ie éi Soiree Musicale. Beslist het fijnste. Firma WALRAVEN. N. CRAAFF, Keizerstr. 1 en 3. Oproeping Erfgenamen. MUZIEK SCHOOL Zeevaartschool Terschelling. Tandarts Feenders L10N BL1TZ, Tandarts, Huwelijksaanvraag. Woensdagavond, van 61* tot 8* uur: Huis met Tuin te koop Hoe kan ik het gezondst leven hoe verkrijg ik tijdens ziekte hel spoedigst WED RIESSELMAE nieuwe Bessensap. Wed. Riesselmann. Nu kan men profiteeren DE CALVARIEBERG. Reukloos Hoofdwater. „DE HOOP", Piel Heinstraat 12 Fotografie. Wie wil nog medewerken aan de afschaffing van den gehaten nachtarbeid Rleekersdrank Rinadrwppels APOTHEEK van C. SMEETS, Weststraat. Hoeden en Petten Mej j. A. C. LEIJER. W. BÜTER. Melkinrichting De Vergulde Koe. Staal pi Hen versch bereid, per 100 f 0.40. Per 1000 f 1.60. Salmiakpastilles per flacon .0.12. Eiwitstaai, met gegarandeerd Staalgehalte, Hf den overleed onze gel efde Echt- genoote en Moeder Mejuffr. Judith Swaab geb. Vlessing, in den ouderdom van ruim 56 jaar. A. SWAAB. 8. A. SWAAB. Helder, 5 Augustus 1004. Hiermede betuigen wg onzen hartelijker) dank aan Familiei Vrienden en Bekenden, voor de vele blgken van belangstelling van hier en elders ont vangen tijdens de ziekte en bij de teraarde bestelling vau onzen innig geliefden Zoon, Broeder en Beminde TEUNIS J O HANNES, in 't bgzonder onzen dank aan de Herst. Evangel. Luth. Jongelings en Zangvereeni- ging voor de laatste eer den overledene bewezen, zoomede van het Bestuur van •Toonkunst* en hare onder afdeeling •Cres cendo*. Helder, 8 Augustus 1904. Uit aller naam J. J. LARSEN. Dd ondergeteekenden betuigen bannen hartelijken dank aan H.H. Dragers voor de laatste eer aan den overledene bewezen en in 't bizonder aan W. VERHAGEN, aanspreker, voor de troostvolle woorden in buis en bg het graf gesproken. Huisduinen, 9 Augustus 1904. Wed. J. H. SMIT, Kinderen en Kleinkinderen. MPaitkbeluiyiiifj. Door deze betuigen wg onzen hartelijken dank aan den WelEd. Zeergel. Heer Dr. SMITS en de Directrice en Pleegzusters van 't Gemeente-Ziekenhuis voor de toe wijding en zorg gedurende de ziekte en bg bet overigden van mgnen geliefden Echtgenoot bewezen. Wed. J. VAN DOORN-Govers en Kinderen. Zij, die iets te vorderen hebben van, verschuldigd zgn aan, of onder hunne be rusting hebben, behoorende tot de onbe heerde nalatenschap van CORNELIS FRANCISCUS VAN DEN HEUVEL, in leven korporaal-bottelier der K. N. M., gewoond hebbende te Den Helder en overleden te Amsterdam, den 4 Januari 1904, worden verzocht daarvan ten spoedigste opgave, betaling of afgifte te doen aan den curator in die onbeheerde nalatenschap. Tevens worden bg deze opgeroepen, zg, die vermeenen als erfgenamen in die na latenschap te kunnen optreden. De curator, H. M. BEECKMAN, Notaris te Nieowediep (Den Helder.) Gevestigd Weststraat 74. Directeur A. i. LEEWENS. Leeraar (viool) 6. HOP Jr., (eindexamen conservatorium.) Onderwijs in Piano, Viool, Orgel, Zang, Harmonie en Compositie. Aanvang van den nieuwen cursus op Don derdag 1 September 1904. Aangifte van nieuwe Leerlingen tot 14 Augustus a.s. Prospectus wordt op aanvrage direct toegezonden. Helder, Juli 1904. Muziek-Vereeniging „Crescendo" Afdeeling Helder der „Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst". Voor inschrijving van nieuwe leerlingen voor de Danie§-Zan§rctir$ii9 en Hinder-Zang-k I a§«e, te beginnen September a.s.. onder leiding van den Heer A. J. C. M00IJ, toonkunste naar, gedipl. Conservatorium Amsterdam, wende men zich tot Zaterdag 20 Augustus bg het Bestunr der Afdeeling, waar tevens nadere inlichtingen te bekomen zgn. De Secretaris A. KORFF Jzn., Laan 8. Opleiding van Stuurlieden en Machinisten ter Koopvaardij. Aan den cursus voor machinist-leerlin gen wordt gevraagd, een geschikt persoon, liefst gepensioneerd Vuurstoker le klasse der Marine, goed werkman, om 0nderwij8 te geven in de beginselen van smeden bankwerken en draaien lesuren plm. 25 's weeks. Salaris f 500 's jaars. Inzending van stukken vóór 15 Angus- tus a. 8. aan den Burgemeester van Ter schelling. is afwezig van Vrijdag 5 Aug. elf uur af. GEVRAAGD een flinke Dienstbode, wasch buiten's huis. Adres: Bureau van dit Blad. Een net DAGMEISJE gevraagd. Adres: 0IJKSTRAAT 6. DAGMEISJE gevraagd, bg Mej. 1CKE, Binnenhaven 3. Gevraagd een flinke Dienstbode of Werkster. Adres Mej PUINBROEK, Molengracht 6. Gevraagd een nette BARBIERSJONGEN, om in 't vak te worden opgeleid. Adres: H. WILLEMSE Jr., Dgkstraat 6. INNI NIEUWENDIJK 241, bij den DAM, AMSTERDAM, Mevrouw BEECKMAN, Weststraat 40, vraagt tegen 15 September a. s. een nette KEUKENMEID. Spreekuur 's avonds na 8 uur. DIENSTBODE. Een net DA6MEISJE gevraagd, niet beneden 18 jaar, tegen boog loon. AdresSPOOHSTAAT 120. Gevr, een net DAGMEISJE. Adres: SPOORSTRAAT 68. GEVRAAGD: een flinke DIENSTBODE, Adres: SPOORGRACHT 28. WINKELJUFFROUW. Wordt terstond gevraagd een net aan komend MEISJE om behulpzaam te zgn in den winkel Spoorstraat hoek Spuistr. Adres: KRUISWEG 175/6. Een nette LOOPJONGEN gevraagd. Adres S. DUINKER, Kanaalweg 147. Een flinke JONGEN geraagd, om te spoelen. Bij M. BAKKER, bierbottelaar. Agent der Phoenix-Brouwery. Gevr. een Hpneijofwrcn, niet beneden de 16 jaar. AdresL. F. H. VAN BAKEL, Stationsweg. Wordt gevraagd een JONGEN voor 't pakhuis, 14 a 15 jaar oud. Adres: WESTGRACHT 72. GEVRAAGD een Schoenmakersjongen, eenigszins met het vak bekend. Bg P. BRANDS, Langestraat 50. GEVRAAGD: een nette JONGEN. Adres J. BAAS Az., Hoofdgracht. Een SCHILDERSLEERLING gevr., goed met het vak bekend. Adres: J. BAKKER, Keizerstraat 20. Een weduwnaar, zoekt langs dezen weg in kennis te komen met een fatsoenlijke weduwe of burgerdochter, liefst niet be neden de veertig jaren, P.G. Br. fr., liefst met portret, onder geheimh. aan bet bureau v.d. blad voor Donderdag avond, onder motto L. W. ■Vsa» Iemand, bekend met Kan- toorworkzaambeden en moderne talen, zag zich gaarne eenige uren per dag belast met hem passende werkzaamh- Br. letter. W. Bureau van dit Blad. Een Heer vraagt Pension voor vier dagen (nachten) per week. Brieven met opgaaf van prgs onder letter L. aan Burean van dit Blad. Gevonden een Portemonnaie, inhoudende 23 ct., een sleutel en een lombardbriefje. Terug te bekomen tegen advertentie- kostenZUIDSTRAAT 28. VERLOREN. een gouden Cilinder Dameshorloge, gaande Hoofdgracht en Weststraat. Tegen belooning terug te bezorgen Hoofdgr. 43. Gevonden in de le Vroonstraat, een gouden Oorbelletje met rood Knopje. Tegen advertentiekosten terug te bekomen le VROONSTRI AT 17. Te huur: Een Woonhuis achter-Brouwerstraat, a f 1.per week. Twee geheel ge restaureerde Woonhuizen in de N euwstraat No. 45 en 49, h f 11.per maand. Het Heerenhuls No. 64 Hoofd gracht, met 6 Kamers en Keuken a f 300. per jaar. Adres GEBRs. VAN OS, Aannemers, Helder, Nieuwstraat 27, alwaar tevens op gunstige voorwaarden BOUWTER REINEN te koop zijn aan de J. In 't Velfstraat bjj de R.-K. Kerk. T© Huur !1D, gelegen aan de Bassingracht. Tevens te koop een groote en kleine Mallejan, een Zaagmachine met Cirkelzaag, Lintzaag en Boormachine, eiken en teak houten Drempels en Cederhout, benevens twee Directie-Keeten. Te bevragen bg L. KLEIN, Binnenh. 65. Te Huur wegens vertrek naar Indië, het Bovenhuis no. 48, aan de HOOFDGRACHT te NIEUWEDIEP, bewoond door den WelEd.Gestr. Heer VAN BRUGGEN. Adres: HOOFDGRACHT 50. Te koop een mooi ijzeren örafhek. (Voor oen graf.) Te bezichtigen bij T. PELS, Jan in 't Veitstraat No. 5. een mooie WAGEN met 2 Dowers en een SCBOHMELWIEG. AdresBureau van dit Blad. Te koop voor billijken prijs, een HANDCAMERA, 9 X 12 en 1 idem 6x9. *oo goed als nieuw. Adres: MAGAZIJN »DE MAGNEET". Te koop aangeboden op een der beste gedeelten van de gemeente EEN PERCEEL, breed 7.25 M. en diep 25 M. Thans café met vergunning. Zeergeschikt voor alle mogelgke zaken. Br. onder lett. A.A., bureau v/d. blad. Uit de hand te koop: de Boerdery „Kanaan", ruim 27 Hectaren, met nieuwe huizen, aan den Boermansweg te Anna-Paulowna- polder, bewoond door C. HEDDES, en te bevragen bg den bewoner. TE HUUR EEN NET BURGERWOONHUIS. IN DE GO VERSDWARSSTRAAT. HUUR f 1,80 PER WEEK. Adrbs: H. van Pelt, Vosstraat no. 12. TE HUUR GEVRAAGD; een PAKHUJS met KELDER Fr. br. met opgave van hnurprgs onder letter S aan het Bureau van dit Blad. Wegens plaatstgebrek I sterk HEEREN- en I MEISJES RIJWIEL te koop voor spotprijs. Te bevragen HOOGSTRAAT No. 20 ff Twee nette WONINGEN te huur, rabg de Kluft. Adres: CORNELIS DITOSTRAAT 11. TE KOOP een goed onderhonden RIJWIEL, voor den spotprijs van f 18. Adres: JANZENSTRAAT No. 26. TE KOOP: Aangeboden 3313 INT A A T-g lang 32 voet met zeilen treil, W.R. 205; Ei 13IV BOOT, met 150 beste Palingfuiken. Alles in ra goeden staat zijnde. Te bevragen Wed J. WIGBOUT ZOON, Westerklief, Wieringen. f2800. Adres: KANAALWEG No. 56. Uit de hand te koop wegens vertrek naar elders aan Woon huis an arf, te Bamen groot 1 are 28 centiaren, in de Spoorstraat, geschikt ter verbouwing voor alle affaires, 50 h 60 pCt. kan op de koopsom gevestigd big ven. Brieven fr. lett. H. Burean v. d. Blad. Te koop gevraagd een gebruikte HANDKAR op Veeren. Adres: KEIZERSTRAAT 64. en Deze beide, voor ieder zoo belangrijke vragen, worden beantwoord nit de praktgk, in een werkje zooeven verschenen. De Electrogalvanische Inrichting Spoorstraat 65, Helder, geeft het uit. Merkwaardige, hoogst merkwaardige gevallen van genezing, allen nit den Helder, worden op deze 35 bladzjjden meegedeeld. De electriciteit zóó toegepast verricht inderdaad wonderen van geneziog. Men leze dit werkje dat a 25 cents verkrijgbaar is bg den Boekhandel en Spoorstraat 65, Helder. Tal van zieken vinden voortdurend hunne gezondheid terug. C. A. STAALMAN. Ontvangen: MEIWIJN. LIMONADES. CITROEN. FRAMBOZEN. SINAASAPPEL. ANNANAS. Het eeniiftt adres. Bij BEELTJE KRAAM, zgn beden- avond heerljjke gerookte bengel PIETER MANNEN en POONEN verkrggbaar. Bestellingen worden aan huis bezorgd. Gelieve er s.v.p. op te letten dat er voor mjj niet aan de huizen wordt gevent. TAN TERSCHELLING. Deze prima BOTER wordt geleverd volgens marktprijs a contant in vaatjes van 10 en 20 Kilo. Bestellingen worden aangenomen bg Bcbipper J. LUIDINGA, Agent. Gld. GRENADINE per '/i A- 0.60 0.30 FRAMB. LIMONADE0.40 CITROEN0.45 CITROEN KWAST 0 25 VRUCHTEN LIKEUR. 0.35 COGNACper1.00 ADVOCAAT1.00 PORT1.00 MU8CAATWIJN 065 BORDEAU WIJN vanaf 0.55 van de goedkoope Meubelen, Kasten, Tafels. Stoelen. Veeren- en Kapokkenbedden, Wollen-, Gewatteerde- en Moltonnen Dekens, Karpetten in alie dessins, Vloer- en Looperzeil, Tapistery in diverse soorten. Mannfacturen en gemaakte Goederen. Het is alles te veel om te noemen. Wordt alles bensden inkoopsprijs uit verkocht. A. BREET, Nieuwstraat. Nieuwitraat 60. Opruiming van aan partijtje Kerk- en Devotieboeken, Beelden, Kruisen, Engelen, Godslampjes, •nz. enz. met 20 tot 30 korting. NIKUWSTHAAT 60. G. J. A. BOSCH. Schoone witte handen zgn een hooiend sieraad der Vrouw, schoone witte handen zgn ook een machtige aanbe- velensbrief Om deze innemende eigen schappen van vrouwelijke schoonheid te verkrijgen is het zich dagelijks was- scben met Doering'e Zeep met den Uil zeer aau te bevelen. Het zachte, vetrgke schuim van deze Zeep werkt zeer gunstig op de bovenste lagen der huid en geeft deze die fluweelachtige zachtheid en het liefeljjke koloriet, zonder welke een schoone hand toch nog niet schoon is. Prijs per stuk 25 cent. Sigarenfabriek .evert tegen den scherpst concnrreerend- sten prijs, prima, prima merken SIGAREN. Moor tokohouder* •enigst adres Monsters gratis disponibel. A. F. THEEWIS. Na vela proefnemingen mocht het mg gelukken, dit uitnemende Hoofd water te bereiden. Het heeft boven de beste Jtcbt waters dit voor, dat het reukloos is en de huid noch de haren droog maakt of verbrandt. Oe kunt het du* zonder tegenzin of gevaar voor de hoofden nwer kinderen ge bruiken. doodt het levend Hoofdonrein en is baaliat het e enigste middel of voorbehoedmiddel, dat on schadelijk is voor uitwendig gebruik. Het mag daarom in geen enkel huishouden ontbreken. Prijs per flacon met gebrniksaanwijzing (0.35; groote flacon (0.60. Fabrikant: S. C. OE WAV Koningstraat, Helder. '■"PBO1 - 1 Reeds aan D82 gezinnen levert DE VOLHARDING" brood, dat door do dagploeg dus niet de* naolita bereid wordt. Weliswaar worden nog ruim 1200 gezinnen voorzien van brood grootondeels vervaardigd door de nacht ploeg BedeeltellllK echter ook, 't volgt hieruit, wordt liet brood benoodigd voor deze 1200 gezinnen door de dagploeg gebakken, maar ieder begrijpt wel, dat zooveel mogelijk AFSCHAFFING van den GEVLOEKTEN NACHTARBEID DER BAKKERSGEZELLEN in .DE VOLHARDING" niet alléén van de directie dezer fabriek afhangt, maar ook zeer veel van de bereidwilligheid van het publiek zelve. Daarom geachte cliënteele der .VOL HARDING" en overige plaat.genooten begeert u uw brood even zoo graag VBR8CH te ontvangen in de middaguren als 's morgens weest dan zoo goed dit aan de directie of aan de broodbezorgers mede te deelen. Hoe meer cliënteele zich opgeeft om het versch brood, eDaltltori overdag, te ontvangen 'a middags des te grooter wordt het aantal gezellen, dat van nachtarbeid kan vrijgesteld worden. Aanbeveleno, DE DIRECTIE DER „VOLHARDING". per flesch 30 ct. van Dr. DE VRIJ, tegen bleekzucht, malaria en algemeene lichaamszwakte, per flacon in roode doos met gebruiksaanwijzing65 ct. Verkrijgbaar in de f y Het beste, goedkoopste en soliedste adres voor Heeren-Stroohoeden van f 1.- voor 43 ct. Mans-Sportpetten van af 15 cent. Zie de prljsnoteerlng - Ver beneden alle concurrentie. Merkgraeht 20. beveelt zich aan tot het Fotografeeren van Femillie- en Gezelschapsgroe- pen, Gebouwen, Interieurs, Grafmonumenten, enz. Foto'8 van Marineschepen Fraaie Zee-en Stadsgezichten. Reproduceeren en vergrooten van oude Portretten in platina en onveranderlgken kool druk. k=J) ÈS fc=U) M Kruideniers en Grutterswaren is en blijft „De Zwaluw" Breewaterstraat 60. BESLIST BENEDEN ELKE CONCURRENTIE. Aanbbvklbnd, Eenlg speolalltelt In fijne Boter en Kaas. BREI WATERSTRAAT 8. Fijnste GRA8BOTER OS en 00 oent per pond. Ontvangen vsrtch gekarnde TAFELBOTER 50 cent. Ovsrtrsft in kwaliteit alle andara namaak. Alle soorten KAZEN tot In da fijnste soorten. ZONDACft GESLOTEN. 4 f 1.26 per liter, f 0.70 per halve liter, K inadroppels van Dr. DE VRIJ, in flacons 6 60 Cents. Scott's Emulsion, 4 60 Cent per flacon (zonder flacon). Verkrijgbaar i contant, in da Apotheek van Wed. VEISTKH, Binnenhaven. Cl. IIE VK.\, Spoorstraat. n A. C. BOEM, Kanaalweg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 3