MANUFACTUREN-MAGAZIJNEN „DE ZON". Z*. ie Directie van „de Volharding". IHAAMDAfi 18 JULI begint de jaarlijksche ZOMER- Maandag, Dinsdag en Woensdag LAPPENDAGEN. Attentie BADPAVILJOEN „HUISDUINEN". van Restanten, Lappen, Zomergoederen en verdere Manufacturen, tegen belangrijk verminderde prijzen. De verkoop geschiedt uitsluitend contant. PIP Gapderen ©f' (81 alen worden niet op zicht gezonden. I. GRUNWALD. Aan de Leden der Ned. flerv. Kerk. Kennisgeving. SCHOENMAKERSLEERLING Yize-Konsulats BINNENHAVEN 41. Dr. L. HAEX, LokaaltGentrum. BAL. uitstekend Baimuziek. Gemagd een zindelijke Dienstbode, DIENSTBODE of DAGMEISJE gevraagd, Gevraagd eene flinke DIENSTBODE, om met BLOENEN te venten. BOTTER. Te koop een goed enderhonden BOTTER met volledigen inventaris. WEZELMAN, BINNENHAVEN 67. Openbare Verkooping Het Balletjeshuis. WNT Denkteraan MAANDAG trekking Let viel~9S Melkinrichting De Vergulde Koe. Handel in Kanarievogels, MAISON B. PIJPER, KONINGSTRAAT. - - Maatschappij tot Exploitatie van Nigarpii-na;ra/Jjnen. Magazijn Spoorstraat 54. p. o. B. «I. VA\ E1TER. J. D. SCHOUTEN. Magazijn Spoorstraat 54. Melkinrichting „De Concurrent", P. BLINKER. Kinderwagens op riemen vanaf f 11. groote voedzaamheid en zeer lichte verteerbaarheid BRUIN-BROOD VAN „DE VOLHARDING". IO% dividend Na lange reis in goede haven. G. LANGERIJS Czu. SOIRÊE MUSICALE op ZONDAG 17 JULI a. 8., KANAALWEG naast het POSTKANTOOR. KEIZERSTRAAT by de KEIZERSBRUG. «waas saai? Aanbevelend, Evangelisatie-lokaal in de Palmstraat. ZONDAG 17 JULI, Toortn. 10 uur: Os. J. NI. L4MMER8, Predikant te Dirkeland. Rijks Hoogere Burgerschool te HELDEB. Ondergeteekende heeft de eer U kennis te geven dat bg hem voorhanden zgn alle boeken, atlassen, woordenboeken en verdere benoodigdheden voor bovengenoemde school. Belovende voor nette aflevering zorg te znllen dragen. Met beleefde aanbeveling, Uwdw. Dienaar, J. C. DUINKER. SPOORSTRAAT 92. GEVRAAGD. Gevraagd flinke iONGENS, om met de Ronmyskar te loopen. Adres: SPOORGR4CHT 18. Een flinke JONGEN gevraagd. Adres: J. VAN WILLIGEN, Weststraat. Twee flinke SCHOENMAKERSLEERLINGEN, kunnen terstond geplaatst worden. AdresR. DE COCK, Langestraat 47 COMMENSAALS. Gelegenheid voor 2 nette COMMENSAALS, in een net gezin. Adres POLDERWEG No. 1. Gevonden e«n MUNTBILJETJE. Adres Bureau van dit Blad. Die Kanzlei des Kaiserlichen befindet sioh vom 13 d.Mts. ab Den Helder, den 13 Jnli 1904. Kalserlich Deutscher Vize-Konsul. HUIZEN TE HUUE. Ankerpark 27; huur f 400.— Dljkstraat 32huur f 300.- Dijkstraat 32Bovenhuis. Uijkweg 51, Gebouwtje voor werkplaats. Alle te bevrageD SPOORSTRAAT 93. Te huur het BOVENHUIS Koningstraat 2a, hoek Spoor- straat bevattende T Kamers, Keuken, Zolder en Plaats.) Te bevragen aan het adres. TB HUUR een nieuw steenen Pakhuis, met zolder, staande in de Sluisdgkstraat. Lang pl. m. 20 Meter. Te bevragen bg PRINS, Kruisweg. Kon. Ned. Bond van Oud-Onderofficieren. TE HUUR een BOET of WERKPLAATS, achter perceel No. 2 in de Hoogstraat, 50 ct. p*r week. Adres: VLAMINGSTRAAT No. 23. In plaats van DINSDAG 19 JULI, DONDERDAG 21 JULI vergadering van alle Leden en Donateurs. HET BESTUOR. Zondag en Maandag 'T CENTRUM. BOTTERTJE en BLAZER te hoop, beide lang 40 voet met Inventaris. Aanbevolen voor het werven van schepen. U. ZWOLSMAN Wz., Scheepsbouwer Workurn. Bg denzelfde nog te koop een nieuws AAK, lang 42 voet. Café „De Vriendschap". Badurandc het verblijf van hef Duitech eskader alhier Wed. HENNING. DAGMEISJE gevraagd, 17—18 jaar. Persoonlgk zich te vervoegen HOOFDGRACHT 32, boven; tusschen 5—8 uur, 'b avonds. Een net DAGMEISJE gevraagd, niet boven de 16 jaar. Adres: Mevr. HORN, Binnenhaven 47, AdresBureau van dit Blad. DAGMCID. Een flinke DAGMEID gevraagd, van goede getuigen voorzien, loon f 2,00 p. w. Adres: 8POORSRAAT 120. Een nette zindelijke in klein gezin, waach buitenshuis. Adres: KANAALWEG 6768, naast de Israëlietische Kerk. Mevrouw DE BRU1JNE, Paleis 7, vraagt tegen half Augustus eene nette DIENSTBODE, wegens huwelgk der* tegenwoordige. een MEISJE, niet boven die 17 jaar, voor licht huiswerk. Adres: Bureau van dit Blad. genegen met eene familie op 1 Augustus e. k. naar Ngmegen te gaan. Adres: Boekhandelaar A. J. MAAS, Dgkstraat, Helder. Iemand gevraagd LAMGE8TBAAT 5. Te koop een knappe Kinderwagen, voor f 4 00. AdresVLAMINGSTRAAT No. 60. Dagelijks te zien en te bevragen bij RIJWIEL Te koop voor billgken prgs, voorzien van freewheel met terugtraprem, pl. m. 2 maanden in gebruik. Adres W. Theinert le Mair, Windstraat 3, b/d Keizersbrug. Versche ROOMBOTER, fijn van smaak, 50 oent per pond, van 40 en 35 bgzonder lekker. Bg de 5 pond 21/, cent per pond minder. J. HATEH Vlaiiiinirstr. 45. Melkinrichting. Wegens opheffing. om contant gald, te I1ËIIWEDIEP, WOENSDAG 20 JULI 1904, en zoo noodig den volgenden dag telkens 's morgens 9 unr in en bg de werkplaats van den heer L. KLEIN, aan de Bassingracht, van Timmermans- en Aannemersmaterialen, bestaande in twee Directie-keeten, Zaag machine met Cirkelzaag, Lintzaag en Boormachine, Steekmachine, twee Ameri kaansche Boormachines, Handkalkmolen met toebehooren, Lier met dubbelwerk op houten Raam, Vgzel en Dommekrachten, zware Mallejan, ldeine dito, Stal- en Sleep- pompen, Slgpsteenen, Schragen, Scboon- maakstellinge, Kettingwerk, Scheepsspgkers, Manillaloopers, Steigertouwen, Houten- en IJzerenblokkeu, Steigerhout, Juffers, Kalk bakken, Ladders, Huistrappen, Recht- niaati-n, Steen- en Polderwagens, Handkar, klaar gemaakte Eikendrempels, cederhouten Platen en Deelen, Teakdeelen, eiken Vloer- leggers, Platen, Paneeldeuren, gebruikte Deuren en Ramen, een party Timmer- en Sloophout, koperen Sloten, Hengsels, Scharnieren, Draadnagels, Kramergen, nieuwe en oude Steenen, Mond- en Put ste» nen met Deksels voor Bakken, ver glaa«de Engelsche Buizen, Vloer- en Wand- tegels, Dakpannen, een partgtje Hardsteen en hetgeen meer zal worden aangeboden. Te bezichtigen ter gemelde plaatse daags vóór den verkoopdag en breeder omschreven in de biljetten. C. STAMMES, Notaris. De Werkplaats met Opslagterrein, gunstig gelegen aan het water, zyn te huur. Ontvangt dagelijks versch goed en nieuwe artikelen. PRIMA WAAR, WEIMIG GELD. KEIZERSTRAAT 64. C. VLAS. op de 100.000.- f 100- 50.000.- f 50.-- 25.000.- f 25.- enz. enz. (Zie verder de Premiebons) Een leder, die 60 coupons inwisselt, 100 Sigaren koopt of twee gulden in eens besteedt aan verschillende artikelen, ont vangt daarbij cadeau een Premiebon met bovenstaande kaneen HAAST TJ naar de Rookende Amerikaan, SPOORSTRAAT 87. Eenlg specialiteit In fijne Boter en Kaaa. BREEWATERSTRAAT 8. Fijnste CRA8BOTER 66 en 60 cent por pond. Ontvangen versch gekarnde TAFELBOTER 50 cent. 0 ertreft in kwaliteit alle andere namaak. Alle soorten KAZEN tot In de fijnste soorten. ZONDAGS GESLOTEN. Ossenvet b. d. 5 pond 22</>c. Versch Spek,, 5 22'/.c. Wed, J. KUIPER. OOSTSLOOTSTRAAT 18. Vogelzaden, Fonteinen enz. enz. Adres MOLENSTRAAT SS. A A. ZON SMIT. Bij 1'. MOOR, Sluisdjjkstraat 110. 42, is alle dagen verkrijgbaar: DIK. VET RUNDVLEESCH, LAPPEN, ROLADE en GEHAKT, 35 et, BIEFSTUK en HAAS. 45 et, VARKENSVLEESCHLAPPEN. KARBONADEN te GEHAKT, 35 et., VETTE LAPPEN, 30 et, SPEK, 25 ot ALLES PER 5 ON8. Wegens vergevorderd Seizoen worden alle ZOMER-ARTIKELEN tegen VEEL VERMINDERDE - - - prijzen opgeruimd - - - Dir. B. J. VAN ENTER. Deventer, Arnhem, Helder, Leiden, Den Haag, Utrecht. An unsere Freunde der K. K. Deutsche Kriegs Marine. Hierdurch erlauben wir uns Ihneu mit unsere Sache in kentniss zu stellen. Wahrend wir Ihie ganz speeielle nufinerksimkeit nuf die Qualitiit unsere SIGAREN abbitten da diese unbedingt hooh uber alle concurenz hinweg stehen, da unsere Fabricat an alle Facbbedingungen beantwortet. Wahrend wir weiter uns gestalten. 8ie aui unsere Vorralit SIGARETTEN aufmerksam zu machen, Zeichnen wir unter vorsuchliger Hochaclitung, Spoorgracht 2. nabij da Ksizersbrug. GROOTE AFSLAG van versche Roomboter, nu 571/, cent per pond, 8chager Kopboter 62'/, cent per kop, de alom bekende 50 cents Boter, Jonge en oude Edammer kaasjes f 1.15 per stuk, ook halve verkrijgbaar. Zoete en zure Room. Versche Polder eieren 4 cent per stok. GROOTE OMZETKLEINE WINST Hoofdgracht 84. KOPPEN's VERKOOPHUIS, Hoofdgracht 84. Ontvangen de nieuwe modellen Kinderwagens en Sportkarren zeer groote keuze, nieuwste kleuren. LAAGSTE PRIJZEN. Soliede afwerking Reparatie spoedig en netjes. Aikbitelud, HERMAN KOPPEN. Oordeelt niet zonder U zeiven overtuigd te hebben van de van het Dit brood is gebakken van eerst* kwaliteiten tarwe volgent bijzonder recept. Het wordt geleverd in de prijzen van 5. ÏO en 15 ct. per stuk. mèt of zonder krenten, alléén in de beide laatste prijzen. Verbruikers genieten. van hat galavarda badrag. Als verbruiker kan men ziek lederen dag aanmelden aan de filialen Kuiperstraat I, Langestraat 76 en bij onze Broodbezorgers. Bestellingen per briefkaart worden gaarne vergoed. Voor vaste verbruikers liggen op het kantoor de bewijzen ter inzage, dat tot nog toe ALLE SCHEIKUNDIGE OBDERZOEKINGEN van bet brood dezer fabriek staads gunstig uiftvialan en dat Inderdaad le kwaliteiten grondstoffen verwerkt worden. Aanbavalend, PATISSIER. Beleefd aanbevelend, COSFISEUR. door d. kl.in. kap.1 van d. K. M. M., otid.p dir.cti. dan Kapalmactar L. A. SCHOUTEH, «an 7—9 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 3