Land- en Tuinbouwtentoonstelling BOUWTERREIN, TAN STRAALEN MONSIEUR BD MME Aan de vertalers vai Petroleum! -= VERLOTING =- Te koop aangeboden: GERED!! 6, 7, 8 en 9 SEPTEMBER 1904 Trekking 10 SEPTEMBER 1904 FOTOtoestelleii en benoodigdheden. geïllustreerde prijscourant gratis. C. LANGERIJS C*. E. CRONE's PRIMA KWALITEIT AMBROSINE-BESCBMT. f P. B. KAMPMEIJER, HOOFDGRACHT 37. Attentie. ian^iiinose. NEEMT PROEF filiaal Bianaahveg No. 155, ZEEROB Vraagt steeds de Wilhelmina Roomboter MOILIlKIMff ♦KINDERMEEL* HOTEL „TEXEL". Handel in Kanarievogels, Hypotheekbank A. J. DE JONGH. UURWERKEN. DE KORENBEURS. Magazijn „DE TIJD", Huizen en Bnuwterrein schagenstraat 32, Rund- eu Memleesc G. KONING, te ENKHUIZEN, 3>ï*3o>-( goedgekeurd bij Kon. Besluitdato 30 MAART 1904.) HOOFDPRIJSEen aangespannen rgtuig met twee paarden ter waarde van pl. m. f 1200. TWEEDE PRIJS met paard ter waarde van pl. m. f 600, •n verder vee, rgtuigen, rgwielan, landbouwgereedschappen enz.minstens gedeelte van de nette opbrengst wordt besteed tot aankoop van prgzen. Loten h f 1.00 per stuk, 11 k f 10.enz. zgn na overmaking van het bedrag te bekomen bg dg, leden der financieele commissie de Heeren P. C. DE JONG te Enkhuizen, C. BONT te Lntjebroek en H. W. FRESE te Venhuizen, terwyl eene instructie van verkoop voor wederverkoopers, op aanvrage gratis wordt toegezonden. Namen» de financieele commissie, D. W. FRESE, Secretaris. P. SPRUIT - 161 KANAALWEG 161. Bakand adres voon Prima waar Billijk. Het gunstig gelegen hoek Parallelweg, Sluisdijkstraat en Florastraat. Te bevr.: Keizerstraat 15-17, Koningstraat 86. Patissier. Spoorstraat 33. Confiseur. Vraagt LAKSER1JO Ontbijtkoek 15 ctSucadeen Gemberkoek 2O en ÏO et Boterkoekjes ÏO en 12 ct» per onsBanket 12 en 11 ct» per ons. Boterjodenkoeken en Amsterdamse/se Borstjes 6* a ÏO ct. Gevulde Boeken 4 ct. ■W Beleefd aanbevelend voor Bruiloften en Partijen* <n A9IBR»ilI£ g Niemand verzuime eens een proef te nemen van •S K Vraagt cr t'w leverancier naar. 14 a ÏO cent. Niyters rabat. Bij S. CBONE, Wagenstraat, p- is iemand die dacht dat voor haar geen genezing meer bestond. Lees daarom onderstaande verklaring van Mej. APALONIA VERHAAGEN, Rembrandtstraat 102, Den Haag, >Wat ik geleden heb is niet te be schreven, voordurende benauwdheid op de borst kwelde mg dagelijks. O, ik had het zoo benauwd. Mgn borst piepte en ik hoestte voortdurend. Geneeskundige hulp bon mg niet baten. Eenige maanden geleden begon ik met de Abdijsiroop, welke ik in het Blauwe Hondje" gehaald heb en verklaar ik thans met bigdschap, dat ik weer een gelukkig mensch ben. Ik gevoel geen pgn meer op mgn borst, geef geen fluimen meer op en de hoest is verdwenen. U moogt mgne verklaring in het be lang van alle borstlgders gerust bekend maken. De Abdijsiroop, Kloostor Sancta Paulo, is een gezegend middel tegen alle Borst- en Longaandoeningen, Asthma, Kink- en Slijmhoest, verouderde en hardnekkige verkoudheden, gevolgen van Influenza, Keelpijn enz. Prgs f 1.1 2.en f 8.50 por flacon. Centr.-Depöt L. I. AKKER, van Alkemadestraat 11, Rotterdam. BW" Let op Alleen de echte Abdijsiroop goneeat. Deze is kenbaar aan den rooden band om de fleach, waarop de handteekening L I. AKKER, Rotterdam voorkomt, alle andere is namaak, de namaak geneest nooit. Verkrijgbaar te Den Helder bg: J. RAARENS, Spoorstraat 68, engros en detailMej. QUANT-SWENNEN, Spoorgr.J. ROTGANS,Schagen J. VOS, WieringerwaardWed. J. P. WIG BOUT, Hippolytushoef, Wieringen. Mej. A. VERHAAGEN volgens Portret. De ven oude bekende BORDEAUX-WIJBEB, LIKEUREN en tffcOISTILLEERD van dn firma TE BOTTERDAM, xijn op hee le en halve flessclien verkrijgbaar bij den Hoofd-Agent Depothouder Yoor Bruiloften en Partijen leer billijke voorwaarden. Prijs couranten worden op aanvraag gaarne toegezonden OntvangenIOOO nummers van «le nieuwste Muziek. Geisha, Madam ClierU. Klcuwe Prikkel, enz. enz., ZO en 25 els. per nummer. H C. HOEK. Hanaalwepr 23, Piano- en Orgelhandel. Voorhanden een prachtige Pianino 130. GeuiakkelUke betaalcoiiditle. Magazijn „Insulinde", Spoorstraat 87. Het beste adres voor II eeren-Mndeartikelen alsBoorden, Manchetten, Fronts, Dassen, Sport- en Tennlshemden, Handschoenen en Sokken. Y'ormaul Jftegcr- en Muloenen Trieol- Onrtergoederen der llrma Jansen dtTilanus. Speciaal adres voor Mey's papier-linnen Boorden en Manchetten. Engros. Export. Witte en gekleurde Overhemden. Ult r ustin g\en voor Oost» en West.lndl'è. HEEHENHEEEDING KAAK MAAT. Aanbevelend, W. BIEREKBKOODSPOT, Spoorstraat 87, Niet alleen een bloedvormend, ook een bloedzuiverend middel is de SA.1VOTTINOJ9EI. Dewgl zg nieuw, gezond en krachtig bloed maakt, drgft zg de onzuiver heden uit en bevordert alzoo eene volmaakte gezondheid. Dankbetuiging. Aan de Heeren VAN DAM Co., 's-Gravenhage. Mgne Heeren, Hiermede geef ik uiting aan mgne groote dankbaarheid voor Uwe Sanguinose. Ik heb ruim drie jaren een afschuwelgken huiduitslag gehaden was gedurende dien tgd onder behandeling van de beroemdste specialiteiten van Europamaar zonder de minste baat. Nu, nadat ik ruim eene maand geregeld de Sanguinose gebruikt heb, ben ik mijn uitslag zoo goed als geheel kwijt. U moogt van dit schrgven gebruik maken. Onder dankbetuiging, hoogachtend, A. POLAK. Amsterdam. le Jan v. d. Heidestraat 159. In de meeste gevallen is tweemalen per dag een eetlepel (15 gram) vol doende. Dan dunrt een flacon lien dagen, en kost U behandeling slechts 121/, of 15 cent per dag. Dat is goedkooper dan eenig ander dergelijk middel. Prijs per flacon f 1.50, 6 fl. f 8.-, 12 fl. f 15.-, Te Helder bijJ. BAARENS, Spoorstraat 68. VAN DAM Co, fabrikanten, Den Haag Onze 'BICAREN munten uit door smaak en kwaliteit. vertegenwoordigd door J. TER HALL. Groote bestellingen en blikverpakkingen voor export worden in ons Filiaal aangenomen en direct door ons van de fabriek verzonden. GEBRS. DE WAARD, SIGARENFABRIKANTEN, Amsterdam. 55 )9 F Een bijzonder jfoede 1 cents SIGA.4K is het bovenstaande merk ZEKhoB". De fijne kwaliteit, lekkeren geur en witten brand worden slechts zelden door andere merken geevenaard en NOOIT OVERTROFFEN. I Per ÏOO ra «O. Be 500 rw.oo. Aanbevelend, W. Büter Lzn Breewaterstraat 60. Alleenverkoop voor den Helder. „De Zwaluw". 65 ct. de 5 ons. Alleen verkrijgbaar in het bekende depót UAMAALWK» 147. Aanbevelend, S. DUINKER Wz. VOOR WXftfSfH F» 7I!ir/ltNMK 11 CE.NT PER y/x PA Bij ieder winkelier verkrijgbaar. GROSSIER-VERKOOPER M. A. 6RUNWALD ZOON, MOLENAAR's MEEL wordt alleen verpakt verkocht. Touristen-Hotel, Touristen, het eiland Texel bezoekende, wordt het Hoiel „TEXEL" met groo- ten schaduwrijken Tuin en koele zaal ten zeerste aanbevolen. Prijzen billijk, ook als pension. Uitstekende Keuken. FLENS, Propriëtaire. J. VEEN, Spoorslr. 98, tegenover de Hoogstraat. Mngajiju van eigengemaakte goederen. Verkoopt Mey'a Stotwii.che pnpieren Pronts, Hoorden en Manchetten pbr dozijn tegen fabriekiprijicn. Vraagt prjjs e.v.p. bjj J. VEEN, Spoorstr. 98, tegenover de Hoogstraat. KaZZZS MOTORVAARTUIGEN. Plaatsen van Motoren in bestaande Vaartuigen. W. F. STOEL en ZOON, Alkmaar. Vogelzaden, Fonteinen enz. enz. «dras MOLENSTRAAT 55. A A. ZON—SMIT. De 's Gravenhaagsche verstrekt Gelden tor leen, tegen MATIGE RENTEN en AANNE MELIJKE VOORWAARDEN, op Huizen eu Landerijen. Inlichtingen te bekomen te Helder bg den Heer Stemmen, repareeren en besnaren van PIANO'S, ZITHERS, ORGELS, HARMONICA'S enz. T. HOOY Zutdstr. no. 25. Gebruikt 9teed9 MOKKA-KOFFIE in pakjes h V, kilo f 0-55. V4 f 0.27 STEEDS VERSCH GEBRAND, in het onde Victnaliehnis DIJKSTRAAT 22. Land- en Draiueerbuizen. Schoorsteen- eu Rioolbuizen. Reparatiën billijk en correct Plaatsen Tan een Horlogeveer 60 ct. Glazen 10 tot 15 ct. Wijzers 25 tot 50 ct, per stel bij .1. LABËN, - HANSlYtJHACVIT ÏS. - Koningstraat 48. Speciaal in fijn SCHOENWERK NAAR MAAT in GIPS AFDRUK, voor pijn lijke-, gebrekkige-, plalvoeten enz., enz. Stalen PlatYoet-Zolen Overal heen te ontbieden. Sluisdijkstraat 75, J. EDENS. Universeel Voeder voor Leeuweriken enz. Zangzaad voor Kanarievogels. Ochtendvoeder voor Hoenders. Gemengd Voeder voor Hoenders. Zwar» Gerst. Zuivere kleine Maïs. Voeder voor Kuikens op verschillende leeftgden. Genoeg bekend. Concurreerende prijzen. Paardenvleesch-houwerij van K. SLIKKER, Kroonstraat 1-3. Steeds verkrijgbaar 4e kioaliteit Vleesch en Worst. Prima Roolcvleesch per stukje en uitgesneden. Het vleesch wordt na het slachten door Rijks- veearltm gtkmrd. Aanbevelend, K. SLIKKER. Keizerstraat 68, hoek Gravendvarsstr. Zeer voordeelig adres voor alle soorten Manufacturen on gemaakte en tricot Goodoron voor Dames, Heeren an Kinderen, Ruime keuze Barets, Hoeden, Capelins, Manteljes, Jurk jes enz. enz. Steeds voorradig Fronts, Boorden, Manchetten, Strikken en Heerendassen, witte Overhemden, Sport hemden, aismede alle soorten Werkmans goederen, bevertien en manchester Broe ken extra kwaliteit. Opruiming van een partijtje dril Broeken tegen f 1.35 per stuk, IJzersterk, spotkoopje. Aanbevelend, SMITS. Versche KOOMBOTER, fijn van smaak, 50 cent per pond, van 40 en 35 bgzonder lekker. Bg de 5 pond 21/, cent per pond minder. J. K ATEH.VIamingstr. 45. Melkinrichting. „Café de Valk", Loodsgracht 1 over de Postbrug, te HELDER Het netste en gezelligste zitje in 't centrum der stad. Koninklijk Bier, en gewone consumptie 6 cent per glas. Aanbovolond, P. GERRITSEN. TE KOOP. AdresH. WIJKER. leveren steeds 1ste kwaliteit tegen onderstaande prijzen. RUNDVLEESCH: Lappen, Gehakt en Soepvleesch 35 cent. Rollade Klompstuk Boeuf Ribstuk 40 Biefstuk en Haas50 PRia Lappen en Gehakt VARKENSVLEESCH: Lappen, Karbonade en Gehakt 37* cent. Schgf en Filet42* Prima dik vet versch Spek25 Alles per 5 ons A KALFSVLEESCH: 25 cent. Karbonade15 cent. Overheerlgke gekookte METWORST 6 cent per ons. Beleefd aanbevelend. taai Hol vanouds zeer gunstig bekend adras voor de levering van zuivere WIJKEN, LIKEUREN en GE DISTILLEERD, eto. is W. JAGER GERLINGS Firma J. H. ENSCHEDE. Hof lo veranoiora. Voor bruiloften en partgen gemakkelgke conditiën. Wijnhandalaran. Kantoren HAARLEM, Spaarne. HELDER, Hoofdgracht 30. Hoofd-Agent Depothouder Hoofdgracht 30. Nleuwedlep. Prijscouranten worden op aanvraag gaarne gezonden. wwmwwwwwwwwwwwwwwwwwmmwwwmwmww Doordien er in den laatsten tgd verschillende soorten Petroleum in den handel worden gebracht onder den naam van prima Amerikaansche, maken wjj u opmerkzaam, dut door ons reeds meer dan twintig ja«"0n uitsluitend de onvervalschte. zuivere, Pennsylvanische, Amerikaansche Petroleum aan de Petroleumhandelaren wordt geleverd tegen den meest concurreerenden prijs. Indien dus uw Leverancier zgn Petroleum van ons betrekt, kunt u verzekerd zgn de T3csto zuivere Petroleum te ontvangen. M. A. Grunwald en Zoon, HELDER. Grossiers in Petroleum en Koloniale Waren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 4