marine. marine. marine. Lijsteniakerij. bij C. TROOST, maison b. pijper HOEDEN en PETTEN. MANUFACTUREN-NIAGAZIJNEN „DE ZON". ROÜffBBIEVEH li] J. GRAAFF, Spoorstraat 80-82. de kapitale Bouwhoeve, Bericht van Inzet. Nieuwe Jams Zoete Besseogenever, Keper, Flanel, Theedoeken, Zakdoeken, Oogjes- en Blokjesgoed, Voortzetting van den UITVERKOOP. I. GRÜNWALD KANAALWEG naast het POSTKANTOOR. een zoo goed als nieuwe Kinderwagen. een net Heerenhuis, eeu beste KLEËRMAKERSMACBINE, een goed onderhouden Kinderwagen, Notaris BACKX op Woensdag 14 September 1904, „TROM P". VARKENSVLEESCH, LANGESTRAAT No. 46 HELDER, Notaris BACKX WW Salon voor ScbereDenHaarsDiideD. Lijstenmakerij Alleen Breewalerstraat do. 14 Huismoeders! 33. Zuidstraat 33. la alle gewenschte maten. DEGELIJK EN GOEDKOOP. J. VAN WILLIGEN. Hyglène. H. H. RUIJGH, Breewalerstraat no 14. cliëntèle berichten wij dat van af Maandag 8 Augustus een buitengewoon groote opruiming zal worden gehouden. f eg-en inkoopsprijs verkocht. DOET NU UW VOORDEEL. Zie de prijzen in de étalage FRANS DE VRIES Co., Spoorstraat 95. Wegens verplaatsing tier zaak naar belangrijke prijsverlaging van SPOORSTRAAT hoek KONINGSTRAAT. Geen vliegen meer V eeren. Kapok. bij C. J. GRAAFF Spoorstraat 74 A. J. v. ZWEDEN Kanaalweg 132. anoiiiU)eK *uj|iii$?|ipoi van P. LENGERS, Smidstraat 31, Helder, Bleefers draal. Staalpillea (Blaadsche) p. 100 ea p. 1000. Eiwitstaai. Kioadroppels (de Vrij). Haematoge (dr. Hommel). Teercapsnles. Medicio Lereitraan. Bij T. MOOR, Sluisdijkstraat no. 42, CiROOTE VOORRAAD in Graslinnen en Katoen Melkinrichting De Vergulde Koe. KONINGSTRAAT. Opruiming van eenige Restanten Velvet» en Zijde voor Kussens; afgepaste Patronen tegen veel verminderde prijzen. KEIZERSTRAAT bij de KEIZERSBRUG. Aantoevolend, Tor overname aangeboden Adres: HOOGSTRAAT 115. Te Huur staande Binnenhaven 61, voorzien van alle gemakken, gas- en waterleiding. Huurprijs f 260 per jaar. Adres: HOOFDGRACHT 4. Wegens omstandigheden te koop aangeboden een goed beklante Water en Vuurnering. Te bevragen Bureau van dit Blad. 3 Vischschuiten te koop, waarbjj een bjjna Nieuwe BLAZER en beste Inventaris afkomstig van Wierum, aan de Scheepswerf van IJ. ALKEMA, te Makkum. Aangeboden EJBIV AAK., lang 32 voet met zeil en treil, W.R. 205; E3ESJNT BOOT, met 150 beste Palingfuiken. Alles in een goeden staat zijnde. Te bevragen Wed. J. WIGBOUT ZOON, Westerklief, Wieringen. TE KOOP: een TIMMERLOODS, lang 11.50 Meter en ongeveer 5 Meter breed. Tevens 70 Meter SCHUTTING met PALEN. Aan hetzelfde adres een HUIS te huur, aan de Jan in 't Veltstraat a f 1.70 per week. Adres W. DE JONG, Kanaalw. 78. TE KOOP ongev. 180 M. Vlechtwerk breed 1.20 M. a 10 ct. per M. Adres: Timmerwerkplaats De Zwaluw, VOSSTRAAT 10. f25 TE KOOP f25. Een platte PIANO, zuiver van toon. Adres: Bureau van dit blad, TE KOOP voor spotprjjs. Adres Hartenstraat 24. Wegens vertrek te koop 6 Stoeltjes met rood trijp, mooie Penant spiegel, 2 Vulkachels, Schilderijen en Tafel. - Adres: KANAALWEG 45. TE KOOP 2 duwerSj hoog model. Adres: 1ste Schagendwarsstraat 2 b. De Schout-bjj-Nacht, Directeur de Commandant der Marine te Willemsoord, brengt ter algemeene kennis, dat achter in de Marinehaven tegenover het land- hoofd bg het fort Oostoever 2 torpedo's zijn gelegd en deze aldaar vermoedelgk 2 maanden zullen verblgven. De plaats wordt aangegeven door daarop bevestigde boeien. Aan deze boeien mag niet worden ge meerd, terwgl het eveneens is verboden zich in de nabjjheid daarvan op te houden. Willemsoord, 2 Augustus 1904. De Schout-bjj-Nacht voornoemd. J. WENTHOLT. Openbare Verkooping bg de DIRECTIE DER MARINE te Willemsoord, op WOENSDAG 10 AUGUSTUS 1904, des voormiddags ten tien ure, in de Mariue-Cautine aldaar, van de navolgende voor 's Rjjks dienst onbruik bare en overtollige goederen, als Oiul geel koper, oud metaal werk, koperdmaisel, oud ijzer, blokken, ankers, brandspuiten, lantarens, lichte vaartuigen, vlaggen, slapping, vaatwerk, kommaliewantsgoederen, tor- pedomaterieel, span want- schroeven, ijzerdraadtouw, af val van touwwerk, zeildoek, beschilderd doek, enz. De goederen kunnen door gegadigden worden bezichtigd op de twee den dag der verkooping voorafgaande dagen, des voormiddags van 8S/, 11 Va our en des namiddags van 1 ,/aAl/a uur, en op den dag der verkooping van ö'/g 10 uur voormiddags. De koopen no. 10a, 11 t/m 17, 100 t/m 104, 113, 137 t/m 144 worden bg inschrijving en de overige koopen bg afslag verkocht. Voor de gemelde koopen no. 10a, 11 t/m 17, 100 t/m 104. 113, 137 t/m 144 moeten de inschrijvingsbiljetten op gezegeld papier, volgens het ter Griffie der Marine te Willemsoord kosteloos verkrijgbaar model, in de daartoe in het Directiegebouw (bureel Griffie) geplaatste bus worden in geleverd vóór den aanvang der verkooping, waarna in de Marine-Cantine tot de opening der biljetten wordt overgegaan. Daarna worden de overige koopen bg afslag verkocht. De voorwaarden van verkoop liggen ter lezing ter Griffie voornoemd, alwaar op aanvraag, zoolang de voorraad strekt, Igsten van de te verkoopen goederen en van de verkoopsvoorwaarden tegen betaling van 10 cent per exemplaar verkrijgbaar zijn. De koopen 18 t/m 99 bestaan uit in goeden staat verkeerende voor 's Rijks dienst overtollige goederen. zal in het Openbaar Verkoopen TE WIERINGEN, des middags 12 uur te Hypolitushoef, in de Herberg »'t FORTUIN*, genaamd VELDZICHT*, zeer gunstig gelegen te Wieringen, in den polder Waardnieuwland, bestaande nit twee hechte Huismanswoningen met ruime stalling en hooiberging, erf, uitmuntende Bouwlanden en een perceel dito Weiland, samen groit 29 36 60 Heet. In huur bjj den Heer S. GROENE VELD. Behoorende tot den boedel van nu wijlen den WelEd. Geb. Heer C. J. VAN DER OUDERMEULEN. Openbare Verkooping bg de Directie der Marine te Willems oord, op Vrijdag 19 Augustus 1904, des voormiddags ten 11 ure, in de Marine- cantine aldaar, van het oude gezinkte fregat De verkoopvoorwaarden liggen ter lezing bg het Departement van Marine te Gra- venhage en bij de Directiën der Marine te WillemsoordAmsterdam en Hellevoetsluis, alsmede bjj de provinciale besturen en ter Secretariën van de gemeenten Rotterdam en Dordrecht. Voor zoover de voorraad strekt, zjjn die voorwaarden te verkrijgen, ter Griffie der Marine te Willemsoord, ad f 0,20 per exemplaar (per postwissel over temaken) De TROMPkan door gegadigden bezichtigd worden gedurende zes werk dagen, onmiddellijk den verkoopdag voor afgaande, voormiddags van 10 12 er namiddags van 2—4 uur. De inschrijvingen op gezegelde en on- derteekende biljetten en op duideljjke wjjze bevattende den naam en de woonplaats van den inschrijver, zoomede de geboden Bom in letterschrift, moeten vóór het uor der verkooping franco bezorgd zjjn in de bus, geplaatst in het Directiegebouw te Wil lemsoord. Is verkrijgbaar Lapjes en Karbonade 35 ct. Vette Lapjes 25 ct. Versch Spek 25 ct. Schapen vleescb 25 ct. AIIpb per vjjf ons. zal publiek verkoopen te Anna-Paulöwna op Dinsdag 30 Augustus 1904, des middags 12 uur in bet Koffiehuis >DE VLAS- en KORENBEURS*. De kapitale Boerenplaats genaamd De Onderneming, gelegen aldaar aan den GRASWEG, be staande uit hechte HUISMANSWONING, SCHUUR, TUIN, BOOMGAARD, ERF .en beste LANDERIJEN, samen groot 26.25.20 H. A. Te aanvaarden 1 November 1904, be hoorende tot den boedel van wjjlen den heer N. v. d. WEL. Twee perceelen best Weiland, aldaar aan den GRASWEG nabjj den Middenvliet samen groot 5.19 00 H. A. Te aanvaarden Kerstmis 1904, eigendom van den heer C. W AI BOER Dzn. en twee perceelen best Weiland, aldaar aan den GRASWEG samen groot 5 29.10 H. A. In hunr bij den heer A. VAN MULLEM, te aanvaarden Kerstmis 1904. WILHELMINASTRAAT 4. 9W Het beste adres voor: Saksische Kanarievogels. De BOERENPLAATS te ANNA PAULOWNA. in den Oostpolder bewoond door den heerC.BIaaubosr Jaczn.Sr. is op 4 AUGUSTUS 1904, ingezet als volgt Huismanswoning, Arbeidswoningen, Lande rijen en Lotmeer, aan den Lotweg samen groot 33.75 40 Heet. op f41031.81 De Landerijen en Lotmeer aan den Zwinweg samen groot 10.45.40 Heet. op f 10158.96 De Landerijen en Lotmeer nabij den Lotweg samen groot 3.39.50 Heet. op f2669.65 en de Kade en Lotmeer aldaar achter den eigendom van de heeren A. Appel en J. Kz. Kaan samen groot 1.21.20 f226 21 Totaal f 53986763 tfslag, combinatiën *n eindtoewjjzing op DONDERDAG 11 AUGUSTUS a. s des voormiddags 11 uur in de Landbouw- societeit >CERE3» te. Schagen. Notaris BACKX. Voor alles, het vak betreffende, is het voordeeligst adres: DIJKSTRAAT 42 O. BAAK AZ Alle mogelijke platen worden spoedig omlijst. is 't adres, waar ge het best terecht kunt, voor alle mogelijke soorten Verplegings-Artikelen en Verbandstoffen. OXTVASCEX de en WED. RIESSELMANN. Laat U niet inpakken door cadeaux of feestgaven, maar doet U inkooper. bij Uw plaatsgenoten en U bespaart minstens20°/0. HET BALLETJESHUIS, KEIZERSTRAAT 64. C. VLAS BRILLEN. G. BA IS Az Dijkstraat 12. Dames I 'n Maandverband met gordel ie op reis onmis baar en uiterst gemekkelijk. Aanbevelend, Gedurende 14 dagen worden alle goederen Voorts worden een partij donkerbmine SLAPPE HOEDEN van f 3.00, opgeruimd voor 60 cent. SPORTPETTEN van 50 cent tot f 1.00 voor S5 cent, door het gebruik van de EIFELTOREN- VLIEGEN VANGERS. Prils IQ rent. ENGROS. - EN DETAIL. Verkrijgbaar bijJ. BAARENS, Spoor straat 68 en QUANT-SWENNEN, Spoorgr. Hei eeniysl adres. Bij REELTJE KRAAN, zjjn heden avond beerljjke gerookte PIETERMAN NEN en POONEN verkrjjgbaar. Ook gedroogde SCHARREN. Bestellingen worden aan huis bezorgd. Gelieve er s.v.p. op te letten dat er voor mjj niet aan de huizen wordt gevent. Goodlioopsto adressen. VEEREN- en KAPOKKEN BEDDEN, WOLLEN-, KA TOENEN-en MOLTON DEKENS er. SPREIEN, HOUTEN- en IJZEREN LEDIKANTEN, ZEEGRAS- en STROO- TRASSEN, Wollen Dekens worden goedkoop uitgestoomd. 1FNLAO. ADiLAU In de Rund- en Varkensslachterij is steeds verkrjjgbaar RUNDVLEESCH: Soepvleesch en Hutspot 25 Ct. Lappen en Gehakt 271lt Ct. Rollade, Boeuf, Rosbief Klompstuk 321/, Ct Biefstuk en Haas 40 ct. VARKENSVLEESCH Magere Lappen en Carbonnade 32'/i ct. Reuzel 35 ct. Vette Lappen en Spek 25 Ct. Metworst 25 ct. Breede Leverworst 20 Ct. Leverworst 15 Ct. Alles per 5 ons. 't Goedkoopste adres Breewalerstraat no. 14. is alle dagen verkrjjgbaar DIK, VET RUNDVLEESCH, LAPPEN, ROLADE GEHAKT, 35 ot, BIEFSTUK mi HAAS. 48 et, VARKENSVLEESCHLAPPEN, KARBONADEN M GEHAKT, 35 ot., VETTE LAPPEN, 30 et, SPEK, 25 ot ALLES PER 5 ONS. worden één uur na bestelling ge leverd, tegen zeer billijke prijzen. C. DE BOER Jr. on zoor lace prijzen voor Lakens en Hemden; eenige lappen Dames-Japonstoffen. gemaakte Nacht-Japonnen, Hemden, Lijfjes, Pantalons, Sloopen, enz., enz.] MIRAKEL GOEDKOOP 111 Eenlg specialiteit In fijne Boter en Kaas. BREEWATERSTRAAT 9. Fijnste CRA8BOTER 66 en 60 cent per pond. Ontvangen versch gekarnde TAFELBOTER 50 cent. Overtreft in kwaliteit allt andere namaak. Alle soorten KAZEN tot In de fijnste soorten. ZONDAGS GESLOTEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 3