KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Heldor, Texel, Wieringen en Anna Paulowna, DE ZIGEUNER. No. 3273. Woensdag 29 Juni 1904. 32ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat. Telef. 59. Bureau: Koningstr. 29. Interc.-Telef. 50. Abonnement Vliegend Blaadje p. 3 m. 50 ct., fr.p. post 75 ct., Buitenl. f 1.25 ,g i Zondagsblad 37l» >45» >0.75 'i Modeblad 55 >>>>80» 0.90 (Mozik. Bloemlezing» >>60> >85» >0.90 Voor 't Buitenland bjj vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Sc Co., ta Helder. Bureau i Spearatraai. Aavertentlön van 1 tot 4 regels .25 Cent. Elke regel meer6» 4 maal geplaatst, 1 maal gratis. Bewgs-exemplaar 21/» Ct. Vignetten en groote letters worden naar plaateruimte berekend A dveriert tiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan het Bureau bezorgd zijn. Aan onze abonré's buiten de gemeente wordt beleefd ver zocht 't verschuldigde abonnementsgeld Vliegend Blaadje en Zondagsblad 2e kwar taal 1901, te willen overmaken per Post wissel of in postzegels VÓÓt* S Juli, zullende anders daarover met 5 cents ver- hooging per post worden beschikt. Postwissels vo>r dat doel behoeven slechts met een zegel van 21/s Ct. beplakt te worden. Aan onze abonné's in Amerika wordt beleefd verzocht 't ver schuldigde abonnementsgeld te willen overmaken. DE UITGEVERS. Nieuwstijdingen. HELDER, 28 Juni 1904. De Kiesvereeniging «Nederland en Oranje" hield 1.1. 'Vrijdagavond in .Casino» een open bare vergadering, tor bespreking van de knoei- politiek (zooals deze door do Christen-demo craten werd geuoomd) door Vaderland en Oranje» by de laatsteStaten-verkiezing gevolgd. De vergadering was goed bezocht. Als spreker trad op de heer A. F. Staalman, die begon met het eigenaardig en ernstig karakter te schetsen van don jougsten stem busstrijd. Van liberale zydo verwachtte inen, dat er een meerderheid in de Prov. Staten zou komen, die een lc Kamer kon samen stellen, welke de Hooger-onderwyswet zou verwerpen en daardoor Dr. Kuyper tot af treden noodzaakte. De soc.-dem., dieDr. Kuyper als de meest reactionaire figuur beschouwen, gingen met de liberalen sarncn, om hem ten val te brengen. Spr. noemde het van de socialisten onedel en niet principieel, om het kapitalistisch product, als de le Kamer, te gebruiken tot bereiking van hun doel. Maar ook van christelyke zjjde is de valsche leus gebruikt .Voor of tegen Christus', want men kan wel op christelijk standpunt staan en toch de gedragslijn van het ministerie af keuren. Mr. T. de Vries en Spreker, die nog onverzwakt op dit chr. standpunt staan, wer den, waar zy door do christen-democraten .candidaat waren gestold, door de anti-revolu tionairen fel bestreden, ja op Flakkee ging men zoo ver, dat toen spreker daar zou op treden, men schreef//Zie do duivel gaat rond als een brieschende leeuw om ons te verslin den. Stem de chr.-dom. niet, zy zyn nog ge vaarlijker dan de soc.-dem." Ook in deze gemeente is onder valsche leuze gestreden. De hoeren van .Vaderland en Oranje» hitsten de kiezers op en schrevende liberalen zyn lasteraars van God, zij verloochenen den eeni- gen God en smaden en vloeken den Christus. Ga daarom naar de stembus om de liberalen te weren. Doch dit was de bedoeling niet. De liberalen waren de wryfpaal, om hun bittere baat tegen Staalman te luchten. Tegen zulk een afschuwelijk politiek 011 verfueielyku huichelarij zal ,Ned. en Oranje" Bteeda op komen, want zy vcraobt de menschen, die don godsdienst misbruiken, om hun doel te bereiken. By het huisbezoek heeft de christe lijke onderwijzer Boon en zyn vriend Marinus den menschen aangeraden tor stembus te gaan en niet naar Staalman te luisteren, alles ter eere Gods. Tegen zulk een taktiek moet men op komen. En waarom geschiedt zulks Niet omdat spr. is afgeweken van het a. r. beginsel maar omdat hy zich het recht voorbehoudt te zeggen, wat hy zyn plicht acht en zich niet verlaagt tot. eeu instrument, die op alles ja zegt, wat Dr. Kuyper doet. Men moet immer bedenken, dat ook Dr. Kuyper een mensch is en als vertegenwoordiger van de kroon verantwoording schuldig is aan het volk. Nadeze uiteenzetting van dejgevolgdepolitiek by de laatste Statenverkiezing, behandelde spr. meer in 't bijzonder het aangekondigde onderwerp .de knoeipolitick van Vaderland en Oranje onthuld». In den breede schetste hy de tegenwerking, die .Ned. en Oranje» en zyn persoon haddcrv ondervonden van een groep van 16 a 20 anti-rev. personen. Deze groep veroordeelde steeds het kritisch karakter van den Volksvertegenwoordiger Staalman, hoewel Dr. Kuyper zelf die meermalen had goedgekeurd. Sedert do coalitie tusschen de christelijke partyen is deze tegenstand grooter geworden en personen, die in beginsel vèr vuu elkander afstaan, hebben zich vereenigd, zooala de lieer Schooneveld, hoofd der chr. school te Texel met don koekbakker Sweering, de hoeren O. Adriaanse en Ds. Stadig met de heeren Schouten en Keyser, om Staalman te liostrydcn cn dat alles, zoo het heet, ter wille van 't christelijk beginsel. Die actie draagt een zeer sterk persoonlyk karakter. Spreker aanvaardt dien stryd, maar dan eisebt hy, dat zy ook met oerlyko wapenen gestreden wordt. En die eerlijkheid laat veel te wenschcn over. Zoo is in tegenspraak met alle reglementen cn statuten naast ,Ned. en Oranje» alhier een tweede kiesvereeniging opgericht en do bestaande vereeniging door liet Prov. Comité, zonder daartoe bevoogd te zijn, buiten do partij gezet en liet Centraal Comité verzet zich daar niet tegen. Zulk een liandelwyzo schandvlekt de personen, die ze bedrijven. Doch dit alles was noodig om het schouwspel af te spelen, zooals dezer dagen hier is voorgevallen. Die kiesvereeniging z/Vad. en Oranje» heeft weinig invloed en daarom zoekt zo haar kracht in samenwerking met do Katholieken cn wordt or op verbazende wijze gekuipt, zooals verleden jaar geschiedde by de gemeenteraadsverkiezing cn nu nog erger by de Statenverkiezing. Toen kwam de bekende Van Oversteeg uit Amsterdam en vergaderde met eonige leden van ,V. O.' en 8 bestuursleden dor Katb. kiesvereeniging ten huizo van Jb. Bakker, waar besloten word Mr. S. de Vries te candideercn, be nevens den heer Terra. En dit gebeurde niettegenstaande do kiesvereeniging .Een dracht" met algemeen© stemmen besloten had zich te zullen onthouden en de lieer Terra geen toestemming en geen goedkeuring voor zyn candidaatstelling had gegeven. Do kiezers werden vervolgens door een circulaire op schandelijke wyzo misleid, door strooibiljetten op een dwaalspoor gebracht en zelfs de heer Terra als leugenaar cn idioot aangeduid, maar toch aanbovolen en dat alles ge schiedde ter eere van het christelijk be ginsel. En na do verkiezing werd in ,De Standaard» geschreven, dat de legioenen van Staalman erg dunden en hy in 1905 een ge- duchten dobber zou hebben. |\Vaar zulk een verradelijko handelwijze plaats heeft en waar znlk een misleiding geschiedt, heeft men het recht te zeggongij zyt lasteraars, al gebruikt go nog zulke schjjnvrome woorden. Ten slotte roept spreker de leden van ,N. O.» op met krasse middelen die lieden to bestrijden. Van de gelegenheid tot debat werd gebruik gemaakt door don hoer A. G. A. Verstegen. Deze zou niet ingaan op het onchristelijk gemodder der christelijke partyen, maar alleen de eoc.-democratio verdedigen, waar de heer Staalman deze had aangevallen. Het samen gaan der soc.-democraten met do liberalen by do jongste verkiezing verklaarde liy daar uit, dat voor de arbeidsbeweging van de liberalen minder is to duchten dan van de christelijke partijen. Verder wees hy op het weinig prin- cipiëele van de christen-democraten en hoe de heeren Mr. Do Vries en Staalman in verschillende opzichten elkaar tegenspraken. De heor Staalman beantwoordde de debater en weerlegde eenige uitspraken van den heer Verstegen, om to eindigen met de verklaring, dat de christen-democraten trachten zullen de democratie te leiden in christelijke bedding, om zoodoende misdadige woelingen te voor komen. De vergadoring werd hierop met dankgebed gesloten. Bij den uitgang had een collecte plaats ten bate van do Chr. f)em. propagandaclub, terwijl aan ieder bezoeker een kaart was uitgereikt, waarop voor een wekelyksch be drag kon getcekond worden tot vorming van een verkiezingfonds dier zelfde club. Ged. Staten van Noordholland stellen voor afwijzend te beschikken op het adres van het Bestuur van den Polder Koegra«, dat verzocht heeft te willen herzien het besluit waarbij aan dien polder, voor de verbetering van den weg langs den Koe- gras/anddgk en van den Strooweg, eeu subsidie van f5400 is verleend. Ingelanden hebben tegen de voorwaarden verschillende bezwaren ingebracht, die Ged. Staten echter geen aanleiding geven om het toestaan van eeu hooger subsidie te overwegen. Krankzinnigenverpleging. Naar het Hbld. uit goede bron vernam, heef. het doorloopend gebrek aan plaats voor do opneming van krankzinnigen in Noord-Holland Gedeputeerde Staten geleid tot het plan om tijdelijk, totdat het nieuwe gesticht te Castricura zal zjjn gebouwd, op andere wijze in die behoefte te voor zien. Daartoe i9 gehuurd het oude Diaconie weeshuis op den Zwanenburgwal te Am sterdam, dat zul worden verbouwd en van electrische verlichting voorzien. De aan besteding daarvan, waarvoor de raming ongeveer f 30.000 bedraagt, zal binnen kort worden uitgeschreven. De huur zou zyn aaugegaan voor vjjf jaren tegen een huur prijs van f 10000 's jaars. De veldwacht te Bloemeudaal kau er tot nog toe maar niet in slagen de hand te leggen op den persoon, die nu reeds sinds eenige weken op de wegen tusschen Aerdenhouf, Duin-en-Dal en de ■Schapenduiuen bij de nadering van wan- delaarsters plotseling en ongekleed uit het kreupelhout te voorschijn komt om weder te verdwijnen zoolra men verschrikt de vlucht heeft genomen. Dezer dagen heeft het individu zich weer vertoond in het Bloemendaalsche Bosch, in een der hoofd lanen naar Klein Zomerzorg, alwaar hij twee dames trachtte aan te grjjpen. En hoewel toen spoedig door eenige personen een klopjacht werd ondernomen, gelukte 't niet eenig spoor van het individu te ontdekken, 't Is, niet het minst voor de hotels, pensions, enz., een netelige zaak. Men schrjjtt uit Vlissingen De 9 groote oorlogsschepen, behoorende tot het Duitsche eskader, dat hier van 14 tot 19 Juli verwacht wordt, hebben alle een bemanning van 650 tot 700 man bovendien komen nog, zooals bekend is, enkele kleinere schepen, zoodat men het totaal aantal koppen gerust op ruim 6000 kan stellen. Men meldt uit Middelharnis Vrjjdagavond om half zes brak er brand uit in het kerkgebouw van den Ned. Herv. gemeente alhier. In een oogenblik stond het dak in lichtelaaie. Hot kerkgebouw is totaal uitgebrand. Alleen de buitenmuren zyn staande ge bleven. Tegen drie cent por halven liter (kopmaat) werden de aardbeziën te Bergen op Zoom verkocht. Men weet er geen raad medezoo groot is de overvloed. Ongelukken door storm. De zeil wedstryden te Kiel hadden zeer veel door een snel opkomenden storm te lijden en een wonder mag het heeten, dat men slechts 6 menschenlevens daarby te betreuren had. Het <fngeluk greep plaats tijdens de zeilwedstryden voor marine-vaartuigen en in een oogwenk verkeerden de bemannin gen der 130 booten die er aan deelnamen in levensgevaar. De meeste booten liepen vol of sloegen om op de hooge zeeëu en dank zy de spoedig aangebrachte kracht dadige hulp konden allen op 6 na gered worden. Uit New York wordt gemeld dat thans vaststaat dat by de ramp met de Generaal Slocum duizend mensehen zyn omgekomen. De boot is gelicht en geheel onderzocht, waarby bleek dat de voor zorgsmaatregelen tegen brand aan boord volkomen onvoldoende waren en dat de ambtelyke inspectie een wassen neus moet geweest zyn. Getuigen verklaren dat het water na de ramp bedekt was met kurk- poeder uit de verrotte reddinggordels. To Newry in Ierland woont een zekere James Gill, die veroordeeld is om een boete te betalen, by gebreke waarvan hy een maand de gevangenis in moet. Maar Gilt wil niet betalen en ook niet in de gevangenis. Sedert na veertien dagen houdt hy de politie op een afstand, door boven op een hoogen schoorsteen van een stil staande fabriek te klimmen. Hy ia gewend, aan torens en schoorsteenen te werken, en voelt zich daar op zyn gemak. Naar het schynt, mag de politie hem niet in hechtenis nemen tusschen zon-onder en zon-op, en dan zorgt hy tydig weer in of bovenop den schoorsteen te zjjn Duizende menschen komen naar hem kyken, en de politie wacht af, hoe lang dat nog duurt. Onder de reizigers die Donderdag ochtend van Brussel naar Parys gingen, was een Duitacher, een koopman uit Baden, die aan de Fransche grens de douanen zyn kofier liet doorzoeken. Toen dit gedaan was, meende een der douaniers op zyn gezicht een spottende glimlach te zien dat gaf hem wantrouwen en hy begon op nieuw, 't Was geen verloren moeite, want nu vond hy in dea kofier een dubbelen bodem, waaronder voor 1700 fr. sigaren en kant verborgen zaten. Alles werd na tuurlek in beslag genomen en, daar de Dnitscher de douaniers beleedigde, werd hg op den koop toe nog in de doos gestopt. Uit Zaragoza wordt gemeld dat de brug van Eutrambus-Auas ia ingestort, terwjjl er een trein overheen reed. De locomotief en twee rytuigen vielen in de rivier, de an lere rytuigen verbrandden. Men heeft rueds negen lyken Uit het Buitenland. 'tls al eenigen tijd geleden sinds wij iets schreven over de Macedonische kwestie. Er viel daaromtrent ook niet veel to meldco, dan alleen dat do terugkeer der uitgeweke nen langzaam aan ging en dat de Turksche overheid nog al eens dien terugkeer door al to strenge contröle tegenwerkte. Ook nu is er i nieuws in deze kwestie. Alleen kan thans met zekerheid medegedeeld worden, dat, indien de Turken geen onlusten uitlok- ken, de leiders der opstandelingen niet tot gewapend verzet zullen aansporen. Ze hebben besloten, ook omdat de bevolking der ver ontruste landen geheel uitgeput is, lydelyk toe te zien welke hervormingen zullen wor den ingevoerd. Ze zyn overtuigd, dat van al de hervormingsplannen niets terecht zal komen, zeggen ze, doch zy willen voorkomen, dat eene eventueele mislukking aan hen zal wor den toegeschreven. Kleine benden zyn nog kier en daar aanwezig, doch die ageeren meer tegen de Grieken. Turksche rooverbenden verstoren echter ook in enkele vilajots do ruBtige rust.» Van rooverbenden gesproken, Raiaoeli, de Marokkaansche roovor hoeft zyne gevangenen, deu Amerikaan Perdicaris en den Engelschman Varley in vryheid gesteld. De in vryheidstelling was wat vertraagd doordien do regeeringsonder- kaudelaar niet tydig op de aangegeven plaats kon zyn, daar de losgelaten leden van Raisoeli s bende te zwak waren om in dén stuk door te roarcheeren. Het rooverhoofd heeft duB zijn ziu gekregen en de Sultan is uit den braadby kun den Amerikaan aan zyne landgenooten, die hem met het indruk-makende eskader kwamen opeischen, teruggeven. Inzake de congregaties in Spanje is tusschen het Vaticaan en de regeering te Madrid eene overeenkomst gesloten. Zjj bc-palt o. a. dat de kloosters voor grondbezit en voortbreng selen dezelfde belastingen zullen betalen als alle inwoners van het land. Byzondere belas tingen zullen hen niet worden opgelegd. Do tegenwoordige kloosters mogen bly ven bestaan doch geen enkel nieuw mag worden bijge bouwd zonder toestemming der regeering. Vreemdelingen mogen in Spanje geen kerke lijks ordon stichten zonder genaturaliseerd to zyn. Dit laatste ziet hoofdzakelijk op de uit Frankrijk uitgeweken kloosterlingen. Koning Eduard van Engeland is op Duitsch grondgebied aangeland om do gast te zyn van zyn neef, keizer Wilhelm. Politieke be- teoken s wordt aan het bezoek niet gehecht. De Engelscho pers schrjjft zeer weinig over de ontmoeting. By het samenzyn dronk do keizer op zyn hoogen gast en koning Eduard op de Duitsche vloot. Do Tibot-cxpeditie blijkt toch niet zoo on vermoeid als men 't in Engeland wel deed voorkomen. Reuter seint althans dat de troe pen onder den invloed der onafgebroken ver moeienis raken eo dat de aankomst dor ver sterk! ngstroepen met groot verlangen wordt tegemoet gezien. Do Tibetanen versterken de dorpen in do vlakte van Gyangtse. Do onder- Lama zal zich naar Gyangtse begeven; or wordt echter niet bygcmeld of hy gaat als aanvoerder voor de Tibetanon of als onder handelaar naar don kolonol-aanvoerder der Engelschen. Koning Leopold heeft president Loubet tot n bezoek aan België uitgonoodigd. Men verwacht dat de president in Augustus te Ostende komen zal. De Belgische minister president is reeds te Ostende geweest om met den burgemeester dier stad besprekingen te houden over de feestelijkheden to dier gele genheid. Het onderzoek omtrent den aanslag op den Finschen gouverneur Bobrikof is op last van den Czaar niet aan de Finlandscho justitie, doch aan een onderzoeksrechter den Peters- burgscho rechtbank opgedragen, onder toezicht van den procureur-generaal by het Hof van Appel te St. Petersburg. Na afloop van het onderzoek zal aan den Czaar rapport worden uitgebracht, die dan over don verderen gang van zaken zal beslissen. De Finsche senaat publiceerdo een schrijven waarin diep leed wezen wordt betuigd over do afkeurenswaar dige misdaad. De taal kwestie, hot gevoelige punt voor Hongoreu, kwam in do Hongaarsche kamer ter sprake en de oppositie wierp er zich dadelyk op. De kamer, die op het oogenblik het wetsontworp der salarieering van de spoorwegambtenaren behandelt, wilde er echter niet op ingaan. De Oorlog in het Oosten. Zeegevecht bij Port Arthur. Tokio, 25 Juni. Admiraal Togo meldt, dat Donderdag voor Port Arthur een ge vecht heeft plaats gehad, waarby een slagschip van het Peresviet-type gezonken, een slagschip ran het Sebasto pol-type en een kruiser van het Diana-type onbruik baar gemaakt zyn. De Japansche schepen zyn niet beschadigd. Tokio, 25 Juni. Admiraal Togo seint nog, dat hy Donderdag bericht ontving, dab' de Russische vloot by den ingang der haVen van Port Arthur verschenen was. Hy ging er met zyn geheele vloot heen, en vond de Russische vloot, die bestond uit zes slagschepen, vjjf kruisers en veer tien torpedobootjagers. Waarschyuljjk was deze voornemens een uitval in zuidelijke richting te doen. De Japansche torpedobootjagers deden eeu aanval op een slagschip, fype»Peres- viet", en brachten, dit door een torpedo tot zinkeneen ander slagschip en een kruiser werden onbruikbaar gemaakt. Over de toedracht van het gevecht worden uit Tokio de volgende bijzonder heden gemeld Donderdag werden de Taesaréwitsj en zeven andere oorlogsschepen met 9 torpe dojagers gesignaleerd by den ingang van de haven van Port Arthur. Hun verschijning werd onmiddellijk, met behulp van de draadlooze telegrafie, aan admiraal Togo medegedeeld. De Japansche vlootvoogd trok zjjne geheele vloot samen, met uitzondering van de schepen die voor byzondere dienBten bestemd waren. Hij zag dat de Russische vloot inmiddels was aangegroeid tot 6 slagschepen, 5 kruisser en 14 torpedojagers. Blykbaar was het de bedoeling van de Russische vloot, om door te breken naar het Zuiden, zoodra de nacht was ingevallen. Aan den ingang van de haven bleven de Russische schepen liggen. Zoodra de duisternis was ingevalleD, liet Togo een Japansch torpedo-flotielje een krachtdadigen aanval op de Russische vloot doen. Een slagschip van het type Pereswjet werd getorpedeerd en in den grond geboord. Een slagschip van hat type Sewastopol en een kruiser van het type Diana werden onbruikbaar gemaakt. Dit laatste schip zag men Vrijdagochtend, blykbaar zwaar beschadigd, naar de bin nenhaven sleepen. De Japanners hebben niet veel geleden in het gevecht. De torpedo-jager Sjirakoemo werd aan de kajuit getroffen en daarbij werden 3 man gedood en 3 gewond. Eu» andere torpedo-jager werd achter dc machine kamer getroffen, maar niemand aan boord kreeg letselen de torpedo-booten 64 en 66 kregen lichte beschadigingen. Totzoover het telegram uit Tokio. On begrijpelijk is dat d« Russen Donderdag de font, die zy in den nacht van 8 op 9 Februari begingen, toen zjj hun heelo eskader op de buitenreede hadden liggen, herhaald hebben. Zy hebben toen tot hun schade en schande ondervonden, dat een vloot die in de duisternis stil ligt met goede kans op succes door een torpedo- flotielje aangovallen kan worden. De raarine- deBkundigen van de geheele wereld hebben na de gebeurtenissen van den nacht van 8 op 9 Februari die fout dadeljjk aange- ezen en daarby opgemerkt, dat het eenige middel om aan dergelijke aanvallen te ontkomen, is dat de schepen 's avonds in zee gaan heen en weer bly ven varen lot het weer dag is geworden. Want overdag heeft een torpedo-aanval op een oorlogs schip dat vrjj kan raanoeuvreeren, niet de minste kans om te slagen. Voor de torpedo- vaartuigen het schip bereiken, kunnen zy, by een goede bediening van zyn kleine kanonnen, stuk geschoten worden. De Russen kunnen zich ditmaal niet gelyk vroeger, verontschuldigen met de uitvlucht dat zy niet op deu Japanschen torpedo-aanval verdacht waren. Aan boord van de Russische Beliepen zal men integen deel de uiterste waakzaamheid betracht hebben. En toch is de uitslag niet anders geweest dan in dien Februari-nacht twee pantserschepen en een kruiser getorpedeerd alleen nog ongunstigere, daar na de ont ploffing van de torpedo het pantserschin van het type Pereswjet ook gezonken is. De Times verneemt van zyn corres pondent te Sëoel dat, aangezien het voor naamste Japansche smaldeel voor Port Arthnr niet meer zoo'n belangrijke rol behoeft te spelen, admiraal Toge van do tydelyke kalmte party heeft getrokken, om zjjn schep?n in Japan te laten dokken. De vloot is echter nog altoos talryk genoeg, om een smaldeel af te kunnen zonderen voor de bescherming van schepen in de straat van Korea. Men weet nog altyd niet, aan wien de schuld moet geweten worden voor de onbeschermde afzending van de vernielde tramportschepen. Do nieuwe slag die aan het Russische smaldeel te Port Arthur is toegebracht, zal de wakkere bezetting van de vesting diep ontmoedigd hebben. Een groot slag- FEllLLKTOl 2-) „Maar zoover zul jjj het niet laten komen> Julesa, want jy wlleon kunt het ergste van mij afwenden. Niet voor niets heb ik my op dit oogenblik zoo vlak by het kasteel gewaagd. Ik gunde mjj geono rust, voordat ik jou gesproken had, cn ik kwam zoo straks nog ter rechter tyd, om getuige te kunnen zyn van de lange behandeling, welk die hond van een opzichter je deed ondergaan. De jonge vrouw stoof op en hare donkere oogen schoten vlammen. .Do ellendeling!» klonk het van tusschen hare saatngepersie tanden. .Toch heeft hy gevoeld, dat ik inyn handen nog weet te gebruiken.' Mihaly knikte. „Ik heb het gezien, en 't was zjjn geluk, dat hy je toen met vrede liet, want ik had myn geweer reeds op hem «...gelegd- Maar scheuken zal ik het hem niet. Eerst echter wilde ik met jou spreken, 't Is te voorzien dat jo hier thans wel zoo heel lang niet moer zult bly venwant Majdatfy ik ben er zeker van zal het je hoe Unger hoe lastiger maken, en er is altyd niet iemand in de nabyheid, die je hulp kan bicden. Hem by den graaf aan to klagen, je begrypt evengoed als ik, dat dit verguelsche moeite is. Wanneer heeft ooit eene eenvoudige dienstmaagd recht verkregen tegenover den opzichter der grafelijke bezittingen? Op zyn mooist zul je er dan afkomen, door met zweepslagen van het erf gejaagd te worden. Heb ik geen gelyk Jule89a staarde op hot aanminnige gezichtje van hut schuldelooste knaapje, dat reeds lang op haren schoot ingesluimerd was, en zonder den spreker aan te zien, antwoordde ze op doffen toon: ,Jo hebt gelijk!» «Welnu», ging ly vol vuur voort, .dan kan ik jo eeu middel aan de handgeven, dut ons beiden uit don nood kan helpen. Op den duur toch zou my dit leven tusschen de vrij heid en de galg niet bevallen, en zoo ik ergens weer rus ig en wel paardenhoedcr kou worden, dan mogen van myn part al die brave jongens, met wie ik daar ginds en hij wees naar het slot nog wal af te rekenen heb, naar don drommel loopen.» Ilij hield even op, terwyl de Zigeunerin, de oogen struk op haar jongske gevestigd, zoo bedaard mogcljjk tot hem zei; .Ga dan ver hier vandaan, Mihaly. Ilongaryo is groot genoeg voor iemand, die niets ergers op zijn geweien heeft dan jij.» //Wat dat betreft eene schuilplaats zou voor my reeds gevonden zyn. Mijn neef Andras is sedert dertig jaren in dienst bij een baron in de omstreken van Tomesvar en staat daar nog ul zeor goed aangeschreven. Eén woordje van hem, cn zyn patroon zou my zonder bedenken als tschjikoo aannemen. Maar, laat ik het je ronduit zeggen, Julesa, zonder jou kan ik niet weggaan van hier. Daarom heb ik dan ook sinds dagen op je geloerd om je te spreken te krygen. En nu my dit eindolyk gelukt is, cn jy weet, hoe de zaken staan, vraag ik je zonder omwegen, of je lust hebt om inet my te trokken jy en je kind. Voor don kleinen Gyula wil ik, voor zooverre het in myn macht is, een goed en rechtschapen vader zyn." De Zigeunerin ootsteldo hevig by het hooren van deze woorden. Mot hartstochtelijke j teederheid drukte ze het knaapje uun hare borst, terwijl heete truuen laags hare bleeke wangen biggelde o. .Vergeet my, Mihaly,' snikte ze, .maar ik kan niet I Jy bent een brave kerel, die het goed met my meent dat weet ik. Eu stellig zou hot voor my en ook voor dezen armen stumper een groot geluk zyn, en toch ik kan niet, ik kau niet!" De paardoulioeder was overeind gesprongen en ston 1 in zyn volle lengte voor de hevig verschrikte vrouw. Toorn ou teleurstelling waren duidelijk op zyn gelaat te lezen. «Bedenk wel, wat je zegt, Julesa. Nog hebben zo my geheel teu onrechte den wilden Mihaly genoemd, maar, wanneer jy n»e niet zulk een antwoord wegzendt, dan ik zweer het je zullen de menschen alle redenen hebben, om voor den wilden Mithaly te sid deren. Ik vraag je nog eenmaal: .Wil je rniju vrouw wordun en my volgen?» .Ik kan niet, Myhaly, ik kan niet,» her haalde zy. ,Ik beu ju van harte goueguu, maar er is eene sterkere macht, die my aan het kasteel bindt.» »En- is dit jo laatste woord? Myn tyd is om elk oogenblik zou ik hier ontdekt kunnen worden. Spreek dus, Julesa. Zal ik nooit een ander antwoord van je bekomen?» Met eene onbeschrijfelijke treurige gelaats uitdrukking schudde de Zigeunerin hel hoofd. .Neon, Mihaly," zei ze kortaf, en aan den klank harer stem was het duidelijk te hooren, dat ze hem op honderd dergelyko vragen geen ander bescheid zou geven. Eenige seconden nog staarde de tschikos baar besluiteloos aan. Toen sloeg hy met een driftig gebaar do haud tegen den kolf van zyn geweer, on zonder verder nog één woord te spreken, maakte hy rechtsomkeert, en was weldra verdwenen tusschen do hooge maïshalmon, welke zich achter hem sloten als een ondoordringbare muur. HOOFDSTUK II. Do heet© tranen, die op zyn gezichtje neer vielen, wekten den knaap uit zyne diepe sluimering. .We moeten naar huis, Guyla,* zeido de vrouw, terwyl zo haar lieveling naast zich neerzette en zich gereed maakte oiu don terug weg te uanvaarden. Daar do kleine in zijne slaupdronkeuheid zich nauwelyks op zyne voetjes kon staande houden, nam zo hem op den arm cn toog zoo mot haren kostbaren last verder. En juist dezen dag, die zoo geheel en al bestemd scheen om haar verdriet on hartzeer to bereiden, riep huur sterker on levendiger dan ooit du herinnering aan haar vroeger leven voor den geest, treurig-zocte herinne ringen, dio ze, ook zelfs geen onkel oogen blik, geheel tot zwjjgen vermocht te brengen. Ze dacht aan do zonnigo dagen harer kinds heid, dagcu van ongestoord geluk, toon men haar zonder eenig toezicht vry had laten spelen aan de oevers der gele Aluts. .Jij hebt het niet zoo goed", zeidc ze zachtkens en drukte het kleine kereltje vaster en iunigor aau haar hevig kloppcnden boezem. En ze dacht aan den tyd, toon ze met haren stam ver weggetrokken was van de eene plaats naar d© andere, by karig voedsel en allerlui ontberingen. Hoe dikwyts was niet het troebele drinkwater ecnur kleine beek hare eenige verkwikking geweest, wan neer ze na een vermoeieuden tocht eindelyk bare moede leden kon uitstrekken op eene dorpswoide, zonder eenig ander dak boven haar hoofd, dan het uitgestrekte, donkere hemelgewelf! Dan was do vrecsolyko ziekte gekomen, welke dnizenden ten gravo sleepte do cho lera. Op een en donzelfden. dag bad ze toen hareu vader en hare moeder moeten verliezen, hoewel ze zich thans maar flauwtjus meer wist to herinneren, of haar dit afstorveu al of niet groote smart veroorzaakt had. Aniula, het oude grootmoedertje, was toen maals alleen met de dertienjarige kleindochter verder getrokken. Met waarzeggen en Jiot verkoopen vun minnedranken, valt maar oon karig stukje brood to verdienen toch werden ze niet, ovenals audcre rondtrekkende Zigeu ners, zelfs niet door de ruwsto boeren afge wezen, zoodra deze slechts merkten, dat het do beeldschoon© Julesa was, die aan hunne deur klopte. Zoo kwamen zy op hare zwerftochten ook op de bezittingen van den ryken graaf Raa- cony, cn de onde Aniula had nog juist den tyd gehad hare onschuldige geheimmiddelen mede te deelen toen ook zij door de ontzet tende, verradelyke ziekte werd aangetast. En zeker mocht het nog als ©ene barmhartigheid van het noodlot beschouwd worden, dat de vrecselyk© krampen cn pyncn maar kort duur den, en de engel dea doods betrekkelyk spoe- l dig do matte oog leden der oude vrouw kwam sluiten. j Toen was Julesa voor do eerste maal in haar leven door vertwijfeling aangegrepen, cn haar troost bestond alleen in de stille j hoop, dat nu do beurt om te sterven wel aan haar zou komen. Maar ook thans werd ize gespaard. Achteloos ging de groote .maaier' aan de schoone Jusela voorby, als versmaadde by hare bloeiende jengd. En do Zigeunerin bleef, waar hare bejaarde grootmoeder den laatsten ademtocht had uit geblazen. Hoe zou zy er ook aan hebbon kunnen denken het onbestendige, zwervende leven alleen voort te zetten. Ze was immers nog maar oen kindWel had niemand haar verlof gegeven om to blyvon, maar ook had geen van allen haar bevolen orn heen te gaan. De dienstmaagden ruimden een plaatsje voor haar in hare kamer, en op de lange tafel, waaraan knechten en meidon zaten, stond ook altyd voor de ouderloozo Julesa een bord klaar. Zoo'n kalm, zoo'n gerust leven had ze nooit gekend, on toch zou ze hut kind, dat zoo aan vryheid gewoon was ongetwyfeld reeds op den vierdon dag na hare aankomst weder do wydu wereld ingeloopen zyn, ware er op hot kasteel van den ouden graaf Kascony niet iets voorgevallen, dat haar steviger gebondou hield, dan duizend strikken en kotenon. Do heer en meester zelf der uitgestrekte bezittingen, een man, dio lichamelijk zwaar leed, was diontengovolgo zeer afgotrokkea en menBchenschuw geworden. Zyne onderhoorigen waren letterlijk bang voor hem, en zoodra de alanke Julesa hem maar in do verte zag aankomen, dan wist ze niet, hoe haastig zy z ch uit de voeten zou maken. Evenwel vertoefde do gevreesde man meest al in zyne vertrekken, waar zorgvuldig het zonnelicht buiten gesloten bleef, terwyl lift het bestuur over zyne zaken voor zoo verre ze zyn persoonlyk optreden niet nood- zakelyk maakten aau zyne beambten overliet. (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1