Land- en Tuinbouwtentoonstelling KEIZERSTRAAT 65. W. JAGER GERLINGS Firma J H. ENSCHEDE, G. KONING, te ENKHUIZEN, 8 en 9 SEPTEMBER 1904. 6, 7, -= VERLOTING =- Trekking 10 SEPTEMBER 1904. CHEMISCHE WASSCHERIJ ST00MVERVERIJ. FILIAAL HELDER, KONINGSTRAAT 26. {M/Of NEEMT PROEF Filiaal Msattaahreg \o. 155, GEBBS. DE WAABD, Aai de verWers m Petroleum! M. A. Grunwald en Zoon, Magazjjn „Insulinde", Spoorstraat 87. Speciaal adres voor Hey's papier linnen Boorden eo Mancbetten. Attculie. de Firma BIERSTEKER. VM STRAAL! HIED1 eo ERKELEBS P. 6. KAMPMEIJER, HOOFDGRACHT 37. Yoor Bruiloften en Partijen zeer billijke voorwaarden. Prijs couranten worden op aanvraag gaarne toegezonden FOTO toestellen eu bcnoodigdheden. Staatsloterij, R. J. v. AHERONGEN, Hoofdgracht, Huizen en Bouwterrein Société Anonyme STAATSLOTERIJ. Ten kantore van H. A Grunwald Zoon, Koningstraat 48, Stalen Platvoet Zolen DE KORENBEURS. IJzeren eo Stalen Scheepsbouw. Herstelplaats van Stoom- en andere Werktuigen. IJzeren YLETTEN te huur. W. F. STOEL ZOON - ALKMAAR. 376ste Staatsloterij. J. YEEN, Spoorslr. 98, J. YEEN, Spoorst 98, Magazijn „DE TIJD", Keizerstraat 58, boek Gravendwarsstr. Opruiming van een partijtje dril Broeken HOTEL „TEXEL". FLENS, Propriëtaire. „Café de Valk", UURWERKEN^ Plaatsen van een Horlogeveer 60 cl Glazen 10 tot iö ct. Wijzers 25 tot 50 ct. per stel bij J. LABEi, MOKKA-KOFFIE in bet oude Yictnaliebnis DE ZIGEUNER. De goedkoope Mandenwinkel en Mandenmakerij Ontvangen de nieuwste modellen Sportkarren, Theetafels, Tuintafels, Rloemto/ets, Illoetn- standaards, Pa rttpluiesf and aards, Vogelkooien ta standaards, Vorttt JtManteau Tuinstoelen. Groote norteering Rietstoelen. Solide goederen. Heparatiën aan Bietstoelen. Laagste prgsnoteering. ii i xi:I HN hmmmmmé Hei vanouds xeer gunstiy bekend adres voor de levering van zuivere WIJNEN, LIKEUREN en GE- OISTILLtERD, etc. <s Hof leveranciers. Voor bruiloften en partgen gemakkelgke conditiën. Wijnhandslareta. Kantouen HAARLEM, Spaarne. HELDER, Hoofdgracht 30. Uoofd-Agent Depothouder Hoofdgracht 30. Nleuwedlep. Prijscouranten worden op aanvraag gaarne gezonden. goedgekeurd, bij Kon. Besluit, dato 30 MAART 1901.) HOOFDPRIJSEen aangespannen rjjtuig met twee paarden ter waarde van pi. m. f 1200. TWEEDE PRIJS met paard ter waarde van pl. m. f 600, en verder vee, rjjtnigen, rijwielen, landbouwgereedschappen enz minstens */t gedeelte van de nette opbrengst wordt besteed tot aankoop van prjjzen. Loten k f 1.00 per stuk, 11 k f 10.enz zijn na overmaking van het bedrag te bekomen bjj de leden der financieele commi"8ie de Heeren P. C. DE JONG te Enkhuizen, C. BONT te Lutjebroek en H. W. FRESE te Venhuizen, terwjjl eene instructie van verkoop voor wederverkoopers, op aanvrage gratis wordt toegezonden. Nament de financieele commune, H. W. FRESE, Secretaris. KONINGSTRAAT o Onze 8ICARKN munten uit door smaak en kwaliteit. vertegenwoordigd door TER Groote bestellingen en blikverpakkingen voor export worden in ons Filiaal aangenomen en direct door ons van de fabriek verzonden. SIGARENFABRIKANTEN, Amsterdam. Doordien er in den laatsten tjjd verschillende soorten Petroleum in den handel worden gebracht onder den naam van prima Amerlkaan8Che, maken wij u opmerkzaam, dal door ons reeds meer dan twintig ja-en uitsluitend de onvervalschte. zuivere, Peonsylvanlsche, Amerlkaansche Petroleum aan de Petroleumhandelaren wordt geleverd tegen den meest concurreerenden prlje. Indien dus uw Leverancier zgn Petroleum van ons betrekt, kunt u verzekerd agn de ~L)OStO ZUlVCF© Petroleum te ontvangen. HELDER. Grossiers in Petroleum en Koloniale Waren. Hel besle adres voor Heeren-Modeartikelen altBoorden, Manchotteo, Fronts. Oanen. Sport- en Tenn:shemden, Handsrhoonen en Sokken. Normaal Jilefrei- en Katoenen Trieol- Ontlertcoederen der lirma Jansen ATilanns. Engros Exnort. Witte en gekleurde Overhemden. Uitrustingen voor Oost- en tVest-indfë. IIKÜHEiKHLGKUISli Al AAK MAAT. Aanbevelend, W. BIERE^BROOÜëPOT, Spoorstraat 87. Ontvangenf OOM nunnners van de nieuwste Muziek. (■Icikha, Madam ('beril. Kieuwe Prikkel, enz. enz., ZO en 25 cis. per nummer. II C. kUEk. Hanaalweg 23. Plano- en Orgelhandel. Voorhanden een iiraelifigre Pianlno f ISO (■emakkelUke lielaaleondilie Bloedarmoede en zenuwzwakte verdwjjnen door een geregeld gebruik der SaDguinose. Wij behoeven dit niet te bswjjzenhet publiek bewijst het voor ons. »Vele jaren lang" zoo schrijft ons Mej. J. Schippers te 's-Gravenhage, »vele jaren lang was ik lijdende door bloedarmoede en zenuwzwakteik was gedurig moe had veel pijn en voelde m|j ellendig. De Sanguinose heeft mjj heerlijk geholpen na slechts weinige flesschen bespeurde ik beterschapde pjjnen namen afik gevoel mg veel beter, en schrgf dat stellig aan de voor treffelijke werking der Sanguinose toe." In de meeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel (15 gram) vol doende. Dan duurt een flacon tien dagen, en kost U de behandeling slechts 121/, of 15 ets. per dag. Dat is goedkoopor dan eenig ander dergelijk middel. Prijs per fl. f 1.50, 6 fl. 8.~. 12 fi, f 15.-- Te den Helder bjj De «en oude bekende BORDEAUX-WIJNEN, LIKEUREN en GEDISTILLEERD van de firma TE HOTTEHHAM, zijn op hee le en halve flessclien verkrijgbaar bij den Hoofd-Agent Depothouder P. SPRUIT - 161 KANAALWEG 161. -TBbSS" r Bekend adres voori l Prima waar Billijk. GEÏLLUSTREERDE PRIJSCOURANT GRATIS. Ten kantore van de Collectrice zjjn voor de 376ste Loterij te bekomen, heele en gedeelten van Loten. Ie trekking 18 Juli a.s. TE KOOP. Adres H. WLJKER. Stemmen, repareeren en besnaren van PIANO'S, ZITHERS, ORGELS, HARMONICA'S enz. T. HOO\ Zutdstr. ito 25. The Bel Star Portwine. f 1.50. Geïmporteerd door de UTRECHT. Vraagt prijscourant en neemt proef met onze PRIMA SHERRY- en MADEIRA-WIJNEN. Verkrijgbaar bjj M. EVELEIN, Hoofdgracht 86. Helder. - Bi] - M. DE VOGEL, Spoorstraat 128. zjjn weder voor de 376ate Staats-Loterg, heele en gedeelten van Loten te bekomeD. Trekking. («t Juli a Kanaalwag 87—68, naast de Israëlitische kerk, sjjn zoolang de voorraad strekt van de 376e Staatsloterij haala en gadaaltan van Lotan te bekomen. Trekking le klasse Maandag 18 Juli a. s. Speciaal in fijn SCHOENWERK NAAR MAAT in GIPS AFDRUK, voor pijn lijke-, gebrekkige-, platvoeten enz., enz. Overal heen te ontbieden. yr ♦KINDERMEEL* VOO* metra 01 ZUULMB. KOST 20 CENT PERY PAK.O. 11 CE.NT PERi/tPAK.. BIJ ieder winkelier verkrijgbaar. GROSSIER-VERKOOPER M. A. GRUNWALD ZOON, MOLENAAR'e MEEL wordt alleen verpakt verkocht. Sluisdijkstraat 75, J. EDENS Universeel Voeder voor Leeuweriken enz. Zangzaad voor Kanarievogels. Ochtend voeder voor Hoenders. Gemengd Voeder voor Hoenders. Zware Gerst. Zuivere kleine Maïs. Voeder voor Kuikens op verschillende leeftjjden. Genoeg bekend. Concurreerendo prjjzen. Bij S. fi Hannewaster, Kanaalweg 148 Langestraat 64. zjjn weder heele en gedeelten van Loten te bekomen. TREKKING MAANDAG 18 JULI A.8. tegenover de Hoogstraat. Mifftxyn vbd eigengemaakt# goederen. Verkoopt Mey'a Stofwnache pnpiereu Fronts, Boorden en Manchetten pbe dozijn tegen fabriekiprijtcn. Vraagt prjjs s.v.p. bjj tegenover de Hoogstraat. Zeer voordeelig adres voori alle soorten Manufaoturen an gemaakte an tricot Goadoron voor Dames, Heeren an Kinderen. Ruims keuze Barets, Hoeden, Capelins, Manteljes, Jurk jes enz. enz Steeds voorradig Fronts, Boorden, Manchetten, Strikken en Heerendassen, witte Overhemden, Sport hemden, alsmede alle soorten Werkmans goederen, bevertien en manchester Broe ken extra kwaliteit. tegen f 1.35 per stuk, IJzersterk, spotkoopje. Aanbevelend, ft. HUWTH. Touristen-Hotel. Tuuristen, het eiland Texel bezoekende, wordt het Hotal«TEXEL" met groo- ten schaduwrijken Tuin en koele zaal ten zeerste aanbevolen. Prijzen billijk, ook als pension. Uitstekende Keuken. Loodsgracht 1 over de Postbrug, te HELDER. Het natste en gezelligste zitje in 't centrum der stad. Koninklijk Bier, en gewone consumptie 6 cent per glas. Aanbevelend, P. GERRITSEN. Reparatiën billijk en correct - HA5MVOH.UHT 2H. - Gebruikt steeds in pakjes h V» kilo f 0 55. f 0.27'/.. STEEDS VERSCH GEBRAND, DIJKSTRAAT 22. FE U 1LLETO.V 7.) Hot kwam haar voor, als lag ze wcor, zooals in vroegere, lang vervlogen dagen onder de hoede der oudo Aniula aan den weg. Zeer duidelijk zag ze het perkament- achtigo, met hondorden rimpels doorploegde gelaat harer grootmoeder voor zich en z« vooldo, hoe zorgvol de bejaarde vrouw don beschorraendcn mantel over bare vermoeide ledematen legde. Maar dan kwam gravin ltascony, de beeld schoon© vrouw, met hare strenge, koele ge laatstrekken en hareonhcilspellendo,fonkelende oogon. Deze trok den mantel van haar lichaam en hiof de zweep op, om do woerlooze vrouw te slaan. En do graui zelf stond dat alles aan te sion, zonder een spier in zjjn gezicht te vertrekken. Van den kant der Theisz, welke rivier niet ver verwijderd was van de plek, waar min der en kind zich hadden neergevlijd, naderden op dit oogenblik heel voorzichtig twee man nen, die voortdurend behoedzaam en scherp om zich heen keken. Zjj waren druk inct elkander in gesprek, dat echter op fluisteren de!» toon gevoerd werd Naar hunne apniuk to oordoelon, waren het Serviërs en misschien hadden zo wol dezelfde redenen als Mihaly, om do duisternis van don nacht voor hunnen tocht to kiezen. Zjj bemerkten do vrouw niet, die daar aan den weg lagmaar de gril van het toeval wilde, dat Julesa juist uit bare bedwelming ontwaakte, toen ze daar voorbjj kwamen. Heb je 't gezien, Ranko, hoe hjj zich ton laatste nog geweerd beeft?' vroeg de een. .Ja, hjj was een brave kerel", gaf de andere op een toon van mcdeljjdun te ken nen. iDc duivel halo die hondunzielen, die hem dien leeljjken trek gespeeld hebben». ,Nu, maar dien schurk van een Jancsi hoeft hjj ten minste nog eene gedachtenis gegeven, die de schobbejak nooit vergeten zal, en daarin verheug ik me'. .Maar wat hielp hot hem! fljj moest toch hangen de eorljjke vont!" Daar verhief zich plotseling voor de beide reizigers, als kwam zo rechtstreeks uit do aardo opduiken, eonv bjj na spookachtige men- schelijke gestalte, zoodat ze met hun tweeën vol schrik en ontzetting een eind terugwe ken, en eene beescho stem riep hen toe ,Wic moest hangen? Wie vraag ik je wie?* In weerwil hunner bjjgeloovigheid, waren onze Serviërs toch onverschrokken en koel bloedig genoeg, om niet voor eono vrouw aan den haal te gaan, al zag ze er dan ook uit als een spook, en een van hen verwaardigde zich zelfs om de onstuimig gedano vraag naar waarheid to beantwoorden: Wel, wie anders dan de wilde Mihaly I' zei hjj. ,De bedien den van graaf Raseony hebben hom aan een wilgenboom opgehangen, en het was de moeite niet waard om hem af te snjjden, want er zat evenveel leven meer in hem als in den boom zoll'. Je behoeft maar zoowat een duizend schreden verder to gaan, wanneer je hem zien wilt!» Toen de vrouw, nog vóór hjj zjjn woorden vloed geëindigd had, met eon schellen, door dringenden kreet bewusteloos neerviel, bleef de goedhartige Ranko staan, bjj zich zeiven overleggende, of hem wellicht zjjn plicht niet gebood haar hulp te verlecnen. Maar zjjn makker trok hem ongeduldig met zich voort. »'t Is zjjn liefje', bromde hjj, dat is do heele zaak Laat haar liggen we kunnen haar immers toob niet helpen, cu zjj zal zich wel weten te troosten Daarna gingen ze verder, en de zieke Julesa bevond zich weer alleen met haar beklagens waardig kind. De pas geslaakte kreet was do laatste bewuste klank geweest, dien ze uitte. Onbcwegeljjk, zonder eenig besef, lag se daar op den zandigen weg, en alleen een zwak, rochelend gesteen, dat zo van tjjd tot tjjd liet hooren, was het eenige teoken, dat er nog leven zat in hot stuiptrekkende lichuam. Maar ook dit reutelen werd langzamerhand onregelmatiger en korter. Hare vingers be gonnen in krampachtige bewegingen aan de tippen der bunda te plukken en tegen mid dernacht, toen hare ademhalingen elkaar met lange tii89chenpoozen opvolgden, rekte zo zich nog eenmaal over hare golieolc lengte uit daarna bleef alles stil. De vriendeljjke morgenzon echter, die gloeiend rood aan den verren horizon der uitgestrekte Hongaarsclio poeszta omhoog steeg, kuste met hare eerste stralen do rozige wangen van een rustig sluimerend knaapje en do verstyfde, erg verwrongen gelaatstrekken van eene doode, wier wjjd geopende, verglaasde oogen, als met de uit drukking eener vreeselijko aanklacht, ten hemel gericht waren. Dc zoon der ochoono Julesa was een wees. HOOFDSTUK IV. Het groote philharmonische concert naderde zjjn einde. Het was een der uitgelezendste muzikale avonden geweest, die het winter seizoen aan do kunstlievende Zuid-Duitache residentie ten beste gegeven had, en het publiek, dat de eerste rungen en loges vulde, behoorde dientengevolge uitsluitend tot de hoogste standen. Ook vele leden uit de hof kringen waren tegenwoordig; in de kleine loge o.a., welke zich het dichtst bjj het orkest bevond, bemerkte men de gemalin van prins Raimund, in gezelschap eener jeugdige hof dame van zeldzame schoonheid. De prinses had levendig deel genomen aan de bjj als- betuigingen, die den uitvoerenden ruimschoots werden geschonken vooral schoen de voor dracht van professor Török voor piano solo het eigenljjkc glansnummqr van het pro gramma een buitengewonen iudruk op haar to maken. De gevierde virtuoos, die eerst voor onge veer een jaar tot directeur van hot conser vatorium in do residentie was beroepen, had zich, zooowel door zijne geDialo begaafdheden, als door zjjne beminneljjke persoonlijkheid, eene eigenaardige^ schitterende en zeer benjjde plaats weten te veroveren in do maatschappij. Do deuren der voornaamste huizen hadden zich voor hem geopend, on zelfs lieden uit de hoogste kringen rekenden hot sieh eene eer tot zjjno leerlingen to behooren. Duarbij scheen een zekere sluier, waarin de persoon van den musicus gehuld was, zjjn aanzien en dc waarde van het gezelschap nog te verhoogen. Niemand was met zjjne afkomst en zjjn verleden bekend. In weerwil van het groot aantal hooggeplaatste mannen, die zjjne vriend schap zochten, was professor Török toch altjjd even terughoudend en gesloten gebleven, wanneer het gesprek eene wending nam, die tot zulke onthullingen zon kannen aanleiding geven. Ook zijn eenig vertrouwdo vriend, bjj wien hjj zich met zjjn gchcele ziel had aangesloten de schilder Franz Prantl kon mot goed geweten op allo nieuwsgierige vragen, welke hem te dien opzichte gedaan werden, ant woorden, dat Török zelfs tegenover hem geene uitzondering gemaakt had. Onder zulke omstandigheden kon het niet missen, dat men z ch verdiepte in allerlei gissingen, waarvan sommige al zeer zonder ling waren maar over 't geheel werd door deze geheimzinnigheid do persoon van den musicus des te interessanter en aantrekkelijker. De elegante wereld verwende hem op alle mogelyko wjjzehet groote publiek evenwel droeg hem op do handen, en overlaadde hem met allo eerbetuigen, wanneer hij in 'l open baar speelde. Ook heden was dit het geval geweest. Wel tienmalen had de slanke, fijn gebouwde man, met het geestig min of meer donker gekleurdo uiterlijk, door minzame buigingen zjjn dank moeten uitdrukken, voor den bjjnu eindeloozen, stormachiigon bjjval die hom toegezwaaid werd en voor de kunstenaars, dio na hem optraden, was het eene hoogst moeielyko taak geworden, zich de gewenschtc, aandachtige stemming van hot lalrjjk opgekomen publiek opnieuw te verovercD. Dat Török's dankbetuigingen hoofdzakelijk naar de loge der prinses gericht waren, kon niemand der aanwezigen vreemd vinden, want de hoogo dame was immers do voor naamste onder de toehoorderessen. Nauweljjks een enkele onder de groote menigte had daarbjj jets kunnen merken van de snelle blikken van verstandhouding, die ertneschen den musicus eu de 6choone gezelschapsdame der vorstin waren gewisseld. I 'e beschermende waaier bad haar gelaat voor anderen ver borgen, on wellicht was hare meesteres de eenige geweest, aan wier scherp oog deze vluchtige, stomme gebarentaal niet ontgaan was. Ten minste, zjj keerdo zich haastig om naar de jongo dame, op wier wangen zich oen hoogroode blos vertoonde, terwjjl 'profes sor Török door do kleine zjjdeur verdween, welke naar de kleedkamers der kunstenaars leidde. Zjjn gezicht stond zeer ernstig, ja, er lag zelfs iots sombers over, en ook zjjne bewe gingen verrieden een zeker zenuwachtig on geduld, toen hjj zich haastig en gejaagd in zjjn pels hulde cn den hoed op het dichte, donkere haar drukte. Hjj verliet hetcoucert- gebouw niet door de groote uitgangsdeur, voor het publiek bestemd, eti ook niet door het zjjwaarts zich bevindendo kunstenaars poortje, maar hjj verdween door een gang in die vestibule, welke uitsluitend tot ontvangst der hof-equipages diende. Beneden aan de trap, die naar de logee leidde, bleef do professor staan. Het wa» bljjkb .ar, dat hjj hier iemand verwachtte, en zjjn geduld werd dan ook niet al te lang op do proef gesteld. Een bediende, gekleed in do livrei van prins Raimund, kwam naar benedon snellen en gaf den koetsier, die bui ten stond met bet rjjtuig, een teeken om binnen te rjjden. Onmiddellijk achter hem daalde eene slanke, jonge dame, wier gelaat ten halve met een sluier bedekt was, de trap af. Török deed een paar passen naar haar toe, en nam met eene diepe bniging den hoed af. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 4