Bijvoegsel behoorende bij bet Vliegend Blaadje Woeosdasr 99 «Juni 1904. Wieringen. De op Vrijdag j. 1. gehouden yerkooping van strandvonderjjgoederen heeft opge bracht f 261.75. Gekozen tot ouderling derNederl Herv. Gemeente te Hippolyahoef c. a. den heer J- Hoekstra. De muziekvereenigingHarmonie" bracht j. I. Zondag haren directeur, den heer C. Rjjkeboer, een ovatie ter gelegenheid van diens 121/a-jaritr jubilé als directeur van genoemd gezelschap. De Voorzitter wenschte den heer Rjjke boer namens de vereenigiDg harteljjk geluk, tevens de hoop uitsprekende, dat de heer Rjjkeboer nog vele jaren de lust zal ge voelen als directeur van «Harmonie" te bljjven fungeeren. Zichtbaar bewogen dankte de heer Rjjke boer voor de hein bewezen hulde Daarna maakte de muziekvereeniging een rondgang door het dorp, waarna de E. A. heer Burgemeester gebruik maakte om «Harmonie" zjjne harteljjke gelukwenechen aan te bieden met het behaalde succes op het concours te Zaandam. Gem«*n Vergadering van 18 Juni 1904. Voorzitter de Burgemeester. De voorzitter opent de vergadering, de notulen worden na voorlezing vastgesteld. De voorzitter deelt mede, dat door den Rijksontvanger is gestort f 199.84; dat Heeren Gedeputeerde Staten het bouwen eener nieuwe school op Oonterend hebben goedgekeurddat het verzoek om aan het Rijk gemaaid zeegras te mogen leveren voor het nachtleger der militairen is af gestuit op de adviesen der militaire auto riteiten; dat de afloop der gehouden aan besteding is, dat de eerste helft van een jjzeren hek om het kerkhof is gegund aan P. Lujit voor f 334.50het maken van een grinthok' aan den Oever en een grint- bak aan de Haukes aan J. Hegeman voor f 325 en het herstellen der Onderwijzers- woning op Westerland aan N. J. Poel, voor f 649. De staat van het zeegras over Mei wordt aangeboden. Op een verzoek om subsidie voor het schoolfeest van de Vereeniging tot bevor dering van getrouw Schoolbezoek wordt besloten f 25 toe te kennen voor Hippo- lytushoef en Oosterland en f 10 voor Westerland. Op een verzoek tot verlaging in den Houfdeljjken Omslag van P. C Rotgans die is aangeslagen voor f 6.60 en een verzoek tot geheele vrijstelling voor een jaar door A. Visser, die is aangeslagen voor f 1.10, wordt afwjjzend beschikt, om dat de tegenspoed waarop zjj zich beroepen, van het jaar algemeen is. Op een verzoek van M. de Haan om afschrijving van hondenbelasting wegens het sterven van zjjn hondje, wordt voor een half jaar afschrijving verleend Op een verzoek van de Vereeniging voor den Tramweg van de Van Ewgcksluis naar Schagen om f 10.000 bjj te dragen en nog f 100 in de kosten, wordt afwjjzend beschikt. Op een verzoek van Heeren Armvoog den om eervol ontslag, naar aanleiding van eene aanmerking in openbare Raads vergadering. wordt besloten om Heeren Vrmvoogden uit te noodigen om hun ver zoek in te trekken en hunne goede dien sten te bljjven verleenen. In plaats van den heer A. Russelman, die wegpns hoogen leeftijd bedankt heeft wordt tot Armvoogd benoemd de heer P. Wiegman te Westerland. Een besluit tot af- en overschrijving, tot betaling u't de post van onvoorziene uitgaven en suppletoire begrooting over het atgeloopen dienstjaar worden goedge keurd, evenals de te»kening en bestek der nieuw te bouwen scbool op Oosterland en het plan tot vernieuwing der bestrating in de Nieuwstraat. Een voorstel om voor die werken twee geldleeningen aan te gaan, ééne van f7500 en ééne van f 500 wordt aangenomen en de snppletoire begrooting daartoe betrek kelijk goedgekeurd. De voorzitter deelt mede dat de firma A. Heeger te Harlingen is teruggekomen op haar verzoek om in aanmerking te komen als contractant voor den verkoop van gemaaid zeegras in het Binnenland. Alvorens met een ander in hare plaats te onderhandelen, wordt besloten aan de beide andere contractanten te vragen of zjj ook genegen zonden zjjn hun voorschot van gelden elk met f 1300 te verhoogen, in welk geval twee contractanten voldoende zouden zjjn. Bjj de rondvraag niets meer aan de orde komende, wordt de vergadering door den voorzitter gesloten. Anna Faulowna Vergadering van de vereeniging tot bevor dering van getrouw schoolbezoek op Zater dagavond, 18 Juni, te Veerburg. Tegenwoor dig 32 leden. Na opening der vergadering door den Voorzitter, den beer K. L. v. Gorknm, lezing en goedkeuring der notnlcn komt aan de orde bespreking schoolfeest. Do Voorzitter deelt mede, dat 427 kinderen aan 't feest mogen deelnemen en dat er onge veer f 250 in kas is. Het bestuur stelt voor op Vrjjdag, 24 Juni, met de kinderen naar de Schager kermis te gaan. Na uitvoerige bespreking wordt dit voorstel aangenomen, doch do dag vastgesteld op Woensdag. 22 Juni. Hierna wordt eene commissie van 15 personen benoemd, die met het Bestuur en het onderwijzend personeel het feest verder zullen organiseeren. Punt 2 van de agenda is: reglements wijziging. Daar bet aantal kinderen voortdurend toe neemt, terwjjl de finantiën ongeveer dezelfde bljjven, stelt het Bestuur voor de kinderen van de 2de klasse in 't vervolg uit te sluiten, even als dat nu met de eerste klasse geschiedt. Het zal voor die kinderen onaangenaam zjjn, doch er moeten maatregelen genomen worden. Er ontspint zich eene uitvoerige disenssie. Andere plannen worden voorgesteld, o.a. om met de 2 hoogste klasseu een uitstapje te maken en met do overigen in de gemeente feest te vieren. Ten slotte wordt bet Bestuur svoorstel verworpen en andere wjjzigingen verdaagd tot eene volgende vergadering. Bjj de rondvraag stelt de heer Oostra voor snbsidie aan te vragen bjj 't Gemeentebestuur en bjj 't Departement van 't Nnt. Met alge- meene stemmen aangenomen. De heer J. Blaauboer stelt voor eene com missie van 12 personen te benoemen, die con- tributie-verliooging van de leden zal trachten te verkrjjgen. Eveneens goedgekeurd. Hierna sloit de Voorzitter de vergadering met de beste wenscben voor het slagen van 't school feest. Door do firma Van Houten is voor de ver loting, ten behoeve van 0Liefdadigheid naar Vermogen' eene collectie chocolade-werk geschonken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 5