KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HelderTexel, Wieringen en Anna Paulowna. Waarschuwing DE ZIGEUNER. No. 3283. Woensdag 3 Augustus 1904. 32ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat Telef. 59. Bureau: Koningstr. 29. Interc.-Telef. 50. Abonnement Vliegend Blaadje p. S m. 50 et., fr.p. post 75 ct., Buiten), f 1.25 i 1 Zondagsblad 37'45 >0.75 I Modeblad 55 80 0.90 3 Mozik. Bloemlezing >»»60> >85» 0.90 Voor 't Buitenland bjj vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BKRKH0UT Co., te Helder. Bumui Spoorstraat. Aavertontlön van 1 tot 4 regels25 Cent. Slke regel meer6» 4 naai geplaatst, 1 maal gratis. Bevqjs-exemplaar 2Yi Ct. Vignetten en groote letters worden naar plaatsruimte berekend Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan het Bureau bezorgd zjjn. Projectielen, alsmede be- standdeelen en stukken daarvan, afkomstig van de Schietoefeningen der Artillerie, welke gevonden worden op de Zandplaat Onrust of op de Texelsche kust of die uit zee worden opgevischt,zijn'a Rijks eigendom. Hij die zich deze voorwerpen toeëigent is der halve straf baar volgens.de wet. Het oprapen en vervoeren van geladen, niet gesprongen projectielen is levensgevaarlijk, ook voor de omgeving van hem die zulks verricht. De Commandeerende ojjicier van het 4e Regiment Vesting-Artillerie, A. W. KATTENBUSCH. Nieuwstijdingen HELDER, 2 Augustus 1904. Mejuffrouw J. Sonuenberg, geboren alhier, heeft te Zwolle met gunstig ge volg examen afgelegd voor apothekers bediende. De jongelingen C. de Groot en K. Bolk, geslaagd voor het examen voor adspirant-machinist bg de Marine, waren leerlingen van den examenenrsus aan school 8 alhier. De eerste verkreeg No. 1 de tweede No. 8 van de rauglyst. Nachtarbeid der Bakkers. Door da Bakkengezcllen-vereenïgiog .Lood naar W er ken1', sfd. Beider van den Ncd Bakkerigezellenboud, wsrd Woauadagmvond 11. in „Coeinu* een openbare vergadering gebonden, waar door de beeren F. Mol vau 'e Gravenhage en A. P. Staalman en Da. J. Kenleu van kier, het onderwerp werd bebkndeld .De arbeidswet in verband met dc afschaffing van den nachtarbeid.' Da vergadering was slecht bezocht, hetgeen zeker aan den tyd van het jaar en aan het onderwerp moet toe- Ïitchreven worden, want hier ter plaatse is de nnehtarbcid er bakkers meermalen besproken. Nadat de Voorzitter, de heer E. ldsenga, de vergade ring met een toespraak had geopend, verkreeg de heer Mol het woord. Jirze besprak den strijd der bakkers gezellen ter verkrijging vin betere levensvoorwaarden, de oprichting van verschillende bakkenvereeeigiogen, in 't bijzonder die van den bond en hoe door het werken van de vereenigingen mecrmalcu slachtoffers vielen, waaronder spreker zelf geteld moet worden. Daarna behandelde hij de pogingen door de plaatselijke zoo als te Helder ea Graveohage aangewend om builei •n de den nachtarbeid afgeschaft te krijgen cn herinncrJe aan 't geval in den Haag in 1897 teen de directenr Enten zijn fabriek stop zette en plotseling 70 broodeloos maakte, omdat kij de vakver kop wilde indrukken. En hier werden de wel gesteund door een vrouwoncomitd, een 12-tal dames nit de hoogite kringea. Daarna achetate spreker op gevoelvolle wijze het lot van den bakkertgezeL toonde door voorheelden duidelijk aan hoe door den tégennatnnrlijkcn nachtarbeid vele gezellen gtdemoraliictrd worden Zij worden door dien arbeid dn maaUch.'ijpij geplaatst, kannen op hou gezin opvoeding hnnner kinderen genn invloed n t- oeienen en verkccren daardoor in omstandigheden waar voor een christelijke maatschappij zich moest schamen door dien nachtarbeid worden allerlei slechte, onzedelijke tccitanden in de hand gewerkt, liet kostknechtatclsel, dat door het ingediende arbeidscontract gesanctioneerd wordt, schept ook middenccuwsche toestanden, de knecht wtrdt hierdoor niet alleen lichamelijk. iua>r ook geeste lijk benadeeld en geheel overgeleverd aan het patronaat In 't algemeen verkeert de bakkersgezel in zeer on gunstige conditie; bij langen nrbeidsdnur heeft bij een laag loss en door dit alles verzwakt voor den lijd zijn lichaam, neemt zijn verstand af. Men juichte dan o k toen het kamerlid Pyttersen cn later minister Lely wetsontwerpen indienden, waarbij den nachtarbeid ver boden werd. Deze werden evenwel geen wetten, want voor dc behandeling trok de tegenwoordige regeenng ie in, zoodat ons land nog altijd bij verschillende landen achterstaat, ja zelfs bij Rusland. Dr. Knyper heeft op tljn beurt ook een arbeidswet ingediend, wuarbij do nachtarbeid der bakkers is verbodeu. Doch deze bepaling geldt niet voor den bakker.-L.ia* en zijn e>htgeu<ote, zij mogen des nachts werken, hetgeen natuurlijk uan- leiding geeft tul allerlei ontduikingen en overtredingen. Spreker verwacht van het ingediende ontwerp, sl.it bovendien door een warnet van Kou besluiten gcrcgtl l moet wi rden, weinig heil Wordt het niet gewijzigd dan ziet hij het liever verworpen dan aangenomen Hij vreest wanneer het ontwerp wet wordt, er wederom wrok en wrevel zal ontstaan, evenals door dc aan neming der dwangwettcn, dat het volk verbitterd en -nrrctivmoedc zich ral voegen bij de toenemende anar chistische beweging. Eindelijk wyvt Spr. nog op den Helder, waar nu 10 jaar geleden, de bakkersge zellen een nrbeidsdnur vrorgen van 12 nnr dil'gs cn Zaterdags 18 uur en thans bedraagt het nog bij ver schillend» bakkers van 9t tot 103 nnr per week. De lieer Mol heeft 80 jaar geijverd voor Virbeterdc toe standen in het bakkersbedrijf en ateeds verwacht met de pslroons te kunnen samenwerken, maar dit geloof is hem geheel ontnomen. Ook betreurt hij het, dat dc gezellen dcor politiek en godsdicust innerlijk verdrcld ziju, want daaruit slaan de patroons munt. Ilij eindigt met een uansporiog eensgezind te tiju eu den ateun to verzoeken van het broodetend publiek. De tweede spreker, de heer A P. Staalman, bcscho :wt de ingediende arbeidswet uit een politiek oogpont eu meent, dit dc heer Mol zich te sterk uitgedrukt heeft waar bij het wetsontwerp geheel afkeurde, hij z<ui mcciicn, dat men hij aannemiug daarvan een schrede verd.r zou zijn gekomen en uien hij de samenstelling der Tweede Kamer, met haar conservatieve meerderheid niet meer kau verwachtcu, omdat zij weinig ge voelt voor nrhuidcrs&angclegciihcdeu. Spr. noemt h:t recda een belangryke ooceossie, wanneer zoo als voor gesteld wordt, aangenomen werd een wekclijksclie mnxi- werktijd van 06 nnr. Maar dan moet ook heftig den art 206, waarbij aan den patroon cn zijn vrouw nachtarbeid wordt vergund. Verder meent hij, dal de bakkers de beweging door ben op touw gezet ernstig moeten leiden, nii-t moeten overdrijven en er de politiek buiten moeten laten. spreker, dc heer Ds Keulen, beschouwt de i een zedelijke en moree'e zijde. Hij verge lijkt rte beweging der bakkers bij het intrappen vaneen open deur leder moest overtuigd zijn van hun geed recht. Het moest niet meer voorkomen, dat arbeiders uitgemergeld werden cn op 40 u 50 jaar nfgelcegd waren. Het broodetend publiek moest bedenken, dat het menschenlevcii, menschenkracht, mensehcnbloed eet. Daarom moet van de beweging kracht uitgaan tegen de menachontcerrnde teeslandnu in het godsdienstig belang van ons volk. Men kan dc oplossing der kwestie n>et overlaten aan particulier initiatief, bctgcen te Uelder iu den Hsujr en te Leeuwarden duidelijk is gebleken, daarom moet de sterke arm vnn den wetgever ingeroepen worden. Met kracht moet geijverd worden tegen de tot atandkoming van het artikel, waarbij de patroon en zijn vrouw nachtarbeid mogeu verrichten, vooral iu het belang van ben zeiven. Tenslotte «poort hij aan tot een krachtige agitatie tot afschaffing van nachtarbeid in het belang van 't zede lijk-, geestelijk- cn godsdienstig leven der bakkers. Hierna verkreeg de heer Mol nogmaals het woord tot verduidelijking van enkele gedeelten zijner rede. die iu strijd icluiicn met lietgn n de Jie< r Staalman had gezegd. Vervolgens nam de Voorzitter het woord dankte de drie «prekers, g.if dc verzekering, dat dc afder'.ing op hetzelfde aanbeeld zou blijven slaan, het Hclileriche publiek binuenkort met toestanden der bakkerij be tredende alhier in kennis zou stellen eu sloot du ver- De d Twee branden op één dag. In vergelijking met andere plaatsen kan Helder er zich op beroemen, dat het weinig schade door brand ondervindt, daarom be hoort het gelukkig tot do zeldzaamheden, dat wjj twee branden op edn dag moeten ver- meidon. Deze hadden n.1. Zaterdag 1.1. alhier plaats. De eerste brak uit in den vroegen morgen omstreeks 3 uur aan de A'chterbin- nenhuven in den Btal van den heer Jb. Gou- wenberg, waar op den zohler rnim dertig wagens hooi geborgen waren. Door broeiing raakte dit hooi in brand en sloeg de vlam weldra het dak nit. Men vreesde het ergste voor de omliggende woningen, doch door liet spoedig aanrukken der spuiten van het Anker park en van het Wachtschip wist mon den brand alleen tot de stalling te beperken en de belendende gebouwen, ja zelfs liet woon- hu'8 van den beer Gou wen berg, to behouden. Het nog voortdurend smoulendo hooi werd in den loop van den dag van het perceel verwijderd. De aangebrachte schade wordt door assurantie gedekt. Do tweede brand had plaats des morgens halt twaalf aan de Hoofdgracht iu hot onlangs nieuw gebouwd heerenhuis van den heer N. J. J. Van Kijn van Alkemade, bewoond door den kapt. luit. ter zee F. Finke. Deze brand schijnt ontstaan te zjjn door bet onvoorzichtig omgaan van de kinderen met een gaskomfoor, waardoor de gordjjnen op een der bovenka mers vlam vatten cn dadelyk de zoldering en de ramen aangetast werden. In een omme zien stond daarop hot gehcclo huis in lichte laaie. De bewoners en cenige logees, die beneden waren, bemerkten niets van het onheil, voordul ilo hoeren Van der Sterr, Yau Breda en Van Tellingen binnenstormden, om hen te waarschuwen en do kindereu te redden. Zóó snel en hevig grepen de vlam men om zich heen, dat men zich haasten moest het gebouw te verlaten, en l innen een kwartier tjjds viel bet dak met donderend geraas in. Onderscheidene spuiten, zoowel van de gemeente als van de marine, waar onder de stoomspuit van 's Rijks worl, doden alles om don brand to stuiten, niet minder dan 11 stralen wierpon water in hot vuur of besproeiden de naastliggende woningen. "Op deze wijze was men in een uur tyds den brand ineestor. Met uitzondering van de kenken is het geheele huis, henovens de in boedel een prooi der vlammen geworden. Kr is niets gered. De aangrenzende huizen, bewoond door den hr. S. Krijnen en door tncj. R. J. v. Amerongen, beliepen veel waterschade. Nuar men ons mededeelt was al het ver brande verzekerd. Het Staatsblad no. 140 bevat de wet van den lldeu Juli 1904, tot in be heer en onderhond nemen van een ge deelte boord mot jaagpad van het Groot Noordhollandsche Kanaal bij het rjjk. Het Staatsblad no. 145 bevat de wet van den 14jn Juli 1904, tot regeling aan gaande den voor peusioen geldigen dienst tijd van personeel der zeemacht, bela3t met de bewaking van gebouwen van het Nederlandsche gezantschap en Nederland- sche consulaten in China. De »Magdeb. Ztg» verneemt uit Amsterdam, dat op het in 1 Auguslos daar te houden internationaal sccialiaten- congres voor de eerste maal Russische en Japausche socialisten zullen verschijnen cn heel broederljjk samen een motie tegen den oorlog zullen voorstellen. Een gezin, bestaunde uit een weduwe eu twee volwassen dochter», wonende iu de Leeuwenhoekstruat te A msterdam is ernstig ougesteld geworden na het eten van gar nalen, die aan een kar van een straatventer waren gekocht. Men deelt mede, dat de moeder iu zorgwekkeuden toestand verkeert. Uit Zuid-Afrika. Nabij Pretoria is een hoogoven opge richt. Er zijn daar rijke jjzer-ertsen ge vonden en in de nabjjheid ook steenkolen. De oven zal een capaciteit hebben van 500 ton ruw ijzer Per week te leveren. Machinerie voor de vervaardiging van staal zal worden ingevoerd. De vooruitzichten schijnen zeer gunstig zoo melden de Rand-bladen want buiten ijzererts en kolen is er ook overvloed van kalk. Het erts is bematite en magnetite en bevat van 58 tot 02 percent ijzer. Men heeft be rekend, dat er omtrent 60 millioen ton erts aanwezig is men heeft ook magne siumerts gevonden. In Johanaesburg ver wacht men van de jjzer-induatrie ontzettend veel in de naaste toekomst. (Z. A. Post.) Betreffende de reeds vermelde ontdek king van tinmyuen nabjj Pretoria, blokt thans, dat d ze gelegen zyn op de plaatsen Enkeldoorn, Zusterhoek, Klipspruit, Riet fontein en een gedeelte van Hartebeest- fontein, te zamen groot 19,500 morgen, alle gi-legen in het üoschveld, op omtrent 20 rajjl afstanda van de Premier-diamant mijnen. De tin-aders zyn over een zeer groote uilgestrektheid getraceerd g< worden en er schynt weinig of geen reden om te twijfelen dat men hier met een zeer be langrijke ontdekking te doen heeft. De Star voorspelt aan de nieuwe industrie een toekomst en snelle ontwikkeling als die van de Premier-diamantinjjnen. De heereu Wilson eu Bruyshaw hebben de gronden, waarop de tinmgnen gelegen zyn, in eigendom, of recht van koop er voor verkregen. (Z. A. Post.), Omtrent den moord iu Haarlemmer meer meldt de O. H. Ct. Vrijdagmorgen wprdeu de door den veld wachter in beslag genomen kleedingstuk- ken van den vermoorde in het paleis van justitie uitgepakt en aan een voorloopig onderzoek onderworpen. Aan den toestand waarin zich vooral vest en onderkleeding bevond, was duidelijk te zien van welken hevigen en plotselingen aard de verwondin gen zyn geweest. Sommige stukken waren gedrenkt met bloed. Aan een der binnen zakken, waarin de vermoorde gewoonlijk zijn zakboekje droeg, waren duidelijke spo ren te zien van een met bebloede vingers in der haast ingesteld onderzoek. Wjj hebben heden inlichtingen inge wonnen omtrent den verdachte. Het is ons gebleken, dat hg heet Nicolaas Blonk, dat hg 21 jaar oud i» en inwoont hg zjjne ouders, die een water- en vuurnering dry ven in de Coleusostrimt. II jj stond bij d<- politie tot nog toe niet ongunstig be kend en leek een vry bedaarde jongen. De verslageno stond bekend als oen lastige baa», die met vele mensehen ruzie had. Hjj had vele vyanden, ook in de Haarlemmermeer. Sinds twee dagen slechte maaide hjj 's morgens met zjjn knecht zelf de klaver af. Vóór dien tjjd deden, zooals de kost- juffrouw van Bosman ons vertelde, twee maaiers het voor hem, met wie bij ver- achil heeft gtkregen over het loon en wien dientengevolge werd gezegd dat hanue diensten niet meer noodig waren. Verder kannen wjj uiededeelen dat Bosman alles wat hjj in een week outving, dat gewoonlijk f 70 beliep, bjj zich droeg Toen hjj vermoord werd had hjj in zjjn vestzak o.a. ook een Haarlemsch paarden- lootje, een twintigje in de Staatsloterij en een ander lot. Uet praatje dat op zjjn lot in du Haar- lemsche paarde» lo ter jj de hoofdprijs ge vallen zou zjjn is niet waar. Een der correspondenten van genoemd blad iu de Haarlemmermeer meldt nog Hoofddorp verkeert onder den indruk van het bloedig drama, dat in den omtrek is afgespeeld. De verslagene P. B »3man, heeft ongeveer 40 jaar te Hoofddorp (Haarlemmermeer) gewoond en oefende hut beroep van klaverrjjder uit, verleden jaar had hg zich te Schoten en later te Haar lem gevestigd. Hg was een buitengewoon ijverig man, doch was niet bemind, daar hjj zeer on verschillig en lastig voor zgn volk was, dat hjj in dienst had. Uit den Haag meldt men Een schrjjver aan het departement van koloniën is door de politie alhier ter be schikking van de justitie gesteld, als ver dacht van het opmaken van valsche reken- plichtige stukken. Hg zou pensioenstukken hebban gemaakt en toen op die stukken geld guleend hebben. Donderdag werd er gedurende en na de paardenmarkt te Voorschoten nog al vrjjwat om geld gespeeld, waartoe allerlui hazardspelen meer of minder bedekt de gelegenheid gave». Daarvan was het gevolg twist tusschen de bewoners van woonwa gens ta voornamelijk Leidschenlammers, die er ook wel durven wezen, 't Werd eindeljjk een formeel gevecht tusschen de boeren en de kermisreizigers. Twee rjjks- en twee gemeenteveldwachters deden hun best, de vechtende te scheiden, wat niet gemakkelijk ging. Een der rijksveld wachters loste toen een schot in de lucht, doch de kermisreizigers beweerden, dat een hunner, die bljjkbaar van schrik van zgn wagen viel, en daardoor een wonde opliep, was getroffen, en dreigden wraak te nemen, gewapeud met knuppels, mesBeu en boksjjzers. De burgemeester achtte het raadzaam, een twintigtal huzaren uil Leiden te requireereu, die er gelukkig de vrees in konden houden, zoodat ernstiger dingen uitbleven. Een oplichter. Men meldt uit Rotterdam Een kantoorbediende, zekere VV. wonende te Kralingen, heeft ten name van oen firma, gevestigd aan de Boompje», opge licht voor f3000 de Internationale Mos- kauer Handelsbank san de Hoogstraat. Het bedrog werd spoedig ontdekt. Do firma uit de Boompjes seinde naar haar filiaal te Antwerpen, alwaar de voortvluchtige op het station bjj aankomst reeds werd gearresteerd. Uit het Buitenland. In ons vorig nummer hebben wij reeds melding gemaakt vun den moord op den Uussischen minister Von Plehwe. De grondslag van dc oordeelvellingen in du buitcnlandsche pers, is algumeeri dat deze het slachtoffer is geworden van een stelsel, dat hjj tot het zjjne had gemaakt. Hjj was do mun van een bestuur met de kruchiig» desnoods geweldige hand. Daarotn zag wjjlcn keizer Alcxandcr III in liem den aangewezen persoon voor liet leiderschap van do geheime politie toen hjj tot don troon geroepen werd door den moord van zjjn vader, daarom werd hjj toegevoegd aan seneraal Bobrikof als staatssecretaris van Finland, toen dat land van zjjn rechten werd beroofd, daarom ook riep keizer Nicolaas hem naar Petersburg om de erfenis van don vermoorden minister •■""pjagin te aanvaarden. Kn zoo vast|geloofde Von l'lehwe ondanks do lessen der ervaring in het onfeilbare van zjjn stelsel, dat hjj kort na de aanvaarding van zjjn ambt tot den correspondent van do ,Matin« zeide.We zullen misschien nog twee muatidcn laug van aanslagen hoorun, daarna zullen ze wol zeld zaam worden*. Hjj lichtte deze profetie toe met do opmerking dat do republikcinsche partjj slechts sterk was door de zwakheid der politie en deze zou binnen twee maan den sterk zjjn gemaakt. Wjj zullen ernstig aan het werk gaan, cn dat werk zal zeker vrucht dragen». Von 1'lehwo's werk heeft vruchten ge dragen Na dcR aanslag op minister Sipja- gin nog twee aanslagen in hetzelfde jaar, het volgend jaar wederom twee, dit jaar werd Bobrikof vermoord cn ten slotte is Von Plowho zolf gevallen. Hij wist trouwens dat hjj gevaar liep. Hjj reed nooit uit zonder een sterk geleide po litie to paard ging vooruit cn volgde zjjn rjjtuig, aan weerszijden werd hjj boschortnd door agenten op rijwielen. Zijn coupd was een kleine vesting. Hjj was rondom bekleed, zoodat hjj ondoordringbaar was voor kogels en zoo diep dat men door het portierraam den minister niet kon zien. Slechts een bom kon den minister gevnarljjk worden en door een bom is hjj dan ook omgekomen. De moord op minister Von Plehwe, zegt de .Times*, hoezeer ook to botrenren en te veroordeelen, kan goen groote verrassing ge weest zjjn voor hen dio goed op de hoogte zjjn van do tegenwoordige binncnlandscho toestanden in Rusland, omdat do minister beschouwd werd als do belichaming van do ultra-autocratische beginselen, die over het I alge meen bjj do ontwikkelde kringen niet I populair zjjn, en hjj had zichzelf vooral gc- haat gemaakt bij dat betrekkelijk kleine deel van de ontwikkelde kringen, dal moorden als 1 gerechtvaardige wapens in don strjjd tegen do uutocratie beschouwt. Generaal Bobrikof maakte zich in Fin land, prins Galitzin in den Katikasus gehaat do haat tegen minister Von Plehwe was al gemeen. Evenals bjj de beide cerstgenocm- den was zjjn politiek het uitroeien van do j provinciale voorrechten der ingeljjfdc landen, tcrwjjl hjj tevens het anarchisme en zelfs elke gematigde politieke uiting in het gansche i rijk wilde tegengaan. Aan deze politiek dankt hjj zjjn groote en algemcene gehaatheid, te moer daar hjj ronduit voor al zjjn denkbeeldun uitkwam. Up do vele vragen, die men tot den dudor, die Porosncf schjjnt to heeten, en uit Zuid- Rusland afkomstig is,heull gericht, antwoord de hij: .Ik zal niets zeggen, ik vraug n dat u mij laat sterven. Gjj zult niet weten, wie ik hen.» Maar gjj hebt oen moord bogaan zegt do keizerljjke procureur. «Geenszins I ik heb een «laad van gerech tigheid volvoerd waarvan mjj de roem ral toekomen. Ik hel» geen medeplichtigen. Gjj kunt zookan, maar gjj zult er geen vindon. Ik bon besloten, om niets to zeggen. Als de Rursiscko regeering volhardt iu haar politiek, zal do opvolger van Plehwe hetzelfde lot ondergaan.* To Petersburg liecrscht uit don aard der znak, groote onrust. Ook do kwade tjjdingon omtrent den oorlog doen hieraan geen goed. Du Russen mogen al eens een klein succes bohaleD, 't eind is toch telkens ontruimen en terugtrekken. Om Port Arthur schijnt hot thans te spannen, blijkens cou «bericht uit i'okio, en zal duur dc beslissing uu spoedig moeien volgen. Men zie over dit onderwerp verder de rubriek oorlogsnieuws. Ken militair deskundige bespreekt in du Kólnische Zeilung do vraag, waarom de Japanners, nu zjj toch do voornaamste pussen ten zuidoosten van Moekdon bezet houden, Kocropalkino niet in den rug aanvallen, om hem, terwijl de ztiideljjko Jupansche leger corpsen de Russische hoofdmacht noordwaarts opdringen, tusschen twee vuren to brengen Het antwoord is naar zjjne meening, in 't kort, eenvoudig ditde japanners hebben naar het noorden slechts betrekkcljjk weinig tulrijke ufdeelingen kunnen vooruitschuiven, zoodat zjj bjj een beweging in Koeropafkine's rug zeil zouden geraken tusschen den linker vleugel van de Rnssische hoofdmacht en aan- vullingMrocpen die spoedig met don spoorweg uil Charbin ter plaatso zouden zjjnzulk een tactiek schjjnt dus voor dc Japanners go- aarljjkor dun voor do Russen. Iu tusschen berekent hjj dat do Japanners, alles to zaam genomen, thans op hetoorlogs- terroin tusschen Moekden eu Kai-tsjou sterker zijn dan do Russen. In 'l goheol zouden thans in een kring van 40 K.M. om Liao-jong heen bijna alle troepen van bot Muntsjoerscfio leger «aangetrokken zjjnin 't geheel 5 vrijwilligers-, 3 Siberische- en 4 Kuropeescho liuio divisies, totaal omstreeks 140.000 man infanterie. Daar tegenover staan 9 of 10 Japansche divisies,die ract dc reserve-brigaden ongeveer 100.000 man tellen, muur over oen aanzienlijke overmacht aan artillerie beschik ken Onder deze omstanighoden acht deze deskundige het aanneineljjk, dat generaal Koeropatkine ook Liao-jang zal ontruimon om op Moekden terug te trekken. De verhouding tusschen de II. Stoel en Frankrijk wordt steeds meer gespunnen en er is alle kans, dat het tot een formoele breuk zal komende hoop op een vredelievende oplossing wordt althans door de meeste bladen opgegeven. Du Ma tin" weet te vertellen dat het antwoord van het Vaticaan op dè jongste Franscho nota niet voldoet aan don daarin uitgesproken wensch van dc Fransche Regee ring, maar slechts behelst een nadere uiteen zetting en verdediging van do houding van den Heiligen Stoel. Bovendien wordt nit het feil dat de bisschop vnn Djjon, mr. Ko Nordcz, toch naar Rome vertrokken is nu een hoogst dringenden oproep, afgeleid dat hot Vaticaan op Krankrjjk's protest op dc voorhand heeft willen antwoorden met een daad, Ijjnreclit in strjjil met hot verlangen van do Fransche regooring. Do Frunschc ministerraad was Zaterdag van twee tot vijf uur geheel gcwjjd aan het onder zoek van den staat van zaken, ontstaan door het antwoord, dat het Vaticaan heelt gege ven op de laatste nota der Franscho rcgcering. De ministerraad heeft beslist haar besluit geheim to houden. Desundcrvraagd heelt minister Combes na afloop der vergadering verklaard, dat de diplomatieke wolvoegeljjk- beid hem verbood te spreken. Dit antwoord wordt uitgelegd als con hecnwjjzen naar een volslagen afbreken der diplomatieke betrek kingen tusschen Frankrijk en den Heiligen Stoel. De nota der Fransche re^ccring zou Zaterdags vond aan Do Courccl geseind worden, die er kennis van zal hebben te geven aan het Vaticaan. FEIIILLKTOS. 12.) Ik fladderde om delieftallige schoone heen, als een mug om de vlam der kaars, of om een juister beeld te kiezen als een meikever om con nachtlichtje en tot mijn inoig genoegen mocht ik spoedig tot de ont dekking komen, dat zjj mjjno pogingen om •en ongostoord vcrtrouweljjk onderhoud uit to lokken, meer dan halverwege te gomoet kwam. Daarbjj werd ze onmiskenbaar geleid door de bedoeling mjj nit te vorschen over jou persoon en je betrekking tot de schoone Beatrico en we amuseerden ons toen met een klein diplomatisch schaakspel, waarbij Frenle Von Porst zonder twjjfel, gelooft mij. mat te hebben gezet. Maar ik mug mjj ook met eenig recht beroemen van mjjne bocrsche voorouders nog een beetje geslepen hoid geërfd te hebben en terwjjl ik baar mot het eerlijkste gezicht van do wereld op de allerzotsto din gen onthaalde, wist ik langzaam aan en zonder dat re er zelve iets van merkte, van haar to weten to komen, welke do plannen waren der prinses, tot wier handlangster zjj uitver koren werd. Vandaar, mjjn beste, dat ik van alles zoo verrassend goed op de hoogte ben.' Törok drukte den wakkeren vriend met warmte de hand. «En verder?' drong hjj aan. .Je hebt me nog niet alles gezegd. Ik voel het, dat je nog iets gewichtigs op je hart hebtja, ik zie bet aan je, 't ergste moet je me nog vertellen.' .Nu dan moet het er maar uit 1 Nummer drie dus: de aanstaande echtgenoot is reeds gevonden oen schitterende vrjjcr eeno briljante partij. De prinses zal met haar gunscbe autoriteit voor hem in de bres springen en wanneer jy je liefje voor ju behouden wilt, dan zul jc bewjjzen dienen te govcn, dat je een man uit éón stuk beut.« ,Zijn naam?' klonk het gejuagd over Gyula's lippen. #!k bezweer je, Franz zyn naam .Graaf Bela Racsony 1 De schilder was op ccno hartstochtelijke uitbarsting voorbereid geweest, naar de uit werking, die het noemen van dezen naam op den musicus maakte, deed hem buitengewoon hevig ontstellen. Do professor slaakte een wocaten kreet; zijne schoone gelaatstrekken namen eene uitdrukking aan van oen wilde, ontembaro haat on zjjn gelieclc lichaam trilde onder het geweld vau den vrceseljjken storm, die er in zijn binnenste woedde. Seconden achtereen was hjj buiten staat een woord voort te brengen en toen hjj eindeljjk weer den mond opende, om wat te zeggen, klonk het op doffeD, bjjna onverstaanbaren toon Iljj hij alweer hjj I Bjj den hemel nu is het ook genoeg Prantl begreep to recht, dat hjj het ver standigste handelde door op deze hartstoch telijke ontboezeming het stilzwijgen to bewa ren eeno poging om dun zwaarbeproefden man, voor wien deze tijding verpletterend was, troost en moed in to spreken, zou op dit oogenblik toch niets gebaat hebben. Ook kende hjj zjjn vriend te goed, om te weten, dat hjj daardoor diens opgewondenheid nog verergeren zou. Hjj wachtte dan ook geduldig totdat deze eene vraag tot hem zou richten. Gyula was een paar malen in hevige ge moedsbeweging het salon hoen en weer ge- loopen daarna bleef hij met over elkander geslagen armen voor den verbluften schilder staan. Aan de zenuwachtige trekkingen zijner gezichtsspieren was hot duideljjk te zien, dat hot hem eene vreeseljjke inspanning kostte zich te beheerschen. .Zeg mij alles, Franzsmeekte hjj. .Je behoeft mo niets te verbergen, niets En jc ziet immers wel, dut ik heel kalm en bedaard naar je luister. .In hoofdzaak heb je alles vernomen. Reeds op dien avond bjj Tomaso, toen we daar Racsony ontmoetten, had ik eenig kwaad vermoeden want twee dagen te voren, op het theeavondje bjj den prins, was het mjj niet ontgaan, hoeveel moeite de Hongaarsche edelman aanwendde, o:n zich in de oogen van trcule Beatrice beminnelijk to maken. Dat hjj nu juist met zeveninjjls laarzen op zjjn doel zou losioopcn. kon ik wezenlijk niet in do versto verte donken. Kerst gisteren ontving ik daarvoor zoowel uit zjjn eigen in 't oogvallend gedrag, als uit de mede- deelingen van baronesse von Forst stellige bewjjzen. Hjj is een dageljjksche gast in 't paleis van prins Kaimund cn de prinses be handelt hem met heel veel onderscheiding. En zelf wjj kt hjj haast niet van do zjjde van je Beatrice en werd hjj ook meer dan eens tegen zjjn wil beleefdheidshalve genoodzaakt met anderen zich te onderhouden 't bleef voor mjj niet verborgen, dut hjj de schoone jonkvrouw bjj voortduring met zjjno gloeiende blikken vervolgde. Het kan derhalve niet uitbljjven, dat buiden spoedig het onderwerp zullen worden van dc allernieuwste stichte lijke kletspraatjes cn wanneer dit gebeurt, kuu jo cr verzekerd van zjjn, dat er, bjj de strenge levensopvatting der prinses, maar ócn stap noodig is, om do verloving publiek to maken.» De professor keek strak voor zich neer. «Deze verloving zal nooit plaats vinder,» zei hjj, .daarop geef ik jo mjjn woord, Franz!» .Dat is ook mjjn wensch. Maar hoo wil je hul aanloggen, om ze to verhinderen?» .Ik zal hem dooden!' .Dat zou iu elk geval het zekerste middel zjjn kort on bondig maar, naar 't mjj voorkomt, niet liet meest practischeof je haat tegen den graaf moest grooter wezen dan jo liefde voor Beatrice. Evenwel in dit geval, mjjn waarde, zou ik jo ernstig moeten verzoeken, mjj niet langer tot je vertrouwde to maken in deze gewichtige zaak.» Deze woorden, met nadruk gesproken, lieten geen twjjfel over aan Frantl's oprechtheid, en op Gyula bleven zo dan ook niet zonder uitwerking. Zeg mjj dan, in vredos naam, wat ik doen moot, zoo jo een andoren weg kont om mij to helpen. «Wat ik jo roods eenmaal geraden heb: Jc moet je meisje trachten te schaken, zonder je iots tc storen, aan Hunne prinseljjke Hoogheden en het gebabbel dor wereld.» Tiirök schudde afwerend met het hoofd. Nooit zou Beatrice tot zulk een stap kunnen besluiten. Je weet, dat zc mo haast met ontzet:ing afwees, toen ik haar, op je raad, eens duur vau waagde te spreken.» .Goed 1 Dat was toen ook zeer begrjjpeljjk, maar sedert zjjn de omstandigheden vry wat veranderd. Wanneer ze maar eerst den ge- heelcn omvang van het gevaar, dat men thans voor haar behendig verbergt, heeft ingezien, dan zal zjj ook wel tot andere inzichten komen. En zou dit, alles goed beschouwd, nu zoo'n onbehoorlijke daad zijn? Zal dj vrouw niet vader en moedor verlaten, om den man te volgen, dien ze bemint Bljjf me toch met jo zonderlinge wereldbeschouwingen van hot lijf. 't Is waar, jc zondt met die brutaliteit ju betrekking verliezen. Maar heb je mjj niet honderden malen gezegd, dat jjj je cigenljjk niet eens best koudt schikken in dit dwang juk, en openen zich niet overal in du ganschu wereld wageuwjjd allo poorten voor een kun stenaar met zooveel talenten cn begaafd heden Geloof me, do eerste, die je ver giffenis schonken on jo van harte geluk wenschon zou, kon niemand anders zijn als prins Kaimund. Het is hem duidelijk en klaar op zjjn gezicht te lezen, met welk een tegen zin hjj zich thans onderwerpt aan den ster keren wil van zijne gestrenge gade. Frantl's overredingskracht miste ook thans weder hare uitwerking niet op den profeasor. Mot oen forschcn ruk wierp hjj het hoofd in den nek cn zei: .Je hubt gelijk, Franz 1 Ik zal haar dit alles schriftelijk mededeeion, on wanneer zo werkeljjk van me houdt, zul on moet zo me, met de moeste bereidwilligheid, dit ofler kunnen brongen. Bravo' bravo I Zoo mag ik het hooron I Is jo brief klaar, dan geef jo hem mjj maar. Ik zul wol zorgen haar dien ongemerkt in do handen te spelen. Het treft in zooverre al weer goed, dat de prins mjj tegen morgen namid lag bjj zich ontboden heeft, om met Zjjno Hoogheid over eenigo aangelegenheden, de kunst betreffende, een onderhoud te hebben. Dus maar vlug aan den nrbeid Je zult je kostelijk wreken op dal Hongaarsche graafje al loopt hot dan daarbjj ook zonder bloed vergieten af!' Gyula's brief aan Beatrico was door don trou- won helper zonder eenigc moeilijkheid aan zjjn adres bezorgd geworden en denzelfden avond nog vond 't jonge mcisjo gelegenheid den schil der hcimeljjk haar antwoord ter hand to stellen. Tórok las hot bjj het licht der straat lantaarn, onder welke hjj uren lang met koortsachtige ongeduld gewacht had op Frantl's terugkeer uit het paleis des prinsen. Hel was ccn kort en haastig ter neer geschreven be richt wat zich zeer goed liet verklaren uit den angst der schrjjfster om overrompeld te worden. Bjj het lezen der eerste regels klaarde hot gezicht van den musicus ten ecneninalo opde vortrouwoijjko toon, die er in weerklonk, dood hem goud. Hot schrjjvou luidde in zijn geheel JSeJte, lint Vriend! Ilot valt niet tc ontkennen, dat onze liefde met eene zware beproeving bcdroigd wordt; tocli houd ik jo bezorgdheid nog voor onge grond. Wel heeft de prinses eeno enkele maal c no hedokte toespeling gemaakt met betrekking tot graaf Racsony, maar ik heb haar mjjn afkeer voor dien man dadcljjk zoo ondubbelzinnig doon bljjken, dut /.o hem n et gomukkeljjk weer kiezen zal tot oen onder werp onzer gesprekken. Hiermee moeten we ons voorloopig tevreden stellen daarom sul jc het ook begrjjpeljjk vinden, wanneer ik jo van ganscher liarto on b j je groote liefde voor mjj welke ujjj zoo onuitsprekeljjk gelukkig maakt bezweer, om je gedachten aan de ontvluchting, dio je mjj kenbaar maakt, voor goed te laten varen. Niet alleen mjjn oprechte dankbaarheid jegens den prins en zjjno gemalin welke luatslv bij al hare zunderlinghcdon toch zulke edele eigen schapen bezit maar ook mjjne geheele ziel rn de diepe eerbied, die mjjn vrome, onvergetelijke moeder mjj hoeft ingeprent, zullen mjj nooit of nimmer kunnen bewegen tot het doen van ojn dusdanigen buitenge wonen slap. Wees nu niet boos op me, vriend Ik ben cr stellig van overtuigd, dat jo mjj 'cr wille van deze weigering niet minder zult liefhebben dan te vorenon wanneer wo elkaar voor eeuwig mogen toobehoorfn, zonder dat ik deswege de oogen voor ieder rechtschapen menach behoeft neer te «laan, zul je mjj zeker daarvoor nog zeer erkenteljjk zijn, Jo getrouwe BEATRICE. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1