KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HelderTexel, WIerIngen en Anna Paulowna DE ZIGEUNER. Waarschuwing- No. 3284. Zaterdag 6 Augustus 1904. 32ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat Telef. 59. Bureau: Koningstr. 29. Interc -Telef. 50. Abonnement Vliegend Blaadje p. 3 m. 50 ct., fr. p. post 75 et., Buitenl. f 1.25 2 i Zondagsblad 37'45 >0.75 S Modeblad 55 80 0.90 Muzik. Bloemlezing >>>60>>>»85> 0.90 Voor 't Buitenland bjj vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgever*BXBXH0UT ft Co., t# Heldor. Immmi IpMPttpaat. Advertentlön van 1 tot 4 regela25 Cent Elke regel meer6» 4 maal geplaatst, 1 maal gratie. Bowjja-exemplaar 2l/i Ct Vigietten en groote letters worden naar plaatsruimte berekend Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan het Bureau bezorgd zijn. Projectielen, alsmede be- standdeelen en stukken daarvan, afkomstig van de Schietoefeningen der Artillerie, welke gevonden worden op de Zandplaat Onrusl of op de Téxelsclie kust of die uit zee worden opgevischt.zijn'sRijks eigendom. Hij die zich deze voorwerpen toeeigent is der halve straf baar volgensde wet. Het oprapen en vervoeren van geladen, niet gesprongen projectielen is levensgevaarlijk, ook voor de omgeving van hem die zulks verricht. De Commandeer ende ojficier van fut 4e Regiment Vesting-Artillerie, A. W. KATTENBUSCH. Gemeenteraad van Helder. Zitting van Dinsdag 2 Augustus 1904. Voorzitter de heer Van Steijn, Burge meester. Tegenwoordig 17 ledenafwezig de hee- ren Van Twisk, Hartsinck, Dito en Van Breda. Nadat de vergadering is geopend, worden de notulen der vorige zitting gelezen. Naar aanleiding dier lezing zegt de heer Zander, dat hem bij nader inzien gebleken is den inspecteur van politie onjuist beoordeeld te hebben en hg daarom de woorden in de vorige vergadering ten nadeele van dien ambtenaar gesproken, terugneemt. De Voorzitter betuigt daarover ssys genoegen. De heer Staalman maakt een opmerking over het genotuleerde ten opzichte van het adres van Brouwer, maar omdat de zaak door B. W. behoorlijk geregeld is, zal hjj er niet verder op terugkomen. De Voor zitter beweert nogmaals, dat dergelijke za ken niet door den ltaad, maar door B. W. behandeld moeten worden. Na deze opmerkingen worden de notulen goedgekeurd. Alsnu geschiedt mededeeling van de vol gende Ingekomen stukken 1. M i 8 s i v e s van Ged. Staten, be helzende goedkeuring van a. de 6uppl. begrooting, dienst 1904; b. het kohier van den hoofd, omslag, dienst 1904; c. het besluit tot het doen van af- en overschrijving op de begrooting van 1903 d. het besluit tot het doen van betalin gen uit den post onvoorziene uitgaven, dienst 1903 e. de verordening, regelende de bezoldi gingen van de ambtenaren van den Burg. Stand. 2. Procesverbaal van do gehouden kasverificatie bij den gemeente-ontvanger op 29 Juni LI. Hieruit bleek, dat de boe ken en bescheiden in orde waren en er f 159,216,65 in kas was. Deze stukkeu worden voor kennisgeving aangenomen. 3. Een ontslagaanvrage van den lieer J. C. Nieuwkoop, onderwyzer aan school 8, wegens vertrek naar elders tegen 1 Sept. a.s. Wordt tegen ge noemden datum eervol verleend. 4. Een adres van den heer J. B. Mul ders, leeraar in het hand- en vakleeke- nen aan de burgeravondschool, verzoo kendo verhooging van jaarwedde, in ver band met de door hem in het vorige jaar behaalde acte Tcekeneu, middelbaar on derwijs. Wordt in handen van B. W. gesteld om advies. Gemeente-Rekening 1903. AaDgeboden wordt de gemeente-rekening over het dienstjaar 1903. Hieruit blijkt, dat de ontvangsten hebben bedragen f707,80(5,82 en de uitgaven f 517,936,16, zoodat zij sluit met een batig saldo van f 189,870,66. Deze rekening zal in 3 sectie vergade ringen, onder voorzitterschap van een der leden van het Dagelyksch bestuur, onder zocht en nader in openbare zitting behan deld worden. Bij loting worden aangewezen als leden van de le sectio de heeren Zan der, Brcet, De Ven, Van Wingerden, Seven- hujjsen en Van Twisk; van de 2e sectie de heeren Krynen, Grunwald, Jaring, Van Ede, Hartsinck en Dito; van de 3e sectie de heeren Mejjer, Bok, Hoogenbosch, Staal man, Terra en Van Breda. Schoolgeld-kohieren. Hierna worden zonder nadere bespreking met algemcene stemmen vastgesteld a. Het le supplotoir-kobier van school geld voor de scholen 18, dienst 1904, tot een bedrag van f 1080,435. b. Het le suppletoir-kohier van school geld voor den Franscben cursus, ten bedrage van f 48. Onderwijs-aangelegenheden. Ter tafel komt eeu voorstel van B. W. om- de verordening regelende de jaarwedden van het onderwijzend personeel aan te vul len door te bepalen, dat bjj ziekte verlof kan worden verleend en dat alsdan de jaar wedden nog geheel zullen worden uitbetaald ten hoogste gedurende de 6 eerste maanden van het verlof en dat gedurende de volgende 6 maanden mede het salaris zal worden uit gekeerd, evenwel dan met inhonding van hetgeen ten behoeve van de plaatsvervan ging door de gemeente moet worden voldaan. De vergoeding en de tegemoetkoming voor de huishuur worden zoolang geen ont slag uit de betrekking is verleend, ten volle uitgekeerd. l)e heer Jaring acht het wenschelijk over dit voorstel deskundigen raad in tc winnen en wil het daarom zenden om advies naar de commissie van toezicht op het lager onder wijs. Ook het adres van de afd. Helder van den Bond van Ned. onderwyzere, waarin verzocht wordt wijziging der salaris-regeling van de onderwijzers, de adressen der onder- oflieiersvereenigingen .Admiraal do Ruijtcr" en .Ons Belang", waarin aangedrongen wordt het schoolgeld aan school 8 te regelen naar den Hoofd, omslag en de udviezen van B. W. om op alle afwijzend te beschikken, zag de heer Jaring gaarne aan de school commissie gerenvoyeerd, en doet in dien geest een voorstel. De heer Staalman acht het verlof tot een maximum van 6 maanden te lang en meent, dat een verlof van 3 achtereenvolgende maanden in een jaar bij ziekte voldoende is, niettemin kan hij zich met het voorstel om deskundigen raad in te winnen wel vereenigen. De beer Jaring is van een tegenovergesteld ge voelen als de heer Staalman. Hjj acht 6 maanden niet te lang, maar te kort en wjjst er op, dat God. Staten een verordening van Haarlem, waar ook een dusdanige bepaling in voorkwam, niet hebben goedgekeurd. Niette min zal hy heden niet dieper op de zaak ingaan. Daarop wordt zijn voorstel om de stukken aan de Comm. van toezicht op het lager onderwys over te leggen met een parige stemmen aangenomen. Geneeskundige dienst. B. W. doen het voorstel de regeling van het aantal gemcente-geneesheeren voor de genees-, heel- en verloskundige hulp, die reeds tweemaal telkens voor een jaar is vastgesteld, alsnu definitief vast te stellen en te bepalen, dat de armenpraktijk door 3 geneesheeren wordt uitgeoefend, aangezien geen bezwaren tegen de bestaande regeling zjjn ingekomen. De heer Staalman heeft wel geen klachten over de tegenwoordige regeling vernomen, maar acht het toch vei liger deze jaarlyks vast te stellen en zich niet te binden. Do Voorzitter meent, dat inen ccn vasto regeling moet maken en acht het zwevende voor eon gemeentebestuur niet goed. De lieer Jaring zijn wel klachten ter oore gekomen en acht het daarom beter geen definitieve beslissing te nemen. De heer Van Wingerden zegt, dat men by aan neming vun het voorstel aan de 3 genees heeren gebonden is en een vierde geweerd wordt. Teugevolge dezer discussie be paalt men de regeling wederom voor een jaar te verlengen. Schoollokaal voor vergaderingen. Alsnu is aan de orde het adres van de oud-leerlingen der burgeravondschool, be helzende het verzoek om een lokaal van school 8 te mogen gebruiken tot het houden van vergaderingen. Op verzoek deelt de directeur der burgeravondschool mede, dat het doel der vereeuiging is om in onderlinge samenkomsten vakaangelegenheden te he spreken, sprekers uit te noodigen tot het houden van lezingen en uitstapjes te maken om hun kennis vun het vak te vermeerderen. B. W. erkennen wel, dat er eonig verband bestaat tusschen de burgeravond school en deze vereeniging, maar mecnen toch, dat het niet op den weg der gemeente ligt een lokaal beschikbaar te stellen, daar dan ook undere verecnigingen een lokaliteit der gemeente voor hare bijeenkomsten zullen wcnschen. Zij advisceren daarom afwijzend. De heer Jaring kan zich met dit advies niet vereenigen. Hij wyst er op, dat de directeur gunstig rapporteert en dat B. W. het verband tusschen de burgeravondschool eu dc vereeniging erkennen. Hy zou dus het verzoek willen toestaan. Ook deelt hij dc vrees niet, dat andere vereenigingen met een dergelyk verzoek zullen komen. De Voorzitter is van oordeel, dut het toestaan van het verzoek tot moeielykheden aanlei ding zal geven. De heer Staalman steunt het voorstel van B. W., want als in de vereeniging ook sprekers optreden, waar is dan de grens over de te behandelende on derwerpen. Bovendien kan men het dan aan andere vereenigingen, zooals de Bond van Ned. Onderwijzers, niet weigeren cn dit zon aanleiding kunnen geven tot aller lei conflicten. Tot stemming overgaande wordt overeenkomstig het advies van B. i W. besloten. De heeren Krynen, Grunwald, Zander en Jaring slemden tegen. Een feestgave. De Voorzitter doet mededeeling van een ingekomen schrjjven, waarin medegedeeld wordt, dat het Kon. Instituut voor de Ma rine alhier in September a. s. 50 jaar zal hebbon beslaan, en inen voornemens is dit feit feestelyk te herdenken. Het gevormde comitë voor dc lieunifeesten heeft besloten alsdan ook voor dit doel f 200 aan de armen der gemeente te verleenen. Onder dankzegging wordt door «len Kuad deze gift uanveanl. College van Zettere. Daarna wordt overgegaan tot het opma ken van een aanbeveling voor 3 leden van 't college van zetters voor 's Rijks directe belastingen. By stemming worden als No. 1 op de drie voordrachten geplaatst de af tredende leden de heeren W. J. Van Neck, A. Klik en P. Kramer en als No. 2 de heeren P. Hoogenbosch, II. Van Wingerden en D. H. Grunwald. Rondvraag. De heer Staalman maakt er aanmerking op, dat hy dezer dagen, toen hy op 't raad huis kwam om kennis te nemen van de stuk ken voor de raadsleden bestemd, in de com missiekamer den onderwyzer Korving aan trof, die inlage nam van de daar liggende stukken. Hij geeft hierover zyn afkeuring tc kennen. De Voorzitter zegt, dat hjj van 't geval niets afweet, ook niet begrypt, wie bedoelden persoon daar voor toestcm- ming heeft gegeven en maatregelen zal ne- men, dat zulks in 't vervolg voorkomen wordt. De heer Jaring merkt op, dat Korving waarschynlyk als vertegenwoordiger van de pers daar was en kennis nam van j stukken voor de openbare zitting bestemd. De Voorzitter meent dat men dan toe- I stemming moet bobben en niet in stilte naar boven behoeft te sluipen. Do heer Vun Neck vindt het ongepast, dat ook de ver trouwelijke mededceliugeu onder het oog van dien persoon gebracht worden. De heer Jaring acht het voor de pers noodzukeljjk, vertrouwelijke en geheime stukken uitge zonderd, inzage te geven van de adviezen, enz., doch dun onder toezicht van een ainb tenaar. Zoodanige inlichtingen zyn hem dan ook reeds 20 jaar verstrekt. De heer Staalman zegt nog, dat Korving van de reclames van den Hoofd. Omslag met alle bescheiden inzage nam. De Voorzitter is bereid aan de pers, de .Koningin der aarde" «le noodige faciliteiten toe tc staan, doch zal tegengaan wat den heer Staalman aunstoot gaf. Hiermede was deze zaak afgedaan. De heer Bok vraagt of weldra aan het verzoek van ,De Volksbond" voldaan wordt door hier en daar drinkkrancn te plaatsen. De Voorzitter antwoordt, dat de zaak nog in onderzoek is. Dc heer Van Ede vestigt de aandacht op het leggen van de straten, wanneer die voor de gas- of waterleiding opgebroken zyn ge weest. Hij wyst op de Bassingracht en wenscht heter toezicht. De Voorzitter zal een onderzoek instellen. Dc heer Staalman wijst naar aanleiding van den jongsten brand op do inrichting vun bet brundwezen en noemt bet bedroevend zoo weinig water de spuiten geven, deze zouden, zonder assistentie van de Marine geen flinken brand kunnen blusschen. Hij vraagt of er wel haast voorstellen tot her ziening van het brandwezen zyn te wach ten. De Voorzitter vindt de spuiten niet zoo slecht als de heer Staalman, ja, was over de werking van do spuit van het An kerpark zelfs zeer tevreden. Voorstellen tot herziening van het brandwezen zyn aan hangig, maar hierbij is de aanschaffing van nieuwe spuiten niet inbegrepen. Hierna niemand meer het woord verlan gende, wordt de openbare vergadering ge sloten en gaat de Ruud over in geheime zitting ter behandeling van eenige reclames den hoofdelijken omslag betreffende. Nieuwstydingen HELDER, 5 Augustus 1904. M-j. W. H. WeyeDs alhier, is by het examen voor de Ned. Toonkunstenaars- ver. geslaagd voor piano L. O. De dames C. M. Visser en M. A. Visser, leerlingen der Ryks H. B School alhier, hebben te Alkmaar voldoend examen afgelegd voor 5-jarigen cursus. Door den architect S. Krynen werd Woentdag j 1. aanbesteed voor rekening van den WelEd. Heer Dr. A. C. Van Rjjn Van Alkemade, het sloopen van 4 woon huizen in de Klokkegang en het verbeteren van het woonhuis Achterstraat 51 Laagste inschryver de h»er K. Laagland Winder voor de som van f 295.00 Misleiding van kiezers. Op 15 Juli jl. werd door het bes'uur der antir. kieevereenigingNed» rland en Oranje" te Helder een adres gezonden aan den min. van binnenl. zaken, waarin het de aandacht des Ministers meende te moeten vestigen >op een ernstig geval van kiezersmisleiding dat naar de meening van adressanten zou hebben plaats gehad by de aldaar onlangs g houden verkiezing van twpe leden voor de Provinciale Staten". Wy vernemen thans dat door den minister van binnenlandsehe zaken een ernstig onder zoek wordt ingesteld. De voorzitter der kies vereeniging Neder land en Oranje" ontving van den Minister een aanscbryving met verzoek tot overleg ging van de advertentiën door den heer Terra bestuurslid der R. K. Kies vereeniging ge plaatst, en verdere tot bewys strekkende bescheiden. |jye Jhr. J. A. G. van der Staal, f Jhr. J. A. G. van der Staal, particulier secretaris van H. M. de Koniogin, is Dinsdagnacht op het Loo plotseling over- led«n. Hy aanvaardde in 1873 dezeeofficiers- loopbaan, waarin hy tot v< rieden jaar Au- gustuB bleef dienen, toen by. op zyn aan vrage, in den rang van kapitein ter zee werd gepensioneerd. AH luitenant ter zee le klasse was hy adjudaut van verschillende ministers van marine was herhaalde malen geplaatst by de zeemacht in O.-I., waar heen hy als overste zyn laatste reis deed als commandant van de Niav, en vervulde sedert het tydstip van aanvaarding der regeerirg door Koningin Wilhelmina de betrekking van particulier secretaris van H. M., nadat hy als adjudant aan het koninklyke huis was verbonden. Jhr. van der Staal trad in 1870 als adelborst'in den zeedienst. Als adelborst le klasse nam by deel aan de Atjeh-expe- di'ie, terzake waarvan hem het Eereteeken werd verleend. In Indië was hy gedurende e*>nigen tjjd gedetacheerd by de afdeelicg hydrograpliie aan het marine-departement te Batavia. In 1885 was jhr. Van der Staal als eerste officier geplaatst aan boord van de Valk, met welk schip Hare Maje-teit des- tyda een reis naar Engeland maakte. Voor de Zuiderzee- en ook voor de Noordzeevisschers is de ansjovis-visscherjj op de Zuiderzee een belangrijke bron van inkomstenzjj verdienen een flink stuk brood, als de ansjovis-vangst ruim isia bun gezin heerscht gebrek als de »teelt" mislukt. Zjj teren bjjna het geheele jiar op de verdiensten, die deze visschery op levert En toch is geen visschery zoo wis selvallig als die op ansjovis, zooals blykt uit een opgave van de aanvoeren gedurende de laatste 5 jaren te Enk huizen de belang rijkste plaats in betrekking tot de ansjov s- visschery. Aldaar werd ingezouten in 1904 1,372 ankers 1903 1,743 1902 25,350 1901 16,350 1900 8,917 Het jaar 1904 behiort evenals het vorige tot de meeste ongunstige jaren. Mishandeling met doodilijken afloop. Zaterdagavond is in de Boomstraat te Amsterdam een vrouw overleden onder verdachte om» tandig heden. In de buurt wordt hardnekkig beweerd, dat dit overlijden het gevolg is geweest van mishurdeliDg, wuarom de politie zich met de zaak heeft bemoeid. De feiten komen in 't kort op het vol gende neer In de Boomstraat op no. 3, twee hoog, woonde een vrouw van ongeveer 44 jaar, die met uit werken te gaan haar broodje verdiende. In den laatsten tyd waren haar werkhuizenzooals ons verteld werd, minder in getal geworden, met het gevolg, dat zjj op een gegeveD oogenblik de huur niet meer kon voldoen en haar werd aan gezegd binnen vyf dagen haar woning te verlaten, wilde zjj er niet worden uitgezet. Donderdagnamiddag kwam de man, die de huur voor de huisjuffrouw ophaalt, bjj haar en volgens bovenburen is er toen hevige ruzie geweest. Zjj hoorden roepen moord, moord*, waarop zjj van angst de deur sloten. Vrjjdagmorgen is de vroaw op de Lin- dengracht in elkaar gezakt en door een medelijdende buurvrouw, die voorbjj kwam, naar huis gebracht De vrouw moet toen gezegd hebben >0, wat heb ik een pyn in mjjn mg, die ellendige kerel heelt mg zoo gestompt.* Het vrouwtje ia terstond naar bed ge gaan en toen men haar Zaterdag den ge- heelen dag niet zag, werd een onderzoek ingesteld en vond men haar dood te bed. Het Ijjk is in beslag genomen. Een persoon op de Nieuwen markt td Amsterdam riep de hulp der politie io, omdat lijj vormeeuide op zjjn zolder on raad te hebben gehoord. Twee agenten stelden een onderzoek in, en baalden uit een kast een persoon te voorschyn, die heimelyk het hnis was binrengcalopr-n, en zich alvast eenige kleeren toegeëigend had. Het Warenhuis te Amsterdam I De combinatie, die eenigen tyd geleden het terrein van de Oude Beurs wilde koo- pen ten einde daar een Warenhuis te doen bouwen, heeft thans een ander terrein in het c.-ntrum der stad voor haar plannen op het oog. Het d»ar te verrjjzen reuzengebouw zal in zooverre van een warenhuis afwjjken, dat de combinatie de zaak niet zelve n- ploiteert, doch de verschillende >rayona" bjj inschrjjving zal verpachten. Een overdekte markt dus in het hart der slud Eeu zeer bemiddeld echtpaar te Vlissingen heeft ter gelegenheid van zyn 25 jarig huwelijksfeest een nieuw orgel voor de Nieuwe Kerk ten geschenke gegeven. Uit het Buitenland. Als opvolger voor Von Pleliwe is benoemd de minister van justitie Moenyicf. Aan deze is dus de portefeuille van binnenlandscbe zaken en hot staatssecretarisschap van Kin- land opgedragen. Dat een mildere politiek van dece benoe ming het gevolg zou z.jjn, is niot te verwachten. De correspondent van het •Beri. Tagebl.' te Pelersburg, beweert, dat in regeeringskringon clko concessie aan do revolutionaire elementen als een zwakheid sou worden beschouwd. Men meent dat er samenhang bestaat tusschen de verschillende aanslagen in den laatsten tjjd en tracht derhalve zooveel mogelijk verdachte individuen gevangen te nemen, teneinde ver dere aanslagen le voorkomen. Moerajiei geldt als aanhanger van hetzelfde -stelsel, dat Plchwe zoo gevreesd on gehaat maakte. De «Dé bats" verneemt nog uit Petersburg, dat de naam van den moordenaar Vonorof is; hjj is Rus en orthodox, was student te Kharhof, waar hjj weggejaagd werd na de troebelen in die stad in 1902. Volgens som mige berichten is do moordenaar gestorven zonder eenige mededeeling te hebben gedaan. Do verkiezingen in Frankrjjk voor do Al- gemeeno Raden in politieke betoukenis het beat te vergelijken met onze provinciale Slaton zjjn een belangt jjke zege geweest voor de bestaande regeering. De politiek van het kabinet Combes is door de groote meerderheid van het kiezersvolk goedgekeurd. De winst voor de minislrieclen is 125 zetels; daartegenover verloren zjj er 42zoodat de zuivere winst 83 is. tin wal aan den uitslag voor de vrienden van het kabinet ook bjjion- dero waarde schenkt, is, dat de loden van het ministerie, die persoonljjk in den ntrjjd gemengd waren Combes, Valld, Bouvier, Mougeot, generaal And re allen gekozen zijn. De Sultan van Turkijo laat ook weder iets van zich hooren. Het onhandig optreden van de 1'orte tegen dc groote mogendheden leidt telkens tot nieuwe verwikkelingen. Nu wordt weer uit Konsiantinopel gemeld, dat de Porto moeiljjkhoden maakt bjj do toepassing van de nienwe stempelbolastingwet on treedt zjj tegenover vreemdelingen bjj pest-, tol-, scheeps- en pnblicatiewesen zoo omslachtig mogeljjk op. Een andere plagerjj van de Porte heeft een Duitsch boekhandelaar ondervondende straat waar hjj woonde moest verbreed w cn hjj kreeg aanzegging binnen 14 daj verhuizen. Slechts het doortastend van het Duitsche consulaat kon beletten, dat Turksche werklieden het huis van den boek handelaar afbraken. Maar or is nu een schut ting om het huis gezet. rGVILLETOI. 18.) Met een gelaat, waarop de grootste moe deloosheid te lezen stond, liet Gyula de hand, die het blaacjje papier vasthield, dalen. Toen hjj opzag, ontmoetten zjjne oogen den vragen- den blik van Prantl. Zonder een woord te •preken, reikte hjj dezen den brief over. Ook ds schilder zstte, na dien gelezen te hebben, een ernstig gezicht. «Ze is een wakker meisje; dat moet gezegd worden', meende hjj eindeljjk.en in édn ding ten minste heeft ze geljjk, n.1. dat men om haar weigerend antwoord niet boos op haar mag wezen. Toch schat se het gevaar te gering. Daarvan ben ik heden meer dan ooit overtuigd.' «Maar wat nu vroeg Török in vertwij feling. tik weet niet meer walko pogingen aan te wenden, om haar van beelnit te doen veranderen.» «Toch wel, toch wel, amice! Je moet zelf met haar spreken.' «Ik? Lieve hemel, hoe soa ik dat moe ten aanleggen Zjj ia immers opgesloten in een klooster. «Ho, ho, op de soirée van den prins zal er wel gemakkelijk een onbewaakt oogenblik gevonden worden om de schoone te naderen, en daarvan tracht je gebruik te maken.» r Je meent das, dat ik werkcljjk naar die partjj sou gaan, misschien nog wel spelen bovendien .NatuurlijkNiets zou dwazer zjjn, dan thans aan je porsconljjke gevoelens vrjj spel te geven. Juist, omdat de prinses hoopt en wenscht, datje niet komt, mag je deze enkele gelegenheid, om Beatricc te zien, niet laten voorbjjgaan. Ik zelf zal je afhalen en beloof tevens je met ullc middelen, die mjj ten dien ste staan, te heipon.' Dat was taal, Prantl waardig; de woorden kwamen den man uit het hart, cn Gyula scheen dit dan ook ten volle te beamen. Bjj't afscheid nomen, drukte hjj zjjn vriend warm de hand, en spoedde zich toen naar het con servatorium, waar zjjne plichten hem riepen. HOOFDSTUK VII. In schier eindeloozo rjjen kwamen de equi pages voor de schitterend verlichte vestibule van het prinscljjk paleis aanrollen. Franz Prantl en professor Török waren zoo te zeg gen de Liataten der talrjjk opgekomen gasten. Gyula zag er somber uit, en ook zjjn makker verkeerde in geenen deele io eene opgeruimde stemming. Wel had de eerste aan zjjn vriend, op diens aandringen, de belofte gedaan, dat hjj den gebaten mededinger zooveel mogeljjk zou ontw|jken en iedere onaangename ont moeting met dezen zou trachten te voorkomen maar de bravo Franz wist te goed, dat de hartstochtelijke natuur van den musicus niet toerekenbaar was, en hjj had oogenblikkcn, dat het hem workeljjk berouwde den man tot het bezoeken der soiröe te hebben over gehaald. Evenwel in het begin liet zich alles veel beter aanzien dan hjj zelf verwacht bad. Graaf Racaony hield zich hardnekkig in de onmid dellijke nabijheid der prinses, zoodat Beatrice gelcgouheid vond, zich aan zjjne opdringende attenties te onttrekken. Ook was het den minnenden reeds gelukt te midden van het gewoel en de beweging in het salon, een paar innige handdrukjes te wisselen, en de teedere hoopvolle blik met welken de freule hem duarb|j had aangezien, bad Gyula's nedorge- slagen stemming al vrjj wat gebeterd. De gelegenheid tot een ongemerkt onderhoud echter scheen moeiljjk te vinden te zjjn. Zoowel om de schoone, lieftallige pupil, als om den algemeen gerierden kunstenaar, had zich spoedig eene schare warme vereerders geschaard, waardoor beiden in weerwil van hun vurig verlangen vooralsnog de mogeljjkheid ontnomen werd, elkander te naderen. Met bjjzondere onderscheiding was Török door prins Raimud behandeld geworden. De slanke oude heer met zjjne fijogevormde ge laatstrekken, waarop minzaamheid en goed heid tc lezen waren, had zich zoo hartoljjk en voorkomend jegens zjjn bnr?erljjken gast getoond, dat Gynla voor een oogenblik zelfs het stonle plan opvatte, om hein onvoorwaar delijk zjjn gehoele vertrouwen te schenken, ja hem tevens om zjjno hulp te verzoeken. Toen hjj evenwel zjjn voornemen aan Prantl meedeelde, ontstelde deze niet weinig. «Om 's hemels wil, kerel, je zoudl met dën slag alles bederven, 't Is waar, prins Raimud is de goedheid in persoon, maar lijj zou eerder de wreedsto liefdeloosheid begaan, dan in openl|jkc tegenspraak met zjjne gemalin te komen. Hjj is in elk geval de laatste, op wien je rekenen kunt.» Gyula schikte zich dan ook naar den wil van zjjn scherper zienden vriend, en toen hjj eenige minuten later andermaal met den prins in gesprek werd gewikkeld, gaf hjj beschei- dene, zaakrjjke antwoorden, zonder over zjjne eigene aangelegenboden ook maar met een enkel woord te reppen. De «lemming van het uitgelezen gezelschap had haar hoogtepunt bereikt. Men ademde, men dacht, men sprak sneller en ook do musicus gevoelde, hoe langzamerhand al zjjn vertrouwen op zjjne kracht terugkeerde. Toen de prins hem dan ook bij monde van graaf Brönner vragen liet, of hjj het tegen woordige oogenblik voor geschikt hield, om zjjne gedane beloften te vervullen en de teestgenooten te verbljjden met de voordracht van het een of ander toon«tnk. verklaarde kjj zich dadeljjk bereid. Weinige «ogenblikken later bevonden zich dan ook allo aanwezigen in de langwerpige muziekzaal, waar op eene verhevenheid, een prachtige concertvleugel was geplaatst. Professor Törok hield er bjj dergel jjke gelegenheden van, om over het eene of andere thema, dat het moest met zjjne gemoedsstemming overeenkwam, te phantasoc- ren, en onder kunstkenners was men het volkomen eens, dat zjjn genie zich nooit schit terender openbaarde, dan juist bjj deze im provisaties. Zoo deed hy ook thans, en daar Beatrico zich met behulp van eene kleine krjjgzlist een piaatsjo had veroverd, waar zjj hem dadeljjk moest in 't oog rallen, kon het niet twjjfel- achtig zjjn, van welk een geest zjjn spel doordrongen was. Het was het hooglied zjjner liefde. Smeitender, inniger, gevoelvoller, aan grijpender tonen waren dit instrument zeker nooit te voren ontlokt en behalve het groote aantal enlhou«iasti«che vereerders, die natuur lijk geheel en al gehoor waren en den grooten moester met de meeste oplettendheid volgden, luisterdon spoedig ook do anderen, die in don beginne >lechts uit beleefdheid eene levendige belangstelling gehuicheld hadden, met oprechte bewondering naar het fijn genuanceerde spel en de keurige voordracht. Ook Gyula zelf werd hoe langer hoe moer meegesleept door de overweldigende macht der muziek. Hjj vergat allengskens zjjne ganscho omgeving en de plaats, waar hjj zich bevond. Hjj zag alleen nog het bekoorljjke, zacht blozende gelaat van haar, die hem boven alles op de wereld dierbaar was; hjj zag alleen hare vriendeljjke, betooverende oogen, die tbans in een vochtigen glans van zalige geestdrift schitterden, en zjjne blikken hechtten zich zoo onbewegeljjk op dit édne doel, dat Prantl wien niets ontging aowillekenrig ver schrikte over de verregaande onvoorzichtig heid van zjjn «waarden muzikant» en de onmogeljjklieid verwenschte om hem door het een of ander toeken uit zjjne vergetelheid wakker te schndden. Daar trad graai Bela Racaony op Beatrice toe. Hjj sloeg een nitdagenden, spotachtigen blik op Gyula on boog zich toen met in het oogvallende vertrouwelijkheid tot do jonge dame voorover, om haar iets in het oor to (luisteren, dat haar het bloed naar de wangen joeg, om haar in het volgende oogenblik er des te blocker te doen uLsien. Professor Török had dit alles moeten zien. Twee diepe, dreigende rimpels vertoonden zich op zjjn voorhoofd, zjjne neusvleugels beefden, en een verpletterende blik uit zjjne donkere oogen trof den graaf. Met een sehrillen dissonant brak hjj voor enkele se conden zjjn spel af. Daarna zette bjj met wilde, woeste, hartstochtelijke accoorden op- nieuw in; in leugclloozc vaart vlogen zjjne j vingers over de toetsen hel was of er uen demonisch vunr aan ontstroomde. Wellicht waren er onder de toehoorders slechts drie, welke den inbond van deze muziek s ,nder woorden goed begrepen; Beatrice waagde bot niet meer hare oogen op te slaan, Prantl streek maar steeds met het grootste ongeduld door zjjn stoppelig hoofdhaar en graaf Bela bewaarde zjjne ter gende opgeruimdheid, als geboorde dit alles om hem eens recht op te vrooljjken. Met een lachend gezicht ging hjj voort op fluis terenden toon tot zjjno bevallige buurdame te spreken, en toen de kunstenaar zjjn spel geëindigd had, was hjj een der eersten, die een luid «Bravo! VojrtrofTcljjk hooren liet. Gynla was tot in de hoogste mate opge wonden nooit nog had bjj pjjnljjker oogen blikkcn doorleefd dan thans, nu een «worm vereerders en bewonderaars zich om hem been verdrong, nu bjj tallooze handdrukken in ontvangst had te nemen en op alle niotsbe- toekonende gezegden met triUcade lippen honderden malon hetzelfde antwoord moest geven. Mzmr het bewustzjjn, dat hjj zich hier als gast in eens anders woning bevond, en vóór alles do wet dor goede zeden bad te betrachten, dwong hem, al deze onaangenaam heden tc dulden. In zeker opzicht immers vond hjj troost en opbeuring in de nabjjheid van zjjn trouwen Prantl, die hem weldra in beslag had genomen cn hem met oen veelbe- teekonenden blik de band op den schouder legde, blaar in weerwil van zjjne selibehcer- schiug dwaalden toch zjjne oogen van tjjd tot tyd met eene zonderlinge uitdrukking over do hoofden der bonte, vrooljjko menigte heen naar do plek, waar bjj den Hongaar- schcn huzaren-officier het laatst had gezien. Een vriendeljjke wenk had Beatricc, bjjna in hetzelfde oogenblik, dat Török zjjn spel geëindigd had, aan de zjjde der geroepen. (Wordt vervolgd.;

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1