De Oorlog in het Oosten. P^De ingevoerde Ckiaaezea in Transvaal zjjn al oen aan 't «uiten geweest. De on- tevrodunlieid is echter spoedig bedwongen. In hot Lagerhuis verweet do oppositie het ministerie bjj de behandeling van koloniiin dat van de ecboone voorspiegeling en om trent Transvaal 200 weinig goeds bleek. Do minister kon ook niet zeggen, dat de toestand zoo gunstig was. Hjj hoopte in Enge land op geduld en toegevendheid. Hy deelde voorts raeo, dat het volgend jaar do door de Engolsohe rogeering benoemde wetgevende raad zal worden ontbonden en verkiezingen zullen worden uitgeschreven. Eindelyk, zoggen we, al duurt het ook nog wat lang. Keizer Wilhelm was de vorige week op bezoek in Noorwegen. Na Alesund, de stad die hem na den grooten brand zoo'n warm hart toedraagt, bracht hy ook een bezoek aan Drontheim, waar hy insgelyks met vreugde werd ontvangen. Het liossisch-DuiUche handelsverdrag is thans in al z(jn onderdeelen gereed gekomen. Von BUlow en Witte zjjn beiden van Norder- ncy vertrokken. Marine en Leger. By Kon. besluit zjjn 0. n. benoemd, tot 2e luitenant by het 4e reg. vesting-artillerie, dc cadet P. A. Brouwer, tot 2e luit. by het corps genietroepen, do cadetten S. C. Sporry en J. A. Kattcnbusch en tot 2u luit. der infan terie by het leger in O. I., de cadet P. W M. Webor. Do officier van gezondheid 1ste klasse P. W. R. Pctri, en de officier van gezondheid 2de klusse W. van Willigen, eerstgenoemde gedetucheerd by de gemeentelyke universiteit te Amsterdam, worden respectievelijk met 25 en 4 Augustus a s. overgeplaatst aan boord van Hr. Ms. wachtschip te Willemsoord en geplaatst by hot hospitaal der marine aldaar. De machinist M. Sovenhuysen wordt met 9 Augustus a-s. overgeplaatst van de Zoohond' in de rol Hr. Ms. wachtschip te Hellevoet- sluis en gedetacheerd by do fabriek de Schelde to Vlissingcn, by de gereedmaking van Hr. Ms. 1 Zeeland'. Met 9 AuguBtus a.s. wonion geplaatst de machinisten H. O. M. G. do Vries aan boord rReinier Clacszcn» G. C. van Wachem, aan boord Hr. Ms. .Bellona» .T. van Eek, aan boord Hr. Ms. .Zeehond" en P. D. Whitlau, aan boord Hr. Ms. «Marnix». Met den 1 Augustus a.a. wordt de sergt.- schryver J. L. C. van Beotem, ter zake zyner benooming tot kommies by 's Ryks- bclastingcn, uit den zeedienst ontslagen. By hot korps mariniers in garnizoen to Amsterdam wordt geplaatst de ndj.-onder- officier II. NoordtbotF, alhier in garnizoen, tcrwyl hier wordt geplaatst de nieuw be noemde a<(j.-onderofflcier P. A. Dievenbach, thans te Rotterdam en te Rotterdam de adj.- onderoffleior P. van Walraven, thans te Am sterdam. Stoomvaartberichten. Hot stoomschip «Oranje," v. Batavia naar Amsterdam, passeerde 22 Jnli Periin. Het stoomschip .Timor,v. Amsterdam n. Batavia, vertrok 22 Juii van Suez. Het stoomschip »Koniogin Regentes,' van Amst. n. Batavia, pass. 28 Juli Gibraltar. Het stoomschip Koning Willem II" vertrok 21 Juli van Batavia naar Amsterdam. Het stoomschip «Balv.v. Amst. n. Batavia, pass. 28 Juli Dungcnoss. Het stoomschip «Soombawa.» arriv. 23 Juli v. Amst. to Batavia, Het stoomschip «Koningin Wilholmina", v. Amst. n. Batavia, pass. 24 Juli Perim. Het stoomschip .Arabon» vertr. 24 Juliv. Singapore naar Amsterdam. Ilot stoomschip .Prinses Sophie' arriv. 25 Juli van Amsterdam te Batavia. Marktberichten. Hoorn, 23 Juli. Tarwo f 7.it 8.50, rogge 0.4 0.gerst f 4.4 4.75, haver f 8.75 4 0.witto erwten f ii groene id. f 4 grauwe id, f 4 valo id. i 11.— 4 I 16.50, bruino boonen i 8.4 11.karweizaad 1 10.25 4 mosterdzaad 1 18.75 4 0 paarden t 0 4 —0, 14 koeien f 160 a 280, 28 schapen f20,— 4 26, 0 lammeren f 0.4 5 kalveren I 8 4 16, 0 var kens f 4 105 biggon f 4.a 8— kipeieren f 3.— 4 8.25, 2450 kop boter 52» 4 57* ct. p. kop. Alkmaar, 23 Juli. Aangevoerd 2 paarden i 150 4 275, 42 koeien en ossen f 170 4 230, 50 nuchtere kalveren f 8 4 20, 0 v. kalveren f 4 83 magere schapen i 12 4 20, 27 magere varkens f 18 4 I 15 20 7 biggen f 5.4 7.50, 10 bokken f2 4 7, 0 kleine bokjes f 0.4 0.botor hoogst betaalde pry« 65 ct., gemiddelde prjjs 60 ct., laagst betaalde prys 55 ct., aange voerd 5524 kop, kipeioren i 3.25 en f 8.75, eenden dito f3.por 100, 71 lammeren i 10 4 19. Visscherljberichten. Nieuwoiiiep. 82 Jnli. Aangebracht iloov 85 korder» 10 tot 80 «tuk» gToote tong p. *t. 76 0 86 cent, 10 tot 50 middtlm. tong P- «t 80 n 40 cent, 20 tot 80 kleins tong p. >t. 10 n 16 cent, 2 «tok* tarbot p. it. i 4,60 a f 0. 1 lot 10 «tuk» rog p. «t. t 1,85, 1 tot 4 mtnd «chol p m. f 1.26 0 f 8, 1 tot 2 mand «chir p. u. f 1,60 a f 1,76. 28 Juli, 1"0 korder» met 10 tot 80 «tuke groote eononmule onverschillig, kan, na do open hartige verzekeringen liaror doorluchtigo Hoogheid, niet in ernst nis beletsel worden aangezien. Dat ik van dezo omstandigheid hier gewag maak, zul u, chor Papa, oen be wijs zjjn, dat ik niet meer de lichtvaardige en ydolo jongeling van vroeger ben, maar dat ik voortaan, ook wat dienstzaken aan gaat, meer oergiorigheid aan den dag hoop te leggen. Myn chef hooft mjj nu reeds onorn- wondon verklaard, dat ik dadolyk nu myn huweiyk don heer Sz. in P. kan vervangen, en zulks sou my wozenlyk hoogst gowenscht zyn, daar ik hier anders op den duur van verveling zon omkomen. Met verschuldigde achting hob ik de eer te zyn Uwe gehoorzame zoon BELA. P. S. Voor een paar dagen kwam ik toe vallig in aanraking met myn vriend Gyula, den Zigeuner. Hier hoeft hy zich veranderd in een professor Török, is een beroemde piano virtuoos, directeur van het conservatorium, en weet ik wat anders nog. Hy komt nog al deftig voor den dag en verkeert in do grootste gezelschappen met een gomakkolyk- hoid en ongedwongenheid, als had hy daartoe het volste recht. Tegenover my nam hy haast 0011 uitdagende houding aan, 011 ik ben recht nieuwsgierig hoe die grap zal atluopen. Ik deel u dit alles moe, omdat ik weet, dat gjj u, om wclko reden wil my maar niet duiduljjk worden voor den kcrol interesseert. Anders zou hy my wuaraohtig zooveel inkt niet waard zyu.» (Wordt vervolgd.) tong p. «t. 75 a 85 cent, 20 tot 100 middclm. toog p. «t. 80 a 40 eest, 20 tot 470 kleine tong p. «t. 10 u 15 cent, 10 «tuks tarbot p. st. f 5 n f 'I 50, I tot 10 stuk» rog p. at. f 1,25, 1 tot 5 mand kleine achol p. ra. f 1,60 n f 8,50, 1 tot 4 mand schar p m. f 1,60 a f 2. 25 Jnli. 7 korders te zatneu met 70 stnki groote tnng p. «t '5 cent, 200 middelm. long p. st. 80 r 85 cent, 800 kleine tong p. st. !0 n 16 cent, 10 «tnk» t:g p. at. f 1,25, 20 mand kleine schol p. m. f 1,25 a f 1,60, 10 rnaud schar p. m. f 1,-5 a f 1,60. Aan heMlciliiif en in Noord-Holland. 11 Augustus 1904. Haarlem 11 ure. Het Min. van W., H. en N. aan het gebouw van het Prov. best. het herstellen van hoofden op hot Noorderstrand van het eiland Vlieland van stormschade, begr. f 21000 bestek no. 155 ligt na 28 Juli ter lezing aan gen. MiD., aan de lokalen dor Prov. best. en is te bekomen by de firma Gebr. van Cleef, Spui no. 28a te 's-Gravenhagenadere in lichtingen te bekomen by den hoofding.-dir. Kcraper te Haarlem, den ing. jhr. van Pan- huys te Hoorn en den opzichter Klippns te Vlieland. Donderdag 11 Augustu®. Haarlem 10 ure. De genie, op het bureel der genie, Kinderhnisvest no. 17: bestek no. 205: het maken van bomvrye gebouwen in het fort by Marken-Binnon (2de gedeelte), begr. f 245200 bestek no. 206het maken van bomvryen gebouwen in het fort by Aalsmeer (2de ge deelte), begrooting f 287000 bestekken van af 1 Aug. cn de processen-verbaal van gege ven inl. van af 8 Aug. ter lezing op genoemd bureel. Douderdag 11 Augustus. Haarlem. 11 ure. Het Min. v. W., H. en N. aan het gebouw van het Prov. best.h e t vernieuwen van meerpalen langs het Noordzeekanaal, behoorendo tot de werken tot onderhoud, herstel en verbetering van dat kanaal, begr. f4800; bestek no. 156 ligt na 28 Juli ter lezing aan gen. Min., aan de lokalon der Prov. best. en is te bekomen by de firma Gebr. van Cleef, Spui no 28a te 's-Gravcnhage. Donderdag 18 August. Haarlem 11 ure. Het Min. van WM II. en N. aan het gebouw van bet Prov. bost.hot verruimen van het Noord zoekanaal en het maken van boord voorzieningen tusschen Velsen en zy ka naal B, een en ander doel nitmakondc van do verbetering van het Noordzeekanaal, begr. f356000; bcstok 110. 159 ligt na 4 Ang. ter lezing aan gen. Min., uan do gebouwen van het Prov. best. en is te bekomen bij de firma Gebr. van Cleef, Spui no. 28a te 's-Gravenhage. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Nnar Oost-Indiü Veruindinglweg. Datum der ter post-beiorg. Tijdat. der lant. bn»l a/hPoitk. p. zeepoit vi* Amiterdau ZB Jnli 7.—'»av p. zeepnit via Rotterdam 5 cn 19 Aug 26 Jiili 7.— av. p. Holl. mail via Genua 7.— av. p. Holl. mail via Martoille 't eu 16 Aug 8.80'»nam p. Frantebe mail via Mum-ille Naar Pakrabang, Riouw, 5 en 59 7-'aav. Bauka Billitou en Z. W. Afd. van Borneo, p. Engelicb* mail via Hrindiai 89 Juli 8.30'imor p. Holl. mail via Genna 26 7.— Naar AtjehendeOoatknit) van Snmntra p. EngeUehe mail vin Drindiii eiken Vrijdag 8 80'»mor p. Holl, mail via Genua 26 Juli 7.'»av. p. Duitache mail via Napel**) 2 cn 16 Aug. ll.SO'amor Alleen naar Atjeh, Snmntra's Ooatknit, Palera bang Riouw, Banka, Billiton en Z.-W. Afd vim Borneo. Het overige gedeelte vnn Ned. Ooat-Indië wordt alleen op verlangen der afzenders via Napel* verzonden. Naar Guyana Suriname p. zeepoat via Amaterdam 26 Julil 7.'a*v. p. mail over Engeland 1 cn 16 Ang. 7.'aav. p. mail via St, Naiairc 7 Ang 7.'»av. Naar Curapao, Bonaire en Aruba: p. zeepoat via Amaterdain 26 Jnli 7.'»«v. p. mail via Southampt.m 8-30nBm- p. mail vla Hainbnrg 26 en 3ü Jnli 7.'»»v. (alleen op verlangen der auendora). Naar St. Martin, St. Eustatius en Saba p. zeepoat via Amaterdam .1 26 Jnlii 7.'aav. p. mail over Engeland I 1 cn 16 Aug.| 7.'aav. Naar Kaapland, Natal, Oranje- Rivierkolonio en Transvaal: eiken Vrydag, 8.80 's nam. Voor Hr. Ms. «N a u t i 1 u b" naar C a d i x 28 Juli en 1 Aug., 7.uur 's av. Voor Hr. Ms. «Hortog Hendrik» en «Dc Ru y tor» naar Christiania: t/m 81 Juli, dagelijks 3.80 uur 's nam. Burgerlijke stand gem. Helder. Van 28 tot 26 Juli. BEVALLEN J. de Koning geb, Soera. d. N. Rech- •leinnr geb. Veriehoor, z. J. M. Bicgatr-aton geb Lumkeinan. d. A. Wijnbeek geb. Oritnrae, d. T. Schol geb. Tijm», 1. M. Muller geb. Kotter, d. K. v. Onden aarde, geb.-Bakker, d. N Delfu» geb de Wit, z. OVERLEDEN M. Blom wed. J. O. Hoek. 85 j. A. C. Bak, 4 n». A. Verhagen wed. I. Korvcr. 74 j. Burgerlijke stand gem. Texel, Aangiften van 16 Juli tot cn met 22 Juli 1904. ONDERTROII WDDirk Roeper (Arnhem) en Petronclla Alberdina Koning (den Burg.) GETROUWD: Geene. GEBOREN Alida, d.v. Cornelis Daalder cn Pjetcrnella van der Vis (Oost). OVERLEDEN Trynlje Eelman 10 dagen, d.v. Aris Eelman on Trynlje Jucoba Eelman ^do Westen.) InKozonden. Mijnheer de Redacteur! Vergun ons voor onderstuaudo eene plaats in Uw veelgelezen blad. ZoohIs U niet onbekend zal aijn is men aan den Kanaalweg bozig met hot leggen van nieuwe buizen voor de waterleiding. Wat doet men nu? Men werpt het zand dat uit gegraven wordt op do voetstraat, zoo zelfs dat het onmogelijk is do huizen te naderen. Voor woonhuizen geeft dit veel ongerief, maar voor winkeliers ia zulks nog onaangenamer, omdat de cliöntou dc winkels niet in kunnen gaan, zondor over een grooto massa zand heen te moeten stappen. Men werpt liet zelfs over de gohcolo voetstraat, zooala wjj gistermiddag zagen. Zou hel nu niet op do rystraat geworpen knnnen worden, dan blyft er genoeg ruimto voor ry- en voertuigen om to passeeren en do neringdoenden kwam men hier mede zooveel mogelijk te hulp? U, mynhoor do Redacteur, dank zeggende voor de verloondo plaatsruimte. Hoogachtend, eenige neringdoende KANAALWEGBEWONERS. Vervolg der berichten. Mejuffrouw C. Duiukor, loorlinge der lijjks-Hoogere Burgerschool alhier, heeft te Alkmaar met gunstig gevolg het eind-examen afgelegd. De nieuwe Marine-Club zal Vrydagavond a. s. ten 8 ure voor het e'-rst in gebruik worden genomen. De Slafmnz'ek der Marine zal zich voor het 2 bouw doen hooren. De officierle opening zal plaatshebben, begin September. teg;ijjk m t de herden king van bet. 50-jarig beslaan van het Kon. Instituut voor de Maiino alhier. De Duitsche pers over het vloolbezoek. De meeste Duilacbe dagbladen hebben zich iu gunstigen zin uitgelaten over de ontvaDCD-t van de bemanuing van bet Duitsche pskader in ons land. Doch geheel voldaan zyn zy blykbaar niet Natuurlyk gaan zij af op hetgeen de Hollandsche groote bladen omtrent dat bezoek ver meldden en dan kan men het billijken, dat zy tot zulk een oordeel komen, want het is een feit, dat die bladen weinig te zeg gen hebben gehad over dat bezoek en zich alleenlijk bepaalden tot het vermelden van enkele korte berichten, hun door de plaat selijke correspondenten toegezonden. Daardoor kon het gebeuren, dat b.v. de L'-ipziger Neueste Nachrichten" tot de volgende pessimistische beschouwing komt .Dat Duitsche zeeofficieren sinds jaren over een onvriendelijke of minstens zeer onverschillige ontvangst in Nederlandsche havens klagen, wanneer ze gedwongen zyn die om de con of andero behoefte aan feest vieren in patria binnen tc loopen, is geen openbaar geheim, maar een zeer bekend feit. Slechts onze diplomatie in Nederland schijnt dat niet to weten, of wel men heeft haar bezwaren, als zo die geuit heeft, in «le Wilhelmstra8se niet ernstig opgevat. Men voer er, niettegenstaande dit alles, hoen. cn bracht daardoor onze marine-of ficieren in de pjjnlyke positie aan stomme feesttafel de rol van ongenoodc gaston tc moeten spelen. Dat kon en moest vermeden zyn". Had de »Leipz. N. Nacbr kunnen doen, wat de Ilollaudsche dagbladen verzuimden, d.w.z hadden zy er voor gezorgd, dat een bekwaam verslaggever in elk der beide havensteden aanwezig was, dan zou zy zeer zeker een geheel anderen indruk hebben bekomen. Wjj hebben de overtuiging, dat te Hel der en te Vlissingen do ontvangst aan hartelijkheid niets te wenscben heefI overgelaten, en wy weten ook, dat de officieren, onderofficieren en manschappen van de Duitsche vloot dipzelfde overtuiging hebben medegenomen. Zaterdag 28 Juli is door den beer Tb. Moorman voor rekening van den heer G. d« Heurs, aanbesteed hot bouwen van oen Boerenplaats met toegangsbrng in het Koegras. Minste inschrijver de beer A. Krjjnen, voor f 7789, aan wien het werk is gegnud. Een belangrijk berhht voor de landbouwers te Helder, Koegras en omgeving. De Afdccling Helder v. d. H. M. v. L. heefl het oornemen opgevat om zoo mogelyk weder als de drie voorgaande jaren een win- tercursus te Koegras op te richten. Zy wordt hierin aangespoord door het suécos, dat de vorige cursus heeft gehad. De Rykslandbouw- leeraar toch getuigde, dat de cursus volkomen geslaagd was en ook het Hoofd v. d. cursus was uitstekend tevreden over de vorderingen cu do belangstelling van de IcorlingeD. Het Bestuur wil niet in 't breede het groote nut van landbouwonderwijs voor onze zoons in dit schrijven bespreken, het meent, dat die thans voldoende bekend zyn, maar acht hel zich een plicht, U nog to wijzen op do vol gende zaken. De WintorcurBUs breDgt ons op dc hoogte van le. de bemesting met alle mogelijke soorten kunstmest en zy leert ons do kunstmest op de voordeeligste manier inkoopen cn gebruiken 2e. hy doet ons juiste begrippen verkrygen, omtrent do samenstelling van de melk en hoe men hierop door keuzo van fokmateriaal invloed kan uitoefenen 8. hy leert ons met oordeel en verstand het vee voedorendeelt do samenstelling in 't gebruik van vele krachtvoodermiddclen moeleert ons de waarde van verschillende voedermiddclcn onderling vorgolyken, enz. Het Bestuur der Afd. meent, dat, waarde stryd om 't bestaan voor ons landbouwers steeds toeneemt, U te inooten opwekken uwe zonen vau dit onderwijs te doen genieten. In de toekomst tellen steeds meer, zij, die nevens een paar rappe handen een ontwikkeld ver stand bezitten en daardoor do voorrang heb ben. Het onderwys is, dank zy de voor- liefdo van de Regeering voor dit onderwijs, geheel gratis. Waar wy dus in de gelegen heid zjjri van die mildheid to profiteeron, laten wy dan toonen, dat wjj dit op hoogen prys Htellen door een flink getal leorlingen naar don winterenrsus tc zenden. Ieder, dio de leeftjjd van 14 jaar of daar boven bezit cn dc lagere school heeft door- loopen, kan aan den cursus deelnemen. Men wordt verzocht zich vóór 15 Augustus c.k. suhrifteljjk of persoonlijk met opgaaf van leeftjjd aan tc melden by don secretaris van do Afdccling, den hoer H. Bakker Dz., Ka naalweg 136, Helder. - T. xel, 25 Juli. Te Groningen heeft acte voor hoofd- ondei wjjzer behaald de heer W. van der Heiden, voor eenigen tjjd verbonden aan de bjjzondere school alhier, thans te Sex- bierum. Tot kb-rk der posteryen en telegrafiie te Amsterdam is benoemd de heer H. Dal- mejjer, alhier. De vacat.tie voor de openbare scholen alhier ia met beden bogounen. De lessen zullen wederom hervat worden op Diusdag den lGen Augustus a. s. Voor eenigen tjjd kwamen verschillende landerijen in den polder >ket Noorden" in handen van vreemdelingen. Ook aan de arbeiders vau hier komt dit t n goede, aangezien er vele werkzaamheden op ver richt worden en zullen worden. Ook met het vervoeren van kunstmest wordt door verschillende personen wat verdiend. Haaien. Kapt, J. Campbell van het Vrydag van Londen biunengekomen stoomschip „Tern" rapporteert 5 Eng. Z. W. van IJmuiden te zyn gepasseerd 5 baaien van 5 a 6 voet lengte. Dit tor waarschuwing Tan zwem mers langs de kust. Uit Utrecht wordt gemeld Nnar wjj vernemen, is te Groningen aangehouden en heden naar hier overge bracht en in voorloopige hechtenis gesteld mr. li. tl.advocaat en procureur, die verdacht wordt van verduisteringen- Den 15 Aug. a.s. hoopt de WelEerw. hr. Rademakers, pistoor te Anna Paulowna, zyn zilveren priesterfeest te vieren. Mr. J. G. Gleichman. »De N. Crt." verneemt, dat rar. J. G. Qlziehman om redenen van gezo idheid zich niet meer beschikbaar stelt voor het lidmaatschap van de E-rrste Kamer der Staten-Generaal. Gelyk men weet, heeft de heer Gleich- raau zitting voor Friesland. Moord. Zondagavond is te Groningen gevanke lijk binnengebracht zekere Van der Schalk, beschuldigd van in den uacht van Zaterdag op Zondag een moord te hebben gepleegd op den 24-jarigen Groenewold. Het drama is afgespeeld te Klein-Garnwerk, onder Win8um. Minnentyd moet de oorzaak zyn. De verslagene moet nl. Zaterdagavond met een meisje uit zyn geweest, met wie v. d. 3. reeds eerder was uit geweest. Groene- wld, die werkzaam was op de steenfabri-b Actief', is tweemaal gestoken, in d borst en in den hals, waar het mes in is blyven steken. Te Cherbourg ontviDg de po'itie telegraphisch het verzoek twee personen to willen aanhouden, die zich in gezelschap van vier minderjarige rnebjes, waarschyo- lijk naar New-York zouden inschepen. Wegens ontvoering van minderjarigen werd namens de ouders aanhouding verzocht. Even voor het vertrek van de boot kwa men de gesignaleerde personen aan boord ze werden oogen blik kei yk in hechtenis ge nomen. By onderzoek bleek, dat zy op groote schaal een handel in jonge vrouwen dreven, voornamelgk besterad voor Amerika, die onder schoon klinkende beloften daar heen gelokt werden. By fouilleering werd 150.000 francs op hen gevonden; uit hun papieren bleek, dat binnenkort nog twaalf meisjes naar New-York zouden vertrekken. De twee nieuwe turbiue booten d e de Cunard Line in Engeland besteld heeft voor haren expressdienst op New-York, zullen ieder meer dau 15.000.000 gulden kusten en de volgende afmetingen hebben Lengte 340 m.breedte 2ü ra. 84; diepgang 10 ut. 35 èn eéne waterver- plautsing vau 33000 ton. Deze reusachtige booten, alleen voor passagiers gebouwd, ieder 6 wandelbruggeu hebbend, zullen dagelyks 1 121.700 kilos kolen opslorpen en hunne turbine-machines van 75000 paardenkracht iu beweging brengen. Hunne 4 schroeven zullen aan deze zee- kasteelen, welke buitengewoon rjjk inge richt zyn, eene gemiddelde snelheid geven van 25 knoopen, wat gelijk staat met 46 kilora. 300 meters in het uur, snelheid die vele treinen niet bereiken. Men zul dus met deze expressbooten geen 5 dagen nood'g hebben om den Oceaan over te steken. Een derde turbine-schip voor deze maat schappij, de Caruiraauia, van 21000 to", is iu aanbouw. Het zal 198 in. lang zyn, 22 m. breed en 13 m. 35 diep. liet zal door turbine-machines van 21000 paarde- kracht bewogen worden, hetgeen zal toe- la en den afstand van Queenstaf naar New- York in minder dan 7 dagen af te leggen. Het water in de Noord Duitsche rivieren blyft steeds vallende. Moest voor eenige digen de scheepvaart op de Elbe grootendeeD worden gestaakt, thans zyu dj Moesel, Spree, Havel eu Weichsel even min voor diepgaande schepen toegankelijk geworden. Sedert 1811 heeft m-n zoj'n lagen waterstand niet gekend. Te Dresdeo is de Elbo geheel uitgedroogd en den bodem zóó verhard, dat men er het onge wone schouwspel kan zien, dat de bewoners loopsn te wandelen, waar anders eon wild bruischende stroom voortstuwt. Ten gevolge van de stremming der t-cheepvaart zyn honderden menschen, die anders een aardig weekloon by hut goe derenvervoer te water verdienen, werkeloos geworden. In Bohemen kan geen enktle stoomboot meer varen, in Saksen gaat bet nog bier en daar, maar veelal hoogst be zwaarlijk, daar men telkens gevaar loopt op den bodem te zullen stooten. Geen wonder dan ook, dat men reikhalzend uit ziet naar regen. Een zware straf. De rechtbank te Haagen in Westfalen heeft een persoon zwaar gestraft, die met goed gevolg misbruik had gemaakt van veler goedgeluovigheid. Oy had een •onfeil baar* middel aangekondigd om een fraai'-n baard te doen groeien, maar dat volgens deskundig onderzoek uit vasefne en pa raffine bestond, zonder eenigen invloed op den haargroei. Het gerechtelijk verboor bracht voorts aan het licht, dat de be klaagde, vroeger fabrieksarbeider, gedurende de laatste vier jaren 54.000 mark aan reclame voor zyn middel bad uitgegeven, maar dan ook niet minder dan 70.000 mark van baardlustigen had geïnd. Het vonnis luiddewegens bedrog 4 maanden gevangenisstraf en 3000 mark boete. Een trein die over tijd aankomt is geen bijzonderheid, men heeft zelfs op de stations geschilderdo borden met>trein... no.... van... zal vermoedelijkuren... mu- nuten te laat aankomen," maar een trein die dagen, maanden en jaren over zyn tjjd aankomt, mag wel iets bjjzonders beeten. Natuurlyk reed deze trein in Amerika. Hy vertrok den 8 September 1900 van Galveston naar Beaumonf, een stad die 124 kilometer van daar verwijderd ligt eu die hjj bereikte den... 16 Juli 1903, dat wil zeggen juist 1040 dagen te laat. De oorzaak voor het oponthoud was een cycloon, die in de omstreken van Galveston woedde en daar groote schade aanrichtte Ook de spoorweg werd daardoor vernield, maar als door een wonder bleef de trein op de rails staan, hoewel zwaar beschadigd. Er werden nieuwe lyoen nangelegd, alle schade werd hersteld, maar de trein bleef aldoor staan op de afgebrokkelde rails. Toen kreeg een ingenieur een leuken inval. Hij liet den trein zoo goed mogelyk her stellen, sloot de afgebroken rails waar hjj op stond op de nieuwe spoorljjn aan en zoo bereikte de treiu nog zyn plaats vau bestemming, waar niemand meer aan hem dacht. Thans is deze trein al» curiositeit opgezonden naar de tentoonstelling te Saint-Louis. JapanschB successen. Koeroki's Hoofdkwartier, 22 Juli De Japanners vielen gisteren Sjantan op 25 mijlen afstand aan. Het gevecht was nood lottig voor de Russen. De weinige bijzon derheden die ontvangen zyn wijzen er op dat de strjjd lievig was. De Russen brach ten meer dan een divisie in het vuur, van de artillerie werd druk geb uik gemaakt. De Russen zyn brzig nieuwe stellingen te te versterken. In den slag, die verleden Zondag bij Motienling geleverd werd, vielen meer dooden dan begraven kunnen worden. De troepen zyn bezig de ljjken te ver branden. Tokio, 22 Juli. In bet gevecht bjj Kiao- toeng verloren d Japanners 420 man De verliezen der Russen worden geschat op 1000 man. Generaal Koeroki noodzaakte de Russen hun versterkte stelling aan .de rivier Tsji ten noordwesten van Motienling en ten oosten van Anpii g te verlaten en bracht hun zware verliezen toe. H*st gevecht begon dan 18e en eindigde den 19j. Generaal Koeroki naderde in den morgen van den 18e en volgde de Rus sen langs de T»ji. De Russen in noorde lijke richtiog terug te trekken Plotseling keerden twee batoljons met 8 kanonneD om en vielen de Japansche voorhoede aan, die zware verliezen leed. De Russen be zetten eeu hoogte, beschermd door den stcilen oever van de rivier Te middernacht herhaalden de Japan ners den aanval Na een voorbereidende beschieting naderde de Japansche infanterie voor den aanval. Niettegenstaande de be scherming van de artillerie hadden de Japanners zeer te Ijjden van het hevige vuur der Russen. De bjstormiug had suc ces; te half zes begon de terugtocht der Russen die echter gedeeltelyk werd afge sned-n en in den pan gehakt. De Russische troepen bestonden uit 7 bataljons en een regiment Kozakken. Zij lieten 131 dooden en 300 geweren op bet slagveld achter. Den 19e raakten de Japanners slaags met een bataljon infanterie en 1000 man cavalerie nabjj Tsjosjiapo ten noorden van Öjiotientse. De Russen trokken over de rivier terug. 17 Japanners werden gewoud. Uit Tokio werd gemeld, dat het smal deel uit WladiwoBtok Vrydag om 7 uur '8 ochtends ter hoogte van de oostkust (prov. Iwate) gezien was, zuidwaarts gaande. Het bljjkt nu dat de Russen één stoom schip in den grond geboord en er twee in beslag genomen hebben, een van deze lieten zy weer vrij. Petersburg, 24 Juli. Ten gevolge van de byzondere beraadslaging zullen de schepen van de vry willige vloot hun tegen woordig optreden staken. Do kruisers Petersburg" en »Smolensk" zullen terug geroepen worden om bjj de Oostzeevloot te woiden gevoegd. De »Malacca" zal na het volbrengen der formaliteiten in vrjj- heid gesteld worden. Londen. 23 Juli. De correspondent van de Daily Chronicle by Koeroki's troepen seint van den Motiënling, dd. 21 dezer, dat bjj een gevecht te Sjantau op den 19deu de Russen verscheidene kanonnen hebben verloren die door de Japanners werden buitgemaakt. Londen, 26 Juli. De Standart verneemt uit Sjanghai, dat er belangrjjk nieuws uit Port-Athur wordt verwacht, waar de Ja panners het westeljjk fort op minder dan een mjjl afstaud van de hoofdverdedigiugs- werken, die zy nu bombardeeren, hebben bezet. Londen, 23 Jnli. Reuter verneemt uit Koerokie's hoofdkwartier, over Foesan, van gisteren, dat als uitkomst van de vyfdaag- sche krijgsverrichtingen (bjj een Mo-tiën- ling) de Japanners veel betere strategische stelliugeu bezet hebben die zeer gunstig zija voor hun verder oprukken. De Russen moeten best verdedigbare punten verloren hebben, zoowel op den weg naar Liao-jang als op dien Moekden. In afwachting. Het gerucht wil dat er bjj Liao-jang op dit oogen blik een groote slag aan d»u gang is. De correspondent van de Echo de Paris had Zondagochtend al te Peters- burg gehoord dat Koeropatkin de over winning behaald had. Maar als dit zoo was, zou Koeropatkin het go de nieuws wel zelf gemeld hebben. Het telegram van Koeropatkin luidt als volgt Op myn bevel is den 21sten Juli een voorwaartsche beweging ondernomen nit Tahoeau naar het oosten langs de etappe- ljjn naar Tsjioediapoetse en naar het zui den langs den weg van de rivier Lankhe naar Sonjatiantse. Nadat onze troepen de bovengenoemde punten hadden bereikt, had een verkenning plaats in den nacht van 21 op 22 Juli en verontrustte men den vjjand door middel van kleine afdeelingen. In den ochtend van 22 Juli begon een voorwaartsche beweging; de voorposten van den vjjand trokken op veldverdedigings- werken terug in de bergen ten O. van den weg die van Makoemesa naar den pas van Lauholin leidt. Onze batterjj opende om half tien 's ochtends het vuur tegen den pas waarop de tempsl staat. In hun opmarsch trokken onze compagniën langs den etappsnweg en ontmoeten over 3 of 4 K. M. geen vijanden. Ik heb in den middag van den 22sten geen ander rapport ontvangen. Den 21 sten Juli om 12 uur 's middags hebben 3 bataljons vau Jen vjjurd Siao- syr (ten N. van den Taliug-p is aan den weg naar Moekden) bezet, vau waaruit zjj een voorhoede uitzonden langs den linker oever van de Taitse-ho. Een konvooi vau onze gekwetsten is, terwijl bet in de buurt van Bensikhoe in het dal van de Taitse-ho was, onder be scherming vau de vlag van het Roode Kruis, onder vuur genomen van den lin keroever van de rivier af. Blykbaar waren de aanvallers Choenchoez''n. Onze gekwet sten kregen geen verder letsel". Aldus het laatste telegram van Koero patkin, waarop men te Petersburg in ze nuwachtige spanning bet vervolg tegemoet ziet. Het versohjjnen van een Japansche co lonne op den grooten weg naar Moekden geeft intusschen ook te denken. (NR Ct.). Men seint uit Petersburg: Hier loopt het gerucht dat drie kruisers, die Rusland in Duit«chl«nd moet hebben gekocht, zich bij hot Wlad.wo-toksche smaldetl hebLen gevoegd Dit zou opzet telijk in zee zyn gestoken, oui die schepm af te wachten. Optreden van het Wladiwostok-eskader. Yokohama, 25 I ili Het Wladistok- eskader boo;de gisteren bjj Idzoe de En- gelscbe stoomboot „Kuight-Commander uit New-York in den grond, na dat de bn- mannirg op de heden hier aangekomen stoomboot „Tsinan" was overgebracht. De Kussen legden ook beslag op een Duitsch schip, vermoedelijk de Arabia" met een lading meel, en een Engelach stoomschip, waarvan de naam onbekend isbeide zjjn naar Wladiwostok gezonden. Tokio, 25 Juli. Het gezonken schip ,.Knight-Commander" verliet New-York de i 30 Juni en Manilla den lldeu Jnli op weg naar Sjanghai en Yokohama met een gemengde lading. De Europeesche pas sagiers worden door de Russen in bewaring gehouden. De „Tsinan" bericht, dat de Russen ook twee Japansche schoeners tot zinken brachten. Jin-Kou, 25 Juli. Er beeft een ernstig treffen plaats in den omtrek van Ta-sji- tsiao. Stackelberg's strjjdmacht bestaat uit 20 bataljons ii.fanterie, een divisie kozak ken en een brigade artillerie. Gistoren is allerhevigst, geschutvuur gehoord ten noor den van Kai ping. Vanochtend werd de strjj 1 hervat. De Russen schenen de Japan ners nauwer in te sluiten en wierpen een massa zware projectielen in de stelling van hun tegenstanders. Port-Said, 24 Juli. De >Scandia" werd gisterenavond vrygeliten. De Russische bemanning is aan land gebracht en val met het eerste stoomschip naar Odessa ver trekken. De geweren eu pjtrouen zullen in het douanekantoor blyven. Het stoom schip wacht op bevelen van de reeders. Port-Saïd, 25 Juli. Het in beslag ge nomen &toomschip de »Scandia< hervatte zjjn reis, eu stoomde hedenmiddag h-it Kanaal binnen. Suez, 25 Juli. Het in beslag genomen Engelsche stoomschip de »Ardova« zal hedenavond vry gelaten worden. De Rus sische consul zond een boot om de Russi sche officieren en bemanning aan wal te zetten. Gezondheidsmaatregelen Door dc gczondshoidcommissie te Utrecht is aan alle barbiers en kappers daar ter stede, voor zoover zjj in liet adresboek voorkwamen, een exemplaar gezonden van de onderstaande raadguvingen, bestemd om in de salonopge hangen te worden. Do gezondheids-commissie zegt Verschillende ziekten van huid en haren en van het geheele lichaam kunnen van den eenen klant op den ander worden overgebracht. Dczo ziekten zijn meestal raoeiljjk te genezen en enkele er van levensgevaarljjk. Wanneer echter de onderstaande maatrege len in acht genomon worden, zal het gevaar voor besmetting zeer gering zjjn. 1. Bjj do uitoefening van zjjn bedrjjf drage de kapper of de barbier een witte jas, die herhaaldelijk door oen schoon gewasschene wordt vervangen. 2. In elk vertrek, waarin het bedrjjf wordt 'uitgeoefend, behoort een waterleidingkraan met daaronder geplaatste waschbekken aan wezig te zjjn, bestemd voor het wasschen der handen van het personeel. Voordat tot het bedienen van een nieuwen klant wordt ovor- gegaan, worden de handen, zoo mogeljjk, met water en zeep gereinigd. 3. Men dringe er bjj do klanten op aan, dat dezo zooveel mogelijk zelf de benoodigde artikelen aanschaffen. 4. Voor eiken klant mako men gebruik vaa een schoonen handdoek of men vervange deze door oen papieren servetje, dat, na bjj één persoon to zjjn gebezigd, wordt vernietigd. 5. Wanneer de zelfde kapmantel bjj meer personen wordt gebruikt, zorge men door tel kens nieuw papier, dat de mantel niet met de huid van den hals in aanraking komt. 6. Den steun voor hot hoofd bjj het scheren bedekke men bjj eiken klant met een versoh stuk papier of een schoon doekje. 7. Scheermessen, scharen en kammen wor- don na elk gebruik in een bakje met zeep- spiritus (of alcohol) geplaatst en na daarin eenigo minuten (minstens 5) te hebben gelegen, met ontvette watten of met een uitsluitend hiervoor bestemd doekje krachtig afgeveegd. Metalen kammen (bjjv. van alluminium) zyn de beste; van andere soorten neme men uit sluitend witte kammen. 8. Haarborstels moeten na elk gebruik worden schoongemaakt (het hout moet tu«- schon de haren geheel zichbaar bljjven 1) en minstens éénmaal daags met een hccto soda- oplossing (een eetlepel soda op een flesch water) worden gereinigd. 9. De scheerkwast worde na elk gebruik grondig met (zoo mogeljjk warm) water uit- gowasschen en minstens éénmaal daags met soda-oplossing gereinigd als bjj 8 voor de haarborstels is aangegeven. 10. De tondeuse is een instrument, dat mociljjk grondig gereinigd kan worden; men gebruike het daarom zoo min mogeljjkna het gebruik legge men het instrument in zeep- spiritus (of alcohol) en behandele het verder als bjj 7 is aangegeven. Het vordient aanbe veling om na behandeling met de tondouse het hoofd van den klant goed te wasschen mot eau de cologne, waaraan hoogstens de halve hoeveelheid water is toegevoegd. 11. De poederkwast worde door den poeder- blazer, het gemeenschappelijk aluinblok door aluinpoedcr vervangen. 12. Wanneer voor een klant, die aan eene verdachte huid- of haarziekte ljjdt van gereedschappen of andero artikelen moet wor den gebruik gemaakt, die ook voor volgende klanten zullen dienen, dan kieze men tol dit dool slechts voorwerpen, die kunnen worden uitgekookt of op andere wjjze afdoende ont smet. Dit moet in elk geval gebenren voor men ze weder gebruikt. Kermis te Anna Fanlowna, Was de beide vorige jaren de kermis hier druk, dit jaar overtreft de beide andere. Er is niet minder dande Btoomdraaimolen van Xafiaire, de carousel van Dobbers, de kine matograaf van Schenkel, het theatre Mollens, Klejjsen's luchtscheepvaart en verder de noodigo koek-, galanterie- on wafelkramen, krachtmeters, enz. 't Weder is zeer gunstig, wat mede zal werken, dat er een zeer druk bezoek ia. Maandagavond zou de Nieuwe Nederland-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 5