Land- en Tuinbouwtentoonstelling mimMW Magazijn „DE TIJD", MAISON B. PIJPER, Melkinrichting Be Vergulde Koe. Claroniiclac lloest. Chemische Wasscherij Stoomververij Koningstraat 26. W SJ N E H PI. f'. fiOf ff, ♦KINDERMEEL* Stoomsteenhouwerij. HOTEL „TEXEL". Attentie. Hypotheekbank A. J. DE JONGH. te ENKHUIZEN, 6, 7, 8 en 9 SEPTEMBER 1904. -= VERLOTING Trekking 10 SEPTEMBER 1904. NAIGUIlOëË. de Firma BIERSTEKER. Aai ie veflrita Tan Petroleum! geïllustreerde prijscourant gratis. NEEMT PROEF 155, G KONING, Een Wondervolle T. DE KORENBEURS^ - - - KONINGSTRAAT. - - - Wegens vergevorderd Seizoen worden alle ZOMER-ARTIKELEN tegen VEEL VERMINDERDE - - - prijzen opgeruimd - - - Eenlg specialiteit In fijne Boter en Kaas. BREEWATERSTRAAT 8. Fijnste GRA8BOTER 66 en 60 cent per pond. Ontvangen versch gekarnde TAFELBOfER 50 cent. Overtreft in kwaliteit alle andere namaak. Alle soorten KAZEN tot in de fijnste soorten. ZONDAC8 CE8LOTEN. Erva De Heer D. DE WIT, volgens portret. fl die aan hevigen hoest leed. Er /yn weinig kwalen, die liet gestel meer ondermanen, dan een chronische hoest. Een heer, die aan een hardnekkigen hoest leed en te vergeefs verschillende middel- n had aangewend, schreef ons het volgei de Hieimede heb ik de eer U mgn dank te befuigen voor de totale genezing van een ln vigen Influenzahoest, die, voor geen middel w ijkende, ruy voortdurend zoo kwelde, dat ik dag noch nacht rust had. Ik ge voelde mij vermoeid, ik had pijn in de borst, lendenen, schouders, ik gevoelde mg koort sig, had gebrek aan eetlust, slechte spijs vertering. Voortdurend zweette ik en had steeds kou le voe'en. Ik was ten einde raad, to»n wendde ik mij tot de ZÓÓ ge- roemda Abdijsiroop. Klooster Sancta Paulo en kocht een flesch bjj den Heer VAN DER MEER, drogist, Dapperstraat, Amsterdam, en inet drie flacons volgens de opgave gebruikt, ben ik totaal hersteld. Maak dit vrij alom bekend, opdat IEDEREEN deze heilzame Abdij siroop bjj Borstziekten, Longziekten en Asthma toch aanwende Hartelijke groete, D. DE WIT, Vrolikotraut 383, Amsterdam. Let op! Gij dezelfde Abdijsiroop bekomt, die de Heer D. DE WIT gebruikt heeft, deze alleen GENEEST, en is kenbaar aan den rooden band om de flesch. waarop de hanüteekening van den Generaal-Agent L. I. AKKER, Rotterdam, voorkomt. De namaak geneest nooit. De ABDIJSIROOP Klooster Sancta Paulo is een gezegend middel voor jong en oud, zjj is altijd owchad»lyk en geneest onvoorwaardelijk den hardnekkiqsten hoest, de hevigste verkoudheid, Asthma Keelpijn, Kink- en Slijmhoest, Bronchites, Mazelen en alle borst- en longaandoeningen Prijs f 1.-, f 2.-, f3.50 per flacon. Centr.- Depot L. I. AKKER, v. Alkemadestraat 11, Rotterdam. Verkrijgbaar te Den Helder bij: J. BAARENS, Spoorstraat 68, engros en detail; Mej. QUANT-SWENNEN, Spoorgr.; J ROTGANS,Schaqen J VOS, WieringerwaardWed. J. P. WIGBOUT, Hippolytushoef, Wieringen. De van oude bekende BORDEAUX-WIJNEN. LIKEUREN en GEDISTILLEERD van de firma ÏAfi STRAALEB KIE1 ei HS TE HOTTEHDAM, zijn op heele en halve fleascheti verkrijgbaar bij den Hoofd-A gent Depothouder P. 6. KAMPMEIJER, HOOFOCRACHT 37. Yoor Bruiloften en Partijen zeer billijke voorwaarden. Pr conranten worden op aanvraag gaarne toegezonden era 13 Prijscourant van Wed. H. RAHDER ZOON, Hofleverancier van II. Af. Kouinoin Weduwe. AMSTERDAM. p. heele p. halve flesch flesch Medoc St. Juliën De Loubes St. Estepho Constant Pauillac Roode Port a Port id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. Witte id. id. id. id. id. Vieux Madera Spaansche Wijn Sherry f 0.70 0.80 >0.85 0.90 1.- 1.15 1.25 1.50 1.75 1.15 1.50 1.30 >2.- 1.20 1.20 1.20 f 0.40 0.45 >0.47' 0.50 >0.60 >0.80 >0.60 0.80 0.70 >0.65 0.65 Vertegenwoordiger Spoorstraat 'IN. N.B. Per Anker of l/s Anker tegen min deren prijs. Ongeopende flessc'nen worden weder teruggenomen. ON VOOR KlHDfRBI EN ZUIGEUNOCJI. KOST 2tO CENT PER v, PAK.t* ILrzil 11 CENT PERVaPAN-. A Bij ieder winkelier verkrijgbaar. GROSSIER-VERKOOPER M. A. GRUNWALD ZOON, MOLENAAR's MEEL wordt alleen verpakt verkocht. Uitstoomen en Verven van Dames- en Heeren garderobes, allo soor ten Meubelstoffen, Dra- periën, etc. etc. etc. Gordijn wasscherij—SpanneriJ. ONOVERTROFFEN - ZEER VLUG en NIET DUUR. J. YEEN, Spoorstr. 98, tegenover de Hoogstraat. Magazijn van eigengemaakte goederen. Verkoopt Me)'» Stofwatche papieren Fronta, Boorden en Manchetten cbr dozijn tegen fabriekaprijzen. Vraagt pry's s.v.p. bjj J YEEN, Spoorst. 98, tegenover de Hoogstraat. tmmwmw «zzzzsS Yf.f. STOEL fi ZCCI ALKMAAR. Touristen-Hotel. Touristen, het eiland Texel bezoekende, wordt het Hotel »,TFXEL" met groo- ten schaduwrijken Tuin en koele zaal ten zeerste aanbevolen. Prijzen billijk, ook als pension. Uitstekende Keuken. FLENS, Propriëtaire. LI O ((vangenIOOO nummers van de nieuwale Mnzleh. (Jelslia, Madam C'herlj. Kieuwe Prikkel, enz. enz., IV en 25 ets. per nummer. II C. HOEK, Hanaalweg 23, Piano- en Ortrelhandri. Voorhanden een prachtige Pianino 11)11 Gemakkelijke betaaleonditie. „Café de Valk", Loodsgracht 1 over de Postbrug, te HELDER. Het netste en gezelligste zitje in 't centrum der stad. Konmklijk Bier, en gewone consumptie 6 cent per glas. Aanbevelend, P. GERRITSEN. De 's Gravenhaagsche verstrekt Geldoil tor loon, tegen MAflGE RENTEN en AANNE MELIJKE VOORWAARDEN, op Hulnn en Landerijen. Inlichtingen te bekomen te Helder b( den Heer Magazijn „Insulinde", Spoorstraat 87. Het beste adres voo«- II ?eren-M >de«rt ik elen als Boorden, Manchetten, Fronta, Dassen. Sport- nn Tenn ahemden, Handsrhüenen nn Sokken Vo'iniiai jiteger- en Hnioenen Tricol- O»'iertcorderen der li'mtt JaiiM-n A 't'ilaiins. Speciaal adres voor Mey's papier-linnen Boorden en Manchetten. Engros. Export. Witte en gekleurde Overhemden. Uitrustingen vuur Oosten West-lndie. HEEHEXUEEEUIXU KAAK MAAT. AaNBKVELLM), W. RIËKIIKBHOODNPOT, Spoorstraat 87, (goedgekeurd bij Kon. Besluitdato 30 MAART 1904.) HOOFDPRIJSEen aangespannen rjjtuig met twee paarden ter waarde van pl. m. f 1200. TWEEDE PRIJS met paard ter waarde van pl. m. f 600, en verder vee, rjjtnigen, rijwielen, landbouwgereedschappen enz.min8ten8 gedeelte van de nette opbrengst wordt besteed tot aankoop van prijzen. Loten a f 1.00 per stuk, 11 a f 10.enz zjjn na overmaking van het bedrag te bekomen bjj de leden der financieele commissie de Heeren P. C. DE JONG te Enkhuizen, C. BONT te Lutjebroek en H. W. FRE3E te Venhuizen, terwijl eene instructie van verkoop voor wederverkoopers, op aanvrage gratis wordt toegezonden. Namens de financieele commissie H. W. FRESE, Secretaris. Bloedarmoede en zenuwzwakte verdwynen door een geregeld gebruik der Sanguinose. Wy behoeven dit niet te bewijzenhet publiek bewyst het voor ons. >Vele jaren lang" zoo schrjjft ons Mep J. Schippers te 's-Gravenhage, >vele jaren lang was ik lijdende door bloedarmoede en zenuwzwakteik was gedurig moe had veel pyn en voelde my ellendig. De Sanguinose heeft mjj heerlijk geholpen na Hlechts weinige flesschen bespeurde ik beterschapde pjjnen namen afik gevoel my veel beter, en schrjjf dat stellig aan de voor treffelijke werking der Sanguinose toe." In de meeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel (15 gram) vol? doende. Dan duurt een flacon tien dager, en kost U de behandeling slechts 12'/j of 15 ets. per dag. Dat is goedkooper dan eenig ander dergelijk middel. Prijs per fl. f 1.50, 6 fl. 8.~. 12 fl, f 15. Te den Helder by Doordien er in den laat&ten tjjd versrhillende poorten Petroleum in den handel worden gebracht onder den naam van prima Amerikaan8Che, maken wij u opmerkzaam, dut door ons reeds meer dan twintig jrren uitsluitend de 0nverval8Chte. Zuivere, Pennsylvanische, Amerikoansche Petroleum aan de Petroleumhandelaren wordt geleverd tegen den meest concurreerenden prijs. ïndien dus uw Leverancier zyn Petroleum van ons betrekt, kunt u verzekerd zjjn de T>0StO Z'CLl V OTO Petroleum te ontvangen. M. A. Grunwald en Zoon, HELDER. Grossiers in Petroleum en Koloniale Waren. P. SPRUIT 161 KANAALWEG 161. Bekend adres voort FOTOtoestellen en benoodigdlieden. Prima waar Billijk. Onze 8ICAREN munten nit door smaak en kwaliteit. Filiaal Ssaaaahveff Xo. vertegenwoordigd door J* TJEMl HALL. Groote bestellingen en blikverpakkingen voor export worden in ons Filiaal aangenomen en direct door ons van do fabriek verzonden. GEBRS. DE WAARD, SIGARENFABRIKANTEN, Amsterdam. immmmmrnmmmmmmmmmmMS Hef vanouds zeer gunstig bekend adres voor de levering, van zuivere WIJNEE3, LIKEUREN en GE DISTILLEERD, etc. is W JAGER GERLINGS Firma J H, ENSCHEDE. Wljnhandalarcn. Kantokkn HAARLEM, Spaarne. HELDER, Hoofdgracht 30. Hoofd - A gent Depothouder Voor bruiloften en partgen gemakkelyke conditiën. Hoofdgracht 30. Nleuwedlep. Prijscouranten worden op aanvraag gaarne gezonden. genezing wordt alléén verkregen door de wereldberoemde balsems 08. GRASS. BALSEM No. 1 geneest: Brandwonden, Fjjt, zwerende Borsten, Klieren en verder alle soorten zweren. No. 2 herstelt: Baardschurft, Zeerhoof- den, Dauwworm en alle mogelijke Huid ziekten. No 3 verdryft binnen don kortst woge- Ijjken tijd alle pijnen, zooalsRheumatiek, Jicht, Kneuzingen, Spierverrekkingen, pjjnen door gevatte koude veroorzaakt enz. No 3 neemt bjj Asthma, Sljjm— en Kinkhoest dadeljjk alle benauwdheid weg. Prjjs per potje met gebruiksaanwijzing t 0.35. Vele attesten ter inzage. Chemische fabriek „ISALA" Kampei. Verkrijgbaar te den Helder bjjJ. BAARENS, en gros en detail en bjj QUANT—Swennen, >De Gaper" Spoorgr., P. DE JONG, Zwarteweg en P. KRUGER, beiden te Anna Paulowna. Gebruikt steeds MOKKA-KOFFIE in pakjes a küo f 0 55. V» f 0.27 STEEDS VERSCH GEBRAND, in het oude Yictnaliehnis DIJKSTRAAT 22. Keizerstraat 68, hoek Gravendwarsstr, Zeer voordeslig adres voor s alle soorten Manufacturen en gemaakte en trêcot Goederen voor Dam«s, Heeren en hinderen. Ruime keuze Barets. Hoeden, Capelins, Manteljas, Jurk jes enz. enz Steeds voorradig Fronts, Boorden, Manchetten, Strikken en Heerendassen, witte Overhemden, Sport hemden, ai8mode alle soorten Werkmans goederen, bevertien en manchester Broe ken extra kwaliteit. Opruiming van een partijtje dril Broeken tegen f 1.35 per stuk, IJzersterk, spotkoopje. Aanbevolend, NUITN. Speciaal in fijn SCHOENWERK NAAR MAAT in GIPS AFDRUK, voor pijn lijke-, gebrekkige-, platvoeten enz., enz. Overal heen te ontbieden. wwww* AFSLAG. AFNLAG. In de Rund- en Varkensslachterij van P, LENGERS, Smidstraat 31, Helder, is steeds verkrjjgbaar RUNDVLEESCH: Soepvleesch en Hutspot 25 ct. Lappen en Gehakt 27 Vi ct. Rollade, Boenf, Rosbief Klompstuk 32'/j ct. Biefstuk en Haas 40 ct. VARKENSVLEESCH Magere Lappen en Carbonnado 32'/» rt. Reuzel 35 Ct. Vette Lappen en Spek 25 Ct. Metworst 25 ct. Breede Leverworst 20 ct. Leverworst 15 Ct. Alles per 5 ons. Sluisdükstraat75,J. EDKNS. Universeel Voeder voor Leeuweriken enz. Zangzaad voor Kanarievogels. Ochtendvoeder voor Hoenders. Gemengd Voeder voor Hoenders. Zware Gerst. Zuivere kleine Maïs. Voeder voor Kuikens op verschillende leeftjjden. Genoeg bekend. Concurreerei.de pryzen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 4