De Oorlog in het Oosten. ADVERTENTIEN. mmmmm Het Duitsche eskader brengt in onze gemeente een gizmde, vroolyke drukte. De straten zijn up sommige tyden, vooral des avonds, zwart van de menschen en de Duitsche zeelui, vaak vergezeld van hunne Hollandschu collega's «spazieren" bjj zwermen langs den weg of' zitten gezellig bjjeen in de café's aan hun pintchen bier, terwjjl niet zoo'n klein getal reeds een meisje aan den arm heeft, waardoor men het idee krjjgt, dat de lui reeds weken in plaats van dagen hier zyn. Zondag was het zelfs ongekend druk. De treinen en een viertal pleizierbooten brachten hier honderden vreemdelingen. Ook d« «Deutseher Verein," uit Amsterdam, kwam met ciica 70 leden in ern magii Qek rijtuig van de H. IJ. S door haar speciaal afgehuurd, hier aan en bracht op de salon boot «Kampen" een bezoek aan haar land- genooten op de Duitsche vloot. Aan den havenmond was het den ge- heelen dag zeer gezellig en interessant. Het was een voortdurend gaan en komen van Btoomsloepen en barkassen, die de passagierende bemanningen aan wal brach ten, en van de welwillend aangeboden gelegenheid met de teruekeerende sloepen gratis een frisch zeetochtje te maken langs de reede en langs de daar gpankerd« schepeu, maakten honderden gebruik. Met de meeste voorkomendheid werden de be zoekers op de schepen rondgeleid, en al het bezieuswaardege van boven tot benedei getoond. Op de «Hildubrand", de «Aiiadne" en op de «Niobe", was men druk aan liet feesten de Duitsche officieren boden hui Hollindsche collega's eeu contrafee't aan. Ook gisteren e.i heden werd door onze officieren, machinisten en onderofficieren druk gebruik gemaakt van allerlei uit- noodigingen aan boord der Duitsche schepen. Eeu der hoogzeetorpedobooton maakt» hedenmiddag met een 50-tal kinderen een pleizierreisje naar de reede. De «Duitschers" rjjn over de ontvangst te Helder opperbest te spreken 't bevalt hen hier beter dan in Plymouth, waar di officieren door de Engebche autoriteiten wel »tein" zjjn ontvangen, zooals eeu de- onderofficieren ons vertelde,doch waarvan de bemunningen niet de minste notitie werd genomen. Onze neringdoenden ondervinden natuur- Ijjk de directe voordeden van het b»zoek van dit eskader. De proviand en benoodig-1- heden vun allerlei aard voor een bemanning van meer dan 3000 koppen, wordt meeren deels geleverd door onze winkeliers terwjjl door de schepelingen menigo Mark en Groschen wordt stukgeslagen. Fejjenoord' belangrijk van inrichting is ge wijzigd en thans zeer groote ruimte biedt tot huisvesting van do jongens der opleiding. De soldijen van zieke onderofficieren, in «■en militair hospitaal verpleegd, zjjn herzien. Zij zijn gebracht voor een sergeant van f 0.15 op t 0.38, voor een sergeant-majoor van f 0.20 op f 0.81, voor een adjudant-onderofficier vun t 0.30 op f I.1H per dag. Aan het Badhuis kwamen Zondagavond handen te kort om de dorstigen te laven. Het was er overvol, en ook daar waren de Duitsche Jantjes in groot getal aan wezig. De af-en-toe door de kleine kapel van de Stafmuziek gespeelde volksliederen werden door de gausche schare harteljjk meegezongen. Omtrent do (cestoljjkheden, dio gedurende het verbluf van het Duitsche eskader coudon plaats hebben en waarvan wjj in ons vorig nummer reeds gewaagden, kunnen we mede lieden, dat ijj goed geslaagd zjjn en voorzeker medegewerkt hebben tot verbroedering der Duitsche on Nedcrlandscho marine. Vrijdag avond had voor do officieren con buitenpartjj plaats in don tuin achter het Paleis. Schit terend was de tuin verlicht ou leverde oer aardig gezicht. Honderden menschen warer cr op do boon, die zich langs do Hoofdgracht bewogen, om to genieten van de Marino- muziek en den fraai geillumincoHcn tuin. Dicnzolfden uvond gaven do machinisten in hun clubgebouw een feest, dat naar men ons mededeelde, zeer collegiaal was en tot laat in den nacht dunrdc. Zaterdagavond luid do feestviering plaats van de onderofficieren in «Central* en van de minderen in .'t Centrum*. Laatstgenoem den hadden hun vereenigingspunt op hei Havenplcin, trokken om half zeven met hel muziekkorps van «De Kujjter* aan het hoofd gczamonljjk naar het met vlaggen en groen versierde lokaal. Daar aangekomon, cr waren ongeveer 150 Nrderlandsclio- en evenveel Duitsche korporaals en minderen vcreenigd, werd er bier en sigaren rondgedeeld en toen allen een zitplaats Itadden gekregen, opend» do korp.-ziekenverplogor J. van Donn-laar ine oen kort woord dit feesteljjk samenzjju. Daarna verkreeg do korp. der mariniers G W. K. B. Schulze het woord, dio in de Duit sclie taal de vergadering toesprak. Hjj riep de Duitsche collega's oen harteljjk welkom toe, hoopte dat xjj recht kameraadschappelijk mochten feestvieren on stelde een driewerf hoerain voor do Duitsche-marine, waaraan met geestdrift werd voldaan. De ober-wacht meistersmnat Kitchcr dankte daarop zjjn Ncderlundachc kameraden voor de harteljjke ontvangst en op zjjn beurt hief hjj aan een lebe hochvoor do Koderla» dsCbo marine, waarmee allen eveneens instemden. Hot ve dere gedeelte van den avond was gcwjjd aan de gezelligheid en hot variété-gezelschap van den heer Nieuwenliuizuii, van Botterdam, wist door zjjn muziek, grappige voordrachten, enz. do vrooljjkheid or wel in te houden. Hierop volgde een dansje (er waren ook een 50-tal dames tegenwoordig) en dit ulles werd afgewisseld met het drinken van oen glaasje bier en het verorberen van broodjes met kaas, rookvleesch, enz. Het was een hoogst gezel lige en amicalo lecstavond. l)c onderofficieren kwamen des avonds 8 uur in de eveneens net versierde bovenzaal van bet café .Central* te samen. Het mu ziekkorps van ,De Kuyter", onder directie van den heer C. H. J. Van don Bogaerile had op het halcon plaats genomen, de gasten en gastheeren zaten aan drio lange tafels in do zaal broederlijk dooreen. Hel muziekkorps begon met het spelen van het Duitsche- er Nederlandsche Volkslied, die staande aange hoord wonion. Nadat er bier en sigaren rond gediend waren, opende de Voorzitter van het foestcommilé, da 3ergcant-schrjjver I*.J. Ton nessen do bijeenkomst, daarbij don wensch uit sprekende, dat de avond in vrooljjko stemming doorgebracht worden en een onvergotoijjken indruk mocht achterlaten. Do schipper 1'. .1. Voogd daarna het woord nemende, seide dat do Voorzitter de Duitsche taal niet machtig was, waarom hjj de Duitsche kameraden in hun moe dertaal een harteljjk welkom toeriep, wenschen- de dal de dagen, die jj aan Helder doorbrachten, in aangename hcrinrcrir.g mochten bljjven. Spreker noemde het een voorrecht, dat het Z. M. den Keizer behaagd had een vloot naar onzo haven to zenden, waaruit bleek, dut de vriendschap niets to wenschoo over liet, de beide vlaggen naast elkaar kunnen Wapperen en do manschappen der vloten als Stoom vaartber ichten. Het stoomschip .Prins Hendrik*, van Bata via n. Amst. vertr. 14 Juli v. Port Said. Het stoomschip «Kloris-, van Batavia naar Amsterdam*, pa«s. lt Juli Dungeness. liet stoomschip .Koningin Wilhelmina', v. Amst. n. Batavia, pass. 10 Juli kaap del Armi. Hot stoomschip »Timor« van Amsterdam nuar Batavia, pass. 16 Juli kaap BUnc. Het stoomschip Memnon*, van Ba avia n. Amsterdam, urriv-, 1516 Juli to Suez. Het stoomschip .Koningin Regentes*, van Amstenl.n. Batavia, arr.17 Juli teSouthampton. Marktberichten. Alkmaar, 16 Juli. Aangevoerd 7 paarden I 80 ft 125, 14 koeien en ossen f 170 A '230, 44 nuchtere kalveren f 10 ft 20, 0 v. kalveren f 26 magere schapen f 11 h 24, 17 magere varkens f 14 A f 17 229 biggen f 6.— k 7 50, 5 bokken 8 k 5, 0 kleine bokjes f 0.k 0.boter hoogst betaalde prijs 65 ct., gemiddelde prjjs 60 ct., laagst betaalde prjjs 55 ct., aange voerd kop, kipeieren f 8.25 en f 3.75, eenden dito f 3.per 100, 89 lammeren f 8 k 16. kameraden omgaan. Hij hoopte, dat dit im mer zoo mocht bljjven. Ten slotte s eldo hij achtereenvolgens dronken in op Z. M. den Keizer, op de Keizerlijke Marine en op de kameraadschap der Dnilsche en Nederlandsche marinemannen. Met geestdrift Word telkens con driemaal Lelie hoch I aangeheven. De torpedo-oborsteuerinann Braune beantwoord de deze toespraak met te betuigen, dut het hun hoogst aangenaam was een Hollansche haven te bezoeken hjj dankte voor de onder vonden kameraadschap en verzekerd»', dat wanneer Hollanders Duitschland bezoeken, zjj een goedb ontvangst znllen vinden en st*dde een dronk in op de Hollandschc kame raadschap. Even daarna nogmaals het woord beko mende, stelde hjj voor oen Lebe hoch 1 aan te heffen voor H M. do Koningin en den ins-Gemuul, waaraan door allen voldaan ird. Do muziek speelde daarna het .Wil helmus", <lat staande aangehoord werd. Nadat deze toespraken waren gehouden, onderhield men zich met gezclligen kout on het drinken vun oen glas bier, terwjjl de muziek dan niet onverdiensteljjk eenige mu zieknummers ton beste gaf. Umstreeks half tien verliet men do feestzaal, om een ovatie te brongen aan de beide vlootvoogden. In optocht, met het muziekkorps voorop, voorzien van fakkels on lampions, begaf men zich langs den Kanaalwcg en do Hoofdgracht naar het directiegebouw, waar de Duitsche vice-admiraal de gast was van den schout- bjj-nucht. In d»>n voortuin gaf de marine-kapel muziekuitvoering. Door don stoet werd voorbjj het directiegebonw gedefileerd en op len havendijk stand gehouden, waar de volksliederen uitgevoerd werden. Do beide vlootvoogden on verschillende hoofdofficieren -erscheuen in den voortuin. De schout bij-nacht betuigde zjjn flank voor de ge brachte hulde aan den kapitein der mari niers, J. Vt ijnaiids, onder wiens leiding dit geschiedde, waarop men, onder toeloop van groote menigte, weder naar het feest lokaal terugkeerde, waar inmiddels de tafels ar het soupér waren aangericht. Alsnu ird de inwendige mensch versterkt, om •uwe krachten to verkrijgen tot voortzet- g der feestelijkheid. Gedurende het souper kwamen vier hoofdofficieren, n. 1. de kapiteins luit. ter zeo H. Hacker, W. J. de Hrujjnc, W. Romer en do fregiittcn-kaptan vun de KrilhjutRecku, ecu bezoek aan de feestvierenden brengen. Do lieer Backcr hield in 't DuitecU een toespraak, waarin hij den wensch uitte, dut er immer vriendschap moge bljjven bestaan tussclien de onderoffi cieren dor beide natiën. Do hoer Recke sprak oen woord van waardeering voor do harteljjke ontvangst to Willemsoord. Kr werd onder scheiden* malen ,1/obe hochaangeheven voor dc beide admiralen, voor kolonel Backcr, ii-r koningin Williclmiiia, enz. enz. Kr kwam geen einde aan. Nailat de hoofdofficieren vertrokken waren, die ook tien 1 czoek brach ten aan do in ,'t Centrum* vergaderden, werd do bierfuif voortgezet. Het werd toen hoe langer zon vrooljjker, voordrachten wer den gehouden, cliunsonnetten gezongen, piano gespeeld, totdat het uur van scheiden was gekomen. Eén zaak willen we nog vermelden. Opperschipper Do Jong, dio 17 Juli 36 dienst jaren had, werd gefeliciteerd en een gloeien- Ie ovatie gebracht, zoowel van Duitsche-als DUrQ0rlljK0 StcMu Q01Ï1. 10X01, Visscherpberichten. Nieuwcdiep 15 Juli. Aangebracht d.or 41 kordera 10 tot 40 it-iks itroo'e long p. at 80 a 00 root. 20 tot 8 i urddelm. tonir p st 80 n 40 ceol, 20 tot 1' 0 kleior tong p. at 10 15 ceut, 1 tot 5 atnka rog p at. f I, 5 stokt tarbot p at. f 3,50 a f C. 1 lot 6 mand kleine schol p m l 1,2 i a f 2, 1 tot 4 mand ichar p. m. f 1.50 a f 1.75. 1(1 Juli. 150 korden niet 10 tot 60 atnka groote tong p at. 70 a 81 eent. 8!> tot 150 middelin tong p at 20 80 ceot, 20 tot 150 kleine tong p, at. 8 a '0 cent, 20 mnnd middelm, ach il p. m. f 6 n f 5,50, 8 tot 10 mand kleino schol p. ra. f 0,80 a f 1,50, 2 tot 8 mnnd achar p m. f 1,50 a f 1,75, 1 tot '0 stokt rog p. at. f 1,10, 15 atuka tarbot p. at. f 8.50 a f 6. '8 Jnli. Niefa binnen. 376ste Staatsloterij. Trekking van Maandag 18 Juli. No. 4937 f 20.000. No. 6500 f 2000. No. 1441, 4752 en 13593 elk f 1000. No. 8461 en 20631 elk f 400. No. 17254 f 200. No. 2781, 10136 on 12927 9lk f 100. Burgerlijke stand gem. Helder. Ven 15 tot 18 Juli. BEVALLENL. Tauis geb. bakker, z. E de Graanw geb. Heldrr, t A. de Wijn geb lammert, i. M. S. Stuart geb van Kruiatum, 2 d N. Vollmer geb. Leijen. 2 d. M. P Hniiman geb. van der Etch, i. G. Grenier geb. van Strantin, d. E. Hakker geb. Bakker, d. A kramer geb. Kiexeling, d N. Simouie geb. lliraket, z OVERLEDEN M. Maret wed. P. Burger, 7« j R. 1 K, H. Roerdomp, 84 j. A. Stroomer, 11 m. M. Kra- I Hollandschc zjjde. Woensdagmorgen te half elf vertrekt het eskader van hier naar do Shetlandscho eilan den en vun daar naar Noorwegen, otn 12 Aug. weder in Kiel terug to zjjn. Do torpedoboot S. 115 vertrok gisteren naar Wilhelmshaven ten einde eenige zieken over te brengen. Geene. Aangiften van 9 Juli tot en met 15 Juli 1901. I ONDERTROUWD GETROUWD: GEBOREN Cornolis z.v. Augustjjn Dekker on Jacoba Krjjnen, (den Hoorn,) Leentje 1'etronella, d.v. Jakob Kikkert en Krjjntje 1'etronclla Witte (den Burg). OVERLEDEN: Hendrikje Koppen,oud 51 jaren, weduwe van Pieter Koning (Oosterend.) Vervolg der berichten. Te 3 uur 31 minuten vertrok gistermiddag uit 's-Gravonhago do extra trein van het Staatsspoor met do Duitscho zee officieren en Vrydagavond vergaderde in het B >nds- verdero gonoodigden aan het gala-diner ten ^bouw do onderafdeclin» don Ned. R. l'alcizo liet Loo." I Volksbond «Joannes do Deo' fonds tot D. «peci.le trein bracht <io gasten gister- "ttkoering bij oerlijden. De president, de avond circa hall tw.u.11 in da Kcaideatie terug, VV-K Ligtenngen, opende de vergadering Hij bet gala-diner breit H. 51. de Konin- v«n "«'kom aan de loden en gin de geaondboid ingealeld van Keker Wil. k°" genoegen don cerladigen voorattgang helm en de D.tit.cl.e marine, «elke dronk »»tt het fond. con.latccrcn. Na lering en beantwoord werd door admiraal Von Kö.ler goedkeuring die zjjn diepgovoelden dank bracht voor de vereerendo ontvangst en gewaagdo van do sympathie, welke de Duitsche officieren in ons land hebben ondervonden. Iljj vroeg eer biedig verlof do gezondheid van 11. M. ou het Koninkljjk Huis te mogen instellen. Men vernoemt dat admiraal Von Koster ris cn den penningmeester hel jaarverslag uitgebracht, waaruil bleek dat het aantal leden gestegen was van 226 lot 413. De wekclykschc ontvangst bij het begin van het boekjaar was f 8.17, bjj het einde bedroeg die f 15.96. Aan contributie, polissen en rento werd ontvangen f 636.30'. Do behaalde benoemd is tot Grootkruis van do orde van w,nsl was f 558.31fc. Aan de leden wordt 537a den NoderlandDckcn Leeuw, vice-admiraal j percent der betaalde eotttrtblttte terugbetaald. Frilze en de schout -bjj-naehl Brontin;, Schmidt hooge onderscheidingen in de Oranje Nassauordo bekwamen. De toost van admiraal Von Koster aan het diner to Schovcningen begon met eeno herinnering aan bet vriimdcljjk welkom hom destijds door kameraden der Hollandsclio marine bereid, toen 8 jaren geleden in Mei 1896 Duitsche schepen te Helder binnenliepen. Met een zeer waard eerend woord voor onze zeemacht, dio een verleden heeft zei hjj als nauwelijks »-»-n murino ter wereld, herinnerde hjj do toen ondervon den vriendschap en den tocht o.a. naar Am sterdam met zjjn Kjjksmuscum, waarin de vorsten flor Hollandsclio schilderkunst schit teren. Thans zjjn wjj ging spr. voort gekomen uit 't Zuiden zonncschjjn heelt ons ontvangen in zonneglans hebben wjj Neder land gezien en Bcheveningen nu stralend in gouden gloed. In Vlissingcn kwamen ons duizenden en duizenden menschen juichend tegemoetdaarna trokken wjj door het schoone land zoo kwamen wjj in het keurige .rei zende* 's Gravenhage en thans eindeljjk in Schevcuingcn. Eén geduchte zei de udini- raul bezielt onzo officieren na zulk een ontvangstdat geen beroep zoo schoon is als dat van den zcoman, zoo schoon als men zich een ander nauwcljjks denken kan, want hebben wjj tot plicht, in tjjden van gevaar dc grenzen des vaderlands te beschermen, iu vredestjjd is hel onze roeping vriendschap aan te knoopen, vricnd*chappcljjkc betrek kingen tussclien de nalién te bevestigen. Eu hier in Holland, in Schevcnitigen hebben wjj ondervonden, dut banden van vriendschap on verwantschap ons aan olkaar verbinden. De korenbloemen, op den disch neergelegd (de voorkcurblocm van Keizer Wilhelm I) waren spr. een bewjjs, dat men hier met de Duit .fche natie satncngcvoelt. Deze bljjken van vriendschap eindigde do admiraal heb ben ons hart goed gif laan, en wederkeerig komen wy tot het I lullandeclio volk met de zelfde vriendschappelijke gevoelens in deze gelukkige, schoone dagen. Op ilollHnd's welzjjn en op onze vriende lijke gastheeren zoo eindigde hjj zjjn warm toegejuichte redo. Marine en Leger. De hoofd machinist J. W. M. Ronken is geslaagd bjj het exam.ui voor den rang van olficier-inachinist. Gesleep' door 3 booten van de firma P. Smit Jr. to Rotterdam, arriveerde Zaterdag te Hellevoetsluis het logementschip «Van Galen', welke bodem aan do fabriek der Mautschuppjj In de reservekas is gestort een gezamenlijk bedrag van f 339,28'. Deze kas heeft (boven dien een waarborgkapitaal van f 1500. Deze me ledeelingcn werden door de loden met applaus begroet, vcoral die, waarbjj aan gekondigd werd dat meer dan do helft der contributie kon worden terugbetaald. Tot leden der commissie tot het nazien der reke ningen werden gekozen do heeron G. J. Bosch, D. Duin en A. J. A. Jansen. Een gedrukt verslag zal aan alle Bonds leden worden gezonden. Dc heer Zoetelief, vrcnschte namens het afdeelingsbcstuur, do onderafdeeling geluk met den zoo bjj uitstek gunstigen toestand van het fonds, na een pas tweejarig bestaan. Hjj bracht vooral hulde aan den lieer Ligleringen, voor den jjver, dien hjj als voorzitter voor deze zaak betoont, liet is liern bekend hoo deze, als do z el van bet Uf-8tuur, een groot gedeelte van zjjn vrjjen tjjd opoffert om voor deze onderlinge vcreeniging propaganda tc maken. De leden geven door luid applaus hunne instemming met dit waardeerend woord td kennen. Na afdoening <an eenige huishoudeljjkc zaken werd de vergadering onder dankzegging gi'Bloten. Vrydagoiiddag 1.1. omstreeks 5 uur ontstood er brand iu de bakkerjj ran den heer J. G. Putters aan den Polderweg. De vlatuuien sloeg- n spoedig uit eu de brand d-ed zich crnst'g aanzien, maar toen de brandspuiten van het vrjjwiltig braudweerkorps «Oefening kweekt Kunst'" en van het Molenplein water gaven ei later de spuit van de Vrooiibtrant no^ medehielp was hjj spoedig gebluscht. De schade die aangericht werd, is nog al be- laugryk, want de geheele bakkery en een g-deelle van het woonhuis brandde uit De oorzaak ia onbekend en alles tegen br-ndschade verzekerd. Eigenaardig was het, dat eenige Duitsche maliozen dapper uiudehielpen aan h*t bhtS'chipgsweik. Z. K. 11. de Prins der Nederlanden heeft hut beschermheerschap aanvaard van de vereeniging liet Nederlandsch Zeewezen. Gisterecochtend is te Ambterdamuit de Prinsei gracht opgehaald het lyk van den heer C. Penning, handelaar in comes- tibl-8 en fruit, die jl. Vrijdagmorgen om 3 uur zjjn woning had verlat- n om naar d-r groenmarkt te gaan, om zjjn inkoop te doen. Men vermoedt dat hier eeu misdaad het spel is, daar de som van 1 600. die hjj bjj zich moet heb'ïen gehad, niet op bet ljjk zjjn gevonden. Ontbinding Eerste Kamer. Men meldt uit 's-Gravenbage De Regeerii g beett aan de Kouingin voorgesteld de Eerste Kamer te ontbinden. Bjj goedkeur» g volgt deze maand de slui ting der zittmg. De nieuwe verkiezingen zullen plaats hebben in de tweede helft van Augustus. Men meldt uit Velaen: Nadat de nieuwe spoorbrug alhier zoo wat anderhalf jaar geleden is opgeleverd het nieuwe Btation alhier ligt reeds twee jaar kant en klaar ongebruikt is nu toch een aanvang gemaakt met den bouw van een electrische centrale voor de beweegkracht der brug. Doch daar die bouw ook nog wel eenige maanden zal u .uhouden, wordt met spoed een hulpcentrale gereed gemaakt om de brug spoediger iu gebruik te kuuueu nemen. Zondagochtend geraakte te Krom- meniedyk de slager v. E., van Uitgeest, met paard en kar te water, doordien het paard schrikte van een bos stroo. De ge broeders G van Uitgeest, die in de naby- heid in 't land werkzaam waren, boden terstond de behulpzame band, en het mocht gelukken den heer v. E. en 't paard met de kar weder op bet droge te brengen doch één der genoemden helpers deed daarbjj een noodlottigen val, en overleed weinige minuten daarua. Roermondsche politie. Voor het kantongerecht te Roermond stond terecht de agent van politie V., aldaar, teg- u wien door den hoofdagent van politie, Voorhorst, procea-verbaul was opgemaakt, wegens openbare dronkenschap. De zittingzaal was stampvol belangstel lenden, waut een 5-tal geloofwaardige getuigen beweerden dat V. niet dronken was geweest. Het 0. M., waargenomen doormr. baron Van Ht einstra, wees er op, dat er bjj het politiekorps thans zoo'n slechte atmosfeer heeischte, dat de toestand onmogelj]k lan ger meer kon duren. Z. E. A. vroig dan ook vryspraak, waarop eeu «gesmoord* hoeratje uit het publiek opsteeg. De visschershaven te Scheveningen wordt waarschjjnlyk 1 December a.s. iu gebruik gesteld. Een welbekende tabaksfirma te Rot terdam heeft de welwillendheid gehad om niet alleen aan de bemanning van de Ned. oorlogsschepen een ruim monster tabak van goede kwaliteit te zenden, zoodat onze Jantjes een aardig pjjpje stoppen kunnen, maar ze heeft ook voor de achtduizend Duitsche zeelieden die te Nieuwediep en te VlissiDgen binnenloopen, een hoeveelheid tabak en sigaren beschikbaar gesteld. Den officieren der Duitsche vloot, hier te lande vertoevend, vereerde zjj een aantal exem plaren Tan een prachtalbum met photo- grafi-.ën naar schilderyen van Nederland sche meesters en met afbeeldingen van fraaie gedeelten van ons land. Zijn vriend doodgeschoten. Pe milicien F. St. van het le reg inf., die ter gelegenheid van bet Pinksterfe- sf te Ter Apel zjjn vriend bjj ongeluk dood schoot, is door den krjjgaraad veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf wegens het veroo-zaken van den dood van een ander door schuld. Een landbouwer te Krabbendyke is met zjjn arbeiders overeengekomen om niet meer, zooals iu Zeeland veelal de gewoonte is, bjj het dorschen van koolzaud r»f karwjj j-never of bier te schenken, maar het daarvoor anders u:tgageven geld over het uurloon om te slaan. De arbeiders ontvangen een daardoor niet ge ringe loonsverhooging. Bij de rechtbank te Elaarlem is in gediend het rapport der scheikundigen over de vergiftiging te Haarlemmermeer. De aanwezigheid van vergift in de ingewanden is geconstateerd. Zondag was te Parjjs de tempera tuur nog hooger, dan reeds de laatste dagen het geval was Er deden zich vele gevallen van zonnesteek en bewusteloosheid voor in het geheel bezweken 30 personen. Te Kopenhagen zjjn per stoomschip »Tjaldur< elf man van de 19 geredden van de »Norge« aangebracht. Onder hen bevond zich de eerste stuurman van het vergane schip, die met de boot, waarin de 19 schipbreukelingen waren opgenomen, acht dagen op den oceaan rondzwalkte, vóórdat de boot door een Noorechen schoe ner werd opgemerkt. Gedurende di-n tjjd stonden de menschen eeu oiibeschrjjfeljjke ellende uitde meesten hunner wliren ge heel naakt, zonder eenige dekking of be schutting, voedsel whs in zóó geringe hoeveelheid aan boord, dat men den tweeden dag reeds niet meer tc eten had. Boven dien heerschte er menigmaal hoogloopende oneenighi-id onder de opvarenden gelukkig wist de stuurman den vrede telkens weet te herstellen men had eerbied voor zjjn bekwaamheid als schipper, wetende dat de boot van zjjn hand ufbankeljjk was Meermalen zag men vreemde schepen, doch het mocht nimmer gelukken de aandacht der bemanning te trekken. Hoe hoog nood ten slotte steeg, kan bljjken uit het feit, dat men zich als wolven wierp op een plank in zee, waaraau zich schelp dieren hallen vastgezet. De uitputting was dan ook zóó org, dat de mannen niet meer iu staat wuren de riemen te hanteeren. Van dez« 19 man moeten vourloopig nog acht personen in het hospitaal bljjven ter herstelling van de doorgestane ont bering. Een aardschok die 12 seconden aau- hield, is Woensdag te Briacfon gevoeld. Van verecbeidene huizen zjjn de schoor- sfetnen afgerukt, de muren gebarsten en plafonds ingestort. Vooral veel schale be kwamen de oude kazerne «Sainte Cathéri- ne< en eenig» in aanbouw zjjude huizen. 1'ersoonljjke ongelukken van ernstigen aard kwamen niet voor. Te Bordeaux hield de schok, 's middags om 3.10, drie seconden :t«n en werd voornamelijk in den omtrek •Ier stad gevoeld. Te Tarbes, 190 kilome ters Zuid-Oostelyk van Bordeaux gelegen, nam men hen» ter zullder tjjd waar en ook te Pau zjjn dien dag aardschokken gevoeld. Een moordaanslag in Rusland. Petersburg, 18 Juli. Op den vice-gou- verncur van Elisabethpols, Andrejef, werd te Agdschakent, in een druk bezochte straat een moordaanslag gepleegd. Andrejef werd door zes schoten in den rug gewoud en was dudelyk dood. moordenaars zjjn outkom*n. Een tegenspraak. Tokio, 15 Juli, Officieel. Het bericht in Europa verspreid, dat gedurende een uach- telyken aanval op 11 Juli de Japanners voor Port Arthnr met een verlies van 30.000 man zjjn afgeslagen, mist iederen grond van waarheid, daar, ongerekend kleine voorposten-gevechten geen enkele ernstige aanval op de Russische stelliugen op genoemden datum is gedaau. Petersburg 15 Juli. Generaal Sakharof bericht: Op den 13en dezer werden by een verkenning, vyf of zes Japansche ba taljons en vijf escadrons, in het dal van de Zioessahe bivakkeerende, door Russiiche troepen overrompeld de vyand trok onder aanhoudend vuren onzerzyds, in wanorde op Kaitsjou terug. Later had nog een trefien plaats op door bovengenoemd dal naar Kitsjou voerende wegen10 Russen werden gewond. Strijd om Port-Arthur. Petersburg, 15 Juli. De Russische Te- legrafeu-agentur verneemt uit Moekden Volgens hier ontvangen berichten deden de Russische troepen op 3 en 4 Juli by Port-irthur op den rechtervleugel der verdedigingslinie een aanval op de Ja panners, waarbjj zjj de Japansche troepen terugdreven en de oostzyde van het Luog- wanghodal bezetten. Op den 6 Juli werd een hoogte bezet door de Russen, die den Lungwaugho pas beheerscht. De Russische verliezen waren onbe duidend. De Japanners verloren, naar Chi- me/en meldden, in die dagen ongeveer 200U man aan dooden en gewonden. Sedert het begin van het beleg hebben de Japanners nog geen positieve resul taten gehad. Het Russische hoofdkwartier heeft tand artsen ontbodeu. De soldaten hebben uameljjk erg vau kiespijn te ljjden, «ten gevolge van de vochtige nachten en de moerasachtige uitwasemingen." De correspondent van de Daily Express seint uit Tokoi: De toebereidselen voor het vieren van den val van Port-Arthur of het verslaan vau generaal Koerop3tkin's leger daar gelaten wat van beide het eerst zal ge beuren gaan lustig hun gang. Al de fabrikanten van lampions zjjn bezig om er duizenden af te leveren van allerlei vorm zooals torpedo's, granaten, oor logsschepen en kanonnen. Duizenden men schen zjjn de bosschen ingetrokken om takken en bladeren te halen voor de ver siering van de huizen, en de vlaggemakers zjjn ook druk doende, want er is een sterke vraag naar Japansche en Engelsche vlag gen. Allerwegen verwacht men de vieriDg vau de heuglyke gebeurtenissen alsof er sprake was van een vasten feestdag, en nergens oppert men den gerirgsten twjjfel dat het anders zou kunnen loopen. Vele welgestelde lieden te Tokio zlp van plan, zoodra Port-Arthur gevallen is, de vesting te bezoeken, m-t name zjj wier bloedverwanten daar vechten. Ziekten in het Japansche leger. Verschillende correspondenten deden mede, dat het Japansche leger groote ver liezen lijdt ten gevolge van ziekten. Vooral de cholera en de dysenterie zouden tal van slachtoffers maken. Deze ziektegevallen zouden de bewegingen vau de Japansche legers in belangrjjke mate belemmeren. Gedeputeerde Staten hebben de verordening teruggezonden met eenige opmerkingen, hoofd zakelijk de redactie betreffende. Na voorlering overeenkomstig de opmerkingen van Ged. Staten met uitzondering van art. 19 do ligging der vloeren van gebouwen door een bepaald peil wordt de verordening opnieuw vastgesteld ter nadere goedk. vun Ged. Staten. VII. Vaststelling verordeningen heffing en invordering schoolgeld voor het Herhalings- onderwjjs. Deze verordeningen waren vastgesteld tot 1 Octobcr 1904, zoodat opnieuw vaststelling noodig was. Deze volgde, daar geene artikels- gewijze behandeling verlangd werd. VIII. Voordracht 2 leden v.h. College van zetters. Deze wordt samengesteld als volgtNo. 1 J. S. Kcyser Rz. en D. Bakker Pz.No. 2 C. Bakker Wz. on W. C. RejJ. IX. Benoeming ambtenaar belast met be diening telefoonkantoor to den Hoorn. By tweede stemming wordt benoemd met C stemmen mcj. Cornelia Dogger Sd. X. Benoeming klokkenist te den Hoorn. Hiervoor hadden zich geene sollicitanten aangemeld, waarom B. W. hebben gevraagd of do Gemeente-veldwachter W. Duinkor klokkenist wil zijn tegen een salaris van f 15 per jaar, waarop bevestigend is geantwoord. Alsnu werd met algemeene stemmen benoemd W. Duinker. Alvorens het volgende punt der agenda te behandelen, wordt op schriftelyk verzoek van den heer C. van 't Hof, directeur van het Rjjks Post- en Telegraafkantoor, besloten de postbode C. Vos te Ondesehild, te benoemen tot plaatsvervangend telefonist aldaar. Ook wordt tot 1 Augustus op diens aan vrage verlof verleend tot 1 Aug. a. s. aan den lieer C. Rab, Gemeente ontvanger. Tot dien datum zal het kantoor worden waar genomen door den heer Baumann, ontvanger der directe belastingen. XI. Benoeming Gemeente-secretaris. De aanbeveling bevatte twee namen1. J. Ruibing te Leeuwarden2. A. F. Stroink te Stcenwijk. Bjj eerste en tweede stemming werden telkens 5 stemmen uitgebracht op den heer J. Ruibing en 5 op den heer A. Lange- veld, ambtenaar ter secretarie alhier. Bjj loting besliste het lot ton gunste van den hoer Ruibing. Bjj de rondvraag vraagt de heer Mets verplaatsing van een lantaarn tc Oudt-schild, noodig geworden door de ver bouwing der R.-K. Kerk aldaar. De heer Dros zegt, dat bij de beproeving der brandspuit te de Cocksdorp, gebleken is, dat deze onvoldoende werkt cn vraagt aan B. W. daarnaar onderzoek te willen doen. Do voorzitter is het volkomen eens met den heer Dros en zou eene nieuwe spuit wcnschen, als de kosten niet zoo hoog waren. Nadat de heer Dros nog heeft gewezen op ongunstige ligging van de Cocksdorp ten opzichte van den Burg en van de andere dor pen, zoodat bjj brand moeiljjk hulp van elders kan komen, verlangde niemand meer het woord en werd do openbare vergadering ge sloten. Gemeenteraad van Texel, Zitting van den 16en Juli 1904. Voorzitter de heer H. W. de'Joncheere, Burgemeester. Loco secretaris de heer A Langeveld. Aanwezig 10 leden, afwezig met kennis geving de heer S. P. Koning. Na opening werden do notulen gelezen en met con kleine wjjziging goedgekeurd. Vol gens de aanteckcningcn zou de wethouder C. P. Keijser gezegd hebben, dat een tweede wegwerker overbodig was dit moest zjjn in den zomer is or niet zoo veel werk op de wegen, zoodat dan een tweede wegwerker niet noodig is. I. Mededcelingen. Ingekomen stukken. Ingekomen was een schrjjven van den Commissaris der Koningin, meldende, dat J. Reuvers, te Eierland, tot onbezoldigd veld wachter is benoemd. Verder werd door den Voorzitter medegedeeld a. dat op den 2len Juni kaavorificatie gebonden bjj den gemeente-ontvanger en bjj dc haven-directie. In kas was resp. f 2784,40 en f 804,99. Alles is in orde bevonden. b. dat de voorzitter, na tweemaal to ver- geefsch afgelegd bezoek bjj den heer schout-bjj-nacht tc Helder, ingevolge het voorBtcl van den lieer Mets, heeft ge correspondeerd over het schietvlot op do reede van Texel, met het verzoek maat regelen te willen nemen ter voorkoming van ong<lukkeD. Hierop is geantwoord dat men door wegneming van de schorp» kanten van het vlot, het gevaar tot een minimam zal trachten tc beperken overigens is men van meening, dat het gevaar minder groot is, dun beweerd wordt. Ken en ander wordt voor kennisgeving aangenomen. II. Aanbieding Gemeenterokoijing 1903. De rekening in ontvangsten f 83980,19' en in uitgaven f 83764.96 aanwijzende, wordt gesteld in handen eener commissie. In staande uitda heeren Bakker, (voort.,) Kecsom en Zjjm. III. Idem rekening Algi-ineen Armb stnnr. Deze rekening, in om»angsten f 3681,58 en iu uitgaven f 4022,71 aanwjjzendc, wordt gesteld in handen eener commissie, bestaand».- uil de heeron Dikkers, (v»>orz..) Dros en Roeper. IV. Vaststelling kohier schoolgeld 3e kwar taal en suppletoir kohier 2o kwartaal. Het eerste kohier wordt vastgesteld oen bedrag van f 672.60, het tweede tot een van f 0.20. V. Ontrekking grond aan den openbaren dieost aan de Koog en verkoop aan C. Knip, aldaar. Op voorstel van B. on W. wordt besloten bedoelden grond te onttrekken aan den open baren dienst en dezen voor f 6 te verkoopen aan C. Kuip. VI. Wjjziging Bouw-cn Woningverordening. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. iVoar Oott-Indië Verzeodhigtweg. Dstum der ter po«t-be*org. 20 Jal> 89 Jol. p. zeepost vis Amiterdem p. zeepost vit Rotterdam p. Holl msil vit Geuna p. Holl. mail vit Mtrteille p. Frtoiche mail vit Mtrteille Nter Ptlembtog, Riuuw.1 Bankt Billiton et Z 5V v Afd van Borneo, p. Engeltcbe mail vim Prinditi p Holl. mtil vit Genot Nttr Atjeh en de Ooitkut j van SamatrtJ i p. Engclsehe mtil via Orinditi eiken Vrijdag p. Holl. mtil vit Genua 26 Jnli p. Duitsche mtil vit Ntpelt*) 2 Aug. Alleen naar Atjeh, Snmttrt't Oostkust, Ptlembtng. Riouw, Bankt, HilLton cn Z-W. Afd van Borneo. Het overige gedeelte van Ned. Oott-Indië wordt tlletn op verlangen der afzenders vit Ntpelt verzonden. Naar Guyana (Suriname) p. reepost vit Amsterdam 26 Juli, 7.'*»v. p. mtil over Engeland I 1 en 16 Ang. 7.'*»v. p. mtil vit St. Naztire 7 Ang 7. Naar CurafaoBonaire en Aruba «6 Julil lé'stv. Tijdat. der ltit. kuil »/h Po«tk. S.SO'u 8 80'smor 7— '«nv. 11.80'smor eiken Dinadag to Vr»jdag 26 en 80 Jnli 8.80 nam. 7.—W p. zeepost vit Amsterdam p. mtil via Southampton p. mail via Hamburg (alleen op verlangen der afzenders). Naar St. Martin, St. Euttaliue en Saba t p. zeepost via Amsterdam 26 Jnlij 7.'eav. p. mail over Engeland I 1 en 15 Ang.j 7.—'eav. Naar Kaapland, Natal, Oranje- Rivierkolonie on Transvaal: eiken Vrjjdag, 3.30 's nam. Voor Hr. Ms. .Nautilus" naar C a d i x 21, 25 en 28 Juli, 7.— uur 'sav. Aanbestedingen in Noord-Holland. 28 Juli 1904. Haarlem 11 ure. Het minist. van W. H. en N., aan het gebouw van liet prov. best.het bouwen van tweo opzichterswoningen, oeno werkplaats, eene dubbele woning voor gezinsverpleging on een gebouw voor anatomie op nader aan te wjjzen plaatsen op de terreinen van het te bouwen geneeskundig gesticht Duin en Bosch, te Castricum; bestek en teek. ad. f 1.50 ver- krijgbaar aan het lokaal van h t prov. best. cn aan het bureau voor biitenlandsche pas poorten op het stadhuis te Amsterdam aanw. 19 Juli nam. 12.3') ure, op het terrein aan het einde van het nieuw gemaakte zjjspoor te Castricum. Donderdag, 21 Juli, hopen w ^5 wjj den dag te herdenken, dat kS» onze Zwager en Zuster C. GRIEK 3* G. GRIEK BEUKENKAMP, te Amsterdam, hunne 26 Jarige jarigs Echtvereeniging mogen vieren. Helder, 19 Juli 1904. Namens Zwager en Zuster, R. ROERDOMP. C. ROERDOMP GRIEK. Geboren: J0HANNES LEBERTUS, Zoon van C. SIMONSE, N. SIMONSE—HANKXS. Helder, 16 Joli 1904.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 2