Een berucht Proces METWORST J. SI m Casino-Gebo ii v. Van af Zondag 3 Juli 1904 SOIREE DANSANTE *3 P. HOOGEIN BOSCH Jz., - 2* *S Probeert bel brood van Je VDlËardiw"! VRIJ ENTREE. Kuis te Beider 1904. OP I00P TAB ZEGEN. POLDERWEG 3 Goedkoop Schoenwerk! Opruiming van een groote partij Sport- en Kinderwagens, Op de Kermis! 169. Kanaalweg 169. M. L. BEEK, KONINGSLIEFDE! Nieaie Kerkplein over de Marinewerf. 7e GEBOD. MEBMIW. Attentie s. v. p. Kermis te Helder. J. Stuvé. Zooeven ontvangen: KERMIS.-HELDER. Zalm en paling. DIRK VISSER, Goede wijn behoeft m krans. Bloemen. gerookte PALING. B. WRSEHBUBB. HELDERSCHE KERMIS. ROOMIJS Voor de M er mis bij M. L. BEEK, Kanaalweg 169, Lo. de HH.B.S. "VX7" A A "DO AA is P" DUINKER- WAAHUM Spoorgracht 2, tegenover de R. H. B. School Ouders in groote gezinnen Melk-lnrlchtlng Keizerstraat 34. Kermis te Helder 1904. SCHOUWBURG „CASINO" BUITENGEWONE VOORSTELLINGEN - door hkt - GEZELSCHAP STOEL EN SPREE. :t ji s i één enkele opvoering van I» A S. .3 A i. Beroemd drama iu 5 bedr. van A d'Ennerï. or SPREE als PALJAS, -mm MAAKDlfi 4 Jll.1 Een Noodlottig Geheim. Drama in 5 bedrijven, naar den beroemden roman van Xavier de Montépin door F. Stoel. Dinsdag 5, Woensd. 6 en Donderd 7 Joli Het grootste succes door geheel Nederland en België HET DRAMA VAN SERVIË, in 8 taforeelen door M. Spreb, schrgver van Mottige JanDs, Klaasje Zevenster, enz. Graaf Mar kowitsch, kolonel, de hr. M. Spree. PRIJZEN DER PLAATSEN: Eerste Rang f 1.26, Tweede Rang f 0.76, Derde Rang f 0.60. Abonnementskaarten Eerste Rang 10 a f 10 verkrijgbaar aan den Schouwburg, Plaatsbespreking van 10—3 en van 6'7 uur. Aanvang precies 8 uur. Hermin te Helder. Standpl.Nienwe Kerkplein (zuidzijde) SCHOUWBURG Neder- landsch Tooneel- gezelschap. DirectieA. WIJLACKER. Groote Openingsvoorstelling op Maandag 4 Juli 1904, Groot succes Groot succes —É»>n>aaaM Drama in 4 bedrijven en een voorspel in 2 bedrijven, welk zeer beroemd drama te Parijs en Brussel meer dan 200 maal met den grootsten bijval werd ten tooneele gevoerd. Aanvang 8 uur. Prijzen der plaatsen le Rang f 0.75, 2e Rang f 0.60, 3e Rang f 0.40, 4e Rang f 0.20. Plaatsen te bespreken op den dag der voorstelling aan het bureau a 10 cent extra per plaats, van 11-3 en van 4-6 u. NEDERLANDSCHE TOONEELVEREENIGING (Goedgekeurd bjj Koninkljjk besluit van 24 Mei 1895) van Amsterdam. ZONDAG 3 JVLJ, OPENINGSVOORSTELLING Spel van de Zee in 4 bedrijven, van HERM. HEIJERMANS Jr. MAANDAG éJÜLI Tooneelspel in 4 bedrjjven. van HERM. HEIJERMANS Jr. Aanvang 8 uur. Prijzen der plaat sen, zie groote en kleine biljetten. van de Schouwburgen zjjn weder verkrijg baar in het Sigarenmagazijn Spoorstraat lil, Opgericht 1867, VWed. P. URViJX, il'zn. Verkrijgbaar bjj ondergeteekende MSoctra fijne Ontbijt Sitcade-. Gember- en Garneerkoeleen in verschillende prijzen. Oader minzame aanbeveling, i. C. DUNSELMAN, Confiseur, BASSINGRACHT 8. Eerste kwaliteit verkrijgbaar. Wed. J. DE BEURS, KANAALWEG. De ondergeteekende bericht, dat hg weder is gearriveerd met puike fijne eerste kwaliteit Hollandsche Paling en keurige Metworst, tegen concurreerende prjjzen. StandplaatsKanaalweg schuin tegen over »'t OUDE HAASJE*. Onder minzame aanbeveling, M. ZONDERHUIS. van Alkmaar. Hofleverancier, de uitvinder van de echte Nongat, Gouden Medaille Tentoonstelling Parijs 1889, bericht het geëerde publiek vau Nieuwediep, Helder en Omstreken, dat hg weer is gearriveerd en ruim voorzien is van FIJNS VANILLA-NQÏÏBAT en verschillende anders soorten. Minzaam aanbevelend, Standplaats: KANAALWEG, tegenover de Melksalon. Adres: Nieuw markt nu. 16, fabriek Botersloot no. IS, Rotterdam nieuwe ingelegde Augurkjes 75 ct. p. 5 kop, Komkommers 10 cent, Haring om te marioneeren f 1.50 per 100, nieuwe Hollandsche Haring 3 en 4 cent, gemarioneerde Haring 5 cent. WAAS. Spoorgracht. Ondergeteekende maakt 't geachte publiek bekend, dat hg weder is geplaatst met z'n net ingerichte Oliebollenkraam, bjj de Postbrug, over den WelEd. Heer A. W. DRIJVER, Arts. Hopende evenals vorige jaren met een druk bezoek vereerd te worden. Bestellingen worden aan huis bezorgd. Aanbevelend, G. DE JAGER. MUL's Galanterie- en Suikerwerk- kramen zijn thans weder gearriveerd. Standplaats over den Manufacturen winkel van den heer VEEN, Kanaalweg. Onder minzame aanbeveling, C. MUL en ZONEN. N.B. De eenige verkooper van BUSSINK's wereldberoemde DEVENTER KOEK. Weder staat op de Kermis alhier, de bekende IURH VISSER, met Gerookte PALING, ZALM en Purmerender METWORST. Alles puike kwaliteit tegen concurreerende prijzen. Door het drukke debiet alle dagen vepsche aanvoer. Onder aanbeveling, UEd. Dw. Dienaar, van Purmerend agg* Standplaats tegenover Mej. Koning, voorh. Mej. Kiske, Kanaalweg 116. RÜper's OebAkkraam. Standplaats hoek Postbrug. LIEFDADIGE INSTELLINGEN van walken aard ook, kunnen WOENSDAG 6 JULI KOSTELOOS bestellingen doen. Bestellingen worden bezorgd. Aanbevelend, K. RIJPER. De ondergeteekende be richt aan hare geachte plaatsgenooten, dat zg met haar net ingerichte KRAAM, bestaande in Koek, Chocolade, Suikerwerken, Bollaudsche en Spaausche Vruchten, gearriveerd is. StandplaatsWESTPLEIN. Uw dw. dienaresse, Wed. A. P. COHEN en Kinderen. Hopende met een druk bezoek vereerd te worden. Bij Gebr. Oostenbrug, SCHAGENSTRAAT 32, 6 cent per ons- Slijter s vraagt prijsopgaa f. RIJWIEL, beste banden, sterk en goed onderliouden, compleet 27 gld. MOLENSTRAAT 44. Se Schuit met Bloemen achter de kerk, zullen verkocht worden. Hedenavond 3 stuks voor 25 cent, tevens ook mooie KAMERPLANTEN. co De ondergeteekenden berichten aan de Ingezetenen van den Helder en Omstreken, dat zg met de KERMIS ruim zjjn voorzien (evenals vorige jaren) van Spaarndammtr Dagelijks versche aanvoer uit eigen rookerij. Hopende het vertrouwen, dat zg overal zoo ruim genieten, zich weder waardig te maken door nette bediening en billjjke prgzen. UEd. dw. dn., E. BALM ZONEN. Standplaats: KANAALWEG, tegenover het Sigaren-Magazijn van J. C. RAN. Hygiënische Brood- en Luxe-Bakkerij. Bekroond met verguld zilveren Medaille' 's-Gravenhage 1898. Gedurende de kermis zullen dage lijks ver» ct» verkrijgbaar zijn APPELBROODJES, ROOMBROODJES en SUCADEBROODJES. Evenals vorige jaren gelegen heid tot het gebruik van diverse LUXE-BROODJES. alle avonden onmiddellijk na afloop der Voorstellingen STOEL EN SPREE BANKETBAKKERIJ Zaterdag en Zondag I verkrijgbaar. Per portie en tnsschen Wafels, J. J. PUTTERS, CONFISEUR. co Q3 CD Door opheffing onzer WINKELZAAK, zullen al de ctt r? zich daarin bevindende artikelen van af heden tot zeer lagen prijs uitsluitend a contant worden opgeruimd. Gedurende dezen uitverkoop worden geen goederen op zicht gezonden. WESTBTEAAT. CD O "O CD 03 CD CO Q3 CD CL> Zeldzaam aanbod! Een best zingende LEEUWERIK broed 1903, met groote eigen gemaakte Kooi, mooi beschilderd. N. B. De SAKS. KANARIE broed 1904 zjjn jonge mannen f 2.00 a f2.50. ZANG - :-: ZAAD in baaltje '/s Liter f013. :-: PAPEGAAIVOER in baaltje 1 Liter a f 0.20. UNIVERSEELVOEDER voor Lijsters, Leeu weriken, Spreeuwen en Meereis, enz., f 0.20 in pakken inhoudend 1 pond. Aanbevelend, G. KROON, Niauwebrugataat I. Hat vnadium in ouderdom. 6, 12, 18, 24, 30. Hat Kon. Spiritisme. PROF. MULLENS' DOCHTER is weder gearriveerd op de Kermis alhier. STANDPLAATS: WESTPLEIN NAAST CAFÉ HENNING. KPIRlTINMISt HE SEANCES. ÉÉV1«. Wjj hebben de eer gehad voor Koningen, Prinsen, en Graven van Nederland en België werkzaam te zjjn goweest, waarvan do bewyzon voor een ieder tor inzage liggen. De dame wordt door spiritisme in slaap gebracht, in welken toestand zjj allos ziet, zjj schetst het karakter van den rnensch on alles wat voorkomt in het monscheljjk leven, ja zelfs noemt zjj den mensch bjj naam verschillende dagbladen geven daarover hunne tevreden heid te kennen. Wie wil zjjn karakter niet eens weten, daartoe bestaat de beste gelegenheid bjj Prof. MULLENS' Dochter, niemand zal onvoldaan de Salon verlaten, maar verbaasd staan ovor het Spiritisme on helder - zichtigheid, die te aanschouwen is. Het is genoegzaam) bekend, dat het Spiritisme in geen verband staat met horoscoop, planeet, kaartleggerjj of iets van dien aard, maar dat de Dame haar schitterende bekwaam heid ontleent uit aangeboren natuurljjk talent. Toegangsprijs So cont in gezelschap per persoon, maar raadplege men de Dame in tegenwoordigheid van den Professor alléén, dan kost het EEN GULDEN en dan mag men vragen doen. Terwijl de spiritismische werkzaamheden stilte vereischen, is de Dame op bo vengenoemde plaats te raadplegen. Directeur Professeur: enoazs Salvatore Prof. MULLENS' dochter (medium) sinds 1870. Geopend van 10 uur 's morgens. Aan huis te ontbiedon van 110 personen 10 Guldon. MEN OORDEELE DE PERS. «ER.4RU WOLFS en JEAM REWEHN beroemdste HIPPODFIOMB, welke In drie Jaren DEN HELDER niet bezocht heeft ia wederom gaarrivaard. Standplaat. Haaanplsin. Het BEROEMDSTE en GROOTSTE HIPPODROME. RIJDEN op 24 makke en goede paarden, vooral voor Dames en Kinderen, en voor heele kleine kinderen zyn er extra Célébeeche PONNY'S in de tent aanwezigdeze worden geleid en de kinderen vastgehouden I Ook kan men rjjden op KAMEEL, zeer interessant, een rit door de woestjjn I Tevens bevindt zich in de inrichting een echte Afrikuansohs Zebra, gedresseerd en bereidbaar WONDER 11 daar de geschiedenis ons leert, dat de Zebra ontembaar ia. 1000 gulden belooning, die kan bewgzen, dat de gestreepte Zebra niet echt ia. Electrlsch verlicht met 1000 gloeilampen. Orgel Concert Harmonium, bekroond op de tentoonstelling te Parijs met de gouden medaille. RÜtoar goedkoop I slechts 10 ct. en 10 ct entrée. Voor Kinderen 10 ct. rgtoer en behoeven geen entrée te betalen. COUPONBOEKJES 12 ritten 90 ets. Aanbevelend, G WOLFS en JEAN RENNER. ver beneden fabrieksprijs. de omzet van de 50 cents Boter zoo groot? Omdat ze zaiver en nauwkeurig bereid wordt en daardoor zoo heerlijk Tan smaak is Jonge en oude Edammer Kaasjes f 1.15 per stuk. Versche Roomboter 57 cent. KERMT PHOET Door den aankoop van een groote partij WI.VMSRSPEEEifciOEOEBfSiV staat onderge teekende dit jaar op de Kermis daar het voor alle prijzen wordt opgeruimd Ook voor slijters de geheele partij te koop. StandplaatsKanaalweg tegenover den Heer QOVEBS. Spoorstraat 30. J. PRINS Jr. is het goedkoopste adres voor Linnen- en Penantkasten, Stoelen, Tafels, Spiegels, Schil derijen, Karpetten, Vloerzeilen, Matten, Kleedjes, Tafel- kleeden. Groote sorteering Veeren- en Kapokken Bedden, Wollen- en Gewatteerden Dekens, Houten- en IJzeren Ledikanten, Waschtafels, Sport- en Kinderwagens en verder alle Huishoudelijke artikelen. KANAALWEG 169, tegenover de R, H B. School. denkt eens na, berekent eens hoeveel geld ge in een jaar wel besparen kunt door uw brood te betrekken van ..DE VOLHARDING". Deze fabriek levert het beste brood, gebakken van prima meelmerken en keert bovendien nog halfjaarlijks IN GELD uit: minstens 10 percent dividend van het geleverde bedrag. De broodlevering staat onder voortdurende en nauwgezette SCHEIKUNDIGE CONTROLE van deskundigen bier ter plaatse. Aanbevelend, Gestereliseerde bacterieënvrije Melk a 8 ct. per flesch. Schager Kopboter marktprijs. Zeer fijne Roomboter 57'/. ct. per pond. Verder boter van 50, 40, 35, 30 en -25 ct. per pond, bij de 5 pond 2ct. per pond minder. Pas ontvangen prima kwaliteit Edammer Kaas van 90 ct. f 1,00, en f 1,20 per stuk. Goudsche-, Leidsche- en Fiiesche Kaas. Versche Eieren 3 a 11 ct. Aanbevelend, JVE. 6. BEBMHB.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 3