1 Leger to Heils alMer Aan de Leden der Ned. Herv. Kerk. Werklieden-Vereeniging HOTEL „TEXEL". Helders Tolhuis! GROOT BAL- Muziek voor den Dans JLET OP! W. REMMERS, een net Heerenhuis, een flink, sterk en droog Pakhuis. verklaring af, dat de betoogore geenerlei aan leiding gaven tot een tegen-manifestatie. Do arbeiders waren tot op ongeveer 12 meters van do fabriek genaderd, toen het eerste vijandelijke schot viel. Do voor hot gebouw Burveilleoreudo soldaten, dio een streng toe zicht hielden op den optocht, deelden medo dat niemand met steenen naar do fabriek wierp, zooals in strjjd met do waarheid vao zekero zjjde werd rondverspreid. Vier leden-zoons der firma Crettiez en een gewezen ingenieur zullen zich voor het gelteurdo te verantwoorden hebben. Do slagorsstaking to Chieago. Alle bij de vleescbconserven-industrie betrokken werk lieden als veedrijvers, voerlieden, inpakkers, machinisten, loodgieters, stokers enz. hebben den arbeid neergelegd en zich solidair ver klaard met de slagers. Do leiders van do bewoging vorklaren dat deze staking do kostbaarste en belangrijkste zal worden van alle stakingen die in Amerika plaats hebben gehad. Een wjjk, die een vier- kanto myl groot is, bedekt met gebouwen, loodsen, stallen, pakhuizen, waar vroeger een geregelde ontzaggelijke drukte heersehte zoo als men ze nergens tor wereld kon aanschou wen, is nu als uitgostorven. Marine en Leger. Bljjkons by het Departement van marine ontvangen bericht zjjn Hr. Me. Panterschepcn «Hertog Hendrik" en do ,Do Ruyter' onder bovol van don kapitein ter zee A. H. Hoek water en P. S. R. Wolterbeek, 25 dezer to Cbristiania aangekomen. Jijj Kon. besl. van 19 dozer is de hoofd' machinist H. J. W. Grimborg mot ingang van 6 Augustus a. Bi benoemd tot officier- machinist der 2o kl. Genoemde officier-mach. wordt met 6 Aug. a.a. geplaatst in de directie der marine te Amsterdam. Do machinist J. G. M. G. dc Vries, thans op non-activiteit wordt 9 Augustus gepluatst aan boord van de «Rcinier Claeszen', ter wijl do machinist M. Sevenhujjsen van de Zeehond» met gelijken datum wordt geplaatst by do Mij. „Do Schelde* to Vlissingen bjj de horstellingen aan do «Zeeland''. De machinist S. Loewer, dienende als chef dor machinekamer aan boord van het licht schip „Maas", gestationneerd voor den N. Rotterd. Waterweg, heeft tegen 1 October ontslag aangevraagd. De te Willemsoord geplaatste hoofdmach. M. Bw van Till, is aldaar belast mot de ge reedmaking van do ,Piet Hein". De navolgende jongelingen komen in aan merking voor oeno plaatsing als adspirant- machinist by de Marine: C. do Groot, F. Fokkema, li. C. Dekker, F. H. Buys, Th. Talloo, P. H. E. M. Schuhmacher, P. W. van Drie], K. Bolk, C. Ouwehand, J. II. F. Kerkbod, W. C. Eikendal, II. do Vries, A. J. M. Bohnen, J. Mortons, P. M. R. Versteegh, A. I. do Stoppolaar Blydesteyn G. doJongh, W. van Leeuwen Hdrz., M. Flohil, H. Dollekamp, J. A. do Veer, J. L. Gudo, D. W. Kramer, W. Moree, G. don Hertog, W. van Leouwen Hmz., M. P. J. Pover, A. Pellinkhof, A. Pezie, S. Jaring. 80 Juli wordt de sergeant-stuurman H. Timmermam van Hr. Ms. „Gier» geplaatst by de draadlooze telegrafie to Amsterdam. In zjjno plaats wordt aan boord van de «Gier4 gedetacheerd de stuurman-majoor A. Wiersma, van Iir. Ms. wachtschip alhier. Do auuwyzing voor het transport, dat 13 Augustus a.s. naar Oost-Indiö zal vertrekken, van den sergt. ziekenverpleger J. vau Schoten is ingetrokken en in zyne plaats voor dit transport aangewezen do sergL-ziekenvorplegor C. B. van der Iloyden. Door den minister van marine is bepaalt), dat in de cantinos der marine gcon sterkon drank mag worden verkocht anders dan tegen gerocde betaling on alleen aan onderofficieren en mindere schepelingen, die don leeltyd van 20 jaren hebben bereikt, doch niot meer dan 2 borrels por dag, terwijl overtreding dezer bepaling strafbaar is gesteld. Stoomvaartberichten. liet stoomschip Memnon", v. Batavia n. Amst., pass. 24 Juli Gibraltar. Hot stoomschip ,Madura', v. Batavia n. Amst., vertr. 26 Juli van Port Said. Het stoomschip „Oranje4, van Batavia n. Amsterdam vortrok 27 Juli van 1'ort-Said. Het stoomschip „Tiraor" v. Amsterdam n. Batavia, passeerde 26 Juli Perim. Het stoomschip (Prins Hendrik' arriv. 27 Juli v. Batavia to Amsterdam. Het stoomschip ,Bali* v. Amsterdam n. Batavia, pass. 28 Juli Gibraltar. Marktberichten. Scbagen, 28 Juli. Aangevoerd 6 paarden f 60 a f 120, 23 stieren f 80 a f 180, 7 feldokoeien f 120 a 170, 80 vette koeien 180 a f250, 85 kalfkoeion f 150 af 270, 0 veulens f a 25 nuchtere kalveren f6 a f 17,90 vette schapen f20 a 27, 60 magere id. f 6 a 18, 240 lamm. f 10 a 17, 14 magere varkens f 10.a 18.19 vette varkous 88 a 44 ct. p. K.G., 74 biggen, 4.a 8.1200 kop boter 55 a 60 ct., 5000 kipeieren f 8.a 8.40, 500 eenden dito f 3, a 8.25,0 pinken f af 00 gras- kalveren f 0 a f 0 ossen f0a f 0—, overhouders id. f a Visscherijberichten. Nicunedisp, 30 Juli. Aangebracht door 4 korden te zauieD 1& «tuk» groota toog p. it. 70 cent, 2b mid delmatige tong per et. 80 cent. 40 kleine tong p. ■t. 10 cent, 10 atnka rog p. at. f 1,3b, 4 mand kleine achul p. m. I 1, 9 mand iohor p. m. I' 1,50. ï7 Juli. 0 korden te ramen met 60 «tuk* groote tong p. at. 80 a 90 cent, 80 middeliu. tong p. at. 86 a 40 cent, 80 kleine toog p. at. 10 a lb cent, 15 etuka rog p. at, f 1, 4 mumi tarbot voor f 9. achar p. in. f 1,75, 1 88 Juli. 2b korden met 10 tot 20 atuka groote tong p. at. 80 a 90 cent, 20 tot 50 middelen, toug p. at. 8b a 40 cent, 10 tot 100 kleine tong p. at a lb cent. 1 tot b ataks rog p. at. f I. 1 tot 6 c kleine achul p. m, f 1 a f 8, i tot b mand achar p. ni. f 1,50 a f i. Burgerlijke stand gem. Helder. Van 20 tot 28 Juli. ONDERTROUWD i W. kpjoa en I. Ooet. GETROUWDi H. Lenstra en J. Maigrct. D. Ko- niugatein cu C. Buis. C. Viater en D. Sit an. BEVALLEN J. J. Tabeling geb. Miuneboo, d. A. Kuiper geb. Smit, d J. de Wilde geb. Ramheit, d. J. Hol geb. Dekker, x. OVERLEDEN: F. 8cbipper wod. W. F. 8andcn, 72 i. P. Prin». 17 j. H. A. Mnn geb. van Grunniogcn. 8 j. P. Dekker. 74 jear. Verzending van brieven. Voor Hr. Ms. «Nautilus" naar C a d i x 1 Aug., 7.uur 's av. Voor Hr. Ms. «Hertog Hendrik' on „De Ruyter' naar Ghristiania: t/m 81 Juli, dagelijks 8.80 nor 's nam. naar Iuvorgordon a/d Cromarty Firth (Oost-Schotland) van 1 t/m 14 Augs., dagelyk9 8.80 's nam. Programma fan bet Zomer CoDcert, te geven door het Stafmuaiekkorp der ££on. Ned. Marine, directeur Jac. Koning, op Zondag 31 Juli 1904, van 4 tot ö1/, uur in het Park achter het Paleis. 1. «The Anniversary, Marcli, Georges Roscy. 2. „Concert-Ouverture', (Es Majeur), Carl Machts. 3. „Fackeltanz", M. Carl. 4. Grande Fantaisie Concertante', F. Blumen- tritt. 5. Ouverture: «lm Rciche des Indra», Paul Linckc. 6. Musikalische Zauberlatcrne* Potpourri, A. Conradi. 7. ,Auf Gliickes Wogen', Walzer, Emil Waldteufel. Door afwezigheid vun het Stafmuziek- korps zal bet e.v. Concert worden gegeven vp Zondag 28 Augustus 1904 Vervolg der berichten. De heer K. Kuiper, onderwjjzer alhier, is te Amsterdam geslaagd voor de hoofd- acte. Stuurlieden-examens. Rotterdam, 28 Juli. Geëxamineerd 7 geslaagd Groote stoomvaart A8de stuur man K. Pauw en B van der Veer. Chineezen-opstootje te Semarang. De correspondent van de »De Nivuwe Courant" te Batavia seinde Woensdag: »Er heeft een ernstige rustverstoring plaats gehad van Chineesche werklieden te Semarang. De politie bleek onmachtig. Vjjftig infanteristen zijn uitgerukt. Er zjjn veertig gevangenen gemaakt en vier Chineezen ernstig gewond." 0e malaria-parasiet. De correspondent van het Hbl. te Bata via seint Doctor Ellinger te Tegal publiceerde lat hg door middel van cultuur de mala- ia-parasiet gevonden heeft. Het micros copisch onderzoek heeft uitgewezen dat ualaria-parasieten door de lucht indringen, zich nestelen in de klierweefsels, neus- en keelholte. Hg biedt aan culturen te demon- ttreeren en d e inentingsproeven te her balen". Texel, 27 Juli. Het bestuur van den polder Eierland had opnieuw prjjsopgave gevraagd voor liet maken van een inlaagdjjk met afwa- eringskoker aan den noordpunt van dien p ilder, daar het den vorigen keer het werk niet hoeft kunnen gunnen aan den laagsten inschrijver, den heer L. v. d. Vlies, voor de som van f 11570. Thans waren 7 biljetten ingeleverd liet laagste was dat van den heer C. van l leei waarden, aanwjjzende eene som van 1 1 d J90. De heer L. v. d. Vlies had nu opgegeven f 10990. Het bestuur van het Waterschap, de 30 g meenschappeljjke polders, zal weder om 45 H. A., 26 A. land in den polder het Noorden in veiling brengen en wel op I September a. s. Bjj den vorigen ver koop werd dit gedeelte opgehouden. Anna Paulowna. Dinsdagmiddag had langs de Molenvaart, nabjj café de Hoop, een fiietswedstrjjd plaats in 2 afdeelingen, om 't langzaamst fietsen, b. ringsteken op de fiets. In de le afd. waren de winners: le prijs, de heer M. Kooi, een fietslantaarn2e prjjs, de heer H. Kooi, een fietslantaarn; 3e prijs, de heer G. Schut, een fietshoorn. Ringsteken: le prjjs, de heer M. Kooi, een fietslantaarn2e prjjs, de heer J. Hlankevoort, een fietshoorn3e prjjs, de lieer H. Bakker, een fietszadel. Donderdagmorgen geraakte het zoontje van den heer J. op een diepe plaats in 'tOule Veer. Door 't geroep der kinderen opmeTk/aam geworden, mocht een der bunn het genoegen smaken het ventje weder behouden op 't drogo te brengen, Moord. Gistermorgen vroeg is de 69-jarige stroo- rjjder P. Bosman te Haarlemmermeer ver moord. De dader is waarschijnlijk bekend. De knecht van den verslagene is in voorloopige hechtenis gesteld. De Justitie zet het onderzoek voort. Het ongeluk op da Lijnbaansgraclit te Amsterdam. De naam van den werkman, die zjjn moedige, maar vorgeefsche poging tot redding van zjjn medetuei.sch zelf met den dood bekocht, is Dirk Hutter. Hg was omstreeks 30 jaar en Iaat een jonge vrouw en kind in zeer zorgeljjke omstandigheid achter. Spoedig zal de weduwe weder bevallen. De man was schoorsteenveger van beioep, doch zonder werk. Onlangs was hg wegens achterstallige huurschuld uit zjjn huisje gezet, en nu woonde het kleine, arme gezin in bjj zjjn moeder in de Marnixstraat. De beide vrouwen zagen haar zoon en echtgenoot van uit haar kamer verdrinken. »De bakkersknecht heet Cornelis Kuipers was 31 jaar oud, en laat een vrouw met 2 kinderen onverzorgd achter. Uit Rosendaal meldt men Toen hedenochtend een le klasse reizi ger van Antwerpen alhier aankwam, be merkte hg, dat zjjn portefeuille met 20.000 francs was verdwenen. Hg had een kaartje naar Amsterdam, doch keerde oumiddelljjk naar Antwerpen terug, na eerst aangifte bjj de marechaussee te hebben gedaan. Men sohrjjft uit Deu Akker, gem. Steen Eenigen tjjd geleden is de woning van Johannes ter Luin afgebrand. Hg kreeg verlof met een ljjst rond te gaan voor het verzamelen van gelden voor een nieuwe woning. Toen hg oen voldoend bed'ag had, verzocht hg eenige goede kenniBPen hem bjj den bouw te helpen, deze deden dat, en toen het gebouw er stond, werd er getracteerd. Na een flinke borrel gedron ken te hebben, bleef er nog eeuig geld over, en de gasten wilde dat ook opmaken. Dit was niet naar den zin van ter Luin. Kr vielen woorden en weldra v Igde er ruzie. De 16-jarige H, v. d. W. trok het mes en sneed zjjn gastheer zoodanig in de beenen, dat deze dood bloedde. De toestand in Cluses verbetert er niet op. Meegedeeld wordt dat zjj die de fabriek vau Crettiez in brand staken ge vangen zjjn genomen. De horlogemakers dreigen met een nieuwe algemeene staking wanneer niet alle gearresteerden vrjjgelaten worden. De nationalisten hebben reeds aangekon digd dat zjj in de Kamer een interpellatie zullen richten tot de regeering, wanneer dit laatste geschiedt. China. De Belgische gezant te Peking seinde aan de regeering te Brussel dat de Belgi- rche Katholieke bisschop Verhaeg-n en diens broeder Frederik, beboorende tot de Belgische zending in de ChineeBche pro vincie Hoepei, vermoord zjjn en dat pater Robberecht gevangengenomen is. Maatregelen zijn genomen te Peking voor de aanhouding en bestraffing der schuldigen en het ontzetten van pater Robberecht. Aan de Times wordt nader gesiind, dat ook pater Robberecht vermoord is. Dit treurige nieuws komt z^er onver wachts. Er was toch niets bekend van een oproerige beweging of een opstand tegen do Christenen in deze provincie. Dinsdag is te Belgrado een aanvang gemaakt met de afbraak van het slot, waarin koning Alexander eu koningin Draga werden vermoord. Het schjjnt, dat men alles, wat maar eenigszins aan dezen gruweldaad herinnert, voor goed uit het oog wil verbannen. Arthur von Kotgschild, onlangs in Parjjs gestorven heeft in 't geheel 100 millioeu francs nagelaten, waarvan 14 mil- lioen aan successierechten moet worden betaald door de erfgenamen, daar de over vrouw noch kinderen achterliet. De Minister Von Plehwe vermoord. Petersburg, 28 Juli. De minister van binnenlandsche zaken Von Plehwe is op zjjn rit naar het Warschauwer station door het springen van een bom gedood. Petersburg, 28 Juli. De moordenaar van minister Von Plehwe is gevangen genomen. Petersburg, 28 Juli. MiuiBter Von Plehwe begaf zich tegen tien unr 's morgens naar het Peterhof ten einde een rapport bjj den Tsaar uit te brengen, toen nabjj het War- »chau-station, op het cogenblik dat het rjjtuig het hotel Warschau passeerde uit het restaurant plotseling een individu te voorschijn trad die een bom tegen het rjjtuig aanwierp. De minister werd oogen- blikkeljjk gedood, zjjn linkerarm en twee beenen werden afgerukt. De koetsier werd gedood, het rjjtuig en de paarden ver- morseld. De moordenaar werd oogenblik- keljjk gevat. Peterburg, 28 Juli. De moordenaar is een Israëliet. Hg weigerde tot nu toe hard nekkig zjjn naam te noemen. PETERSBURG, 28 Juli. De aanBlag op minister Von plehwe had plaats op de brug bjj het Warschauer station. Rechts vóór de brug bevindt zich een restaurant, waar een jouge man aan het venster was gezeten, die opmerkzaam het straatleven gadesloeg. Toen hg het rjjtuig van den minister bemerkte slingerde bg door het venster een bom, die volgens de eene le zing onder het rjjtuig, volgens anderen echter ia het rjjtuig van den minister ontplofte. Het hoofd van den minister werd van den romp afgerukt. Van het rjjtuig zjjn slechts de achterwielen over gebleven. De luchtdruk was bg de ont ploffing van de bom zoo sterk, dat alle vensterruiten van de stationsgevel aan den kant van de brng verbrjjzeld werden. De bom bestond uit een lange blikken bns, gevuld met ontploffingsmateriaal en kleine stukken metaal. Vermoedeljjk woon de de moordenaar reeds eenigen tijd in het logement dat gehouden werd in het huis, waarvoor de aanslag plaats had. Het aantal gewonden wordt op 18 aan gegeven. Met zekerheid ïb bekend, dat 6 meuschen gewond zjjn, onder wie 2 oi~ eieren, 1 reservist, 1 vrouw en 1 kind. De Oorlog in het Oosten. Londen, 26 Juli. De Daily Mail ver neemt uit Nioetsjwang dd. 24 dezer: Na veertien uren van wanhopig vechten, waar bij aan weerskanten zware verliezen g»Ie* <1 'ïi zjjn, is de stelling van de Russen bjj Ta-sji-t.-jao onhoudbaar geworden. Zjj zul len nu gedwongen zjjn op Hai-tsjeng terug te trekken. Aan de Standaard wordt uit Tiëntsin gemeld: De Russen zjjn volkomen ver slagen iu de buurt van Ta-aji-tsjao. Uit Sjanghai verneemt hetzelfde blad, dat de Russen bg Ta-sji-tsjao 30 000 man sterk waren en de hoogte bezet hielden. Zjj boden halsstarrig verzet, maar de Jnpm- ners overwonnen hen. Londen, 26 Juli. De berichten van ver schillende correspondenten in Oost-Azië laten geen twjjfel over dat de Japanners Ta-aji-tejao bezet hebben, nadat 30.000 Russen een \erwoede tegenweer hadden geb» den tot zjj zwichtten voor de over macht. Da Russische verliezen zouden de 20«0 te boven gaan, die van de Japanners 300zjjn. De Japanners rukken nu op in de richting van Jinkou. Londen, 26 Juli. Lloyd ontvangt een telegram uit Nioetsjwang van 22 Juli. Vjjftig mao Japansche cavalerie kwamen Nioet-jwang binnen. Van de Russische gebouwen waait de Fransche vlag. De Japansche voorhoede kwam dezen ochtend aan in de stad is het stil. Suez, 26 Juli. Het stoomschip »Formosa" van de >Peninsular and Oriental Steara- Nuvigation Company" is in beslag genomen door de RuBsen in de Roode Zee. Het schip kwam te Suez aan met Russen be mand en varende onder de Russische vlag De »Formosa" werd in beslag genomen door de Smolensk". De consul wacht instruc ties betreffende de vrjjlating. Russische vloot-verliezen. TS1FOE, 27 Juli. Russische vluchtelingen die hier aankwamen, deelen mee dat de Russische torpedojager „Luitenant Buru- kofl" en twee andere torpedojagers den 25e door de Japanners met torpedo's be schoten werden. Zjj gingen totaal verloren. Bezetting van Tasjitsjao. PETERSBURG, 27 Juli. Een telegram van generaal' Koeropatlme bevestigt het bericht, dat de Japanners den 25«ten Juli Ta-jitsjao bezet hebben. Een divisie Japan ners begaf zich op weg in de richting van Kaitsj'-n. Correspondentie. Het verslag der vergadering over don nachiarboid der bakkersgezellen moeten wy, wegens plaatsgebrek, een no. verschuiven. ADVERTENTIEN. Op den 4de» Augustus hopen i. A. Selias en Geertruida Maria van der Laan, den dag te herdenken, waar op zjj voor 40 Jaar in den Echt zjjn getreden. Helder, 29 Juli 1904. Op den 4 Augustus hopen jjj^j Johannes Andreas Selias en ÊS Maria Geertruida v. d. Laan, '3| hun 40-jarig Huwelijk te her- denken. *2? Namens Schoonzoon en KleinkinderenkS* ^5 D. VAN OS. Eg ga Helder, 29 Juli 1904. Op den 2en Augustus hoopt «ft de heer IS D. KLUT den dag te herder ken dat hg M voor 30 jaar geleden in dienst «n trad bg de H. IJ. S. M. W Helder, 29 Juli 1904. Namens de Familie. Ondertrouwd JACOBUS WILLEMSE en NEELTJE BRÜIJN. Er"1' j 29 Juli 1904. GeborenMARIA, Dochter van J. L. KRAAN en M. W. C. KRAAN-Minneboo. Helder, 28 Juli 1904. Heden overleed ten onze huize onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mej. de Wed. F. SANDERS geb. SCHIPPERS, in den ouderdom vau bjjna 72 jaar. Helder, 26 Juli 1904. Namens de Familie M. J. PAASSE. IJ. E. PAASSE—-Sanders. Op den 27sten Juli overleed tot onze diepe droefheid na een smarte lijk ljjden van slechts 5 weken onze geliefde Dochter en Zuster PETRONELLA, in den nog jeugdigen leeftjjd van ruim 17 jaar. Helder, 27 Juli 1904. H. PRINS, Echtgenoote en verdere Familie. Heden overleed na een langdurig doch geduldig ljjden, onze geliefde Echtgenoot en Vader, de Heer JAC0B DE GRAAF, in den ouderdom vau ruim 28 jaar. Rotterdam, Boomgaardstraat 81, 24 Juli 1904. Namens de Famlie Wed J. DE GRAAF—Kunst. Wed. J. KUNSTLastdrager. IMIHBKTUIGIXG. Oudergeteekende gevoelt zich verplicht openljjk dank te betuigen aan den WelEd. Heer W. v. LOO, Inspecteur der Oud CarBpebche Brandwaarborg Mg., voor de Bolide wjjze waarop hg de schade geleden door braüd op 15 Juli j.L heeft geregeld alsmede ook aan de Directie van genoemde Maatschappij voor de spoedige uitbetaling. Een ieder zij deze Maatschappij ten zeer ste aanbevolen, waarvan Agent voor den den Helder is de Heer Th. Kroonstuiver, Koningstraat 20. Helder, 23 Juli 1904. J. G. PUTTERS. Evangelisatie-lokaal in de Palmstraat. ZONDAG 31 JULI, voorm. 10 uur: Ph I. HOEDEMAKER Jr„ Beroepen Predikant te Melissant. ZONDAG 31 JULI groote bijzondere Samenkomsten. door: Adjudant ALARM. Divisie Officier. 'b Morgens 7 uur Bidstond, 10 uur Heiligings Meeting, 3 uur Inzegening der Zangbrigade, 8 uur 's avords Heils Meeting. De Officieren M. NIEUWENHUIJSE. E. BROEKSMIT. Na het afdrukken der Stembiljetten voor de verkiezing van 2 hden der Commissie van Toezicht op heden- en morgenavond hebben de leden T. W. A. COPPENS en H. BROUWER verklaart gvvn candida- tuur en duB ook geen eventueele benoeming te aanvaarden. HET BESTUUR. EXAMENCURSUS aan School No. 8, te Helder. Opleiding voor Holl. en Staatsspoor, Klerk bg de Post. en Telegr., Telefoniste, Leerling-Machinist, enz. Aangifte van nieuwe leerlingen bg het hoofd van school No. 8. W. VISSER (Koningstr. 108). Staatilolprij. Het kantoor van den Collecteur TH. K. BIJSBR is verplaatst naar do. 49 Kanaalweg Touristen-Hotel, Touristen, het eiland Texel bezoekende, wordt het Hotel „TEXEL" met groo- ten schaduwrijken Tuin en koele zaal ten zeerste aanbevolen. Prijzen billijk, ook als pension. Uitstekende Keuken. FLENS, Propriëtaire. MF" Benig is 't in met 8chaduwrjjken tuin, groote frissche zaal, met de nieuwste Muziek- en andere Automaten. Eenigste gelegenheid voor PARTIJEN en KINDERFEESTEN. Zondag gelegenheid tot Dansen. Bergplaats voor Fietsen a 5 cent; pomp aanwezig. Onmiddelljjk aan strand en duin. Degeljjke Consumptie. Billijke prjjzen, volgens tarief in de zaal. 15 minuten vsn Den Helder 1 8C Nette bediening. De Directie, M. ZIJM. „Café de Valk", Loodsgracht 1 over de Postbrug, te HELDER. Het netste en gezelligste zitje in 't centrum der stad. Koninklijk Bier, en gewone consumptie 6 cent per glas. Aanbevelend, P. GERRITSEN. Café „De Vriendschap". Zondagavond a s. Wed. HENNING. en Tonknuppelen, op ZONDAG 31 JULI 1'JOl, bij P. GEIN, in 't „Centrum", Koegras, (Gem. Helder.) Tonknuppelen te 1 uur. Gevraagd een flinke Adres; SPOORGRACHT Mevrouw PINKE, Hoofdgr. 52, vraagt wegens huwelijk der tegenwoordige oone flinke DIENSTBODE voor noodhulp of voor vast. Gevraagd een knappe WERKVROUW, voor Zaterdags. Adresmej. RADEMAKER, Weststr. 55. Een Weduwe op leeftjjd, biedt zich aan, tot hulp in het huishouden of (noodhulp), goed kunnende koken. AdresBureau van dit blad. Gevraagd aan DIENSTBODE, spreekuur na 7 uur. Adres: Hótel „DEN BURG." Gevraagd een WERKSTER. Adres: Bureau vau dit Blad. Eenige NAAISTERS kunnen direct voor vast werk geplaatst worden. Kanaalweg 141, J. COLTOF. Ken nette UKHI4STKH, zag zich gaarne geplaatst in een paar werkhuizen of wasschen aan huis. AdresGOVERSTRAAT 38. DAGMEISJE. Een net Dagmeisje gevraagd, niet be neden 18 jaar, tegen hoog loon. Adres: SPOORSTRAAT 120. Er biedt zich aan een net BUITEN MEISJE. voor dag en nacht, netjes kunnende werken, van goede getuigen voor zien. P. G. Brieven letter C. Bureau v/d blad Gevraagd 2 SIGARENMAKERS JONGENS, spoedig Hoog loon. Adres: 8TAT10NSTR lAT 32. voor HUIS- an LOOPWERK. Adres: Bureau »'t Vlitgend Blaadje." Een flinke JOH GEN gevraagd om in kei Schildersvak opgeleid te worden, bij JF. HOON. Gevraagd een nette JONGEN, boven de 14 jaar, om als Kellner opge leid te worden. Adres: HOTEL BELLEVUE. Een SCHILDERSLEERLING gevr., goed met het vak bekend. Adres: J. BAKKER, Keizerstraat 20. Er kunnen Commensaals geplaatst worden. Adres: 2e VROONSTRAAT no. 32. Gelegenheid voor 2 a 3 COMMENSAALS. Adres: SCHAGENSTRAAT 101. COMMENSAALS. Er kuDnen bjj een Juffrouw zonder kin deren 2 a 3 nelta Commensaals geplaatst worden. Adres: 2e MOLENSTRAAT 106. Gemeubileerde Zit- en Slaapkamer gevraagdomtrek Marinewerf. Adres Sergeant-Hofmeester G. A. VAN N1E, a/b >Marnix<. TELEGRAAF. Medelezer gevraagd, omtrek Nieuwstraat. Adres: Bo-kh. P. SPRUIT. Verloren 2 blauwe Koralen Armbandjes met gouden slootjes, gaande van de Binnen haven naar de Keizerstraat en van de Keizerstraat naar de Jonkerstraat tot aan de Vischmarkt. De vinder zal beloond worden. Terug te bezorgen Keizkbstr. 100. Eenig zjjt ge lieve Dot! Hoe leuk dat laatste bericht OUDE SMP. Haarlleirfer, Achtergracht W. Z. no. 65. TE HUUR: Een HUIS en TUIN, aan de Plantsoenstraat. Te bevragen: HOOFDGRACHT 37. TE HUUR een Woonhuis Brouwerstraat. Adres: Deurwaarder KWANT. 'Ter overname aangeboden een zaak ln~ Kruideniers- en Gruttersvaren, zeer geschikt voor een Weduwe of gepen sioneerde. Te bevragen bureau v. d. blad. Te Huur staande Binnenhaven 61, voorzien van alle gemakken, gas- en waterleiding. Huurprijs f 260 per jaar. Adres: HOOFDGRACHT 4. Te Huur Adres: WESTSTRAAT 42. HUIZEN TE HÏÏÏÏE. Ankerpark 27; huur f 400.— Dijkstraat 32; huur f 300.-; Dijkstraat 32; Bovenhuis. Dijkweg 51, Gebouwtje voor werkplaats. Alle te bevragen SPOORSTRAAT 93. Te huur het BOVENHUIS Koningstraat Ha, hoek Spoor- straat (bevattende 7 Kamers, KeukenZolder en Plaats«J Te bevragen aan het adres Gemeubeleerde Kamers. Gedurende Aug. en Sept. een groote frissche ZIT- en SLAAPKAMER te huur, met of zonder p9niicm, desgewenscht met gebruik van keuken. Brieven letter W 40, Bureau vau dit Blad. Te knop een mooi ijzeren Grafhek (voor een graf). Te bezichtigen bg T. PELS, Jan in 't Veltstraat No. 5. Gelegenheidskoop. Eerste klas Cleveland's Rijwielen, met en zonder Freewheel, van f150 en f180, nu voor f 85 en f 95. fonkelnieuw, m nieuwe Rijwielen van af f 42.50. Adres: ROZENSTRAAT 18. TE KOOP: een beste NAAIMACHINE, voor zeer billjjken prjjs. Adres: Bureau van dit blad. 3 Vischschuiten te koop, waarbjj een bjjna Nieuwe BLAZER en beste Inventaris afkomstig van Wierum, aan de Scheepswerf van IJ. ALKEMA, te Makkum. Ter overname de sinds jaren bestaande Winkel, in Tabak, Sigaren en aanverwante Artikelen. Adre. i KANAALWEG ITO. Wegen» vertrek le koop 1 Kinderwagen, 1 Tafel stoel en 1 vrho m melwiea. Adres: KONINGDWAllSSTRVAT 34. BOTTERTJE eu BLAZER te koop, beide lang 40 voet met Inventaris Aanbevolen voor hit werven van schepen U. ZWOLSMAN Wz„ Scheepsbouwer Workum. Bg denzelfde nog te koop een nieuwe KAK, lang 42 voet. ter overname aangeboden een Kruidenierswinkel en Vergunning met Inventaris. Te bevragen: HAVENPLEIN 14. Te koop een zoo goed als nieuwe HANDWAGEN op veeren; ook ge schikt voor een ket, met boomen en eu spoorstok. Adres: H. DE BOER, Vischdrogerjj No. 8.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 2