De Oorlog in het Oosten. ADVERTENTIEN. Uit het Buitenland. Dinsdag is te Londen door lord Lands- downe en den Duitschon gerant oen Engelsch- Daitsche overeenkomst geleekend in denzelf den vorm als die, welke door Engeland reeds met Italië, Spanje en Fraükryk zyn gesloten. De pariyen verbinden zich daarbij, ryzonde geschillen auu arbitrage te onderwerpen. Dit bericht kan by de vredosvriendon niet anders dan voldooning wekken, want al moet toe gegeven worden, dat zulk een verdrag in theorie mooier is dan het in do practyk blykt te zyn, de idee der arbritage dringt lang. zamerband meer door in het volksbewustzijn. Het afsluiten van dergelyke verdragen is wel het werk der regeeringen en gaat over de hoofden van het volk heen, om het zoo eons uit te drukken, dooh de massa, eenmaal wetende dat dergelyke verdragen mogelijk uitvoerbaar zyn en een afschrik hebbende van het tweeanydendo zwaan! des oorlogs, zal hare plotseling opkomende cbauvenistische gevoelens onderdrukken, om kalm te over wegen ot geen betere middelen ter beslech ting van geschillen te vinden zyn dan de vreeselyko oorlog. De Engolsoho bladen, die in do Bamon- komst dor monarchen to Kiel geen politioko buteekenis zagen, begrypen nu eonsklaps, dat daar dan toch waarschijnlijk de laatste loodjes gelegd zyn. In de beschouwingen, die do Engelsche bladen aan het verdrag wydon, is tusschen de regel» door te lezen, dat Engo- lund in do steeds machtiger wordende Duit- ■cbe vloot eene concurrente ziet. Met een beschouwing der «Daily Mail" kunnen wy ons wel veroenigeu, die drukt namelyk den wenscb uit, dat bet verdrag aanleiding moge geven om het Duitsche vlootprogrum in te krimpen. Wy zouden er alleen willen aan toevoegen: ou het Engelsche eveneens. De andere kleinere staten zouden dan van zelf kunnen volgen 1 OndankB het afgesloten vredostractaat en de nauworo vriendschapsbetrekking tusBchen Italië en Frankrijk zyn vcrschoidoncn in bet eerste land verontwaardigd op Frankrijk, dat Italiaanscbe officieren omkoopt om achter de oorlogsgebeimon van hun land to komon. By een landelyk feest te Lanciano waar het muziekkorps ook de Marseillaiso inzette sprong onmiddellijk een spreker op de mu ziektent en noemde het een belecdiging dat lied thans te spelen. Do menigte juiohte hem luide toe en bolelte het spelen der Marseilaisc. Engeland heelt uit Tibet geen bericht van nieuwe gevechten. Generaal Mac-Donald zou Donderdug deu opmarsob naar Lassu begin nen; by hoopt daar Augustus te zyn. 2000 man Tibotanen houdon op bet oogonblik den Kirropas bezet, en vorder op den weg liggen nog een 1000 man. Men vernam voorts nog, dat het vooral de Tibelaansche monniken zyn, die den tegenstand aanwakkeren. Do bevol king is niet zoo anti-Engclscb gezind. Terwyl do Engelsche bladen, vooral de «Times", berichten dut de pacificatie in Mace donië kalm haar gang gaat, meldt men van andoro zyde, dut do torugkecrendo Bulgaren niet voldoende gostouud worden en dat onder de Turksche soldaten muitcry beersclit. Een te Skootari aangekomen regiment weigerde verder te gaau voor en alleor de achterstal lige soldy ww* voldaan. De Zwitaerscho attachés by bet Russische leger van Koeropatkino zyn door hunne regeering op verlangen van den Russischen gezant toruggerocpen. De reden ligt nog in bet duister. Wichtichip te Amite^im opper-konrtabel W. ven Ooiten, van de .ETert.cn", gedetecteerd bij de fabriek .de Schelde" te VUiiingen. raacbiniit P. A. Wearman. "et den 90 Juli n. t. worden overgepUetet rnn het \Vnchtecbip alhier op Hr. Me. .Bellonu", de konstabel- majoor L. de JagT en »rgta konetabel H. de Bie en W C. Valkenburg: van de Hellona" op het Wiclitechip nlhirr, komt-ibel-iuajoor J. C. Ilubregtecn en eergti- konatabcl R. Kcegetra en K. dc Jong. Stoomvaartberichten. Het stoomschip .Oranje", v. Batavia naar Amst., vertr. 11 Juli van Sabang. Het stoomschip «Koningin Wilholmina», v. Amst. n. Batavia, arriv. 11 Juli te Genua. Het stoomschip „Soorabawa,* v. Amst., n. Uatavia, arriv. 12 Juli te Sabang. Het stoomschip «Timor», v. Amstcrd. naar Batavia, pass. 12 Juli Kaap Carvaoiro. Marktberichten. Purmerend, 12 Juli. Aangevoerd 874 vette runderen f 0.54 a 0.70 per K. G. en 131 melkkoeien f 110 a 220 per stuk, beide prysh. matig, 81 stieren, 808 vette kalveren 60 a 75 ct. per K.G., stng, 2C2 nucbt. f 10 a 22, matig, 19 paarden, 1605 schapen 1 20 a 27, prysh. matig, 560 lammeren f 12 a 17, lagere prys stug, 886 votto varkens 88 a 44 ct. per K.G., vlug, 80 magere id. f 11 a 16, stug, 221 biggen f 5 a 9, matig. Kaai, kleine 253 stapels, f 28 de 50 K.G. 1123 K. G. boter f 1.10 a 1.20, kipeieren f 3.10 a i 3.60, eendeiereu f 3 a 3.25. Schagen, 14 Juli Aangevoerd 10 paarden 80 a 1300, 15 stieren I 90 i I 225, 6 geldekueieu f 110 a 140, 64 vette koeieD f 170 a 1 255, 15 kalfkoeion 1 150 a 1 245, veulens 1 a 0,— 27 nuchtere kalveren a f 25,—, 1<I0 vette schapen f20, a 26®, 100 magere id. 111 a 17, 140 lamm. 1 8 a 13, !0 magere varkens 18.a 11.80 vetto arkens 88 a 43 ct. p. K.G., 40 biggen, 5.a 8.—. 1050 kop boter 55 60 ct-, 5000 kipeieren f 8.a 8.50, 0oenden lito f 0, a 0.,0 pinken!afü—,0gras- kalveren i 0 a f 0 ossen f0a 1 0 overhouders id. 1 a Visscheri'barichten. Nieuwediep, 12 Juli. Aangebracht door 15 korden 10 tol is •tukt grouts tong p ot. 75 85 cent, 10 lot 80 midlilm. toog p at. 8 40 cent, 10 tot 40 kleine tong p «t 10 15 cent, 10 mand kleiue aehol p. ra f l f 1.50, 10 mand ochar p. m. f 1,50, tot 8 itukt rog p it f l. 18 Juli. 85 korden met 10 tot 51 «tak» groote tong 80 a 90 cent, ï0 tot 8o iniddelm. tong p. »t 80 a 40 cent, 20 tot 100 kleine tong p. »t. 10 a 16 cent, 2 tut 5 >tuki rog p it. f l, 1 tot 4 mand kleine •chol p u. f 1,50 a f 2.50, 1 tot 8 mand ichtr p 0 f 1,75 Juli. 18 korJera met 10 tot 40 itnki groote tong n. it. 80 90 ceut. 2o tot 10 I middelin tong p. at. 15 a 45 cent. 20 tot 00 kleine tong p. at. 10 16 •ent, «tuk» tarbot p. at f 4 a f 5, 2 tot 10 «tuk» rog p. at. f 1 tot 6 maod kleine ach >1 p m f 1,60 a f Jf.-O, 1 tot 4 mand achar p. m. f 1,50. Dood van Paul Krugerl Paul Kroger is heengegaanI Die doodsmare bereikte ons heden en 't was met eenige ontroering dat wy hot verscheiden van den gioolen Transvaler vernamen. 79 jaar is hy oud geworden en ajjn loven is veelbewogen geweest. Geboren in 1825 als zoon van eenvoudige boeren werd hy op 16-jurigen loeftyd reeds ondor-veldkomet. Zyn oorste opouljjk dateert echter van 1852 toen hy kornet don koramandant Pretoriue voi_ om te Zandrivier hot verdrag te sluiten, waarby Engeland den uitgewekon Boeren be noorden do Vaal toestond zich zelf te bestu ren. In hetzelfde jaar trok by mot do com mandant tegen do Katlors op. Van toon a! dagteekent zyn grooten invloed op do Booron. In 1864 werd hij commandant-generaal. In 1874 word hy tot vieo-president dor Republiek gekozen. In 1877 lyfde Engeland Transvaal in, om tcgon do Kaflers te kunnen beschermen, heette het. Kroger word mot Jorissen naar Enge land gezonden om te protesteeren. 't Mocht niet baten er schoot den Transvalers niets anders over dan zich vry to vechten en dat deden zy op schitterende wyze. Engeland bleef alleen .suzercin" een woord van rokbaro beteekonis zoo bewees de geschiedenis later Na don vrijheidsoorlog werd hy tot staats president gekozen en by elk volgend altre den herkozen. Over z(jo optreden tydens on na den oorlog met Engeland zullen wjj hier thans niets zeggen. De herinneringen aan die gobeurto nissen ligt ons nog versch in 't geheugen. Zyn laatste levensjaren zyn verbitterd door do ondergang van zyn land. Verre van zijn geliefdon grond is by gestorven na oen ziek bed vun slecht een paar dagen, kalm en zaoht. Bewonderd door oon geheolo wereld, van wier sympathie bij de irotfendsto bewyzen ontving, daalt hy ten gravel Doch met hem daalt niet ten grave de hoop op een groot en onafhankelijk Vertenigd Zuid-Afrika! Marine en leger. Aan don luitenant ter zee P. C. Coops is machtiging verleend, zich voor den tyd van drie jaron to verbinden in Chiloonschen mili tairen zeedienst, ter aanvaarding van do be trekking van hydrographisch ingenieur. gDe hoofdmachinist H. C. But, dienende aan boord van da .Bulgia" to Vlissingen, heeft met goed gevolg hot examen voor hoofdmachi- nist le klasse afgelegd. Hot instructie-enlogementsohip .VanGalen", dat aan do fabriek te Fyonoord de noodigo vertimmering heeft ondergaan, tal Zaterdag 19 dezer door do fabriek worden afgeleverd en naar Hcllevoetsluis worden teruggevoerd. Met dan 28 Julia. worden geplaatetde maehinitUo F. H. Henkclman eu W. C. Oawebaa* op 4e .Marei «n M. Uuwcbaod op ds .EvcrUcn". Mat laatetgenoeudi-n d»tum worden op nonae tintelt rteld de adjunct-macbinulen J. r. d. Brugge bii F. Mildiiiigcr, en op 9 Augu.tu» d v. de adjunct- Bftcbiuiit G van Marle. zijnde lij Mngewncu om p.r partknliere gelegenheid naar Ooet-lndó to vsrtrskken. N» o»nkom.t ran »«r. M». .toinief Uaeizan" alh -- •orden oT.rgeplaaiit v»n dien bodem op de .Gerp hoofd-Htchiniftl M. B. van Till en esn de .Gc«p" op 4e .Barnier Cla«*i«n" de mnblnfit A >«a den Iter: Met den 18 Jali ft worden otergeplaatrtop het WacfcUcbip te AmiUnlan. dc »toker»-m»loor A. W. va» Herpen on C. W. Wolf *nn Hr. M». .Marnix", eerrt stoker C. A. Nijland >an Hr. M». .Gieren cr»l - •tokor J. W. klipmeiier vau do .M«rnix". V.u de .Kvertecn" asar d« iMarafi" itokir-uiigoor W. A. dc Kok; vnn do .Marnlv" op bet WacltUohia alhier«eiyt- stoker J J. do Visserv»u bot Wacht* hip alhier «p 4» ,Kvem»ueergl.-etokcr C. Uu Bockel en op bei Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Naar Oo*t-Indi [Datum der ter I p<wt-bciorg. s 29 Joh p. zeepoet na Rotterdam 22 p. Holl. mail vf» Geona 26 p. HolL mail ria Maraeille 19 Frantche mail rla Maraeille 12 laar Palembang, Riouw,) tiauka Billiton es Z. W. i Afd van Bornao, 1 p. Kngelache mail via Brinditi 19 Jali p. Holl. mail ria Genua Naar Atjeh an da Ooetknat van Samstra p. Engelaebc mail via Rrindiai eiken Vrijdat' HolL mail via Genua 26 Juli Tijdat. der last baal a/b Pootk. 8,80'en 7 'a 8 80'in 7- p Doitecbe mail via Napel»*) 19 Juli) 11.80'w Alleen nur Atjeh, .Snmatra's Ooitknst, Palembi Rlouw, Uauka, Uillitou eu Z.-W. Afd. »au ltorneo. Het overige gedeelte tho Ned. (Joit-Indie wordt alleeu «rlangvii der afrenden vin Nnpel* ver/oudeu. Naar Guyana (Suriname) lepott via Aautcrdam .1 26 Juli) 7.'»av. uftil over Engeland 18 Juli 7 '»av. via St. Naiaire 7 Aog.| 7.— 'aav. Bonaire en Aruba 16 Jalil 7.—'aav. Naar St. Martin, St. Euttatiue en Saba l :cpoet via Amsterdam .1 16 Jnnil 7.'ai p. mail over Engeland I IS Jnll| 7.— Naar Kaapland, Natal, Oranje- Rivierkolonie en Transvaal: eiken Vrjjdag, 3.80 's nam. Voor Hr. Ms. .Nautilus" naar C ad i 18,21, 25 on 28 Juli, 7.uur 'sav. Programma van het Zomer CoDcert, te ({even door bet Stafmuziekkorps dei Kon. Ned. Marine, directeur Jac. Koning op Zondag 15 Juli 1904, van 4 tot 51/, uur in het Park achter het Paleis. 1. .King Cotton' Mnrche Amlricainc John Philipp Souxa 2. Ouverture ,Drr vstMertrager* Lnlgi Cbcrobiiu. 8. Le Reveil du I.ion, ,('«priee Héro»ine* Antoine d> Kontski. 4. ïontahie de 1'opora «Le Trouvêre* Giacomu Verdi. 5. Ouverture ,l)a» Lebcu ein Traum' Kichird Eileeberg. 0 Fautaiiie de I' op<r«-comiqoc i ,Ia I'oupóe Edmnnd Audran. 7. ,Nacht»chmiirmer,« Walier C. M Ziebrer. No. I. 2, 6, 6 en 7 Eerate nitvoering. Burgerlijke stand gem. Helder Van 11 tol 14 JnlL ONDERTROUWD! H. fon.tra ea J. Malgrtt. C Visser en D. Swan. D. Koniogstein en C. Buis. GETROUWD. J. H. Freijer ea A. Sicrima Beekman en J. da Vries. BEVALLEN; C. E Smette gab. Ratelband, t. E. J v. d. Woldt gi-b. Donker, i OVERLEDEN; H de Vries— deVries, 80j J. Ring- naldo. 41 j. H. P. v. d. Ende, 68 j. P. Vlaming. 77 j. heeft met gunstig gevolg het tweede gedeelte van het notarieel staats-examen afgelegd. Op 27 Juni j. L had de aanbesteding plaats van het makun van een inlaagdyk met af- watcringskokcr aan de Noordpunt van den Eierlandschen polder. Laagste inschry ver was de heer L. v. d. Vlies, alhier voor f 11570. Het werk is voor die som niet gegund, zoodal voor 26 Juli a. s. opnieuw prijsopgaven wor den gevraagd op dezelfde voorwaarden. Alhier is gevonden een zwartgeverfd naam bordje waarop met witte letters .Hettie 185 L. N.' Men vermoedt, dat het een bordje van een Engelsch visschersvaartuig is. Beslag gelegd. Men meldt uit Amsterdam: Op verzoek van den eigenaar van een stoomschelpzuiger te Nieuwediep is Woens dagavond door een deurwaarder beslag gelegd op het Engelsche jacht Jasonc, dat tijde lijk in onze haven vertoeft. De >Jason< beeft n. 1. te Nieuwediep aan den grond gezeten, en riep toen om weer vlot te komen de hulp in van den stoomschelp- zuiger. Deze verleende de gevraagdo as sistentie en eischte, hoewel ze zonder ge- tig bleel (het jacht werd later afgesleept door de firma Zur Muhlen) een schade vergoeding, die naar het oordeel van den kapitein der >Ja«on« véél te hoog was, en welke hg dan ook weigerde te betalen. Na het stellen van een caatie werd gister morgen het beslag opgeheven. Wieringen. Jl. Dinsdag was het voor de kinderen der hoogste en daaraanvolgeude klasse van het vorig leerjaar van de scholen Hippolytushoef eu Oosterland een nitgaansdug, n. 1. zou op dieu dag plaats hebben het reisje uaar IJmuiden en Wijk aan Zee. 's Morgens te 5 uur was ieder preseut by dc school te Hippolytushoef en ging het per rytuig naar do motor van Kaan, die hen bracht naar do Kleine Sluis, vandaar wande len naar het station Anna Paulowna en toen por trein naar IJmuiden. Reeds aan boord van de motor werd begonnen do dorst van de feestvierende te lesschen door een ruime hoeveelheid melk, evenals to Uitgeest, waar half uur op den trein moest worden gewacht. Te ongeveer half elf werd het doel van i reis IJmuiden bereikt. Na de verschillende straten to zyn doorgewandeld, begaf men zioh naar de groote sluizen. Prachtig werd dit getroffen daar juist een vry groote boot bin- non kwam en de kinderen dus hetmysterieuse opengaan en sluiten van de kolensale groote sluisdeuren konden bewonderen. Hadden de geleiders in den trein reeds op vele vragen omtrent het een en ander opheldering te geven, hier worden zy als bestormd door de weetgierige jeugd om toch vooral alles zoo veel en zoo juiBt mogelyk te weten to komeo. Het is waarlyk verbazend wat do kinderen alzoo opmerken, ja, niets ontgaat hnn aan dacht I Ze waren dan ook opgetogen deze grootsche waterwerken, waar meester hun reeds zooveel van had verteld met eigen oogen te kunnen zien. Nadat alles goed in oogenschonw was ge nomen ging het verder door IJmuiden langs de visschershaven naar de ijsfabriek. Door de welwillendheid van den heer C. Planteidt toestemming verkregen deze fabriek te bezichtigen. Voor de deur van de machine kamer der fabriek keken de kinderen hunne oogen byna uit naar al die kourigo blinkende machines, doch toen ze eindelijk het machi naal maken van ijs aanschouwden, kende hunne vorbaring geen grenzen. Het telkens vullen met water van de lange smalle bussen, het verdwijnen daarvan om straks gevuld met ysbrooden te voorschyn te komen, wekte ieders verbazing. Vooral voor de Wieringer kinderen die zoo weinig machines iu h .u omgeving zien, was liet een prachtig schouw spel, hetgeen huu zeker lang in het geheugen zul bly ven. Aun genoemden heer Planteidt dun ook een woord van hurtolyk dank voor zyne welwillendheid. Na de ijsfabriek te hebben verlaten, ging men naar hei badpaviljoen waar do kleinen ververschingen wachten. Vandaar haddon ze ecu keurig gezicht op de mindering van het Noordzeckanaal de groote pieren en het op den anderen oever van het kanaal gelegen pautserfort. Op dit fort worden juist schiet oefeningen gehouden, zoodat de jeugd mot belangstelling het aanslaan van de projectielen iu zee gadesloeg. Tol groot vermaak van de kleinen wus in het paviljoen een phoDOgruaf aanwezig die hun zeer gezellig bezighield. Toen allen voldoende waren uitgerust, ging men weer op marschom een grooten omweg te besparen besloten de geleiders per vlet het Noordteekanaal over Ce varen, hetgeen de kinderen verbazond leuk vonden. De aanwezige vletterlieden maakten echter vun de gelegenheid gebruik en bedongen een Bchandelyk hoogen vrachtprijs, doch allen kwamen behouden aan den overkant. Na giDg men wandelen langs het Noordzee strand en konden de kinderen naar hartelust de golven op het Btrand naloopen duinen beklimmen. Tot hun groote vreugde werd naby Wyk aan Zee vergunning gegeven oen voetbad to nemen, onder toezicht van een paar geleiders. To W()k aan Zee werdon in een restaurant weder ververschingen toegediend on vonden do kinderen gelegenheid iets to koopon in do winkels. Per paardentram ging men nu naar Bovorwyk en vandaar per trein weder naar Auna Paulowna terug eu op dezelfde manier als men was gekomen Wieringen weder te bereiken. Toen men weder aan boord van do motor terug was, kon men eens goed hooren, hoe veel de kleinen haddon gezien en genoten ze konden niet ophouden om steeds weer tegen elkander te vertolken wut ze gezien hadden. Wat daarenboven nog viol op te merken, wus dat geen der reisgenootcn ernstige ver moeienis toonde, wat na zulk een dag van inspanning wel byzonder is. Opgewekt be reikten men weder ons eiland, door vele belangstellenden opgewacht. Dat do kinderen nog dagen lang over dit reisje zullen spreken, is buiieu twijfel, want er is veel gezien en veel genoten, begunstigd door keurig, niet te warm zomerweer, was het in een woord prachtig geslaagd uitstapje. Jl. Woensdag is do kaasfubriek «De Een dracht iu werking gestold eu werden de gemaakt- der smokkelaars, een jongeling van 23 j. stortte ter aarde. De ongelukkige had een kogel onder het linkerschouderblad ge kregen. Aanstonds werd om geneeskundige hulp Rezonden; doch voor die kwam, was de jongeling al overleden. Hg was de zoon eener weduwe, voor wie hg gedeeltelgk het brood verdiende, en die niet ver van de plaats woont waar het rachtelgk drama werd afgespeeld. De andere smokkelaars vluchtten over de Nederlandsche grens; doch moesten nog twee koeien in handen der ambtenaren laten. Een dezer koeien was den vorigen dag aangekocht voor f 250. Thans heeft vrouw Datema uit Haarlemmermeer, verdacht van vergiftiging van haar man, een volledige bekentenis af gelegd. Haar medeplichtige, zekere Van 't Hofi zegt het Hrl. Dgbld. blgft nog steeds ontkennen, doch uit gevonden brieven moet blgken, dat hg vrouw D. tot het misdrgf heeft opgezet. In de zitting van den gemeenteraad van Vlissingen werd medegedeeld, dat van den minister van marine een schrgven is ingekomen dat hg heeft afgezien van de overplaatsing van de opleiding van jongens voor de marine naar die gemeente. De kanonnier van 8. te Arnhem, die eene kat op zoodanige wgze mishan delde, dat het dier moest worden afge maakt, is derwege door den krggsraad veroordeeld tot eene gevangenisstraf van 14 dagen. Blgkens een telegram uit Chicago hebben daar 50000 pak huisbedienden de staking over het geheele land geprocla- doel een nieuw loontarief Vervolg der berichten. De pleiziertrein uit den Hang ei Rotterdam bracht hier gisteren circa 700 reizigers aan. EERSTE KAMER. Wet op het Hooger Onderwijs. Sedert Dinsdag hield de kamer zich met het wetaaontwerp bezig. Do beschouwingen zyn vau zeer algeiueenen aard cn raken eigi-u- lyk meer het goed recht der geloovige ou ongeluovige wetenschap. Van rechta werd het ontwerp verdedigd door de hecrcn Van Velzen, van der Biosen, Reekera en prof. Wolijer, van links bestreden door do luoron Boncval Faure. van Leeuwen on van Wuldo- ren Rengers. Ook de hoeren van Zinnicq Bergs man, Sassen en Hovfj motiveeren hunne stem. die zy vóór zullen uitbrengen. Het ontwerp is ten slotte verworpon met 27 tegen 22 stommen. Texel, 14 Juli. D« dJa, of zg worden ,talnde°geho»d.n door rgaiioren en alsdan o. in. de rekening der ,- fennre amnte-iinren. die met de revolver in het oude met 28 Mei eerste kazen j Omtrent den noodlottige dood van een veesmokkelaar meldt men nader oit Koewacht In het smokkelen van allerlei vee naar België was in de laatste dagen weer eenige levendigheid gekomen. Ugna iederen nacht gingen van hier koeien frauduleus over de grens. Zoo trokken gisternacht weer een 9-tal smokkelaars met drie schoone melk koeien over do Belgische grens. Nog geen vijf minuten waren zg de grens overschre- meerd met het te verkrggen, is afgeloopen. Een huwelijk in de lucht werd te Carson-City in den Amerikaanschen staat voltrokken. Bruid en Bruidegom waren artisten van een circus en zg wer den tgdens de voorstelling, elk op een trapeze hoog in de lucht gezeten, in den echt verbonden. De ambtenaar van den Burgelgken Stand stond op een hooge ladder om hun de geboden voor te lezen en toen de bruid het plechtig »ja" had uitgesproken, zwaaide de bruidegom van zgo trapeze naar haar toe en viel met sierlgke salto-mortale in haar armen Een talrgk publiek woonde deze buiten gewone echtverbintenis bg, waarmee de circus-directeur intuaschen een goedi avond heeft gemaakt. Gelyncht. Te Europa, in Missisippi, heeft dezer dagen een lynchpartg plaats gehad onder buitengewone omstandigheden. Er eeu jonge neger gelyncht worden, hy drie blanke meisjes builen de stad had aaugerand. Mary Wilson, een van de garanden, deed zelf den strop om den hals van het slachtoffer. Daarna werd hg op een paard goel, dat zg bg de hand leidde, het eind van den strop werd over een dikken tak geworpen en twaalf man trok ken er aan, terwgl de zachtaardige Mary kalm het paard onder den neger vandaan haalde. De neger bengelde nu in de lucht en het was spoedig met hem gedaan. De twee andere aangerande meisjes hadden zich intuBschen aan het hoofd van een menigte 3000 mannen en vrouwen geplaatst gaven het sein tot geestdriftige toe juichingen. ai-.uBii u. ia. uo rvKCDina acr i ,- Gemeente en van het Algem. Armbo.tuur I ambtenaren, die met de reTolver m aanbieden en eenige benoemingen docu, ook I hand. d«n afstaud dor koeien eischten. die voor oon Gi meeuto-Socretari». I i'oen hieruun niet onmiddellijk werd vol- Do heer K. J. C. Rob, ptiborpn gljpt-f, daan, klonken de revolverschoten en één Het Duitsche eskader. Hot was hier gisteren eon buitengewone on eigenaardige beweging en drukte langs do straten, hier en daur wapperden zelf's vlaggen, 't ^Scheen wel een feestdag te zyn. Wat wus de oorzaak hiervan Wel, de komst van liet veelbesproken Duitsche eskader. Reeds des morgens vóór achten waren een menigte personen, zoowel vrouwen als mannen, zoowel jongen als ouden, en welk getal nog voortdurend aangroeide, op den zeedyk aan wezig om getuige to zyn van het binnenkomen der Duitsche oorlogsschepen. En de vele nieuws gierigen en belangstellenden werden uiet teleurgesteld, want 't was even acht uur toen do eerste schepen Kaaphoofd passeerden door saluutschoten dc Heldersche vesting begroetten. Deze beleefdheid werd natuurlijk door het geschut van de batteryen beant woord. Statig kwamen eerst de 4 pantser- schepen .Hildebrand*, „BeowullF#. «FrithjoR on .Odin* aanstoomen, die gevolgd werdon door 11 groote torpedobooton S. 96, 98, 99, 100, 114, 115, 116, 117, 118, 119 en 120. De pantserschepen lieten hun anker op de roede vallen, terwyl de torpedobooten naar binnenstoomden en achter in de Buitenhaven een ligplaats vonden. Een uur later kwamen de 5 kruisers «Ariad> ne', .Medusa*, .Frauenlob', «Arcona* en .Niohc», die na do gebruikelijke saluutschoten gegeven en ontvangen to hebben, eveneens op de roede ankerden. Later op den dag vorscheen nog de kruiser .Amazone", waar mode het eskader voltallig was. Alzoo lagen 10 Duitsche oorlogsbodems op de reede, waarby nogjgevoegd moeten worden de 2 Nederlandsche pantserschepen .De Rufjter* on .Evertsen*. Die fraaie gestoffeer de roede levert een interessant gezicht open 't is zeker niet te verwonderen, dat menigeen mot het mooie zomerweer daarnaar een kykje ging nemon, evenals naar de torpodobooten in de haven. Den ganschon dag was het dan ook op den zeedyk en langs de haven bniten gewoon druk. Toen de schepen geankerd waren, bracht de Khout-by-nacht J. Wontholt een bezoek aan het admiraalschip «Hildebrand*, waarbij do noodige eurbewyzen (in acht werden ge nomen, hetgeen door oon contra-bezoek van don vire-admiraal Fritze en de commandanten dor verschillende schepen gevolgd werd. Deze ontvangst had plaats in het directie gebouw, waar tegenwoordig waren do hoofd officieren der marine, commandanten van schepen en hoofden van vakken, benevens de commandant der artillerie, die aan de Duitsche gasten werden voorgesteld. De marinekapel, onder directie vau den Jac. Koning, voerde gedurende de receptie hot Duitsche Volkslied en eenige andere muzieknummers uit. Gedurende het verblyf van het Duitsohe eskader alhier, dat Dinsdag 19 dezer weder vertrekt, zyn verschillende feestelijkheden georganiseerd. Zoo had gisteravond reeds voor de officieren een gezellig aamenzyn plaats in de marincclub, dat voortgezet werd op het op de marinewerf liggend instructieechip Neptunus, voor deze gelegenheid voorzien van olectrisch licht. Hedenavond wordt er, eveneens voor de olficioren, een buitenpartij gehouden in Mlia acfiter het directiegobouw, waar kapel der marine een uitvoering geeft. De tuin zal met vetpotjes en lampions worden verlicht. Gerekend wordt op een 400-tal gasten. Door den schout-by-nacht wordt Zaterdag aan de Duitsche Hoofd officieren een diner aungeboden, terwyl ook op de „De Ruyter», op do .Evertsen', op de Marnix» en wel licht nog op de andere schepen op dienzelf den dag de Duitsche officieren aan een feest maaltijd zyn genoodigd. De machinisten hebben het plan gevormd hunne Dnitsche collega's heden in de marine machinisten-club een aangenamen avond te bereiden. Hun gebouw is voor deze gelegen heid keuiig netjes versierd, do kapel van „De Ruyter" zal eon muziekuitvoering geven, dansmuziek zal niet ontbreken, terwyl alle maatregelen zyn genomen voor een vroolyk feeBt. Onze onderofficieren zullen Zaterdagavond met hun Duitsche confraters in Cafë „Central' feestvieren, waarby het muziekkorps van De Ruijter* zyn medewerking verleent. Het voornemen bestaat den schout-by-nacht om streeks 10 uur een serrenade te brengen en afloop daarvan een souper in de boven zaal van Café .Central" te honden. De minderen komen eveneens Zaterdag in 't café „'t Centrum' byeen, dat versierd wordten waar waarschynlyk een café-chantant-gezel- schap de gasten zal vermaken en waar op behoorlijke wyze gezorgd wordt voor den in- wendigen menscb. De Commissie tot ontvangst van de Duitsche gasten bestaat nit de hseren H. Backer, Kapt. t. z., G. Fabius, Kapt.- Luit. t. z., J. A. Gauw, Luit.-Kol. der Mari niers, M. M. Jung, Dirig. Offic. v. Gez. 2e kl., S. Hummelinck, Insp. v. Adm., J. Smit, Insp. d. Marinestoomv.dienst, W. J. Jaussens, Secretaris, Luit. t. zee 2e kL I)e verschillende commissies voor de fees telijkheden bestaan uit: a. Voor Officieren F. C. W. Moorrcos, Luit. t. z. le kl., A. C- van Braam Houckgoest, Lnit. t. z. 2e kl., E. A- van Wely, le Luit.-Kwartierm. der Mariniersi E. G. P. van Sypveld, Offic. v. Adm. 2e kl» M. F. Brujjns, Buit. Adelb. Marine-Res. b. Voor Machinisten: J. Zwart, Hoofdmachinist, L. J. J. Dornickx, Hoofdmachinist, J. G. W.Dormolen, Machinist, M. W. Horning, Machinist, B. Schurink, Machinist. (Onder leiding van den Offic.-Mach. 2e kl. M. Zwart), c. Voor Onderofficieren J. Muller, Opperkonstahel, A. Eokhof, Schipper, P. J. Voogd, Schipper, K. Boerke, Schryver-Maj., P. J.Tünnessen,Serg.-Schrijver, J. H. Cordes, Serg. Ziekenvcrpl. J. J. Dreef, Serg. der Mariniers. (Onder leiding van den Kapt. der Mariniers J. Wynands). d. Voor Korporaals en Minderen J. v. d. Woude, Kwartierm., J. v. Donso. laar, Kop.-Ziekonverpl., G. W. K. B. Schulze, Korp. der Mariniers, P. Kristel, Korp. der Mariniers, H. W. Wieringa, Matroos le kl., A. van Roekei, Matroos le kl., P. F. Everaart, Marinier le kl. (Onder leiding van den Lnit. t. z. 2e kl. H. J. Albarda). Van de bemanningen der schepen waren gisterenavond wegens het kolenladen alleen die der torpedobooten .passagier". Toch was er reeds een gezellige drukte langs de straat, en in Casino, waar het grootste deel der wal zynde jantjes zich aan een dansje de Heldersche meisjes waagdewas het «verbroederingsfeest" reeds aangevangen. Het zul daar op de volgende avonden zonder twij fel ,vol" zyn. De heer Polak kent zijn Pappenheimers en maakt het hen zoo aan genaam mogelyk. na warm debat, met 7 tegen 6 werd brsloten, dat tent- «n kraamhouders, die van deze ver vroegde openstelling gebruik maken, een vierde a moeten betalen van de pachtsom voor Je geliede kermis. De Japansche vechtwijze. Generaal Mitajenkof heeft in een fe Moskou verschonend blad een ea ander meegedeeld over de wgze, waarop de Ja panners vechten en deze als voorbeeld aan gehaald voor de Russische infanterie. De Russen zweren bg den bajonnetaanval, ter wgl de Japanners daar weinig voor voelen. Waarom zullen wg stormloopen zegt de Japansche infanterist, >terwgl wg rustig kunnen uiikken op de stormende aanvallers*. De Japansche methode is, dat drie man zich Terdekt houden, terwgl één rechtop staat- Wordt er één getroffen dan springen er tien overeind in zgn plaats. De groote Russische instructeur Drago- mirof heeft het leger veel goede eigen schappen geleerd, maar beweert gene raal Mitsjenkof men behoeft hem niet dankbaar te zgn voor zgn voorliefde voor den bajonnetaanval. Het ware beter geweest, om gedurende den tgd sedert Sebastopol, de soldaten zuiver te leereu schieten. Londen, 14 Jali. De Daily Mail verneemt uit Tokio, dat volgens daar ontvangen berichten het Wladiwostok-eskader met torpedobooten in den afgeloopen nacht verschenen is voor Hokkaido. ZOMERWEELDE. Het totaal aantal koppen op het eskader vvrocnigd, bedraagt 3250 man, waarondc 215 officieren. Hot eskader staat onder bevel van den Vice-Admiraal Fritze, die zich met den staf aan boord bevindt van de .Hildebrand". De torpedobootflottiello stout onder bevel van den Korvet-Kapitein Maasz, aan boord van de torpedoboot S 114. Ten slotte volgt hier nog eene opgave van eenige bijzonderheden betredende de schepen. De .Odin", .Hildebrand", .Beowulf' en •Frithjofdo vier eerst aangekomen schepen zyn zoogenaamde kustverdedigers. Hun afmetingen zyn waterverplaatsing 4100 ton, lung 80 M. Pantsergordel 240 mM. dik. Bewapening 3 kan. van 24 cM., 10 van 8.8 oM. 3 ondcrw. lanccerinr. en 1 bovenw. idem. Machines 5000 I.P.K., snelheid 15 mijl. Zo zyn respectievelijk gebouwd in 1890—1894. De .Arcona", .Frauenlob", .Medusa", «Ariadne", «Amazone" en .Niobe" behooren tot do laa-ste, door Duitschland gebouwde kleine ongepantoerde kruisers. Hun afmetin gen zyn: waturverpl. 2665 ton, lengte 100 M. Pantserdek 50 mM. dik. Bewapening 10 kan. van 10.5 cM. 2 onderw. lanccerinr. Machines 8000 I.P.K., Snolheid 22 myl. Ze zyn ge bouwd in 1899—1902. De torpedobootcn zyn niet alle van gelyke grootte. Het moerendeel is 63 meter lang en met een waterverplaatsing van 350 ton. Hun machines ontwikkelen 5400 I.P.K.de snel heid bedraagt van 26 tot 27 myl. De gasten aan het diner, dat H. M. de Koningin a.a. Maandag na de onvangst van den état-major van het Duitsche eskader geeft, zjja de Duitsche gezant en de leden der Duitsche legatie hier te landede admiraal van het eskader, de vlagofficieren, de chef van den staf, de commandanten der verschillende bodems van de Duitsche eskaders, de minister van buitenlandsche zakende minister van marine en de Nederlandsche vlagofficieren. Vlissingen. Do 8 groote slagschepen zyn Donderdag middag te Vlissingen ter ro< de gekomen. Hol adviesjacht „Gazelle kwam daar reeds twee dagen vroeger aan. De bemanning van deze 9 schepen beslaat uit ongeveer 6000 koppen. De Commandanten dier schepen zouden ook beden een bezoek aan den Haag brengen. Vlissingen, 14 Juli. Ook do burgemeester dezer gemeente heeft namens den gemeente raad den admiraal vau het Duitsche eskader verwelkomd. Do gemeenteraad besloot, na levendige discussie, met 7 tegen 6 stemmen, met het oog op het bezoek van het Duitsche eskader, de kennis, die Maandag zou aauvangeu, reeds Zaterdag open te stellen, waarna, eveneens Nu is volle zomerweelde Over alles uitgespreid, Rozen geuren, lelies bloeien D' aard is bruiloftstooi bereid. 't Graan, nog mot de kleur der hope Zachtkens deinend als oon meer, Spreekt van nieuwe zegeningen, Brongt ons bly vertrouwen weer. 't Dicht belommerd dak der wouden Biedt weer koelte en lafenis, Als door heeto zonnestralen Ons de lucht wat drukkend is. Aan het blanke strand der duinen Murm'len golfjes, lief'lyk zoet, En zy flaist'ren geheimzinnig Zachtkens ons een zomergroet. Zooveel ryko zomerweelde Over alles uitgespreid, Doet ons danken voor den zegen Aan onze aarde opnieuw bereid. Mogen soms oens norsclie buien Ons ontstemmen, God, de Heer, Zorgt nog altoos voor de mcnschen Hy schonk ons den zomer weer. W. M. Tz. Op Donderdag 21 Juli 1904 hopen onze geliefde O aders D. KRAFT tS? en C0RNELIA LICHTHART, hunne 40Jarlge Echtvereeniglng te herdenken, gj* Dat God hen nog vele ge- zonde dagen uioge schenken, is de wenscb van hunne geliefde SS Kinderen, Behuwd- on Kleinkinderen. S* smimtrnmanmëi Ondertrouwd DIRK KONINGSTEIN CO RN ELI A BUIS. Helder, 14 Juli 1904. Heden overleed te Utrecht, onze echtgenoot en vader, de WelEdGestr. Heer W. Th. VAN VLOTEN, oud 41 jaar, in leren Luit. t. z. late kl. der K. N. M. A. J. VAN VLOTEN- Miciiielsrn. F. A. VAN VLOTEN. H. K. VAN VLOTEN. Eeltige en olgememe kennisgeving. 's-Gravenhage, 13 Juli 1904. Valer! ui straat 111. Heden overleed na een smsrtelgk lgden van drie weken, onze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer J0HANNES KRUGER, iu den ouderdom van 69 jaar. Namens de Familie Gebr. KRUGER. IJmuiden, 12 Juli 1904. Heden den 13en Juli overieed mgn dierbare Echtgenoot de Heer HENDRIK PAULUS VAN OEN EN0E, in den ouderdom van 58 jaar. Helder, 13 Juli 1904. Wed. H. P. v. d. ENDE-Bbüun. Heden overleed na een langdurige slepende ziekte, mgn geliefde Echt genoot, Vader, Behuwd- en Groot vader PIETER VLAMING, in den ouderdom van 77 jaar. Helder, 13 Juli 1904. Wed. P. VLAMING— FHKRES, Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. De ondergeteekenden betui gen hunnen bartel^ken dank aan den WelEd. Z-rergel. Heer Dr. C. G. d. LEE, aan de Directrice en Pleegzusters voor hun goede en liefdergke behandeling gedurende de zi-kte aan onzen zjon bewe zen. J. ISRAËL eu Echtgenoot*.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 2