KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel, WIerIngen en Anna Paulowna. Waarschuwing DE ZIGEUNER. No. 3280. Zaterdag 23 Juli 1904. 32ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat Telef. 59. Bureau: Koningstr. 29. Interc -Telef. 50. V Abonnement Vliegend Blaadje p.8m. 50 et.,fr.p.post 75 ct.,Buitenl. f 1.25 g i Zondagsblad 37'45 >0.75 Modeblad 55 80 0.90 Mozik. Bloemlezing» >>60 85 >0.90 Voor 't Buitenland bg vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgeven: BEBKHOUX Co., te Helder. Ruraaiii Speoratraat. Advertentlön van 1 tot 4 regels25 Cent. Elke regel meer6 4 maal geplaatst, 1 maal gratis. Bewgs-exemplaar 2'/, Ct. Vigletten ea groots letters worden naar plaatsruimte berekend Adyertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan het Bureau bezorgd zijn. Projectielen, scherven, ban den, looden kogels, enz., welke gevonden worden op H ET BALGZAN D, op de Texelsche kust of uit zee worden opge- vischt, zijn 's Rijks eigendom hij, die zich deze voorwerpen toeëigent, is derhalve strafbaar volgens de wet. Het oprapen en vervoeren van geladen, niet gesprongen projectielen islevensgevaarlijk, ook voor de omgeving van hem, die zulks verricht. De Kapitein, Commandeerende Officier van het detachement Pantaerfort-Artillerie, J. L. KANNEFT. Indische Fenkrassen. Auteurereeht uitdrukkelijk voorbehouden. 69. Na eene lekkere echt Indische rijsttafel bij myn vriend don Djaksa, vertrekken wy heden om 3 uur 30 min. met den boemeltrein naar Bandoeng. Myn gastheer was toevallig in feeststemming en wel omdat hy vanmorgen uit Buitenzorg eon telegram ontving, waarin zyne overplaatsing naar liet heerlyke Sooka- boemi gemold word. De lezers, die zich nog wel herinneren stillen uit vroegero Fenkrassen, hoovcol aan genamer dit plaatsje is dau 't stille Tjiandjoer, kannen zich dus wel begrijpen, dat genoemde verplaatsing tevens als eene welverdiende onderscheiding mag worden aangemerkt. Wij wenachteo den Djaksa dan ook veel geluk en een aangenaam vorblyf ginds, over tuigd, dat hy er spoedig zoor goede vrienden zal zyn met den sou veelzijdig ontwikkelden Fatib, u ook reeds bekend. Aan het station Tjiandjoer ontmoetten wy 'n paar officieren van den Genoralen Staf, die terugkwamen van eene verkenning in 't gebergte. Zy vertelden, dut er bjj het depar tement van Oerlog verschillende maatregelen werden genomen tot handhaving onzer neu traliteit en dat vooral het bekende kolensta tion Sabang op Poeloe Weh, ten noorden van Atjeh gelegen, ala 'n uiterst gevaarlyk punt beschouwd werd. Do heeron geloofden echter niet, dat, mocht de oorlog tusschen Rusland en Japan gelocaliseerdblyven, d.w.z. als de overige mogendheden zich strikt neu traal houden, dat dan een der beide oorlog voerende staten door schending onzer onzijdig heid zich het gov&ar van kryg ook met ons en misschien nut nog anderen, op den hals zouden willen halen. Van Tjiandjoer, dat op 439 meter hoogte gelegen is, gaat de spoorlyn in oosteljjke richting en daalt men voortdurend tot de halte Tjirandjang, op de vlakte van Tjihea. Vóór men by deze halte komt, wordt de viaduct over de Tjisokkan gepasseerd, be staande uit een midden»punniug van 54 meter leDgto en aan beide zyden twee spanningen van 8 meter. Het is een griezelig gezicht, wanneor men uit het coupóraam het riviertje, een zytak van den Tjitaroem, op 86 meter beneden zioh ziet stroomen, terwyl rechts en links van de spoorstaven bjjna geen ruimte is, zoodat een déraillement de noodlottigste gevolgen zou hebben. De toch al niet snel rjjdende boemeltrein passeert natuurljjk dit gevaarlyk punt uiterst langzaam. Men is hier op 250 meter boven de oppervlakte der zee. Na vervolgens de balten Tjirandjang en Tjipeujeum voorbygestoomd te zyn, passeeren we een nog ijzingwekkender punt, n. 1. de viaduct over den Tjitaroem, een der belang rijkste werken op 't gebied van bruggenbouw op Java. Deze bestaat uit drie openÏDgen, ieder wyd 51 moter, torwyl do spoorstaven liefst op 60 meter boven do rivior zyn gele gen. Urn u een juist begrip van di-zo ont zettende diepte te geven, herinneren wy ook in deze Pcukras aan don 80 nieter hoogen Huagschen kerktoren Voor den bouw van dit reusachtig viaduct werd een inillioen kilogram yzer en staal gebruikt. Deze bijzonderheden werden my welwillend verstrekt door een zeer spraak- zamen lynopzichter der Utaatspoorwegen. Wc zijn hier gedaald tot de hoogte van Buitenzorg, 247 meter boven do oppervlakte der zee, doch beginnen thans weer te stygen, wat o.a. dadelijk aan liet nog langzamer rijden merkbaar wordt. Te Tjipattat krygt de trein zelfs twee locomotieven, één vóór en één achter, de laatste dus om te duweD. liet uitzicht Noord en Zuid is indruk wekkend mooi, doch wy kunnen er niet al te veel naar kjjkeD, omdat ooze vriend do opzichter, nadat hy gehoord heeft dat ik van «de pers' ben, my verder niet mot rust laat en zooveel technische by zonderheden meedeelt, dat ik er wel twee lange Fenkrassen mee zou kunnen vullen. Voor myn fatsoen schrijf ik maar alles trouw in het reporterboekje op, met het vaste voornemen echter, er maar heel weinig gebruik van to maken. Het baanvak Tjipattat-Fadalarang is vol gens mijn kofïicklctirigen zegsman liet moei lijkste gedeelte, dat nog op Java werd aan gelegd het traject is lG'/j kilometer lang en bestaat uit 51! rechte stukken en 55 bogen, waarvan er 25 met 150 motor straal. Wie het soms niet goloovcn wil, kome het hier dan maar nameten 1 Ook moesten er op dit gedeelte der lijn hellingen ran 1 op 25 gebruikt worden men doet er net een half uur over en stygt gedurende dien tyd weer tot 696 meter. De balie Fadalarang zal zeker een zeer belangrijk station worden, zoodra de lyn FadalarangFoerwakarta. thans in aanleg, geopend zal zyn. Dan toch wordt Bandoeng over Foerwakarta verbondon met Batavia en, daar men deze nieuwe lijn als de hypothe- nusa kan beschouwen iaii een reclitboekigen driehoek met de lynen BataviaSoekaboemi in Zuidelijke richting en SoekuboemiBan doeng in Oostelyke richting tot rechthoeks- zijdon, begrijpt men zeker wel, dat zeer veel tijd gewonnen zal worden en dat do Nederl.- ludische Spoorweg Maatschappij, die do lijn BataviaBuitenzorg exploiteert, hierdoor ge voelig wordt getreden. We zullen te Bandoeng aan den Chef der Exploitatie van de Staatsspoorwegen permis sie vragen, om met 'n werktrein, dien nieuw aangelegden weg nader in oogenschouw te mogen nemen of dan misschien meteen een tochtje maken door het KrawaDgsche naar Batavia om vandaar Rangkas bitoeng, Serang en Tjilegon in 't Bantamache to bezoeken en ook op Tangcrang in do bekende stroo- hoedenfabriek van Fetitjoan een kijkje te nemen, doch dat is voorloopig nog niet aan de orde. Wo zullen te Bandoeng zooveel te bezien en beschrijven hebben, dat ik bly ben er goedkoop onder dak te komen. Daar is n.1. het Administratiekantoor van de ,Bintang Hindia* gevestigd en de admini strateur, een Menadonces schreef reeds naar Sindanglaja, dat er een kamer voor my ge reed was. Op de balte Fadalarang worden wy ver welkomd door een geweldig geschreeuw van .Tjoklaad! tjoklaad!-, (chocolade) die hier in tabletten van 8 cents verkocht wordt. De op zichter had my verteld, dat eene ondernemende Indo-Europeesche dame, mevrouw v. d. Worm, er hier eeu chocoladefabriek op nahield, heel promitief ingericht, maar uitstekende en gocd- koopo waar alleverend. Zy moet er aan oen tal van iulandors werk geven en daar de cacao hier in Indië zelf groeit en er dus geen dure vrachten en invoerrechten op komen, wordt hier, vooral voor do inlandsche markt, ecno weinig kostbare versnapering gefabri ceerd. Door gebrek aan werkkapitaal echter kan mevrouw v. d. Worm niet uitbreiden, zy zou anders geheel Indië kunnen voorzien. Natuurlyk koopen we 'n tabletje en het pro duct is zóó smakelyk, dat ook een bezoek aan dezo .fabriek'' op myn toekomstprogram komt te staan. Van af Fadalarang stygt men weer tot de halte Tjimahi, op 738 meter golegen. Do velo militairen op 't perron horinnoron er ons aan, dal we by 'n zeer gruute garnizoensplaats ziju. In 1896 geleidde ik tot hier ongeveer 300 militaire gevangenen, die wij niet eon Compagnie Kolon'ule Reserve van Semnrang over zeo naar Batavia hadden gebracht, om ze vandaar verder naar do nieuwe Militaire Strafgevangenis to Tjimahi te transportccron. Het ia reeds te donker om nog iets van de plaats te zion, doch natuurlyk zal ik als oud-officer niot kunnen nalaten, er de kampe menton eens to gaan bezoeken. We hunkeren nu echter naar 't einde der reis. Mijn spraakzame opzichter heeft ons te Fadalarang verlaten en daar er door de snel ingevallen duisternis niets moer van 't natuur schoon te genieten valt, zyn wo bly als wo om 6 uur 11 min. liet ruime stationsempla- cement to Bandoeng binnenstoomen. Er lieorscbt een drukte van belang en wy krjj- gen daardoor al dadelyk oen zeer prettigen indruk van deze plaats. Op 't perron worden wo verwelkomd door den administrateur van hot Kantoor .Bintuug Hindia', den lieer L. A. Knoch, een oud „hockoem toea' (onderdistrictshoofd) van do Minahassa en Raden Wangsapiradja, den onder-administrateur. Ook de verschillende magangs (schrijvers) en kantoorbedienden hebben de beleefdheid ons hier op te wachten, zoodat we geen zorg verder voor bagage hebben, en na een voor- loopigo kennismaking inet allen, in een dos-u- dos stappen en naar de Cbinecsche wyk rijden. In deze drukke wyk toch ligt op het drukste punt het Kantoor van dc Bintang Hindia-, li«-t tijdschrift, waarover we het nog onlangs in Fenkras LX VU hebben gehad. Sinds 1 December j. 1. is het hier gevestigd en dat het op Bandoeng vele vrienden ver wierf, mocht ik don eersten avond van myn vorblyf reeds bemerken. Hot was een gaan en komen van abonné's ter plaatseErg gezellig Bandoeng wordt wel eens het «Parjjs van Java» genoemd en zeker heelt het al dadelijk drie punten van overeenkomst mot do groote wereldstadlo. dat het vrouwelyke geslacht door vele schoono exemplaren wordt ver tegenwoordigd, 2o. dat do dames er zeer wereldsche neigingen hebben en 3o dat men er vele vreemdelingen aantreft. Ik ma ktu dien eersten avond kennis inot Inlanders uit Fulembang, Singapore, Padmig, Rionw, Bau- djerrnaain, Ambon, Mcn.-tdo, Socrabaja, Solo, Djokja. ja zelfs uit Atjeh. De plaats bevalt mij uitstekend, ik voel me hier lekker. In een volgende Penkras Bandoeng. Lt. Clockbnkr Bkousson, b. d. Nieuwstijdingen HELDER, 22 Juli 1904. By Kon. besluit is eervol ontslag verleend aan den commies der postergen le klas F. H. Croes van Thielen, ten post- kautore alhier. Dinsdag 26 dezer zal van bier een goedkoops trein 2de en 3de klasse loopen naar Leiden, Den Haag, Schiedam en Rotterdam en terug. De bus, door den heer A. A. Fles gedurende de kermisweek voor zgn winkel aan den Kanaalweg geplaatst, teneinde daar in gaven te verzamelen voor de Vereeni- ging Liefdadigheid naar Vermogen", heeft opgebracht f 44.35. H t b stuur der anti-revolutiounaire kiesvere nigir g »Neder!and en OranjV te Ht-ld-»r aldus lezen wjj in de dagbla den bueft zich tot den Mioiater van Bii nenl. Zaken gewend met een adres, waarin gezegd wordt, dat by de jongste verkiezing voor twee 1 den van de Pro vinciale Staten in dit district een ernstig geval van kiezer^mish-iding is voorgeko men. Da anti-rev. kiesvereeniging Vaderland en Oranje" zou het roomsch katholiek raadslid Terra officieel caudidnat gesteld hebben zonder zgn voorkennis zonder zgn g iedkeuring en tegen zgn uitdrnkkelgk verklaarden wil. De bedoeling dezer candidaatstelling was, aldus zeggen adressanten, de kiezers te misleiden, immers zy geschiedde nadat de- heer Terra, als bestuurslid der Ii.-K. kies vereeniging, mede het besluit bad genomen, geen candidaat to stellen, noch ook aan te bevelen, aan welk beslait de vereischte openbaarheid werd gegeven. Verder he*-t het, dat de brutaliteit, waarmede in dezeu werd opgetreden, zoo ver giug, dat, toen de heer Terra, tot zuivering van den blaam die door een en ander op zgn naam en karakter werd ge worpen, bij annonce publiceerde geen can- did-ituur te willen aanvaarden en den kie zers verzocht, geen stemmen op hem uit le brengen, het bestuur dezer zich noe mende auti-revolut onnaire kiesvereeniging opeulgk bekend maakte, dat deze aunor.ee was valsch en afkomstig van een ander. Stuurlieden-examens. Rotterdam, 20 Juli. Geëxamineerd 11 candidaten. Geslaagdgroote stoomvaart A, 1ste stuurman: li. A. Du-trnhouwer en G. J. Terwiel, 3de stuurman II. Velthuis Groote zeilvaart A, 2de stuurman: Th. de Boer, J. Hazelhuft, L. Lo'uisr en J. Steinstra3de stuurman: U. Velthu's. Ontbinding der Eerste Kamer. De Staatscourant No. 169 bevat het Kou. Besluit, vuu 19 Juli 1904, bet'efïsn- de de ontbinding vun de E°rste Kamer der Stalen -Generaal. Voormeld b-sluit bevat do volgende ar tikelen Art. 1. De Eerste Kamer der Staten- Generaal wordt ontbonden m*-t den 23»l«*n Juli 1904, gelgktyd'g met de sluiting der tegenwoordige zitting. Art. 2. Uo verkiezingen der leden van efue nieuwe Eerste Kanier zullen pluu's hibben op Woensdag 3 Augustus 1904. Onze commissari-'sen iu de verschillende provinciën worden gemachtigd de Hiaten hunner provincie te dien einde in buiten gewone vergadering byeen to roepen. Art. 3. De eerste samenkomst der nieuwe Kamer zal plaats hebben op Dinsdag 20 September 1904. In brand geraakt. Dinsdagavond ongeveer 9 uur is op de Zuiderzee een ongeluk gebeurd. Schipper Postuia en diens knecht van de boot >Scpbie" uit Broekerbaven, geraakten in brand door een defect aan den motor. Door in zee te springen wist de schipp r de vlammen te blusschen en da knecht wist aan boord water te krygen. Te Edaui binnengevallen, heeft dr. De Graaff aldaar alle hulp aan de mannen betoond; zy zyn door de zorgen des burgemeesters in een logement gebracht. Woensdaguio-gen zyn ze onder geleide van een beambte, per rytuig naar Kwadyk, en verder per spoor huiswaarts gegaan. De menschen zagen er deerlyk gewond uit. 0e naaktlooper Men schryft aan het Hbl. De raaktloopers-geschiedeuis is weer aan de orde. Maandag ging een gezelschap jonge meisjes van 14 tot 18 jaar een gezellig uit-tapje maken in het Bloemendaalsche bosch. Het gezelschap was <n de omgeving van hotel »Zomeizorg", waartusschen laag en dichtbegroeid kreupelhout tal van smalle paadjes slingeren, aan 't spelen, toen op eenmaal hevig gillen weerklonk. Eeu der meisjes kwam aanloopen, hevig ontdaan en schreiende: een man waa geheel onge kleed voor haar komen staanEjn ander meisje beweerde hem over den weg te hebben zien loopen, een derde dat. hg tegen een boom gestaan hnd. Het eeiate meisje was intusschen zoo ontdaan, dat zy bet op haar zenuwen kreeg, en eerst met veel moeite in het hotel »Zomerzorg" weer by werd gebracht- De pret was natuurlyk uit en bet gezelschap ging spoedig naar Haar lem terug. Opnieuw gaf het doorzoeken der boschjes geen resultaat. Van het geheurde is aangifte gedaan by de Bloemendaalsche politie. Het is zonderling, dat de man slechts door enkele meisjes is gezien, terwyl an deren, in de onmiddellijke nabijheid, niets hebben bemerkt. De verdichte is bekend. Een confron tatie met een der meisjes kan misschim tot een resulaat leiden. Heidebranden bij Amersfoort. Men schryft uit Amersfoort De groot o en aanhoudende droogte schjjnt voor do stroopers een welkome gelegenheid om eens revanche to nemen. liecds van Woensdag woedt liet vuur in de uitgestrekte heiden tusschen Amersfoort en do Pyramido cn waar men aanvankelijk dacht aan vonken uit een locomotief gewaaid, thans breekt de brand uit op zoo veel plaat sen te gelyk en zóó ver van de spoorlynen gelegen, dat aan toeval byna niet kan wor den gedacht. Men heelt dan nok lucifers o;> de terreinen gevonden cn zelfs zou een dor jachtopzieners reeds oen urrestatio hebben gedaan. Vooral sedert Vrjjdug heeft zoowel het garnizoen uit Amersfoort als liet regiment genietroepen, dat op 'toogenblik in do leger plaats bij Zeist kampeert, liarde dagen gehad, bovenal Zondag en Maandag. Zondag stond de beide op vier, vjjl plaat sen te gelyk in brand en hut vuur verbreid de zich zóó snel, dat alle beschikbare mili tairen van het 5c regiment infanterie onder aanvoering van officieren uitrukten om de vlammen te stuiten, deels door het Maan met takken, deels door vergraven. Om hen te kunnen voorzien van drinkwater, werden do watorwagens uit Amersfoort gezonden. Een oogenblik moet er gevaar hebben bestaan voor do kamp van Zeist, doch dat die ont ruimd zou zyn, bly kt even onwaar als dat do boerderjj Kampoord is afgebrand. I'czo laatste werd wel Zaterdag ontruimd en do oogst met behulp van mil tairen geborgen, doch door het keoron van den wind was zy spoedig buiten gevaar. Een deskundige deelde mede dut, wanneer er geen slagregens komen, de brand nog wel veertien dagen kun duren, omdat eeu vonkje in de dikke lange donnunnaulden voortsmeult op den turfachtigen ondergrond on dan plot seling in lichter laaie uitslaat. Op enkele plaatsen vond men dun ook hcele banken vuur op een diepte van een halven meter. Men meldt uit Ouddorp: Drie opgeschoten jongens zeilden Dins dagmorgen met eeu vlet naar zee, om bot te vangen. Daar zy het niet korden op zeilen, zouden twee van hen de vlet voort trekken. Ongelukkig brak de lyn, en F Sperling werd door den hevigen N. O. wind naar de volle zes gedreven, waar het ranke vaartuigje al spoedig omsloeg. De jongen kroop op de kiel, t rwjjl zyn mak kers naar het dorp renden om hulp te luien. Onderweg zagen zjj schipper D. v. d. Klooster, met zyn knecht J. v. d. Linde, die nan bet korren van mosselen waren. Ueze zeilden terstond naar huiten, en na veel zoeken mocht het hun g-lukken den half verstyfden jongen uit zyn ber,arden toestand te redden. Uit Vriescheloo (Gron.) wordt ge meld: Sedert eenigo dagen heerscht ach ter ons dorp en in Velerve^n een grojte heidebrand. Hy neemt nog steeds in om vang toe en wordt tengevolge van den wind steeds dreigender. Een drietal gezin nen moest hun woningen reeds verlaten, om hun respoctieve inboedels tegen het vuur te beschermen. Een groote hoeveelheid turf werd reeda een prooi der vlammen. Tengevolge van zonnesteek, zyn Maandag by Kassei drie menschen, bg Gerafeld een jong meisje en bjj Frankenberg twee jonge landbouwers bezweken. Allen waren buiten in de zon bezig, zonder bekoorlyk hoofddeksel. In een veewagen die nan het station te Oberkausen op eeu zjjspoor was gezrt, heeft men 16 doode varkens gevonden, ook al slachtoffers vun de warmte Door het niet werken der remmen is Maandag een ernstig traraongeluk gebeurd te Le U&vre Een electriccbe tramwagen kon niet meer tot stilstaan gebracht wor den on liep daardoor met groote snelheid tegen eeu huis. Het voorbalkon en bet duk van den wagen werden verbrijzeld, de muur van het huis werd gedeeltelijk ingedrukt en een 2 M. broede bres gevormd, fienige winkelruiten werden vernield. De inzitten den werden dooreen geworpen en voor het meerendeel gewond. Uit het Buitenland. Daar hangt een onweerswolk over de Roodo Zee. Er schieten bliksemt! Urn uit en blik semflitsen men weet hel kunnen brand stichten. Ken tweetal kruisers van do Russi sche vrijwillige vloot kruist in do Roodo zeo en heelt schepen van andere nationaliteit aangehouden. De ,Frinz Ileiiirich», een postboot, dio onder do Duitschc postvlag vaart, is door do Smolensk* aangehouden; zjjno mail werd n beslag genomen. Nudor ontvangen berich ten echter doelen moe, dat do postzakken een Engelsch poitschip zyn u-ruggegu* inet uitzondering van twee zakken be stemd voor Nangasakki. Tot hiertoe is bij oorlog door dc verschillende mogendheden de onschcndbaarheid van de post officieel erkend en gehandhaafd. De Russische verklaring van 27 1'ekruari 1901 is op dit punt niet zocr duidelijk. De Duitscho regooring hoeft to St Fetersburg onmiddellijk protest aangetee- kend tegen het nemen der mailzakken en herstel van het begane onrecht benevens schadevergoeding geeircht, indien particuliero belangen door het wegnemen der brieven benadeeld zyn. Do Duitscho bladen beweren, dat de Rus-iscbo verklaring nooit kan bedoeld hebben brieven van particulieren in beslag to doen nemen, (al zyn die particulieren ook Japanners.) Daar is een tweede ernstig geval bijge komen. Do Engolsclio stoomboot uMalacca* is insgelyks aangehouden door du •Smolensk' en buil verklaard. Het schip is naar Sucz gebracht, inet de Russische marinevlag aan den gaffel on bemand mot een Russisch zee kapitein, I officieren cn 45 matrozen cn stokers. De bemanning van de .Malacca* is gevangen verklaard on iedere gemeenschap met den wal is streng verboden. Gewapende soldaten bewaken de valreep. Do Britachs kapitein protesteerde tegen deze behandeling doch word met arrest bedreigd. Router seinde dezo bizonderhedentegelijkertijd meldt hy uit Londen, dat do •Malacca- 309 ton ,gou- vermentsvoo-raden' aan boord had, bestemd voor Hongkong. Dezo ammunitie was, volgens de Engelsche bladen, bestemd voor liet Engel- sche eskader in do Golo Zee en zou daarom te Hongkong worden ontscheeptdaarna eerst zou de stoomboot zyn doorgevaren naar Yoko- liHina. Uit do scheepspapieren zou dit duido- lyk blyken. Het prysgertcht van Japan to Libuu zal dezo zaak mouten uitmaken. In Engeland is men verbittord over do handelwijze der Russen. Want er komt bjj, dat dio beide Russische kruisers, heel on schuldig zich voordoende als koopvaardij schep n of hoipitaalschepen. door do Darda- nellcn uit de Zwarte Zee zyn gekomen, wat aan oorlogsvaartuigen niet is toegelaten. Engeland zal liet er waarschynlyk niet by laten. Volgens do Tribuna is de Britscho kruiser .Terrible* do Russen onmiddellyk achterna gestoomd. FEl'lLLETOV. 9.) Hun persoonlijke omgang was de eigen aardigheden van den musicus in aanmerking nemend dikwyls genoeg van zeer zeldza- men aard. Frofessor Gyula Török was eene ernstige en in zich zelf gekeerde natuur, en ook in 't byzyn van zyn vriend legde hy die stilzwijgendheid niet altjjd af. Zoo was het vooral het geval op dezen avond. Onbekom merd over hot slechte weer, dat alle andere menschen aanspoorde zoo spoedig mogelyk een onderkomen te zoeken, waren zy wel een half uur lang doelloos door de donkere, klets natte straten voortgewandeld, zonder dat beiden haast een enkel woord met elkaar gewisseld hadden. Flotseling evenwel verbrak de musicus het stilzwygen met «lo los daar heen geworpen opmerking: .En toch ver ontrust do brief van den prins mij eonigszins I Do toon van dat schryvon is zóó vreemd, zóó koel anders is do man veel harte lijker. Wat voor een brief, amice ?- vroeg Prantl. Heb je onaangename mededeelingen van Zjjne Hoogheid ontvangen De onaangenaamste van de wereld, en ik zou ernstig bekommerd zyn, zoo niet Bcatrice zelve, met een lachend gelaat, mij eon weinig vertrouwen had ingeboezemd. Prins Raimund schreef my een klein epistel, waarin hy mij Terzocht mjjne lessen te staken, daar het zenuwlyden zjjncr echtgenoote wellicht eene reis naar het zuiden ten gevolge zou hebben. Nu verneem ik zooeven, dat het reisplan al weer opgegeven is, en ik mag er wel niet aan twyfelen, of daarvan zal tnen my oifieieel I kennis geven.' Hmklonk het bescheid van Prantl, j terwyl hij er na oenige oogenblikken met een I hoog ernstig gezicht by voegde: En gisteren, zog je, ben jo in 't bezit van den brief ge komen In den loop van den voormiddag werd hij mij door een bediende vau den prins tor hand gesteld.* «Dat is merkwaardig!' mompelde de schil der. .Eergisteren vertoefde ik tot tegen mid dernacht in liet paleis. Er was een van die gezellige, geestige tlieeavondjos, waarop jy jo nooit wilt laten zien. Zyno Hoogheid had by die gelegenheid een langdurig, cn naar het my voorkwam gewichtig onderhoud met de prinses en daar ik my toevallig in hunne nabyheid bevond, hoorde ik duidclyk, dat hij zyue opmerkingen op ecnigszins verdrietigen toon sloot met do woorden: .Nu goed daar jo cr dau zoo vreesclyk op aandringt, zal ik hem schryven, ofschoon ik waarlyk om een voorwendsel verlegen ben Daarna wendde do prins zich tot my en babbelde op zyno gewone, innemende manier over alle mogclyke nietigheden. Over zyne voorgeno men reis naar het zuiden ropto hy niets; wel sprak hy lang en breed over eene groote soiréo, dio over veertien dagen zal plaats vinden, eii die hy toch wezenlijk niet geven zou, als hy voornemens was binnen korten tyd met zyne vrouw naar een warmer klimaat te trekken.' Türók had inet de grootste spanning naar de woorden vau den schilder geluisterd. Thans bleef hy plotseling staan en drukte heilig den arm van zijn vriend. En welke gevolgtrekking maak je hieruit op?' klonk het in zichtbare opgewondenheid j over zyne lippen. .Wat moot dit alles be- teekenen „Nu, nu, zooals ik veronderstel, niets kwaads Wellicht bon ik ook mot mjjne op- j merking op een dwaalspoor. Jo weet immers wel, man, dat ik voor spionnoeren niet in de 1 wieg ben gelegd. Maar aangenomen zeits, dat de uitdrukkingen van den prins en jou brief in zeker verband met elkander staan wat voor vreemds steekt daar dan by slot van rekening in? Uud en grys kun jelui met je tweeën toch niet worden raot je geheim!* Je zoudt dus mecnen, dat de prinses alles begrepen had Het is verwonderlijk genoeg, dat dit al niet veel eerder gebeurd is.' «Maar wat zal er nu liet einde van wezeu? Uit hunne handelwyze te mynen opzichte zou men kunnen opmaken, dat ze onze verbintenis misbillijken NatuurlykEn jy zelf zult, dunkt m«*, wel niet anders verwacht hebben. Evenwel, wat ligt daaraan gelegen Wat daaraan gelegen ligt?' stoof'de pro fessor op. Wat daaraau gelegen ligt?* riep hij nogmaals op heiligen loon. .Zy is voor Boatrice eeno tweede moeder geweest, en heeft dus eene rechtmatige aanspraak op 's mei.-jcs dankbaarheid cn kinderlijke gehoor zaamheid .Met je permissie, beste jongen Al wat je daar vertelt is klinkklare onzin! 't Is waar, zc heeft de verlaten weeze eene groote wel daad bewezen, door zich harer aan ie trek ken, rn&ur daarom mag ze zich nog niet hel recht loecigenon om hel levensgeluk haror beschermelinge te vernietigen. En indien het inuisjo je workclyk genegen is, zal ze niet lang in twyfel verkeeron omtrent de keuze, die zc to doen heeft." «Ju kent Bcatrice niet, Frunsz I In alle gewichtige zaken, ik bezweer het je, doet ze niet anders, dan wat lieur plicht haar gebiedt. .Dat spreekt en wy verlangen immers ook niet meer van liuar. En dan zal cr ook nog wel een middel zyn te vindon, om haar aan 't verstand te brengen, wut in dit gevul i heur plicht haar voorschrijft Maar ik geloof,* voegde hy er op zyne gewone, joviale manier by, .dat we beter deden, voor den stryd, die ons wacht, onze krachten te sparen en ter rechter tyd door «jen frisschen dronk vo r onze gezondheid zorg to dragen. Ginds in de verte zie ik het licht van Totnaso's roodon lantaarn, en do vent hoeft een wyntjo in zyn kelder, dat ik menigmaal als zorgen verdrijver beproefd heb. Ik weet wol, dat de babbel- grage kunstenaar bont, dio daar gewoonlyk zit, niet erg in jo sma>k zal vallen, maar geloof ine, myn brave muzikant, het is van tyd lot tyd voor een verstandig mensch zeer heilzaam, een uurtje to midden van gekkin door te brengen." Tórok sprak niet tegen, ofschoon het dui delyk aan hem le zien was, dat de voorslag van zyn vriend nu niet zoo heel byzond< r naar zijn zin w»». Door «le lage deur traden zy Tomaso's drinklokaal binnen, dat, om den voortrciL- 1 ij ken wjjn dien er geschonken werd, bjj kunstenaars on officieren zeer hoog stond aan geschreven. Het vertrek bestond uit een groot gewelf, dal door massieve marmeren pilaren in ver scheidene kleine ruimten was verdeeld, dio ais 't ware gcheol van elkander afgescheiden waren. In ccuc dezer ruimten was oiu do rondo tafel een niet groot, maar blykb&ar zeer vrooijjk gezelschap gezeten, dat hoofdzakeljjk bestond uit eenige jongere cn oudere kunst broeders, in meer schilderachtige dan moderne en elegante kleeding gedost, en meest allen j met ietwat verwilderde haren. Te midden van dit groepje bevonden zich drie nfficiortm din zich in deze lustige omgeving klaarbljj- 1 keljjk zeer op hun gemak gevoelden. Dc oudste dier militairun werd van alle zjjden m< t hoogachting en onderscheiding behandeld. Het was de artillerie-kapitein graaf Btonner, adjudant van prins Raimund, een geestig en zeer ontwikkeld mensch, die vroeger zelf palet en penscel had gehanteerd, vóór familieaangelegenheden hom noodzaakten in dienst van god Mars te trc.len. Zjjno liefde voor do kunst en zjjno goncgenheid voor alles, wat kunsicnaur heette, was hem echter bjj gebleven, en zjjr.o vriendschap werd door laatstgenoemden vooral op hoogen prijs gesteld, omdat men algemeen wint welk <*cn groot gewicht de vorst hechtte aan het oordeel vau zijn adjudant. De beide andore officieren, die in g zei- schap van den graaf beden voor het eerst zich op dezo pl .als lieten zien, waren door dezen in den kunstenaarskring g»introduceord en aan ieder der hecrou voorgesteld. De ecno, die do uniform droeg van ccn cavaLno-rcgiment, dat in de residentie in garnizoen lag, waa do tweede luitenant baron von Waltershofen de andere evenwel, wicus eenigsxins vreemdsoortige persoonlijkheid in den beginne een weinig onr i bad n-rw. kt, heette graaf Brit Ra<\i my cn behoord.- tot het Oostenrijkselio gezantschap. De hoogt lutto kleding der Hongacirsche huzaren, die bij up dit oogenblik droog waarschijn lijk kwam lijj vun een feestje «leed zijne even sicxlyko ala krachtige gestalte op 't voor decligst uitkomenook zyne fijn bcaneden trekken, zyn flinke kop met liet wel onder- iioudcn kroeshaar, en den pr&chtigen, spits toeloopenden snorrchaard dat alles was voldoende, om graaf Racsony in den kring zjjner bekenden mot ecnig recht don naam te geven van een ,mooi' man. Toch duidden du mat flikkerende oogQB. dio bijna ultydtcii deel» door de zware leden bedekt waren, op eene apathische natuuren wanneer hij sprak, vertoonden zich aan «lo mondhoeken een paar leclijke rimpels, dio aan het schoono. maar koude gelaat eene spotachtigo uitdrukking verleenden. Graaf Bol* had den binnenkomenden den rug toegekeerd, zoodal professor Tórük niet zoo dadelyk diens aangezicht kon zien. Toen nu echter graaf Brönner zich op zijne gewone innemende inauier gereed maakte om dc hoe ren met elkander in keunis to stellen, en Racsony by dezo gelegenheid den musicus zjjn gelaat toekeerde, ha-I er in hot uiterlijk van den laatsto eene zeldzame, plotselinge verandering plaats. Ecu zonderling vuur, dat zeker niet «lo weerschyn was eener blijde verrassing, schitterde iri zyne oogen en zyno lippen, waaruitallo kleur geweken was, trildon zichtbaar. Van deze buitengewone uitwerking dor onverwachte ontmoeting, had intusschen be halve Franz Fantl, die zich n! se lort lang gewend had om uit du g. bai.van ij vriend meer »c lezen dan uit .li> ii« wo irtlun, nauwe* i;jk« é.-u «Ier aanwezig"!) ietj gemerkt, cn i oli-rdxad kon hel Jes te minder in "t lallen, «laar graaf B«-la do i.«-i«l«s hoeren in-.-t Loixelfde bshefdt lachje Lud begroet, zonder b:j Iwt zien vau T«1ró!t ook maar do gering ste verrassing of opgewondenheid le toonen. (Wordt vervolg«l.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1