MANUFACTUREN-MAGAZIJNEN „DE ZON". IVIaandag, Dinsdag en Woensdag LAPPENDAGEN. MntHHvaUeVoMilg"! 0^0 BOUWTERREIN, DAM ES CONFECTIE. Bloemkool Te koop aangeboden: KANAALWEO van Restanten, Lappen, Zomergoederen en verdere Manufacturen, tegen belangrijk verminderde prijzen. De verkoop geschiedt uitsluitend a contant. 1. GRUNWALD. eeo flink, sterk en droog Pakhuis BOTTER. TE KOOP Aanbesteding. Notaris BACKX de kapitale Bouwhoeve, puik Runcivet, Zeldzaam Zeldzaam goed is de kwaliteit in t BALLETJESHUIS Keizerstraat 64. C. Vlas. Zooeven ontvangen de Nieuwe Hollandsche Haring. ui- en Varkensvleesc' Rusland wint! Ouders in groote gezinnen Hoe kan ik bel gezondst leven hoe verkrijg ik het mijne gezondheid weder? Paar den vleesch houwer\j MEY'8 8TOFFWA8CHE KEIZERSTRAAT bij de KEIZERSBRUG. naast het POSTKANTOOR. GOEDEREN OF STALEN WORDEN NIET OP ZICHT GEZONDEN. Aanbevelend, Gevraagd met September •en fatsoenlijke DIENSTBODE, als Meid alleen. Adres: Mevrouw ALEWIJN, Loodsgr. 25. Gevraagd een zindelijke DIENSTBODE, Te bevragenBureau van dit Blad. Dienstbode gevraagd, die goed koken en netjes werken kan. Adres: BINNENBAVEN 11. MEVROUW PINKE, Hoofdgracht 52, vraagt tegen 1 Septenber eene flinke DIENSTBODE. Voor direct gevraagd een nette UAGWEID. Adres Firma Gez. Koot, Weststraat 54 Dagmeld Een nette Dagmeid gevraagd, van goede getuigen voorzien. Loon f 2.p*>r week. AdresSPOORSTRAAT 120. BANKETBAKKERIJ. Direct geraagd een nette LOOPJONGEN, die in 't vak wenscht opgeleid te worden. AdresW. C. VAN BREDA, Banket bakker, Hoofdgracht 40. Gevraagd een nette Barbiersjongen om in liet vak te worden opgeleid. Adres H. WILLEMSE Jr., Djjkstraot 6. Gevraagd een nette B. DUINKER Wxn., Kanaalweg 147. Wordt gevraagd een flinke JONGEN. AdresJACOB BAKKER Dz., Koperslager Loodgieter Terstond 2 METSELAARS gevraagd, Adres: M. GEEVERS, Anna Paulowna. Gevr een SCHOENMAKERSJONGEN, die 2 a 3 gulden kan verdienen bjj H. KAAN, Zuidstraat. Wordt gevraagd een nette JÓNGEN, ongeveer 14 jaar. Adres: KASTELEIN, MARINE-CLUB. Gelegenheid voor 2 a 3 COMMENSAALS. Adres: SCHAGENSTRAAT 101. TE BUUR. gelegen aan de BASSINGRACHT. Tevens te koop een groote en kleine Mallejan, een Zaagmachine met Cirkelzaag, Lintzaag en Boor machine en twee directie Keeten. Te bevragen L. KLEIN, Binnenhaven 65. Te liuur Adres: WESTSTRAAT 42. TE HUUR een net gemeubeleerde ZIT- en SLAAPKAMER, op een van de mooiste standen van den Helder met of zonder pension Te bevragen Bureau van dit Blad. Een WINKELHUIS te huur. Adres: 2VROONSTRAAT No. 20. SLAAPKAMER. Een nette Zit- en Slaapkamer te haar. zeer geschikt voor 2 vrienden, tegen uiterst billjjken prijs. Adres: WILnELMINASTRAAT 59. HUIZEN TE HUUR. Ankerpark 27huur f 400.— Dijkstraat 32huur f 300.- Dijkstraat 32; Bovenhuis. Dijkweg 51, Gebouwtje voor werkplaats. Alle fe bevragen SPOORSTRAAT 93. Te huur het BOVENHUIS Koning at raat 2a, hoek Spoor straat bevattende 7 Kamers, Keuken, Zolder en Plaats Te bevragen aan het adres. Ter overname: de sinds jaren bestaande Winkel, in Tabak, Sigaren en aanverwante Artikelen. Adres: KANAALWEG 170. Gevraagd een JUFFROUW, (externe) voor het ver anderen van Dames-confectie en ter opleiding in het vak. Franco Brieven lett. Bureau „Vliegend Blaadje". Een heer, zjjne bezigheden buiten's huis hebbende, vraagt oen vrije Kamer met kont en bewassching. Brieven letter B. S. Bureau v./d. Blad. Jenever en Brandewijn. Een le en scherp concurreerende firma te Schiedam, zoekt v. d. Helder en Ometr. een flink Vertegenwoordiger. Ook Afnemers die van leverancier wenschen te veranderen, wenden zich onder motto •Schiedam* met fr. br. aan O. E. TULLEKEN, Amsterdam. TE HUUR: Een HUIS en TUIN, aan de Plantsoenstraat. Te bevragenHOOFDGRACHT 37. BOTTERTJE en BLAZER te koop, beide lang 40 voet met Inventaris. Aanbevolen voor het werven van schepen U. ZWOLSMAN Wz„ Scheepsbouwer Workum. Bg denzelfde nog te koop een nieuwe KAK, lang 42 voet. Te koop een goed onderbonden BOTTER met Tolledigen inventaris. Dagelijks te zien en te bevragen bij H. WEZELMAN, BINNENHAVEN 67. een nieuw gebouwde Boerenwoning waarin stalling voor 6 koeien, flink vierkant, met erf, 2 heet. best weiland en 1 heet. bouw land aan de Zandvaart,te Anna Paulowna. Te bevragen bij den eigenaar M. HEI LIGENBERG en ten kantore van notaris BACKX. Een hecht, zoo goed als nieuw Huis waarin stalling voor 5 boeien met erf, 4'/, heet. best weiland en heet. bouw land en een watermolen, aan den stoom- weg te Anna Paulowna. Te bevragen bg den eigenaar JAN PRONK en ten kan tore van notaris BACKX Ter overname aangeboden eeo Kruidenierswinkel en Vergnnnlng met Inventaris. Te bevragen HAVEN PLEIN 14. Tc koop 2 Werkpaarden,een bruine Merrie en een zwarte Merrie oud 12 jaar, mak in alle tuigen. Adres J. Makelaar, Oude Kerkstr. Helder. TE HUUR OF TE KOOP het WOON- en WINKELHUIS hoek Spoorstraat en Koningstraat No. 41. Te bevragen: SPOORSTRAAT 102. TE KOOP: 2 broedsche KIPPEN, I met 6 en I met 7 PULLEN. Adres: BASS1NGRACHT 60. 3 Vischschuiten te koop, waarbjj een bjjna Nieuwe BLAZER en beste Inventaris afkomstig van Wierum, aan de Scheepswerf van IJ. ALKEMA, te Makkum. NaineDS den Heer G. DE BEURS, zal door ondergeteekende worden aanbesteed: Het bouwen vaneen BOEMIEN- PIjAATS, met bij behoor en, en het maken van een vaste BRUG b{j en over de Doggersvaart in het Koegras, (Gem. Helder.) Bestek en teekeningen zjjn van af heden tegen f 1.50 verkrijgbaar bg ondergeteekende Aanwjjzing en aanbesteding volgens 't bestek. Helder, 16 Juli 1904. Th. MOORMAN, Architect. zal publiek verkoopen Ie Schagen, op Donderdagen 4 Augustus 1904 bg inzet en II Augustus 1904 bg afslag, combinatiëB en eindtoewjjzing, telkens des voormiddags 11 uur, in de Landbonw-Societeit >CERES« allergunstigst aaneen gelegen te Anca Pau lowna in den Oustpolder nabjj de Van Ewjjcksluis aan de Lot- en Zwinwegen, bestaande uit hechte in goeden staat ver- keerende Huismanswoning, Erf, uitmun tende Bouw-, Klaverlanden en water, samen groot 48.81 20 Hectaren. In huur bij den heer C. BLAAUBOER Jacobszoon Sr. Te aanvaarden Bouwland bg het ont- blooten van de schoof in 1904, de Klaver- landen Kerstmis 1904 en de Gebouwen met bgbehooren 1 Mei 1905. Eigendom van den Hoog WelGeboren Heer Baron DE TURCK DE KERSBKEK en van het Gesticht van Bermhertigheid te Amsterdam. Werêch verkrijgbaar bij 5 pond 20 cent per pond, bij A. KOOMEN, SPOORSTRAAT. laag zijn de prijzen. 6 cent per stuk en de nieuwe INGELEGDE AUGURKJES 80 cent per 5 kop bij M WAAS - SPOORGRACHT. Groote afslag van en alle andere sonrten versctie Groenten. Tevens het beste adres voor de puikste D. DIJKSHOORN, Koningdwarsstraat hoek Vroonstraat. ËfiiigiJ adres. Bij KEELTJE KRAAK, zgn heden avond en verder dageljjks versch gerookte PIETERMANNEN en POONEN verkrgg- baar. Ook gedroogde SCHARREN. Bestellingen worden aan huis bezorgd. Gelieve er s.v.p. op te letten dat er voor mg niet aan de buizen wordt gevent. Het moderne Borduren op de Singer Naaimachine. O p QES TUll zullen wjj te DEN HELDER met een op ongeveerl4 dagen berekenden, theoretischen en practischen BORDUUR-CURSUS beginnen. De les-uren zullen zgn: voormiddags 9 12 uor en des namiddags van 2—5 uur. Het onderricht zal door eene dame, die deze kunst grondig verstaat, verstrekt worden en geheel kosteloos zgn. Zij, die aan dezen cursus wenschen deel te nem»n, worden beleefd uitgenoodigd, hi»rvan kennis te geven aan ons kantoor te DEN HELDER, Kanaalweg 41. SINGER-MAATSCHAPPIJ. SCHAGENSTRAAT 32, leveren steeds lste kwaliteit tegen onderstaande prijzen. RÜNDVLEESCH: Lappen, Gehakt en Soepvleesch 35 cent. Rollade Klompstuk Boeuf Ribstuk 40 Biefstuk en Haas50 VARKEN8VLEESCH: Lappen, Karbonade en Gehakt 871 cent. Schjjf en Filet42' Prima dik vet versch Spek 25 Alles per 5 ons PRIMA KALFSVLEESCH: Lappen en Gehakt 25 cent. Karbonade15 cent. Overheerljjke gekookte METWORST 6 cent per ons. Beleefd aanbevelend. Stemmen, repareeren en besnaren van PIANO'S, Z'THER ORGELS, HARMONICA'S enz T. HOOS Zuidstr. no. GEEN OVERGESLAGEN KOEKEN MEER MAAR ZUIVERE RUSSISCHE welke ver boven Btonden, op den 15en Juni 1904 met proef genomen te Hoorn door den heer JOH. v d. OORD te Zjjpe (Oudesluis). Analyse wss RusEiwit 33.2 Vet 12.4 Vocht 13.5 Zuiverheid voldoende. Tegenover KOEK VELDHUIS, Zaandam Deze was Eiwit 30 5 Vet 11.3%. Vocht 13.5 Zuiverheid ongeveer 91 Doet Uw voordeel! Voor belangstellenden kosteloos onder zoek aan het R. L. P. S. te Hoorn. Concurreerende prije. Aanbevelend, O. KLI.II, In fourage - OEN HELDER. Patissier, Spoorstraat 33. Confiseur. Vraagt LAMiKKIJN Ontbijtkoek 15 ct., Sucadeen Gemberkoek 20 en ÏO ct. Boterkoekjes ÏO en 12 ct. per ons, Banket 12 en 14 ct. per ons. Bnterjodenkoeken en Amsterdamsche Korstjes 6 a ÏO ct. Gevulde Koeken 4 ct. Beleefd aanbevelend voor Bruiloften en Partijen* C. LANGERIJS C*. VAN DEN BERG's Wilhelmlna Hondenvleeschbrood (Oogcaket) per 60 K G. f 9 00; 25 K G. f 5 00, 12'/, K.G. f 2 75, 5 K.G. f 1.20 en Proef- baaitjes van 2'/, K.G. a f 0.65 VerkrijgbaarMOLENSTRAAT 55. mooie KL0EKEN° met KUIKENS. Adres: 1* ROZENSTRAAT No. 10. - Wegens vertrek te koop aangeboden: een goed onderhonden Heerenrijviel, voor den spotprijs van f25—. AdresZUIDSTRAAT 68. TE KOOP eompleete Hangmatten en ver schillende Naaimachines, zoo goed als nienw. Adres: J. KIKKERT, Langestraat 11. Het gunstig gelegen hoek Parallelweg, Sluisdijkstraat en Florastraat. Te bevr.: Keizerstraat 15-17, Koningstraat 86. ^1 denkt eeDS na, berekent eens hoeveel geld ge in een jaar wel besparen kunt door uw brood te betrekken van „DE VOlJIAKlMYt-T. Deze fabriek levert het beste brood, gebakken van prima meelmerken en keert bovendien* nog halfjaarlijks IN GELD uit: minstens 10 percent dividend van het geleverde bedrag. De broodlevering staat onder voortdurende en nauwgezette SCHEIKUNDIGE CONTROLE van deskundigen hier ter plaatse. Aanbevelend, BK IHHKCTiK. en Deze beide, voor ieder zoo belangrijke vragen, worden beantwoord uit de praktjjk, in een werkje zooeven verschenen De Electrogalvanische Inrichting Spoorstraat 65, Helder, geeft het uit. Merkwaardige, hoogst merkwaardige gevallen van genezing, allen uit den Helder, worden op deze 35 bladzjjden m'êgedeeld. De electriciteit zóó toegepast verricht inderdaad wonderen van genezing. Men leze dit werkje dat a 25 cente verkrijgbaar is bg den Boekhandel en Spoorstraat 65, Helder. Tal van zieken vinden voortdurend hunne gezondheid terug. C. A. STAALMAN. Bij T. MOOR, Sluisdijkstraat no. 42, is alle dagen verkrijgbaar: DIK, VET RÜNDVLEESCH, LAPPEN, ROLADE en GEHAKT, 35 ot, BIEFSTUK en HAAS. 43 ct., VARKENSVLEESCHLAPPEN, KARBONADEN on GEHAKT, 35 ot, VETTE LAPPEN, 30 ot. SPEK, 23 ot ALLES PER 5 ONS. Versche ROOMBOTER, fijn van smaak, 50 cent per pond, van 40 en 35 bjjzonder lekker. Bjj de 5 pond 2'„ cent per pond minder. J. K ATEH,Ylaminffstr 45. Melkinrichting. van K SLIKKER, Kroonstraat 1-3. Steeds verkrjjgbaar ie kwaliteit Vleesch en Worst. Prima Roolcvleeteh per stukje en uitgesneden. Het vleesch wordt na het slachten door Rijks veeartsen gekeurd. J Aanbevelend, K. SlilHHEH. uil één stuk vervaardigd, le practiech, elegant, van acht Linnen niet te onderscheiden en G0EDK00PER dan het waechloon voor Linnengoed. Verkrjjgbaar te Hfi.dke bjjW. BIERENBROODSPOT, Spoor straat No 87 en J. J. M. SMIT, Kanaalweg 137-138.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 3