KLEINE COURANT t Vliegend Blaadje iroor Helder, Texel, Wierlngen en Anne Paulowna Waarschuwing. Xi DE ZIGEUNER. No. 3286. Zaterdag 13 Augustus 1904 32ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat. Telef. 59. Bureau: Koningstr. 29. Interc.-Teief. 50. Projectielen, alsmede be- standdeelen en stukken daarvan, afkomstig van de Schietoefeningen dei' Artillerie, welke gevonden worden op de Zandplaat «»nru*t of op de Texelsche kust of die uit zee worden opgevischt,,zijn'sRijks eigendom. Hij die zich deze voorwerpen toeeigent is der halve strat baar volgensde wet. Het oprapen en vervoeren van geladen, niet gesprongen projectielen is levensgevaarlijk, ook voor de omgeving van hem die zulks verricht. De Commandeer end'- officier van het ie Regiment Veeting-Artillerie A. W. KATTENÖIJSCH. Indische Penkrassen Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden. 72. We zjjn hier op Solo afgestapt in het over geheel Indië zoo gunstig bekende Hotel Slier, vooral ook beroemd om z'n uitstekende tafel en echt vaderlandsche properheid. De Directeur, een gepensionneerd luitenant, heeft z'n In- landach personeel op militaire wijze afgericht en van daar, dat deze .roemah makan* wat zindcljjkheid betreft, een unicum mag genoemd worden. Als ik u nog mededeel, dat het Hotel Slier zeer gunstig gelegen is in het centrum der plaats, vlak over bet fraaie fort park, aan den groot en Postweg van Dacndols en in de onmiddelljjko nabijheid van Kraton, Residentiehuis en Soos, dan geloof ik wel, dat 't met 'n gerust geweien aan toeristen op Java kan worden aanbevolen. We noemden Solo, (eigenlek: Soerakarta Adiningrat), bjj den aanhef der vorige Pen- kras eeb typisch Indische plaats, doch we hadden wel mogen zeggen, de meeest typische. Hier toch is het echt nationale van den Javaan nog bewaard gebloven, hier kan men het Javaansche volksleven in zjjn zniversten en meest oorspronkeljjken vorm bestudeeren. We zjjri in het hartje van oud-Mataram en het krioelt hier van hooge Javaansche per sonages, terwjjl duizenden min of meer met het Hof in relatie staan. Het is werkeljjk zeer interessant de chic gekleede jeugdige edellieden vol gratie, trotsch en zelfbewust voorbij te zien fianeeren, steeds met hun onmisbare poenakawan's (volgelingen en den pajoeng achter zich aan. Ik zeg «chic gekleed', maar bedool daarmede volstrekt niet dat fatterige van sommige Inlandscho jongelui in de Gouvcrnementslanden en op de Buitenbezittingen, jongelui, die er op uit zjjn om zooveel mogeljjk de Europecsche modegekken te kopieeren o.a. door het dragen van afzichtelijk hooge boorden, bonte dassen en yrut de Europeesche wansmaak nog meer in Indië importeert. Neen op Solo zien wo de zoo flatteerende bevallige Javaansche klceding van voorhron nog, hier is de udeljjke Javaan in zijn uiterljjk Javaan gebleven en ik mag er hem te liever om I Solo heeft 100.000 inwoners, waarvan een kleine 800 Europeanen (meest Indo's nog, met 90 pet. Javaansch bloed in hun aderen De stad heeft een omvang van 4 uur gaans en bestaat grootendeels uit eene verzameling van vorstelijke verblijfplaatsen en inlandschc kampongs. Van Europeanen en Chineezen merkt men hier niet veel, gelukkig, want dan zoii het etl'ect wellicht verminderon. De hoogst eigenaardige, door meer dan 10000 menschen bewoonde Kraton, het ver- tiüf van den Soesoehoenan, de dalem van Prins Mangkoo Negara, over wion we 't later zullen hebben, en do lusthoven der grooten van het Solosche Hof, schenken de stad een geheel bijzonder karakter. Onafzienbare boulevardbrccde lanen van tAMarindehboomon door verschillende dwars wegen verbonden, geven do plaats een grootschen aanblik. Vooral «1c Hesidentielaan langs het Hotel, met hare elcctrische booglampen, maakt 's avonds een heerlijk schooncn indruk. Ook de Kraton en de dalem van den onai hauko- ljjken Prins Mangkoc Negara, worden dan op de meest morderne wjjze verlicht, wat vooral iu het Oostersch verblijf van Zjjne Hoogheid, een zeer verrassend effect oplevert. Men is van plan langzamerhand geheel Solo door gloeilampjes te bestralen en de resultaten in 't centrum verkregen, zjjn dan ook wel geschikt om 't publiek ook onder de niet-Europeunen, er gunstig voor te Btemmon. Do straatverlichting moet geheel uit parti culiere fondsen worden bekostigd en vooral Zyne Hoogheid tast daarbjj diep in z'n beurs 1 L'e kleine man is hier stemmig in 't donker blauw gekleed, iets wat dadclyk opvalt, wun- neer men van do Soendane-ezon komt, die juist in bonte kleuren hun fort zoeken. Op merkelijk is hot, dat do Javaan z'n vrouw vrjjwel als lastdier gebruikt, 't Zware werk is hier voor de dochteren Eva's, terwjjl de heer der schopping het zich zoo gemakkclyk mogelijk maukt. Gevolg, dat do dames vroeg oud en lceljjk worden, terwijl ook ondor de maagdolynen van de volksklasse maar zeer weinig schoone typen voorkomen, 't Is hier net andersom als in Weat-Java. Daar de mannen mecstul lceljjk en ineengedrongen, do vrouwen echter beeldschoon, hier do juffers verre van mooi, en do jongelingon met fraai besneden gelaat, prachtexemplaren, die aan het klassieke Hindoeras herinneren. De meisjes in den Kraton zyn wel inooi, doch komen bjjna nooit op straat De schitterende ruitergroepen, die men al wandelende tegenkomt, de sierlijke équipage's van het Hof, de kleurige songsong's (pajoong's ot zonneschermen), de kranig gebouwde cavale risten van Zjjno Hoogheid, die aan Tartaarsche krygers doen denken met hun zwarte koelok's, (een eigenaardig afgeknot kegelvormig hoofd deksel, dat ik voor 't eerst hier op Solo zag,) voeren ons als in gedachten terug naar den blocitjjd van Java, een eeuw of vier geleden, naar den bloeityd onder de machtige Hindoe- vorsten 1 We werdon zeer hartelijk en gastvry ont vangen, zoowel door Zyne Hoogheid den Soesoehoenan als door verschillendo Prinsen en Rjjksgrooten. Pangeran Haryo Mataram had mijn komst aangekondigd en zeker had ik niet gedacht hier zooveel sympathie te zullen ondervinden. De jongere broeder van genoemden Prins Radhen Mas Pundji Haryo Pinilih, bewees my zelfs de groote eer om zyn eerstgebore nen zoon, die juist dezer dagen op aarde arri veerde naar my to noemen Radhen M&9 Ismaël Clockener Brousson, zoodat ik, als laatst over geblevene van myn geslacht, voorloopig nog niet aan uitsterven van myn naam behoef te denken. Beslist toch is, dat ook later de oudste zoon van myn petokind don naam Clockener Brousson zal voeren. Ik deel u een en under alleen mede, om u or op te wijzen, dat ik waarlyk hier niet to klugcu heb over gebrek aan vriendschap en dat komt dus natuurlijk mijn Penkrassen ten goede, want men laat mij hior meer zien dan ooit een geboren Solonees, ik bedoel van Europeeschen bloede, mocht aanschouwen 1 Solo. Lt. Clockener Brousson, b.d. Gemeenteraad van Helder. Zi ting van Dinsdag 9 Augustus 1904. Voorzitter de lieer Van Stejjn, Burgemeester. Tegenwoordig 17 leden afwezig do heeron Van Neck, Van Twisk, Bok en Meijer. Nadat do vergudering is geopend, worden de notulen der vorige zittiog gelezen en on veranderd goedgekeurd. Vervolgens geschiedt raededeeliug van de volgende Ingekomen stukken 1. Een adres van de afd. Helder van den Ned. R.-Kath. Volksbond, verzoekende ten behoovo van baron cuaus in het rechtlijnig- en vakteekenen een subsidie van f 150. Men besluit dit adres bjj do bc- grooting te behandelen. 2. Een adres van de muziek- vereeniging .Winnubst», ondcrafd. van den Ned. R.-Kath. Volksbond, kennis- gevende, dat zjj voornemens is op 31 Aug. e.k., den verjaardag van H.M. do Koningin, twee volksconcerten te geven en verzoekende de dan te maken kosten van f 65 uit do ge meentekas to vergoeden. De voorzitter doet het voorstel hot verzoek in te willig'-n en met 10 togen 7 stemmen wordt aldus besloten. Voor stemden de hoeren Hoogenbosch, Staalman, Van Breda, Hartsinck, Van Ede, Sevenhnysen, Grnnwald, Dito, Terra en Krynen tegen de hoeren Over do Linden, Kramor, Do Ven, Breet, Van Win gerden, Jaring en Zander. Huldeblijk Instituut. Alsnu koint tor tafel een crediet-aanvrage vau B. W. Naar aanleiding van het feit, dat 14 Sept. a. s. het 50-jarig bestaan van het Kon. Instituut voor de Marine alhier herdacht wordt, wijzen B. St W. op de groote beteokenis dat deze inrichting alhier gevestigd is en meunen dat vanwege de gemeente een gepast bljjk van belangstelling in dit jubileum dient gegeven U> worden. Zjj zijn van oordeel dat dit hot beste kan geschieden door het plaatsen van een ccrepoort, waarvan een plan ontworpen is en welks uitvooring een bedrag zal vorderen van f 2500. Mitsdien stellen B. W. voor hun voor dit doel een crodiet van f 251 '0 te verleonen. Do heer Van Wingerden heelt in een ge heime zitting zyn stem voor het voorstel ge geven, maar bjj nader inzien trekt hij deze in. Hjj ucht de som van f 2500 te hoog, daar men steeds inct angstvalligheid menschen voor oen gulden en een daalder in den hoof- deljjkon omslag moet aanslaan, hetgeen met de gevraagde uitgaaf nictovoreon is to brengen. Do heer Hartsinck vraagt of het in dc bedoeling ligt het werk te doen uitvoeren door plaatsgenooten en of hot aanbesteed wordt. Do Voorzitter geeft op dc eerste vraag een bcvestigoud op de tweede een ont kennend antwoord. De heer Van Breda zal zjjn stem niet onthouden aan een huldebljjk voor de marine. Lievor zag hij evenwel een bljjvond iets tot stand gebracht, b. v. een gedenknaald met fontein. Wel zouden de kosten dan ocnigszins hoogor zjjn, maar men moet bedenken, dat onze plaats geheel afhankelijk is van leger en vloot en niet rijk is aan monumenten. Do heeren Dito en Terra ondersteunen het donkbeeld van den heer Vau Breda om iets bljjvends te stichten. Do heer Staalman zegt in waardeering voor do marine voor geen dor leden onder te doen, maar drukt toch zjjn verbazing uit over de aanvrage van f' 2500. Hjj noemt do uit gave en hot desbetreffende voorstel in hooge mate roekeloos en niet in overeenstemming met financiën dor gemeente. Deze uitgave kan door do burgerjj niet geapprecieerd worden, daar men haar tot de uiterste grens laat betalen en hot schoolgeld opvoert. Iljj begrijpt dan ook niet hoe de Raad er toe kan komen zoo iels toe te staan. Een bljjvend iets to stichten, zooals de heer Van Breda wil, zou de gemeente op nog zwaardere offers komen te staan. Iljj is overtuigd, dat tal van offi- cieren, die den toestand onzer gomeente ken nen, zulk een opoffering niet wen3chcn. Spreker doet verder een ernstig protest hooren over do wjjze, waarop dit voorstel in geheime zitting behandeld en or zelfs ovorgestemd is gewordoD. Daardoor zijn do leden zedetijk gebonden. Iljj acht dit in strjjd met do ge meentewet. Nogmaals dringt hjj aan op ver werping met hot oog op de financiën, w jjst er op, dat in dezelfde vergadorirg aanmerking werd gemaakt op een uitgavo van f 6000 voor do waterleiding en begrjjpt niet hoe de leden den treurigen moed hebben voor to stemmen. De heer Jaring is van een tegenovergesteld gevoelen als den heer Staalman. Iljj zal vóór stommen, niet om dat hjj zcdeljjk gebonden is, maar uit overtuiging. Hjj heeft vooraf goed overwogen en is evenals B. W. over tuigd van het groote belang, dat het Kon. Instituut voor onzo gomeente heelt en dat men alle reden tot feestviering heeft. Aan die inrichting en aan de marine heeft deze plaats veel te danken en zjj zjjn een bron van inkomsten geweest. Spreker meent dat het voorgestelde niet boven do krachten der gemeente gaat. Uit een becjjfering door hem gemaakt is gebleken, dat do kosten aan de ingezetenen bedragenvoor hen, dio niet in den hoofd, omslag zjjn aangeslagen niets, voor do aangeslagonen tegen een inkomen van f 500 2'/2 cent per hoofd, voor de aao- geslagenen van f 750 23 cent en voor do aangcslagenen van f 1000 55 cent per hoofd. Geenszins gaan deze kosten de krachten van de belastingbetalende burgers to boven. Men behoeft ook niet te vreezen, dat deze buitengewone uitgaaf van f 2500 nieuwe lasten zal meebrengen, want zjj kan gedekt worden door de buitengewone ontvangst van f 8205, verkregen bjj de overdracht van bet huis van bewaring. Men is verplicht aan de marine oen bljjk van belangstelling to geven, hjj kun evenwel niet het denkbocld van den heer Van Breda, om iets blijvends to stichten, steunen, omdat elke berekening hierbjj ontbreekt. Do heer Dito komt op tegen het gezegde van den hoer Staalman, waar hjj sprak van treurigen moed. Spreker noemt het van hem treurigen moed, waarover een feestgave ge sproken wordt, het schoolgeld aan te halen. Die schoolgeldregeling is door hen samen ontworpen en mag nu geen argument zjjn, om er mee te strijden. De lieer Grunwald protesteert tegen de manier van den heer Staalman, om hetgeen in geheime zitting is behandeld in hot midden to brengen. Er werd daar geen aanmerking ge maakt op de uitgave van f 6000 voor de waterleiding, maar over de wjjze, waarop de gelden verantwoord werden. Do heer Staalman beantwoordt do sprekers, die tegen hem in het krjjt traden. Hjj noemt de berekening van don heer Jaring zeer eigenaardig, noemt de uitgave niet overeen komstig de draagkracht der gemeente, die armlastig is en wier schuldenlast ontzettend vermeerdert en verzekert dat hjj in waar- doering voor de marine, die do levensbron is onzer gemeente, bjj do andere leden niet achterstaat. De heer Jaring r.oemt hel van den lieer Staalman een vreemde manier van waardeering, als hjj niets wil doen om daaraan uiting to geven. Uc lieer Staalman zegt, dat hjj den burgers wil verzoeken de vlaggen uit tc steken en do huizen to versieren. Geeft de gemeente f 2500 uit, dan doet zjj als een parvenu. Daarna tot stemming overgaande, wordt het voorstel van B. \V. met 18 tegen 3 stemmen aangonomen. Tegen stemden de heeren Staal man, Van Wingenten en Hartsinck, terwjjl do heer Hoogenbosch zich van stemming onthield. Hierna niets meer de aan orde z jjnde, wordt de openbare vergadering gesloten en gaat men over in geheime zitting tor bohundoling van ecnige belasting-reclames. Gemeenteraad fan Anna Paulowna, op Dinsdag 9 Augustus. Afwezig de beer G. H. Geerligs. Nu opening der vergadering door den Voorzitter, l-.zing en goedkeuring der notulen, komt aan do orde 1. Benoeming zetters, wegens aftreding van do heeren L. Metselaar en H. Jonker. B. W. stellen de volgende dubboltallen voor a. do heeren L. Metselaar en J. C'. Bluuboer b. de heeren H. Jonker en J. K. Kaan Jz., die door den Raad worden goedgekeurd. 2. Benoeming van een tweedon ambtenaar van den burgerlijken stand, wegens bedanken van den heer J. K. Kaan. Hiertoe wordt met 9 stemmen gekozen de heer D.C. Rezelman, die de benoeming aanneemt. 1 stom was uit- gobracht op den heer Jb. Bakker. 3. Door B. W. wordt aangeboden de Gemeenierekening over 1903, in ontvangsten f 23278.58', in uitgaven: f 21770 54, batig saldo f 1508.04'. Do heeren C. J. de Mazum en J. Bakker, die gekozen worden de rekening na te zien, laten zich deze benoeming wel gevallen. Eenigcreclames omtrent hoofdeijjken omslag zullen in geheime zitting worden behandeld. Bjj do rondvraag informoert de heer Do Graaf, omtrent een verschil, betreffende de rjjkssubsidie voor do kosten van het ondcr- wjja over 1902. Do Voorzitter antwoordt, dat sclirifteljjk en mondeling inlichtingen zjjn ge vraagd, doch dat de noodige ophelderingen nog niet verstrekt kunnen worden. Hierna sluit do Voorzitter ondor dankbetuiging de vergadering. Nieuwstjjdingen. HELDER, 12 Augustus 1904. Op 's rijks werf alhier zjjn to?ge- keud de gouden medaille met gratificatie van f 100 wegens 36-jarigen jjverigen en trouwen dienst aan den conserveerder J. C. Willemse en aan den gieter J. F. Asma; de zilveren medaille met gratificatie van f 50 wegens 24-jarigen trouwen dienst aan den werktuigmaker J. Klik, aan den takelaar P. Klaver en aan den conserveer- der B. de Boer. Anna-Paulowna. De verloting, ten behoeve van «Liefdadigheid naar vermogen" zal hoogstwaarschijnlijk plaats hebben Dins- 23 Aug. a. 8. Ruim 900 prjjzen zjjn •1 kosteloos verstrekt. De correspondent der N. Rott. Ct. seindu dd. 9 Aug. aan dit blad: Bj) een tuchtiging van de Kampong Moeda op Adonara is de luitenant-ter-zee Van der Borg gesneuveld. Resident Heckler, die ernstig verzet ver wacht, heeft de Mataram naar Makasser gezonden om instructies. Zooals men zich zal herinneren is voor ecnige maanden verzet uitgebroken op het eiland Flores en werd dit door eene marine- landingsdivisie, gesteund door gewapende politiedienaren, den kop ingedrukt. Bljjkbaar heeft de resident Heckler met du landingsdivisie van de Mataram een tuchtiging tegen het meergenoemde eiland ondernomen en is daarbjj gfsneuveld de luitenant ter zee 2e klasse L. v d. Borg. De Mataram is een fiotislje-vaartuig van de Indische militaire marine, dat sen be manning van ongeveer 33 Europeanen en 70 inlanders telt en 10 stukken geschut, voert. De N.Rott. ontving van haar corres pondent een telegram meldende, dat. hjj een klewang-aanval in Pensangan gesneu veld is de luitenaut Smit. Brand te Padang. Aan een onder dagteekening van 6 dezer van het gewesteljjk bestuur vau Snraatra's Westku't ontvangen telegram wordt het volgende ontleend In den afgeloopen nacht brandde schier geheel af de groote kampong Djawa alhier met 154 huizen en drie passar loodsen waarde f 108.000 benevens aan handelsgoe deren f 100.000, verzekerd bidrag f 40 000. Aantal daktooze huisgezinnen 254. 0e moord in de Haarlemmermeer. Men scbrjjft aan het Hbld «Naar aanleiding van het bericht in een der bladen, dat het scheikundig onderzoek vau de bebloede kleeren van den verdachte Blonk zou hebben aar getoond, dat die met paardenbloed zjjn bevlekt, heb ik iuformaties ingewonnen, en deze geven recht tot de verklaring dat gemeld bericht volkomen onjuist is Het scheikundig onder zoek is nog niet afgeloopen, en geenerlei mededeeling is daarvan, noch aan de Ju stitie, töch aan niemand anders verstrekt." Op het oogenblik zjjn er te Zandroort 4105 badgasten aanwezig Vrjjdag woonden de bezoekers van bet strand te Domburg een angstwekkend schouwspel bjj. Twee daar «jjdeljjk vertoe vende jongens hadden zich te ver in zee gewaagd, en zaten op het eind van een der paalhoofden, onmachtig om naar het strand terug te keeren. Telkens sloegen de golven over ben been, en elrchts met moeite konden zjj zich vasthouden. Met behulp van eenige daar langs komendu Westkappelaars g ngen de bad knechts met de boot in zee en Da eenige vergeefsche pogingen slaagden zjj er in de jongens er rf te halen. Het was hoog tjjd. Door telkens over hen slaande golven was de jongste reeds flauw geworden, en beider armen waren openge-chuurd tegen de palen. Men schrjjft uit Breda: Sedert een paar dagen heeft zich in de nabjjheid van het Ulvenboutsche btweh, in een houten hu'je, een persoon geves tigd, die gratis de «geneeskunde" uitoefent en zich reeds in drukke praktjjk mag ver heugen. De behandeling is als volgt. Men behoeft niets te zeggen, de «dokter" ziet n strak aan, eerst met bet bloote, dan met het gewapende oog, en vertelt u dan, hoe gjj vroeger geleefd hebt, cp welken leeft gd gjj, al of niet ernstig, ongesteld zjjt geweest, het verloop der ziekte, en eiud-gt met het voorschrjjven van een lerfregel en soms raadt hg ook aan voor 5 of 10 cent van dit of dat te koopr-n, het zus of zoo klaar te maken en er dage lijks zooveel van te gebruiken. Voor het consult behoeft men niets te betalen, des- verk ezende kan men iets ineen bus doen, welker inhoud voor de armen bestemd is. Door de aanhoudende zomerdroogte ziet het op do zandgronden in de oostelgke gewesten van ons land er treurig uit. De weilanden hebben hun groene kleur meestal geheel verloren en vertoonen een grjjagele tint, terwjjl voor het vee schier niets in het gewone weiland te verkrjjgen is. Tal van graslanden, dio anders voor tweede hooiïng bestemd zjjn, worden tlraus geweid, zoodat de hooiopbrengsf, die gewoonlgk door het etgras belangrjjk wordt uitgebreid, daar door z-er beperkt is, terwjjl het zich laat voorzien, dat in den herfst het vee vroeg gestald moet worden, waardoor de behoefte aan hooi nog toeneemt. Daarby komt nog, dat spurrie en knollen, welke als tweede gewas op de stoppellanden verbouwd wor den, en die in den herfst een belangrjjk toevoed«el voor 't rundvee vormen, wegens de droogte Diet kunnen opgaan en daarom ook nog niet werdon gerooid. De omge ploegde stoppellanden vormen mulle zand- Uit het Buitenland. In den nacht van Maandag op Dinsdag is een geweldige brand uitgebroken in hot marine-arsenaal to Toulon. Een der hoofd gebouwen naast do hellingen, waar torpedo booten in reparatie liegen, geflankeerd door het machinehuis voor het electrischo licht, stond in liohte laaie. De aangerichte schade moet zeer aanzienlijk zjjn en zeker meer dan twee millioen franc bedragen. Bjj het blus- schingswerk zjjn een aantal manschappen gekwetst. Hel 8chjjnt dat de brand door kortsluiting is ontslaan. Ook van elders komen berichten van grooto branden. Zoo is een groot aantal huizen in Graupcn in do asch gelegd en is hrt Ilon- gaarsche dorp Nagy sallo bjjna geheel door brand vernield. Overal maakt watergebrek het blusfchingswerk moeilijk. Ken zeer ornstige brand woedde in Straats burg, waar wuurschjjnljjk tengevolge van een gebrek in een schoorsteon do zolder van hut weeshuis vlam vatte. Ia zeer korten tjjd breidde het vuur zich uit. Met behulp van onraiddelljjk toegeschoten soldaten der naast- bjjzjjnde kazerne konden allo weeskinderen, dio voor het grootste deel uit bed moesten worden gehaald, worden gered. Van hot weeshuis vlogen do vlammen over nunr de uit do 15e eeuw stammende Magdalvna kerk. Deze kerk brandde geheel en al uit; alleen de muren bleveu staan. De oude glasschil deringen en een aantal kostbaarheden gingen verloren. Dc brandweer kon hier niets doen en bepaaldo zich dus tot do bescherming der omgelegen gebouwen. De schade wordt op anderhalf millioen geschat. Voor Finland is een nieuwe wet uitgevaar digd betreffende couranten en tijdschriften. Een redacteur, dio een der overheden onwel gevallig art kei heeft opgenomen, moet den volgenden dag de hem gezonden waarschuwing aan het hoofd van hot blad pnblicceren. Do overheid kan verder het ontslag van den redacteur verlangen en wordt dit niet gegoven, de uitgave van dc courant verbiedun. Do artikclcD van eens por maand ver schijnende tijdschriften moeten minstens drio weken voor do uitgifte van de aflovering aan den censuur worden voorgelegd. Lieden, die in drukwerk handel willen drjjven, moeten vergunning hebben van den gouverneur. Buitenlandsche geschriften, vij andig aan de politiek der Russische autori teiten, zullen niet over do grens worden toegelaten. Een ander staaltje van do tcgonwoordigo toestanden in Rusland goven de politiemaat regelen voor de groote mis in Nisjni-Novgorod. Zonder verlof van de politie mogen in de stad geen vergaderingen plaats hebben do mis bezoekers mogen noch vuurwapenen, noch andere wapenen dragen. Verboden is verder liet verspreiden van geruchten,'dio het volk zouden kunnen opwinden en de veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. Overtreding dezer politievoorschriften wordt gestraft met drie maanden gevangenisstraf en 5500 roebels boete. De .Times" geeft eenige bjjzondorhedon over de aankomst van de Britscke Thibct- expeditie voor Lhassa. In den nacbt voor de aankomst zijn de Thibetaansche troepen, wier aantal op 40.000 wordt geschat, afgetrokken. Do expe- ditio heeft een kamp opgeslagen bjj het groote palcis van 1'otala. De bewoners van FEl'ILLETOV. 15). ,Nu, go hebt van mjj voorloopig niets to vreezcD, barones 1 Ik houd er niet van, mjjnen tegenstander op sluipwegen in don rug to vallen. Integendeel zal ik op staanden voet Hare Hoogheid, do prinses, verzoeken, voor eerst af te zien om publiciteit te geven aan obze verloving. Maar het kon in uw eigen belang zijn, mjjn waarde iroule, wanneer ik daarbjj niet spreek vau eene weigering uwer zijds, maar van een gevraagd uitstel. Sodert ik de zekerheid heb, dat mjj alleen die toet- senheld in den weg staat, schijnt mjj dat oogenblikje wachten, waartoe gjj mjj ver oordeelt, meer kluchtig toe dan bedroevend, en ik houd me vast overtuigd, dal ge zelve aan deze afdwaling van nw hart spoedig ge noeg nog alleen zult denken als aan eene dwaasheid uit uwe jeugd.' Glimlachend maakte hjj eene diepe buiging, draaide zich op zjjno hakken om en verliet met elaatischeu tred het kamertje. Beatricc drukte hare beide handen op haar onstuimig bewogen hart, en er lag toorn en ontzetting in den blik, waarmee zjj de aierljjku gestalte van den vertrekkenden huzaren-officier volgde. In zjjne vrooljjko gelatenheid was iets, dat haar onwillekeurig angstig maakte, en de verregaande minachting waarmee hjj over sjjne medeminnaar Gyula bad gesproken, verontrustte baar veel meer, dan de ver- fchrikkeljjkste bedreiging. Zjj voelde zich in deze schitterende salons zóó hulpeloos cn verlaten, dat do gedachte aan eeno ontvluch ting, die zjj voor weinige dagen nog als een groote misdaad verre van zich gebunnon had, haar thans veel minder gewaagd en onbo- tameljjk voorkwam. Tot eiken prjjs echter moest zjj eene gelegenheid opzoeken, om Gynla ongemerkt te spreken. Zjj moest hom alles vertellen, on zich dan aan zijn wil onder werpen, hoe ook zjjn besluit mocht uitvalleD. Want, dat zjj hem alleen kon toebchoorcn, en zo nameloos ongelukkig zou worden, als het dezen hardvochtigen man mocht gelukken haar van hom te scheiden zie dit had zo nooit to voren zoo overtuigend klaar onder vonden, als in dezen stond. Zich geweld aandoende, om uiterljjk onver schillig te schjjncn, keerde ze iu de feestzaal terug. Muur te vergeefs zocht huar oog in het vrooljjke gewoel naar den geliefde. Hjj was verdwenen, en er maakte zich van het jonge meisje een gevoel meester van bjjna niet te verbergen angst. Het was haar, alsof er iets vreeseljjks met haar gebeuren moest, dat zjj niet meor kon ontloopen. HOOFDSTUK VIII. Na den weinig bevredigendon uitslag, dien graaf Bcla Racsony's aanzoek ten gevolge had gehad, w&s hem de lust om aan het dansen deel te nemen, geheel overgegaan. De ontvangen weigering ergerde hem veel moor dan hjj openljjk getoond had, ja, zelfs meer, dan hjj zich zeiven bekennen wilde. Wanneer nu maar niet juist deze .muzikant' zjjn begunstigde medeminaar ware geweest liet was belacliel jjk cn toch lachte hjj niet, maar balde de vuist en mompelde ven woesten Hou- gaarschen vloek tusscheo de saamgeperste tanden. Daar riep met oen pieperig stemmetje oen luitenant van de ljjfwacht dos landheers zjjn naam. .Ge gevoelt, naar 't mjj toeschjjnt, ook niet veel lust totdunsen, mijn waarde*, meende hjj. .Juist geraden gaf Racsony niet zonder ironie to kennen. .Ik zoek op het oogenblik een stil hoekje, waar ik mjj voor het kruis vuur van schoone vrouwenoogon en het gezwets van laffe kameraden kan verbergen. Nii ik kan u toevallig zulk een hoekjo aan wjjzen, als ge u aan mjjn geleide wilt toe vertrouwen. Ge vindt daar voortrcffelyken wjjn cn dulicieu8o sigaren. Ga maar mee, amice, dan breng ik u in het rooksalon van prins Raimunri.' Hjj schoof zjjn arm in dien van den graaf, cn Bela liet zich inderdaad meetronen. In con allerliefst klein zjjkabinet hadden onge veer een half doxjjn voortvluchtigen het zich zoo gomakkeljjk mogelijk gemaakt. Daar parelde de champagne in groenkleurige boka len, en do lang ontbeerde sigaar smaakte den heeren des te beter, nu zo een gevoel hadden, alsof zo zich hierdoor op deze plaats eigenljjk aan een verboden geDot schuldig maakten. Toen Racsony met zijn geleider binnenkwam, werd b(j met luide vreugdekreten begroet en do altjjd even vroolijke ritmeester der kurassiers, von Brückner, riep boven alle andere stemmen uit: ,Ge komt als geroepen, graaf! Hier is juist sprake van uw gcnialen landsm n, van professor Torök, cn bar^n Waltershofeo beweert, dat gjj de eouigo zjjt, dio iets af weet van zjjn verleden!* De halfgesloten oogen van den graaf be gonnen onheilspellend te flikkeren. Iljj nam het met champagne gevulde glas, dateen der tafelvrienden hem overhandigde, aan en dronk het in éón teug leeg. Daarna liet hjj zich in een leunstoel valleu en zei met eene uitdruk king v&n verregaande minachting: .Bah do kerel is even zoo weinig mjjn landsman als de uweer is niets IlongHarach aan hem dan de naam, dien du vent heeft aan genomen.* De overigen hoorden vreemd op, en de ritmeester kuchte min of meor verlegen. «Dat klinkt toch wel oen beetjo zonderling, mjjn waarde graaf', gaf hjj zeer beleefd ten antwoord. «Professor Törók geldt bier alge meen als een gentleman cn is, even als wjj de gast van Zjjne Hoogheid, den prins.* Bela sloeg de beenen over elkaar en volgde met do oogen oplettend de blauwe rookwolk- jea zijner pas aangestoken sigaar. Zoo ïb het! En ge zult, dunkt me,onvour- waardeljjk moeten toestemmen, dat mjj dit wel eenigermate bevreemdt. Bjj ons to lande ton minste zou zoo iels onmogeljjk zijn. Daar althans heeft men de hoffelijke gewoonte eerst na te zien, of het zilvergoed wel achter slot en grendel zit, voor men zjjna geljjke binnen laat'. Mochten or zoo straks nog ondor de heeren geweest zjjn, die do eerste uitvallen van den graai half als scherts hadden beschouwd, thans behoefde niemand er meer aan tc twy- felon, dat bet een woldoordacht plau was van Racsony, om den gevierden kunstenaar door de eene of andere pikante onthulling vau het boog. voetstuk te doen vallen, waar op deze zich geplaa'st zag. Want geen cavalier zou hot wagon zulke woorden to spreken, wanneer hjj zich niet in staat uchltc, zo in hun ganschvn omvang door bewjjzen te staven. Er ontstond een pauzeniemand wist wat to antwoorden. Het was eon pjjnlijk atil- zwygen. Daar klonk plotseling van den kant der denr eene ernstige stem Zjjne Hoogheid zal het u stellig dank weten, mjjn waarde graaf, indien gy zoo vriendelyk wilt zjju, ons de waarheid van uwe verrassende boweringen duideljjk en klaar aan tc toonen Het was de adjudant van den prins, graai Brónner, die in straffe houding en met streng gelaat deze woorden bad gesproken. Daar de deur half aan stond, had do graaf, juist toen hjj het salon voorbijging, de uitdrukkingen opgevangen, die Bela Racsony zich omtrent Torok had veroorloofd te zeggen. Men gevoelde algemeen, dat de zaak eene zeer onverkwik kelijke wending dreigde te nemenalleen onzo Hongaar was de eenige, die er nog volstrekt geen ernstig gewicht aan schcon te hechten. «De prins is even goed door hem misleid geworden, als iedereen in deze gocdgcloovigc stad', zei hjj op onverschilligen toon. «Had men zich de moeite gegoven het verleden en do afiomat van dezen zoogennemden professor na te gaan, dan zouden we hoogstwaarechjjn- lijk heden niet bet genoegen liebben mogen smaken 's mans vingervlugheid hier te be wonderen. Van geboorte is die mjjnhcer niet minder dan een schurkachtige Zigeuner. Zjjne moeder was eeno deern, die jarenlang het genadebrood heeft gegeten op de bezittingen van mjjn vader, totdat ze ten laatste ik weet niet meor wegens welk misdrijf van het erf met zweepslagen werd weggejaagd. Zijn papa ochter was de grootste gauwdief uit het gansche gewest, on juist op denzclfden avond, dat men de Zigeunerin wegjoeg, hing men dien sinjeur aan oen ouden boomstam op, tot straf voor al de euveldaden dio hjj begaan hadpaardendiefstal cn sluipmoord. Nu weten de heeren, wal voor een gentle man deze beminuclyko professor Torok....' Bcla bracht het niet verder zjjne woorden verstikten in een gorgelend geluid. Rakelings aan graal Brönnor voorbjj, dien hjj zonder complimenten op zjj bad geschoven, w«4 professor Torok zelf op den spreker toege sneld. Met do kracht van een reus, wclko niemand in deze -lanke gestalte zou gezocht hebben, hal bjj den Uongaartchen edelman bjj do keol gegrepen en hem uit zjjn stoel omhooggetrokken. Op zjjn doodsbleek gelaat lag zulk eene uitdrukking van diepe verach ting, dat men er waarljjk vun ontstelde; zjjn borst hjjgde naar adem, zoodat de woorden hem slechts met moeite over de lippen kwamen. Zeg dezen heeren dat go gelogen hebt met opzet gelogen 1 of Graaf Bcla was noch zwak, noch vrees achtig van aard. Door eeno verbazende krachtsinspanning gelukte het hem zich los te wringen, nog vóór dat óón der omstanders cr aan had kunnen denkon om ttinscheribeide tc tredenen terwjjl zjjne oogen ronddwaal den, om een wapen tc zoeken to zjjaer ver dediging, riep hy buiten zich xeUen van haat en woede: .Schurk, ollcodigc Zigeuner I* Reeds strekten zich eon drietal paar armen uit, om den professor tegen to houden, maar do ziedende toorn cn dc wildo hartstochte- Ijjkheid van Gyula, maakten al deze wel menende b moeiingen te schande. Met een doffen kreet tuimelde graaf Racsony achter over. Zjjn gezicht was in een oogenblik mot bloed overstroomd, want de vuistslag van den ander was raak geweest. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1