KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje is voor Helder, Texel, Wieringen en Anna Pau!ownam DE ZIGEUNER. Waarschuwing No. 3285. Woensdag 10 Augustus 1904. 32ste Jaargang. Bureau: Spooretraat Telef. 59. Bureau: Koningstr. 29. Interc.-Telef. 50. ADonnemont Vliegend Blaadje p. 3 m. 50 ot., fr. p. post 75 ct., Buitenl. f 1.25 Zondagsblad 37' 45 >0.75 Modeblad 55 80 0.90 Mozik. Bloemlezing >>60 85 >0.90 Voor 't Buitenland bjj vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. UitgeversB1BXH0UT Co., te Helder. Bunihi Sptoniraat. Advertontlön r*n 1 tot 4 regels25 C«nt. Elke regel meer0 4 maal geplaatst, 1 maal gratis. Bewjjs-exemplaar 21/, Ct. Vi{ letten ea grooie letters worden naar plaatsruimte berekend Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur ttan het Bureau bezorgd zyn. Projectielen, alsmede be- standdeelen en stukken daarvan, afkomstig' van de Schietoefening-en der Artillerie, welke gevonden worden op de Zandplaat **nru«t of op de Texelselie kust of die uit zee worden opgevischt, zij n 's Rij ks eigendom. Hij die zich deze voorwerpen toeëigent is der halve stral baar volgensde wet. Het oprapen en vervoeren van geladen, niet gesprongen projectielen is levensgevaarlijk, ook voor de omgeving van hem die zulks verricht. De Commandeerende ojicier van het ie Regiment Vesting-Artillerte, A. W. KATTENBU3CH. Indische Penkrassen. Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden. 71. We zitten reeds eenige weken op Solo, do zoo typisch Indische hoofdplaats van het Rjjk Soerakarta ,Op Solo?!* roepen de lezers inet eenige verbazing uit, „op Solo, twee dag-reizen van Bandoeng ?l* Ja zeker, 't lijkl vreorad, maar toch is 't zoo en ik acht me dan ook verplicht u er eerst oven de noodigeu tekst en uitleg van te geven. De vorige Penkras werd u van uit de Preanger toegezonden, terwyl we nu opeens van hier uit van uit het hartje van Java schryven Al dadelijk moet ik u echter opmerken, dat de laatste Penkras reeds geruimen tyd geloden werd geschreven en dat er tusschen die Penkras en deze nog eenige gereed lagen ter verzending. Myn plotsolinge verplaatsing nu vindt voor namelijk haar oorzaak in een schrijven van den hoer Redacteur dor Kamper Courant, die zoo welwillend was me eenige vingerwijzingen te govcn en me o. a. ook wat meer afwieso- ling in m'n schetsen aanried. Au fond bon ik 't met dien geachten brief schrijver volkomen eens, doch in Penkras LX, wees ik er reeds op, 't is niet gemakke lijk, waar ik rekening heb te houden met 'n publiek, dat vooral in dótailzaken moet worden voorgelicht. Iniusacbon, ik zal voortaan zooveel mogelijk naar afwisseling streven en de noodige détails dan maar geleidelijk weg van uit do ver schillende plaatsen behandelen. Openlijk hier myn oprechten dank aan dien Redacteur voor zjjn zóó vriendolyk en waardeerend schryven. Ik houd mjj steeds voor welwillende op- en aanmerkingen aan bevolen. De recruut-pnblicist heeft leiding van vakmannen noodig en wil gaarne leeren, vooral ook omdat hjj zijn verder leven zooveel mogelyk aan de Pers zou willen wjjden. Daarom vorzoek ik by dezen beleefd toe zending van die bladen, waarin een en ander naar aanleiding myner Indische Penkrassen beweerd wordt. Men heeft o. a. ergens aan morking gemaakt ovor de geschiedenis van den aunva'. der Baliërs op Lombok, doch 't niet noodig geoordeeld my hiermede in kennis te stellen. Dit nu is, geloot' ik, niet volgens den adat in de journalistiek en beleefd ver zoek ik daarom in dergelijke gevallen de courant tc adressccren aan het Kantoor Bintang lündia te Bandoeng. De Administratie daar, zal dan wel voor verdere doorzending zorg dragen. Men mag my Datunrlijk bestrijden, ik heb dit zelfs graag, mits men my de gelegenheid gove, dat ik zoo noodig antwoorden kan. Nu weet ik b. v. alleen maur van liooren zeggen, dat ik over die Lombok atlairo ben aangevallen. Door wie en boe, op welke gronden en in welk blad is mij geheel onbokend I Op die manier kan men al zeer gomakkelyk bet laatste woord krygen. Toon ik dan den brief uit Kampen in handen kreeg, waren er reeds over Bandoeng en omstreken eenige Penkrasson gereed, daar ik nog al vrjj lang op Bandoeng ben ge bleven. Ten eerste moest ik toch van uit dit Cen trale punt verschillende uitstapjes door We*t- Java maken, ten tweede heb ik persoonlijk gedurende eenigen tyd de propaganda voor hot u reeds maleischo tydschrilt geleid en least not least wilde ik, op advies van den dokter te Sindanglaja, vóór ik do vermoeiende reis door de meer warmere streken begon, in het goddelijk Preangerklimaat geheel be komen van de malariainfoctie, indertyd in het ongezonde Batavia opgeloopen. Dit laatste uil is my uitstekend gelukt. De geneesheer te Baudoeng heeft my thans vol komen hersteld bevonden en dat, terwjjl ik op Buitenzorg indertyd, als rjjp kon worden beschouwd voor 'n z. g. (Certificaat naar Europal* Ik heb dit toon maar verzwegen, doch nu we toch aan 't ophelderen zyn, vind ik 't tot goed begrip der zaak maar boter alles openbaar te maken. De lezer hoeft recht om te weten, wat my feitelyk nood zaakte tot wyziging van 'n oorspronkelijk reisplan. Liever dan myn nauw aangevangen taak al dadelijk op te geven en weer naar Holland terug te gaan, wilde ik trachten in do gezonde bergstreken van West-Ja va nieuwe kracht te vergaren. Ik ben daarin wel gelukkig geslaagd. Thans rest my nog n uit te leggen, waar om ik nu juist zoo'n grooten sprong boel naar Solo nam. Eenige weken geleden kwam Prins Iiaryo Mataram met echtgenootc en gevolg op Ban- doong. De hooge gaaien waren naar Batavia goweest om twee zoontjes van Zyue Hoogheid den Soesoehoenan van Soerakarta aan boord te brengen van het stoomschip Ardjoeno, met bestemming naar Holland. De beide prinajes zullen er hunne opvoe ding in Wcsterschen geest zien voltooien, want de (Keizer van Java*, die nooit de Hollandsche school bezocht, betreurt dit thans zoor en wil zorg dragen dat zyne telgen in betere conditie komen. Al zijne zoons on dochters spreken dan ook Hollandsch, vertelde mij Prins Haryo Mataram (vroeger Radben Mas Mattbes aldus genaamd naar den Prosident Matlhes) die zelf met zijn brooder Radben Mus Pandji Haryo Pinilih (vroeger Radhen Mas van Son naar den Luit.-Kolonel van Son) gedurende drie jaar in Nederland is geweest en ook de voornaam ste landen van Europa beeft bezocht. Zyn vader, thans overleden, werd gedurende do Kroningsfeesten naar Holland afgevaardigd, om den Soesoehoenan by Hare Majesteit to vertegenwoordigen. Al dadclyk kreeg ik een zeer uangenamcu indruk van den jongen levenslustigen Prins, nis ook van zijne schoone echtgenootc, de Toean Ratoe Alit, eene dochter van Zijne Hoogheid den Soesoehoenan. Zjj doolden my zulke belangwekkende zaken van Solo mede, dat my plotseling do lust bekroop, zoo spoedig mogelyk naar de Javaan- sclio Keizerstad af to reizen, vooral ook omdat or groote feesten stonden gevierd tc worden, leesten waarover ik reeds veel gehoord on gelezen had. Dit bezoek nu van Prins Haryo Mataram en dan do hierboven reeds genoemde aanbe veling, om wat meer afwisseling in mijne reisschetsen te brengen, deden my besluiten de reeds geschreven Penkrassen over Bandoeng en West-Java voorloopig in portefeuille to houdeD. Ik kom later van zelf nog wol eens in de Preanger terug en dan zyn ze, misschien met enkele kleine wyzigingen, nog goed to gebruiken. Voorloopig gaan we wat moer aan het reizen en trekken, en in de eerste plaats vragen dan nu de zoo interessanto Vorsten landen Soerakarta en Djocjakarta onae on verdeelde aandacht. Omdat ik bljjkbuar ben aangevallen over die geschiedenis op Lombok, laat ik hier volgen een uittreksel van een particulier schryven, my toegezonden door den heer Hulster, verificateur op Amponan. ZEd. schrijft o. a. »W"at de Baliërs betreft, ik houd ze voor flinke lui in elk opzicht. Zo zyn groot, breed eu sterk gebouwd en hebben zooals bet my lykt een eerljjk openhartig karakter. Soms wil het me toeschynen alsof ze zelfs iets ridderlyks over zich hebben. Alle handelaren handelen gaarno met Baliërs, do r wie ze maar zelden bedrogen worden. Eenige dagen geleden was ik met den schilder Nieuwenkamp uit Holland en een Oosteuryksch Regiorungsrath, Heger, iemand die voor het Hofmnseum in Woonen reist, by eene lijkverbranding der Baliërs. Wo werden heel vriendeljjk ontvangen. Met blijkbaar veel genoegen werd ons op al onze vragen uitlegging gegeven. Overal mochten we komen en kijken. In niets was ook maar liet geringste teeken van ongenoegen, dwang of on oprechtheid te bespeuren. Het boatuur twyfelt dan ook niet in het minst aan bun trouw. Anders is liet gesteld mot Sassakkers. Men is het hierover vrywel met elkaar eens, dat het onbetrouwbare, gluiperige, dubbelzinnige, luie sujetten zyn, die mon liever op een afstand moet houden. Het bestuur heeft dan ook met hen nog het meeste last. Interessant vond ik hetgeen die naar Bencoelen verbannen Baliscbe Goesti over dien overval aan U vertelde. Het stuk stond n. 1. ook in het Bataviaasch Nieuwsblad. Eenigen tyd geleden was ik hier by het hoofd der Arabieren op visite. Naar zyne meening omtrent den overval gevrai.gd, vertelde hjj my precies het zelfde, wat U in Uw Ponkras schroef. Hy is overtuigd, dat die door do Sas sakkers begonnen is, om den Radja in het ongeluk te storten.* De Radja van Lombok beeft ook nk zyn dood recht op eerherstel, al vinden sommige thans nog levende personen dit misschien minder aangenaam. Daarom haalden wy die alte Gescliiehto nog oons even op. Solo. Lt. Clocke.sek Bboussox b.d. Nieuwstijdingen HELDER, 9 Augustus 1904. De rijksveldwachter J. Tiessen, alhier is bevorderd tot brigadier-titulair. Heden, Dinsdagavond, vergadert de Raad dezer gemeente. Onderwerpen ter behandeling 1. Ingekomen stukken en mededeelingon. 2. Reclames. Voor het Nationaal Huldeblijk aan eeneraal Van Ueutsz is tot 2 Augustus 1 18 393.40 ingekomen. De Stct. (no. 183) bevat een Kon. besluit van 22 Juli, waarbij worden aan gewezen de perceelen, gelegen in de ge meenten Egmond aan Zee, Egmond Binnen, Alkmaar en Bergen, welke len behoeve van den spoorweg van Egmond aan Zee over Alkmaar naar Bergen, ten algemeene nutte, ten name van de Stoomtramweg- Maatschappij EgmondAlkmaarB*rgeD, ter uitvoering van de wet van 29 Juni 1903 (Stsbl. no. 169), zullen worden ont eigend. Men meldt uit Zaandam Een matrojs van bet wachtschip de Wassenaar, die Vrijdagmiddag met eenige kameraden een zeiltochtje van Amsterdam □aar hier maakte, is bjj het zwemmen in het kanaal bjj het Kattegat verdronken. Het reizigersvervoer per Hollandsche Spoor is, de laatste dagen zoozeer toege nomen, dut alle beperkte locaaltreinen ver sterkt zyn moeten worden en zeer dikwijls ruimte te kort kwam voor derde-klaase-rei- zigers. Door de treinen-versterkingen is het reserve-materiaal niet groot. Den laatsten tjjd werden in Bloemen- daal bjj herbaÜDg diefstallen van allerlei aard gepleegd, zonder dat men de daders kon snappeu. Thans is het der politie ge lakt de band te leggen op de daders en het bleek, dat men hier te doen had met drie afzonderlijk werkende benden. Iu de eerste plaats zyn aangehouden twee echtparen, die uit een koepel aan den Bloemendaalschenweg gordijnen, een d-ken en verschillende kleinigheden stalen. De vorige week werden gesnapt drie jongens, die in de school te Bloemendaal wa^en geslopen en daar een offerbus had den opengebroken en gelicht. De beste groep was evenwel de laatste. De politie legde de hand op 8 jongens, knapen nog, ook bekend bjj de Haarlem- Bche politie, die zich schuldig maakten aan diefstallen van allerlei aardalles on verschillig wat, was van hun gading. Schads door de droogte! De Arnhemsche Ct. bevat het volgend ingezonden stuk van den Boerenbond", gericht aan »heeren landeigenaren": »Uet kan U8d. niet onbekend gebleven zyn, dat de langdurige droogte een totale mislukking van den oogBt tengevolge had. Een mislukking, die oorzaak is, dat op de hooge gronden in de opbrengst er van nauweljjks vergoeding voor de m-atatoffen verkregen wordt en zware, zeer zware arbeid geheel onbeloond bljjft. 't Ligt voor de hand, dat het onder zulke omstandighedeu den huurders van gronden, aan u toebehoorende, uiterst moeieljjk zal vallen, zoo niet onmogelijk, de huurpenningen te voldoen. Zij houden er zich van overtuigd, dat n, den toestand kennende, den pachters gaarne in hun moeieljjke positie tegemoet wilt komen en verzoeken u daarom vriendelyk, maar dringend, zoodanige maatregelen te willen treffen voor uw pachters, dat de langdurige droogte voor hen niet worde oorzaak van geheelen ondergang. Vertrouwende op uw goede gezindheid, bevelen zjj zich ten zeerste beleefd aan voor een milde besch kking uwerzijds, die hen tenminste gedeeltelijk van de drukkende zorgen en lasten zou ontheffen. Daartoe doen zij vol vertrouwen een beroep op uw hulp en nWewerkirg in dezen zoo dringenden nood". Men meldt uit den Haag Sedert den dag, waarop in de vorige week het stoffelyk overschot van president Kruger voorloopig op Oud Eiken Duinen is bpgezet, komen er nog dagelijks hon derden personen, onder wie ook tal van vreemdelingen, op dez8 begraafplaats om een blik te werpen in de rouwkamer, waarin de met bloemen overdekte kist, die het stoffrijjk hulsel bevat, is geplaatst. Uit een tuin te Venlo werden door een 10-jarig jongetje eenige appels ont vreemd, waardoor de eigenaar, een 78-j. man, zich zoo driftig maakte, dat by een schot op het kicd loste en zyn geheele voorljjf vol hagel schout. Door dr. Rece- veur werd n het kind 58 hagelkorrels uit huid en bovenlijf gehaald. Door de mare chaussee werd een onderzoek ingesteld, het vuurwapen is in beslag genomen en tegen den dader proces verbaal opgemaakt. Appelen. By een (e Ochten (Betuwe) gehouden verpachting van appelboomgaarden werd f 3 a f 3.25 per H. L. beBteed. De boomen zyn vry goed geladen. Dezer dagen had in een der post treinen op de ljjn Vlisaingen—Boxtel, een niet alledaagsche ontmoeting plaats, 's Avonds tevoren was van Duitschlaid naar Engeland per mailtrein een kist met reu zenslangen verzonden. Uit de kist schijnt een dezer exemplaren door onbekende oor zaak ontsnapt te zijn. Althans toen de conducteur van den terugkeerenden trein den volgende ochtend in den bagagewagen wilde gaan. zag bjj plotseling een slange- kop voor zich. Begrjjpeljjkerwjjze was hjj niet erg op zyn gemak, doch maatregelen □emen was niet mogelyk. Gedurende den verderen rit kroop de Blang uit den baga gewagen, die een weinig openstond, doch hield zich behoorlijk vast, om niet te val len en &Iingerde door de snelheid van den trein heen en weer. By aankomst te Boxtel, mocht het ge lukken, de slang, die door de geforceerde hewegingeu veel geleden had, in een kist te krygen eu verder naar de bestemming op te zenden. (Tel De zeven Boerengevangenen op Ber muda, die tot zeer onlangs nog weigerden de verklaring van onderwerping te teekenen, hebben zich eindelijk gebukt en zyn thans rp weg naar Zuid-Afrika. (Z. A. Post.) Beweging onder de Boeren. Uit Kaapstad wordt aan de Times" geschreven dat onder de Boeren een be weging gaande is om de herinnering aan den oorlog levend g de houden en de deel nemers aan den strjjd te vereeren. In de Kaapkolonie, Transvaal- en Oranjerivier- kolonie worden gedenkplaten verspreid waarop teksten uit de Klaagliederen van Jereinia zyn gedrukt eu waar wordt opge wekt tot bet gedenken van den oorlog. Daar mannen als generaal Botha deze beweging steunen wordt zjj van belang en tevens voor de rust in de Engelsche Zuidafrikaansche kolonies een gei air geacht. Uit het Buitenland. De buitengewone hitte van de vorige weken heeft zich in geheel Europa doen gevoelen. Vrydag zyn te Parjj* 10 gevallen van zonne steek met doodoljjken afloop voorgekomen. Een on weder heeft slechts eenige oogcnblikken van afkoeling gebracht. Do hitte in Duitsch-Sileziü was ondrageljjk, meer en meer komt er watergebrek en de droogte brengt groote schade met zich. Eiken dag I komer. er hevige bosebbranden voor. Ook in Oostcnryk- Hongarjjo is de droogte verschrikkelijk. Het gebrek aan water is zoo sterk, dat de bewoners niet alleen van het platte land, maar ook van do sleden met waterleiding op rantsoen gesteld worden. De prjjzen der levensmiddelen stijgen voort durend. In Bohemen veroorzaakt de hitte eveneens groote schade. De beetworteloogst is mislukt en de raffinadeur* koesteren een gegronde vrees, dat zjj niet kunnen voldoen aan de aanvragen om suiker. Ook de aardappelen oogst is mislukt. Dc pryzvn van boter, eieren en melk nemen verontrustende verhoudingen aan. In het Spreewald, waar de kanalen geheel uitgedroogd zyn, heeft men by 'tdorp Trebatacb, in ceu dor beddingen eon grooten halfrerzan- den steen gevonden, waarop, toen het sljjk er afgekrabd was, een gebeiteld opschrift bleek te slaan, vermeldende: «als gjj dezen steen weder zult zien, dan zult gjj weencn. Zoo laag was het water in 1487.' Een ander teeken van den lagen waterstand is thans zichtbaar in de verzande Elbc, n 1. de zoo genaamde hongersteonbjj Tetschcn. In verscheidene gedeelten van Engeland, voornamelijk in Kenchworth, Coventry, Liver- pool, Birmingham, Portamoulb cn Scarborough, hebben Vrjjdag verschrikkelijke onweders gewoed. Verscheidene personen zyn door den bliksem gedood. In vele gebouwen bracht de hevige slagregen een ovorstrooming te weeg. Er zyn spoorwegbruggen weggeslagen. Het onlangs door ,Contral News, ver spreide bericht dat de dooder van minister Von l'lehwo overleden zou zyn, schijnt on juist. Thans wordt bericht dat hy in con nectie schijnt te staan mot een revolulinn- i.air comité dat onlangs door minister Von Plcbwo was ontdekt. Een leider van dit go- nootschap zekere Pershun was een jood, twee anderen waren Russen, van wie óór. een jonge officier. Deze drie werden ter dood veroor deeld, doch later werd hnn straf in levens lange gevangenschap in het fort Schusselburg veranderd. De operatie van den gcarros- tcerde die door scherven van zyn eigen bom getroffen werd is onder streng politio-toe- zicht geschied, wijl mon vreesde dat eon of andor liberaal onder do doctoren don man zou laten sterven, ten einde te voorko men dat hy klappen zou, zoo niet uit mede lijden om hem voor een latere executie te bewaren. I)e begrafenis van minister Von Plehwe bood een merkwaardig schouwspel aan, wyl de lykstoet byna geheel uit politie-agcntcn bestoud, terwyl een enorme politiemacht te voet en te paard ook de stralen afzette. Be toogingen werden niet opgemerkt doch er worden vele personen gearresteerd. Aan het „Berliner Tagcblatt' wordt uit vertrouwbare bron geschreven De Petersburgscho correspondent van een bnitenlandsch blad, wien het door do censuur onmogolyk gemaakt word zyn verhaal over den aam-lag op Von Plehwe naar waarheid to govcn, kwam dezer dagen in Berlijn cn schreef van daaruit aan zyn blad do jniate toedracht, waaraan het volgende ontleend is Do waarheid is dat by den moordaanslag 20 menschen gedood en meer dan 100 ge wond zyn. Onder de dooden zyn 2 soldaten, eenige koetsiers en onbekend gebleven voor bijgangers. Dat groote aantal dooden en gewonden is gcmHkkelyk verklaarbaar, wanneer er op gel ut wordt dal de aanslag plaats bad in e»-a nauwo straat, dicht by een station, en dat kort voor de ramp juist een trein was aan gekomen. Do namen der dooden kon ik niet to weten kornen. Alleen kan ik met zekerheid melden dat onder hen is een hooggeplaatst staatsambtenaar, een vriend van my. Dc aamlag werd gepleegd door vier man non, van wie drie om het leven kwamen. De vierde is een Fin van Zwecdsche afkomst. Niet alleen in on« land, msar ook in En geland cn Duitechland goeft de schoolkwestie aanleiding tot politieken strijd. Hevige scènes j zyn de vorige week in hot Engelsche Lagcr- I huis voorgevallen. In behandeling was een wetsontwerp, waarbij hel departement van ondcrwjjs wordt gemachtigd in to grijpen, wanneor gemeentebesturen in gebreke bljj- vendo cducation act van 1902 ton volle uit te voeren en op kosten van do gcmcontc- j besturen zulke cn zooveel maatregelen te nemen totdat aan de wet voldaan zal zjjn. j Dit ontwerp vindt by hen, die niet tot do Engelsche Staatskerk beboeren licfligen tegen stand. Door do wet wordt do macht over hvt godsdienstonderwijs op do Staatsscholen voor een groot doel in handen gegeven van de Engelsche Staatskerk, terwyl de vrije* scholen voor rekening dor gemeenschap blyven bestaan. Velen, dio tot eon andere gozindte behooren, willen, dat zy dio voor de scholen betalen ook do controle over het onderwijs moeten hebben en weigeren hunne penningen tc storlon, ten einde geestelijken in staat to i stellen hun godsdienstige stellingen aan hun kinderen in te prenten en dus weigeren do kosten tc betalen der vrijwillige scholen. In Wales, waar men de meeste proleatantache kurken heeft, is die tegenstand het sterkst. Nu wilde minister Balfour dio tegenwerkende gemeentebesturen dwingen do wet uit to voeren en was oorzaak tot het stormachtig rilinoer in het Lagerhuis. I Ook in Duitachland is strijd over do gods dienst op school, hoewel niet zoo heftig als in Engeland, j In Duitschland zyn voor de lagere scholen in Mei reeds bepalingen gemaakt, die ver- j hinderen dat da liberale denkbeelden op gods- dienstig gebied zolfs aan kinderen van libe- raaldenlrcndcn worden verkondigd. Aan alle kinderen moeten die orthodoxe stellingen ge- rKIIULBTO.1. 14). De hooge vrouwe trok zich met hare be schermelingen een weinig terug naar een hoekje der zaal en op waarlyk moederlijken toon zei re met het innemendste lachje van de wereld: tik ben tevreden over je, kindlief, want ik zie lot injjne innige blijd schap, dat onze wonschen elkander te gemoet komen, en dat het zeer overbodig was van myne voortreffelijke Beatrice een dwazen tegenstand te vroezen. Graaf Racsony ver dient inderdaad bewondering, zooals nauwe lijks een andere onzer jongere kennissen, en je behoeft je waarlyk voor je oudere vriendin niet te schamen, wanneer die man de keus van je hart is.* De jeugdige freule was ten deode toe ver schrikt. Thans eerst erkende zy, hoe ernstig de plannen der prinses waren, en welke goede beweegredenen Gyula had gehad, om zich beangst te maken. Hier dit begreep ze terecht kon een bescheiden ontwyken, een half antwoord haar niets mevr baten hier was eon openhartige opheldering op hare plaats, zelfs op gevaar af,dat zy de ge negenheid harer weldoener daardoor moest verliezen. ,Uwo Hoogheid beschaamt my opnieuw door hare buitengewone goedheid,* zei ze, maar met betrekking tot graai Racsony kan ik n waarlyk geene andere bekentenis doen, dan dat hy in geen enkel opzicht myne sympathie wegdraagt, en dat zijne vrijpos tigheid cn onbescheidenheid my slechts een gevoel van afkeer voor hem inboezemen.' Zy ontstelde zelve over hare onverschrok ken woorden on wat ze gevreesd had, ge schiedde ook. Het minzame lachjo verdween van het aangezicht der prinses en maakte plaats voor een strengen blik, waaruil het hoogste misnoegen sprak. >Dat zij grillen, lief kind', antwoordde zy scherp, .dwaze meisjesgrillen, waaraan ik niet veel waarde mag hechten, wanueer ik de belofto gestand wil doen, die ik aan jc moeder by baar leven heb gedaan. Ik kan niet dulden, dat jo om den een of anderén romantischen gril een geluk van je werpt, dal je t< rnauwernood ten tweeden male zal aangeboden worden. Morgen zullen wy ver der ovor dit onderwerp spreken. Voor heden zal het, zoo ik hoop, van een beslissenden invloed op je gedrag zyn, als ik jc meedeel, dat de graaf by mij aanzoek heeft gedaan om je hand, en ik in uw belang de vrjj beid heb genomen om hem die toe te zeggen Zy maakte eene deftige buiging, ten teeken, dat hot onderhoud afgeloopen was, en met haar vorig innemend lachje wendde zy zich thans tot een groepje dames, dio druk met elkander in gesprek waren gewikkeld. Beatrice trok zich zwygend terugco was geheel ter nedergeslagen en der vertwijfeling naby. Het was haar onmogcljjk thans iemand uit het gezelschap met hoflblykheid te woord te staan; daarom ontvluchtte zy het gewoel en begaf zich stilletjes naar een der zy ver trokken. Goed bekend met de inrichting van het paleis, had ze spoedig zulk een stil ver wijderd plokje gevonden, waar zy hare ge dachten den vrjjen teugel kon laten vieren. Het ruischen der dansmuziek, die thans de danslustige paren naar do balzaal trok, drong slechts in korte, gedempte accoorden tot dit verlaten hoekje door, waar slechts een enkele, laag brandende lamp haar mat verschijnsel verspreidde. Hier kon zy zich voorloopig voor elke overrompeling beveiligd wanen, cn hier liet zo zich dan ook geheel moedeloos in een stool neervallen, terwyl hare oogen vochtig werden. Niet lang had ze daar zoo gezeten, toen zo in de verte voetstappen hoorde naderen, en vóór ze zich nog oen weinig hersteld had, stond graaf Pela Racsony vlak tegenover haar. Het bloed vloog haar naar de wangen. Ze sprong overciad en maakte eene t»eweging, alsof zy de kamer verlaten wilde. Maar met zyn gewoon spotachtige lachje, dat zyn schoon gelaat zulk eene ouaaogename uit drukking kon geven, trad hy haar in den weg. dk moet u in elk geval om verschooning bidden voor myuo onbescheidenheid, baronosso' zei hy, wanneer ik niet veronderstellen mocht, dat myn vorschynen hier geene ver rassing voor u beduidt.' Beatrice mat hem met een doordringenden, afwjjceudcn blik. dk heb niet de eer u (e verstaan, graafI' Racsony glimlachte nog steeds. Wanneer hem haro weinig aanmoedigendo houding ook bevreemdde, toch was hy in elk geval ge noeg een man van do wereld, om zulks voor baar to verborgen. .Dat mocht ik, na do mededeelingen der prinses, haast nauweljjks verwachten', ant woordde hjj zeer beleeld. llaro Hoogheid had de welwillendheid de vertolkster mijner gevoelens te «jjn, en u, waarde baronesso, den vurigsten wcusck my'na harten kenbaar te maken. Het antwoord, dat ik zoo straks uit den mond der hooge vrouwe ontving, was zoo aanmoedigend, dat ik aan uwe over haaste vlucht uit het gewoel van hot feest maar éóne beteekonis kon hechten.» «Deze beteeken is was dan toch eeno ver keerde, graafEn wat het antwoord betreft, waarop gij u beroept, moet ik u doen op merken, dat ik niemand, ook niet Hare Hoogheid, de prinses, gemachtigd hob, om u een dusdanig antwoord te geven.* »Ha, ha, dat is waarlyk zeer verrassend voor mjj. De verklaring uwer brave, moeder ljjke vriendin was zoo beslissend, dat de ge dachte aan een misverstand ook niet in de verste verte bjj mjj kon opkomen. Ja, hare Hoogheid had zelfs de niet genoeg to waar- deeren beminnenswaardigheid, mjj to vragen, of ik er op stond, dat onze verloving nog langer oen geheim bleef voor het aanwezige gezelschap. Beatrice sidderde. Maar al te goed doorzag ze *het plan der prinsen om haar door de oono of andero eigenmachtige handeling voor een voldongen feit te plantoon en haar een terugtrekken, zonder openljjk schandaal, on mogelijk tc maken. Hare kiiieóu kuiken, want ze wist maar één enkel middel <>ra zich uit deze moeiljjke omstandigheid te redden, on niet zonder diepe persoonljjke vernedering kon zjj dezen. (En wat hebt ge de prinses hierop go- antwoord vroeg ze zachtkens. Er lag in ltacaony's lachjo eeno zekere bclcedigomlu gerustheid. Wat naluurljjk ieder ander in injjne plaats zou geantwuord lu bben*, zei hjj schouderophalend. (Ik g»f hare H'»g- heid onbeperkte volmacht om te doen zooals zjj mocht goedvinden.' Al bare wilskracht samenrapend, trad Bea trice een paar schreden nader bjj hem. Nooit in haar leven had zjj een moeiljjkcr stap gedaanmaar zjj was het aan Gynla en zijne trouwe liefde, zo was hst ook ver schuldigd aan haar eigen jeugdig hart, dal zoo zeer naar geluk smachtte, om haren maagleljjken trots deze pjjnljjke bekentenis af te dwingen. •Go zjjt oen cavalier, graaf, en de zoon van een land, waar de ridderljjkbeid jegens vrouwen voor eene der voornaamste deugden geldthet zal dus stellig ook niet te vergeefs zjjn, dat ik een beroep doe op uwe hoog hartigheid Door myn algeheele vertrouwen hoop ik u to bewjjzen, hoe oprecht ik de eer van uw aanzoek te waardecrcn weet, al is het mjj ook ten eenenmale onmogeljjk dat aanzoek to acoepteeren.' Graaf Hela richtte zich in zjjne volle lengte op. Nu cindeljjk verdween het lachje van zjjn lippen, en oawillekourig fronste hjj het vuorboofd- ,Dus eene afwjjzing in optima firma, baronesse (Eene weigering, dio niets beleedigend* voor u hebbon kan', vervolgde Beatrice op gejaagden toon. «Ik gevoel hoe groot de onderscheiding is, dio mjj eene onbe middelde weeze door uw aanzoek ten deel valt, en wanneer ik die nu toch niet met een fja* kan beantwoorden, gebeurt dit enkel, omdat omdat mjjne genegenheid reeds eon ander toebehoort.' Hare stem beefde en ze had geen moed meer hum aan te zien. Graaf Racsony draaide aan zjjn snorrebaard on zweeg. 1 (NL-maud buiten u, graaf, hcoft deze be kentenis uit mjjnen mond vernomen. Zelfs voor myne brave beschermster, de prinses, is, wat ik u vertel, een geheim tot nog toe. Gjj kunt nu begrjjpon, hoe ongelukkig hot mjj zou maken, wanneer de goedo vrouw haar voornomon ging uitroeren, om aan don oen of andor uit hot gezelschap mededooltng to doen van oono verhin'.e. is waarvan toch nooit iets kan komen. .En waarom nooit, baronesse?' viol hjj haar bjjzonder scherp in do rode. .Zoolang ik niet gedwongen bon to erkennen, dat mjjn mededinger in alle opzichten hooger staat dan ik, gcof ik mjjne zaak niet verloren. Ik mag natuorljjk niet van eischen, mjj don naam van dien gelukkige te noemenmaar gjj hebt hot mjj gcmakkeljjk genoeg g dien te raden. De oogentaai van vrmwen is immers in de gansche dezelfde, en ik heb er eenige vaardigheid in verkregen zo t« verstaan. Toch zult ge, hoop ik, niot zoo dwaas zjjn te verwachten, dat ik een armzaligen muzikant als een serieusen medeminnaar zal beschouwen, of nog duide- Ijjkor gesproken dat ik voor een Zigeuner hel veld zal mimen!* Beatrice was eeuigszins ter zijde geweken. Haar gezichtje klourdo zoowel van schaamste als van toorn. da dat uw antwoord, graaf?' riep zy met onverholen spjjt. .Zonden er werkeljjk edel lieden zjjn, die het vertrouwen, hun door ecno vrouw goscbonken, op snoodo wjjze zouden durv«m schenden?' Bcla hield zich als had hjj verwjjt.dat in hare woorden lag opgesloten, niet geho&rd. «Mjjn vermoeden hoeft mjj dut niot be drogen zjj hjj schumpor. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1