De Oorlog in het Oosten. ADVERTENTIEN. Aan de Leden der Ned. Harv. Kerk. Koninklijke Marine. Stafmuziekkorps. Tandarts Feenders P. GROEN ZOON. J BREET, Jz., Molengracht do 30 IStaatsfolerij. CRUOIETÜ Helders Tolhuis! Café „De Vriendschap". GROOT BAL twee Werkvrouwen BROODBEZORGERS. een flinke JONGEN, REIZIGER. Een Onderwijzer Natuurlijk bemoeit do gezant er zich mee en is een nieuwe cisch tot schadeloosstelling ingediend. In Hamhurg duurt do werkstaking der kolen werkers nog steeds voort en geeft nog al eons aanleiding tot conflicten. Zoo had er Maandag een lievige strijd plaats tusBchen ■takende on mot-stakende kolonwerkers. De stakers hadden vernomen, dat verschei dene arbeidswilligen zich in het huis Wil- holminastrasBe 11 bevonden en begaven zich er heen. Er ontstond een heftige woorden wisseling die in hevigen strijd eindigde. Plot seling trok een der niet-stakers een revolver en schoot, gelukkig mis. Toer. ontstond een hevige vechtpartij cn word van beide zijden geschoten. Een voorbijganger werd zwaar gewond cn verschillende lichtgewonden werden door hunne vrienden in voiligheid gebracht, toen de politie vorscheen. De strijd had slechts ocnige minuten ge duurd, toen van allo zijden politic-agenten verschenen. Do hoofdoproormakers waren in middels reeds verdwenen. Gedurende den nacht worden nog oen zestal gearresteerd. Reeds vdcir ccnigo dagen hadden in Altonu eveneens vechtpartijen plaats gevonden waar bij ook geschoten werd. De kroning van Koning Poter I van SorviÖ is al weder uitgesteld, nu weor tot 21 Sep tember. Zij zal ook niet in Zicha, doch in Belgrado plaats bobben. In eerstgenoemde plaats is nog een voorplochtigheid, daar dan in het klooster in tcgonwoordighoid van do leden van het kabinet en een deputatie uit het Skooptsjina de zalving geschiedt en wel den 26stcn dezer maand. De reden van dez< verandering is, dat Zicha te ver weg ia van Belgrado, do verbinding te slecht, terwijl do kerk slechts 50 personen kan bevatten. Het Servische volk is verre van jngonomen met deze verandering, want er wordt gebroken mot de traditioncclc gewoonte, do kroning van een vorst te doen plaats hebben in hot oude klooster te Zicha. Nader meldt men Het boricht, dat de moordeaaar van Von Plehwo aan zjjn wonden overleden zou zjj» is valschintegendeel hjj neemt in beter schap toe. Zyn naam wil hij nog steeds niet noemenhoowcl hij Russisch spreekt met een uangonomcu Duitsch accent meent men stellig te weten eon geboren ltua voor zich to hebben. Verkiezingen Eerste Kamer. De Provinciale Staten in de verschillende provinciën des lands kwamen Woensdag in buitengewone vergadering bijeen om, ten gevolge der ontbinding der fierste Kamer, de nieuwe leden daarvoor te kiezen. De uitslag dier verkiezingen is als volgt Noord-Holland. Herkozen J. Breebaart Kzn. (lib.) li. F. Bultman (lib.) M. de Jong (lib.) Mr. H. J. Kist (lib.) D. Laan (lib.) Mr. W. F. van Leeuwen (lib.) Mr. F. 8. van Nierop (lib.) Mr. E. N. Rahusen (lib.) GekozenMr. S. B. Vening Meines/, (lib.) Groningen. HerkozenD. Knol Welt, li. P. Dojes, en J. E. Scholten, allen liberaal. Drente. Gekozen Mr. J. J. Willinge (lib.), lid der Tweede Kamer, en Mr. G. W. Baron Van der Feltz (lib.) Zeeland. Herkozen: Jhr. mr. K. A. Godin de Beaufort (anii-rev.) en W. Hovy (anti-rev Utrecht. HerkozenJhr. Mr. H. M. J. van Asch van Wjjck (anti-rev.) en Jhr. H. P. C Bosch van Drakestein van Nieuw-Amelis- weerd (kath.) Limburg. Herkozen Jhr. A. H. J. H. Michiels van Ke8senten(kath.)en J. 8. H. Brouwers (kath.) Gekozen: Mr. L. Regout (kath) Zuid-Holland. Gekozen H. Waller (anti-rev.) Mr. W. 8. J. van Watorschoot van der Gracht (kath.) J. D. baron van Wassenaar van ltosande (christ.-bist.) Mr. W. baron van Heeckeren van Keil (anti-rev.) Dr. P. J, F. Vermeulen (kath.) P. van Fisenne (kath). Herkozen8. van Velzen. Mr. J. G. S. Bevers. J. P. Ha velaar. Prof. dr. J. Woltjer, (Van de zes aftredende liberale-leden is er geen herkozen.) Friesland. HerkozenMr. W. J. van Weideren baron Rengers (lib.) Mr. J. Sickenga (lib.) Gekozen: Mr. 8. van Houten (lib.)Jhr, mr. P. J. van Beyma (lib.) Gelderland. Herkozen J. fi. N. Baron Schimmel Enninck van der Oye van Hoevelaken ati-rev.) Mr. F. J. &1. A. Reekers (kath.) r. A. H. M. van Rerckel (kath.) Mr. P. C. 't Hooit (anti-rev.) GekozenC. W. graaf van Limburg Stirum (anti-rev.) A, baron van Latusweerde (anti-rev.) Noord-Brabant. HerkozenW. Merkelbacil, W. J. H, Prinsen, Mr. fi. H. J. M. van Zinnicq Bergmann, Mr. A. M. Sassen, Mr. J. W. van der Biessen en Jhr. P. J. J. S. M. van der Does de Willebois, allen kath. De Staten van Overijssel, die door het verlaten der vergadering door de liberaler^ geen keuze konden doen, zullen eerst over 14 dagen, of nog later, daartoe kunmn overgaan. Tot dusverre zijn dus gekozen 29 anti liberalen en 18 liberalen. Blijven de Staten van Overijssel drie liberale leden afgevaar- digen, die nu zitting hebben, dan wordt de verhouding 29 anti-lib. en 21 lib. De Eerste Kamer is in elk geval om. De vorige Kamer telde 27 liberalen en 23 anti-liberalen. Marine en Leger. Hot van de sterkte der vloot afgovoerde oorlogsfregat Tromp-', liggondo aan 's Rijks werf alhier, zal 19 Augustus a. s. aldaar onder den hamer komen. Do officier-machinist der 2do klasse J. E. A. van Bruggen, gopluatst in du directie der marine to Willemsoord, wordt met 6 dezer van dezo .plaatsing onthoven en op non activiteit gesteld. Blykeus by hot Dopartomont van Marino ontvangen berichten is Hr. Ms. instructieschip rNautilus', 2 dezer to Cadix aangekomen en Hr. Ma. pantserschepen Hertog Ilendrik' en #Do Ruyter*, 8 dezer van Christiania ver trokken tor voortzotting van den kruistocht. Met don 12cn Augustus a. s. wordt de sergeant stoker J, J.Stoops overgeplaatst van Hr. Ms. sMurnix* op Ur. Ms. „Bolloiia". j Stoomvaartberichten. Het stoomschip Koning Willem III", van Amsterdam n. Batavia, p. 3 Aug. Oucss^nt. Hot stoomschip Madura', van Batavia naar Amsterdam, verlr. 2 Aug. van Marsoille. Het Btoomschip .Koningin Wilhelmina-, van Amsterdam n. Batavia, a. 8 Aug. te Sabang. Hot stoomschip .Koningin Regentes', van Amsterdam n. Batavia, v. 8 Aug. van Suez. Ilct stoomschip •Plorcs*, vertr. 8 Aug. in Amsterdam naar Batavia. Hot stoomschip .Oranje», van Batavia n. Amsterdam, pass. 3 Aug. Gibraltar. Hel stoomschip .Timor*, van Amsterdam ii. Batavia, pass. 4 Aug. Point de Gallo. Marktberichten. Purmerend, 2 Augustus. Aangevoerd 459 runderen, waaronder 379 vette I 0.52 a 0.70 per K.G, en 80 melke koeien f 110 a 230 per stuk, beidé prysh. matig, 81 stieren, 224 vette kalveren CO a 75 K.G-., matig 223 nucht. f 9 a 20 vlug, 1560 scluipcu f 1.3 a 28, hoogor prijs vlug, 520 lammeren f 12 a 16, prysh. matig, 298 votto varkens 38 a 43 et, por K.G., matig, 168 magere id. f 13 a 18, stug, 261 biggen f 4 a 8, stug. 15 manden appelen f 3 a 5,11 id. peren f 1.50 8. Kaas, kleine stapels, f 21.50 de 50 K.G 13675 K.G. boter f 1.15 a f 1.25, kipeieren 1 3.25 a f 3.75. Schagcn, 4 Aug. Aangevoerd 9 paarden 1 60 u I 260, 16 stieren f 70 a i 240, 5 geldokocien f 110 a 150, 54 vctté koeien f 180 a (245, 40 kalfkooien f 150 af 225, 1 veulens f 75 a 25 nuchtere kalveren (5 a f 20,290vette schapen f21 a 27, 80 magere id. f 12 a 18, 120 lamm. i 10 a 17, 12 magere varkens f 10.a 13.42 vetto varkens 38 a 42 ct. p. K.G., 40 biggen, •5.u 7.1200 kop boter 60 a 65 ct., 5500 kipeieren f S.a 3.50, 300 eenden dito f 3, a 8.25, 4 pinken f 60 a f 90, 0 gras kalveren f 0 a f 0 ossen f0a f 0 overhouden id. f a Visscherijberichten. Nieuwediep, 2 Augustus. Aangebracht door 82 korders 10 tot 20 stuks groote tong p. st. 80 a 90 cent, 20 tot 40 middelm. tong p. st. 35 a 45 cent, 20 tot 100 kleine tong p. st. 10 a 15 cent, enkele manden kleine schol p. m. f 1,50, 1 tot 3 mand schar p. m. f 1,50 a f 1,75. 3 Aug. 82 korden met 10 tot 20 stuks groote tong p. st. 80 a 90 cent, 20 tot 40 middelm. tong p. st. 35 a 45 cent, 20 tot 100 kleine tong p. st. 10 a 15 cent, 1 tot 2 stuks rog p. st f 1,25, 1 tarbot Voor f 6, 1 tot 3 mand kleine schol p. m. fl a f 1,50, 1 tot 3 mand schar p. m. f 1,50 f 1.75. 4 Aug. 45 korders mot 10 tot 80 stuks groote tong p. st. f 0,90 a f 1, 20 tot 50 middelm. tong p. st. 40 a 50 cent, 20 tot 150 kleino tong p. bi. 10 a 20 cent, 3 stuks tarbot p. st. f 5 n f 7, 1 tot 10 stuks rog p. st. f 1,25, 1 tot 4 mand kleine schol p. ra. f laf 1,75, 1 tot 4 mand schar p. m. f 1,50 a i 2. 376ste Staatsloterij. Trekking van Woensdag 3 Aug. 2o klasse 2o lijst. No. 1441 f 20.000. Nos. 1513, 8407 en 17694 elk f 400. Nos. 299, 7663 cn 20792 elk f 200. Nos. 5469, 7198, 16620 elk f100. Trokking van Donderdag 4 Aug. 2o klasse 8o lyst. No. 18117 f 2000. Nos. 966 en 2315 elk f 1500. Nos. 1636, 13297, 18631 cu 20757 elk f 1000. No. 8404 f' -100. Nos. 14057 19071 elk f -200. Nos. 1436,1601, 7520, 9081, 9514 en 20029 elk f 100. Burgerlijke stand gem. Helder. Van 2 tot 4 Augustus. ONDERTROUWD: M. Garson cn J. H, W. Rollman. Ricdcman en K. Langhorst. BEVALLEN: N. Bloin geb. Kujjpcr, d< A. C. Schata geb. Stolleman, z. A. C. Bo- loraoy geb. van Gennep, d. J. llaagsma geb. Iloek, d. OVERLEDENJ. J. Landman, 18 a Burgerlijke stand gem Anna-Panlowna, over de maand Juli 11)04. GEBOREN Jicob, x.v. C Rezclmsn en Grietje Kuiper, Neellje, d.v. 1>. Hoentjes en D. Reven, Arie, iv Nie»«o eu M. Vricsraen, Pieler, xy. C. iScluldcrmau '1'. run IJznndoorti, Johnnnn Tryntjè, d.v. Jb. Vader '1'. Hocrm>m, Alida Ui-uileriku, d v. C. Hollander eu Weg. NicoLii lltniél Mutthiou, x.v, K. Dekker en Teer, Anne Eva Moria, d.v. J. P H, Nenvel en M. G Woltering, Mertines, i.v. A. Scbildermnn en D Swierls, Rco«e Jacjbua. x e. P. J. Zoete eu G. Koppel, Coruelii. x v. C. K. Jongejau en Aaltc Jntigcjau. ONDERTROUWD: Simon de Joug en Ploontji der Linden, Lmnbertn» Jobsiiues Derk Sloet en Trijiitii Blom. GETROUWD: Ren* Waiboer, weduwnaar van Alida Siuit on llendrina Johnnnn Geerbgs, Jan Stins eu Manrtjo Braaf. OVERLEDENAnna Jaeubn van der Wnn!, ond drie weken, d.v. T, P. van der Waal cn J. P. de Graaf, Pictnr Adriauns Mulder, oud S8 jaren, echtgenoot vun J. M. Suiua), Klaas Heerschap, ond 10 jaren, x.v. C Heerschap en J. Kuiper, Paul» Bas, oud 74 jaren, echtgenoot van Trijntje Hruin, llerininn Sweria, oud 7 maanden, d v. 0. Swcris en A. Slgboom Neellje Koning, oud 10 innauden, d.v. K. Koning en K. II. Schrears, Autonia Cornelissen, ond 16 jaren, d v. H. Cornclissen en J. Crutu. Burgerlijke stand gem, ffieringen. Mnnnd Juli 1904. GEBOREN Anna Maria, d. r. J. Hafweeg en N Kooij. Ariaantjo Dienwertje. d. v. J. W, Kuilenborg m A. Dnjjuker. Marie, d.v. S, dc Vries eu M, de tlunn. ONDERTROUWD; s, Kalt en I). van Saroynu GEHUWD i 1). Lont en M. Hellingman. 3. Kuit D. van Savojjeu. OVERLEDENAnna Baijx, oud 10 mnandoo, d. C. Bays en M. v. Suhoorl. Volkert Kuut, oud 78 jaren wcdnwn, van 1). Molenaar, Echtgenoot van G. Tyi Vervolg der berichten. LANDBOUW. De afdreling Helder van de Hollandsche Maatschap pij vau Laudbouw vergaderde Dinsdag des voormidd g» te 10 uur iu bet lokanl ,'t Centrum van don heer Grin to Koegras. De president, de heer Th. Terra, opende met toepsaselgk woord cn deelde mede, dat volgeu» de weti«cli van een der leden de*o vergadering, huofdsakelyk belegd met het doel om tot de oprichting van den tweeden InndbouwwiutiTCurius te geraken, te Koegras werd houden, om ook do niet-ltden iu het bezoeken e tegemoet te komeu. Knkeiou huiden hiervan gebruik gemaaktoverigens was liet baxock niet talrijk. Dc heer H Hakker Dtsecretaris, laa daarop <!c notulen dor vorige vergadering, welke onveranderd werden goedgekeurd Na vermelding der Ingekomen stukken bekwam de heer G. Tjalsiua, 'eeraar van den afgeloopeu winterrun», hol woord om een en ander omtrent de werking van een wintercurs' s mee te deoleu. Spreker vergeleek dcu toestand van vroeger met dien van thana en toonde h erdoor aan, dat, om in don ïw.rt strijd om het bestaan hel h ofd boven water te knntu_ bondon, dc oude sleur moest worden verlaten. Er moest komeu samenwerking tnwehen den boer en de weten- schappelijk deskundige mannen. In dc tweede helft der vorige eeuw kwam die verbetering door de oprichting van Rijkslandbouwproefstation en bet aanleggen van proefvelden, terwgl ook aan het landbouwonderwijs de uauducht werd gewijd. De landbouwwintercursnsscu zijn liirvvsn wel de eenvoudigste drukst bezochte iorichliugcu. ia een gelukkig verschijnsel, dat dit ouderwijs meer meer trekt; loch zijn er nog altijd, wier vooroordeel hoofdigheid niet is te overwinueu. Dit moet anders en daarom is 't uoodig uitceu tc zetten wut er alxooop een wintercoreue wordt geleerd In de eeisteplaats iets van scheikunde, de spl waarom de landbouwwetenschap draait-, voort» zuivelbereiding, kennis vu den grond, verbetering van den groud, regelen voor de veefokkerij, beoordeeling vun rond, paard, schaap cn varken. Ook komen san de beurt de algemcenc eu bijzondere plantenteelt, kennis van nuttige cn schadelijke dieren, intenziekte, hoenderteelt, bijenteelt enz. en*, alles vastgesteld volgens progamina iu overleg met den Rijks- inndbonwleeruur opgemaakt. Toch kan bij goeden wil, dit ulles bet eigendom w. rden van den leerling. Ook zal zijn last tot lezen cn onderzoek wrrdeu aangewakkerd. Verder werd medegedeeld, dat dc deelname kn.tclios ia, dat de curstW drie jaar duurt eu dal de leeftijd van toelating op 14 jaar en ouder ie gesteld. Nog deelde dc heer Tjalsma mede, dat hii des mers met de leerlingen op excursie ging, om verschil lende zaken praetisch te bestndeorcu, terwijl dit jaar p de agenda staat een uitstapje naar Gelderland, evcn- ala in hel vorige jasr nasr Friesland Vi-rder kwam spreker op tegen do lauwheid cn gemak- icht, waardoor velen wordeu weerhoudenook tegen de inecuing, dot hut onderw ijs alleen bestemd zou zijn voor bocrcozooiu-, dc toekomstige boerenarbeider kan er even- is zijn voordcel mee dom. (Applaus) De voorzitter dankte den heer Tjalsma voor deze keurige inleiding, en na de beantwoording van eenige vragen omtrent den leeftijd van toelating, had de in schrijving van leerlingen plaat». Tot 15 dezer ksn men zich alsnog lummelden bij den secretaris der nfdocling. Daurua rondvraag en sluiting der vergadering. (iOvergenomen uit het Dagblad). Texel, 4 Augustus. De heeren G. C. A. de Braai, onder wijzer te Zandvoort, en J. Uillenius Mz te Nijmegen, beiden vroeger alhier, behaalden in deze week acte als hoofd onder w$zer. De Hervormde kerk te Oudeschild, die gerestaureerd is, zal a. s. Zondag opnieuw in gebruik genomen worden. Als voorganger zal dan optreden Ds. D. Post, thans te Hoorn, vroeger te Oudeschild. Anna Paulowna. De heer Grin van Pietershof, had Woensdagmiddag 3 Aug. het ongeluk met zyn paarden, gespannen voor een boerenwagen, op hol te gaan. Doordat het wiel hem over het been ging, hef ft hg zich ernstig bezeerd. VVicringcn. Dc Kermis behoort thnns weder tot liet verledeue. Onze eilandbewoners hebben voor een vijftal dagen liunne bezigheden zooveel mogelijk geslaakt, om zich bijna weder onderscheid over te geven aan de jonrlijksobe kermispret. Heeft zulk een kermisfeest in elk dorp zijne vereerders, op Wieringeu is dit wel in hooge mate het geval, danr slechts enkele personen, de kermis op cetl of andere nabijgelegen plant» bezoeken, doch het overgroote deel wacht op dc eigen Kermis, om dan al dc vijf dogen achtereen uit to gaan op vrooüjkc, joviale wijr». Ecu klein overzicht vau hetgeen er alioo wat vertegenwoordigd, vindo hier zijne plunts. Rondom di kerk stonden geschaard eenige koekkramen, waaronder die ven Wed. A. Coheu of ,Saar» vooral de aandacht trok. verscheidene geluntcrickr-micn gerookte pa'ing noten cn amandelen jn zelfs een ansichlkiuirten- stsllvtje was present. Do Noord-Hollandsehe zuurkraam vau Florijn cn de \erverschingskrsam van J. Poppen m-.chtou zich weder over een druk bezoek verheugen Op het marktplein trelTeu wc de sierlijke Inehtsehommcl van W. Kleijieti aan, terwijl do heer C. Schoenmaker met zijne nut ingerichte draaimolen de gewone plna's had ingeuoineo. Tot groot vermaak van de eilandbe woners was nog aanwezig de elcctro-kincmatograaf van N. H. Schinkel. Deze ke-rig ingerichte vermakelijkheid was een bezoek overwaard, waarover do eigenaar zeker ook geen klagen zal hebben gehad. Het vertoonde, waaronder ik nis bijzonder mooi wil aanstrepen. De Passiespelen, de droom van eou hoogmoedige houthakker, het UuviischJapansch zeegevecht, enz, was zee del ijk eu viel xeer in den smaak van hel publick, Evenals de laatste jnreu was de heer A. Wijlacker aanwezig met zijne schouw burgteut Het ieder jaar trouw teragkoereu bewijst wel dat liet Wieringer pnbliek een bezoek aan dien tent de moeite waard acht Opgevoerd worden gedurende deze kermis: „De Fabrieksbaas", „Ken berucht proces", .Jcnnue de gevloekte" cn Koerier van Lyon" of de noodlottige gelijkenis, werd flink gewerkt; de heer Wijlncker heeft goede arlisten in zijn gezelschap, waar.au wij afzonderlijk willen noemen mevr. A. Wijluoker, Lus—Barbier» cn A. Stoete, de hceron A. en B. Wijlnokcr, dc lieer H. Kluizenaar en G. Franckc; deze personen gaven dikwijls mooi spel te zien, de vertolking vau de stukken, waar van zij de hoofdrollen vervulden verwierf dikwijl- welverdiend applaus Om alle bijzonderheden te vermel den zou on» te ver voeren, doch we mrenen dal dr heet A. Wijlacker nis de fabrieksbaas de heer H. Kluize naar als Joicpli Lesorguos en Dubuzo en de hen Wijlacker al» Jcrfime Lustirgues in de .Koerier' mevr. A Wijlacker als „Jcanne de gevloekte» een piimeut over htta spel wel hebben verdiend. Het door de directie toegeroepen tot weerzien» wordt zeker door do Wicringers herhaald. Op Zaterdag eu Zondag traden iu het logement van den heer Koorn op de heer en mevr. Cs reis, de kleinste zangeres uit Amsterdam, bgge- nuumd „De Nachtegaal' en miss Lincoln »l>c lioeiou- kouingiu". Hoewel beide avonden de zusl goed bezet was had dit gezelschap een matig succes. Ond eu jong heeft zich op deze kermis dan ook bijzonder goed geamuseerd, terwijl wij teveus kunnen vermelden dat de feestvreugde geen oogenblik werd gestoord. Ook ia weder de oude gesvoonte, het uitgeven tuleu x. g. tuleumarkt" op den eersten dag vat kermis in stand gehouden. Te Oosterbeek is op den Schelm- sckenweg bg de brug over de spoorbaan nabjj Mariëndaal een automobiel door het uemen van een te korten draai omgeslagen en geheel ontredderd. De dame en de heer, die er in zaten, werden er uit geslingerd en gekwetst, ge lukkig niet ernstig. Door een dokter, die per motorfiets spoedig ter plaatse kwam, werden zjjn verbonden. Moord. In een gezin te Gennep waar de mannen zich meermalen aan drank te buiten gin gen, kwam het tot een bloedige vecht partij tusschen den vader P. J. en diens inwonenden schoonzoon A. R. De laatste moet na een woordenwisse ling den vader met een schop tegen het voorhoofd hebben geslagen, waarop deze zoo woedend geworden is, dat hg een mes greep en dit R. iu den buik plofte. De dader werd in arrest gebracht, de verwonde stierf na enkele uren onder hevigt pgnen. De vermoedelijke dader, die ongeveer 70 jaren telt, is in gewone omstandig heden de kalmte in persoon, zoodat men met zyn lot algemeen begaan isde ver- slageue laat eene weduwe met vier kin deren achter. De droogte. Uit Berlijn wordt aan de >N.R.Ct." geseind: Het uitdrogen van de Duitsche rivieren tengevolge van het uitblijven van regen neemt bedenkeljjke afmetingen aan. Reeds /y ti veertienduizend schippers tot werkloos heid gedoemd. Uit Dresden komt het be richt, dat vanavond ook d-j Sachsische Boehmische Dampfer Compagnie haar be drijf geheel moet staken wegens het uit drogen van de Elbe. Het Dresdener peil wees vanmorgen vroeg 222 cM. onder nul aan. Tegelijker tijd kwam uit Aussig, dat hoogerop aan de grens van Bohemen gelegen is, bericht dat het water daar weer 5 cM. lager was gezakt. Voor het groot Saksiscli-Boheemsche njjverlieidsgebied is deze stremming van het verkeer op de filbo een zware ramp. Ontploffing. Te Mont-de-Marsan zou vuurwerk.wordeu afgestoken bg gelegenheid van een open baar feest en alle inwoners van het plaatsje waren op een daartoe aangewezen veld samen gestroomd. Alles ging goed, tot het slot nummer, doch daurby ontplofte een mor tier, waardoor verscheidene personen ge wond werden, twee jongelingen zoo ernstig, dat zjj nog denzelfden nacht overleden. Als door een wonder bleef de vuurwerkmaker, lie slechts eenige schreden van den mortier afstond, toen deze ontplofte, volkomen ongedeerd. De stukken van den mortier werden tot op 300 meter ver weggeslin gerd en een daarvan heeft de klok van den stadshuistoreu getroffen, die verbrijzeld ia. Tokio, 2 Aug. fien officieel telegram van generaal Koeroki meldt Ons leger giug 31 Juli bjj hel aan breken vau den dag over tot den aanval op den vjjund die Koeshoelintzoc en Jangt- zoeling bezet hield. Beide plaatsen liggen 25 mglen afstand van Liaojang. De Russi sche troepen te Koeshoelintzog bestonden uit twee divisies met artillerie. Wg slaag den erin tegen den middag van 1 Augustus den vjjand uit zgn stellingen te verdrjjven. »Bjj Jangtzoeling waren de Russen twee- en-een-halve divisie met vier batterjjen sterk. Om acht uur in den ochtend van 1 Augustus hadden wg alle hoogten bezet Wg maakten een aantal stukken veldgeschut buit In dit gevecht hadden wg met groote moeilijkheden te kampen, doordat wjj steile hellingen moesten beklimmen, zonder dat wg een passende stelling voor onze artillerie hadden. Daarbg wees de thermo meter 40 gr. Celsius". De gevechten om Port Arthur. Tokio, 2 Aug. Naar gemeld wordt maak ten de Japanners zich na een driedaagsch wanhopig gevecht meester van Shain-tai- kow, een belangrjjke versterking van Port Arthur. De aanval op Port Arthur. Tsjifoe, 3 Augustus. De stoomboot Woets jan hier aangekomen uit Nioetsjwang geeft nadere bijzonderheden over den aanval op Port Arthur. Toen de Woetsjan Tsjifoe naderde praaide zjj een jonk, die Port- Arthur had verlaten. De passagiers deel den mede, dat het gevecht in het noorden bg Wolfsheuvel zeer bloedig was, maar dat hierbjj de Japanners werden terugge slagen. (Later telegram.) De Russische forten zwaar bewapend met kanonnen, waaronder vele acht duims stukken van de marine artillerie, moeten de hevigste verliezen aan de Japanners hebben toegebracht. Hoewel de Japanners op enkele plaatsen werden teruggeslagen, mag in geen geval worden gezegd, dat zjj geslagen zgn en een her nieuwd gevecht werd verwacht toen de jonk Port Arthur verliet. Onder de bij Wolfsheuvel gemaakte gevangenen was een Japansch luitenant, die een pas geschreven brief bjj zich droeg, waarin werd erkend dat het gevecht zeer ernstig was en de Japansche verliezen zeer groot. Rome, 3 Augustus. Het Giornalia ont vangt uit Jokohama het volgende telegram De gepantserde Japansche kruiser Kasoega die in Italië gebouwd is, is gezonken. Tsjifoe, 3 Augustus. Een verwoede aan val die drie dagen lang tegen de binnenste verdedigingswerken ten N. en O. van Port Arthur is ondernomen, is mislukt. Jonken uit Port Arthur melden dat de Japanners den 26sten Juli voor het aanbreken van den dag uit Kwikau begonnen op te rukken tegen de forten aan het strand. De Rus sische voorposten werden teruggedreven. Togo bombardeerde de forten op langen afstand. Het vuur van de batterjjen hield de schepen op een eerbiedigen afstand en maakten dat de hulp van de vloot niet afdoende was In den ochtend van den 27sten deed de Russische vloot een uitval onder bescherming van de kaïionnen op den Gou den Berg, maar vuurde niet op de JapaDsche schepen en keerde spoedig naar hare anker plaats terug. De aanval op het noorden van de stad geschiedde op den 27sten Juli. De Japansche linkervleugel rukte op tegen de Russen te Sjioe-sji-ling, maar werd terug geslagen. De jonken bleven drie dagen lang op een afstand dat zij hadden kunnen hooren schieten, maar zjj hoorden na hun vertrek niet meer vuren. De Russische hospitalen liggen propvol. Duizenden gewonden zgn ondergebracht in Chinessche winkels en huizen waarvan de eigenaars uit de stad zjjn gezet. In elk dier huizen is een be waarder aangesteld. De geneeskundige hulp is voldoende. Tsjifop, 8 Augustus. Vluohtelingen uit Port Arthur vertellen dat de Japanners op 20, 27 en 28 Juli verwoede aanvallen heb ben gedaan op de oosteljjke en noordeljjke forten. Zjj werden met een verlies van 20 000 man afgeslagen, terwgl de Russen 5000 doo- den en gewonden verloren. Nioetsjwang, 3 Aug. 75000 Russen trekken terug van Haitsjeng. 2000 Japan ners met groote voorraden zgn onmiddel lijk naar Haitsjeng vertrokken, ten noorden waarvan de grootste veldslag van den oorlog verwaeht wordt, misschien morgen reeds. Generaal Koeroki is met 100 000 man achter de terugtrekkende Russen, Okoe met 50.000 man vóór hen, Nodzu met 50.000 man op hun linkerflank. Indien Kueropatkine verslagen wordt moet hjj westwaarts terugtrekken (op Chineesch grondgebied. Red. Hbld.) of zich overgeven. Tokio, 4 Aug. Officieel. Generaal Okoe meldt dit de vijand, sedert den 2en Au gustus, steeds in noordeljjke richting terug trekt. Den 3e bezetten ons leger Haitcheng en Nioetjswang, dertig mglen noord-oostelgk van de geljjkmatige, voor den handel geo pende, havenplaats, Tokio, 4 Augustus. De val van Port Arthur wordt Fpoedig verwacht. Men is er van overtuigd dat het kritische oogenblik nadert, en gelooft dat de Japanners de vesting reeds vroeger hadden kuuneu ne men, doch dat zjj voorzichtig steeds nade ren, terwgl de artillerie vrge wegen baant voor don aanval der iufanterietroepen. Geboren: GRIETJE, Dochter van F. HAAGSMA en J. HAAGSMA—Hoek. Helder, 4 Augustus 1904. Verloren een Bankbiljet van 25 golden, gaande vau de Buitenhaven naar de West straat. De vinder, die het terugbezorgt, zal beloond worden. Adres: KROONSTRAAT 18. De Heer en Mevrouw VINK—Leendeut/., geven kennis van de geboorte van een ZOON Helder, 4 Aug. 1904. Do Heer en Mevrouw BOLOMEY VAN GENNEP geven kennis vau de geboorte van eene Dochter. Helder, 31 Juli 190t. Tot mjjne en der kinderen diepe droefheid ontving ik den 2en Augus tus het treurig bericht van het over igden, tengevolge van koortsen, van injjn innig geliefden man en vader den heer J. F. DE LANGE, schipper a/b. Hr. Ms. ,,Ceram" in Ned. Indië Helder, 5 Augustus 1904. Namens de familie: Wed. J. F. DE LANGE-Vink. Den 3en Augustus werd ons ouder hart diep getroffen door het plotseling overigden van onzen jongsten lieveling JAN, in den aanvalligen leeftjjd van bjjna 18 maanden. Zgn diepbedroefde Ouders: A. SCHENDELAAR. A. SCHENDELAAR-Veenstra. Amsterdam, 5 Augustus 1904. Dapperstraat 63 (3e Et.). De ondergeteekenden betuigen hunnen hartelijker! dank voor de vele blgken van belangstelling ondervonden bjj de ziekte en het overigden van hunnen geliefden vader, behuwd- en grootvader W. KWEL- DAM en in 't bizonder aan den WelEd. Zeergel, heer Dr. J. C. J. C. SMITS, voor zjjn onvermoeide hulp gedurende ruim l'/j jaar aan onzen geliefden vader be wezen, ook aan de pleegzuster EGGERS, die zjjn laatste lgdensdagen zoo heeft weten te verzachten en aan de H.H. dragers voor de laatste eer aan den overledene bewezen. Helder, 5 Augustus 1904. J. KWELDAM en familie. Evangelisatie-lokaal in de Palmstraat. ZONDAG 7 AUGUSTUS, voorm.lOuur: Ds. P. J. PKllOA. Predikant te Amsterdam. Door afwezigheid zal hete v. Zomer Concert worden gegeven op Zondag 28 Augustus 1904. Namens de Commissie van Beheer, De Directeur, J A C. K O N 1 N G. EXAMENCBRSÜS aan School No. 8, te Helder, Opleiding voor Holl. en Staatsspoor, Klerk bjj de Post. en Telegr., Telefoniste, Leerling-Machinist, enz. Aangifte van nieuwe leerlingen bg het hoofd van school No. 8. W. VISSER (Koningstr. 108). is afwezig van Vrijdag 5 Aug. elf uur af. Wegens Huwelljksaange legenlieden is ons Kantoor Maandag 8 en Dinsdag 9 A ugustus a.s. GESLOTEN. Correspondent van de Onderl. Noordhoil. Brandwaarborg-Maatschappij te Oudkarspel en Agent van het Begrafenisfonds ge vestigd in de gemeente Zijpe. Wederom viel heden ten kantore van ondergeteekendc op no. 2315 de prijs van 1500 Guldsn. Th. KEIJSER Kanaalweg 49. Collecteur. Zij. die zich gouden cn zilveren voorwerpen willen aanschaffen op gemak' kelijke conditiën, kunnen zich vervoegen met br. fronder letters G.Z. Bureau v. d. blad. Eenig is 't in ~^g met scbaduwrjjken tuin, groote frissche zaal, met de nieuwste Muziek- en andere Automaten. Eenigste gelegenheid voor PARTIJEN en KINDERFEESTEN. Zondag gelegenheid tot Dansen. Bergplaats voor Fietsen a 5 centpomp aanwezig. Onmiddellijk aan strand en duin. Degeljjke Consumptie. Billjjke prjjzen, volgens tarief in de zaal. 15 minuten van Den Helder! Nette bediening. De Directie, H. Z1JM. De winnaar van de SC H TLDERIJ is de hr W. J. M. CÖRP0RAAL, Kanaalweg, op No. 8. 7ondagavond a.s. Wed. HENNINB. Een net MEISJE gevraagd. Adres: MULDERS Molenplein. Mevrouw SNA AU W, Stationsweg 1, vraagt een net DAGMEISJE niet beneden de 16 jaar. Gevraagd een zindelijke DAGMEID, Adres; Mej. LAMMER8, Koningstraat. Mevrouw BEECKMAN, Weststraat 40, vraagt tegen 15 September a. s. een nette KEUKENMEID. Spreekuur 's avonds na 8 uur. een DAGMEID gevraagd, die met de wasch kan omgaan. Adres: Bureau van dit blad. Een flinke DAGMEID gevraagd, wasch aan huis. Adres: BINNENHAVEN 3. Een flinke DIENSTBODE gevraagd, nu of later, tegen hoog loon en veel verval. Adres: Hotel De Lindeboom, Texel. Gevraagd voor IJmuiden een flinke bekwame DIENSTBODE, Adres P. de Beurs, Middenstr. 28, Helder. Gevraagd een flinke DAGMEID, loon f 1.75 per week. Adres: OOSTSLOOTSTRAAT no. 21. Een BURGERDOCHTER P. G. zoekt plaatsing als Huishoudster, liefst in een klein, net gezin, goede getui gen staan haar ten dienste. Adres: Bureau dezer courant. Gevraagd voor dadeljjk voor de Rijks Hoogere Burgerschool. Adres: Conciërge, School Waagstraat. Een SCHILDERSLEERLING gevr., goed met het vak bekend. Adres: J. BAKKER, Keizerstraat 20. Om zoo spoedig mogeljjk in dienst te treden wordt gevraagd een bekwaam Brood- on Beschnitbakkersknecht, als noodhulp. Adres: H. C. VAN ELBURG, Helder. Tegen 1 Sept. a.s. kunnen nog een paar netto PERSONEN geplaatst worden, bg de Brood- en Koekfabriek De Eendracht. Aanbiedingen schriftelijk. B. F. VERFAILLE, Dir. Wordt gevraagd voor dadelijk n tegen 1 September een DIENSTBODE ter assistentie in de keuken. Adres: HOTEL BELLEVUE. Een nette LEERLING gevraagd, bg H. VAN DER MADE, Coiffeur, Kanaalweg No. 157. Net persoon, goed verkooper, welke bewjjs van goed gedrag kan overleggen, en geschikt is voor bovengenoemde betrek king, kan geplaatst worden bg de Koek en Banket fabriek De Eendracht. Aanbieding schriftelijk. B. F. VERFAILLE, Dir. COMMENSAALS. Er kunnen bjj ren Juffrouw zonder kin deren 2 a 3 nette Commensaals geplaatst worden. Adres2e MOLENSTRAAT 106. vraagt Kost en Inwoning met gebruik van vrije Kamer. Brieven letter A., Bureau v/d Blad. Gevraagd van 13 Sept. af voor minstens zeven dagpn twee kleine Slaapkamers met eene Zitkamer, met bediening, doch zonder pension, liefst op de Hoofdgracht of den Kanaalweg. Op gaven van adres en prjjs per dag in te zenden, onder de letters v. V., aan den Boekhandelaar MAAS, Djjkstraat, Helder. HUIZEN TE HÏÏUB. Ankerpark 21huur f 400.— Dijkstraat 32huur f 300.— Dijkstraat 32; Bovenhuis. Dijkweg 51, Gebouwtje voor werkplaats. Alle te bevragen SPOORSTRAAT 93. Twee nette Woningen te huur, nabjj de Kluft. Adres: CORNËLIS DITOSTRAAT 11. To Ixuur gelegen aan de Bassingracht. Tevens te koop een groote en kleins Mallejan, een Zaagmachine met Cirkelzaag, Lintzaag en Boormachine, eiken en teak houten Drempels en Cederhout, benevens twee Directie-Keeten. Te bevragen bg L. KLEIN, Binnenh. 65. Te buur: een net Bnrgervoonhiüsj in de De Ruijterstraat. AdresDe Rujjterstraat No. 2. Te huur: 2 Achterhuisjes. Te bevragen bg S. MAKELAAR, Viech- markt No. 10.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 2