KLEINE COURANT m 't Vliegend Blaadje Gelegenheid ft logen voor Helder, Texel, Wieringen en Anna Paulowna. Notaris BACKX HELOERSCH TOLHUIS. Opleiding examens. No. 3278. Zaterdag 16 Juli 1904. 32ste Jaargang. Bureau Spoorstraat. Telef. 59. Bureau: Koningstr. 29. Intero -Telef. 50. Abonnement Vliegend Blaadje p. S m. 50 etM fr.p. post 75 ct., Buitenl. f 1.25 a i Zondagsblad 37'» 45 >0.75 Modeblad 55 >>>>80» 0.90 Mnzik. Bloemlezing »»»60»»»»85» 0.90 Voor 't Buitenland bjj vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BXBKHOUT ft Co., te Helder. Bunimi Spaepttraat. AdvertenUön van 1 tot 4 regels25 Cent. Kik» regel meer6» 4 staal geplaatst, 1 maal gratis. Bewgs-exemplaar 21/, Ct. Vignettenen groote letters worden naar plaatsruimte berekend Ad verten tiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJ DAGSMORGENS vóór 10 uur aan het Bureau bezorgd zjjn. werden hier ook de militairen be neden den rang van olflcier verpleegd, doch Indische Fenkrassen. Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden. Morgen gaan we Sindanglaja weer verlaten en den laataten avond hier doorgebracht, wil ik n nog even een en ander van dit heerlyk oord vertellen. Wjj logeerden dan drie weken in het ge- zondheidsétablisscment, dat teveos tot hotel is ingericht en troffen er aangenaam gezel schap. Het is hier 'n zeer geschikte streek voor l\jders aan malaria, beri-beri, overprik keling van 't zenuwstelsel, bloedarmoede en leverziekte. Buiklijders moeten hier echter niet wezen, voor die categorie van zieken deugt de Preanger niet. De inrichting, 1084 M. boven 't zeeopper vlak gelegen, bestaat uit een flink ruim hoofd gebouw, twee verdiepingen hoog en tal van paviljoens, (voor familie's.) Het hoofdgebouw heeft groote slaapkamers, een vrjj sombere eetzaal en zoowel boven als beneden geheel rond 't gebouw loopende gale rijen. Hierop komen de kamers uit en vooral die op het suiden gelegen, bieden een heerlijk uitzicht op den Gedé aan. De verschillende gebouwen liggen midden in een heuvelachtig, keurig aangelegd park. Hoewel ik niet graag afbreek, zoo moet ik er toch hier even op wjjzen, dat de voeding vooral voor de zieken, die hun kamer moeten honden en z.g. dieet krjjgen, beter on smake lijker kon toebereid zjjn. Ook de bediening laat veel te wenschen over. Tosn ik drie weken geleden hier aankwam in een stortbui, zooals de tropen die alleen kent, kon ik wel een half uur in mijn natte kleeren wachten vóór on aleer de jongens mjj aan een kamer hadden geholpen. Toen ik een der vlegels naar den mandoor (ober- kellner) vroeg, gaf 't individu een brutaal antwoord. Een flinke draai om zjjn ooren was toen voldoende om binnen eenigo minuten klaar te zjjn. Later las ik op de kamer een biljet, waarin beleefd verzocht werd de be dienden niet te slaanOf 't daar ook noodig is. Men kan aan alles merken, dat de eige naar zich zjjn monopolie bewast is en alleen een flink concurreerend Hotel als Victoria op Soekaboemi, zon den toestand kunnen ver beteren De lezers herinneren zich zeker nog wel die onrechtvaardige bevoordeeliDg van établissement Selabatoe tegenover Victoria hotel, welnn 't verheugt me u te kunnen mededeclen, dat dit onrecht uit de wereld is, wat niet alleen den cnergieken eigenaar Lenné, maar ook natuurlijk de patiënten van Selabatoe zeer ten goede komt. Sindanglaja heeft echter het rjjk alleen en nu moeten b. v. de particulieren schandelijk duur hun medicjjn betalen. Zoo zag ik voor een klein fleschje carlsbaderzout vjjf gulden genoteerd Vroeger jen den J deze worden thans naar het hospitaal te Tjimahi opgezonden. Het was hier op Sin danglaja, dat ik weer eens Hollandsche rozen zag en ook volop aardbeien kon eten, voor eigen rekening natunrlyk. Het klimaat is er dan ook in één woord verrukkeljjk en doet ons denken aan een mooie Meimaand in Holland'e Avonds kan het zelfs vinnig koud wezen en men slaapt er, behoorlijk toegedekt onder wollen dekens. In den morgen wijst de thermometer vaak 8 tot 10° Celsius aan en men kan hier den geheelen dag tippelen zonder last te krjjgen van 't zonnetje, terwjjl dat b.v. op Soekaboemi, zoo tegen een unr of elf, nog aardig blakeren kan. Men ziet hier in den omtrek onze voor- en najaarsgroenten tegelyk groeien, aardbeziën b.v. naast witte kool, wat voor den Neder lander een eigenaardig effect heeft. Daar Sindanglcya noordwestelijk van Tji- andjoer ligt, zjjn wjj hier weer vrjj dicht bjj Buitenzorg en m'n tochtje te paard daarheen, zal ik nimmer vergeten. De weg leidt langs den Postweg naar den Poentjak, een 1500 M. hoog gelegen bergpas, vanwaar men een onzegbaar schoon verge zicht geniet op de valleien en bergen van Tjiandjoer en Bandoeng. Natuurlyk was het een Daendels, die den postweg over den Poentjak deed aanleggen. Ik noem Daendels, omdat zyn bekende ijzeren wilskracht noodig was tot voltooiing van dien arbeid. Tegenwoordig, nu er een spoorver binding tusoohen Buitenzorg en Tjiandjoer bestaat, ontmoet men bier slechts enkele bergbewoners, die bjj de nadering van een Europeaan eerbiedig aan den kant van den weg neerhurken, het hoofd deemoedig ter aarde gebogen. Een zjjpad rechts voert ons dwars door •en stuk oerwoud naar de Telaga-Warna (het gekleurde meer), ecu door rotsen om geven uitgebranden krater, geheel met water gevnld. Eeno eigenaardige lichtspeling kleurt het als met allerlei tinten. De Soendaneezen beschouwen dezen plek als heilig en men vindt er de sporen van offeranden, aan gees ten gcwjjd, die er huizen. Nu, voor onstoffe lijke wezens ben ik niet bang, doch minder aangenaam vonden wjj 't, dat hier bljjkbaar een of meer grofstoffelyke tygers in de buurt rondscharrelden. Wjj, mjjn bediende en ik, bemerkten dit aan de nog vcrsche uitwerp selen, waarvan bet geurtje mij persoonlijk dadelijk aan de roofdierengalery in Artis herinnerde. Een ontmoeting op het smalle pad met soo'n verscheurend monster leek nu juist niet erg aanlokkelijk en wjj waren dan ook bljj, toen we weer goed en wel op den grooten weg aanlandden. Wat 'n Europeaan bjj het doorkruisen van een tropisch oerbosch wel het eerst opvalt, is de buitengewoon groote verscheidenheid van verschillendo planten cn boumen. in Europa beeft men beuk- nwouder, denne- bosschen enz., das meestal aanplantingen van één enkele boomsoortin de tropen echter groeit van alles door elkaar en volgens ken ners moeten er meer dan duizend verschil lende plantenfamilies in zoo'n woud worden aangetroffen De hoogto en dikte van stam men en takken zjjn over 't algemeen ontzag wekkend, onze Enropeosche boompjes doen er ten minste verre voor onder. De «vorst der Javaansche wouden» is de beroemde rasamala boom waaraan het sterke harde bont thans beproefd wordt bjj den aanleg van sporen; er worden n.L dwarsliggers van ver vaardigd, die beter moeten voldoen dan die van den djati-boom. De gladde zilverkleurige stam heeft een middellijn van 3 bjj een hoogte van 50 M. Als men nu nagaat dat do Groote Kerk te 's-Gravenhage een torenhoogte heeft van 80 M., dun kan men zich bjj benadering een denkbeeld vormen van zoo'n gevaarte. Hoe zal ik n verder een denkbeeld geven van de slingerplanten en lianen, de varens en orchideëen, die 'n doordringen rechts en links van het voetpad schier onmogelijk maken Laat ik u daartoe alleen mededeclen, dat ik in 't najaar van 1897 eens van 's morgens 5 tot 's avonds 6 een tmarsch' heb meegemaakt door het oerwoud op Atjeh's Westkust en dat onze colonno toen, met liet kapmes in de hand, een afstand had afgelegd van tien minuten gaansHet was onder Majoor Christan, bjj een poging om wjjlen vriend Toekoe Oemar in hauden te krijgen. Nu zult ge zeker wel het verschil begrjjpen tusschen zoo'n Indische rimboe en b.v. de Scheveningsehe Boschjes Er is iets in de stilte der hooge bergwou den, dat ik niet beschrijven kan, maar dat ook indortjjd op Atjeh mij altijd zoo bjjzonder trof. Men gevoelt er zich vrjj, men ademt er ruimer dan in den drnkkenden dampkring der boschaafde werell, men is er als nader bjj God 1 Het is misschien wel dit geweest, wat er onze voorvaderen toebracht, om Wodan in de heilige wouden te vereeren, wat ook de volge lingen van Boeddha noopte, hun offerplaatsen zoeken op de zwaar begroeide bergen van Java. Zeer interessant is ook het bergpark van Tjibodae, gebezigd voor den aanplant (van gewassen, die een koeler klimaat noodig hebben dan dat van Buitenzorg. Het staat onder directie van den beroemden Plantentuin aldaar, uarover wij het reeds vroeger hadden. Men vindt er ook een botanisch laboratorium, dat door vele geleerden uit Europa bij hunne onderzoekingen cn nasporingen wordt gebrnikl. Een paal voorbjj Sindanglaja (1 paal 1507 Meter) aan den weg naar Tjiandjoer, ligt Tjipanas, bet landhuis van den Gouvernour- Generaal en aldus genoemd naar de warme bron in denabyheid. Hier rust Zjjne Excellentie jaarlyks eenigc maanden uit, als er tenminste van rusten sprake kan zjjn voor een man met zulk een groote verantwoordelijkheid In het park om het paleis groeien een menigte prachtige rozen, hortensia's en boscb- viooltjes te midden van de schoonste orchi deëen. Waar men in Indië over 't algemeen wel eens wat itl te veel groen ziet, daar is voor den tropenreiziger een blik op die kleurenpracht een ware verrassing. Het uitzicht, dat men van het landhuis jeniet, is buitengewoon schoonlinks rust 't oog op de hellingen van het Koedjinggebergte, prachtig afstekende tegen de meer vlakke vallei van de Tji Koendoel met hare vrucht bare sawah's. llecht vóór ons zien wjj 't ge bergte van Tjibaroesa en den Dengdenghari- keten en daartusschen, heel in do verte, liet grijsblauwe laagland van Krawang met de Javazee och, laat ik maar eindi gen, want hoe zon ik ooit een helder beeld van bet Preanger-schoon kannen gevenik mis er bet talent toe. ,Zoo moet het Paradjjs geweest zyn», zeide jj eens een jong, opgetogen Zendeling, dien ik in 1896 in deze streken ontmoette. De man kwam van de Drentsche heide en was pas óén week in 't land. Lezers, ik zal met u afspreken, dat ik my voortaan niet meer wagen zal aan een be schrjjving der Indische natuur; alleen waar zjj bjj uitzondering leeljjk mocht zjjn of mjj tegenvalt, zal ik 't n zeggen. Waar ik dus zwjjg, nemen wjj aan, dat de natunr, als bijna overal, het oog bekoort, 't hart sneller doet kloppen. Ik heb nog zooveel te zeggen omtrent zaken, die men hoog noodig weten moet, dat ik heusch geen tjjd meer mag en kan besteden aan het zoeken van woorden, aun het smeden van zinnetjes, die op slot van rekening nog maar een uiterst vaag beeld kunnen geven van het heerlyk schoon onzer tropen. De overstelpende masva van onderwerpen, door rnjj te verwerken, maakt het toch reeds zoo moeieljjk, een geregeld reisverhaal te leveren. Deze Penkrasscn worden slechts wekeljjks geplaatsten werkeljjk, ik zou iederen dag wel kunnen schrijven Nu reeds heb ik een (linken voorsprong en het voordeel hier door verkregen, is wel, dat een onverhoopte gedwongen staking, door ernstig ziek worden b.v., voorloopig geen beletsel worden kan voor geregelde plaatsing. Het bergvolk, waarmede ik hier in aan raking kwam, maakt een zoor sympathieken indruk]; het is sober, kinderljjk-vroom, gastvry, eerljjk en beleefd. Van rampokken en moorden boort men in deze streken nooit cn zelfs 's nachts wandelt men veiliger hier in den omtrek dan in vele bnnrten van ons dierbaar Vaderland. Tygers en ander wild gedierte wagen zich gelukkig niet dikwjjls buiten het woud en de weinige mensehen, die men hier 's nachts tegenkomt, prevelen een groet en gaan verder. Z< er jammer vond ik 't, dat mjjn klein beetje aangeleerd Soendaneesch nog niot vol- doendo bleek, om dieper in 't zielelevon dier ,oerang goenoeng» door te dringen. Een ge regeld gesprek met die eenvoudige mensehen was mjj onmogelijk, doch wat ik al zoo ge hoord heb van enkele Inlandsche ambtenaren uit den omtrek en de Europeanen Ier plaatse, geeft mjj wel het recht, een goede getuigenis van deze nog onbedorven menechensoort af te leggen. En hiermede neem ik van Sindanglaja afscheid. Morgen vroeg komt het karretje voor zullen wjj snel den weg naar Tjiandjoer af draven. De terugreis duurt nog geen 5 kwartier, terwjjl van Tjiandjoer naar Sindanglaja, de helling op, hot zóó langzaam gaat, dat er 3 k 4 uren mee gemoeid zjjn. Ik verheug mjj nu reeds over het terug zien der vele mooie vergezichten, dio de weg aanbiedt, doch ben niet van plan er iets van te vertellen. In Tjiandjoer ga ik nog even een bezoek afleggen bjj Bad hen Brata di Widjaja, den gastvryen Djaksa en daarna nemen we oen plaatskaartje voor Bandoeng, de bloeiende hoofdplaats der Preanger. Lt. Clockrnek Bhocssok. b. d. Sindanglaja. Nieuwstijdingen. HELDER, 15 Juli 1904. KERMIS. De Nieuwe Nederl. Tooneelvereeniging, onder directie van den br. B. Delmonte, heeft 1. 1. Zondag, Maandag en Dinsdag in de Schouwburgtent op bet Nieuwe Kerkplein nog een drietal voorstellingen gegeven. De twee laatste voorstellingen hebben we bijge woond en de opvoering gezien van het tooneel- spel ,De industrieel van Pont-Avenues» en van het bljjspel «Inkwartiering». De kennis making met dit gezelschap heeft ons goed voldaan, er zjjn uitstekende krachten bjj en beide avonden werd er mooi spel te zien gegeven Jammer, dat er zoo weinig publiek was, want het gezelschap had een betere opkomst verdiend. De spelers oogstten beide keereu luiden en welverdienden bjjval. Schietoefeningen op de Harsens. Recde van Texel. 3e District. Volgens mededeeling ala voren zullen op 20 Juli a. 8.. en zoo noodig volgende dagen, schiet oefeningen worden gehouden van het fort op de Harssens. Er zal gevuurd worden ruet kanonnen van groot kaliber. (30 c.Mbg welk vuur de reede tot op een afstand van 9000 M. van het lort als onveilig moet worden beschouwd en waarbij geen vaartuigen ten behoeve van de veiligheid worden uitgelegd. Op de dageu, waarop gevuurd wordt, zal een roode vlag van het fort waaien van minstens één uur vóór den aanvang der oefeningen, alsmede gekhurde vlaggen, aangevende de richtingen waarin gevuurd zal worden. Tot directeur der zeevaartechool te Weit-Terschelling is benoemd de heer J. Knop, leeraar aan de zeevaartschool te Vlieringen. Te Alkmaar is in de fabriek van ver duurzaamde levensmiddelen Kennemer- land" de arbeider De W. door een drjjf- riera gegrepen en eenige malen rondge slingerd met het gevolg, dat hjj een been brak. Een geluksvogel! Aan het station Amersfoort had de ar beider-wegwerker Klaas Ten Brink, uit den weg loopend voor een trein, het on geluk door den goederentrein van de rich ting Apeldoorn omver geworpen te worden, waardoor hg onder den trein geraakte- Nadat 2 machines en 14 wagens over hem heen waren gereden, kwam hg ongedeerd te voorschjjnl Nadere bepal ngen omtrent den accijns op het gedistilleerd De Minister echt het buiten kjjf dat, waar ruimer gelegenheid wordt gegeven tot het gebruik van accjjnsvrjj gedistilleerd, speciale strenge voorzieningen zullen moe ten worden getroffen om de schatkist voor schade te vrjjwaren. Op de vraag waarom fabriekanten van reuk- en tioletwater gr en recht hebben op vrjjdom van gedistelleerd accjjus, wordt geantwoord dat niemand dit recht kan laten gelden. Er wordt niet aan gedacht om voor de vervaardiging van genoemde vloeistoffen de beschikking te geven over onvermengd gedistilleerd. In hoeverre zou kunnen worden vergund om voor de bereiding van die vloeistoffen ge bruik te maken van vermengd gedistilleerd, zal te zijner tjjd nader worden overwogen. De minister herhaalt, dat de handhaving vooral van de bepalingen inzakt den gedistil leerd accjjne niet weinig bemoeielgkt zon worden, wanneer den overtreder een goede kans werd gegeven om met zeer lichten straf vrjj te komen. Bjj de Ned. Herv. Kerk waren op 1 dezer 173 predikantsplaatsen vacantof 15 minder dan op 1 Januari van dit jaar. verdeeld als volgt: Gelderland 16, Zuid- Holland 17, Noord-Holland 28, Zeeland 8, Utrecht 6, Friesland 39, Overgaf 1 12, Groningen 26, Noord-Brabant 9, Lmburg 2 en Dr»nthe 10 plaatseD. Voor deze va caturen zjjn nog een 40-tal candidateo be roepbaar. „De naaktlooper van Haarlem". De Haarlemsche correspondent schrijft Nog altjjd sehjjnt het schrikbeeld van den naaktlooper der Bloeuiendaalschen bosschen de mensehen te beangstigen, liad de man eerst zjjn tenten opgeslagen in bet Bloemendaalsche boscb, had uien hem later in Velzen gezien alwaar hg ook weer spoorloos verdween, thans werd hg, Dinsdagavond door een heer en dame in de onmiddellijke nabijheid van Haarlem in het Kleverpark ontmoet. De dame, per fints, waarschuwde de politie, de heer hield de naaktlooper, die ditmaal behoorljjk g*- kleed was, in 't oog, en zoo werd bjj ge arresteerd en naar het politiebureau ge bracht, alwaar hjj bleek zekere S. te zjjn. Zoo gaat heden het gerucht dat «naakt- looper" gevat is. Wat is echter het geval? De man, die werkeljjk verdacht wordt de naaktlooper te zjjn, is een Haarlemsch maniak, wiens naam ook met een S. begint. De gearre- «feerde heet Sprenger. heeft met den naakt looper niemendal, maar met de politie wel wat te maken, en is daarom in hechtenis gebleven, in afwachting van de drie maanden gevangenisstraf, die hjj te goed heeft. De naaktlooper S. sehjjnt zich thins schuil te houden. Eenmaal is hg in ver hoor geweest, doch dan wil of durft men den man niet herkennen. (Hbl.) Uit den Haag meldt men Indien de beschikbare tjjd voor de officie ren van 't Duiteche eskader 't toelaat, zul len zjj ook op audiëntie gaan bjj H. M. de Koningin-Moeier te Soestdjjk. Volgens een van de reederg Rotterdam ontvangen bericht iB het Nederl. stoomschip »Moerdjjk," tjjdens mist, in de Golf van Biscaye in aanvaring geweest met het stoomschip »Phosphor" en daarna gezonken De bemanning, die zich met eigen booten redde, werd later opgepikt door het stoom schip »De8terro" en te Bavre geland. Omtrent het verdrinken in de Nieu- wehaven te Rotterdam van den 16-jarigen D. D. R. en den 40-jarigen spoorwegarbeider G. de G., op Maandagnamiddag, valt nog te vermelden, dat de G., toen hjj den jongen, die van het plankier van liet booten- huis van de roeivereeniging Nautilus te water was gevallen, zag spartelen, hjj on- middelljjk van den wal gekleed nasprong, met het vaste voornemen hem te redden, waut hjj was een goed zwemmer. Het on geluk wilde echter dat de drenkeling den nioedigxn man beet greep, waardoor h»t zwemmen dezen onmogelijk werd gemaakt Door den vloed werden beiden medege- sleurd tot aan de Oude Oostbrug, waar zjj in de diepte verdwenen. Hunne lyken zgn later één voor één met dreggen van den grond ai boven gehaald. Alle pogin gen om het lezen nog op te wekken mis lukten. Het ljjk van den moedigen spoor wegarbeider, die een slachtoffer van zgn edel pogen werd, is naar de loods van drenkelingen overgebracht. Hg laat een weduwe met 7 jeugdige kinderen schier onverzorgd achter. Dat van den 16-jarigen R. werd vervoerd naar de woning zjjeer ouders in de Oost-Maasstraat. (Reeds worden pogingen sangewemd om het groote gezin van de G., die zjjn lev»n liet om een ander te redden, voor armoede en gebrek te vrgwaren.) Dinsdagavond geraakte, op den weg van Zutphen naar Arnhem, door een on bekende oorzaak, de automobiel van den W. in brand De wagen brandde bjjna ge heel af; de schade wordt geschat op f 6000. De machine was eerst sedert acht dagen verzekerd. (A. C.) Uit Deventer wordt aan de Zw. Ct. gemeld: Van het laatste bedrjjf van een aangrjjpend drama was Zondagavond een groote menigte getuige. De weduwe van een tuinman aan een gesticht van welda digheid was na den dood van haar man door die inrichting al« werkvrouw in dienst gehouden. Eenigen tjjd geleden echter kreeg de vrouw gedaan. Te fier om onderstand aan te nemen, weigerde zjj alle diaconale hulp, zeggende wel in Btaat te zgn voor zich en hw kinderen brood te verdienen. Doch armoede sloop de woning binnen en h inger deed er zjjn intrede. Het bleef voor de buren van de kleine won ug aan den Zwolschen weg geen geheim, dat daar ge brek werd geleden, eu Zondag kwam het zoover dat men het hongerende gezin brood bracht. Doch de vrouw, van de manie be zeten, dat zjj alsnog wel weer als werk vrouw zou worden aangesteld, weigerde alle hulp en wierp het baar gebrachte brood door 't raam naar buiten. Ook het jammerijjk geschrei der kinderen deed de buren besluiten de politie te ontbieden en deze riep de hulp van dr. G. in. De ge- neeeheer bevond dat de vrouw in zeer overspannen toestand, verkeerde en deed haar overbrengen naar het gesticht. De kleinen werden voorloopig uitbesteed. Te Maastricht had de plechtige ont hulling plaats van het standbeeld van Minckelerr, den vader van gasindustrie", aan welken geleerde de eer toekomt, de groote waarde van het steenko <!gaa als lichtbron te hebben ontdek'. De Eogelsche bladen geven slechts weinig critiek op de Duitsche vloot, die bjj PÏymouth voor anker lag. W*ar zjj echter wel hun oordeel zeggen, luidt dit uitermate gunstig. De «Daily MaiN schat de Duitsche schepen zelfs hooger dan de Engehch* in de havens van Engeland en in het Kanaal. De Standard is met de Daily MaiU en de Daily Telegraphz opgetogen over de uitmuntende bemanning der Duitsche sche pen eu over de goede artillerie. Het circusje-apelen van Generaal Cronjé. Volgens een correspondentie in hot «Journal des Débate" uit St. Louis, ïb de «TranevaaUehe oorlog" the greatest attrac- tion van de tentoonstelling. De nieuws gierigheid van het publiek om Generaal Cronjé en zjju helden hun eigen daden te zien vooretellen is niet de eenige oorzaak van het succes het schouwspel zelfs is sgrossartig." Op een onmeteljjke ruimte ziet men een Hollandsche hoevede kin deren der Boeren spelen onder de veranda paaiden en kudden grazen in d« weide. In de verte verheffen zich hutten, inboor lingen bewerken het land en rjjden paard. Eensklaps begint het gedonder der kanon nen te Colenso. Mannen vallen, het veld raakt bedekt met dooden en gewonden, verlaten paarden galoppeeren over het slagveld. Dan bestjjgt te midden van hoera's een troep de kopjes het is Viljoen en zgn dapperen. Dit gevecht wordt gevolgd door dat van Paarden berg, waar generaal Cronjé zich overgeeft. Deze tooneelen worden afgespeeld door een kolossaal aantal acteurs, en zjj m»keu een verbazend «ffect. Generaal Cronjé moet Z9er tevreden zgn over zgn Amerikaansche reis. Op het onwaardige van deze handelwgze der Boeren wjjet de correspondent van het Journal des Débats" niet. Een particulier telegram aan het »Berl. Tagablatt" meldt dat bjj Amatovo aan do Ijja SalonikiWeenen een mjjn met 15 kilogram dynamiet is gevonden. Hoewel van een ontploffing niets wordt gemeld, sehjjnt uit verdere mededeeling in het telegram dat een soldaat en een baan wachter gewond werden te mogen worden opgemaakt, dat althans een deel van het dynamiet is ontploft. De nachttrein van Saloniki naar Oeskjoeb zal niet meer Ioopen. Drie mijnwerkers gestikt. In de mjjn Aren berg, nabg Valenciennes, zjjn drie injjnwerkers gestikt gevonden in de galerjj, waar zjj werken en die vol gas stond. Slechts met levensgevaar kon men hen bevrijden. Bjj een vierde, die eveneens bewusteloos in de mjjn lag, heeft men de leveusgeesten nog kunnen opwekken. 't Is vreeaeljjk warm te Parjjs. De kranten hebben heele Ijjstjes van mensehen die zonnesteken hebben gekregen. Toch is het gansch niets ongewoons, dat iemand, op het «terras" vóór een boulevard-café gezeten, tjjn hoed afneemt en het voor hoofd afveegt. Maar nauweljjks had een onbekende dit Dinsdag op e«n der «terrassen" gedaan, ot de andere klanten keken naar hem, opgestaan, lachende, verbazing toonend. Voorbjjgangers bleven staan, ook ver baasd. En de bekekene deed of hg niets merkte rustig bleef bjj den zakdoek gebruiken aan het zóó verhitte voorhoofd. Tot tusschen de menigte, die in enkele oogenblikken vóór het café was opgehoopt, de uniform van een agent drong. Toen toonde hjj plotseling ooren te hebben voor den koffiehuishouder, die reeds eenige minuten al zgn welsprekendheid verspilde, om den tè opzienwekkenden klant te doen ops'aan. Hg verdween, de halve heer, met de góed-gesneden maar ietwat kale lange-jas, de verlakte, maar nog al gebarsten schoenen, m den hoogen hoed, nu weer óp het hoofd. Hjj verdween. tot hjj weder alleen liep. Toen zette hjj zich voor een ander oafé, bestelde wederom een glas hier en nam wederom den hoed af. Zoodat de klanten d&dr nu op zgn kalen, glim mend geschoren schedel de opwekking te lezen kregen, om in een tingeltangel dit of dat te komen bewonderen. Niemand is onmisbaar. Maar niets is onnut. Een kale kruin kan een inensch onderhouden. Men vraagt kaalkoppen, om biertjes te drinken vóór koffiehuizen" De daad van den jongen Schaumann, den moordenaar van den gehaten gouver neur van Finland, Bobrikoff, sehjjnt aan leiding te zgn zich te ontdoen ran een aantal lastige Finnen, Na de amalatie van de drie bekende professoren van de universiteit te Uelsing- fors is daar nog gearresteerd de bankdirec teur Schybergson. Over de gevangenemiug van de drie hoogleeraren, die tegel jjk met senator Scbauma^n naar Peteraburg gebracht wer den wordt nog bericht dat prof Eilander zich juist bg een familielid bevond, toen men hem kwam aanzeggen, dat hg zich gevangen moest begeven. Hjj werd onmid dellijk cp een paard gezet en zoo naar het naastbjjzjjpde station gebracht ^aar de trein hem naar Petersburg voerde. Kort daarop vond in sgn woning een huiszoe king plaats. Eenige voorwerpen werden verzegeld. Prof. Jloinen zou juist met den trein naar lyvaskyia vertrekken toen een defec tieve hem liet uitstappen. Toen de hoog leeraar zich verzette, grepen de gendarmes hem vast. Prof. Wrede bracht zjjn verlof door op zjjn boitergoed. De gendarmes namen heui daar gevangen en brachten hem naar Petersburg over. Gezegend Rusland! ADVERTENTIËN. zal pabliek verknopen teAooa Paulowna, op WOENSDAG 20 JULI 1904, des avonds 6 uur, in de VLAS- en KORENBEURS. Vier perceelen uitmuntend BOUWLAND, waarvanümet klaver, te Anna Paulowna, aan de Molen vaart en Kanaal dijk, groot 817.60 Hectaren. Te aanvaarden bouwland ontblooten van Schoof- en Klaverland Kerstmis 1904. Eigendom van den heer J. BLAAUBOER Cu, Uitstekende gelegenheid tot logee ren in de logementen der Nat. Chr. Gei). Onth.- Veroeniging Zeemanshuis, Spoorgracht 13 en ?olkskoffiehais „De Hoop", Kaoaalweg 16. Zeer nette logeerkamers van af 36 CL Consumptie uiterst billjjk. HET BESTUUR. Bezoekt Heldersch Tolhuis met groots zaal, prachtigs tuin, de nieuwste muziek- en andere automaten. Specialiteit in A matei - bieren en Kwast van de firma Polak uit Groningen. Uitstekend gelegen voor brui loften, partijen en kinderfeesten op billgke conditiën. Zondag 's namiddags dansen. Bergplaats voor fietsen a 5 ets. Goede consumptie. Billijke prijzen. Aanbevelend, M. ZI.TM, Directeur, Tuindeurkozjjn, met deuren waarin glas, Raamkozijns met ramen ld. Een ijzer Traliehek lang 11 meter. Een zwaar Ijzer Vliegwiel. Ramen met vlakke en gebogen NPIËGELHI!ITEIT, Paneel en vlakke deuren en een partij Brandhout. Adres: K. LAAGLAND WINDER, Aannemer, Koningsplein. Paar denvleesch houwerjj van K. SLIKKER, Kroonstraat 1-3. Steeds verkrjjgbaar te kwaliteit Vleetch en Worst. Prima RookvUetch per stukje en uitgesneden. Het vleeseh wordt na het slachten door Rijk»- Antonbri, K. NI.IHHEH. Posterijen, Hollandsch- en Staatsspoor, Macbinistleerling (Hellevoetslnis) em. Brieven inlichtingen franco lett. B., bureau van dit blad. Trekking 18 JULI a.t. Heele en gedeelten van Loten te bekomen bg D. GKUNWALD, Kanaalweg «De Zon" en M. GRUNWALD, Keizerstraat »De Zon". AOLAG. AI'MLAW. In de Rund- en Varkensslachterij van P. LENGERS, Smidstraat 31, Helder, is steeds verkrjjgbaar: RUNDVLEESCH: Soepvleesoh en Hutspot 26 ct. Lappen en Gehakt 27'/i Ct. Rollade, Boeuf, Rosbief Klompstuk 32'/t Ct. Biefstuk en Haas 40 Ct. VARKENSVLEESCH Magere Lappen en Garbonnade 32'/» ct. Reuzel 36 ct. Vette Lappen en Spek 26 ct. Metworst 26 ct. Breede Leverworst 20 Ct. Leverworst 16 ct Alles per 5 ons.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1