De Oorlog in het Oosten. ADVERTENTIEN. Het afbreken der diplomatieke betrekkingen tUBsebon den Paus en de Kransche Republiek is thans een feit en officieel bekend gemaakt de gezanten zijn tcruggoroepon. Dit afbreken van de diplomatieke betrekkingen is echter niet gelijk te stellen inet de opheffing van het concordaat, en al zou dit wel het ge tal zyn, dan is het nog niet zeker, dat do "Kerk daarover ernstig zal klagen. Dio op heffing toch op zich zolvo bcteekent niets, allo betcckcnis hangt ui" van hetgeen voor het concordaat in do plaats komt. Krygt do Kerk volledige vryheid met eeno verzokerdo regoeringBhydruge, dus een toestand als in Belgiö en hier to lando, dun zou vuu ker kelijke zyde daartegen geen bezwaar z\jn. Aan do Koln. Ztg.» wordt uit Peters- burg geseind dat het onderzoek in zako den moord op Von Plehwo nog niet voel licht gegeven heeft omtrent de indentiteit van don dader. Alleen is zeker dat hij geen Fin is, wat in nationale kringen gehoopt werd en dus jfig 376ste Staatsloterij. Trokking van Maandag 1 Aug. Tweede klasse, lelyst. No. 1163(5 f 1000. Nos. 1162, 13280, 1417!) en 15566 elk f 100. Burgerlijke stand gem. Helder. Van Ï9 Juli tot 1 Aofruetne. ONDERTROUWDJ. Willcmso e» N. Bruijn. BEVAI I.KNM. W. C. Krnun «eb. Minneboo, d. M. t ollet Rrb. Rolkam, z. O. J. Wngeinnna Rob. Krint, z. W. M. Madtci) gub, kmruciiT T. Teuniiacn geb. Zwaan, z. J. SUjkcrnmn «>b. Bruin. d. P. C. Beezemrr geb. Hietv.lt, t O. A. O. Iluukilom, «eb. Daemt, d, OVEItl.EUEN II. de Boer, l.t m. J. II. Srhmid, 75 j W. kwdiluu), 79 j. A. Makelaar, 4 j. T. J. Lareeu, 27 j. Uit Petersburg word naar Parys geseind, dat meer dan duizend menschen gevangen genomen zyn in verband met den moord op Von Plehwe. Marine en Leger. By Kon. besluit zyn, met ingang van 2 Aug. a.8., benoemd t 4 adjunct-administrateur by de zeemacht, do ndspirant-administrntours T. II. Slnytcr, J. J. do Ivriiyfl; 1). Kool, .1. Rotgans, II. M. do Groot en P. J. Dikkers. Bij Kon. besluit i9, met ingang van 1 Aug. a.s. le. bevorderd tot schout-by-nncht, do kapi tein tor zoo A. W. F. C. van Woerden. 2e. aan den schout-bij-nacht A. W. F. C. van Woerden eervol ontslag uit den zeedienst verloond onder toekenning van ponsioen, cn het bedrag van het pensioen bepaald op f 8225 'sjaars. 8c. bevorderd tot kapitein ter zoo, do kapitein-luitenant ter zeo A. L. Boelen tot kapitein-luitenant ter zeo, do luitenant ter zeo der lo kl. ff. (J. A. Schlüter, cn tot luitenant ter zeo der 1c kl., do luitenant tor zee der 2o kl. jhr. J. 11. O. vun Bosch. By Kon. besluit is aan den luitenant ter zee der 2e kl. P. C. Coops, in verband met do hem verleende vergunning om zich in Chiloenschpn militairen zeedienst t« begeven, op zyn verzoek, met ingang van 16 Aug. a.8. tydelyk eervol ontslag uit don zocdienst verleend. Do officier-machinist lo kl. ,1. A. Schelt, thans nog gedetacheerd to Fiumo, is aange wezen om in do 2o helft van Octobor per particuliere gelegenheid naar Oost-Indiii te vertrekken. De conducteur der artillerie 2o klasse J. Grimmink, by de artillerio-mngazyncn to Heldor is overgeplaatst by dcartillerie maga- zynon te Utrecht, met bestemming voor het fort by Rynauwon. Door don minister van marine is cone oominissio benoemd om to onderzoeken, in hoeverre het denkbeeld uitvoerbaar zal blyken, om do bcsto intelligente jongens van do ma trozen-opleiding te plaatsen by de opleiding van adspirant-macbinisten, ten einde hen voor machinist to doen opleiden. Van boogerband is aan sergeant A. Pau- lidcs van de Pantscrfort-Artilleric do vraag Siteld of by genegen is do benoeming van ndiicteur der Artillorio by do nmgazynen to Amsterdam (battory Durgordam) te aan vaarden. Op «lo gestolde vraag heeft de ser geant toestemmend geantwoord zoodat diens benoeming binnenkort wel zal volgen. De bootsman J. G. Gooyer is aangewezen voor bet transport, hetwelk op 18 Augustus a.s. naar Oost-IndiÖ vertrekt. Do bootsman J. A. Hofs, dio met genoemd transport naar Oost-Indië zou vertrekken is hiervoor vervangen door den bootsman E. J. Alink. 1 Augustus werden bevorderd tot opper- konstabel do konstabel-majoor J. Rakker en A. J. F. Smitz tot bootsman dc kwartier meester M. A. van Hoek tot scrgt.-hofmeestor de korporaal-hofmeester J. R. Schellinger on tot sergt.-kok do korporaal-kok J. Adams. Met dien datum werden opgenomen in het vaste korps onderofficieren stafmuzikant W. Dol, sergt.-kok P. Boutes en sergt.-provooBt A. Aotbeunisse. 16 Augustus a.s. wordt de torpedist-majoor J. G. van Donk uit don zeedienst ontslagen. Stoomvaartberichten. Het stoomschip Koningin Regentes*, van Amst. n. Batavia, pass. 30 Juli Kaap dol Armi. Het stoomschip «Koning Willem III*, van Amst. n. Batavia, arriv. 31 Juli te Southampton. Het stoomaohip Oranje*v. Batavia n. Amsterdam, vertr. 1 Ang. van Genua. Hot stoomschip «Koningin Wilhnlmina, v. Ainst. n. Batavia, jiass. 31 Juli Point do Gullo. Het stoomschip .Bali*, van Amsterdam n. Batavia, pass. 81 Juli Pantcllaria. Marktberichten. Alkmaar, 30 Juli. Aangevoerd 6 paarden 1 1101\ 250, 27 kooion en ossen f 160 i) 250, 85 nuchtoro kalveren f85 20, 0 v. kalveren f k 58 magere schapen f 12 ft 22, 83 magere varkens f 13 k f 15 164 biggen f 5.— ik 7 25, 9 bokken f 3 k 7, 0 kleine bokjes I 0.h boter hoogst botaaldo prys 65 ct., gemiddelde prys 65 ct., laagst betaalde prys 50 ct., aange voerd 5042 kop, kipoioron f 3.on f 4. eenden dito f 0.per 100, 58 lammeren f 12 ik 18. Hoorn, 30 Juli. Tarwo f 8.50 ik 9. rogge 0.ik 0.gerst f 4.ik 5. haver f 3.75 k 0.witto erwten f ft groene id. f ik grauwe id, f ik vale id. f 10.— it f 12.50, bruine boonon f 8.ik 10.kurwoizaad f 10.25 ft mosterdzaad f 18.75 ik 6 paarden f 90 ik 150, 11 kooion f 180 a 210, 45 schapen f20,ik 26, 0 lammeren f 0.ik 5 kalveren f 10 18, 0 var kens f h 103 biggen f 5.a 9. kipeioren f 3.25 ik 8.50, 1725 kop boter 571 k 60 ct. p. kop. Visscherilberichten. Nitowsdicp, 19 Juli. Aangebracht door 80 korden 10 tot Ï0 ituka pr»oto t(Ug p. »t. 85 90 rent, 20 tot 60 midlelm. tong p it. 40 a 50 cent, 20 tot 80 kleine tong p «t. 16 a ïO rent. 8 ituki tnrbot p. at i I a t 7, I tot 5 itnki rog p. it f I, 1 tot 2 mand kleine echol p. m. f 1 a t S, 1 tul 2 mand orhar p m. t 1,50 a f 2. 80 Juli, l'O korder* wet 10 tot 30 atuki grooto tong p. »t. 80 a 90 eaut. 20 tot 100 roiddelin. toug p. at. 40 a 50 r«ot. 20 tot 150 kleine toog p. at. 10 20 cent, 2 tot 0 atuki rog p. »t. f >,25, 10 atnka tarbot p. at. f 6 a f 8.60, 1 tot 5 mand kloiue »ch»l rtu f 1 n f 2, 1 tot 4 mand arhar n. m. f 1,60 a 2 1 Anguaina, 12 kordrra mr.t 10 tot 30 itnka groote toag p. it. 80 a 9» nut, 20 tol 00 inlddelm tong p, at. 80 a 40 cent, 90 tot 100 kleide tong p. »t. 10 i» 20 ecot, 1 tot 4 uinnd kleine echo) p. m. f 1 a t 1,60, 1 tot 8 inund ochar p. in. f 1,60 a f 1,75, 1 stuur toot f 108,50. Burgerlijke stand gem. Texel, Aangiften van 28 tot en met 29 Juli 1904. ONDERTROUWD Tys Boon (Enkhuizen) en Antje Lemstra (den Burg.) GETROUWD: I n GEBOREN: Geeno' OVERDEDENTheodorus Nicolaas Min, ond, 7 jaren, zoon van Nicolaas Min en Tryntje Blankcndaal Weatermient.) Pietcr Dekker, oud 74 jaar, weduwn. van Tryntje Stoffel (Oost; Ambtslialve ingeschreven.) Tijdstippen van verzending der Briovenmalen. Naar Oott-Indië Verzuudingaweg. Datum der ter punt-beiorg. iig, Rionw, en Z. W.[: BO, 7.— '»av. 8.80'snam 7— 'aav. 8.80'ai 7.-'» zei-poel via Amaterdain .112 cn 20 Aug. zeepost «ia Rotterdam )5 cn 19 Ang Holl. mail vin Oennn 19 en 24 p. Holl. mail via Mnraeille 2 en 16 Aug p. Franache mail via Maraeille 5 Naar Palcmbnng, Ri 1 Banka Billitui Afd. van Borneo, p. Engelsche mail vin Brindiii 112 ca 26 Aug. Holl. mail via Genna j 9 en 23 Naar Atjeh en de Ooatknat vnn SnmntraI p. Engelsche mail vin Brindiii ;elken Vrijdag 8.80'in p. Holl. mail via Genua 9 en 84 Ang. 7.'a p. DniUclie mail via Napels*) 16 cn 80 1180'ai Alleen uuar Atjeh, Sumntra'i Oostkust, Palembang Rionw. Bankn, Billiton cn Z-W. Afd. van Borneo. overige gedeelte van Ned. Ooit-lndiè wordt alleen erlangen der afzender» via Napels verzonden, Naar Guyana (Suriname) p. xeopoit Tin Amsterdam 9 cn 24 Aug.l 7.'sav. p. mail over Engeland 15 en'-9 i 7.'aav. mail via St. Nainire 7 Ang 7.'aav. Naar CurafaoBonaire en Aruba Tijdat. der laat. bnsl a/h Pontk. 7.— W t Amsterdam k Soulhnmplun k Hambnrg 88 Ang.| eiken Dinsdag! Vrijdag n 20 Ang 8.30 m (alleen op verlangen der afzenders) Naar St. MartinSt. Euttatius en Saha p. xerpoat via Amsterdam .19 cn 28 Aag.l 7.'sav. p, mail over Engeland I 16 en 29 7.'sav. Naar Kaapland, N it t a I, Oranje- R i v i o r k o 1 o n i e on Transvaal: eiken Vrydag, 8.80 's nam. Voor Hr. Ms. .Hertog Hendrik* en D o R u t o r* naar Invorgordon a/d Cromarty Firtb (Oost-Schotland) t/m 14 Angs., dagelijks 3.80 's nam. Vervolg der berichten. De verjaardag van H. M. de Koningin- Moeder wordt heden herdacht. Van open bare en bijzondere gebouwen wappert de driekleur. Het garnizoen van land- en zeemacht hield hedenmorgen een groote parade, op het torrein van de Rjjks werf, ond»r commando van den Luit -Kolonel der Mariniers J. A. Gauw. De Marine-Kapel, onder directie van den heer Jac. Koning, speelde marschen en nationale liederen. Mej. M. C. van der Klugt en de heer G. P. F. Munnik, leerlingen der Rjjks Hoogere Burgerschool alhier, hebben te Alkmaar met gunstig gevolg het eind examen der 5-jarige cursus afgelegd. Op den 30sten Juli j.1. is voor het front van de le Compagnie van het korps Pantserfort-Artillerie, op plechtige wjjze de bronzen medaille voor 12-jarigen dienst uitgereikt aan den sergeant N. Popma, van die Compagnie. Aan de gehuwde militairen van hft korps Panterfort-Artillerie, die aan de bezetting van het fort Harssens gedurende de maanden Maart, April en Mei hebben deelgenomen, is door den Minister van Oorlog eene byslag op de soldjj toege kend over de dagen, dat zg van hunne gezinnen gescheiden waren. De Kamer van Koophandel en Fa brieken in deze gemeente zal vergaderen op Donderdag den 4den dezer, des avonds ten 8 uur. Stukken voor deze vergadering worden ingewacht vóór genoemden datum bjj den voorzitter of een der leden. Door schipper C. Schenk is hier aangebracht een steur en verkocht op den afslag voor f 108.50. Toxol, 1 Augustus. Op Zondag a.s. zal van bier ecne pleizier- boot naar on van Alkmaar varen. Als liet kourigo zomerweder aanhoudt, zullen zeker velen van dozo buitengewone gelegenheid gebruik maken. Mej. A. Roeper, gediplomeerd godsdienst- onderwyteres te Oudescbild, zal tegen 1 Sept. h.s. werkzaam zyn in het Ziekenhuis to 'sGra- venbage, om zich aldaar voor verpleegster to bckwamon. Naar men mededeelt, werden j.1. Zaterdag, by opening dor jacht in den polder Eierl&nd, in het jachtveld van Baron van Tuyl van Serooskerken, aldaar, inct drio geweren 170 eenden geschoten. By Kon. Besluit is benoemd tot heemraad van den polder ICierland, do heer B. Dros Pz. Anna Paalowna. Zondag, 31 Juli, hield de schietvereeniging President Stejjn" een onderlinge schietwedstryd. Er werd in twee afdeelingen geschoten, elk 2 seriën. Eerste afdeeling. Ie prys H. Tiesen, 115 p. 2e prys A. Tiesen, 115 p. Jb. Jonker, 115 p. Tweede afd. le. pr. C. Kossen, 112 p. 2e prys D. van der Go?s, 111 p. 3e prys L. van Wachendori van Hyn, 103 p. IJmuiden, 1 Augustus. VandoIJmuidorstoomharinglogger IJ. M. 10, waarover men zich don lantstcn tyd ernstig ongerust mankte, daar zy roods 9 wekon reis had, is thans gelukkig bericht ontvangen. Het schip werd door don dozor dagen alhier aangekomen lmringlogger IJ. M. 64 in de Noordzee aangetroffen met verlies van schroef. Door het gebrekkige zeiltuig kon er echter woinig vordering gemaakt worden. Do IJ. M. 10 behoort aan do •Eerste IJmuider haringvwschcry» cn is uit Engeland aange kocht, waar bet voor bospitaalscbip heeft dienst gedaan. Zondagochtend stortte naby het station Ede een stoker, van een van Utrecht komenden trein, overmand door de hitte, plotseling van de locomotief, terwyl de trein nog in volle vaart was. Ernstig aan hoe fd en armen gewond is hij, bewusteloos, naar het station Ede vervoerd, waar dr. G. L. hem verbond. Onder diens geleidde is hy later naar Utrecht teruggebracht. Een dame, verbljjf houdende in liet Hotel des Indes te 's Hu ge, was Zaterdag van Venlo gekomen met trein 354 en ver miste by aankomst te 's-Gravenhage haar reticule, inhoudende o.m. 1000 frs. aan bankpapier en een kostbare broche, bezet met een grooten en diverse kleine diaman ten en een waarde vertegenwoordigende van 4000 fres. De dame telegrafeerde naar het station D. P. te Rotterdam, waar zy overgestapt was en de klerk der Staatsspoor de heer J. H. Paping, wonende Westkruiskade no. 165, had het geluk de reticule ongeschon den terug te vinden in een coupé van trein 354, die reeds eeniga uren onbeheerd op het emplacement stond. Te Osch is by het maaien van een roggeveld een pak gevonden, dat by oader- zoek bebloede vrouwenkleeren bleek te bevatten. Er wordt in verband daarmee aan een misdaad gedacht. By buitengewoon politieblad heeft de officier vnn justitie te Haarlem de aan houding verzocht van den 44-jarigen V., secretaris en ontvanger der gfmeenten Jisp en Wjjdc Wormer (Noordholland), woon achtig te Jisp, die verdacht wordt van verduistering ten nadeele van genoemde gemeenten. De verdachte is een breed gebouwd man, spreekt met eenigszins Groningsch accent en draagt een bril met ongelyke glazen. Kruger-tentoonstelling. Het Zuid-Afrikaansch museum te Dordrecht heeft thans, naar aanleiding van het over lijden van President Kruger in een der zalen een tentoonstelling geopend van pinten op het leven van den gestorven Staatsman betrekking hebbende. Men vindt er oen aantal portretten uit verschillende tydstippen zyns levens, platen over zyne re:.s door Frankryk in 1900. zyn verblijf en reizen in Holland, Frankryk en Zwitser land, politieke spotprenten enz. Het Rott. Nieuwsblad heelt voor de Wed. van de Gast en haar groot gezin, wier man by de poging tot redding van «••o jongen om het loven kwam, reeds f 8160,80 bijeengebracht. Ook by hot Handelsblad is een sommetje ingekomen, Tegen den landbouwer J. te Hoek (Zeel.), wiens paard dezer dagen om het tot voortgaan te dwingen met een touw aan de tong zou zyn getrokken tot dit lichaamsdeel werd uitgerukt, is deswege proces-verbaal opgemaakt. Te Koldo bij Assen waren Zaterdag middag drie kinderen by een boom aan 't spelen. Van een voorbijkomend rjjtuig schrikte het paard en kwam tnsschen de kinderen terecht. Een was onmiddellijk dood, het tweede werd zoodanig verwond, dat het na een paar dagen overleed. Het dorde kwam er met niet gevaarlijke ver wondingen af. Bij het spelen gedood. In de gemeente Lonneker onder Enschede waren eenige kinderen aan het spelen in en om cementbuizen, dienende voor liet m;-ken van putten. Misschien wa en de buizen nog niet goed droog; ze braken althans toen ze tpg<m elkander kwamen, met het gevolg, dat de twee kinderen, die er onder geraakten, bet eene direct dood was. terwyl bet andere naar 't ziekenhuis moest worden overgebracht met eene wonde aan den hals, Waterhoos. Een hoos van ongewone kracht en af meting deed zich Woensdagmorgen van 9 tot 10 uren gelden in zee voor Stavoren op een afstand van ongeveer 1000 M. in Noorde lijke richting van daar en naar schatting circa 4OOM. uit de wal. Massa's water werden opgezogen, bleek zich afteekenende tegen het diepe blauw des hemels. Rjj overigens kalme zee geraakte het wa ter in heftige beroering. Witgekuifde golven stormden aan naar 't middelpunt der. bewe ging. Men klom in de masten der schepen en op de daken der buizen om zoo goed mogelyk getuige te zyu van het grootsche natuurverschijnsel. Gelukkig waren er geen vaartuigen in den naasten omtrek. Het avontuur van een Deserteur. Uit Harderwyk schryft men aan hot >N. v. d. D.c Hier is een man aangekomen, die de stof zou kunnen leveren voor een heelen roman, in den trant van Perelaer's Borneo van Zuid naar Noord*, 't Is een deserteur van het Indische leger, die na vele om zwervingen eindelijk hier te lande is ge- komon. Oorspronkelijk behoorde hy tot het korps mariniers, ging in Indië by het leger over en werd binnen 15 maanden tot sergeant bevorderd. In dien rang be hoorde hjj tot de militaire bezetting van Bengkajang in de afdeeling Montrado van de residentie Westeratdeeling van Borneo. Wat er toen gebeurd is, staat niet precies vastmaar de man, wiens gedrag tot dusver onberispelijk was geweest, werd gedegradeerdUit baloorigheid hierover (l'odcasion, 1'herbe tondre, et quelque diable ausse le poussant) is hy toen, nu juist drie maanden geleden, op den loop ge gaan te zamen met een Belg. Gedurende eenige weken hebben zy gezworven in de wildernis. Zjj werden door Dajaks aange houden en voor de Radja gebracht, die er ernstig over dacht om hun hoofden te zetten op de palen by zyn residentie. Aan deze operatie ontsnapten zjj echter en kwamen eindelijk na veel lyden en ont bering in het gebied van Serawak, dus op Engetschen grond. Daar konden de deserteurs hunne gescheurde uniformen tegen burgerkleeren omwisselen. Zjj ver scholen zich toen in bet ruim van een kolenschip, kwamen toen in volle zee aan dek en werden aan het werk gezet, totdat het schip zyne bestemming, Yokohama, bereikte. Hier werden de zwervers aan land gezet. De Belg schjjnt in Japan te zijn gebleven, maar de Nederlander nam dienst op een vrachtboot en bereikte Singapore. Door geldgebrek slaagde hij er niet in een pas te krygen (in Singapore wordt geregeld handel gedreven in valsche pas poorten), en zoo was hy genoodzaakt weer dienst te nemen op een schip, dat hem naar Genua bracht. Hier heeft hy zich aangemeld bi) den Nederlandschen consul met het gevolg dat hjj met de eerste de beste boot van de «Nederland* naar het vaderland werd opgezonden. Zoo kwam hjj 27 Juli op de Prins Henrik te Amster dam aan, werd aan de politie overgeleverd en vervolgens naar Harderwyk opgezonden. De deserteur is een Zeeuw van geboorte, maar hg zal zyn bakermat vooreerst niet weerzien. Vermoedelijk wordt hy nu weer naar Indië teruggestuurd, om daar voor den militairen rechter te worden gebracht, De moord te Haarlemmermeer. De instructie, Zaterdag gehouden inzake den moord op P. Bosman, heeft niet veel bijzonders aan het ftcht gebracht. Wat reeds uit de courantenberichten hekend was, is vry omstandig door de verschillende getuigen bevestigd. De weduwe Van den Berg, by wie Bosman in de kost was, heeft echter een enkele bijzonderheid kunnen mededeelen, die tot nog toe r iet bekend was, en wel deze, dat Blonk, de verdachte, aan zjjn baas Maandags voor den moord vjjf gulden heeft gevraagd. Bosman had hem toen een rijksdaalder gegeven. BIjjkbaar zat Blonk dus in de geld verlegenhei 1 terwyl hjj na don moord in het bezit werd gevonden van f 15 ongeveer. Blonk moet nu in de instructie verklaard hebben, dat het geld voor leege bloempotten, die hg verkocht hofft, had ontvangen. In verband daarmee wordt nu onderzocht of dit waar kan zyn. Het heeft verwondering gewekt dat de justitie ook de beide gewezen knechts van Bosman, die hjj een paar dagen te voren ontslagen heeft, nog niet als getuigen in instructie heeft gedagvaard. Wjj vernamen dienaangaande dat zjj niet bekend zjjn. In verband met de verklaring van Blonk, dat de moord door twee mannen zou zyn ge pleegd, is het jammer dat die mannen uiet zich zelf bjj de justitie aanmelden, om hun alibi te bewyzen. Naar we vernemen is Blonk in zijn ontkentenis zeer hardnekkig, en is hg overtuigd dat men hem zal vrylaten. Zjjn houding is dio van een welbewust- on schuldige, die dezen treurigen loop van zaken wel onaangenaam vindt, maar vooral voor zjjn moeder, die zeer ljjdt onder de verdenking, welke op haar rust. Blonk moet dus of een doortrapten schurk, of onschuldig zjjn. De warmte is te Parys aaumerkeljjk afgenomen en de laatste paar dagen stond de temperatnur zelfs onder het normale. Gedurende drie dagen is het weor regen achtig geweest, maar toch is er niet veel regen gevallen. Men verwacht evenwel, dat het binnenkort weer veel warmer worden zal. In Duitschland is het niet zoo warm geweest, maar des te meer klaagt men daar over de aanhoudende droogte. Het water in de Spree is zoo laag, dat sc" pen met meer diepgang dan 1.40 M. rivier niet bevaren. Te Londen was de thermometer Woens dag tot op 67 graden gedaald en in ver schillende deelen van Engeland was het nog koeler. In het Zuiden heeft het 24 uren achtereen hevig geregend, maar no verwacht men ook daar weer meer warmte. Langs de kust van het Kanaal hebben wolk breuken op verschillende plaatsen schade aangericht, terwyl men te Sawbrideworth, Swaffham, Colchester en Sheerness onwe- ders heeft gehad, waarby menschen en vee door den bliksem zyn gedood. Weervoorspellingen. Gelooft gjj aan de voorspellingen van den heer Capré Zoo ja, zet u neder in zak en assche, want betgeen hy voor Augustus voorspelt is bedroevend. De acht eerste dagen zullen de regen en de wind, om het poëtisch uit te drukken, elkander de heerschappij betwisten in het ryk der hemelen. Van den negenden tot aan den twaalfden zal Phoebus haar liefelyke stra len over een puffend menschJom uitgieten. Den volgenden dag na den twaalfden zal het hevig onweeren in de golf van Gas- cogne en daarna krygen wij tot aan den twintig«ten weer afwisselend regen en zonne schijn. En daarna komt Phoebus weer tot den 29en met haar verzengende stralen over het puöende menschdom. Den 29-en- dertigsten komt de donder ratelend met vreeselyken ratelslag. De luchten worden doorkliefd door den bliksem het is één vuur al vnur. En vurig zullen de men schen verlangen naar een betere September. Kapitein Ole Brude uit Aalesund, zal in een roeiboot naar de wereldten toonstelling te St. Louis varen. Deze ou- verschrokken zeeman stelt zich voor in dit zeer primitieve vaartuig, dat 37 voet lang is en alleen met riemen kan worden voortbewogen, den tocht over den Atlan- tischeu Oceaan in twee maanden te vol brengen. Behalve de kapitein zullen nog vjjf man de min of meer gevaarljjke reis medemakeneen hunner is een jong arts, die de dubbele functie van matroos-ge neesheer zal vervullen. Er wordt voor alle zekerheid voor zeven maanden proviand medegenomen. Kapitein Brude twyfelt er niet aan, of hg bereikt binnen acht weken de plaats van bestemming. Onder de duizenden stakers te Chicago bevinden zich thans ook 1200 vrouwen, die in de magazynen met het verpakkings werk waren belast. Na een kort beraad legden ook zy het werk neer by het ver laten der fabrieken stond een dichte menigte hen op te wachten, die by het vernemen d<>r beslissing een juichkreet aanhief, waaraan geen einde scheen te zullen komen. In optocht ging het door de stad. Het bestuur der vrouwenafdeeling heeft de pertinente verklaring afgelegd dat haar leden met de mannen zullen medestrjjdeD tot het einde toe. De leiding dezer enorme staking is in handen van den heer Sarauel Gompers, die langen tyd voorzitter was vau de Vmeri- can federation of Labour". Hoewel de sta kers iedereu dag de kapitale som van f 600.000 aan loon derven, zjjn zij dezen nieuwen strjjd vol moed begonnen, zich niet het minst sterk voelende door hun weerstandskas, die een wekeljjksche uit- keering van dertig shilling per man gedoogt. Bovendien hebben zjj het vaste besluit genomen niets toe te geven en vol to houden desnoods ten koste van veel ellende en veel ontbering. In normale omstandighedon worden iederen dag 200 wagonladingen vleesch uit Chicago verzondenthans is dit aantal geslonken tot 30, 35 hoogstens 40. De spoorwegdirecties lyden onder dezen sterk verminderden uitvoer natuurlijk eveneens groote schade, naar schatting f 240.000 per week. De vleeschtrust biedt aan iederen slager, die zich voor werk by haar aan meldt, een weekloon van f 48, met volle kost en inwoning. Het Hdbl. van Antwerpen meldt: Het wild zal in België goedkoop zjjn, te oordeelen naar de berichten, die allerwege inkomen. Tusschen Sarnber en Maas en in de bosschen der Ardennen krielt het van groot wild, als reebokken en wilde zwynen. In de vallei der Lagere Samber zyn veel patrjjzen. Te Oignie^ doen de konynen zooveel nadeel aan do landbouwers, dat men bijzondere maatregelen tegen deze knaagdieren moest nemen. Op de jachten van M. Hennin aldaar, schoot men er verleden 10,000. Op de eigendommen van graaf d'Oultremont, krioelt het van konynen en fazantpn. Te Loverbal worden de bosschen van graaf Werner de Merode letterlyk door hetzelfde wild verwoest. In geheel de streek van Ham sur Heure is 't hetzelfde. Een hotelavontuur te Sint-Louis verhaalt de Tyroler beeldhouwer Herman Steiner aan zijn landgenooten in de Mera- ner Zeitung: Van de Tentoonstelling thuis gekomen, sprak rojj in_de eetzaal van liet hotel een heer aan, die zich als landge noot aan mij voorstelde en wiens dialect hem ontwijfelbaar ook als zoodanig ken nen deed. Hy waszei hg denzelfden dag te Sint Louis aangekomen en had overal geloopen om logies, maar niets kunnen vinden. Alleen hier in het hotel kon men hem herbergen, wanneer ik er in toestemmen wilde, dat men een bed voor hem op mjjn kamer plaatste. Hoewel ik wist dat men met toevallige kennis makingen in Amerika zeer voorzichtig moet zjjn en ik mg herinnerde den man gezien te hebben op het wisselkantoor waar ik 's morgens geld gewisseld bad, boezemde hg mg toch zooveel vertrouwfn in, dat ik zyn verzoek inwilligde. Wjj brachten den avond genoeglyk door en hy sprak zooveel over ons Tyrol dat hy tot zelfs het laatste grjjntje van achterdocht by mjj wegnam. Toen wy evenwel naar onze kamer gegaan waren en reeds uur te bed lagen, hoorde ik daar ik gelukkig den slaap nog niet had kunnen vatten dat mjjn kamergenoot voorzich tig opstond en voelde even later zyn hand op myn bovenlyf. Wat is er vroeg ik barsch, waarop hij een verontschuldiging stamelde, voor gevende zich door de duisternis in het bed vergist te hebben. Al myn vertrouwen was nu verdweneD. Zoo omzichtig mogelijk keerde ik my in mijn bed om, zoodat myn voeten op het hoofdkussen en myn hoofd aan het voeteinde van het bed kwam te liggen, terwyl ik mjj wapende met mijn laarzentrekker en besloot nu wakker te bly ven. Eenige uren gingen in diepe stilte voor bg, toen stond myn kamergenoot weder op en eensklaps voelde ik, dat b(j my één mjjner beenen greep, natuurlyk in de veronderstelling dat hy mijn hals te pak ken had om my te verworgen. Ik sloeg met de laarzentrekker toe en de slag trof in de duisternis zoo goed doel, dat de spitsboef bewusteloos voor myn bed neer viel. Ik maakte alarm, men telefoneerde aan de politie en myn vriendelijke land genoot* kreeg van haar een logeerkamer, waar hy zeker vooreerst Diet vandaan zal komen. De A merikaansche stoomboot «Korea" die o.a. 200,000 pond in goud voor Japan verscheepte heeft weten te ontkomen aan de achtervolgingen van k*t Wladiwostok- eskader en is te Yokohama aangekomen. De rechtbank te- Napels nam dezer dagen een eigenaardige beslissing. Eenige jaren geleden, vermaakte een geesteljjke zjjn vermogen bg testament «aan den Paus"de wettige erfgenamen kwamen hier tegen op, aanvoerende dat de erfnemer in quasetie, als staande in geenerlei familie betrekking tot den overledene, niet het minste recht op de erfenis kon laten gelden. Bovendien was de paus, door den overledene by testamentaire beschikking bedoeld, paus Leo XUI, zelve inmiddels gestorven, zoo dat van uitkeering aan den tegenwoordigen titularis in 't gehesl geen sprake kon zyn. De rechtbank was echter van oordeel, dat de Paus wel degelijk als zoodan:g het erf recht van eens anders nalatenschap bezit zy wenschte evenwel geen definitieve be slissing te nemen alvorens van den Paus te hebben vernomen of deze de nalaten schap wil aanvaarden. Da aanval op Port-Arthur. Tsjefoe, 29 Juli. Heden is hier een jonk aangekomen met dertig voorname vreem delingen uit Port Arthur, die Donderdag van daar zjjn vertrokken. Zjj berichten dat Woensdag en Donderdag een groot gevecht ter zee en ter land aan de oost zijde en noordoostzijde plaats had. Zjj meenen dat de algemeene aanval op de stad thans is begonnen. Donderdag was het bombardement heviger dan ooit sedert het begin van het beleg. De Russische forten antwoordden niet byzonder krach'ig. Maarschalk Oyama is Dinsdag met zyn staf van Dalny vertrokken en leidt in per soon de operaties. De vluchtelingen bevestigden de berichten omtrent den ernstigen toestand van de Japansche vloot. Port Arthur h^eft geen versch vleesch meer, de troepen krijgen gezouten vleesch en nietstrydars moeten hoofdzakelijk leven van haver, meel en ryst. Vluchtelingen melden ook dat in den nacht vau Donderdag een Japansche krui ser op een mijn is geloopen en gezonken. Tokio, 30 Juli. De generale staf maakte hedenavond bekend dat vyf officieren ge- doud en één en veertig gewond werden in de gevechten om Port-Arthnr sedert Dins dag. Het verlies aan manschappen is niet opgegeven. Deze eerste officieele mededeeling sedert de belegering een aanvaog nam wjjst op ernstige gevechten. Reuter seint uit Tokio dat de Russen, terugtrekkende voor het leger van Okoe, Tasji-tsjiao hebben ontruimd, na die plaats en de omliggende steden in brand te heb ben gestoken. Toen do Japanners aan kwamen, stonden al die plaatsen in lichter laaie. De correspondent der Echo de Paris te Petersburg seint, dat van het oorlogster rein niets byzonderB te vermelden valt. Men heeft slechts bericht ontvangen van een schermutseling te Si-tsjan. Koeropatkin meldt, dat het zeer hard regent. De Japanners bljjven uit het zuiden, zuidoosten en oosten oprukken Men ver wacht een groot artilleriegevecht tusschen Ta-sji-tsiao en Hai-tsjeng. De Russische opperbevelhebber, moet voornemens zyn, het oprukken van den vyand zooveel moge lyk te belemmeren door telkens artillerie- geveebten te levereu. En men schjjnt zich te troosten met de overweging dat naar mate generaal Okoe's troepen verder noord waarts komen, zjj de voordeelen van het terrein verliezen. Volgens een telegram van Sacharo.f, van den 29en, is er toch nog een achterhoede gevecht geleverd, op dien dag, met een kleine afdeeling Japanners, ten zuiden van Si-moe-tsjen. Generaal Keiler f. Petersburg, 1 Aug. Van het oorlogs terrein wordt gemeld, dat generaal Keiler door een granaat gedood is. (Generaal Keiler was bevelhebber van de troepenafdeeling, uitmakende den linker vleugel van generaal Koeropatkine. Londen, 1 Augustus. De «Moruing Post» ontvangt dato 31 Juli een telegram uit Shanghai, meldende dat de Japanners op den 28en Juli den algemeenen aanval op Port-Arthur begonnen. Zij verovordeu t n bezetten de Shui-Shi-Jing en de Ur-Eng- Skan forten op den 29en Juli. Volgens een gerucht zyn acht Russische torpedo- bootjagors uit de haven ontsnapt niet tegenstaande de blokkade. Men vreest dat zy de handelsschepen willen bestoken. Het schjjnt, dat de Japanners het Wla- diwostok-eskader niet geheel ongemoeid heb ben gelaten. Van Togo kreeg men reeds den indruk, dat hy een deel van zyn eskader had afgezonderd om het vermetele Russische eskader aan de Japansche Oost kust op te zoeken. En nu verneemt men van 30 Juli uit Tokio, dat vier Japansche oorlogsschepen dien ochtend gezien waren, jacht makende op het Wladiwostok-eskader, veertien myl van de kust. Later waren de Japanners echter verdwenen. Uit de be richten omtrent de behouden aankomst te Wladiwostok, blykt, dat ook ditmaal de Russen ongemoeid hun operatiebasis weer konden bereiken. De aanval op Port Arthur. De berichten van Port Arthur doen meer vermoeden dan zy vermelden. In de laatste helft der vorige week is blykbaar een verwoede aanval op de vesting gedaan. Oyama, de Japansche opperbevelhebber, leidde zelf dezen driedaagachen aanval, doch hoewel Tsjifoe-geruchten spraken van den val van Port Arthur ten koste van 11.000 man verliezen aan Japansche zyde is officieel het tegendeel bericht. Port Arthur houdt nog en in Tsjiioe wedt men twintig tegen één man dat het in lang niet genomen zal worden. Toch schjjnt de bezetting een moei lijken tyd te hebben; het versche vleesch is op en men voedt zich hoofdzakelijk met meelspijzen. De Japanners plaatsen hun batterjjen steeds dichterbjj en het is in hoofdzaak een artilleriegevecht dat gevoerd wordt. Indien juist is, dat de Russen ge brek aan ammunitie krygen is dit een punt vau belang voor het lot der belegerde plaats. Wanneer de Japanners met de bestor ming willen beginnen laat zich niet zeggen, daar geen telegrammen van het belegerings leger doorgelaten worden. Zoo laat zich ook niet beoordeelen of de aanval van eenige dagen geleden een stormloop was, of een artillerieduel. Wanneer de Japan ners het beleg willen forceeren zal dit hun ongetwijfeld aanzienljjke verliezen kosten. Wellicht hebben zy er dit voor over, want de val van Port Arthur be- slibt ook het lot van de Russische Port Arthurvloot. Eu nog steeds moet admiraal Togo hier mee rekening houden. Onlangs berichtte men dat door de minder scherpe blokkade der verzwakte Japansche vloot, eenige 8Ch(pen van Port Arthur wisten te ont komen. Ook de achterblijvende schepen bljjven strijdvaardig. Een weinig rust zou de Japansche vloot goed doen. Na den onafgebroken dienst van Februari af moeten de machines nagekeken worden. En reeds werd de ver onderstelling uitgesproken dat het her haalde ontkomen van het Wladiwostok- eskader was toe te schryven aan den onvoldoenden staat, waarin de Japansche achtervolgende schepen verkeerden. Op Zondag 14 Augustus 1904, g hopen onze geliefde Ouders, JAC0B K00RN en GEERTJE KEIJZER, hnnne 50 jarige Echtvereenig ing in stilte te herdenken. Namens hunne Kinderen, Behuwd-, Klein- en Achterkleinkinderen. Wieringeu, 2 Augustus 1904.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 2