie, naar mate der haar te blijken behoefte. 2. Toelating van 150 patroons-leerlingen, door de A. J. V. naar believen te verdeden over een periode van 5 jaren. 3. Instelling eener gemengde leerling-com missie. 1. Onmiddellijke invoering van den 9j- iirigen arbeidsdagop 1 Januari 1905 invoe ring van den 9-urige. 5. Onmiddellijke invoering van het nieuwe bril lant snijderstaricf. G. Op 1 Januari 1905 invoering eener ta- rielYcrhooging van 10 voor alle eigen kostenwerkers. In zeer groo'en getale waren de Diamant bewerkers opgekomen. De hoer Ilenri Polak leidde dc vergadering. Hy zette den toestand uiteen alsmede de strekking en do boteekenis der voorstellen, en deed namons den Bonds raad het voorstel do voorwaarden aan te nemen. Worden de voorstellen aangenomen dan wordt Maandag het werk opnieuw aan gevat. Er zal een tijd van groote drukte komen, want er ligt een massa werk in voor raad. Nadat cenigo opposanten waren beant woord ging men over tot stemming, die des avonds werd voortgezet, toen de werkende vakgenootcn in de gelegenheid gesteld werden, insgelijks hunne stem uit te brengen. Uitgebracht waren 4434 stemmen. Vóér het uanncmen der voorwaarden waren 3274, tégen 1136, blanco en van onwaarde 24. Tegelijkertijd was gestemd over eene ver hoogde bondscontributie, noodig geworden door het nitputten der fondsen. Ook die werd met overgroote meerderheid aangenomen. To voren waren de fabriekseigenaren in Krasnapolsky vergaderd geweest en hadden besloten, dat ingeval de organisaties de voor waarden aannamen, het werk Maandag zou worden hervat. De Alg. Juw. Ver, heeft dezelfde voorstellen als hierboven aangenomen met algemcene stemmen op zes na. Alle leden waren daar present. De uitsluiting heeft juist 4 maand geduurd. Uit Amsterdam meldt men Het was Vrydag tegen half vier, toen de bewoners aan do Dacosta- kade en omliggende straten door een donderend geraas werdeij opgeschrikt, vergezeld van een hooge opstuif ving van kalkstof'. Twee in aanbouw zjjnde perceelen aan genoemde kade bleken ingestort. Zy waren reeds onder de kap en een dertig tal werkliodon waren er aan den arbeid. De meeaten, die op den beganen grond zich be vonden, konden, door het gekraak gewaar schuwd, bjjtjjds een heeokoraou vinden, maar een tiental, bezig op de zolderverdieping, zyn in meer of mindere mate het offer geworden van de onverantwoordelijke wjjze, waarop naar bet schynt nog altoos de huizen hier in elkaar gegooid worden. De meesten van dit tiental hebben verwondingen opgoloopen, die voor het oogenblik zich niet al te ernstig lieten aanzien, hoewel toch een achttal naar het gasthuis moest worden vervoerd. Een, die niet zonder moeite door do snel toege schoten brandweer onder het puin en de neer gestorte houten gebinten werd weggehaald, moet zwaar gewond zyn. De aanblik van den puinhoop ia allerdroevigst, ook omdat het onmiddcllyk ieders aandacht trekt, dat er geen twee steencn op elkaar gebleven zyn, zoodat naar het schynt een kalk moet gebezigd zyn van zonderlinge samenstelling. Misdaden? De justitie to Haarlem houdt zich bezig met het onderzoek uaar verschillende mis drijven. Op vermoeden van vergiftiging is het lyk van een in Haarlemmermeer ge storven en aldaar begraven man wederom opgedolven, teneinde te onderzoeken of de geruchten waarheid bevatten, dat die mau zou zyn overleden door vergif. Een com mensaal van den overledene, van wien be weerd wordt, dat hy met diens vrouw in ongeoorloofde verstandhouding stond, is Vrydag in instructie gehoord. Gasontploffing. Vrydagavond omtrent 7®/* uur deed een hevige slag de bewoners van den Noordsin gel te Rotterdam opschrikken, vooral zij, die tegenover het paleis van justitie wonen. Daar, in het benedenhuis van perceel no. 130, had, gelijk nader bleek, eeno geweldige gasontplof fing plunts gehad. In dat benedenhuis be woond door den heer G. M., onderwij zer, was in de kelderverdieping een lek in de gasleiding ontdekt, en de gasfabriek, biervan bericht gekregen hebbende, stuurde de gasfitters H. v. V. en J. v. d. E. om do noodigc herstellingen te verrichten. In den kelder gekomen en hot lok ontdekt hebbende, verbonden zy dit met isolatieband. Daarna verlieten zy den kelder voor een tiental minuten on toen, meenonde dat het ontsnapte gas wel woggetrokkon zou zyn, begaven zij zich er weder in. Zy bleken zich dcerlyk vergist te hebben, want toen een hunner een lucifer aanstak, volgde onmiddcllyk een zoo hevige ontploffing, dat het geheele huis er van dreunde. Beide mannen kregen, vooral II. v. V., ernstige brandwonden aan het hoofd en aan do banden cn zyn, nadat in den poli iepost aan do Vjjverhofstraat een voor- loopig verband gelegd was, per politiewagen naar hot ziekenhuis vervoerd, onder geleide der politie. Het geheele benedenhuis vertoonde na de ontploffing een toonbeeld van verwoesting. Van de straat af tot aan de tuinzyde zyn alle ruiten vernield, de geheele inboedel is totaal door elkander geslagen en ten deele verbryzeld, deuren en kozijnen zyn ontzet, plafonds stukgeslagen, zymuren ontzet, plan ken van de vloeren losgerukt enz. Zoowat niets is heel gcbloven. Gelukkig bevond zich op dat oogenblik niemand in huis als een 14 jarige zoon van den lieer M., wiens echt- gonoote in den tuin wandelde. De jongen kwam met een lichte verwonding aan hel hoofd en don schrik vry. De ansjovisvisschery is zoo goed als geëindigd. De resultaten waren totaal onbevredigend, en nog slechter dan ten vorigon jare. Een ramp voor de bewoners der visschersplaatsen langs de Zuiderzee Naar de N. C. mededeelt, bleef in den Haag een kiezer niet minder dan drie kwartier in het stemhokje om zyu stem uit te brengen. De voorzitter van het Btembureau meende hem niet te mogen storen. Voor de gezondheid Liep onlangs een gerucht, dat de kermis te Venlo niet zou doorgaan, wegens het voorkomen van pokkengevallen, deze gaat nu toch door. Als naar gewoonte heeft men dc woonwagens weder geplaatst op de vuilnisbelt. En met zulk eeu boeltje wordt dan later eeu andere plaats begiftigd! Een grootsche reclame voor het Mai - com-systeem is geleverd aan boord van het stoomschip Compania" van de Cunard lyn. Het nieuws van de wereld werd uit Enge land gemarconigrafeerd naar het schip. Dagelijks verscheen een courant, de »Cunard Daily Bulletin", aan boord gere digeerd, gezet en gedrukt nntuurlyk, dab het voornaamste nieuws bevatte. De oplage was 725 exemplaren, de prys 121/) cent. Het formaat was 20 by 12 centi meter. Da ramp te New-York. De deernis en ontzetting waarmee wy de vreeselyke berichten vernemen betref fende de ramp te New-York, waar ruim 1000 menschenleveus plotseling tot eeu rampzalig einde werden gebracht, maken plaats voor verbittering en verontwaardi ging wanneer men lezen moet, dat ook hier weder, zooals onlangs by den schouw burgbrand te Chicago en by het instorten van het Carlington Hotel, schandelijke on achtzaamheid in 't spel was. misdadig gemis van verantwoordelyksbesef, en vreeselyk gestrafte onverschilligheid. Ook hier schynt de omvang, waartoe deze ramp gekomen is, toegeschreven te moeten worden aan het betreurenswaardige feit, dat zy, die tegen bet voorkomen van dergelyko onhei len hebben te waken, hun plicht hebben verzaakt om der wille van een ellendig geldelyk voordeel. De Rijksinspecteurs die het toezicht op booten als de General Slocum* te houden hebben, hadden het genoemde vaartuig brandveilig ver klaard, voorzien van alle middelen tot het blusschen van brand, en het redden vau het leven. En tegenover die geruststellende en daardoor zwaarwegende verklaring ko men thans de naakte feiten te staan, zoo als ze hier aan de bladen uit New-York worden gemeld. De brandslangen aan aan boord waren rot en sprongen drie maal achtereen lek de pompen werkten niet ot gebrekkig. De reddingsbooten waren met staaldraad vastgemaakt en konden niet neergelaten worden, de reddiaggordels waren oud, verdroogd en vergaan en zon ken als baksteeneu. Nu wordt een onder zoek geopend en reeds heeft de Coroner gewichtig verklaard dat de brand is ont staan iu een bergplaats aan stuurboord in den boeg waar touw en olie en verf ge borgen was. Ook heeft genoemde magi straat reeds geconstateerd, dat er geen wat-r tot blusschen voqrhanden was. Onschuldig verdacht. In Hamburg heeft een geheel gezin zich van het leven beroofd. Een photograaf, Buseke genaamd, moest voor de rechtbank verschijnen om terecht te staan onder beschuldiging van het ver vaardigen vau valsche munt. Onder een of ander voorwendsel wist hy een oogen blik de rechtzaal te verlaten en maakte van deze gelegenheid gebru-k om vergif in t« nemen, waaraan hy onmiddellijk be zweek. Des avonds wilde de politie huis- zo-king doen by den zelfmoordenaar, doch y.y was genoodzaakt do deur open te bre ken, daar niemand gehoor gaf op het klop pen. Een vreeselyke verrassing wachtte den politiebeambten. Op de canapé lagen de lijken van de vrouw en de grootmoeder van Bneske evenals dat van zyn zoon, een jongen var. vyf jaar. In een wiegje ontdekte men een kind van een jaar, dat evenet us dood was. Het geheele gezin had zich vergiftigd. In een brief, gevonden in de verstyfde handen der echtgenoote, protesteerden zij tegen den aanklacht tegen den man inge bracht, zonder wien zy niet konden leven. Achteraf is thans gebleken, dat Buseke inderdaad onschuldig was Zyn medebekl., de reiziger Paradies, heeft verklaard dat hy Buseke opzettelijk bezwaard had, om zich zelf te ontlasten. Baron N. Rothschild heeft in een van de buitenwijken van Weenen (Dübling) een tuin, waarvoor hg jaarlijks f 200,000 uitgeeft, en waarin een p?rsoneal van 100 tuiniers werkzaam is. De tuin, waarvan er geen tien in Europa zyn, en die slechts door een millionair bezeten kan wordeD, is van half April tot einde Juni vooreen klein entrée geopend, dat voor weldadige doeleinden bestemd is. De specialiteit van deze lusthof, welke tot den grootste bezien- waardigheden van Weenen behoort, is dat zy zich aan geen jaargetijden en klimaten stoort en men er bloemen en planten uit alle werelddeelen ziet. Een wandeling in de broeihuizen want kassen kan men die groote gebouwen niet noemen maakt den bezoeker met de prachtigste bloemen en alle variëteiten en kleuren, met palmen, cactussen, aroidien, lelies, camelia's, gera niums, hortensia's, conchyleën, orchydeeën en nog vele andere kinderen van Flora bekend, zonder te spreken van het vele ooit, dat men aan grillig gedraaide boomen ziet hangen. Uit het Buitenland. Do Russische gouverneur-generaal van Finland is door eon Pinsch patriot Engenu Schaurnann doodgeschoten. De moordenaar vluchtto en pleegde zelfmoord. Schaurnann werd gedreven door de zucht om zyn vader land van een tyran te verlossen, melden do bladen. De daad is te betreuren, want tot hiertoe hadden de Finnen met volharding gestreden voor hunne politieke zelfstandigheid en voor hunno nationale rechten op eene wijze, die hen de sympathie van geheel Europa deed verwerven. En nu mnge Schau rnann diep getroffen zyn geweest door de ge volgen van de Russische overheorsohing en den gouverneur hebben beschouwd als de hoofdoorzaak van do onderdrukking, t is zeer de vraag of de toestand er voor Finland beter op zal worden. Het gevolg zal zyn, dat Rusland nog veel strenger zul optreden en dat Finland het laatste restje van zelfstan digheid ook nog zal verliezen. In Russische rcgccringskringen is i gewoon elke poging tot vrymaking van onderworpen deel met een strenger optreden te beantwoorden. Dat heeft Polen duidolyk bewezen. Minister Combes zal geen pleizier beloven van de parlemontairo commissie van 88 leden, aangewezen om een onderzook in te stellen naar do beweerde poging tot omkooping. Wel heeft de commissie don indruk gekregen, dat dc millioenen-zaak eigenlijk niets te bedniden had. omdat klaarblykelyk de Karthuizers hcelcniaftl geen aanbod hebben gedaan, doch dat Chabert geheel op eigen initiatief han delde, zeker om als tusschenpersoon wat te vordicuoii. Do commissie is van oordeel dat Combes weliswaar de aanbieding van de hand gewezen hoeft, doch dat hy wat al te lichtvaardig heeft aangenomon, dat do aan bieding van de Karthuizers kwam. - De commissie schynt echter nog wat anders ont dekt to hebben. Eon der leden deelde althans in de Kamer mee, dat Chabert als makelaar in ridderorden optrad en dat hjj daarvoor geld afdroeg aan den voorzitter van hot Rc- publikeinsch comité voor handel on nyverheid. Daar zul wat over vallen in de Kamor. Wanneer do bewering waar blijkt on Combes kan geen voldoende verklaring geven dan kon dit wel eens den val van het ministerie veroorzaken. Het krasse protest door den Franschen gezant namens minister Delcaaoé tot don Turkachen gezant gericht omtrent den toe stand in Armenië, heeft op den Sultan nog al indruk gemaakt. Hij hoeft verboden dat protest in zyn land bekend te maken. Gelijk tijdig met het bekend worden van hetprotest aan den Sultan verscheen een Pranach eskader in de Tnrksehe wateren. Do aanwezigheid dezer schepen zal by do Porto wel ecnige vrees verwekken. Het to Parys verschijnend blad .ProAr- menia" gaat intusachen voort met hartver scheurende bijzonderheden te publiceeren aangaande de slachting, door Turken on Koerden onder weerlooze dorpelingen aange richt. De bloedige tooncclen van 1894 her halen zich zegt het blad. Ook de Italiaansche regeering heeft opnieuw ernstige vortoogen tot de Porte gericht over de gruwelen iu Armenië. Ter gelegenheid van de overwinning van een Franschman iu den GordonBennet wedstrijd (met automobielen) zyn tusschcn keizer Wilhelm on president Loubet zeer vriendschappelijke telegrammen gewisseld. Onder do Mongoolsche stammen heerscht een zekere agitatie. Te Oestjana, op de Altat- hoogvlakte is een man opgestaan die zich een god der Mongolen noemt. Hy zegt dat hy het Mongoolsche ras van vreemde heerschappij wil verlossen en een zelfstandig Mongoolsch ryk stichten. Duizenden Mongolen verzame len zich om hem heen. De Oorlog in het Oosten, Tokio, 17 Juni. Da overlevenden van de Bilatsji Muroe melden zy zagen de Rus sische schepen 's ochtends om 7 aur, en stopten op eeu seiu van deze. Om 10 unr trachtte het schip echter te ontkomen, waar op de Russeu met granaten schoten, die de machinekamer troffen en iu enkele mi nuten 200 uian doodden. De dekken lagen vol lyken en het bloed stroomde er. Campbell, de kapitein, een Engelschman, sprong over boord en wordt vermist. De le machinist werd op de brug gedood. De bevelhebber der troepen en de 2e stuur man pleegden zelfmoord. Velen van de be manning ontsnapten in booten. De Sado-Maroe zag de Russen op 55 K.M. ten W. van Sjirosjima. Zy luisterde niet naar het sein om te stoppen. Do Rassen schoten toen en seinden, dat het schip verlaten moest worden. Do beman ning begaf zich daarop in de booten, velen ontsnapten Het schip werd in brand ge stoken. Tokio, 18 Juni. Het Wladiwostok-eakader ia by de westkust van Aomori (het noor delijk deel van het eiland Nipon by de straat van Tsoengari) in westelyke richting verdwenen. Tokio, 19 Juni. Woensdag is het trans portschip »Izoe-Maroe" by Oabima door de Russen in den grond geboord. De op varenden zyn gered door de >Gromoboi", een Russisch pantserscbip. Tokio, 19 Juni. De zeilschepen »Yawa- ta" en >Ansei" zyn Donderdag tusschen de Okoe- en de Kojima-eilanden door de Russen in den grond geboord. 87 over levenden bereikten Yesashi hedenmiddag. In het geheel heeft Wladiwostok-eskader op ayn tocht vjjf schepen in den grond geboord. FE21I1LLÜTO 82.) jDit gaf my de kracht dc zware overwinning «p mij zolven te behalen. Mocht ik ook lydea en bruischto on woelde het in myn binnenste als een woedende zee ik bleef sterk en gaf niemand het recht my als een zwakke gekkin uit te lachen. Slechts enkele maanden later vlocht ik myn zuster dc bruids krans in do haren on zy nam afscheid van injj, zonder ook slechts het minste vermoeden te hebben van myn ziclestrjjd. Jaren ver liepen, zonder dat wy elkander weder za gen. De herhaalde nitnoodiging om hot jonge •echtpaar in zyn eigen tehuis op to zoeken, aloeg ik onder allerlei voorwendselen «f. Zy •waren gelnkkig en konden best buiten my. .Langzamerhand werden Olga's brieven zeld zamer. Gregor schreef, dat zij ziek was. Van -welken aard die ziekte was, vernam ik eeri-t, toen een telegram my ploteoling naar T... dn het huis van mijn zwager, riep. Nooit tal ik den verschrikkelijken indruk vergeten, dien ■dit wederzien op my maakte. Gregor, die ik au zyn volle kracht cn manlijkheid gekend bad, scheen gebogen, moede en zonder levens lust. Aan de slapen was het haar grijs en do eens zoo vurige blik was maten dof. Wat is er gebeurd? riep ik uit, als vermoedde ik een ongeluk, en vernam nu, dat Olga door een steeds grootcr wordendo zwaarmoedigheid overvallen, sedert cenige dagen de sporen van krankzinnigheid vertoonde. Reeds lang was ik bevreesd, dat zulks geschieden zou, aldus besloot hy zyn lang verhaal, maar ik wilde het naderend onheil niet zien. Ik «ndo blind cn doof te zyn en hoopte steeds op oen gunstige wending. Daarmede heb ik verkeerd gebundeld. Misschien ware door to reehtcrtjjd pogingen aan te wenden, het ergste to voorkomen. Ik vond myn zuster in een treurigen toe stand, die geen twyfel overliet, dat zy aun gods lienstwaanzin leed. Slechts op myn drin gend verzoek besloot Gregor zich tot een beroemden doctor voor kankzinnigen te won don, naar wiens woning, in e. n boschrjjkc eenzame streek gelegen, hy haar in persoon begeleidde. In overeenstemming met Arnheim's wensch werd het geheim streng bewaard. Behalve 1'risca, wist niemand de waarheid. Wij zeiden dat ülga, tot herstel van haar geschokte gezondheid zich in een zuideljjk klimaat ophield. «Maar zij keerde genezen terug,* riep Constuncc. Gij vergist u. Op haar volledige herstel durfde wy helaas, Diot hopen. Op sommige tyden was haar geest geheel gezond, dan weder volgden dagen en weken, waarin zy in een zenuwachtige opgewondenheid ver keerde daarom hielden wy u zoover mogolyk van haar verwyderd, want uw jeugdig gemoed kon schadelyke indrukken ontvangen. Overi gens scheen zy geheel kalm. Zij raasde en tierde niet en men kon daardoor haar bekla genswaardige toestand, die steeds op gezette tyden wederkeerde, verbergen. Uw vader werd ziek en spoedig kon ik my niet ont veinzen, dat zijn eindo naderde. Hy zelf voelde het ook. Nu was hot met myn kalmte gedaan. Als een wilde droom, brak de lang onderdrukte hartstocht los hoe meer ik het dierbare leven zag afnemen, hoe minder ik my met de gedachte aan het onherstelbare verlies vertrouwd kon maken. Als ik myn blikken hemelwaarts wendde, welden geen deemoedige gebeden in mij op, doch klonken wanhoopskreten van myn lippen. Het scheen mij toe alsof ik recht had gehoord to worden, nlsof ik een schadeloosstelling hebben moest voor mync van allo vreugde bcrooldo jeugd. Geloften deed ik. Myn eigen bloed zou ik in zyn aderen geleid hebben, myn kracht en gezondheid aan hem weggegeven. Ik haatte mij zei ven, omdat ik zoo krachtig, als uit Ijzer gemaakt scheen, terwyl de schaduw des doods over zyn gelaat lag. Toen moot ik verraden hebben, wat ik steeds zoo vol angst verborgen had, want enkelo uren voor hy van de wereld afscheid nam, riep uw vador mij aan zyn bed, greep myn hand en zag my diop en lang in de oogen. Alexandra, gy hebt veel van mij gehouden, zeide hy met zwakke stem. Ja, Gregor veel, herhaalde ik. Voor de majesteit van den dood week de valscho schaamte. Het maakt my trotsch door hem begrepen te zijn. Vervul dan myn laatstcn wensch, ging hy voort. ik weet, dat wat gij my belooft, door u zal gehouden worden. Ik zou de geheele wereld trotsceren, zelfs al zouden hemel en hel er zich tegen verzet ten, riep ik uit. Beloof my dan, dat gy Olga nooit aan vreemde handen toevertrouwt en dat, voor zoover het in uw macht staat, gy het voor haar verberge, dat haar geestvermogens ge- stoord zyn. Dok Constance mag het niet i weten hare opgeruimdheid zou er door lyden. i Nog is zy sleclus een kind en lijdzaam. Zij zal er aan gewennen in u hare tweede inoe- der te zien en uit de nabjjheid van de naar j rust smachtende zieke blijven. Is dit niet het geval, zend baar dan naar een kost school. Het voortdurende spreken had hum zeer igeput. Wees onbezorgd, zeide ik hom, uw wil is voor mij heilig. Zooals gy het wilt, l zal geschieden. Wat ik u in dit oogonblik 1 beloof, zal ik volvoeren. Voor dengene, die wil, bestaan er geen moeilijkheden. Leg ruïtig uw hoofd terneder tot den eeuwigen slaap, ik hljjf wakenZyne lippen bleven gesloten, maar zyne band rustte in de mynu, totdat hij den laatston adem uitblies, ik trachtte te vergeefs my een plaatsje in uw hart te veroveren, doch des ondanks liet ik u niet my gaan. Gy geleekt op hem en daarom bad ik u lief als myn eigen dochter. In Olga's toestand kwam geen verbetering. Steeds had zij oogenblikken, waarin zy volkomen toerekenbar was on wanneer de donkere zwaarmoedigheid haar beheerschte, hield ik u verre van haar vandaan. Zoo groeidet gy op, docli als ik aan nw toekomst ducht, kon ik de bittere zorgen niet van ray afwenden. Wat moest er van u worden in onze een zaamheid Toen de brief van Hohenfel» kwam, werd het mjj duidelijk dat deze uit noodiging niet afgeslagen mocht worden. Gy alleen kondet haar intusaeben niet volgen en vun rajjn zuster wilde ik ray in geen geval scheiden. Z(j was er zoo aan gewend geraakt mij in alles te laten beslissen, dat het mij, toen zy zich tameljjk beter gevoelde, niet moeilyk was haar oestemming te krygen. Eenige toestemmende letters, die ik zelf schreef, werden weggezonden en voor do reis het gunstigste oogenblik gekozen. Dat een geheele reeks vertrekken te onzer be schikking gesteld werd in het anders onbe woonde slot, maakte bet my gemakkelijk het geheim te bewaren, cn zou rny ook verder gelukt zyn, had zich Ulga's ziekte niet op vallend verergerd. Terwyl zy vroeger rustig in haar kamer bleef, sloop zy 's nacbls weg, sloeg een bcddelakcn om zich heen eu begaf zich naar u. Sinds dien t(jd leefde ik in ge stadige zorg, en zoodra zich tuckenen van verandering voordeden, waakte ik afwisselend met i'risca, op wien ik vertrouwen kon. Toen het paviljoen afbrandde, ging het als een lichtstraal door myn hoofd, dat mijn zuster er deel aan had. nochtans schonk ik de ver zekeringen van de anders troutfe on toege wijde dienares geloof, anders zou ik met kraoht voor den onschuldig verdachten man opgetre den zyn. Nu kon ik my niet ontveinzen, dat de toestand steeds erger werd. Daarom be sloot ik haar naar Moskou terug te brengen en my daar geheel aan haar verpleging te wijden. Ilct noodlot wilde het anders. Haar ziel zou zioh losrakken en tot God gaan,om in de bron van lot eeuwige licht, waarvan alle aardsche schaduwen wyken moe ton, lafe nis te zoeken. Vrede zy met haar! Wanneer er eon wederzion hiernamaals bestaat, dan zal zy Gregor zeggen, dat ik z\jn wil trouw volbraoht heb. Al moge de geheele wereld my vervloeken, ik heb geen berouw over mync daden I Hel is niot aan my hier als rechter op te treden*, merkte de Vry heer op. Recht of onrecht ik begryp uwe han delwijze', verklaarde Constance en voegde, zich tot Gisbert wendende, hieraan toe: .In dezen nacht der ontzetting ontving ik een heilige openbaring. Ik leerde bet iiielige van de phantisliscbe droomen kennen en onder vond het reinste wat een vrouwenhart onder- i vinden konde onbegrensde moederliefde. Als een zacht glanzend ster zal zjj my in den toekomst den weg wjjze» en van mij, het wilde, grillige kind, de waardige levensgezellin van den edelstea man maken.* I In stilte geroerd, trok dc Vry heer zyn jonge 1 gade aan zyn borst. I Eenige dagen later verloste de dood Frau von Arnheiin uit haar lyden en zoodra zy aan den schoot der aarde toevertrouwd was, keerde Alexandra von Dorobrowsky naar Moskou terug. Wel worden hare oogen vochtig, toen zjj van Kurt en Constance afscheid nam, maar onmiddellijk daarop namen de als uit steen gehouwen trekken weder de gewone, harde uitdrukking aan. Met vaste stem deelde zij bevelen uit, gebood de weenende I'risca, die haar volgde, kalm te zyn en keek haar geen enkele maal aan, toen de wagon weg rolde. In •Edolbof* vertoefde een gelukkige bruid. Hildegard, wier gezichtje nu een zacht ge kleurde appelbloesem geleek, was de verloofde van Haruld von Camory geworden en de grootmoeder mocht eindelijk met trots voor de welgevulde linnenkast staan eu de schat ten, die lmar vljjtige handen schiepen eu die alle voor haar lieveling bestemd waren, be schouwen. Toen wederom den sterfdag van Hans Rainer's veel beminde on vroeg ontslapeno gade kwam, wandelde hjj met do zjjnen naar het kleine Kerkhof om het dierbar.: graf to versieren en trof hij den reed» mot heerlyko rozen bedekten heuvel den lieer en Vrouw von Ilohenfels, die, door warme dankbaar heid gerccrd, hom met verzoenende woorden tegemoet tradon. De oude wrok kwam weer bjj hem boven, hjj wild.o zie.i omkccren, doch Hildegarde zag hem innig smeekend aan en de moeder duisterde Laat de wrok gedaan zyn, Hans. Ik gcloofj eerst dan kan de ge- storvv-ne don hemelschen vrede geheel onge stoord genieten. Een oogenblik aarzelde Rainer toen legde hjj zwijgend zyn haud in die des vrjjhceren. EINDE.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1