KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel, Wieringen en Anno Paulowna, No. 3274. Zaterdag 2 Juli 1904. 32ste Jaargang. EERSTE BLAD. Nieuwstijdingen DE ZIGEUNER. Bureau: Spoorstraat. Telef, 59. Bureau: Koningstr. 29. Interc.-Telef. 50. AD onnemenï Vliegend Blaadje p. 3 m. 50 ct., fr.p. post 75 ct., Buitenl. f 1.25 a t Zondagsblad 37'45 >0.75 'i Modeblad 55 80 0.90 Muzib. Bloemlezing >>60» >85» >0.90 Voor 'i Buitenland bjj vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgeven: BERKHOUT Co., te Helder. Bmihmu i Spoorstraat. Advortentlön van 1 tot 4 regels25 Cent. Klke regel meer6 4 maal geplaatst, 1 maal gratis. Bewjj«-exemplaar 27, Ct. Vignetten en groote letters worden naar plaatsruimte berekend 4<1 vertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VsKIJDAGSMORGEN8 vóór 10 uur aan het Bureau bezorgd zijn. Maat) Aan onze abonré's builen de gemeente wordt beleefd ver zocht 't verschuldigde abonnementsgeld Vliegend Blaadje en Zondagsblad 2e kwar taal 1901, t.o willen overmaken per Post wissel of in postzegels vóór Julig zullende anders daarover met 5 cents ver hooging per post worden beschikt. Postwissels voor dat doel behoeven slechts met een zegel van 21/a Ct. beplakt te wordeu. Aan onze abonné's in Amerika wordt beleefd verzocht 't ver- ichuldigdoabonnemantsgeld te willen overmaken. DE UITGEVERS. HELDER, 1 Juli 1904. Verkiezing Provinciale Staten. Bjj do herstemmingen Maandag gehouden zijn te Leeuwarden de vyf aftredende libe rale leden herkozen. In Groningen werden herkozen drie aftre dende liberalen en gekozen do beer II. Luitjes, libcrual. Te Oude Pckela werden gekozen do heeren B. Smit en U. Wilkens beide vrijz. dom. In Apeldoorn werd het aftredend lid Van der Feltz herkozen- Dinsdag hadden de herstemmingen plaats in Noord-Holland, Zuid Holland en Utrecht. In Utrecht werden do vier aftredende libe ralen herkozen en gekozen de heer dr. J. Grijns (a. r.). In Zuid-Holland bobben de liberalen drie zetels gewonnen n. 1. te 's-Gravenhago. Do verhouding in do kamers van Zuid- Holland wordt daardoor 36 liberalen tegen 46 niet-liboralen. In Noord-Holland behielden de liberalen 4 zetels to Amsterdam, terwijl in de plaats van den heer KallF (aftr. lib.) gekozen werd de heer 1'. L. Tak, (soc. dem.). Te Zaandam zjjn dc beide aftredende libe ralen herkozen. Te Enkhuizen werd gokozen het aftredend antirev. lid N. Sluis tegenover liet insgelijks aftredend liberale lid J. Zjjp. De verhouding in dit district bljjft dezelfde daar de vorige maal een liberaal gekozen werd. Een kippendief. Van Loebopk Galang meldt mou aan de Pad. dat aldaar een Na'sser woont, aau wien dagelijks op onverklaarbare wjjze kippen, ook wel eens honden werden ont roofd. Welke pogingen hij ook in het werk stelde tot de wetenschap te kom.ni, wie de dief was, zjj hadden alle nihil tot resultaat. Echter merkte hij op dat uit sluitend het gedierte plotseling verdween, hetwelk in de nabjjheid van eeu put achter zjjn huis kwam, die sedert lang is uitge droogd en een diepen kuil vertoond. Dit bracht hem op het snugger idéé in dien put de optoss:ng van het raadsel te zoeken, weshalve hg op een goeden dag een flinke stalen haak vervaardigde bg wjjze van viscbangel, daaraan oen kip met de vlerk vasthechtte en eén sterk touw dat aan den haak bevestigd was, aau een boom bond. Toen kg na zich twee uur verwijderd te hebben terugkwam en zich wilde over tuigen hoe do zaken stonden, was van de kip geen spoor meer te bemerken, maar wel zag hg dat het trouw strak gespannen was eu in do put afhing. Hg begon te trekken eu weidra vertoonde zich de kop van een reusachtige slang, pl. m. 2 vadem lang. flat ondier werd doodgeknuppeld eu sinds dien tjjd heeft de Naisser zich niet meer over diefstal te beklagen. Do heer J. J Weeda, chef-machinist der stoombierbrouwerjj vau de firma Meyliog en Barteliuk te Heugeló in Overjjsel, wordt gesteld tor beschikking vau den gouver neur van Suriname, om ua aankomst in die kolouie te worden benoemd tot tjjdelpk tweede machinist bjj den dienst der koloniale vaartuigen aldaar. Het eiland Urk is voor de antirevolu tionaire partij in het district Enkhuizen van zuer groot belang Het overgroot,e deel der kiezers brengen hun stem op haar candidaten uit. Doch meestal zjjn de Noord- zoeviswehers afwezig. De centrale a r. kiesvereeniging te Enkhuizm heeft thans geen kosten gespaard out zooveel ntog-lgk stemmen van Urk te verkrijgen. Met eon stoomboot werd den visschers vrjje over tocht verstrekt vat eu naar IJmuid^n. Eveueens konden Urkers, die in audere visscberaplaatseu verwaaid liggen, gratis naar Urk reizeu. De ramp aan de Da Ccntakade te Am sterdam deed menigeen twee vragen stellen „Wie zjjn de bouwers" en „was er geen iojzicht van de gemeente?" Beide vragen karakteriseren den toestand volkomen, zooals die aanvaard wordt uit kracht van ge woonte. Dat het weer „eigenbouwerjj" was en er dus weer „eigeobouwers" in het spel zjjn, v>ndt uien natuurlijk. De vraag is nu maar of dat zoo natuurljjk behoort te zjja. Laat ous dadelijk e kenneu, dat er z g. eigeobouwers zjjn, die hun vak wel ver staan, wèl weten boe bg burgerwoniukjes en woonkazernes alles geconstrueerd moet worden, doch die door voortdurend zoeken naar bezuinigingen in den bouw er toe gekomen zjjn om voor alles bet minimum te neiuen, die tot constructieve spitsvondig heden geraken, welker kosten en betrouw baarheid even minimaal zjjn. Het heer- Ijjke systeem van wegmoffelen der balkla gen, waardoor men altjjd tegen een met zorg g»stukadoord plafond aanziet zonder de ongerechtigheden te vermoeden, welke daarachter schuilen, werkt dit niet weinig in de haud. Menig burger, die er voor bedanken zou eeu huis te huren, waaraan hjj de niinimum-zwaarten der balken vrjje- ljjk zag. gaat tot huren over, nu alles zoo netjes achtereen wit kleed is weggeborgen. Wat niet weet, deert niet. De voorgevel, die niets dan e:gsn gewicht te dragen hvift is dikwijls auderhalven steen dik ea maakt met zjja diepe cantelaven een waarljjk solieden indruk de tusschenmuren daaren tegen, die doorgaans alle balklagen tor-en moeten, zjja gewoonlijk één steen dik, doch hebben het voorrecht hunne dikte niet te vertoouen. Het overtollig zichtbaar soliede ui iet dan het onzichtbare aan so liditeit tekortschietende vergoeden. En men is tevreden. f 50.000 minder. De Amsterdamsche correspondent der Nieuwe Courant" schrjjft: Ons werden de namen vau vjjf notabe len uit de g8ineente genoemd, die zich binnenkort metterwoon elders zullen ves tigen. Als bewjjs, wat zulks voor de hoofd stad beteekent, voegde onze betrouwbare zeg (man er aan toe, dat minstens f50 000 belasting jaarlijks door hen weid betaald. Verkiezingen voor de Prov. Staten. De belangstelling naar den uitslag was Diasdagavond te Amsterdam zeer groot. Het Handelsblad schrjjft daarover onder meer het volgende: De belangstelling, door het publiek reeds bjj de oerste stemming voor de Staten betoond, had vo r den dag van Dinsdag een nóg grootere drukte op straat voor speld eu iu die verwachting is men dan geenszins bedrogen geworden de menschen- menigte op de Pjjpmmarkt voor de krati- tenbureelen was enorm. Zoowel het Han delsblad" als het Nieuws" hadden in de wjjze vau publicatie der uitslagen, een aanmerkelijke verbetering gebracht,die doir het publiek bljjkbaar op hoogeu prjjs werd gesteld. De bulletins thans met groote, vette letters gedrukt, werden op eeu bou ten bord tegen den gevel bevestigd, aan geplakt, terwjjl zoodra de duisternis inviel, t.we* electrische Lampen overvloedig licht hierover verspreidden. De namen der ge kozenen waren zoodoende zelfs op grooten afstand, te lezen. Natuurljjk waren de uit dagen der Amsterdamsche kiesdistricten h«t eerste beken 1; vóór achten waren II, 111 en IX voor zoover bet den Staten betrof, aangeplakt. De bekendmakingen werden door het publiek met zeldzame geestdrift ontvangen ontlokte district II een luid »hoera", bij lil scheen aan ge juich geen einde te zullen komen. Dit ver ried wie daar buiten de overhand hadden; onmiddelljjk klonk uit honderden kelen de International*', gevolgd door de »Socia- lUtenmarsch", de Maraeillaise" enz., welke strjjdliederen verder niet meer van de lucht waren. De zangers stonden hoofdzakeljjk voor het »Nieuws" waar de menigte tegen half negen in die mate was aangegroeid, dat dtrams niet anders dan zeer lang zaam konden pa«seeren. Er was dan ook af eu toe eeu geweldig gedrang, maar dat kon aan de goede stemmiDg onder de massa geen afbreuk doen. De vrienden van het Kabinet wareu bljjkbaar zeer weinig talrijk vertegenwooriigd: de •Rijksverzeke ringsbank" stond echter, evenals de vorige maal, aan de >rechterzgde'' van het gebouw. Toen een der jongelieden zjja protest tegen het socialistisch gezang al te heftig wilde uiten, werd hjj onder luid gejuch door de poliiie opgebracht. Van ordeverstoringen was daarna geen sprake meernu en dan werd er eens tegen elkaar-iu gezongen, maar daar bleef het bj). Iu een schrjjven aan bet Handelsblad protesteeren eenige ambtenaren vau de Rijksverzekeringsbank tegen de door het blad gemaakte gevolgtrekking, als zoude de bovenbedoelde manifestanten tot de ambtenaren dier bank behoore». Da zaak Moens. Naar aanleiding van de berichten om trent de opzienbarende arrestatie vau no taris Moans te Böverwijk, kan thans uit zeer vertrouwbare bron worden medege deeld dat het aanvankelijk vermoeden, dat hier veeleer sprake is vau minder accuraat en geregdd beheer, dan van frauduleuze of met frauduleuze bedoelingen verrichte handelingen, door den uitslag van het voorloopig onderzoek naar den vermogens toestand van den heer Moens, volkomen bevestigd wordt. Het is duideljjk gebleken dat na voldoening van alle verplichtingen een aanzienljjk vermogen overbljjft. De crediteuren behoeven zich dan nok vol strekt niet ongerust te maken dat in het minst iets aan huone rechten zal worden te kort gedaan. Men meldt uit Haarlem Ia de vergiftigingszaaak te Haa'lam menneer is het, naar men verneemt, ge lukt, het be'vjjs te kunnen leveren, door dat is gevonden waar vrouw Dadema het vergif heeft gehaald, waarmede zij de mis daad pleegde. De heer A. J. van de Pigge herkende haar niet aan de hem vertooude portretten, doch wel toeu hg de verdachte persoonljjk zag. Z.j heeft bg hem belangrijke dosii arsenicum gekocht De verdachte zelf is niet meer zoo pertinent in haar ontkente- i iZg zal nog eens geconfronteerd wor den met den heer van de Pigg« doch dan in haar winterkleereu, die zjj aan had, toen zjj het vergif kocht. Eeue vrouw, die van haren man was gescheiden en sedert een drietal jaren met aon bierhuishouder R aan den lilejjenhoek te' Dordrecht sauiendeelde, kreeg ook van dezen genoeg en ging er van door, vier harer kinderen bg hem achterlatende. De verlaten minnaar was hiermee echter niet gediend en trachtte zich Maandagavond van de kinderen te ontdoen, door hen eenvoud'g de straat op te zenden. De politie wist hem echter te beduiden dat zulks niet ging, daar hjj zich vrjjwillig met de zorg voor ds kleinen had belast. R. nam ze dan ook weer iu zjjne woning op om hun nacht verblijf te verschaffen, maar weigerde ze langer bjj zich te houden. Aangezien de kinderen bjj het vonnis der echtscheiding aan hun wettigen vader zjja toegewezen, die tegenwoordig in Apeldoorn woont, heeft de politie hen hedenochtend derwaarts op transport gesteld. Een kolossale brand is uitgebroken in de fabriek Diamond White Supplies te Philadelphia. Van de 22 meisjes, die iu de fabriek werkzaam waren, toeu de brand uitbarstte. heeft men er maar 2 terugge vonden. Vele brandweerlieden werden ge kwetst. - Eene ontploffing van den ketel had plaats aan boord van het Fransche aviso Darance", np de reis van Papeete naar Noumea. 15 matrozen zjjn gedood. Te Bsrljjn stierf dezer dagen in vrjj armoedige omstandigheden zekere juffrouw Zö'lner. De erfgenamen werden niet weinig verrast, toen, in oude meubelen verborgen, een som van 57000 mark in geldswaar dig papier werd gevonden. Men vermoadde, dat nog meer waarde was verborgen en daarom werd, onder toezicht van de politie, in de woning een nauwkeurig onderzoek ingesteld. Al het behang werd van de muren getrokken, alle zittingen der meu belen opengesneden, doch men vond geen verdere verborgen Bcbatten. Men vermoedt, dat de overledene groote sommen bij beken den of bjj de een of andere bankinstelling heeft belegd. Tonden, 29 Juni. (Pari.) De jury van den Coroner te New-Yo'k heeft iu zake de ramp met de Slocum elf personen schul dig verklaard aau misdadige nalatigheid, o. w. de directeuren van de stoomboot maatschappij, de kapitein en leden van de bemanning. Allen zjjn in hechtenis geno men, sommigen zjjn echter onder borg stelling in vrijheid gesteld. Lijst van onbekende Brieven. Ie holft maand Juni. Postk. Helder. Van Anna Paulownapolder. Letter P., Ileerhugowaard. Briefkaarten. S. Dalenberg. Hugtenburg. C. Carte, Am sterdam. C. Carte, id. Schild, id. J. Beekman, Kouwenberg, id. J. M. Kurk, Arnhem. S. Vegt, 's Hage. Mej. G. v. d. Borg, Leiden. C. Meijnen, Rotterdam. 2 Briefkaarten zonder adres. Uit het Buitenland. De Fransohe Senaat houdt zich bezig met de behandeling van de wet tot afschaffing van het congreganistiscli onderwijs. Een poging om de behandeling uit te stellen, v«*n nationalistische zjjdc aangewend, slaagde niet. Minister Combus verdedigde bet ontwerp en vond daarbjj gelegenheid te zeggon dat het ministerie, wat deze wet betreft, zoo bomogeen mogelijk was. Hjj zei dat het minis terie wel kan worden omvergeworpen, doch dat een ander ministerie dezelfde staatknnde zou moeten volgen, omdat dit de staatkunde der meerderheid is, die te dezen opzichte vast aaneengesloten is. gronden zal opleveren om hierdoor eene scheiding in de regeeringsmeerderheid, .het bi06', teweeg te brengen. De enquête-commissie heeft don prior der Karthuizera opgeroepen om hem te hooren. Na de kennisgeving vroeger aan de commis sie, dat cr wel iemand bjj hem was geweest om te vragen of' bjj er wat voor over bad, zoo de wet voor zijne orde wat milder ge maakt werd, doch dat hij geen bewjjzen daar voor had en dus geen personen noemen zou, heeft hjj thans aan de commissie bericht, dat hjj niet voor haur vorschjjnen zal en goon inlichtingen kan geven. Bressen, eon der gehoorde getuigen, weet wel heel voel to vertellen, doch kan niots bewjjzen. 't Wordt duideljjk dat het feit zich als volgt zal hebben toegedragenEen handel - speculant hoeft da Karthuizera gepolst of zij cr wat voor over hadden om in Frankrjjk te bljjvon en heeft ook Combes en zijn zoon gepolst of die voor geld wat doen wilden. Indien het ministerie komt te vallen zal het niet door deze zaak zjjn. Reuter bericht uit Koustautiuopel dat de Engclsche gezant in audiëntie bjj den Sultan dozen to kennen gat', dat Europa verplicht zou zjj o, krachtige maatregelen to nemen, wunneer in den toestand ten opzichte der Armeniërs geen verandering komt. Naar verluidt, zouden weer nieuwe moorden gepleegd zjjn. Op de bjjeenkomst der Interna tionale veroeniging in zake de Oostorscho kwestie, die Woensdag in Londen geopend is, zal wel oenigen drang op de Europceseiie mogendheden, om eindeljjk der Porto eens te dwingen, uitgaan. Daar zjjn een drietal moties, en vrij scherpe, ingediend, die onverholen uitspreken, dat op do toezegging der Porto niet kan wordon gebouwd en dat daarom ver andering van rogeering8stelsei in het Otto- maansche rjjk noodzakeljjk is. Koning Eduard wordt door zjjn neef keizer Wilhelm en zjjne gasten zeer gefêteerd, 't Kan niet anders gezegd dan dat de ontvangst van Duitscheu kant zeer hartoljjk is. In hot Engelecho Lagerhuis werd het mi nisterie scherp aangevallen, wjjl het do be handeling der begrootingswet heelt geschorst cn daarvoor in de plaats hoeft gesteld de vergunningswet. De oppositie wilde als pro test do vergadering verdagen, doch do regee ring blocf mot 38 stemmen in de meerderheid. Met de vergunningswet schiet het echter niets op. Het Huis beraadslaagt een goheelen dag over oen enkel artikel. De beraadsla gingen over het herzien der legerorganisatie zjjn voor onbepaalden tjjd verdaagd. Bljjkens het pas verschenen landbouw ver- .lag voor Ierland verkeert dit land thans in een tjjdperk van vooruitgang De vorkiezingou voor de Cortez in Portugal hebben een groote tneorderhoid opgeleverd voor do regeeringspartij. De publicatie van den Finschen Senaat waarin op scherpe wjjze de moord op Bobri- kofF wordt gelaakt, vindt lang geen onver deelde instemming in het land. Smalend wordt gezegd dat men wel zien kan, dat Bobrikofï wist, wie hjj tot lid van den Finschen Senaat moest benoemen. In Petersburg bljjft men gelooven dat Schaumann wel degeljjk medeplichtigen had. van 3 ambtenaren van don burgeljjkon «tand. B. eu W. stellen voor do le ambtenaar f150, de 2o ambtenaar f 25, de 8e ambtenaar niets. In do vorige vergadering zjjn de stommen over dit voorstel gestaakt. Do hoor do Graal stelt voor respcctieveljjk f 100 en f 25 en de heer Bakker 1 125 en f 25. Over 't voor stel van B. en W. staken de Btemmen wodor, zoodat het is verworpen. Hot voorstel van den heer Bukker wordt aangenomen met 6 togen 4 .stemmen. Benoemd worden tot le ambtenaar do hoer J. Jolles, tot 2e ambtenaar do hr. D. Kaan en tot 3e ambtenaar de hr. C. R. Waiboer. Bjj de rondvraag niemand hot woord vorlangeude, sloot do voorzitter de vergadering. Tijdstippen van verzending i Brieve alen. Verxeodingiweg. lOitum d.r Ur! lut busl. pou-b.»»,. i 7.BT. 7.— 3 80'inam 7.— ••BV. 8.80'ti 7.— p. Mcpoit lik AmilerdamI en 16 Jali p. zeepoit vis Rotterdam 8 en 22 p. Hol), mail via Genua .12 eu 26 p. Holl. mnil via Mantilla 6 eu IV p. Franache mail via Marteille j S en 22 Naar Pilcrabang, Rionw,') Hsnka Billiton en Z. W. Afd. vau Borneo, j p. Emzelaehe mail via BrindUi j' 5 en 29 Jali p. Holl. mail via Genua !12 cn 26 Naar Aljeh en de Ooftkntl van Samatraj p. Knpelaehe mail vin BrindUi eiken Vrijdw p. Holl. mail via Genua 12 en 26 Juli p. DuiUche mail via Napel»*) j 6 en 19 Juli| 11.80' Alh-eo uaar \tjeh, Somatra's Ooaiknit, Palemh Riouw, Banka, Billiton en Z.-W. Afd. vnn Borneo. Het orerize gedeelte van Ned. Ooat-Indié wordt al op verlangen der afzender» via Napel* verzonden. Naar Guyana (Suriname) p. zeepoat via Amsterdam .12 en 26 Juli; 7. p. mail over Engeland 4 en 18 Juli: 7. p. mail via St. Naaairc 7 Jali, 7. Naar CurafaoBonaire en Aruba; 8.80's! p. zeepoat via Amsterdam p. mail via Southampton p. mail via Hambnrg (alleen op verlangen 12 en 26 Juli eiken DiniJag Vrijdag n 20 Jali Ir- 8.80 nam. 7.-W op veria altenden). Naar St. MartinSt. Euttatius en Saba t p. zeepoat via Amsterdam .112 en 26 Jonii 7.'aar- p mail over Engeland I 4 en 18 Juli! 1.'»ev. Naar Kaapland, Natal, Oranje- Rivierkolonie en Transvaal: eiken Vrjjdag, 3.80 '«nam. Voor Hr. Ms. .Nautilus" naar C a d i x 11, 14, 18, 21, 25 en 28 Juli, 7.nnr 'tav. In het hospitaal. Wat heb je gescheeld Blindondarmontsteking, generaal. Zoo, maar nu kun jo toch weer goed zien, hé Het laat zich zoo langzamerhand dut de Karthuizer-kwestie geen voldoen; Gemeenteraad vao Anna Panlovna, op Dinsdag 28 Juni, 's voormiddags 10 uur. Tegenwoordig 10 leden. Voorzitter de burgemeester, de heer J. Jolles. Na opening dor vergadering door den voor zitter, lezing en goedkeuring der notulen, wordt medegedeeld, dat af- en overschrijving heeft plaats gehad tot een bedrag van f 1357.17 en dat Ged. Staten de geldlccning van f 12500 a 51/g voor den bouw van 't postkantoor hebben goedgekeurd. Do hccron Metselaar Volder en Stammes achten het salaris van f 500 voor den opzichter van 't postkantoor to hoog. Na cenigo discussie hierover, waarbij de heeren Jellea en Kezelman het bedrag verdedigen, wordt over deze zaak niet verder gesproken, daar do bogrooting reeds is goedgekeurd. Hierna komt aan do orde salaris regeling DE KERMIS. Het honden- en katten-theater zal wel volk trekkenvertooningen met gedres seerde honden en katten zjjn vooral voor kinderen altjjd aantrekkeljjk. Een hond die kan lezen en rekenen en door het publiek gedachten kaarten kan aanwjjzeneen kat, die door het vuur springt en voorts talrjjke kuu8ten van weer andere katten en honden op koord, kogels, fleaacheu, dat, en nog veel meer is er te zien voor weinig geld. Onder de vele amusementen, die men dit jaar op de kermis zal vinden, behoort ook de Sprekende Bioscope van den heer AL x Benner, Btaande op het Westplein. In deze Bio-:cope ziet men de nieuwsfe gebeurtenissen van den tegenwoordig» n tjjd, zooals den oorlog tusschen Rusland en Japan, den zeeslag voor Port Arthur, enz. In Behagen en andere plaatsen heeft da heer Benner met zjjn Bioscope veel succes g hadwjj gelooven dan ook dat dit hem alhier wel ten deel zal vallen. FKUlLliËTOl. 3.) Zjjn oudste zoon Gyula was in die dagen juist uit Weenon teruggekeerd, waar Gnbor, zjjn joDgato telg, zich nog ophield. In weer wil van do achttien zomers, die Lij telde, was de jonge graaf niet vi-ol meer dan een Aink opgeschoten knaap. Als de toekomstige erfgenaam van het groote grondgebied moest hjj zich thans volgens den wil van zjjn •vader vertrouwd maken met het bestuur cn de administratie van de geheele inrichting; maar hjj dacht in de verste verte niet aan zich die vervelende beslommeringen op den hals te doen schuiven. Op de wildste paar den, dio zich in de stallen van hel kasteel bevonden, jaagde hij halve dagen lang do -wjjde poeszta rond, of hjj ging ergens tusschen de hooge halmen liggen, zonder cenig ander gezelschap, dan zijn eigene gedachten, deed dan niets anders dan den blauwen hemel nunstaren en verdroomde zoo uren ach tere in oen zalig nietsdoen. Zoo ten minste had Julesa hem meermalen bespied, wanneer hare glinsterende, donkere oogen uit den een of anderen schuilhoek, waar hjj haar r iet be merken kon, met eene uitdrukking van dweepzieke bewondering, do elastische bewe gingen dêr slanke, lenige gestalte van het groote kind gevolgd hadden. En dan had hjj haar op zekeren dag toch «nidekt, hoeveel moeite zjj zich ook gegeyeu had om zich voor hem te verbergen. En hij had luidkeels gejubeld over hare wilde schoon- I lu id, zooals ccn kind zou doen, dat plotseling een bonten, schitterenden steen gevonden had. Nog herinnerde zij zich haar eerste gesprek met hem, al ware het gisteren geschied. ,Hoe heet je?' had hjj haar gevraagd, terwjjl zijn heldere, vurige kjjkers onaf'ge- brokeu op baar bruin gelaat gevestigd bleven. Julesa, graaf!» »En waar kom jo van daan, bekoortjjk schepseltje?' Met huren nitgestrekten arm had zo toen een kring om zich heen beschreven, de rich ting van den horizon volgend. ,IIa, ik bcgrjjp je*, was zjjn antwoord. ,Jjj bent eene jonge Zigeuuerpriuses, en de "arische wereld is je koninkrijk. Natuurljjk zul jo ons, arme stervelingen, slechts voor korten tjjd met je tegenwoordigheid gelukkig maken Zjj schudde hare zwarte lokken en sloeg do oogen neer. ,lk zou gaarne als dienstmaagd op het kasteel bljjve als men mij ten minste als zoodanig wil aannemen.» „Als dienstmaagd? Neen, dio vernedering zou al te groot zjjn voor eeno prinBes, al ware zo zelfs eene betooverdo. Maar als 1 mjjn goejo kameraad kun je blijven, kleine Julesa. Ik verveel rnjj hier allo dagen zoo gruwcljjk. Nu zal ik ten minste niot meer zonder gezelschap over do poeszta behoeven te rjjdon.* Thans was de beurt aan haar gekomen om ti» lachen, en bjj bet zien van dc prachtige, witte tanden, die tusschen hare rozelippen to voorschjjn kwamen, geraakte hij opnieuw verrukking. «Maar ik kan immers iu 't geheel niet rjjden,* zeide ze. ,Ik heb zc'-fs nog nooit op een paard gezeten .O, als 't anders niet is dat zal zich wel spoedig schikken. Ik word je leermees- ter, Julesa, en als jo er niets tegen hebt, zullen we aanstonds onze les beginnen. Wil je hier zoolang wachten, tot ik terugkom Met een gelukkigen glimlach op hot gelaat, had ze in zjjn verzoek toegestemd, en tien minuten later was hjj dun ook verschenen, te paard en schoon al» verlichameljjking der jonge lente. Hjj had haar opgetild en haar voor zich neergezet op het vurige ros. .Nu ben ik een moedigen onverschrokken kruisridder cn jjj bent do Saraccenscho schoone, dio ik ontvoer!" riep bjj in gelukkigen over moed. en hoewel do onwetende Zigeunerin de bcleckeuis van zijne woorden niet vcr*t md, toch klonken zo haar als eene hemelscbe openbaring in de ooron 't Was een dolle, waaghalzerige rit geweest, dien ze daar op do uitgestrekte vlakte had den afgelegd. Evenwel, hoeveel pjjn hare ledematen haar ook deden, hoe onstuimig ook haar hart klopte, cn hoe ook hare borst naar naar adem h jjgde, toch zou du bevallige echooiie met het grootste genoegen haar leven hebben gegeven voor de zaligheid van deze oogen- blikken. En dag aan dag had zich dit vrooljjko spel iu duizenderlei afwisselingen herhaald. Zjj was zijn goede kameraad geworden, zoo als hjj het haar bjj hunne eerste ontmoeting had voorgeslagen, en samen voerden zo de dolste streken uit, uitgelaten vrooljjk als kleine kinderen en even onschuldig als dezen. pe lieden op do grafeljjke bezitting be gonncn de bruine Julesa te ontwjjken en haar met spotwoorden te vervolgen, waarvan zo echter de betekenis niet begreep. Iedereen moest immers de onalscheideljjke vriendschap dezer twee levenslustige zielen in 't oog val len iedereen, behalve den ouden graaf Rac- sony, dio klagend en steunend in zjjn groote j vertrekken zat en zelfs hot liefeljjke gekweel der kloine vogels verwenschte, dat als de eenige groet dor zonnige buitenwereld tot hom doordrong. En het werd tweemalen lente en winter i sedert den dag, dat do jonge graaf Gyula j Racsony het sidderende Zigeunermeisje in haren schuilhoek had ontdekt, waarheen ze gevlucht was voor hem. Ze reden niet moor op den rug van hetzelfde paard over de ein- delooze poeszta, zjj speelden niet langer voor kruisridder en Saraceensche jonge dame, zo stolden zich niet meer aan als ondeugende kinderen. Julesa was eene schoone maagd geworden en hjj een flink opgeschoten jonge ling, wien do snorrebaurd uitermate go<d stond. Neon, ze speelden niet meer, maar wandelden zjj aan zij op de smalle weggekens tusschen do hoogc halmen, eu ul babbelden zij duarbjj ook over nict-beduidcndc zaken, ja, al gingen cr dikwjjls oogenblikken vcorbji, zonder dat ze een enkel woord met elkander wisselden, toch waren voor ieder hunner dezo onschuldige tochtjes eene bron van het hoogste genot en gedurende do afwezigheid van d«-n graaf smachtte Julesa vurig naar het uur, waarop ze elkander weer zouden ontmoeten. Zjj had haar eigen kamertje op het kasteel gekregenze ontving loon en kleeding, en toch verlangde niemand van haar diensten, dio corie maagd anders moest vervullen. Of het Gyula was, aan wien ze dit alles to danken had, en hoe hjj het aangelegd had om den ouden graaf over te halen tot zulk eene liefdovulle handel *jjie ten opzichte eener verachte Zigeunerin de kleine bekommerdo er zich weinig om en vroeg er ook niet naar. Zjj leefde maar voort in een vcrrukkeljjken droom, eu dacht er in het minst niet aan, dat er vroeger of later ook een ontwaken op kon volgen. Gyula's vrooljjk en opgeruimd uiterljjk had plotseling plaats gemaakt voor eene sombere uitdrukking. Hjj was geheel in zich zeiven gekeord, sprak niet meer dan het hoogwt noodige, ja, hjj had zelfs oogenblikken, dat hjj ruw en heftig werd, zooals Julesa hem nog nooit te voren had gezien. En do maag den hadden do hooiden bjj elkaar gestoken, om elkander in 't oor te kunnen fluisteren, dat er heftige tooncclen waren voorgcvallon tusschen vader en zoon, en dat de jonge graaf als een krankzinnige de kamer van den zieke was komen uitstormen. De Zigeunerin was dat gefluister in goenen deelo ontgaan en toch had zjj den moed niet, om Gyula naar de oorzaak van zjjue iu 't oog vullend" verandering te vragen, En de jonge graaf zeli zei haar ook niets. Maar 's avonds, toen ze eenzaam en treurig op hot welbekende weggetje tusschm de maïsvelden wandelde, hoorde ze eensklaps *Ün' stem en met een hoogroodon blos op het gelaat snelde bjj op baar toe. Hjj sloeg zjjn arm om haar middel, en terwjjl hjj zjjne lippen dicht bjj haar oor bracht, fluisterde hjj op hartstochtoljjken loon.Julesa, beste meid, hou je van rajj Ik heb je liever dan mjjn leven, Gyula4 «Luister dan We vluchteu dezen nacht nog. Mjjn vader wil rnjj aan eene hoogge plaatste dame koppelen, een schepsel dat ik niet kan uitstaan, en met wie ik dus nooit in 'thuwcljjk zal treden. Doe ik echter zjjn zin niet, dan laat hjj jou eenvoudig wegjagen zoo er niet nog wat ergers met je gebeurt. Ik evenwel kan niet meer leven zonder jon. En je behoelt volstrekt niet beangst te wezen, dat ik iets onredelijks van jo zal eiscbeo. Wjj vluchten' en je wordt mjjno vrotiw. Al mocht mjjn vader dan ook zjjne handen van injj aftrekken het erfdeel mijner moeder moet hjj injj toch laten, en dit zal ruimschoots voldoende zjjn, om ons voor nood en gebrek te bewaren, totdat het mjj door eigen kracht gelukken zal, de eene of andero betrekking te erlangen, waardoor ik in ons onderhoud kan voorzien. Wil je het daarop wagen, Julesa? Wil jo mjj volgen Wanneer hjj haar gezegd had, dat hfi haar regelrecht in den dood en in 't verderf wilde voeren, dan zon ze hom geen ander antwoord gegeven hebben, dan thans, nu ze haar hoofdje tegen zjjn schouder legde en met eene zalige huivering lispelde: .ja!» En zo waren gevlucht in nacht on duister- ni«, bjj regen en storm. Slechts in oen dich ten nevel zag Julesa nog voor hare herinnering, wat er dan verder gebenrd was, en ze had den haar immers ook verteld, dat het meeste daarvan slechts wilde droomen harer ver- vcrbccldingakracht waren geweest. Ze zag het inwendige van een allerliefst kerkje, voor welks altaar, dat met bonte papioron bloemen getooid was, zij naast Gyula nocrknieldu zo zng don blinkenden gouden ring, dien de priester haar aan den vinger stak. Duideljjk en klaar alleen nog stond de kleine, onaan zienlijke en bouwvallige dorpsherberg voor Ihet oog harer ziel, in wclko woning ze voor een enkelen, korten dag zoo onuitsprekelijk gelukkig was geweest. Maar ze wist evenmin den naam van het onoogcljjkc plaatsje, als do streek, waar het lag. (Wordt vervolgd.),

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1