SPAARZAAM 9 10de Groole Gulemborgsck Geldverloling „ELK WAT WILS" P. HARTE, Horlogemaker, Bloemisterij „ROZENLUST". mGBf Groote Uitverkoop l> .K VERF JU O JL JE Jf", Bereide GROND- en GLANSVERVEN „Mercurius" Zuidstraat 72. Grootste sorteering Rookartikelen. De Blauwe Druif. Breewaterstraat 16. Gratis Heeren zijn en toch goed koken, dat kan iedere zuinige huisvrouw met MAGGI'« AROMA om t© Krulden want woinige druppel* van dit alom gerenommeerde en bekroonde Produkt voor het opdienen bijgevoegd zijn vol doende om aan groenten, vleezen, sauzen, soepen, zwakken bouillon enz. dadelijk een verrassend krachtigen en aangenamen smaak te geven. Te verkrijgen bij kruideniers en comestibleshandelaars. In flacons van f 0.30 tot 5,95, MACCIs onderscheidingen: 4 &roote Prijzen, 28 Couden Modailie*, 6 Eere-Diploma'o, 5 Eere-Prijzen, zesmaal buiten mededinging o.a. 1899 en 1900 Wereldtentoonstelling Parijs. KINDERMEEL Bij ieder winkelier verkrijgbaar. GROSSIER-VERKOOPER M. A. GRUNWALD ZOON, MOLENAAR'» MEEL wordt alleen verpakt verkocht. Agentuur bij Mej. 1. MULDER. Magazijn „De Witte ROOS", Zuidstraat 71, den Helder. m AIXLAG. AFSLAG In de Rund- en Varkensslachterij van P. LENGERS, Smidstraat Si, Helder, is steeds verkrijgbaar RUNDVLEESCH: Soepvleesch en Hutspot 25 Ct. Lappen on Gehakt 27V» Ct. Rollade, Boeuf, Rosbief Klompstuk 32'/» ct. Biefstuk en Haas 40 ct. VARKENSVLEESCH Magere Lappen en Carbonnade 32'/i el- Reuzel 35 Ct. Vette lappen en Spek 25 Ct. Metworst 25 Ct. Breede Leverworst 20 Ct. Leverworst 15 ct. Alles per 5 ons. Boekbinderij, |LANGESTRAAT79 I Adres voor het Inbinden van all9 voorkomende Tijdschriften. Boekwerken, HZ Nette afwerking. BillIJkeprijzen. Aanbevelend, Lonis van der Kraan, Langestraat 79- Spoed18 Juli trekt de 376ste Staatsloterij. Nog enkele LOTEN voorhanden der Eenigste Loterjj, waar gratis en franco een Trekkingsljjst en de Prjjzen franco gezonden worden en die nooit wordt uitgesteld. Restaande uit 3 verschillende Loterijen, alle uit te wijzen door de376ste Ned Staatsloterij. SERIE EEN. 1 Nummer voor 50 cent. Geldprijzen van Duizend Gulden, f 500, f 300, f 250. f 200, f 150. f 100 enz. SERIE TWEE. 2 Numm. v. 50 ct., 1 Numm. v. 25 ct. Geldprijzen van f 500, f 200, f 150, f 125, f 100. f 75, f 50 enz. SERIE DRIE. 5 Nummers v. 50 ct., 1 Nummer v. 10 ct. Geldprijzen van f 200, f 100, f 75. f 60. f 50 f 35. f 25. enz. Op vclór aanvragen ook voorhanden Stuiversloodjes mot 512 prachtigo prjjzen, 10 loodjes franco 50 cent. Een ieder bcprocve zijn goluk. Zy, die alle 3 Series knopen voor f 1.50, ontvangen 8 Nummers en hebben byna zeker een prys. Postzegels worden ook in betaling aangenomen. Alle verzendingen van bovenstaande Loten geschieden franco by minstens-f 1.50: by bestelling beneden f 1.50, |vyf cent meer voor port. Deze Loten zyn verkrijgbaar by den Ondernemer en by do heeren A. VAN WAARDEN, Laan 28, J. OOSTEN, Jan in 't Veltstraat 1, Den Helder. A. H. VAN DAM, Boekhandel, Culemborg. flW* Vraagt Prospectus, gratis en franco verkrijgbaar. Grootste keuze: Regulateurs, Horloges, Klokken, Wekkers, enz. Goedkoopste adres voor Verlovingsringen, Trouwringen, zilveren Vorken en Lepels, Theelepeltjes, Servet banden, enz enz (Zie de uitstalling). KEIZERSTRAAT 25. N. B. Koopt en ruiU oud Goud en Zilver tegen de hoogste waarde. Speciaal Adres voor Bloemwerken, liet plaatsen van Versieringen en het aan leggen en onderhouden van luinen. Aanbevelend Cr. WOf il, VeItl*traat «O. Bestellingen worden ook aangenomen SPOORSTRAAT 28. •V Keizerstraat No. Vraag VERKADE's heerlijke GRONINGER-, GEMBER- en SUCADEKOEK, h 22, 14, 13, 9 en 41/, ct. per stuk. SCHUIT 18 stuks voor 10 cent. Wed. J. SELMAN, Keizerstr, N B. Slijten flink rabat. Gevestigd het depót der KONINKLIJKE fSToomv ËRVÊRÏJ! 'If-ncmiscHt Wasscherij 1 H Te Helder bjj M. H. RUIJGH, DROGIST, BREEWATERSTRAAT 14. Gebruikt steeds MOKKA-KOFFIE in pakjes a kilo f 0.50. V4 f 0.25. STEEDS VERSCH GEBRAND, in het onde Victualiehnis DI1KSTRAAT 22. STAATSLOTERIJ. - Bij - M. DE VOGEL, Spoorstraat 128 zjjn weder voor de 37Ö9te Staats-Loterg, heele en gedeelten van Loten te bekomen Trekking. IN Juli a Nieuw 1 Dit zijn de degelijkate en de beate Vliegenvangers, welke in den handel zgn. Ze overtreffen alle anderen. Prijs 10 cent. En gros en detail bjj J. BAARENS, Spóorstr. 68, en QUANT-SWENNEN, >de Gaper", Spoorgracht. NieuwNieuw Hel llufl* fs te huur. Wegens liquidatie van Mahoniehouten en geschilderde Meube len, Penant- en Linnenkasten, salon-, vier kante, ronde en Duitsche Tafels, Vloer- kleeden en Karpetten, Tapistri garg- en traploopers, diverse soorten bed- en denr- kleedje», cocos- en Japansche matten, Vloerzeil (:oode rug), in alle afmetingen. Vele soorten Tafelkleeden, veeren- en ka pokken BeddeD, wollen-, molton- en satinet Dekens, Matrassen, Amersfoort en Kepers, witte en gele Katoenen, Baai, Bever en Flanel. Gemaakte goederen, gemaakte wollen en katoenen goederen. Verder vele artikelen, die ten verkoop zullen worden aangeboden. Alles spotgoedkoop. A. BREET, Nieuwstraat 3. Het Huis is ie huur. 99 34 NP«OH«li l( IIT 34. Steeds verkrijgbaar hermetisch gesloten Bussen. - Kwasten en Penseelen. Behangselpapier en Linnen, enz., enz. Aanbevelend, m mt m mr y •Mut ÊA9 34 SI'OOHGH tt IIT 34. «Üïa; Magazijn van Tabak, Sigaren, Teeken-, Schrijf- en Kantoorbehoeften, Borstelwerk, Zeemleer, Oalanteriën, Kinderspeelgoed, Zeep, Eau de Cologne, enz. W ZIE DE UITSTALLING. Men lette vooral op den naam der Firma. Ook verkrijg baar gesteld bij A. KORFF Kanaalweg Wed.NONNEKES Weezenstr. Jb. KALE VELD, Wieringen JOH. TAKESWieringen, P. BOON Mz., Texel, D. C. KA A N, IJmutden. „Café de Valk", Loodsgracht 1 over de Postbrug, te HELDER. Het netste en gezelligste zitje in 't centrum der stad. Koninklijk Bior, en gewone consumptie 6 cent per glas. Aanbevelend, P. GERRITSEN. WOONHUIZFN UIT DE HAND TE KOO>>. Adres: K. ZEEMAN, Kanaalweg 142. Alle dagen GROOTE AFSLAG van nieuwe Aardappelen. Zie de lage prijzen van de versche Groenten. Heden ontvangen de eerste nieuwe blanke Zoutevisch a 25 cent per pond. Nieuwe Maatjesharing 8 ct. per stuk. A. POK'I H A, Spoorstraat 58. Ruim gesorteerd in Rokken, Corsetten, Boezelaars, sterke Kousen, Sajetten. Hand schoenen, Mitaines, witte Goederen, Oogjes en Blokjes. Heerenfronts, Boorden, Man chetten en Dassen. Opruiming van een partijtje Boezelaars met banden voor spotprijzen. Aanbevelend, A. Tielrooij-Spruit. Koningstraat 110, nabjj de Postbrng P. J. VAM DEN BOSCH. Barometers Thermometers, Vochtwegers, Tooneel- en Verrekpkers, Passerdoozen en Teekengereedschappen, Electrische Appa raten, Inductietoestellen, etc. Eene zeer fljne collectie Messen, Scharen met en zonder Etui's. Ruime sorteering Bandage's en Itcchthoudera, systeem Wilhelm Teufel uit Stuttgart, etc. kunnen wij U geen Costuum leveren, doch beneden alle concurrentie kant ge uwe Kleeding naar het lichaam aangemeten krjjgen bjj firm. Lenghaüs, Vosstraat 3 nabij de Keizerstr. Den Helder. mmmwmwwwmwmwm RUBRIEK VOOR KINDEREN voor alle lezers van >'t Vliegend Blaadje". mm HflT*" Inzending van Raadsels, Anecdoten enz. vóór Donderdagavond 5 uur. Correspondentie. Kliaabeth Hubboling. Uw raadsels in dank ontvangen, deselve zullen binnenkort geplaatst worden. Sientje BorkhooL Hartelyk dank voor je mooie prentbriefkaart. Van je vricn- delyko uitnoodiging kan ik helaas geen gebruik maken, aangezien ik dit jaar geen vacantie meer kan nemen. Ik beb twaalf dagen te Katwyk aan Zee doorgebracht en daarmede moet ik my tevreden stollen. Ik beb er volop genoten van do versterkende zeelucht en de hecrlyke rust. Ik wonscb je veel pleizier in de vacantie. Ga je nit logeeren Hondrina Langeveld, te Den Burg op Texel. Ook n «eg ik dank voor de mooie prentbriefkaart van bet Marktplein. Ik neem 't y volstrekt niet kwalyk dat je do raadsels een keorfjo vergoten bobt, want dat kan wel eens gebeuren. J «hannes Adriaanse. Ik vind hot heel prettig dat je voortaan wilt meedoen aan het oplossen der raadsels enx. Hoe meer kin deren er meedoen boe lievor of ik het heb. Ik vind dat je voor een kereltje van negen jaar al heel netjes kunt schryven. Betsy Karskens. Dank voor de mooie prentbriefkaart van de nieuwe beurs te Amsterdam. Aatje en Aaltje Dros. Willen juliu vooral opletten, ol de nieuwe raadsels die je my zendt, nog niet geplaatst zyn L. 'J. M o r e e. Met genoegen verneem ik uit je briefje dat je van plan bent voortaan geregeld aan de rubriek mede te werken. Je verhaaltje .Grootje', vind ik niot onaardig maar voor dat ik bet plaats moet je my eerst eens schryven hoe je er aankomt; ook zou ik gaarne je voornaam willen weten en dan moet je my eens vertellen, wat je eigenlyk gescheeld hebt. Ik vind het verschrikkelijk om drie maanden ziek te zyn en kan me best voorstellen dat je je nog erg zwak ge voelt en spoedig moe zyt. Je moet nu maar veel van het tnooio weer profiteeren en goed eten, dun zult ge de verloren krachten wel spoedig torug krygon. Ik twyfel niet of wc zullen spoedig goedo vrienden zyn. Van harte beterschap. M. E. H e y d e n r y k. Je hadt gelyk tot de volgende week te waebten, want sooals je ziet is aan je verlangen voldaan. Jacoba en Hendrik Con jjo. U*e anecdoten kwamen my voor de kinderrubriek minder geschikt voor, dus moet go nog maar eens iets anders zenden. G. van Leeuwen. Ook uw bydragc kon ik tot myn spyt niot plaatsen. MARIE VAN AMSTEL. Oplossingen der Raadsels. I. Alblasserd&m. 11. Kachel. III. Kogel. IV. Biervliet. V. Napels. Goede oplossingen kwamen in van: L. Ufclwr T. S. Uftbcr M. O. Bot 0. Jt J. Verborgt I'. Kooro K. Botenga A. Ltndinga M AG. Zit E Ac J. Koopman - R. kartken» W. 1'ouimerel J. Bell J W Bel» J. Bakker J. M. kristel M. Lr tjerken L Tb. Doe K. Ac J Wouel k. Wettel 1). d« Jager C. A G. Tienitn G. A C. Goojjcr N. Bijkan W. A T. Adriaauaa L. Llgteringea Joh. i. t. i. Woerd A. A M. Goodkneeht A. A A. Droi D. klspmeyer M. Jantou J. Jsdkd J. Srhi-nkil» A- Scbeukols C AI1' Meijer J. W Heijdetirijk DU. Welbergen S. koning C. Tjittes Breet Gret» l ond u P. Zeeman P. A J. Tiettcu J. A H. Conijn D. A G. v d. GnutT O A A. Kramer P. A J. Manui G. t Leeiiwen G. Eden» T. Nieu- tronhuiieu I«. Moree G AcJ. ïaber H. Raadt- veld B. Hnbbeling Vogt. Allen te Helder. II. Lange» eld te Burg cp Texel. De prys viel by loting ton deel aan J. M. KRISTEL te Heldor. Raadsels. (Ingez. door G. A. Kdens te Helder.) I- Myn geheel bestaat uit drie lettergrepen. Myn eerste is een lichaamsdeelmyn tweede ziet men eiken dag aan den hemel en myn geheel is een feestdag. (Ingez. door A. Klerk te Helder.) II. Te ramen zijn wy tweemaal tien De helft laat zich maar celden zien. Men houdt se alto~« gevangen Ze komen zelden in 't gezicht, Voordat men hen na 't zonnelicht, Hun vryheid doet erlangen. (Ingez. door M. v. Dam te Helder.) III. Ik bon een lichaamsdeel; met B ben ik oen timmermansgereedschapmet M ben ik een man uit het Oostenmet V beu ik een voorzetsel en met K vindt men my in een kerk. Ingez. door A. do Jong te Helder.) IV. Hoe meer men van my afneemt, hoe grooter ik word. Hoe meer men by my voegt, hoe kleiner ik word. (Ingez. door A. A. Dros te Helder. V. Zoek de verborgen meisjesnaam in ondcrataanden zin: Is Wilhelm in Amsterdam geweest Zoek de verborgen jongensnaam in onder- staanden zin Ja, Neeltje, ik zal de boodschap doen. tlngcx. door A. M. Kochtik.) VL Men xiet my ddnmaal in een minuut, tweemaal zelfs in een ommezien, en toch xal men my in honderd jaar niet cien. Anecdoten. (Ingez. door G. Tienstra.) Prettig voor tante. Tante: .Maar kind, waar kyk je toch zoo naar Wat tic je toch aan me Kind Wel, ik heb mama aan papa hooren vertellen, dat u met twee monden praat, en nu kijk ik waar de andere zit. (Ingez. door G. A. Edens.) Een slimmerd. Koetsier, je hebt me gereden een half uur. 't Tarief in een open rytuig is 60 cents, in con dicht 50 cents. Ik geef je dus 55 cent, want je rytuig was maar half open Bonjour koetsier. ((Ingez. door C. A. Klaassen) Nog erger. Dorpsonderwyxer (tot boerin)«Vandaag is het precies een jaar geleden, dat je man ge storven is, vrouw Jochoms, dien dag zal je wel nooit vergeten ho?' Boerin «Nee, zeker niet, mester, op diejen zelfden dog is ok ons schonste vdrken ge storven. (Ingez. door 8. Hackenitz.) Een slimmerd. Brillenkoopman»U verlangt een bril; kortzichtig Heer ,Neen.« Koopman: «Verziende dan?' Heer: .Ook niet.' Koopman: «Nu welken bril verlangt u dan?» Heer: «Een doorzionde.' (Ingez. door L. v. d. Haagen,) Verstrooid. ProfessorThys gy hebt weder een onvol doend opstel geleverd. Jan «Thys is absent, mynheer.* Professor Dat cetuigt ten zeerste van uw onoplettendheid. Eerst fchryft gy zoo'n on voldoend opstel en thans zyt ge nog absent bovendien. (Ingez. door W. Heydenryk.) Smokkelen. Heer (tot een klein meisje in den trein): Hoe oud ben je, liefje Meisje: Ia u de conducteur. Heer; Wel neen kind, hoe kom je er by MeisjeO, dan ben ik twaalf jaar. Verhaaltje. De houten pop. (Ingezonden door Geertje Smits.), Aan den zoom van een bosch woonde een man, eeno vrouw, en een klein meisje dat Lcna heette. Het was een arm gezin. Lena was 3 jaar en de ouders hielden veel van haar. Lena's vader maakte voor haar allerlei speelgoed, dat hy uit hout sneed. Onder an dere maakte hy ook een popje voor haar. Zy was daar zeer bly mede en eiken dag speelde zy met haar popje. Op zekeren dag, toen het heel mooi weer was, zette de moe der Lena voor de deur neer to spelen omdat zy bezigheden in huis had. Een poosje later hoorde zy Lena huilen, zij dacht, Lcna is zeker gevallen, het zal wel gauw weer over wezen. Even daarna, hoorda zy echter niets mrer, ik zal toch eren gaan kijken, dacht moeder. Buiten gekomen zag zy Lena niet meer en ginds reden ruiters in vliegende vaart voort. Zij ontstelde hevig en toen haar man thuis kwam, en van het ongeval hoorde ging hy dadelyk heen om te zoeken. Doch hy kwam onverrichter zake terog. Het toeval wilde, dat dien zelfden dag de koning van naburig land door dat bosch trok, waar ook do roovers heengereden waren. Midden in het bo.*ch gekomen, zag hy ze zitten. Zy waren bezig den maaltyd te nut tigen. Toen zy den koning zagen aankomen, schrokken zy blykb&ar, want plotseling spron gen zy op en reden weg, het meisje, dat zy by zich hadden en dat niemand anders dan Lena was, achterlatende. De koning beval een zyner hovelingen haar y zich op hot paard to nemen en daarna keerde hy naar zyn paleis terug. Daaraan gekomen nam dc koning Lena mede naar de koningin. Dezo zeide dat het meiqe maar bij hen moest blyven, totdat men baar ouders gevonden had. Lena bleef daar dus en had ook haar houten pop bewaard,' die zy onder al haar mooi speelgoed, dat zy kreeg zorg vuldig bewaardo. Toen Lena 12 jaar werd kreeg zij van den koniog een ojooi paardje ten geschenke. Zy mocht er alleen onder toe zicht op ryden, totdat zy het goed kon. Toen zy het koD, mocht zy wel eens met den koning uit Zoo gebeurde het eens, dat zy ook mede mocht toen er oen jachtparty gegeven werd. In het bosch raakte Lena van het overige gezelschap achter en kon zo niet meer in halen. Eindelyk kwam zy vermoeid aan een huisje en vroeg aan de vrouw die open deed om een glas melk. Zy kreeg het en rustte meteen even uit. Do koning, die toen hy be merkte dat Lena niet meer by het gezelschap was, giDg aan het zoeken, totdat ook hy by het huisje kwam en Lena er zag zitten. Hij ging binnen, de vrouw vroeg ook aan hem of hy een glas melk wilde hebben, welk voorstel hy gretig aannam. De koning vroeg aan de vrouw of zy kinderen had, neen, zeide zy, oens had ik con klein meisje, dat Leua heette, doch roovers namen haar mede en sedert dien tyd heb ik niets meer van haar vernomen. Dc koning had aandachtig naar het verhaal geluisterd, eindelyk vroeg hy of het meisje ook een houten pop bjj zich had. De vrouw bevestigde die vraag. Wel zeide de koning dan is zij uw kind, terwyl hy op Lena wees, ik vond haar tusschen een troep roovers in het bosch. Toen ging Lena naar haar moeder toe en omhelsde tiaar hartelyk. Intusschen was ook de vader thuis gekomen, men vertelde hem dat Lena teruggevonden was. en hy was zeer blyde. De koning vroeg nu of zy by hem op zyn slot wilden wonen,, want hy wilde Lcna nn ook niet graag meer missen. De ouders namen het voorstel aan en. zy vergalen al het leed, dat zy in die 9 jaren geleden hadden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 4