KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel, WIerIngen en Anna Paulowna, DE ZIGEUNER. No. 3279. Woensdag 20 Juli 1904. 32ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat Telef. 59. Bureau: Koningstr. 29. Interc-Telef. 50. Abonnement Vliegend Blaadje p. 3 m. 50 ct.,fx.p.post 75 ct., Buitenl. 1.25 4 Zondagsblad 37' 45 0.75 Modeblad 55 80 0.90 Mozik. Bloemlezing» »»60>»»»85> >0.90 Voor 't Buitenland bg vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BKKKHOÏÏT Co., te Helder. Bukih i SpMPtftraal. Aavertentlön van 1 tot 4 regels25 Cent. Klke regel meer6 4 maal geplaatst, l maal gratia. Bewgs-exemplaar 21/, Ct. Ventten si groote letters worden naar plaatsruimte berekend Advertcntiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan het Bureau bezorgd zijn. Nieuwstijdingen HELDER, 19 Juli 1904. Het ziokeufouds St. Luduïna hield Zondagavond in het Bondsgebouw zijne gewone halfjuarlgksche vergadering. De vice-voorzitter J. de Roos herdacht iu een kort woord het overigden van den president van het fonds, den heer J. B. L. Simons. Bg zette de verdiensten van dezen voor de vereeniging uiteen. Uit bet tinantieel verslag van den pen ningmeester bleek dat aan ziekengeld in dit halfjaar was uitgekeerd f 173, terwijl wegens overigden van een lid nog f 25 was uitgekeerd. De inkomsten bedroegen in hetzelfde tgdvak f 262.09, waarvan f 194.95 aan contributie. Het jaar sluit met een batig saldo van f 81.81, zoodat nu in bet geheel op de Spaarbank is belegd f 793 89. De buitengewone reserve bedraagt f 12.39. Tot bestuursleden werden gekozen de m'er aftredende leden en de heeren N. Simons, N. Latjes en P. van Gnllik. De heer H. W. Mesdag heeft aan de officieren-sociëteit de Marineclub te Nieuwediep een groot schilderjj ten ge schenke gegeven, ter plaatsing in het gebouw der sociëteit, dat eerstdaags ge opend wordt. Donderdag j.l. had in »'t Centrum* de eerste jaarvergadering plaats van de afdeeling Ziekenfonds der Werklieden ver eeniging >de Eendracht*. De voorzitter, de heer W. R. Zits, opende de vergadering met e«n woord van welkom en bracht hulde aan hen, die medewerkten om deze afdeeling te doeu bloeien. Wat door ver schillende personen bg de oprichting ge- wecscht werd, is niet verwezenlijkt mogen worden. Ondanks veel tegenwerking heeft dit fonds bewezen levensvatbaarheid te bezitten. Bedroeg het ledental bg de op richting 17, gedurende het verloopen jaar vermeerderde dit met 73 en werden afge voerd wegens overigden, vertrek, enz. 13, zoodat het ledental thans bedraagt 77. Hierna werden de notulen gelezen en goedgekeurd en bracht de penningmeester net financieel verslag uit. De ontvangsten bedroegen f 258.64', de uitgaven f 159.19', bet batig saldo dus i 99.45. Door 3 leden werden de boeken en beschei den van den penningmeester geverifieerd en werd door hen een goedkeurend rapport uitgebracht. De penningmeester kreeg een welverdiend pluimpje voor zjjne vele werk zaamheden. De voorzitter bracht hierna dank aan den beer Fred. van Twisk, die een zgner ondergeschikten, wien in een niet verzekeringpüchtig bedrijf een onge val overkwam, gedurende zjju verwonding zjjn volle weekloon heeft uitgekeerd .waar door deze persoon, lid der afdeeling, zgn uitkeeringen uit het fonds weder aan de kas restitueerde. Deze handelwgze van patroon en werkman werd door de verga dering ten zeerste geprezen, waaraan de voorzitter den wensch toevoegde, dat dit voorbeeld navolging mocht vinden. Hierna kwam in behandeling h9t be stuursvoorstel om werklieden, welke eene goede gezondheid genieten en den ouder dom van 50 jaren hebben bereikt en dien van 55 niet hebben overschreden, als lid aan te nemen, tegen eene verhoogde con tributie vanl5ct. per week, welk voorstel met algemeene stemmen werd aangenomen. Hierna had de bestuursverkiezing plaats en werd Let voorloopig bestaar tot defini tief bestuur verkozen en het aantal com missarissen met één uitgebreid. Nadat nog eenige zaken van huishoude- Ijjken aard waren besproken en zich 4 nieuwe leden hadden laten inschrgven, sloot de voorzitter met een woord van dank voor de opkomst deze eerste jaarvergadering. Overgangs-oxamens R. H. B. S. De uilslag der in de vorige week gehouden overgangsexamens der Rjjks Hoogero Burger school met öjarigcn cursus alhier is als volgt Bevorderd van de lstenaarde '2 de klasse: II. Abbenes, M. NV. S. Bacrt, G. J. Kakker, A. E. C. van Bruggen, J. It. Bugs, C. Duinker, J. VV. 1'. Fransen, NV- Geus, M. de Haas, H. J. liarinck, IJ. Jong stra, J. II. Kamp, J. ICiljan, N. Klein, J. M. W. Kuijl, 1). Legen, M. Over do Linden, T. Luidinga, N. C. Maalstced, F. van der Mejj, J. Munnik, F. Pinke, A. C. Roem, B. Rgkeboer, S. F. Tamsma, A- D. C. Visser, I. C. Wentholt, W. E. Winkler, H. NVitsen- burg en J. Zwart. Alzoo bevorderd 30 leorlingon. Voorwaar delijk bevorderd 3. Niet bevorderd 4. Bevorderd van de 2de naar de 3 d o k 1 a s s e D. J. van Aalst, L. H. J. Hacker, A. Biegel, J. A. de Boer, G. Bos, A. Dekker, J. E. de Geus, N. Graaft, J. J. J. van der Hoeven, NV. C. van Kalken, N. H. Kiljan, E. D. Muntinga, J. van Pelt en C. J. B. Wentholt. Bevorderd 15. Voorwaardelijk bevorderd 4. Niet bevorderd 8. Bevorderd van do 3 do naar de 4de klasse: C. J. Adriaansc, H. A. J. Bastiaan, J. Biegel, W. C. H. Elto, N. Pabius, B. H. Giltjes, A. J. van den Heuvel, Joh. van der Hoeven, D. F. Houben. B. J. A. Hummelinck, G. W. Jimminck, L. F. Kamp, C. Koopman, L. W. Labout, A. C. Motzelaar, J. B. Oepts, E. Th. A. de Jonge Oudraat, A. van Pelt, R. H. Raadsveld, O. Stadig, M. L. J. Wallast en J. C. G. van Wijk. Bevorderd 22. Voorwaardelijk bevorderd 2. Niet bevorderd 1. Bevorderd van do 4de nifar de 5 d o klasse: G. NV. Bakker, H. de Beurs, A. M. Bos, G. Fabius, A. B. Giltjes, C. Giltjes, J. B. de Jongh, A. M. S. Leopold. T. R. Lujjckx, N. A. Paret en W. A. Wentholt, Bevorderd 11. Niet bevorderd 3. Texel, 18 Juli. Do heer J. Dogger, geboren alhier, ambulant klerk bg de Staatsspoorwegen te Zalt-Bommel, is benoemd tot stations chef te Udenhout. De heer H. Dogger, conducteur bg den stoombootdienst tusscben Texel en den Helder, heeft j.l. Vrgdag bg zgn 25-jarig jubileum tal van blgken van waardeering en vriendschap ondervonden. Een stoutmoedige ontvluchting. Uit de kazerne van het le regiment vesting-artillerie te Utrecht heeft Vrijdag avond een der geconsigneerde soldaten, een zekere G. Walvisch, getracht aan de har.djn zgner bewakers te ontsnappen. Bedoelde persoon behoorde tot de provoost- arrestanten, dezulken wier overtreding van dien aard is, dat alle vrjjheid van bewe ging hun moet worden ontzegd. Slechts één- of tweemaal per dag worden deze arrestanten »gelucht«, waarbij gewoonljjk een binnenwandeling onder geleide wordt toegestaan. Zulk een gunstig oogenblik heeft de vluchteling afgewacht. Hg verliet het kazerneterrein aan den achterkant, stak bet militaire terrein aan den Leidschen straatweg over en bevond zich daarop voor het breede water van de Keulsohevaart. Dit was evenwel volstrekt geen binder- paal. Walvisch zwom als een walvisch. Zonder aarzelen begaf hg zich gekleed te water en weldra bereikte hg behouden den overkant. Onmiddellijk zette hg daarop zijn vlucht voort, doch zgn vrjjheid zou slechts van korten duur zjju. In de kazerne had men in dien tusschentjjd niet stil ge zeten. Patrouilles werden den vluchteling achterna gezonien, die hem weldra aan alle zjjden omringden, zoodat verzet nutte loos was Gewillig liet hjj zich dan ook weder naar de kazerne overbrengen. Iu een der z. g. u. bierhuizen te Middelburg is door de politie aaogetrofien een twintigjarig Duitseh meisje; zjj werd op transport gesteld naar haar woonplaats. In verband hiermede hebben alle meisjes van vreemde nationaliteit, die in die stad in bierhuizen en dergeljjke inricht:! gen vertoivon, van den commissaris van politie last gekregen binnen acht dagen te ver trekken. Wordt duaraun niet voldaan, dan zullen zij over de grens worden gezet. Dezer dagen slikte te Hulst een eenjarig kind een kers niet pit en al in het is aan de gevolgen overleden. Het gebeurde te KoeNvacht. Omtrent het doodschieten van een land bouwer te Koewacht door de douanen op de Belgische greus meldt do >Midd. Ct.«, dat uit bet onderzoek schjjat te blgken, dat de veralagene getroffen is door een kogel van een revolver der douanen, een beï leud caliber. De kogel is onder den schouder binnengedrongen, heeft zgn weg gezocht door de rechterlong en is door de geneesheeren langs de zjjde uitgehaald. Eerstdaags worden eenigo getuigen nnar Genk opg'roepen. Van andere zjjde wordt nog het vol gende gemeld tiet schijnt dat de openbare meening sterk t3gen den donaan is, die het schot heeft gelost, De jonge mail, (jie getroff-n werd, staat in den omtrek gunstig bekend. Hg war, bg uitzondering, bij deze srno'-- keipartjj tegenwoordig om den weg te ver kennen. Spoorwegdiefstallen. In zake de spoorwegdiefstallen, die in den laatsten tijd op het station Roozendsal en op de lijn Roor.endaal Vllssingen voor kwamen, sckjjnt men thans de geheele bende van dieven en helers op 't spoor te zgn. Behalve de vorige week in hechtenis genomen personen, zijn gisteren nog een vjjflal spoorwegbeambten, allen tot het machine-personeel behoorende, in hechtenis genomen en gevankelijk naar Breda over gebracht De diefstalh-n die reeds van jaren her dateeren, namen iu den laatsten tijd z«er toe, men schat de waarde der ontvreemde goederen nu reeds op f 2000. Een gerechtelijke ontruiming. Een niet alledaagach tooneel wordt te Muiden thans afgespeeld, nl. de gerechte lijke ontruiming van eene gan'che scheeps timmerwerf, waarmede een 15 tal werk lieden, onder toezicht van een deurwaarder, een aanvang hebben gemaakt. Tot den inventaris, die vervoerd moet worden, bf- hooren een groote, houten schuur, een woonhuisje, eene half afgewerkte dekschuit, een paar stevig in den grond bevestigde sleephellirgen, tal van mach'nerieëen en gereedschappen een 100 H.L. steenkolen, hout- en ijzerwaren, enz. Dat alles wordt gedeponeerd op den pubiieken weg. ToJn hst pantserschip Hannibal, groot 14 000 ton, Vrgdag de haven van Portsuioutb uitvoer, werd h<-t door het et-rke getjjde tegen een torpedoboot aan gedreven, die, zegt een berichtgever, gc- k-aakt werd als een eierdop. De torpedo bout moest dadel gk in het droogdok ge bracht worden; anders was zjj gezonken. De Polit. Korr. verneemt uit Rome, dat het onderzoek in de zaak van den we gens hoogverraad gearresteerden kapitein Ercolessi aan 't licht heeft gebracht, datereen inte nationaal spionogeagentschap bestaat, dat over de meeste landen is verbreid. CIureDS, 15 Juli. In tegenspraak met het bericht vau het telegraafugeut- schap kan ik u melden, dat er geen onder handelingen met de Eogelsche rogeeriiig betreflende een begrafenis in Znid-Afrika worden gevoerd. Daaromtrent is niets besloten. De president ligt gebalsemd en gekist iu dn l'liap-lb» Moituaire te Clarens. Zjjn uiterljjk is niet noemenswaard veranderd. Do binnenste kist is van cederhout met zjjde bekleed, do tweede van lood, de bui tenste van eikenliou'. Er komen steeds telegrammen in. Pre sident Loubet heeft zijn deelneming betuigt. President Stejjn zond een roerend telegram Afrika's grootste zoon, banneling en mar telaar, Afrika in rouw. Men bericht uit Clarens aan de Petik Parisien President Loubet beeft het volgende telegram aan de familie van presider.t Kruger gezonden >Ik verneem inet diepe droefheid het groote ongeluk dat u treft en ik verzoek u de uitdrukking injjner oprechte deel- nenvng te aanvaardeu." Het telegram, dat president Stejjn uit Den Haag zond, luidde >Het is niet alleen een pgnljjk verlip.s voor zjjne familie, luaar het is ook een onherstelbaar verlies jroor heel het Zuid- Af,ikaaneche ras, dat den rouw draagt van di»n zoon, gesorven als balling en als martelaar. President Krngur blgft voor ons e<n zoon in Jezus Chris! u*, een vereerde vriend. >Ook zal zijne nagedachtenis eeuwig iu aandenken blijven onder het Afrikaansche volk. Ik ween over zgn dood, want bg was altjjd vi or mjj een rechtecbapen broeder en een allerbeste vriend." De Pers over Kruger. Een Engelsch blad, de VVestmins'er Gacetle" merkt naar aanleiding van het overigden van president Kruger op. dat het nu niet meer de t jjd is om de vjjandriuk- heden van den Zuidafrikaanschen oorlog in herinnering te brengen. Onze domheid en misdaad, de inval, en de domheid en misdaad van den heer Kruger, het ult imatum moeten met de politiek, van Jen h"er Chamberlain aan het oordeel der g'schied- SLhrjjvers worden overgelaten. Maar laten wij niet vergeten dat wjj, ofschoon dc heer Kruger van het wereldtooneel ver dwenen is, nog te doen hebben met den geest, dien hjj vertegenwoordigde. Voor zooverre wjj er in slagen kunnen Trans/aal te maken tot een plaats van vrjj en on afhankelijk leven voor den ouden burger en wjj den vryen loop laten aan zgn denkbeelden en misschien zelfs aan zgn vooroordeelen, zullen wjj in onze taak slagen voor zoover wg dit nalaten, zullen wjj de kans loopen ons groote ellende op den hals te laden. Want het laatste hoofd stuk van de geschiedenis van Holhndech Zu d-Afrika moet nog g-schreven worden". De >Hamb. Neueste Nachrichten" schrijft: Kruger's leven is tragisch geëindigd. Maar zgn vganden zullen genoodzaakt zjjn, met hoogachting afscheid van h»m te nemen. Met Kruger gaat een persoonlijk heid uit de wereldgeschiidenis heen, en k achtige uit h-t volk voortgekomen man, die recht deed en niemand vreesde. Door een gewelddaad zgn hjj en zijn land onder drukt. Eu alleen daarom reeds heeft hjj ook aan de overzgde vau l)6t graf onze sympathie". De >Freie Deutsche Presse" herinneit aan het bekende telegram van keizer Wilhelm aan Kruger, dat in Engeland een storm van verontwaardiging veroor- zaukte en merkt op, dat de tjjden nu ge heel veranderd zgn en keizer Wilhelm in Engeland weer zeer populair is. In h t kort wgst het blad er uog eens op, welk een teleurstelling het voor den ouden man was, toen hjj te Kenlen vernam, dat de Keizer hem weigerde te nrtvungen. Ter slotte merkt het ook op, dat de ex presi dent zich vaak door zjjn vasthoudendheid liet verleiden tot een politiek, die zgn land niet ten goede kwam. Reoter's Agentschap seint het volgende uittreksel uit de artikelen in d« Fransche pers aan Kruger gewjjd Uet ».lou?naal z-gt: De dood van den Boerenhe'd is een rouw voor de menschheid doch vooral zal hg een smartelijke ont roering veroo:z-«ken in Frankrjjk, welks hait klopt voir elke patriottische zaak. Indien het Fransche volk zich warm maakte voor de daden van de Boerenvolk'n, die iets van ons bloed hebban, dan is het vooral omdat Kruger aan dat ras het type schonk van treffende grootheid. Wjj kunnen niet gelooven dat zooveel zelfopoffering en moed tevergeefs zouden verkwist zgn. liet leven van Kruger is niet alleen een mooie blad- zgde vol heldenmoed, het is een voorbeeld en een waarborg voor een hetere toekomst. Do Figaro" zegt: Vrede en roem aan zgn nagedachtenis lig had zjjn land lief, en zoo hjj eens dwaalde, zoo hjj door zjjn vasthoudendheid verantwoordelijk was voor d« catastrofe, dan dwaalde hjj ten minste u t vaderlandsliefde, uit liefde voor de vrjj heid en noch heerschzucht noch eigen belang hebben ooit deel gehad aan de bard' liegen van dezen staatsman, die de vriend van al zgn Undg^nooten was. De >8oleil"Deze grjjsaard, die na zgn vertrek uit Lorenzo Marqués aan boord van den gastvrijen Ilollandachen kruiser »Geldetland" werd opgenomen, liet zjjn lard achter in een staat van verwoesting en bij wist zich de achting en den eerbied te verzekeren van g'heel een werel 1, toen hjj op z.jjn reis door Europa poogde bg do volkeren belangstelling te wekken voor het Lt van zgn landgeoootan Uit het Buitenland. Belgic zal het volgend jaar fir>t vieren Ier herdenking van zijn 75-jarigo onafhankelijk heid. Het bestuur der socialistische party niet de socialistische afgevaardigden, hebben het besluit genomen dut de socialisten niet mee zullon doen aan die feestviering. Do overweging die tot dit besluit leidde, was, dat de arbeidende klasse niet kan meedoen aan een verheerlijking der instellingen, die haar onderdrukken en die de ongelijk beid der klassen voor de wet bestendigen. De 14de Jnli, jaarlijksche nationale feest dag in Frankrjjk, is dit jaar weer tc Parijs en in de Fransche steden met groote lnister gevierd. De groote jaarlykschc wapenschou wing te Longchamps geschiedde door presi dent Loubet, die daarbjj vergezeld was door den boy van Algiers. De bejj wordt in Frankrijk nog al gefêteerd, wat andere mogendheden, die misschien niet zoo goed kond<-n opschieten met hem en wel licht wat jaloersch zjjn op deze goede ver standhouding, met een schuin oog gadeslaan. De Fransche parlementaire commissie van ondorzock heeft Comlics niet kunnen deren, ook in deze is de voorspelling van Doumcr, dat het ministerie slechts een kort leven meer zou hebben, ook al niet bewaarheid. Er dui ken weer nieuwe geruchten op over verschil punten tusschcu Frankrjjk en het Vaticaan gerezen. De lezing dor bladen verschilt weer naar hunne politieke kleur. De Matin deelt mee, dat de bisschop van Laval naar Rome geroepen is, doch dat de Fransche regeering hem verbood zjjn diocees te verlaten, waar toe zjj het recht heeft. Er z|jn nog mee* Fransche bisschoppen naar Rome ontboden. De regeering mouiit dut incn do ropublikciu- seho gevoelens der bisschoppen iu het Vati caan het zwjjgen wil opleggen. De Figaro zegt van goed ingelichte zjjde te weten, dat in Rome geen enkele maatregel is genomen, die van cenig mistrouwen in do bisschoppen zou moeten blijken. Dit als ant woord op een !»ericht dat enkele bisschoppen tot ontslagname zouden worden gedwongen, 't lllad zegt vorder dat de Curie het Concordaat (de overeenkomst tusschcu dun staat en het Vaticaan inzake du Korkregooring) niet zal schenden en geen bisschop zal ontslaan zonder met de Fransche rcgccring to overleggen. Do bisschop van Rouaan schrijft in do Tomps een protest tegen het noemen van zjjn naam in deze. Zjjn bezoek aan Rome was het gewone vicrjaarljjksche. In den brief vindt hij tegeljjkertjjd de gelegenheid te zeg gen, dal hjj een scheiding van kerk en staat betreuren zou on dat een opheffing van hot concordaat ondoenljjk zou bljjken. Hjj de be handeling der begroeting zal do Fransche Kamer gelegenheid hebben uit te sprekon of zjj er ook zoo over denkt. In ieder geval hooren wjj dan meer over deze voor Frankrijk zeker gewichtige kwestie, wier stand ook iu het buitenland mol belang stelling gevolgd wordt. In Frankrijk is verloden weck eene eigen- rdige .telling* gehouden. Zooals hjj ons do tien jaarlijksche volkstelling geschiedt, heeft men danr lelling gehoud<ti van het aantal locomotieven spoorwagens. De bcgrootings- commissic zal nu kunnen zien of deze ofticieele gegevens strooken met do door de maat schappijen verstrekte. Het Ijjk van den grooten Kruger zal rusten in het land dat hjj zoo 1 iel had. Do Engelsche regeering hoeft toestemming verleend het in Transvaal te begraven. Verleden Zondag zou do ulgeinoeno rouwdag zjjn in Zuid Afrika. Botha verzocht aan alle oud-oflicieron en ambtenaren der Zuid-Afrikaausche republiek den 17 Juli als rouwdag te beschouwen on voorts eene maand lang den rouw aan te nemen, als huldebewjjs aan den man, die zooveel voor het land deed en lood. Kolonel Younghusband, de aanvoerder der Tibct-cxpeditie, heeft in eene proclamatie aan de Tibetanen doen weten, dat elk verzet tegen het oprukken der expeditie n&ar Lhassa streng zal worden gestraft. I)e staatssecretaris voor oorlog, Arnold Forster, heeft in het Lagerhuis uitvoerig do rcgceringsplanncn botrckkeljjk de Icgerher- vorming uiteengezet. Eene sterkte van ruim 1 millioen achtte hjj to hoog en te kostbaar. Volgens bet ingediende plan wordt *t aantal vrijwilligers van 400,-000 gebracht op 200.000. Deze zullen moer voordeelen krjjgon. Do invoering van den dienstplicht keurde de minister uf; dio zou ecno hoogerejaarljjkscho uitgave van 2ü millioen pond sterling noodig maken. Do critick der verschillende bladen op het nieuwe wetsontwerp is tot hiertoe zeer welwillend. De Duitsclio keizer is met zjjn jacht, do Hohenzoilcrn, te Aalsuud, de stad, dio hjj indertijd bjj den vrccscljjken brand zoo hulp vaardig heeft bjjgeataan, schitterend ontvangen. Het Uuitsche eskader is in Engeland zeer goed ontvangen, in ons land is de ont vangst niet minder warm. I)o opperbevelhebber in Duitseh Zuid- NVest-Afrika heelt zich met den boerengene raal Maritz in verbinding gesteld om diens hulp te vragen ter onderdrukking vun den 'pstand der llerrero's. Dc generaal zou met zjjn korps voorloopig den transportdienst op zich nemen en later de Duitschers tor zjjde staan hjj hun actie tegen do inboorlingen. Tusschen Brazilü on 1'oru is eene over eenkomst gesloten, waarbjj 1'eru aanneemt het betwiste gebied te ontruimen. Dit wordt onzjjdig verklaard in afwachting eener minne lijke schikking of oeoe scheidsrechterlijke uitspraak. FEII1LLETOX. 8.) Freule 1' zei hjj op luiden en eerbiedigen toon, om haar daarna, toen de bediende be leefd een weinig ter zjjde was gegaan, zacht- kens en hartstoch eljjk toe te roegen: ,Ik wist het immers wel, Beatrice, dat je mjjn wensch begrjjpen moest. Ik kan er je dan ook niet genoeg dankbaar voor zijn, dat jo aan mjjn verlangen voldaan hebt.' Op het lieftallige, minzame gezichtje der jonge hofdame vertoonde aieh een bekoorljjk lachje. •Toch zou ik het niet ten tweede male durven wagen!* fluisterde zjj hem toe. >NVant ik heb bjjna een gevoel, alsof de prinses mij wantrouwde, toen ik haar vertelde, dat eene plotseling opgekomen hoofdpijn mjj als h<t ware noodzaakte om de zaal te verlaten. Ook is mjjn tjjd op het oogenblik kostbaar, want het rjjtuig moet hier nog terug zjjn vóór het concert afgeloopen ie, otn Ilare Hoogheid af te haleo.' .Maar zeg me dan, orn 's Hemels wil, toch even Beatrice, wat beteckent deze brief van den vorst, die mjj als een donder slag getroffen heelt? Is het waar, dat jij met de prinses naar bet Zuiden gaat ver trekken De toegeeprokeno schudde haar hoofdje. «Goddank, neen I Wel i» er gisteren sprake yaa geweest, en hot beert mjj niet minder verschrikt don jou, Gyola Evenwel van daag zjjn Hunne Hoogheden weer tot andere ge- j dachten gekomen. Er is dan ook niet meer aan te twjjfelen, dat wjj hier blijven.* j TojcJk herademde; er scheen een zware last van zjju hart te vallen. Nooit heeft een woord mjj zoo gelukkig gemaakt als dit, Beatrice,zei hjj. „Maar, I do brief van den vorst Ik kan tooh niet eerder weer in 't paleis komen, om weer mot do lessen to beginnen, vóór hij mjj bericht geert, dat hij van plan veranderd is. NVaarom is dit dan tot nog toe niet gebeurd Ik weet het n»ot. Toch heb je geen reden om je ougerust te maken. Alles zal spoedig wel weer op den ouden voet zjjn. Dat wilde ik je nog zeggen en nu goeden nacht!* Hjj reikte haar nogmaals mot eene diepe buiging dc hand, om haar bjj het instjjgen behulpzaam te zjjn. Meteen echter bracht hij zjjnc lippen dicht aan haar oor cn fluis terde «Goeden nacht, engelZeg mo nog he<l eventjes, dat je me eeuwig zult lief hebben Beatrice boog zich ecu weinig, alsof zjj hare japon wilde opnemen, en Icgcljjk klonk het, s'echts voor het oor van den kunstenaar verstaanbaar, terugfTot in alle eeuwig heid Törok verwjjderde zich, de bediendo sloot het portier en zat met éóncn sprong naast den koetsier op den bok. In 't volgende oogenblik was het rjjtuig verdwenen. Met loomen tred en in diep gepeins ver zonken, wandelde de professor de straat op. Het w*s een koude, gure Fcbruari-avond het regende cn de etjjve noordoostenwind joeg den weinigen voetgangers «le onwel kome druppels met heftigheid in 't gezicht. Onze kuustenaara was nog maar couigo buizen ver, toen bjj op eens zich krachtig bjj den schouder voelde grjjpen.* ,Zoo, mjjn waarde muzikant!' klonk eene ruwe stem aan tjjne zjjde, en met een glim lach beantwoordde de profes*or den harteljj- ken, wclgctncenden groet van zjjn besten vriend, den stoeren genreschilder Franz Pranil. Stellig zou mon zich, zoowel wat hun uiterljjk voorkomen, als hun gchcole wezen betrof, geen scherper tegenstelling kunnen denken, dan er tusschen dezo heide kunste naars bestond. Türók's gestalte was lenig en elastisch als de kling van eon degen, meer sierljjk, dan imponoorend van bouw. PrantI, de krachtige zoon van de woeste bergstreek, daarentegen was een reus, en in zjjne houding, zjjue taal, zjjn gang, ja, in ieder zijner bc- wegingen openbaarde zich iets stoers. Aan don >;oheelen man was het te zien, dat hjj zicli kon beroemen op eene bloeiende ge zondheid en eene buitengewone spierkracht. Ook in zjjne kleeding en levcnswjjze ver loochende in de gansehe kunstwereld hoog aangeschreven schilder zich niet. Met voor liefde bewoog bjj ziek in de grove dracht der borgbewonerss cn danr hjj stoorde hjj zich even weinig aan weer of wind, als aan de eisohon van het gezelschappelijk verkeer, zoodat reeds menige jonge dame onaangenaam was aangedaan, wanneer de beroemde schil der in zjjn atelier, haar in eene grjjze kiel luet wjjd opengesneden borst was tegemoet getreden. Ook thans vorm len zjjne plompe met spij ker» beslagen schoenen, die geeae plasten op den weg behoefden te ontzien, een bjjna komisch contrast met de kleine nette, verlakte bottines van zjjn metgezel, en wie beide mannen daar zoo vertrouwelijk arm in arm zag heen slenteren, moest zich ongetwijfeld len hoogste verwonderen, dat het tooval deze twee, welke uiterljjk zoo hemelsbreed van elkander rer- schilden, vrienden had doen worden. Iu 't paleis van prins Kaimund hadden ze voor 't eerst konnis met elkander gemaakt. Hunne zoo zeer gewaardeerde begaafdheden waren oorzaak geweest, dat ze gemakkelijk toegang hadden verkregen tot dezo gastvrjje woning. In zjjne vrjjo uren, dio hem na het vervullen zijner dienstplichten als generaal overbleven, oefende de prins zich gaarne in het schildrren, waarvoor hjj een niet te mis kennen natuurljjken aanleg bezatcn het onbevangen oordeel van 1'r.uul was hem daarbjj van even groote waarde, als diens raad cn hulp, welke menige zwakheid der vorstcljjke teekeningen liefdevol bedekte. Ook beviel hem hot trouwhartige, recht schapen voorkomen van den goedaardigun reus en Prantl kon dos to ongudwongener in het huis van zjjn hoogen bcsonurmer ver- keeren, daar de rcgccrende vorst zelf ccno groote hoogachting koesterde voor eiken kunstenaar, die zjjne roeping begreep. Dankte cjo schilder dus zjjne introductie aan do livfhohberijen van den prins, professor Toriik had die gunst voornamelijk aan de prinses te danken. Deze dweepte m<t alles, wat muziek was, cn reeds van den beginne af, scheen ze cono bjjzondoro voorliefde te gevoelen voor den bukwamon virtuoos met zijn intoressanten, goe-tigen kop. Op uitdruk kelijk verlangen der reeds bejaarde dame, moest bjj tiaar ten opzichte van alle muzikale zaken op de hoogte te houden, en ze was hem er erkentelijk, toen bjj zich op haar verzoek, zonder eenig bedenken, ttrstond be reid verklaarde, bare jeugdige gezelschaps dame, Bratrice vou der Linden, die reeds zeer groote vordcriogcn in hel pianospel had gemaakt, nog verder te bekwamen. Genoemde Beatrice was eene wees uil eeu oud-adellijk, maar zeer onbemiddeld geslicht. Haar vader had in Italië op het slagveld zjjn leven gelaten, enhare moeder was hem spoedig in den dood gevolgd. Gekweld door h«-t bewust zijn, dat ze haar arm, lief dochtertje onver- zorgd in do wereld moest achterlaten, had do weduwe van den kapitein, in hare laauto ziekte, zich tot do prinses gewend, met wie zjj reeds van hare vroegste jeugd uf in dc meest vriendschappelijke verhouding had om- J gegaan. De anga'k eet van haar gefolterd moederhart was niet onverhoord gebleven. De hooggeplaatste dame, wier buit.ngcwouo naastenlit Ide met recht in het gansehe land geioemd werd, had dadeljjk informaties laten inwinnen omtrent den stand van zaken, cn de laatste dagen der kapiteins-weduwe waren nog ecnigszins verhelderd geworden door de benijdenswaardige zekerheid, dat luire dochter Beatrice onbezorgd dc toekomst kon tc gemoet gaan. Dc prinses ha-I hare gegeven belofte vor stelijk gestand gedaan. Zjj had de arrne wcezu eene voortreffelijke opvoeding laten geven, en daar zjj spoedig in bet evenzoo scbuonu als edel bug«alde meisje een levendig belang stelde, bad ze livt kind later in huro eigene woning opgenomen en baar tot hare oersto gezelschapsdame gemaakt. Ook de prin*, die zich wel is waar in bjjna alle zaken naar de wcnschcn en inzichten zjjncr energieke gade sobikte, was alijjd zeer miiu«arn en lief jegens hare schoone, jonge beschermelinge geweest, en onder dergelijke omstandigheden was het zeer nutuurljjk, dat de jonge dame van innige kindcrljjko dankbaarheid vervuld was jegens haar hoogc weldoen1 r-. Over baren omgang met de jonge cava liers, die in het gastvrjje palcis verkeerden, had do prinses steeds een waakzaam oog ge houden met cenigc voldoening mocht zq zich zelve bekennen, dat haar pleegkind zich tot nog toe onberispelijk had gedragen, en dat haar hartje nogousciijjnljjk noé> au" niemand toebehoorde. Met betrekking tot den genialen musicus Türök echter had de anders zoo ervaren duTie, zeldzaam genoeg, sinds maanden lang niet don minsten argwaan ge koesterd en dus hoegenaamd niets tor- moed vun den tecderen b >nd, die boe langer hoe vaster om du jeugdige harten werd toegehaald. Il« t was opmvrkeljjk genoeg dat l'rantl, dio in grenen dcele ic-.s ai wist van intrigue on volstrekt niets begreep van hoofsche kunst grepen, in dit óOno opzicht veel 'cherpzin- niger was gcwicsl dan zjj. Reeds by hunne eerste ontmoeting had hjj den professor lief gekregen, en Uk-u hjj dezen op zjjne gewone, joviale manier dit rondborstig te kennen gaf, deed liet hem onuitsprekelijk genoegen to zien, dat, niettegenstaande zjjne plompe, on behouwen persoonlijkheid, de eerste, beslis sende indruk aan beide kanten dezelfde was geweest. 7.o waren zeer spoedig vertrouwde vrien den geworden, cn gauw g. noeg had Tórok moeten ondervinden, dal du ecrljjko schilder diens met de uiterste behoedzaamheid ver- borgen gehouden h.xrtslguheim tol op den bodem doorzien had. Maar het was in do breede horst van den ruwen Dranll voor- treft.-Ijjk bewaard, en de wodcrzjjdache ver houding der beide mannen was van dezen tjjd at des te inniger cn broederljjkvr ge worden. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1