MAGGI3 AEOMA 9 SIGARENMAGAZIJN SPOORSTRAAT 28. JU. HOCH. Sincer-Na&imachine, R. BAKKER Dz. OHXMÏA VET. •KINDERMEEL» Breewaterstraat 16. ïfiDtooDslelliog van loden Kunst-Borduurwerken, Staalpillen versch bereid, per 100 f 0.40 Per 1000 f l öO. Salmiakpastilles per flacon f 0.12. Eiwitstaai, met gegarandeerd Staalgehalte, Fotografie. Mej. aTcTLEIJER, P. SPRUIT, De Blauwe Druif. Groote Uitverkoop Gratis Heeren! Goenoeng-thee met gratis geldverloting „Mercurius" Zuidstraat 72. Grootste sorteering Rookartikelen. .VOORDEELEN van hst alom gerenommeerde 1° Fiinste Avomfl 8011 groenten, vleezen, sauzen, soepen en zwakke bouillon. Hierin eenig en onovertroffen. 1 F-J 0° TTlfavof ooliff wees vooral spaarzaam in 't gebruik, daar de oorspron- om te z "ioerai vuurueciigkeljjke smaak det gerecttell W6l „[hoogdi doch niet verdrongen moet worden. kruiden. W 3° Gemakkelijkste in gebruik togensUUillg met de eilracten. V Goedkoop: Taaaf 30Mntper MACCI'b onderscheidingen 4 groote Prijzen, 28 Gouden Medailles, 6 Cere-Oiploma's, 6 Eere-Prijzen, zesmaal bulten mededinging, o.a. 1899 en 1900 Wereldtentoonstelling Parijs. MAGAZIJN )E MAGNEET.1 Molengracht hoek Bierstr. Eenig adres der echte Tyroler Glacé Dames handschoenen, alom sedert 1894 gunstig bekend, a 80, 95, 110 en 140 ct. Groote keuze in Zomerhandschoenen en Mitaines. Groote keuze in PAKAMOLN Katoenen, Stof, Moiré, Piqué en Co8tuumrokken. Enorme sorteering Dames blouses, vauaf f 1,15 tot f 6.— Verder Kousen, onderlijfjes, Boordjes. Dasjes, u ^Kante en Tulie Kragen, enz. J k Aanbevelend. H SPRUIT. Gevestigd het depot der KONINKLIJKE ercrs^DORDT' Te Helder b§ M. H. RUIJGH. DROGIST, BREEWATERSTRAAT 14. Gabrulkt tleed» MOKKA-KOFFIE in pakjes a kü° f 0.60. v4 f 0.25- STEEDS VERSCH GEBRAND, in bet oude Victaaliebais DIJKSTRAAT 22. Verkrijgbaar bij: KG1ZËRMTHA1T 50. Per 5 on» Fijne kwaliteit Roomboter 60 cent Jjeideehe Boter60 Schager Kopboter55 Bette Ooudtehe Kaai 25 Fijne oude Qoudtche Kaas 40 Leidtche Edammer 50 f 4.(0 per ttuk Probeert de Kofüe 40 cent. DE TELEGRAAF. Die zich met 1 Juli a.8. wenschen te abonueeren, ontvangen Da Telegraaf tot dien datum gratie. Ochtend- en Avond Editie met Zondagsblad en Kindercourant, f 3.— per kwartaal. De Agent, p, SPRUIT. .tfolllff Tftll 0*tM*IWet, 22'/s ct. bij de 5 pond. 25 ct. de 6 ons. 5 pond NP K H a f 1/20. Wed. 0. W. BROERSMA, BIERSTRAAT bl] de WERFBRUG vsfif rnnm* ra rnir/im/T* Bij ieder winkelier verkrijgbaar. GROSSIER-VERKOOPER M. A. 6RUNWALD ZOON, MOLENAAR-s MEEL wordt alleen verpakt verkocht. AFNI.AO In de Rund- on Varkensslachterij ?an P, LENGERS, Smidstraat 31, Helder, is steeds verkrijgbaar RUNDVLEESCH: Soepvleescb en Hutspot 25 Ct. Lappen en Gehakt 27Ct. Rollade, Boeuf, Rosbief Klonipstuk 82Vj ct. Biefstuk en Haas 40 Ct. VARKENSVLEESCH Magere Lappen en Carbonnade 321/» rt. Reuzel 35 Ct. Vette Lappen en Spek 25 ct. Metworst 25 Ct. Breede Leverworst 20 ct. Leverworst 15 ct. Alles per 5 ons. AFSLAG van ROGGEBROOD, voorheen 13 cent nu 10 cent. Het wordt gemaakt van beste Inlandscbe Rogge verkrijgbaar bjj H. KUIPER, Broodbakker, Wilhelminnstraat. J. HELDER, Oostslootstraat. Wed. DE MOEL, Molenstraat. J EDENS, Sluisdijkstraat. R. BAKKER, Keizerstraat. BURGERS, Molenstraat. J. W1LKERS. Vijzelstraat. Wed. ROEPER, Vijzelstraat. KAAN, Jonkerstraat. GROEN, Achter Zuidstraat Alle. dagen versch verkrijgbaar. Bestellingen worden ook aan huis bezorgd. Ruim gesorteerd in Rokken, Corsetten, Boezelaars, sterke Kousen. Sajetten Hand schoenen, Mitaines, witte Goederen, Oogjes en Blokjes. Heerenfronts, Boorden, Man chetten en Dassen. Opruiming van een partijtje Boezelaars met banden voor spotprijzen. Aanbevelend, A. Tlelrooij- Spruit. vervaardigd op de in het CASINO-GEBOUW, Kanaal weg, vanaf 22 tot en met 30 JUNI. - Dagelijks geopend van 10-5 urenZondags van 1-5 uren JVm VRIJE TOEGANG. Ieder wordt tot een bezoek aan deze Tentoonstelling, waar uitsluitend in Nederland geborduurde voorwerpen geëxposeerd zjjn, beleefd uit.genoodigd. SINGFR-MAATSCHAPPIJ, DEN HELDER, KANAALWEG 41. a f 1,25 per liter, f 070 per halve liter. Kiuadroppels van Dr. DE VRIJ, in flacons h 60 Cents. Scott's Einulsion, a 60 Cent per flacon (zonder flacon), Verkrijgbaar contant, in da Apotheek van Wed. VBSSTEB. Binnenhaven. (4. 1>E VEV Npoorstraat. A. C. ROEM, Haiiaalwev. Herkgraeht 20, beveelt zich aan tot het Fotografeeren van Famillie- en Gezelschapsgroe- pen, Gebouwen, Interieurs, Grafmonumenten, enz. Foto's van Marineschepen. Fi aaie Zee- en Stadsgezichten Ileproduceeren en vergrooten van oude Portretten in platina en onveranderlgken kooldruk. KANAALWEG 161. J beveelt zich beleefd aan voor de levering van Boeken, Couranten, (niet alleen voor de Telegraaf,) Tijdschriften, Muziek enz. enz. Spoedige en nette bediening ver zekerd, zonder e enige prjjs- verhooging. Alle dagen GROOTE AFSLAG van nieuwe Aardappelen. Zie de lage prijzen van de versche Groenten. lieden ontvangen ds eerste nieuwe blanke Zoutevisch a 25 cent per pond. Nieuwe Maatjesharing 8 ct. per stuk. A. PONTtlA. Spoorstraat 58. Het Sluis N te huur. Wegens liquidatie van Mahoniehouten en geschilderde Meube len, Penant- en Linnenkasten, salon-, vier kante, ronde en Duitsche Tafels, Vloer- kleedcn en Karpetten, Tapistri garg- pü traploopers, diverse soorten bed- en denr- kleedje®, cocos- en Japan9che matten, Vloerzeil ('oode rug), in alle afmetingen. Vele soorten Tafelkleeden, reeren- en ka pokken Bedden, wollen-, molton- en satinet Dekens, Matraes-n, Amersfoort en Kepers, witte en gele Katoenen, Baai, Bever en Flanel. Gemaakte goederen, gemaakte wollen en katoenen goederen. Verder vele artikelen, die ten verkoop zullen worden aangeboden. Alles spotgoedkoop. A. BREET, Nieuwstraat 3. liet IIiiIm in lc huur. Nieuw I Nieuw 1 Li YLIEGENÏANGERS EIFELTOREN Dit zjjn de degeljjkste en de beBte Vliegenvangers, welke in den handel zjju. Ze overtreffen alle anderen. Prijs 10 cent. En gros en detail bjj J. BAARENS, Spoorstr. 68, en QUANT-SWENNEN, >de Gaper", Spoorgracht. ■M NieuwNieuw Keizerstraat No. Vraag VERKADE's heerlijke GEMBER- en vraag vehka GRONINGER^ ADEK0EK, a 22, 14, 13, 9 en 4V» ct. per stuk. BESCHUIT 18 stuks voor 10 cent, Wed. J. SELMAN, Keizerstr. N.B. Slijters flink rabat. kunnen wjj U goen Costuum leveren, doch beneden alle concurrentie kunt ge uwe Kleediog naar het lichaam aangemeten krggen bjj firm. Lenghaus, Vosstraat 3 nabij de Keizerstr. Den Helder. heeft een enorm succes en wordt algemeen gebruikt, de prijzen zijn voor iedere beurs bereikbaar, n.1. 10, 12, 14, 16, 20, 25 cent per ons. Ook verkrijgbaar in '/s ons zakjes* Te Helder verkrijgbaar bjj B. WEIJENS Middenstraat 19, H. v. WILLIGEN, Binnenhaven 8, J KUIPER Binnenhaven 111, Th. MINNEBOD Vi«chstraat 35, JOH. WILKERS Vijzelstraat 28, J. M. DE COCK Hoogstraat 19, J. HELDER Oostslootstraat 21, Wed. C. v. VLIET 2e Vroonstraat 101, P. GROOT Loodsgracht 63, Mej. J. SPITS Molenstraat 68, J. HENDRIKS Cornelis Ditostraat, K. KLOOSTER, Wilhelminastraat, 76, Wed. P. B. MANNI Kanaalweg 81, J. ROODERS Laan 3, D. DOEF. Lange- straat 40, Wed. H. D. v. d. HOOP Breewaterstraat 43, Wed. R. HELDER Zuid straat 38, Mej. C. GROEN Wagenstraat 7, Wed. P. C. KOOGER Gasstraat 11, Wed. J. v. d MEÜLEN Westeracht 84, A. GO VERS Klaas Duitstraat 24, J. J. WESTERS Scbag) ustraat 58, M. KEPPEL Gravenstraat 22. Te SCHAGEN bjjWed. S. KRUIJER, C. KOSSEN. hoek Noord. Aanbevolen merken Blanco Spoorstraat 28. Ons Doel N. B. v. O. 0 Kosmos Gehaltvoll Kegelclub Knakjes Holland Creme de Braziel. Miniatura Ali Vorstenlanden Knakjeslp Panatellas F. v. d. A. Bovenstaande merken munten uit door kwaliteit en brand NEEMT PHOEF. Och kom I dat wist ik nog ni«t dat men in de Vlootstraat no. 5 bii P. VAN TOL, een groote keuze in Gramaphonen kan koopen, van af 25, 35, 50 en 60 gulden. Automaat f 140, Zonophonen platen, groote f 2.50, kleine f 1.20. Odeon platen kan men beide kanten bespelen, groote f 3.00, kleine f 1.50. Naalden f 2 per 1000. Eenigst adres van Gaszelfontstekers f 0.50. Bij ontbieding gratis onderricht. Agent voor le kl. fabriek te Berlijn. Aanbevend Uw plaatsgenoot en Uw dw. dn., P. VAN TOL. Magazijn van Tabak, Sigaren, Teeken-, Schrijf- en Kantoorbehoeften, Borstelwerk, Zeemleer, Galanteriën. Kinderspeelgoed, Zeep, Eau de Cologne, enz. mr ZIE DE UITSTALLING. ~~V> IwwwwwwwwwwwwwM RUBRIEK VOOR KINDEREN voor alle lezers van >'t Vliegend Blaadje". ESgflB** Inzending van Raadsels, Anecdoten enz. vóór Donderdagavond 5 uur. Correspondentie. Sientje Vrieslander. Zeker, moogt ge raadsels inzenden on zelfs hdél gaarne, maar go moet bedenken, dat niet alles wat de kinderen m\j zenden, geschikt is om in do rubriek te worden opgenomen en ik alleen datgene plaats wat m\j geschikt voorkomt. Do raadsels mij door u gezonden kunnen voor l>iuauing niet ia aanmerking komen, doch daardoor moet ge u niet laten ontmoedigen, zend mö nog maar eens een ander soort raadsels, misschien zjjt ge dan gelukkiger. Jan Vogt. Uw anccdoto vind ik wel aardig, doch voor de kinderrubriek wel wat gewaagd wilt go nog eens iets anders zenden Jan Bakker. Beste jongen, je moet er bjj bet inzendon van raadsels^voorul aan denken, d« oplossingen toe te voegen, anders kunnen se niet geplaatst worden. Eliae Lafèber. Ja mcisjelief, wanneer jo bijdrage niet geplaatst werd, was ze waar •chjjnljjk niet geschiktprobeer het nog eens eu zend wat anders. Uw anecdoto wordt bjj ge legenheid opgenomen. w. Dijkshoorn. Uw raadsels ontvangen I en goedgekeurd, binnen kort zult ge dezelve geplaatst zien. J. en C. S i n j o w o 1. Zoo kindoren, zjjn jullie zoo vergeetachtig, dat is een lustig ge brek, maar ik zal je daarvoor eens een patent middeltje aan de hand doon. Je moot je n.1. gewennen alles zooveel mogelijk dadeljjk te doon, waDt vergeten is dikwerf uitstellen cn het spreekwoord ,van uitstel komt afstel' is niet to vergeefs. Ik hoop nu maar dut jo mjj niet meer zult vergeten. Maria Lojjdockors. Met genoegen verneem ik, dat ge de rubriek etoeds prettiger vindt en ik ben van plan die nog aantrekke lijker te maken door elke week een spelletje to geven, wat je in de open lucht kan spelen, ook zul ik binnenkort eons een plaatje geven, waar de kinderen dan een versjo bjj moeten maken. Wat je sprookje betreft, moet ik jo doen opmerken, dat hot niet in mjjne be doeling ligt deze uit boeken na te schryven. De kinderen moeten of zelf iets bedenken of een opstel maken over iets wat ze gelezen hebbon, of wat hun verteld is. Louiae Doe. Jjj ook al niet kannen in zenden, vanwege do prjjsuitdeoling Nu het is wat moois om mjj zoo in den steek te laten jullie moogt nu wel do schade inhalen en mjj een llinkcu voorraad raadsels, anecdoten enz. zenden. K 1 a z i o n a en J a n \V o s s e 1. Wel meisje, dat moet wel oen aardig gezicht zjjn als de kinderen allemaal in hun Zondagsche klcercn op soliool komen, dat zou ik wcrkclyk wel eens willen zion, en ik kan me wel voor stellen, dat jnllie daar zoodanig door in de war bent, dat jo do heelo rubriek vergeet, maar nu weer met frisschen moed begonnen. A n n i v. d. II a a g e n. Je briefje is mjj niet recht duideljjk, want ik kan me niet voorstellen, dat een meisje, die werkt zich verveeltmjj dunkt, dut gaat niet samen. Je moet mjj eens schryven, welke hoop jo hebt opgegeven, ik zal aan je verlangen tegemoet komen en. heb daarom besloten af en toe eenige kunstjes op te geven. L o u i s e v. d. Haagen. Ja beste kind, je moe heeft gelijk, ik boud bdél véél van kinde ren, vooral van vljjtige, leerzame kinderen, die de moeite, die groote menschcn zich voor hen gotrooston, op prjjs stollen. D cn J. W o 1 b e r g e n ik zal de voor raad eens ra zien eD indien je anecdoten ge schikt zjjn, dezelve spoedig plaatsen. W. A d r i a a n s e. Ja wanneer je oom in Indie ,'t Vliegend Blaadje' leest, kan ik me wol voorstellen dat jo het aardig vindt wan- noer er iets van jo in staat, ik zal dus zoo spoe dig mogelijk aan je verlangen voldoen. J. en W. H e y d e n r jj k. Neen beste kinderen, zoo kwaljjk nemend ben ik niot, iedereen maakt wel eens een fout, het is niet erg hoorDag jongens, tot do volgende week. MAR1K VAN AMSTEL. Oplossingen der Kaadsels. I. Ken rivier. II. Steeneen. III. Om de kin. IV. Een spijker van een schoon. V. Barbier. Goede oplossingen kwamen in van: C- II Me(jer M. G. Bot G. Coop» C. L. Ligteriogen M. A C. iieijdenrijk C. A A. Kramer a. Verbeet w. jj T Adrieause A. Boot A. Heerome M AG. Zit» G. l«eu»en W. Pommerei J. Hemelrijk J. Bustemejjer G. 4 J. Verburgt W. E. Pool M. Sc P. Treffer» B Karaken» C. Koorn K. Bot.ng» - H Kaadareld G. C. Ooover D. 4 1. Welbergen D. V. d. Haagen A. t. d. Haagen A. Schenkel. J. Schenkel» H. Conqn C. 4 J. Wea.el G. Eden. J. Jan.en M. cn J. 4 A. r. Guwt—L.Dee—M.Lcjdecier» P. 4 J. Mauni J. 4 C. Sinjewel J. 1 K' Slort J. 4 G. ïaber D. G. v. <L Graait P- Zeeman P J. 'L'ieaten A. Smit» G. 4 C- Tien*tra H. Gijsberta W Dijkshoorn E- Lafèber T. 4 S. Lelèber S. Bakker 1. 4 G. Kok S. Hackenitt G. Abbo S Vrleslander J Vogt L. Jan.cn J. Bakker L. v. d. Haagen. Alleu te Helder. De prjjs viel bjj loting ten deel aan J. HEMELRIJK, te Helder. Raadsels. (Ingcz. door H. Langeveld.) I. Vorm uit onderstaande letters een plaats in Zuid-Holland 1. d. a. 8. r. m. b. e. s. a. a. 1. (Ingez. door S. Koning.; II. In den zomer kond. In den winter warm. In den herfst rjjk. In de lente arm. Wie ben ik? (Ingez. door B. Karskens.) III. Ik ben gemaakt van lood. Zoo rap als do wind. Waar ik kom, komt de dood. Zeg mjj, wie ben ik injjn vriend? (Ingez. door P. Zeeman.) IV. Mjjn eerste is een drank, mjjn tweede is een water. Mjjn geheel is een plaatsje in Zoeland. (Ingez. door G. J. Verburgt.) V. Mjjn geheel bestaat uit twee doelen en ik ben eeu stad in Italië. Mjjn eerste is een verkorte vrouwennaam, mjjn tweede is oen kloediugstuk dat in den winter gedragen wordt. Anecdoten. (Ingez. door C. D. Brouwer.) Welgeschikt. Vader: ,Wcl meester, wat denk je van mjjn jongen Ik wilde hem opleiden voor de tclgraphie. Zou je denken dut hjj er geschikt voor is?* MeestorJa, als telegraafpaal zullen ze hem daarbjj wel kunnen gebruiken.' (Ingez. door A. A. Dros.) Afwezigheid van geest. Vrouw van een geleerde: ,Maar man, het regent dat het giet en toch steekt gjj de parapluie niet op GeleerdeAch, ik dacht, dat ik haar had vergeten. (Ingez. door G. Goojjer.) Vraaglustig. ,Pa, wat doet do os met een staart?" il)o muggen wegslaan, jongen dat weet je toch wel •Ja, Pamaar 's winters, als er geen muggen zijn, waarvoor dient die staart dan Om er ossenstaartsoep van te koken 1 (Ingez. door H. Conjjn.) Inderwjjzor Hoeveel Kngelsche oorlogen zjjn er geweest LeerlingDrie. ünderwjjzerNoem ze. Leerling De eerste, de tweede en de derde 1 Aanprijzing. Een koopman, die onovertroilen ljjm ver kocht op do markt, sprak het publiek aldus aan Burgerjj, wanneer u nu wat mee wilt dragen, waar u een eeuwigheid plezier vau heelt, koopt dan deze ljjm, gaat naar huis, gooit alles in scherven en gruizelementen en ljjm het met dit goed aan elkaar 1 (Ingez. door D. Welbergen.) Jan gljjdt met zjjn nieuwe broek van de trapleuning af. »Wat doet gjj daar?' roept zjjn moeder. «Broeken maken voor arme jongens moe', antwoordt Jah. Een kunstje. Neem oen groot blad van den vlierstruik, mauk daarvan oen mandje door het aan beide zjjden, van voren en van achtor met dennen naalden vast te steken. Zoek dan een broeden grashalm, maak daurvan een hengseltje, dat gjj ook met dennonnaaldon aan het mandje bevestigt en vul het ten slotte netjes mot blaadjes en gramshalmpjos, mos en bloempjes. Gjj kunt het in een schoteltje net water laten drijven en er ook een ledepopje in zetten, 't welk daarin als de Koningin der Lilliputters op een meer zeilt. Neemt gjj het scheepje daarna uit het water, dan hebt gjj een fraai mandje. Een spelletje. De theetafel. De kinderen scharen zich, nadat elk den naam van een voorwerp, dat tot de theetafel behoort, heeft aangenomen in een kring. Degene welke «thee* heet, draait «icb, op eën voet staande, om en zegt«ik ben de thee, wie is de suiker De suiker doet hetzelfde, terwjjl zjj een ander voorwerp noemt, bjjv. room. Wie niet spoedig antwoordt of den aangonomen naam vergeet, betaalt een pand.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 4