Ayre's Kalvermeel. MANUFACTUREN-MAGAZIJNEN „DE ZON". Voortzetting van den UITVERKOOP grdötT opruiming Dinsdag, Woensdag en Donderdag LAPPENDAGEN. D. HUN, DEN BEDEN OP REIS. ADVERTENTIEN. tOg* I 22 JU1' mi' 8 X X T I im MARINEFONDS. Muziek voer den Dans Ontvangen nieuwe Bessensap Goedkoope Trein Attentie Gevraagd eeo flink DAGMEISJE. Eenige NAAISTERS 2 JONGENS gevraagd, een flinke LOOPJONGEN. Gevraagd een flinke JONGEN, een net Heerenhuis, Een HUIS en TUIN, eeo flink, sterk en droog Pdktiais KINDERWAGEN. Buis met Tuin Ie koop IJZERWAREN, H. M. BEECKMAN, Bakkersgezellen-Vereeniging „Loon naar Werken". Groote Openbare Vergadering de Heer F. MOL, d.n de Heeren A. P. STAALMAN, Lid dsr Tweede Kamer, Ds. J. KEULEN, Predikanti JE MAGNEET", Ut. Verkrygbaar in de APOTHEEK van G. SMEETS, Weststraat. Vraagt steeds de Wilhelmina Roomboter 65 ct. de 5 ons. Alleen verkrijgbaar in bet bekende depót S. DUINKER Wz. Ayre's Kalvermeel, KEIZERSTRAAT by de KEIZERSBRUG. KANAALWEG naast bet POSTKANTOOR. van Restanten, Lappen, Zomergoederen en verdere Manufacturen, tegen belangrijk verminderde prijzen. De verkoop geschiedt uitsluitend a contant. I. GHUNWALD. sche Toonoelvereeuiging te Amsterdam, onder directie van den heer B. Dolmonte opvoeren «de Industrieel van Pont Avesnes*-en Dinsdag avond het tooneelspel«Martin de Kruier'. Do goede naam van bet gezelschap waarborgt, dat men iets goeds te hooren zal krijgen. In de Schouwbnrglent van de firma Bakker werd Zondagavond gespeeld >üp hoop van Zegen", tooDeelspol in 4 bcdryven door II. Heijermans. Op uitstokcnde wyzo deden de spelers de bedoeling van het stuk uitkomen, n.1. hoe dikwyls onze oudjes in de diaconie huizen behandeld worden, doch voornamelyk hoe do hebzucht der reeders de oorzaak is van veel onheil en verdriet onder de visscher- lieden. 't Stuk is gegrepen uit 't leven en werd echt natuurlyk weergegeven. De zaal was geheel bezet on blykbaar werd ieder geboeid, 't Nastukje .De terugkomst uit de stad*, blyspel met zang in 1 bedryf viel ook byzonder in den smaak. Uitslag van do harddravery in het West- deel op Maandagmiddag 25 JuliVoor de harddravery van paarden onder den man waren 12 deelnemers. De pryzen bestonden in paardetuigen. Ie prys ter waarde van f 88.'t paard van den heer R. Schouwvlieger, beryder de heer C. Blauboer. 2e prys, waarde f 15.'t paard van den heer C. R. Waiboer, beryder de heer G. Waiboer. 3e prys, waarde f 10.'t paard van den heer Jb. Stammes, beryder de heer D. Stammes. Voor de harddravery met hitten voor twee wielige rytuigen waren 7 deelnemers. Ie prys, waarde f 25.'t paard van Mej. do Wed. Langedijk, ryder de heer J. Slikker. 2e prys, waarde f 15.'t paard van den heer A. Buy, rijder de eigenaar. Se prys, waarde 1' 10.'t paard van den heer J. Nu(j, rijder de eigenaar. WAT BAAT EN WAT SCHAADT. Laaft moeder met de desch haar kind, Zoo innig teer door haar bemind, Dat baat Maar als papa er zich aan laait En aan de desch te zeer verslaaft, Dat schaadt. Te werken voor het huisgezin, Al geeft het niet volop gewin, Het baat Maar 't liefst steeds in de kroeg te zyn, By bier, jenever, brandewyn, Dat schaadt. Als iemand altyd overlegt, En immer weet wat of hy zegt, Dat baat Maar wie heel knap in 't praten heet, En alles zegt wat hy maar weet, Dat schaadt. Als men zyn eigen zaak bepleit En wyst op elk waarachtig feit, Dat baat Maar als men daarbij knoeit en draait, De waarheid onderst boven zwaait, Dat schaadt. Wie and'ren steunt met woord en daad, Vergoelijkend wie hen ook smaadt, Dat baat Maar laster en kwaadsprekendheid, Waardoor veel jammer wordt bereid, Dij schaadt. Door vlijt, door orde en spaarzaamheid, Vooruit te streven met beleid, Dat baat; Maar dit te pogen met geweld, Waarbij brutaalheid enkel geldt, Dat schaadt. JAN COURAGE. Advartentiën gelieve men des 's mor gens vóór 10 uur in te zenden. GeborenANNA HERMINA MARIA, Dochter van J. H. M0RS«INK en MORSSINK— Kroonstuivkb. Haarlem, 23 Juli 1904. Gen. i. La Kcij.trant SI rood. Algemeene Kennisgeving. Geboren: ISABELLA PETRONELLA, Dochter van W. A. MÖLLER en M. MÖLLERKoster. Helder, 25 Juli 1904. Ondertrouwd MARINUS L. OETELMAN8 ALEIDA M. J. BE8SELING. Helder, j Doetinchem, 23 Juli 1904. Ondertrouwd P. S. GROEN Ja Luit. Adjadsnt der Mariniers en K1TTY MAC LEOD. Getrouwd Dr. C. H. KETNER en B. A. DE JONGH, die ook namens wederzgdsche Familie bedanken voor de vele bewgzen van be langstelling ter gelegenheid van hnn huwelijk ondervonden. Helder, 26 Juli 1904. Jb. SCHOL en T. SCHOL-TIJMS, geven kennis van de geboorte hunner Zoon. Helder, 23 Juli 1904. Op den 24stfn Juli j.l. overleed te Rotterdam onze Zoon en Broeder JAC03 DE GRAAF, in den leeftjjd van ruim 28 jaren. Helder, 25 Juli 1904. Namens Ouders, Broeders en Zusters, A. J. DE BUNJE. Algemeene kennisgeving. Heden overleed ten onze huize onze geliefde Moeder, Behuwd- eu Grootmoeder Mejuffr. AAFJE VERHAGE, Wed. van wijlen IZAAK KORVER, in den ouderdom van ruim 74 jaar. Helder, 23 Juli 1904. Namens de Familie W. LAMMER8. Dankbetuiging. ODdergeteekende breugt langs dezen weg zijn hartelijken dank aan de Weled.Z.Gel. Heeren C. G. v d. LEE en A. W. DRIJVER, voor de operatie aan hem ge daan, tevens zjjn hartelijken dank aan de Directrice en Pleegzusters van het Ge meente-Ziekenhuis, voor de liefderijke be handeling aan hem bewezen. K. H ISRAËL. Hiermede betuigen wg onzen hartelijken dank aan allen, voor de betoonde belang stelling bjj het overlijden van onzen Zoon en Broeder bewezen. D. STEENMAN en Familie. UAXHBETit lOIX». Voor de zeer vele bljjken van belang stelling hg de herdenking van rogn 25-jarig jubilé ondervonden, betuig ik langs dezen weg ujjjn hartelijken dank. Haven, Texel, 20 Juli 1904. H. DOGGER. Dankbetuiging. Voor de vele bewijzen van belangstel ling en sympathie, zoowel van buiten als binneu de gemeente oudervondeu op deu 3en dezer, betuigen wg hiermede onzen hartelijken dank. C. STEEMAN en Echtgenoote. Helder, 20 Juli '04. voor Ziekenfondsleden op DONDERDAG MIDDAG 28 JULI a.s., ten huize van den ondergeteekande. C. G. VAN DER LEE, Art«. Vergadering 27 Juli lOOi. HET BESTUUR. en Tonknuppelen, op XOXDJG 31 JULI ÊOOé, bij F. GRIN, in 'tCentrum", Koegras, (Gem. Helder.) Tonknuppelen te 1 uur. Hollandsche Maatschappij van Landbouw. Algemeene Vergadering wan de Afdeeling „HELDER" op DINSDAG 2 AUGÜSTDS a. .oor- middags te 10 uur, in het lokaal van den heer GRIN, te Koegras. Punten van behandeling Oprichting Winter-cnrsus te Koegras. Vrije toegang voor niet-leden. HET BESTUUR. bevattend 10 extractgehalte. R. MAALSTEED. - van - TEHNCHELLIHO. Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij. 2e en 3e klasse, op DINSDAG 2 AUGUSTUS 1904, van DEN HELDER, ANNA PAUL0WNA, SCHAGEN, N00RD-SCHARW0UDE, HEERHUGOWAARD en ALKMAAR naar AMSTERDAM en terug. Inlichtingen aan de Stations. Zie de aanplakbiljetten. Heen en terug op één dag 2e klasse f 1.50, 3e klasse f 1.00. Terug op den volgenden dag 2e klasse f 2 00, 3e klssse f 125. Mfjufïr. WULFFELE, Vlamiogstr. 19 heeft de Schilderij gewonnen op No. 71. De getuigen waren Mej. Peters en Kkü8. De Directie der Maatschappij >HOL- LANDIA«, D. de Gkaafe Zonen te Utrecht, belasten zich met het innen van achterstallige schulden langs minnelgken en gerechtelijken weg. ABONNEMENT f 7.50 per jaar. De proceskosten komen voor rekening van de Maatschappij, ook zelfs bgongunstigen afloop. Het Abonnement behoeft niet voor uit betaald te worden. LANDBOUWWINTERCURSUS te Koegras. Het Pestuur v.d. Afdeeling Helder v.d. H. M. v. L noodigt alle jongelieden, niet beneden de 14 jaar, te Helder en Omstre ken,die lust hebben het onderwijs aan boven- genoemden cursus te volgen, uit, zich vóór 15 Aug. met opgaat van naam en leeftijd aan te melden bg den Secretaris der Afdeeling. Namens het Bestuur Th. TERRA, Voorzitter. H. BAKKER Dz., Secr., (Kanaalweg 136.) Gewaagd een zindelijke Dienstbode Adres: Mej. STIKKEL, Wilhelmiuastraaf. M-*j. VERFA1LLE, Keizerstraat, verlangt 1 Augustus een nette Dienstbode. In een gezin zonder kinderen wordt ten spoedigste een zindelijke DAGMEID of WEDUWE zonder kinderen gevraagd. AdresWALV1SCHSTRAAT no. 1. Gevraagd een flinke DIENSTBODE Adres: SPOOHGKACUT 28. Gevraagd een flinke DIENSTBODE. Goed loon. Adres: Mej. L1MMER3, Koningstraat 15. Een DAGMEISJE gevraagd. Adres Wed. BOELSUMS, Kuiperstraat. AdresDLJKSTRAAT no. Govraasd een net MEISJE, i iet beneden 18 jaar, ter adsistentie in de huishouding. AdresWESTSTRAAT 58. kunnen direct voor vast werk geplaatst worden. Kanaalweg 141, J. COLTOF. KiHKKHNHlErHT, Gevraagd een bekwaam GEZEL, niet beneden 20 jaar, werkzaamheden volgens ploegenstelsel. Aanbiedingen schriftelijk adres Brood fabriek »DE VOLHARDING." om in een vak te worden opgeleid. Adres: STATIONSTRAAT 32. Loopjongen gevraagd. Adres: KANAALWEG 57. Gevraagd een Schoenmakersjongen die f 2 a 3 kan verdienen bg H. KAAN, Zuidstraat. Adres: WESTSTRAAT 15. Deze prima BOTER wordt geleverd volgeDs marktprijs a contant in vaatjes van 10 en 20 Kilo. bgom later in het vak te worden opgeleid. I Adres Drukkerg van dit Blad. G-evraasd Bestellingen worden aangenomen schipper J. LUIDINGA, Agent. om in den bierhandel werkzaam te zijn. Adres: M. BAKKER, Agent der Phoenix Brouwerg. Terstond 2 METSELAARS gevraagd, Adres: M. GEEVERS, Anna Paulowna Een flinke JONGEN gevraagd om in Met Schildersvak opgeleid te worden bg F. BOON. Een flinke J0N6EN of derde BAKKERSKNECHT gevraagd, bg S. CRONE, Wagenstraat. Een zeeofficier zoekt voor een maand een net gemeubeleerde Slaap- en Zitkamer, met ingang van 24 Augustus in de nabgheid der haven. Fr. Brieven onder lett. B. B. aan den Boekhandelaar A. J. MAAS, Djjkstraat. Gelegenheid voor 2 a 3 COMMENSAALS. Adres: SCHAGENSTRAAT 101. Te Huur staande Binnenhaven 61, voorzien van alle gemakken, gas- en waterleiding. Huurprijs f 260 per jaar. Adres: HOOFDGRACHT 4. Te huur het BOVENHUiS Koningstraat 2a, hoek Spoor straat (bevattende 7 Kamers, Keuken, Zolder en Plaats.) Te bevragen aan hel adres. Te huur: Een Woonhuisachter-ürouwerstraat, a f 1.per week. Twee geheel ge restaureerde Woonhuizen in de N'euwstraat No. 45 en 49, a f 11.per maand. Het Heerenhuls No. 64 Hoofd gracht, met 6 Kamers en Keuken a f 300. per jaar. Adres GEBRs. VAN OS, Aannemers, Helder, NieuwBtraat 27, alwaar tevens op gunstige voorwaarden BOUWTER REINEN te koop zi|n aan de J In 'tVeltstraat bg de R.-K. Kerk. TE HUUR: aan de Plantsoenstraat. Te bevragenHOOFDGRACHT 37. To nuur Adres: WESTSTRAAT 42. Ter overname aangeboden een Kruidenierswinkel en Vergunning met Inventaris. Te bevragen: HAVENPLEIN 14. Goed beklante MELKSTAND ter overname aangeboden. Verkoop ruim 100 liter per dag, en voor uitbreiding vatbaar. Adres met brieven onder lett. G bureau vau dit blad. TE HUUR OF TE KOOP: hst WOON- en WINKELHUIS, hoek Spoorstraat en Koningstraat No. 41. Te bevragen: SPOORSTRAAT 102. TE KOOP AANGEBODEN: een goed onderbonden KINDERWAGEN. Nieuw model. Twee duwers. Adres: FLORASTRAAT no. 7. Te koopeen zoo goed als nieuwe Adres: GRAVENSTRAAT no. 23. TE KOOP! oen nieuwe Aal£ lang 40 voet, wjjd 14 voet, geschikt voor buitenvisschen. Te bevragen bgW. LEYENAAR te Midlum bg Harlingeu. Te koop een I-jarige F 0 X-T E R RIE R, voor billijken prgs. - Zeer lief dier; kent verscheidene kunstjes. Adres: Bureau van dit Blad. Te koop aangeboden 50 KONIJNEN met HOKKEN. Te bevragen: OOSTSLOOTSTRAAT 31. voor f2800. Adres: KANAALWEG No. 56. TE KOOP 6 stuks Grenen en Vuren BALKEN, lang 8 Meter, breed en dik 32 centimeter 30 stnks EIKEN, S'/i Meter lang, breed 25 en dik 11 cM. Te bevragen bg J. BAKKER, Breestraat boek Tuinstraat. Evenals vorige jaren is de ondergeteekende gearri veerd met eene flinke sortesring uitgesteld op de Kermis te Wisringsn. B, KROONEBUKG, van Amsterdam. Rekeningen worden ingewacht bij J VEICHT. Cafe CENTRAL. HELDER. DE NOTARIS U» NIEUWEDIEP (DEN HELDER) zal op DONDERDAG 28 JULI a.e., aanvangende des voormiddags ten 10 ure, ten sterf huize van den Heer A. WLJKER, aan - de Weezcnstraut no. 28, te Nieuwediep, In het openbaar verkoopen; bestaande in mahoniehouten Linnen- en Penantkasten, dito Cabinet, ronde en ovale Tafels, Stoelen, Spiegels, Schilderijen, Porselein-, Glas- en Aardewerk, Regulateurklok, Pendule, Kar petten, Vloerkleeden en Zeilen, Ganglooper, Kamer- en Deurkleedjes, Veerenbeddeu met toebebooren, Raamgordijnen, Fornuis, Keukengereedschap, en hetgeen verder ten verkoop cal worden aangeboden. Alles daags te voren te zien van 's mor geus 10 tot des namiddags 4 uur. Afd. HELDER van den Ned. Bakkersgezellenbond. - Opgericht 80 Augustus 1903. opWl°oeii*ilayr33 Juli. in hel IJclmiin l «<ilno.H«nHuln eg waar ala Sprekers zullen optraden beiden alhier. Met het onderwerp i De arbeidswet ia verband met de afschaffing van den nachtarbeid. Aanvang 8 uur. - Debat vrg. - Entrés 10 cent. Het Bestuur: E. IDSENGA, Voorzitter. W. WITMER, Secretaris. Molengracht hoek Bierstraat. van de nog voorhanden ZOMER-ARTIKELEN, JONGENSPAKJES, VITRAGES, HANDSCHOE NEN, MITAINES, ROKKEN, BLOUSES, enz., enz. tot spotprijzen. Aanbevelend, H. SPRUIT. iftleekcr.Mlraiik per flescli 30 ct. Üii>iUlru|»|M»lw van Dr. DE VlilJ, tegen bleekzucht, malaria en algemeene lichaamszwakte, per flacon in roode doos met gebruiksaanwijzing65 et. HAWAALWEk 147. Aanbevelend, Veehouders, bekend als eerste krachten, beweren, dat zg de meest gewenachfe resultaten van hunne KALVEREN krggen door het voederen met Met water, wei of karnemelk vermengd, verkrggt men een voedzaam en smakelgk drinken. Neemt de proef! en gij zult steeds Uwe beestjes Toeren met dit meel. Prijs f 5.25 per 25 K.G., franco. Iedere zak heeft een maat en gebruiksaanwijzing. Met wei een J/t maatje en met water I maatje daags. Beslist niet meer. Aanbevelend, en de bekende WEDERVEUKOOI'EUS. GOEDEREN OF STALEN WORDEN NIET OF ZICHT GEZONDEN. Aanbevelend,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 6