SPAARZAAM J. ft. Prachtige Orgels en Piano's Denkt er om ëtaiverizeep ëtniverszei'ppoeder, Gebruik: Florijn's Eiwitstaai I Florijn's Salmiak-Pastilles J. BAAS Azn., Hoofdgracht. CRQNË's PRIMA KWALITEIT AMBROSINE-BESCHUIT. f ffl. H. RUIJGH, MOKKA-KOFFIE MklKIMIW KINDERMEEL* Bloemisterij „ROZENLUST". Cf'. MP&IM, VeMstraal OO. Attentie Geen vliegen meer Een kleine partij reclame CM, i RUBRIEK VOOR KINDEREN a—i Iedere zuinige huisvrouw met MAOOI" AROMA om t© 3s.ruld.en want wsiniga druppels van dit alom gerenommeerde en bekroonde Produkt voor het opdienen bjjgevoegd zgn vol doende om aan groenten, vleezen, sauzen, soepen, zwakken bouillon enz. dadelgk een verrassend krachtigen en aangenamen smaak te geven Te verkrijgen bij kruideniers en comestibleshandelaars. In flacons van 0.30 tot 5,25, MACCI's onderscheidingen 4 groote Prijzen, 28 Couden Medaille»*, 6 Eere-DIploma's, 5 Eere-PrIJzen, zesmaal bulten mededinging o.a. 1899 en 1900 Wereldtentoonstelling Parijs. Exploitatie-Maatschappij „R E SID E N TI E"> Opgerioht by onderhundscho Acte van 16 Juni 1904, volgons art. 28 van het Wetboek van Koophandel. Directie i W. J. DE HOLLANDER Co. 'e-Grawenhefle, Grooto Resldentle-GeldloterU waarin zeker getrokken moeten worden 25413 prijzen - tot een bedrag van f 52.875. PLAN VAN UITLOTING: EEN HOOFDPRIJSvan IOOO.- van f 10. 7.50 Twee pryzen Vyf Vijf Vijftig Honderd van f 500. - 200.— - 100.- - 50.— - 25.- Vijfhonderd pryzon Twaulf honderd vijftig Duizend - 5. Vijfentwintighonderd - 2. TWINTIG DUIZEND - 1.— De trekking heeft iu het openhaar plauts ten overstaan van een bevoegd Ambtenaar te 'B-Graronhage, zonder uitstel 15 OCTOBER a. s. De uitbetaling en verzending van pryzen geschiedt direct na de trekking. Trekkingslijsten gratis bij al onze AgBnten, direct na da trekki g verkrijgbaar. 7 a~t De gelden worden geplaatst by een Haagsche Bankinstelling, Controle: waarvan hot Bureel voor Boekhouding en Adm.-Contrólo Papestraat 5a, Den Haag, maandelyks rapport verstrekt. FrUs per Lot TIEN CEST*. Loten verkrygbaar by de Agenten en by don Hoofdagent A. G. A. VERSTEGEN Weststraat 88 Heldor, waar tovenB togen ruime provisie Agenten gevraagd worden. Men lette vooral op den naam der Firma. Ook verkrijg baar gesteld bij A. KORFF Kanaalweg Wed.NONNEKES Weezenstr., Jb. KALEVELDy Wieringen JOH. TAKES, Wieringen P. BOON Mt.y Texel D. C. KAANIJmutden. worden onder Jarenlange garantie, desverkiezend ook op termijnbetaling tot lage prijzen geleverd. Catalogi en Prijscouranten worden op verzoek toegezonden. Inruilen. - Hep»roeren. - Ntenimcn Speciaal adres voor Snaren en Violen in diverse soorten. I. H. T1ELBOOY, ffestsiraat 88 dat de PREMIEVERDEELING onder de verbruikers van en als gewoon 1 Januari a 8. plaats vindt. De Strookjes moeten uiter lijk 1 December a. 8. in ons bezit zijn. Twee duizend prijzen van één tot honderd guld«n komen ter verdeeling. Naamlooze Vennootschap VEREENIGDE ZEEPFABRIEKEN Rotterdam. algemeens zwakte. Origineele halve Literflesch f 0.80, Origineele heele Literflesch f 150. !als koortswerend, opwekkend, versterkend middel. Origineele halve Literflesch f 1.00, Origineele heele Literflesch f 1.90. tegen hoest en ver koudheid. Origineele O Flacons f 0.15. Te Helder verkrygbaar bij: WOONHUIZEN UIT DE HAND TE KOOP. AdresK. ZEEMAN, Kanaalweg 142. IST Salon voor Scheren BnHaarsnijdBD. WILHELMINASTRAAT 4. BAT Het beste adres voor: Saksische Kanarievogels. Gevestigd het depot der KONINKLIJKE Sto om ververij] CHEmiSCHEWASSCHESUl ANBROëlIE. f Niemand verzuime eens een proef te nemen van Vraagt er I'w leverancier naar. *4 ÏO cent. KlUters rabat. iïf Bij S. CRONE, Wagenstraat, p- Patissier. Spoorstraat 33. Gonfiseur. Vraagt LANCIEKIik Ontbijtkoek 15 ct., Sucadeen Gemberkoek 20 en ÏO et. Boterkoekjes ÏO en 12 ct. per ons. Banket 12 en 14 et. per ons. Boterj oden koeken en Amsterdamsche Borstjes G a ÏO ct. Gevulde Boeken 4 ct. Bels C. LANGERIJS C*. Te Helder bjj DROGIST, BREEWATERSTRAAT 14. Gebruikt steeds in pakjes h V. kilo f 0.55. Va f 0.27'/,. STEEDS VERSCH GEBRAND, in het onde YictnaMnis DIJKSTRAAT 22. VIM1P KlNnFCFN FN 7IIVJlMFn KOST 20 CENT PER PA«,u. 11 CE.IST PER ViPAK.. BIJ Ieder winkelier verkrijgbaar. GROSSIER-VERKOOPER M. A. GRUNWALD ZOON, MOLENAAR's MEEL wordt alleen verpakt verkocht. AFSLA». AFSLA» In de Rund- en Varkensslachterij van P. LENGERS, Smidstraat 31, Helder, is steeds verkrijgbaar RUNDVLEESCH: Soepvleesch en Hutspot 25 Ct. Lappen en Gehakt 27'/» Ct. Rollade, Boeuf, Rosbief Klompstuk 32'/, ct. Biefstuk en Haas 40 Ct. VARKENSVLEESCH Magere Lappen en Carbonnade 32'/< Ct. Reuzel 35 ct. Vette Lappen en Spek 25 ct. Metworst 25 Ct. Breede Leverworst 20 Ct. Leverworst 15 Ct. Alles per 5 ons. Speciaal Adres voor Hloeniwerken, hel plaalnen van trer,leringen en het aan leggen en onderhouden van tuinen. Aanbe velend Bestetlineon wrvdnn ook aargenomen 8POOP8TRAAT 28. De Directie der Maatschappij »HOL- LANDIA«, D. dk Graafp Zonen te Utrecht, belasten zich met het innen van achterstallige schulden langs minnelijken en gerechtelyken weg. ABONNEMENT f 7.50 pep jaar. De proceskosten komen voor rekening van de Maatschappij, ook zelfs bjj ongunstigen afloop. Het Abonnement behoeft niet voor- Uit betaald te worden. door het gebruik van de EIFELTOREN- VLIEGEN VANGERS. Frti» IQ cent. ENGROS. - EN DETAIL. Verkrijgbaar bijJ. BAARENS, Spoor straat 68 en QUANT - SWENNEN, Spoorgr. zoo gunstig bekend voor Costuums a f 12.00, naar het lichaam aangemeten, is nog voorhanden hij firma Lenghaüs, VOSSTRAAT 3, n/b. de KEIZERSTRAAT. HAAST U daar dit aanbod maar tjjde- ljjk gedaan wordt. YAN DEN BERG's Universeel Yoervoor Leeuweriken, Lijsters, Kneuen, enz. per pak (1 pond) 20 cent. Alleen verkrijgbaar MOLENSTRAAT 55 Agentuur bij Mej. J. MULDER, Magazijn „De Witte ROOS", Zuidstraat 71, den Helder. voor alle lezers van >'t Vliegend Blaadje". I ,nzendin0 van Raadsels, Anecdoten enz. vóór Donderdagavond 5 uur. Correspondentie. Anna on Ali Dros to Helder. Ja, je vriendinnetje mag ook mee doen aan het oplossen der raadsels. Wil jo my eens vertellen hoo jo aan dat verhaaltje van den buikspreker komt Heb je het uit een boek overgeschreven Hendrina Langevold to Texel. Hot was oen aardige gedachte van je Pa om de kinderrubriek uit to knippen en aan je op to tonden. Je scliynt je best to arau- •ceron en ik kun mo wel voorstellen, dat er au van sohryvon niet veel komt. Zal je my later eens vertollen waar je ulzoo naar toe bent geweest Hartelyk dank voor de mooie prentbriefkaart van hot Rembraudtsplein. Gorardina E. D. Snaphaan (e Helder. HdtSl aardig van jo my hot oen en ander van jo vorblyf in do residentie to vertellen ik kan wel merken dat jo jo goed geamuseerd hebt en ik ben bet volmaakt met je eens, dat 's-Gravcnhage een gonietelyke stad is om in te wonon. Ik ga er byna iederen Zondag per fiets beer. en bet verveelt my niets, wanneer ik er eenmaal ben doch do weg er been is nog vlak en daardoor ontzettend warm. AI aria, Ada en Nioo Winter te Helder. Ik dank U recht hartelyk voor do mooie prentbriefkaart, on ik zal bel heel aardig vindon, wanneer ge allo drie geregeld i doet aan het oplossen der raadsels. Go moogt my ook nieuwe raadsels on anecdoten voor de rubriek toezenden, die ik gaarne zal plaatsen wanneer zo althans geschikt zyn. Jacoba Pronk to Heldor. Zoo zeg jy maar ronduit dat het to warm is, om te schryven 1 Als ik dat nu ook eens voud Dat zouden myn vriendjes en vrien dinnetjes toch niet aardig vinden vrees ik en bovendien zoo'n zwaron arbeid is toch schrij ven niet. Denk eens aan do mannen on vrouwen, die nu op het veld werken moeten, zouden die het niet vdél warmer hobben dan wy Die lieden kunnen toch niet zeggen liet is to warm om te maaien dus laten wy liet koren maar staan, liovo kind waar zou het dau beon moeten DominicuB on Johannes Wol bergen te Helder. Hartelijk dank voor de mooie kaartik hoop dat jullie jo te Arasterdam goed zult amuseeren en vind het boel aardig dat je my later eens wilt sohryvon wat je alzoo gezien hebt. Cor Gooyerte Helder. Wanneer go nieuwe raadsels enz. wilt in zenden moet go uwe briefjes met inkt sohryvon. J. en P. M a n n i. Zoo meisjes I gaan jullie ook al uit logoeron Op die manier laat je jo oude vriendin leelyk in do steek. Ik zal maar hopen dat je de schade later wel zult iuhalon, vdél pleizier. J. M. Kristol. Ik vind dat je groot gelyk hebt om een beetje zuinig op jo mooie postpapier to zyn. Dank voor de toegezonden raadsels. MARIE VAN AMSTEL. Oplossingen der Raadsels. I. Elboog. II. Amersfoort. III. Voor don Dom te Utrecht. IV. Hooihergen. V. WaardZwaard. VI. Maagdonburg. Goede oplossingen kwamen in van L Moree J. Kristel en J. Verburgt J, Bels J. en K. Sl.irt J. en P. Msnnl M. Leijdeokers M. en C. fiooyer D. cn J. Welbergen J Schenkels S. Held K. en J. Wesiel J l'ronk I. en L. Dee J. en E. Koopman C. en II. Meycr M. en A. Winter A. eu A. Dros O, Snaphaan J. en O. Siiyewcl. Allen le Helder. 11. Langeveld, (e Amsterdam- Do prys viel by loting ten deel aan: K. en J. WESSEL, te Helder. Raadsels. (Ingez. door W. Jongelie.) I. Myn eerste is de naam van een herkauwend dier. Mijn tweede wordt gaarne door kinderon gegoten. Myn geheel is de naam van een vogel. II. Ik ben een toeder kruid, In 't voorjaar kom ik niet, 'k Word vaak twee zomers oud, Myn bloem is geel als goud, Myn naam is als myn aard, En ongemeen vermaard. Veel menscben arm en ryk. Zyn my daarin gelyk Moor zeg ik niet, nu moogt gy raun, Maar roer my toch vooral niet aan. Ik heb 't is waarlyk al to oprecht, U myn naam geheol voluit gezogd. (Iugez. door A. Schenkels). III. Zoek uit onderstnaudon zin den naam eenor bloem ICton paarden bloemkool? Zoek uit onderstaanden zin den naam eenor vrucht: De bakker sluat zyn hond, omdat hy go- snoept heeft. (Ingez. door J. Kristel,) IV. Ik ken een paard. Het heeft geen staart, En zonder boenen, Vliegt het honen. 't Is rond en plat, Raadt eens welk wonderlyk paard is dat (Ingez. door L. J. Moree.) V. Vorm uit onderstaande letters een plaatB in Duilschland. N. K. G. O. S. G. E. R. E. B. N. N. I. Gezelschapsspelletje. Kettingbreken. De spelers verdoelen zich in twee nagenoeg even sterke groepen, die beiden een keten vormen door elkander met de handen vast to grypen. De voorman van elk der groepen tracht door een loopje den ketting van do andere groep door te breken. Gelukt hem dit, dan is de jongen aan do rechterzijde van de plaats waar hij den ketting doorbreekt, zyn gevangene. Gelukt het hem niet die twee jongens te scheiden, dan wordt hy tot hun gevangene verklaard. De tweede groep zendt eveneens een van de baren op den anderen ketting afen dit heeft net zoo lang plaats, tot een der kettingen alle schakels heeft verloren. Men mag bij het doorbreken syne handen en roeten niet gebruiken. Anecdoten. (Ingez. door W. Jongelie.) Boor (by een kunstkooper)Een aardig schildery. Wat staat die koe er mooi op. Hoeveel kost dat. KunstkooperVyfbonderd gulden. Boer: Ben je razend man, daar koop jc twee echte koeien voor. Scherp gehoor. DokterMynheer A boort gy dit horloge tikken Mynheer AZeker Dokter. Dokter (terwyl hy het verder af houdt) Nu nog Mynheer AJa Dokter. DokterDan hebt gy een scherp gehoor het horloge staat sinds twee dagen stil. (Ingez. door J. Kristel.) In de school. Meester. Wie weet wie Karei de stoute was. Frits. tik meeester». Moester. #Zoo, wie was het dan?» Frits. «Myn broer Karei, die is altyd stout zegt Ma.« Tandarts. tU behoeft uw mond verder niet open to doen, 't is zdó voldoende." Boer. ,Ik dacht dat u er met do tang in moest Tandarts. ,Met de tang wel, maar ik blyf er buiten." (Ingez. door L. Moree.) Zelfbedrog. «Wat die paarden toch voor verstandige dieren zyn Myn knol wierp mij onlangs af- en toen ik het op don weg geplaatste bordje las wat stond er op: Ryden verboden!» Zuinig. Bedelares: tHebt u misschien ook een ouden bood voor my Huisvrouw: .Die leg ik weg, tot dat hy weer in de mode is.' Verhaaltje. Genezen. In een nauw, klein straatje, stonden wel zes eendere, kleine huisjes, en in elk huisje woonden vele kinderen met bun ouders. Een van hen was een ongelukkig jongentje hy zat boog in do schouders en had een krommen rug. Thuis hielden zo veel van hem, want hy was good en vriendelyk, en nooit hoorde hy daar een leelyk woord om zyn mismaaktheid. Toch was hy niet gelukkig, en menigen avond huilde hy in bed bittere tranen. Als do kameraadjes uit de straat recht vroolyk en opgewonden waren, noemden ze bem meestal >bnltf en tkromme», of gaven hem nog leolykor bynamen. Hadden ze geweten, hoo 't hem zeer deed, ja ik geloof zeker, ze hadden 't niet weer gedaan, maar hjj klaagde nooit en zy ver moedden het niet. Een der huisjes werd op zekeren dag door zyn bewoners vorluten en de buurtjes keken met nieuwsgierigheid naar de nieuwe speel kameraden uit. Lang behoefden ze niet in spanning te bly venden volgenden morgen reeds zagen zy een wagen met huisraad voorryden, on toen se uit de school kwamen, was er een aardig klein meisje, dat zich aansloot, om mede te spelen. Den tweeden dag reeds was het hun juist, alsof ze altyd mede gespeeld had, en niemand dacht meer aan de vertrokken buurtjes Toen gebeurde er echter iets, dat onzou armen jongen heel gelukkig maakte. Het troepje was weer to zamen gekomen on spoedig was besloten, wat te spelen. Krygertje zou het ditmaal zyn. «Wie zal 'm wezen?» was de eerste vraag, en toevallig riepen twee stemmen tegelyk Hein de bult". .Hein do bult». Nooit had de arme Hein het zoo akelig gevoeld als juist dien dag. Hy schaamde zich voor 't nieuwe buurtje, on bad moeite zyn tranen to bedwingen. En zy, by liet hooren van dien scheldnaam, keek oawillekeurig naar het mismaakte jon gentje, en raadde zyu verdriet. Een groot medelyden voelde zy opeens, en Hein aan de hand meetrekkende, riep ze «Ik speel niet meer met jullie. Ik vind jullie akelig, allemaal. Zo nam hem mede naar het huisje, waar zo woonde, en Hein was den koning t« ryk, toen zij hora vroeg samen oen van haar prentenboeken to bekykon. Op het stoepjo voor haar woning zaten ze, en dachten heel niet meer aan het opgegeven spel. Den volgendon dag na schooltyd speelden ze ook niet meer, een tweede boek werd t« voorschyn gebaald, cn zo h&ddon weer veel schik. En de overigen Eindelijk werd do verzoeking een van hen te machtig. Laten we toch vragen of ze weer mee doen", riep ze tot de anderen, «het gaat zoo saai on vervelend», en meteen was zo hot tweetal al genaderd, en vroeg het hun. Nu, Hein was nooit lang boos en evenals zyn vriendinnetje, dadelyk bereid. Maar de beide jongens, die den vorigen dag «Hein do bult' geroepen hadden, spraken samen wat af, en toen zo by het groepje kwamen, zeiden zo •Hein, we willen je nooit weer schelden. Toen ging liet spelletje zyn gewonen gang, en zo hadden allen vool pleizier. Nooit weer hoorde Hein van do buurtkinderen schold- namen om zyn mismaaktheid.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 4