KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel, Wieringen en Anna Waarschuwing Nó. 3282. Zaterdag 30 Juli 1904. 32ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat. Telef. 59. Bureau: Koningstr. 29. Interc-Telef. 50. Abonnement Vliegend Blaadje p. 3 m. 50 et., fr.p. post 75 et., Buitenl. f 1.25 b' i Zondagsblad 37'45 >0.75 >0.90 >0.90 45 Modeblad >>>55 >80> 5 Mnzik. Bloemlezing >>60 85 Voor 't Buitenland bg vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. BiirMMi Spoorstraat. Aavertontlön ▼an 1 tok 4 regels25 Ceni. Elke regel meer 6 4 maal geplaatst, 1 maal gratis. Bowgs-exemplaar 21/a Ct. Vifntteaex groots letters worden naar p Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGKNS vóór 10 uur aan het Bureau bezorgd zyn. Projectielen, alsmede be- standdeelen en stukken daarvan, afkomstig van de Schietoefeningen der Artillerie, welke gevondèh worden op de Zandplaat Onrust of op de Texelsclie kust of die uit zee worden opgevischt,zijn's Rijks eigendom. Hij die zich deze voorwerpen toeëigent is der halve straf baar volgens de wet. Het oprapen en vervoeren van geladen, niet gesprongen projectielen is levensgevaarlij k, ook voor de omgeving van hem die zulks verricht. De Commandeerende officier van het 4e Regiment Vetting-Artillerie, A. W. KATTENBUSCH. Indische Penkrassen. Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden. 70. Bandoeng ljjkt me een verrukkelijke plaats, ja, lot nog toe was ik nog nergens in Indiè, waar het me zóó goed beviel als hier. Het klimaat is er koel als op Soekaboemi, de omstreken zyn cr >n <^n woord prachtig en er hcerschsn oen drukte en vertier, die aan de Bqnedónstad van Batavia doen denkeD. Men hóeft er dus vrij wel al 't goede ge combineerd 1 Gisteren ben ik do stad eens rondgereden en was verbaasd over de uitgestrektheid die zy beslaat, fk had me zooiets ah Buitenzorg voorgesteld, doch Bandoeng is zeker wel viermaal zoo groot en breidt zich voortdurend nog uit. Europeanen, en Inlanders wonen er vrjjwel door elkaar, daar de zeer net onder houden kampongs achter de Europcesche huizen gelegen zjjn en door Ilinke breede mot de groote wegen zyn ver- voetpaden bonden. De Europcesche villa's zyn als overal luch tig gebouwd, goed onderhouden en meest omgeven door vroolyke, bloeiende tuintjes. Do wegen zyn goed bestraat en heerlijk beschaduwd door dubbolo ryen hooge hoornen. Overal, tot zelfs in de Cbineesclio wijk, riekt het frisch, dank zij vooral liet flink stroomende water in de duizenden elokans en het zuiverende bergwindje, dat over de hoogvlakte slrykt. De huizen der Inlanders zyn op stylen gebouwd en dus goed geventileerd, terwyl do inrichting by velen bepaald op welvaart wyst. In de vorige Penkras wees ik reeds met een enkel woord op de verscheidenheid van rassen, hier aangetroffen. Menschen uit alle •treken van den Archipel hebben zich hier naast en tusschen de Öoendaneesche bevol king gevestigd. Uit den aard der zaak zyn 't ondernemende individuen, die getracht heb ben, zich hier 'n beter levenslot dan thuis te scheppen. Velen zyn daarin uitstekend geslaagd, want onder de »orang sebrang" mensehen van den overkant*) zooals ze hier genoemd worden, vindt men 'n groot aantal gegoede, ja zelfs schatryko personen. Zy leggen zich op den handel toe of wel ze bouwen huizen voor Europeanen. Ik sprak hier gisteren nog een Palera- banger, die nu reeds 3000 gulden 's maan-Is aan huishuur inthjj woont in een mooi gemeubileerde woning dicht bij het Kantoor Bintang Hindia, doch verteert volgens zyn zeggen niet meer dan f 300 per maandHet overige geld wordt besteed om weer nieuwe huizon by te bouwen en daar 't getal hier gevestigde Europeanen voortdurend toeneemt, zoo kan deze nog jonge energieke man een maal een echt Uostersche nabob worden. Twaalf jaar geleden kwam hy hier op de plaats met nog geen 500 gulden op zak en als bijzonderheid mag ook worden meegedeeld, dat do man een oprecht geloovig Muzelman is en nog nooit geld heelt uitgeleend of het was om te helpen en zonder reutebereking. Byna in elke kampoeng treft men een vischvyver (bulong) aan, waarvan 't drabbige stilstaande water minder goed voor do ge zondheid is. De bevolking teelt er goudvis- schen in, die op de pasar verkocht, door hunne snelle vermenigvuldiging, een ruime bron van inkomsten opleveren. De bodem van Bandoeng en omgeving be staat uit verweerde vulkanische gesteenten, die in den loop der eeuwen een dikke vrucht bare humuslaag hebben gevormd. De stad ligt aan de beide oevers van de Tji Kapoen- do™gt dei van het Noorden komenden zytak van den Tji Tarocn en op het hoogste ge deelte van de bekende hoogvlakte, aangeleund tegen de zuidulyke helling van den Tang- koeban Prahoe. Wy spraken hierboven reeds van duizenden slokans (goten), waardoor voortdurend water stroomt, alle ongerechtig heden met zich voerende. Dit practiche gotenstelsel werd mogelyk, juist omdat Bandoeng zoo hoog gelegen is en Daar het Zuiden merkb»ar daalt, zoodat al het water, zoowel beneden als boven den grond, een vry sterk verval heeft en all afvalstoffen, fmcaliën enz. door de gemetselde slokans naar de Tji Kapoendoeng worden afgevoerd en den bodem der stad niet kunnen verontreinigen. Op verschillende punten der plaats voor zien Artesische putten in de behoefte aan zuiver drinkwater. Alle wegen, ook buiten de stad, zyn keurig nderhouden en aan beide zijden beplant met onafgebroken rijen van schaduwboomon. Men kan er uren wandelen zonder last van het Indische zonnetje on men ziet hier veel meer Europeanen te voet dan b.v. op Batavia. Wat do temperatuur betreft, die is zeer constant. Bijna het gehcele jaar toont «ie thermometer 's morgens om 6 uur 20° C., siddags na 1 uur 26° C. en 's avonds 8 uur 22° C. By regen, die hier in den middag nog al eens valt, daalt do tlier- momoter meestal 4 of 5 gruden. Sommigen beweren, dat Bandoeng een vochtige plaats is, zeker van wege den regen, doch deze con clusie is totaal verkeerd. De lucht is zelfs betrekkelijk droog en de gemiddelde vochtig heid blijft altijd ver beneden die te Batavia. Boeken, schoenen, sigaren enz. beschimmelen hier dan ook veel minder gauw dan op andere plaatsen. In de morgenuren echter hangt er over do stad dikwyls een dichte nevel, die meestal na 8 uur zich oplost, maar toch min der prettig is voor hen, die, zooals ik, veel van een ochtendwandeling houden. Alles bij elkaar genomen, komen we tolde conclusie, dat Bandoeng niet te koud cn niet te warm is, niet te vochtig cn niet te droog, niet te wiudcrig en niet te stil en daarom 'n uitgezochte woonplaats voor ouden van «lagen. Evenals op Soekaboemi vestigen zich hier meer en meer gepensionneerden en ik zou dezo plaats zelfs verkiezen, omdat men in alle geval hier meer leven om zich ziet en zich dus minder gauw verveelt. We spraken hierboven van de bekende hoogvlakte van Bandoeng en wezen ook in vorige Penkrassen op dit plateau en wel in verband met de verdediging van Java. Het heeft dan ongeveer den vorm van eene ellips met een lengle-as van 50 kilometer bij ecuo brcedte-as van 18 kilometer (oppervlakte 513 K.M.S). De lengte-as valt vry wel samen met die van Java en loopt dus van West naar Oost. Het plateau ligt 650 it 680 Meter boven den spiegel der zee en is geheel om ringd do r een reeks van borgen. Als voor naamste toppen noemen wy den Boerangrang in het Westen, den Tangkocban Prahoe in Noorden, «len Boekit Toenggoel in het Oosten en den Goentoer, Malabar, Tiloe, 1'atoera en Massigit in het Zuiden. Genoemde bergen zyn alle vulkanea, waar- va» echter alleen nog de Tangkocbau Prahoe icrkbaar werkzaam is. De bodem van de hoogvlakte bestaat uitsluitend uit vulkanische uitwerpselen (over elkander heen gevloeide lavaetroomen) on goed beschouwd is het hier zeer gcvaarlyk plekje op aarde. Als plotseling het inwendigo vuur eens tot uit- bursting kwam, zalen wy hier vry wel in een kom, waaruit geen ontvluchten meer mogelyk was cn zou Bandoeng een tweede Pompcji kunnen worden! Volgens de geleerden is dit plateau in vroegere eeuwen niet voel hooger geweest dun de westelyk daaraan grenzende vlakte van Radjamandala, n. 1. 330 Meter, en alleen door do uitwerpselen der rondom lig gende vulkanen tot de hoogte van 680 Meter opgevoerd. We leven hier dus werkelyk, zooals het spraakgebruik zegt fboven een vulkaan' en wie hiervan nu nog niet geheel overtuigd mocht zijn, herinner ik aan het feit, dat op 27 Augustus 1883 Krakatau in do Straat Soenda plotseling tot uitbarsting kwam, na sinds Mei 1680 niets meer van zich te hebben doen booren en daarbij in twee uur tyds 18 K.M.3 puimsteen, lava enz. heelt uitgebraakt, eene hoeveelheid, reeds voldoende om de tegenwoordige oppervlakte van het Bandoengsche plateau 500 Meter te verhoogen (per minuut 4i/6 meter!) Lt. Clockener Brousson b.d. Bandoeng. nuerno Het bijzetten fan Kruger's lijk. Men meldt uit Den Haag Niet slechts de Haagscho bevolking, maar ongetwyfeld ook velen buiten deze stad hebben door bun tegenwoordigheid in de omgeving van het station en in de straten een laatste hulde willen brengen aan den man, die niet alleen in zyn eigen land maar vooral ook in Nederland hoog werd vereerd. Tegen éón uur Dinsdagmiddag vulden zich do wachtkamers van het station en de perrons met tal van autoriteiten, met wie velen kransen en bloemstukkeu met zich droegen in de ocrste-klasse-wachtkamer was o.u. aanwezig jhr. Van den Bosch, kamerheer van H. M. de Koningin, aan wicn H. M. had opgedragen aan de familie van wijlen Kruger een krans van H. M. en den Prins aan te bieden, van welke opdracht genoemde kamerheer zich na aaukomst «Ier betrekkingen in den wachtsuloii kweet. Jhr. Van den Bosch overhandigde den krans van het vor- stcljjk Echtpaar, die gehecht was aan lila linten waarop de naamcylcrs W. en II. on der een koninklijke kroon, aan den heer Eloff. De heer Elolt verzocht jhr. Van den Bosch aan hot konioklyk Echtpaar do gevoelens van diepgcvoelden dank der familie over te brengen. Inlusschen waren in de wachtkamers alle genoodigden aangekomen dio in de volg- ry tuigen zouden plaats nemen de mininters van waterstaat, van buitonlandscho zaken en van koloniën verlieten evenals jhr. Van den Bosch het stationsgebouw weder, de lykkist werd by den alrit van hot station in een Pranschen rouw wagen geplaatst, die echter onzichtbaar was nadat alle kransen en bloem stukken op het lykklced waren gehecht. Oumiddcllyk daarop werd de stoet gefor meerd. In het eerste rytuig namen plaats do heeren Elolf on Bredellin het tweede president Steyn en mevrouw, met wie zich vele autoriteiten in do wachtkamer hadden onderhondenin het derde de burgemeester der residentie, baron Sseerts en de gemeente secretaris in het vierde rytuig dc wethouders Bevers cn Siinonsin het vjjfde dr. Lcyds en de heer Cannecl, oud-vice-oonsul van den Oranje Vrystaat; in het zesde dr. Heymans en dl. Fernhout, Meerburg en Los; in het 7e en 8e de deputatie van Antwerponin bet 9e de algemeene secretaris van het All Deutsches Verband en in het tiende rytuig de twee bedienden van den ontslapen ond- p resident. In ongeveer dertig rijtuigen sloten zich duarua nog by den stoet aan tal van heeren die in de vroegere republieken booge ambten hebben bekleed oi in dienst daarvan waren in andere landen. Verder ontelbare deputaties, o.a. uit bet hoofdbestuur der Z. A. Ver- eeniging on uit verscbillendo nfdeclinucn dier vereenigingen, uit de Zuidafr. Spoorweg maatschappij, uit de verooniging van Z.-A. amb tenaren enz., van de vcrecniging Alcmuria* uit den gereformeerden kerkeraad in Den Haag enz. enz. Opgemerkt met hare banieren werden nog do vereenigiog .Oranjebond* en de VereeDi- ging van Oud-Stryders ,Ilet Vaderland Getrouw* do .Probocr-Vereeniging» liad ook een vertegenwoordiger gezonden, terwyl op het laatste oogenblik ter bijwoning der plechtigheid uit Brussel was gekomen Pietor Maritz Botha, de bekende oud-landrost van Pretoria. De kransen waren schier ontelbaar. Er waren er v»n ongewone afmetingen en van bui.'cngewone pracht. By/.onder trokken naast dien van het Kon. Echtpaar de aandacht kransen of bloemstukken van de Z.-A. Ver eenigiog te Amsterdam, van de stad Ant werpen en van het Boeroncomitó aldaar, van Théróse Schwurtze, van liidde Nyland uit Dordrecht. Velen, o.a. de oud-president Steyn, namen bovendien bloemstukken mede naar Eik-en-Duinen. Tegen kwart voor drie zette de stoet zich in beweging. De rouwwugen, getrokken door vier paar- don mei zwarte dekkleeden, werd voorafge gaan door bereden politie. Naast do rytuigen, waarin het Haagscho Gemeentebestuur had plaats genomen, gingen vier boden van het Raadhuis. Latsgs den ongeveer audorhalf uur langen weg, langs welken do stoot zich naar do be graafplaats begaf, stonden duizenden en dui zenden belangstellenden geschaard, die by bet voorbijtrekken van den rouwwageu eer biedig groetten. Hier en daar was de vlag halfstok ontplooid, terwyl tevens aan ver schillende woningen ten leeken van rouw dc gordynen waren neergelaten. Omstreeks vier uur bereikte de stoet den doodenakker. Up den doodenakker wachtten Burgemeester en Wethouders on de gemeente-secretaris van Loosduinen den stoet op. De dochters van President Steyn, dio zich ook aan het Slaatsspoorstaiion by aankomst van het stoffelijk overschot hadden bevonden, waren daarna naar den doodenakker gekomen om aldaar nog een laatsten blik op de kist te kunnen werpen. Onder deh eerbiedigen stillen groet van go- heel de menschenmassa op hot kerkhof, werd do kist naar dc rouwkapel gedragen on op de verhevenheid geplaatst, waarna alle bloem stukken er op werden gestapeld. Die van H. M. de Koningin werd staande tegen het voeteneinde geplaatst. Nog werd by de bloem stukken gevoegd een krans van de Haagschc Pro-lh>er-vereeniging. Toen President Steyn do kist genaderd was, deed hy den heer Dupreez, zyn adjudant, daarop plaatsen een fraaien bronzen krans, in oud-Hollandschcn styl bewerkt, met bander olles waarop te lezen stond 2 Timotheus 4 vers VII,Ik heb den goeden atryd gestreden ik heb den loop geëindigd, ik heb het Geloof behouden*. Toon nam Steyn diep ontr«>crd plaats op een zitplaats, voor hem in de on middellijke nabyheid van het stoflelyk hulsel van Kruger neergezet en nam d». Fernhout het woord tot hot uitspreken van een ge' ed. Eerbiedigende don wensch van den ont slapene, dat geen redevoeringen zouden wor den gehouden, verzocht spr. de aanwezigen zich met hem te vereenigen in het gebed tot Hem, die ook aan den grooten man, aan wiens lijkbaar men thans stond, hot leven gaf. Ds. Fernhout smeekte 's Heeren zegen af over «len tweelingbroeder in ballingschap, Pre sident Steyn, wiens loven gespaard bleef on bad den Heer te waken over het dierbaar over schot dat tydelyk hier vertoeven zal en er ook over te waken by den overtocht naar Transvaal. Na do treffende woorden van den predikant verliet men de kapel en kreeg het volk ge legenheid om langs het gebouwtje, waarvan do deuren open bleven staan te wandelen cn een blik te kunnen werpen op de onder het bloemcnbed rustende kist. Nieuwstijdingen HELDER, 29 Juli 1904. VERGADERING van den Raad dar Gemeente Helder, op Dinsdag, den 2 Augustus 1904, des avonds len 7t/j uur. Onderwerpen ter behandeling: 1. Ingekomen adressen cn modedeclingen. 2. Aanbieding rekening 1903. 3. Kohier Schoolgeld. 4. Voorstellen B. on W. verlof onderwijzers personeel, ingeval van ziekte, ondcrwy- zersjaurwedden cn schoolgelden. 5. Benoemingen. C. Reclames. B|j m'nisterirele beschikking is be noemd als assistent voor de pbysiologie aan d« r^jks universiteit te Leiden, voor het tijdvak van 1 Aug tot fn met 31 Dec 1904, d- heer C. L. de Jongh, candidaat- arts te Helder. De heer J. D. Leopold, leerling der Rijks liuogere Burgerschool alhier, he»ft te Alkmaar met gunstig gevolg bet eind examen afgelegd. De majoor eer9tamw. Ingenieur alhier, zal onder ntdere goedkeuring van den minister van oorlog, op Dinsdag den 16 Augustus a 8.. in het openbaar, op tarief aanbesteden Bestek no. 5. Het wijzigen van het voor terrein van het fort Kijkduin," als vnr- betering van ondergeschikt belung, in de stelling van den Helder. Raming f 5500. Onze gemeente wordt meermalen bezocht door kooplieden van elders, die postpapier en andere kleine zaken te koop aanbieden Veel vertrouwen wordt hen gewoonlijk niet geschonken. Zulks zchjjnt verstandig, als men de praktijken van sommigen in dien handel nagaat. Zoo doorkruist thans een koopman c onze straten, die zich voordoet als doofstom, door op zjjn borst een blad papier te toonen, waarop de verklaring vaD het treurig feit duidelijk leesbaar is. Zoodra hjj r'ch echter bespied meent, of de politie is nabij, dan is haastig het geschrilt weg en hg is weer de gewone venter, die op vragen antwoord geeft. Deze perBOJu is reeds eenmaal door de politie buiten de grens der gemeente gebracht, maar is er weer in teruggekeerd. Hjj loopt thans weer I «ngs de straat om valschcljjk uw mede lijden op te wekken. Men zy hiervoor op z'n hojde. Ongeluk op da Lijnbaansgracht. Woensdagmiddag reed te Amsterdam op de Lijnbaansgracht bg de Westerstraat een broodkar te water, die door een man werd voortgeduwd. B(j het te water vallen, kwam de bestuurder onder zyn kar te liggen. Een werkman, uit de nieuwsgierigen sprong te water, om te trachten den bestuurder te redden, doch kwam ook niet weer boven. Oèdelgk werd d.ior de iumiddels tonge- □elde politie alles gedaan om de beide mannen te redden. Toen zg met dreggen aan den wal waren gebaald, trachtte men bg de mannen, die beiden bewusteloos schenen, de levensgeesten weder op t** wekken, doch het mocht niet meer baten Zoowel de bestuurder als degene, die getracht bad hem te redden, waren reeds overleden. De lijken werden por brancard naar het Binnen-Gasthuis gebracht. H-t geval verwekte in die buurt groote deel- netnirg. Uit Utrecht meldt men Waar de zaak, waarvoor u»r. lt. U., ad vocaat alhier, iu hechtenis genomen i», cog bjjtgds is geregeld, hot ft de betrok ken officier van justitie g3en termen ge vonden, tut verdere strafvervolging over gaan, en is rnr. H. weer op vrge voeten gesteld. Naar wjj vernemen, zgn bg het departement van waterstaat planner in bewerkirg voor een nieuwe voetbrug te Velsen, die dez Ifde hoogte zal krijg n a'9 de nieuwe spoorbrug, en zal komeu te lig gen zooveel oostwaarts van de oude voet brug, dat zoowel van de zjjda van Haar lem als van Beverwgk op- en afritten kunnen gemaakt worden. Een dijk in brand. Uit Sliedrecht wordt aan de >D. Crt." geschreven Woensdag s'.ond d-» ondervoet van den spooHgk (veengrond) tussch< n waehtpost 74 en Tolsteeg over een atstand van 200 M. in brand. De afstand der verschillende rook zuilen bedroeg hier ongeveer 1 M. Tua- schen Tolsteeg en de spoorbrug, waar ook honderden meters brandden, was de aistaud d< r rookzuilen slechts enkele d M. en brandde het dan ook feller. De rook, die w:t was, sloeg daar geregeld over den veel t oogeren spoordgk. Op sommige p'aitsen was het veen al een voet di»p weggebrand. Brandlucht was overal op Sliedrecht waarneembaar. De monrd te Winsum. De Nienwe Gr. Ct. heeft nadere infor maties ingewonnen omtrent het drama, .lat Zaterdagnacht plaa's had tus-chen Win sum (Gron.) eu Garnwerd. Watzg vernam, komt hierop neer: Er was een fee»tje geweest bjj een ar beider op Klein-Garnwerd zooals eenige huizen aan den grindweg Win som Garn werd worden genoemd. Vro-ljjk had men bg elkaar gezeten en in opgewekte stem ming was er afscheid genomen. Tot de feestvierende behoorde een meisje, die in dienst zynde bg een landbouwer, naar diens boerderjj moest wordvn gebracht. Het mei*je liep met den 24-jarigen GroeDewold. machinist aan de steenfabriek Actief te Winsum, op een kleinen afstand achter de anderen aan. Plotseling dringt zich een zekeie Van der Schans, een boe renknecht uit Gardwerd tusschen de beide. Hierover vallen eenige woorden en dit ge^t aanleiding tot hnndtastelgk heden. Het meisje loopt snel weg. zich voegende bg de andere personen, die wiarschgnlgk den kende: >1 «at hen dat maar nitvechten naar huis gaan. De twee vechtende big ven rniddm op den weg achter, v. d. S. trekt zgn mes en brengt G. een doodelgke wond. toe in den buik. Deze stort neer en geeft den geest. De moordenaar reeiut het lyk op en legt het op den berm. Dan haalt bg uit een der zakken van den verslagei een mes en boort dit in diens keel. Daar op keert hg huiswaarts. Zondagmorgen in de vroegte weid het lijk gevonden. Per wag-m wordt het naar Witiuum gebracht en daar neerge legd in een schuur van den heer A. Aldertv. Groot is de deelneming ui-* het gebeurde te Winsum bekend wordt. Immers de ver slagens staat bekend als een oppassend werkman, de kostwinner van zgn moeder, iin te Bedmn woont Vele begeven zich naar de schaur om het Igk van het slacht offer te zirn. Onder de nieuwsgierigen bevindt zich v. d. S., blgk gevend dus vau een treurigeu moed en een gruwelgke koelbloedigheid. Als hg vertrokken is, wordt bg spoedig achtervolgd door de politie, die hem mee neemt en in een kamer van den heer Al- derts bewaakt. Dan komt per fiets bet parket van Groningen. Beklaagde werpt alle schnld van zich. Hem worden boterhammen verstrekt. Als oi er niets gebeurd was, eet hg ze gretig op. Maar even daarna wordt hg nogmaals onder handen genomen en dan komt hg tot een bekentenis. Zwaar geboeid wordt hg in rgtui'g naar het station gebracht, om met den laatsten trein naar Groningen te worden vervoerd. Linw'S den weg staan tal vau menschen gMch'ia d en bjj het s'uUon wacht e*>n mei igte tichelwerkers. Zg ballen de vuis ten tegen den beklaagde. En als de politie niet op zoo uitstekende wijze voor dit trunspirt had gezorgd, dan had de woede van velen over den dood van hun makker zich op den moordenaar bekoeld, dan wus de laatste ongetwjjfeld gelyncht. Nu bWf het gelukkig bg bovenstaande demonstratie. Wg hebben iemand gesproken, die den btkl. op het perron had gezien. Met g'oote onverschilligheid had hg duar gestaan, brutaal zgn blikken rondom zich werpend. Ongeluk met een luchtballon te Parijt. Do bullon Captif aan do Porto Mui Hot zou Zondagmiddag om 3 uur voor de tiende maal op-tygon. Er haddon 7 mannen, een vrouw en ccn kind plaats genomen in hel lucht schip. Kr was wol oven over gesproken of het ook beter was, niet op te stijgen, want le lucht stond naar regen. Mi-n steeg echter toch en op het oogenblik van vertrek was het inderdaad droog cn stil weer. De ballon was nog niet ver omhoog, loon dc kupitein toch ongerust werd on liet sein gaf weer ncor te dalen. Dit gebeurde, cn do luchtreizigers waron al weder op een ufstand van 15 meter van den grond, toen er plot- leling een hevige windvlaag kwam. Het luchtschip kantelde geheel op zy, men hoorde een krak en toen schoot plotseling de hol de lucht in de verbinding met d*an vasten wal was verbroken. Het was of het gevaarte werkelyk wegsprong, want in enkele oogen- blikken was er niets meer van t« zien. Hot wus in de wolkon vordwonen. Muur enkele minuten later word do bullon weer zichtbaar, een honderd motor of vior van den grond. De bol leok echter niot meer dan een groote lap, die voortgeslingerd werd door don storm wind. Alleen het bovenste stuk was heel gebleven. Het onderste gedeelte van den bol was in flarden, zoodat het soms leek, of het schuitje aan een parachute hing. Achter de vliegende lap werden 10 menschen langs hemels bogen geslingerd. Men kon zien hoe zy zich vastklampten uan de touwen soms werd de schuit even hoog opgozwaaid als de bol. De toeschouwers verwachtten ieder oogen blik dat doek en touwen en schuil hals ovcr- kop naar beneden zouden tuimelen. Maar dat niet gebeurd. Snel daalde de massa eindelyk kwamen de reizigers neer ie Clichy in een boschjo. Een man viel door den schok naar bonoden. Hy kwam op een tuinmuurtje terecht en brak den ruggegraat. Met ladders werden de overige naar benedon gehaald uit' do hoornen. De vrouw en het kind lagen onder in de mand. Zy haddon zich in hun angst zoo styf vastgeklemd a bodem, dat men ze moest lostrekken. Twee mannen sloegen, zoodra zij op den grond kwamen, op de vlucht mot do handen voor do oogen, dol van schrik. Een der luchlreizigors, een jongo man van 23 jaar vertelt, hoe nu liet knap|>en van dc ljjn, do ballon de lucht invloog. Allen bukton zich zoovor mogelyk en kropen heel onder mand. Hoe hoog zy vlogen was nivt maken, maar op eon gegeven oogon- blik zaten zy midden in d«; dichte wolken en het werd duister alsof het nacht was. Ik had de gewaarwording aldus de jongeling, dat ik in een donkere koudo put werd neer gelaten. Geen meter ver konden wy zien. Pas toen wy even lator uit de wolken wareu, konden wy ons rekenschap geven van dun vreesolyken toestand, waarin wy ons boronden. Alle passagiers schreeuwden van ontzetting, maar do kapitein kommandccrdoverroer u niet. Er is geen gevaar, als u gehoorzaamt. Het heeft niets tc beteekenen. Op bevel van den kapitein kroop een der passagiers, een dragon«ler, het touwwerk in, met het mes van den kapitein tusschen do tanden. Do wakkere dragonder sneed den ballon van onder stuk, zoodat het gas deels ontsnappen kon en do bol verder als para- chut zou kunnen werken. Daarop daalden wy, wy kwamen weer terug in de wolken. 51 aur de dragonder mo< nog weer naar boven klimmeu en opnicuw een snee aan bet doek toebrengen, want het ging te langzaam Maar toen scheurde de ballon byna het-lcmaal stuk door den wind. liet was toen geen dalen meer maar vallen. De man non verlieten hol schuitje cn klampten zich vast in de touwen, want het schuitje dreigde los te raken. Ik dacht dat ik ieder oogenblik naar benedon geworpen zou worden. Plotseling werden wy door eon wervelwind als een bromtol rondgedraaid. Soms werd do bol kleiner en kreeg hy den vorm van een klos en dan vielen wy als do bliksem zoo snel, maar dan schoot opeens de wind weer uithet ging dan weer langzamer. Onder vrcoselyko schokken daalden wjj, do schuil soms hooger dan het doek. Van de redding wist deze luchtreiziger niet veel te vertellen, liet was als een nacht- Uit het Buitenland. Gelukkig hoeft Rusland schuld erkend en beloofd dat geen mailbooten meer zullen aan gehouden worden door dc kruisers van do vrijwilligersvloot, dio als handelsschepen door «Ie Daj-danolluii stevenden on eerst in do Middollandsche Zee den wimpel van oorlogs schepen he««chen. Do aangehouden schepen zyn woder vrygeiaton. Doch zolfs indien ditoptrodon der Russische schepen wettig ware geweest, zou het onwjjs zyn geweest. Zulke aanrandingen van Duitacho cn Britsche schepen doen de Japanners meer goed dan vele ladingon oorlogi«contrabandon. Iets kan vormolyk wettig on toch buiten gewoon nadeclig zyn voor de groote lands belangen, van allo maatregelen genomen door lieden die haast hebben en alloen van radikaal optreden heil verwachten. Daarom blyven uan den internationalen politiokeu hemel de donderbuien dryvende. Kon dio uit do Uoodo Zee was komon opzet ten schynt nauwolyks uiteen tc zullen waaien, of nieuwe onweerswolken pakken zich boven do zee in bet Verre Oosten samen. Do verklaringen Dinsdag door minister Balfour in het Lagcrhtiisiuzako bet Engolsch- Russische conflict afgelegd, waren vrywol ccn echo op de zieDSwyzcn, waarvan in de pers gebleken was. Do Engolscho bladon zjjn trouwens slecht tc sproken over het in den grond boron van de ffKnight Commandor', on noemen het zonder vorm van proces in den grond boren van dit schip een onduldbaar iets, gelijk staande mot ecu oorlogsdaad. Zij vreezen dat deze zaak opnieuw aanleiding zal geven tot ernstige verwikkelingen tusschen Engeland en Rusland. Dc ,Gazette de Pctersbourg* bevat oen artikel over de oorlogskansen zooals ze op het oogenblik staan, liet blad neemt daarin do meening op van generaal Milsjovitaj. den directeur van de h«x>gere krijgsschool. «Men klaagt er over,' zegt hjj o.a., .dat voor den tegen woordigen oorlog groote geldsommen verspild worden zonder dat zy iels Zullen uitwerken. Dal is een groote vergissing. Du uitgegeven sommen hebben niets le beduidon in vergelijking met de voordeeion die er uit getrokken zullen worden wanneer eenmaal «loor kolonisatie bet grondgebied waarvoor dezo uitgaven gedaan zjjn, in waarde zal zjjn gestegen. Dan zult gjj de kapitalen van alle zyden zien toestroomenmaar men moet ten te wachten, weten te zaaien om lo kunnen oogstenen bet zaad is nog zeer gering voor zulke rjjke oogsten. Deze oorlog was onvcrmydelyk want daardoor aUeen kuanen de uitgestrekte landstreken in 5Iand- sjoeryo in waarde sljjgen. Wanneer hy een maal geëindigd is, zullen alle booordeelingen nietig worden en plaats maken voor lofspra ken op hen, dio den stryd hebben voorbereid' In «lo .Science of man', een maandschrift dat le Sydney in Australië wordt uitgegevon» komt (23 Mei 1901) een noodkreet voorover toeslaud in dat land en waarin de nood- zakelijkheid van hervorming in Australië wordt betoogd. Het goboortecyfer, zoo lezon wjj daar, gaat snel achteruitals het zoo voortgaat zullen binnen weinig jaron do inboorlingen geheel verdwenen zjjn, on zonder immigratie zal de Britsche kolonie van Nieuw Zuid-Wallis ophouden te bestaan. Toch zyn er nog.valaur die het oog sluiten voor dit dreigend gevaar Het Nicuw-Malthusianismc heeft tallooze aanhangers; «le behoefte aan weelde en uit- spunoing is zoo groot, dat men met oen inko men van 30 of 40 shilling por woek geen kinderen wenscht. Do kiodersterfto is ont zettend, omdat de moeders do zuigelingen niot zulvo verkiezen to vo«jdon... Het Gouver nement verhoogt kunstmatig de loonen met behulp van geleend geld, maar daaraan moet wel eenmaal oen einde komon, de loouen moeten ten slotte dalen... De onmatigheid in hot gebruik van alcoholische dranken is onder mannen en vrouwen beiden z«.*er groot en leidt tot allerlei ellendige gevolgen. Telkens en telkens hebben cr werkstakingen plaats die dc werkloosheid bevorderen... Do immi gratie wonlt zooveel mogelyk tegengegaan. Korst dio van Chineezcnthans worden Japanners niet meer toegelaten zelfs schip breukelingen worden afgewezen, geljjk allen die hot aan lal werklieden zouden kunnen versterken, alles met het doel do loonen boog te houden en do aanwezige luiaards te beschermen. Zelfs aan vreemde schepen is niet toegestaan, Briteoho onderdanen met donkere huidrkleur al» stokers te gebruiken. Daar is geen geld in de schatkist, maar men doet allerlei uitstapjes om cono geschikte plaats to vinden voor zetel van bet Austra lische Gomecnobeat, ofschoon men wal woet dat dien zetel niet gebouwd kan worden. De geldverspilling is groot, maar de eenige mauier om het land tot ontwikkeling to bren gen, aanroer van voldoende werkkrachten, blijft achterwege. Noord-Australië bljjft eeno wildernis... to dat zich daar als do gelegen heid gunstig is, Engeland vijanden noder- zotten en voor goed vestigen. liet spel dor politieke partyen heeft slechts ten doel, de individueel© belangen harer leden j te behartigen en goe«l betaalde landsMrek- kingen machtig te wordendoor het in alle richtingen sterk ontwikkelde egoïsme gaat het land, ondanks zynu goudmijnen, onher roepelijk to gronde, als er niet spoedig af doende verandering komt. Eenige Parysche bladen bebbon inlichtin gen gevraagd omtrent hot voorgcvallono te Cluses tjjdens dc werkstaking in do uurwerk- fabrieken aldaar. Men weet, dat uit do ramen «ener fabriek geweerschoten werden gelost op d« deelnemers aan een optochtnu «lo nut is teruggekeerd, heeft men het orulerzock naar dezen wandaad geopend. De Figaro verneemt, dat bet geweervuur unafgebrokea twintig minuten duurde en niet alleen ge mikt werd op do manifestanten, maar ook op ben, dio dc gewonden ter hulp kwanton on wegvoordon. Du commandant van do mili taire wacht dio van overheidswege voor do fabriek was geplaatst, legde do pertinent^

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1