De Oorlog in het Oosten. ADVERTENTIEN. aen de Leden der Ned. flerv. Kerk. Chr. Gereformeerde Gemeente Herst. Ev. Luth. Kerk. kon. nedTIbond "van oud - onderofficieren. examencürsüs 11. M. O. MaDufacturen Magazijn „De Zon". een DIENSTBODE, loopjongen gevraagdT AGENTEN de lieilige stad toonon geen vyandige gezind heid, ze lij ken alleen grenzenloos nieuwsgie rig te zyn. De Chineeschc vertegenwoordi ger heelt dc expeditie van levensmiddelen cn brandstollen voorzien. Do Dalai-Lama heeft zich in een klooster teruggetrokken en moet voornemens zijn daar drie jaren in afzondering door te bron gen. Hjj weigert zelfs de Thibotaanschc hoogwaardigheidsbekleders te ontvangen, een houding die zonder twyföl den loop van de onderhandelingen zeer zal bemoeilijken. Het onderzoek in zake den uanBlag op minister Vou Plewe heelt nog geen licht gebracht, een positie!' resultaat is nog niet verkregen. De gevangen genomen bedrijver van don aanslag weigert eenige inlichtingen te geven: .Van m\j zult ge nooit hooren wie of wat ik ben". ,Zoek zeil" antwoordt de man aan zjjn ondervragers. De talrijke arrestaties in verband met den moord gedaan hebben evenmin resultaat gehad en de Petersburgsehe correspondent van het Berl. T. zegt dan ookalle berichten over de ontdekking van een groolo samenzwering zyn slechts verzinsels, waar schijnlijk door do politie zelf in omloop gebracht. Frankryk heeft oen groot verlies geleden door hot betrekkelijk plotseling sterven van Piere Mario Rond Ernest Waldeck-Rousseau. Door alle Franschon, onverschillig hunne poli tieke gezindheid, werd hy erkend als een dor eerste staatslieden der Republiek. Hy was 2 Dec. 1846 te Renncs geboren. In 1879 word hy gokozen tot lid dor Kamer. In het kabinet-Ciambotta (1881) was hy minis ter van Rinnenlandsche zaken. In 1888 ver vulde hy dit ambt in het kabinet Ferry en bleef aan tot Maart 1886. In 1899, na den val van het ministerio Dupuy, gaf hij gehoor aan Loubet's opdracht om een kabinet te vormon. Hy bleef aan het bewind tot 1902 toen hy zyn ambt aan Combos overdroeg. Marine en Leger. Blykons by liet departement van marine ontvangen bericht zyn Hr. Ma. pantscrschopen .Hertog Hendrik* en .Do Ruyter» onder bevel van de kapiteins tor zeo A. H. Hoek water en P. S. R. Woltorbcck, 9 dezer «e Invergorden aangekomen. Met den 18 Augustus wordt de lioofdmacli. J. IJpolaar van Hr. Ms. .Marnix" geplaatst to Amsterdam by do gereodmaking van Ilr Ms. .Tromp" en aan boord van eerstgenoemden bodom vervangen door den machinist W. Dom- dorff. Dc hoofdmachinist K. C. W. E. Ilantsub wordt met 28 Augustus a.s. van Hr. Ms. .Marnix" overgeplaatst naar Hellevoetsluis om op to treden als leeraar by do opleiding voor adspirant-machinistencn aan boord „Mar nix" vervangen door don machinist M. van don Ban. Hr. Ms. .Nautilus' vertrok 9 dezer van Cadix tot het voortzetton der oefeningstocht. BRIEVEN naar Hr. Ms. schepen Hertog Hendrik* en »De Ruijter* kun nen nog tot 14 dezer verzonden worden naar Invorgordon (Schotland.) Stoomvaartberichten. Het stoomschip .Koning Willem III', van Amsterdam d. Batavia, a. 8 Aug. to Genua. Het stoomschip „Koning Willem I", van Batavia n, Amsterdam, vertr. 8 Aug. v.Sabang. Het stoomschip „Anchises", van Batavia n. Amsterdam, vortr. 8 Aug. van Port Said. Hot stoomschip »Flores„, van Arasterdam naar Batavia, pass. 10 Aug. Gibraltar. Het stoomschip .Koning Willem II,van Batavia n. Amst., vortr. II Aug. v. Port Said. Het stoomschip .Ambon«, van Batavia n. Amsterdam, vortr. 11 Aug. van Perim. Marktberichten. Purmerond, 9 Aug. Aangevoerd 416 votto runderen f 0.52 a 0.68 per K.G. cn 303 melke en gcldckocien t 110 a f 240 per stuk, vette en melke prysli. stug, gelde lager prys stug, 51 stieren, 230 votto kalveren 60 a 75 ci. per K.G., matig, 256 nucbt. 1 10 a 21, vlug, 28 paarden, 2067 schapen f 18 a 27, cn 680 lammeren f 13 a 17, beiden prysli. stug, 326 vette varkens 38 u 41 ct. per Kg., vlug, 44 magere id f 13 a 16, stug, 231 biggon 14a 8, stug. 58 manden appelen f 2,50 a f 8, 160 id. peren f 2 a 8. Kaas, kleine 243 stapols f 28,do 50 Kgr. 1651 K.g. boter f 1.10 a f 1.20, kipoiore» f 8.60 a 3.90, ecndeicren f 0.— a 0.—. Schagen, 11 Aug. Aangevoerd 10 paarden f 80 a 1 250, 16 stieren t 80 a t 225, 20 rldokoeien t 120 a 160, 44 vette koeien 180 u f 270, 25 kallkoeion I 175 a t 250, 0 veulens f a 20 nuchtere kalveren f8 a f 21,350vette schapen f19 «28, 150 magoro id. f 8 a 16,325 laram. f 10 a 19, 15 magere varkens f 10.a 13.42 vette varkens 86 a 42 ct. p. K.G., 30 biggen, 5.a 8.1560 kop boter 55 a 60 cl., 4500 kipeieron f 8.10 a 8.60, 400 oeuden dito f 8, a 3.25. Visscherijberichten. Nieuwedicp, 9 Aogiutu. Aangebracht door 4) kor de» 9 tot 6 ainki grootc tong p. at. 80 cent, 10 t.<t 80 tniddclm, tong p et. 95 a 85 cent, 1 tot 60 kleine tong p. sl. 10 n 15 cent, 1 tot 2 mand kleine achol p, m. f 1 a f 1,50, 1 tot 4 mond aehar p. m. f 1,<6 f 1,50. 10 Aug. 45 korderi met 10 tot 80 atuks groote tong p. at. 80 n 00 coat, 20 tut 80 loiddclin. tong p. at. 40 a 60 cent, 20 tot 100 kleine tong p. at. 10 16 cent, 9 atnka tarbot p. it. f 5 a f 7. 8 tot 20 atnka rog p. at. f 0,00 u f I, I tot 2 mand kleine echul p. ui. f 1 ai 1,60, 1 tot 4 innnd schar p. m f 1,25 a f 1,50. 11 Aug. 25 korde» met 10 tot 25 atuka grootc tong p. at. 80 a 86 cent, 20 tot 60 inidddm, toog p, at. 40 a 45 cent, 20 tot 100 kleine toug p. at. 10 16 cent, 5 tot 90 atuka rog p. at. f 0 90 af), enkele manden echol p. m. f 1 u f 1,50, 1 tot 2 mnml schar p. m. f 1,60. Burgerlijke stand gem. Helder. Van 9 tot 11 Augustus. ONDERTROUWD s J. II. van Dowlen cn II. C. Philips J. H. Koene on M. Bruin. GETROUWD i W. Kryna cu I. Ooat. J. Willetnae •n N. Bru(ju. BEVALLEN- 0. Bruin gel». Grooll'. d. A, Kr(jna geb, Drogt, d. V. G. Scvi-nhuijaen gob. iioogeudijk, z, N. Koole geb. Hoogemcrf, d. OVERLEDEN: O. Hakker wed. A. Govc», 88 j C. 1'. Duijiie, 10 in J. van Dooru, 88 j K, Slort, 45 j. 'F. Kluin geb. Ma-sicr, Ct* j Vervolg der berichten. De WelEerw. heer W. Hupg, R. C. Pastoor alhier, herdenkt a.s. Maandag h-t feest zyuer 40-jarige priesterwijding. Zijn Eerw., die thans afwezig i", zal Zondag namiddag hier arriveeren en door «ene commissie, namens zjjue gemeeutenaieu worden ingehaald. Des avonds ten 7 ure zal in een plechtig Lof een feestcantate worden uitgevoerd in woorden van Kapelaan II. J. Weever, muziek van den heer A. J. Leeweus. Maandagmorgen ten half elf ure zal een plechtige Hoogmis worden gehouden, voorafgegaan door den lofzang VeniCreator Spiritus,' muziek vau Oremus. Door bet zangkoor zal een mis van Ph. Loots wor den gezougeu. Des namiddags zal in een plechtig Lof de lofzang »The Deum Lau- damus', worden aangeheven. Pastoor Huyg, die reeds 16 jaren in deze gemeente verblijft, is by de katholieken zeer bemind. 11 y is voor hen een goede Vader, die niet alleen in woorden, maar ook door daden toont hen te willen helpen en verblyden die tot hem komen. Ook anderen, die hem kennen, schenken dezen geestelijken en vriondelyken herder hooge achting om zyn goeden wil om wel te doen, daar waar men hem roept. Op zyn feestdag zal het den jubilaris voorzeker niet aan blijken van belang stelling ontbreken. De onderwijzer C. Rab te Koegras, is te Amsterdam geslaagd voor de hoofd- acte. Een zeer droevig ongeluk is heden in den vroegen morgen aan onze kust voorgevallen. De blazerschuit T.X. 38 is by het binnenzeilen, door den opkomenden storm, in het Kaap- en Molengat omge slagen. De drie opvarenden, schipper C. Kuiter, oud 30 jaar, de knecht R. Kuiter 37 jaar, en de jongen J. Brouwer, 14 jaar, zyujammerlyk verdronken. Schipper Kuiter laat een weduwe en twee kinderen achter, de knecht was ODgehuwd. Wieringcn. Dc uitslag der op 10 dezer gehouden aan besteding van het bouwen van ecu school te Oosterland en levering van benoodigde meu belen is als volgt: Jb. Glotzc. Helder, f 8905. T. Dryver, id., f 8951. G. Timmerman, Wieringen, f 9000. T. v. d. Sterr, Heldor, f9089. J. J. Sclioelfelen- berger, id., 1' 9166.50. H. Riemcrs, idem, 1 9198. C. Quack, id., f 9242. A. Krynon, id., 1 9325. A. v. Pelt, id., f 9350. K. Laag land Winder, id., f 9455. D. T. Mulder, Wieringen, f 9495. N. J. Poel, id., f 9538. C. Kroon, id., f 9540. J. Hegeman, id., f 9565. F. H. Bocrsen, id., f 9760. C. A. Koomen, Anna Paulowna, f 9900. W. Her mans, Wieringen, f 9980 on C. A. Vlaming, Anna Paulowna, f 10035, terwijl dc Gebr. van Pelt, te Helder, voor do school alleen, zonder meubelen, voor f8500, was ingescliroven. Do gunning is nïot bekend gemaakt. Do aanbesteding van bot verbeteren van een gedeelte straatweg in do Niouwetraat te Hippolytushoef, eveneens 10 dezor ten Ruad- huizc gehouden, had de volgende uitslag. G. Kroon, f 817. N. J. Poel, f 845. G. Timmerman, f 890 en F. II. Boerson f 985. Dit werk werd aan den laagstou inschrijver, C. Kroon, gegund. Vrydag 19 Augustus a. s. zal door liet Gemeentebestuur ten Raadkuize worden aan besteed de levering, het lossen on het rijden vau pl. m. 270 M8 grind. In zake den moord in de Haarlem mermeer is de zoon van den vermoorde gehoord. De Opr. Haarl. Ct. schrylt: In zake den moord in de Haarlemmer meer in den vroegen morgen van 28 Juli gepleegdop den klaverryder Pioter Bosman, is Zaterdag in het huis van bewaring te Haarlem, ecne instructie gehouden, waarby vier nieuwe getuigen zyn gehoord Een dezer, een meisje, dat woont in de nabjj heid van het kruispunt van den Kruisweg en den Spieringweg verkluurt, dat zy om streeks den tyd dat de moord moet zyn geschied, twee personen, welker signale ment met dat 't welk de verdachte Klaas Blonk opgeeft, vry wel overeenkomt, op den weg heeft gezien. Het meisje hei ft deze verklaring reeds afgelegd op den dag, volgendo op de vreese- lyke gebeurtenis, doch daar allen, die in deze zaak betrokken zyn, Blonk zeker voor den moordenaar hielden, ia toen van het gezegde van het meisje zeer weinig notitie genomen. »Prin8 Frederik Hendrik*. Woensdagnamiddag werd op de werf der Nederlandsche Scheepsbou w-Maatschappy te water gelaten het stalen schroefstoom- schip Prins Frederik Hendrik*, aldaar in aanbouw voor rckeniDg van den »Kon, West-Indische Maildienst*. De >Prins Frederik Hendrik*, aanmer- kelyk grooter dan de bestaande schepen dor vloot vau den »Kon. West-Indische Maildienst*, is lang tusschen de loodlyuen 316' 0* en gemeten over het bovendek 326'0", breed 40'0", hol tot het kuil dek 21' 3", hol tot het tentdek 29' 2". Het draagvermogen op 19'—0" diepgang bedraagt ruim 2500 tons. De Prins Frederik Hendrik* is het derde schip dat door de >Nederlaudsche Scheepsbouw Maatschappij* voor den >Kon. West-Indischen Maildienst* wordt gebouwd, het zal bevaren worden door den heer A. Sibbelee als gezagvoerder en J. Klein- do:p als le machinist. De proeftocht met het geheel geretde 8ch:p zal in het begin van October kunnen plaats hebben. Door een orkaan opgenomen. Iu het noorden van Wales heeft een vreeselgke orkaan gewoed, die plotseling zjjn woedo botvierde aan het kamp der Worcesteren Warwick-vrywilligers te Con- way eu in een oogwenk de groote tenten, waaronder de oflicieren-tentpn en de kantine en proviand-tenten, in do lucht slingerde Een aanzienlijk deel van wat lot de kamp°- mentsuitrustiug behoorde werd vernield of weggevaagd, en ten laatste nam de wind het bad van een officier op en slingerde het in de lucht om het in de Conway- rivier op drie kwart myl af stands, te doen terechtkomen. Groote zandwolken werden opgeworp?n en maakten al het eten ongeschikt voor het gebruik. Toen de manschappen van het eerste Worcester-regimeut terugmarcheerden naar het kamp, na den oefeningstocht in de heuvels, werd kolenel Watson, de eere kolonel, die te voet was, door den wind gegrepen, en over aanzienlijken afstand tegen de rotsen geslingerd. Opgenomen, bleek hy bewusteloos en waren zyn schou ders ontwricht, en zyn gelaat erg verminkt en gekneusd. Hg werd naar het militair hospitaal overgebracht, en maakt het, zyn toestand in uanmerking genomen, vrij goed. De storm die uit het westen kwam, bleef niet tot Noord-Wales beperkt, maar woedde ook met zulk een hevigheid op eu by het eiland Man dat de schepen de vlucht namen in de haven van Ramsay en de visschers- vloot niet uitging. Dinsdagnacht ontstond brand in een danshnis te Galata, (een voorstad van Konstantinopel) terwyl het bal in vollen gang was. Een houten trap, de eenige uitgang, verbrandde het eerst. Byna alle aanwezigen kwamen om. Hoe groot hun aantal i«, is nog niet bekend, daar de po litie de plaats des onheil streng afgezet houdt. Tot dusver moeten echter twintig lyken gevonden zyn. Spoorweg-anecdote. Van den directeur-generaal der Dieuecbe staatsspoorwegen gaat het volgende ver haaltje door de Deensche p^rsHy reed op een warmen middag naar een stad iu de nayheid van Kopenhagen in een waggon twoede klasse en werd onderweg door een medereiziger aanhoudend lastig gevallen. De man praatte niet alleen onophoude lijk, maar zat ook geen oogenblik stil en deed daarby nog een aanval op de zenuwen van den gestrengen heer directeur-generaal, door zyn sigarenasch neer te strooien op het goede pluche vau de zittingen. Eerst dacht hy eraan den man een standje te maken, doch hy vond het beter den man bij het uitstappen in 't oog te houdeü, want hy was er zeker van, dat de man geen biljet tweede, maar hoogstens een derde had. De trein hield stil, de vreemdeling sprong er uit en de directeur-generaal achter hem aanhij bleef tien passen achter en zag by den uitgang den man den beambte een paar woorden in het oor fluisteren, waarby hy zich omkeerde en den directeur-generaal aanwees Toen verdween de reiziger en de directeur-generaal rende op den beambte toe met de vraag:»Wat heeft de man tegen u gezegd," waarop hij tot antwoord kreeg: »Dat u zyn biljet hadt!" Tjjdens de zeemanoeuvres die de Engelfiche vloot tegenwoordig houdt, is het weer tot een gevaarlyke botsing ge komen in de nabyheid van Mounts Bay, tusschen de slagschepen »Canopus« en >Barfleur«. De»Barfleur« kreeg zware averij aan stuurboord. Twee der pantserplaten werden geheel verbogen en onder de water- liuie kreeg het schip een groot lek, waar door het water snel naar binnen drong. Het schip werd terstond iu de haven teruggebracht en giDg daar voor anker. Duikers ondoizochten het lek, dat een langdurige reparatie uoodig zal maken, zoodat ook dit slagschip voor de manoeu vres buiten dienst gesteld moet worden. Vlucht van Rothschild's procuratiehouder. Verschillende bnitenlandsche bladen dt-elen de vlocht mede van den procuratie houder van de firma Rothschild te Londen. Hy sp?culeerde op de beurs op mynacties, waarin hy verscheidene raillioenen gestoken hjd. Ofschoon hierdoor groote verliezen ljjdend, zou het huis Rotschild geweigerd hebben, den schuldige gerechtelijk te vervolgen. Het vreeselijk spoorwegongeluk in de Vereenigde Staten. Betreffende liet spoorwegongeluk by Pueblo (Colorado), waarby een locomotief en drie waggons van den sneltrein van Denver Zon dagavond door oen brug zakten, «lie door een plotselinge ryzing van de rivier verzwakt waB, wordt gemold, dut het aantal omgekomen rei'igers stellig meer dan 125 moet bodragen. Reeds heeft men eon groot aantal lijken ge vonden. Do ramp ia veroorzuakt, doordat de overvloedig govallen regen het boekje onder de brug in een wilden stroom had herschapen. Het gevolg was, dat de pylers door het water waren ondermynd en ten slotte, toon de troin over de brug ging, zich begaven. Een waggon is op een myl afstands van do noodlottige plaats teruggevonden. Een andore waggon kwam niet ver van de plaats des onheils terecht, maar de kist, dio diende tot berg plaats van waardon, en die zich in dozen waggon bevond, was totaal opengescheurd en wat er in was verdwenen. Ilot ongeluk gebeurde met den Missouri- Pacilic-anoltrein van Donvor op do Denver- Rio Grandelijn nabij Eden, acht mylen van Pueblo (Colorado). De meeste lyken zyn uit den salonwagen te voorschijn gehaald, dio door het geweld, waarmede hy in de rivier terecht kwam, hall'met zand was gevuld. Eon passagier werd eon halven mijl ver door den stroom meegesleurd, maar bereikte toen veilig cn wel den vasten wal. Het zonderlingste van het geval is wel, dat er ofschoon een massa water stroomde toon het ongeluk plaats had, het bed dor rivier op de plaats der ramp oen paar uur later volkomen droog was. In jaren was niet zulk een onstuimig weer waar genomen in Zuid-Colorado, als thans. Een wolkbreuk vergezeld van een hevigen storm bad het onbeduidendo riviertje tot een woesten stroom doen worden, die do fundamenten der brug mot ontzettende kracht beukte. De loco motief was byna over do brug, toen deze bezweek. Het was het salonrijtuig dat een halvo mijl ver door de rivier word meege sleept, en de goederen- en rookwaggons zyn hccloinaal niet terug gevonden. Do diner- en Blaapwaggons blovon op do rails staan. 200 vrywilligerB zoeken naar de lijken der ver ongelukten. Uit Pueblo werd geseiud, dat al 63 lyken zijn opgehaald. Het weeshuis eu de daaraan gren zende Magdalenakerk te Straatsburg een bouwwerk uit de 15de eeuw, zyn in den nacht van Zaterdag op Zondag afgebrand. Van de kerk zyn alleen de toren en de gevel bigven staan De klokken smolten en de oude geschilderde glazen werden vernield, alleen een kostbaar reliquieënschryn en eenige andere voorwerpen konden gered worden. Een kind werd licht gewond. De schade is ongeveeer 1 '/3 millioen nik. Uit het Handelsblad van Antwerpen Uffra Jopkens had een papegaai gekregen, en het bleek dat dit beest leelyke dingen zegdeonder ander, telkens de uffra omtrent het kot kwam, riep Cocoken Val dood, ouw snuifdoos Dat hinderde de uffra geweldig, en zy ging om raad by den koster van Puy velde. Dczï had een papegaai, die goed was opgebracht, en daarom sprak de koster Uffra, ik zal u myn papegaai zenden zet de twee vogels naast elkaar, de uwe zal wel andere woorden leeren. Zoo gezegd, zoo gedaan. Zoodra de twee vogels aan malkaar gewend waren, wilde uüra Jopkens eens hooren of er geen beterschap was gekomen. Toen zy by het kot kwam, riep haar papegaai uit Val dood, ouw snuifdoos 1 Verhoor ons, Heer, verhoor ons l voegden beide papegaaien erby. i St. Petersburg, 9 Augustus. Generaal StÖssel meldt, dat de Russen 30 Juli den Wolfsberg hebben ontruimd voor 70,000 Japanners. St. Petersburg, 9 Augustus. Generaal Stössel meldt27 Juli, 's morgens om 5 uur, opende de vyand het vuur tegen ons geheele front. Daarop ging de vyand over tot een aanval op het geheele front, in het bjjzonder tegen den berg Joepilatsoe, 17 werst van Port Arthur. Des avonds over achten werd de vyand met geweldige verliezen teruggeworpen. Den SOsten Juli ondernamen de Japanners met vyf divisiën een aanval tegen onze stellingen op den Wolfsberg, 8 werst van Port-Arthur. Met het oog op de groote meerderheid van den vyand ontvingen onze troepen het bevel op de naaste stelling terug tc trekken. De terugtocht werd in volkomen orde uitge voerd, waarby de artillerie tot dekking een krachtdadig vuur opende en den aanval stuitte. Onze verliezen zyn niet vastgesteld, maar zy zyn in elk geval geringde ver liezen der Japanners zyn aanzienlek. Er hebben 26 en 27 Juli van den kant der Japanners 70,000 man aan het gevecht deelgenomen en een groot aantal belege- ringsstukken. Weer een aanval op Port-Arthur. Londen, 10 Aug. (Reuter). De Daily Telegraph verneemt uit Tsjifos van gisteren, dat twee berichtgevers in den afgelooppn nacht van Port Arthur aankwamen. Zij deel den mede, dat in den nacht van den 4den Augiistus de Japanners den aanval begon nen op de hoofdverdedigingslinie die zich uitstrekt aan de linkerflank der Russen. Beide vloten waren in gevecht gewikkeld en een harde stryd woedde tot in den vroe gen ochtend. De Japanners bestormden de vestingen, doch werden met hevige verliezen afgeslagen. Naar men wil overtroffen hun verliezen die by de gevechten by den Wolfs- en Groene Heuvel. De Russen zouden meer dan 1000 gesneuvelden verloren hebben in het gevecht, dat geschilderd wordt als het hevigste uit dezen oorlog. De Russen worden versterkt door de overblijvende burgers. De schade aan de vloot is onbekend. De rapport- brengers verlieten met hun berichten de stad in den nacht van den 5de. De kanonade van den afgeloopen nacht eindigde by het aan breken van den dag. De Russen te Tsjifoe zyn verheugd. De Oostzee-vloot. De Petersburgsehe correspondent van de Lokal-Anzeiger seinde Woensdagavond: De Oostzee-vloot gaat binnenkort naar het Verre Oosten, waarschynlyk den 16en Augustus. De bevelhebber, admiraal Rodz- jestwenski heeft reeds zyn vlag geheschen op het pantserschip Soewarof Zijn onder- bevelhedbers zyn admiraal Fölkersam, die zich reeds over land naar Oost-Azië be geven heeft, en admiraal Enkwist. In het geheel zal de vloot nit 60 schepen bestaan, o. w. 8 pantserschepen, 9 pantserkruisers, verder kruisers 2de klas, mij nenvaartuigeo, torpedobooten, torpedobootjagers enz. Zy moet in 60 dagen de plaats harer bestem ming bereiken. Het transportschip Don neemt alleen voor zes weken kolen voor het geheele eskader mee, verder 800 ossen en ander proviandhet is reeds op weg naar Oost-Azië. Twee anderen worden even eens met kolen bevracht. Ingeval Port Arthur het tot de vloot komt kan uit houden, zou de oorlog snel uit zyn. Iu het andere geval moet de vloot de haven van Wladiwostok binnenloopen die reeds in November toevrieit. Daardoor zou haar positie hachelyk kunnen worden. Voor de beslissing. De Duitsche deskundige Richard graaf von Pfeil acht het buiten kyf dat Koero- patkin er niet aan denkt, de Btelling by Liaojaug zonder beslissende slag prys te ge\en. Dat blijkt wel nit een van zyne vroegere telegrammen aan de Tsaar, waarin hy verklaarde»Ik hoop dat de troepen iu de hoofdstelling met succes verzet zullen bieden, zelfs tegenover een vijandelijke overmacht." Dat zyn duidelyke, stellige woorden welke in Koeropatkin's weloverleg- d«, ernstige wyze van zich uit te drukken, slechts de beteekenis kunnen hebben Tegenstand op leven en dood" De laatste, vermoedelyk ook de sterkste van zyne vooruitgeschoven stellingen, die van Uai-tsjeng, by welke nog een hardnek kig", bloedige stryd te verwachten was, heeft Koeropatkin, gelyk bekend is, zonder verzet te beproeven, opgegeven. Dit be- wjjst zegt graaf Pfeil dat er hem uu zooveel meer aan gelegen is, den vyand, om tyd te winnen, op te houden, een maatregel die tot dusver wel succes heeft gehad, maar grooter offers heeft gevergd. De Russische veldheer moet zi :h nu sterk genoeg gevoelen voor een beslissenden slag. Voor die geleverd wordt, kan het echter nog tot verscheidenen gevechten komen, terwyl, naar het oordeel van graaf Pfeil, de eigenlyke beali sing niet, voor men veertien dagen verder is, zal vallen. Iloe de groote beslissende slag zal uit vallen, is niet te voorzien. Is hy voor de Russen gunstig, dan kan de veldtocht van dit jaar nog schitterend voor hen eindigen. Is hy ongunstig voor hen, dan wordt Koeropatkin gedwongen tot den terugtocht op Charbin en nog verder, en dan is de veldtocht van 1904 en Port Arthur verloren. De Russische vloot verlaat Port Arthur. Tsjifoe, II Augustus. Een Russische torpedojager kwam de haven hier binnen en deelt mede, dat zes Rassische slag schepen, vier kruisers en de helft der torpedobooten gisterochtend van Port Arthur ontsnapten. De torpedojager verliet Tsjifoe in den afgeloopen nacht. Het schip bracht vyf passagiers mede, die verklaren, dat de Japansche vloot de Russen vervolgteen gevecht in open zee wordt verwacht. Tokio, 11 Aug. Door de Japansche landbatterijen werd de Russische vloot naar zee gedreven en verliet zy Wonsdag- ochtend te 7 uur Port Arthur. Togo zette de vloot onmiddellijk achterna en begon een eruslig gevecht, dat tot het vallen van den nacht duurde en gevolgd werd door een reeks aanvallen van de JapanBche torpedobooten. De Japansche vloot trok daarop terug, een wachtschip achterlatend om de haven te bewaken. Dit wachtschip meldt, dat het by het aanbreken van den dag de >Retwisan" en »Pobieda" naar de haven zag stoomen. Admiraal Togo geeft geen resultaat van het gevecht; evenmin de verliezen aan Russische of aan Japansche zyde. De Russische vloot vertrok van Port Arthur op een gebiedend bevel van admi raal Skrydloff. Een officieus telegram ontkent dat de Russische slagschepen »Pobieda" en >Ret- visan" beschadigd naar Port Arthur terug keerden. 8 uur des avonds. Gemeld wordt dat de Japansche kruiser »Kasagi" in een ge vecht ter hoogte van Round-eiland in den grond is geboord. Voordat het Russische eskader van Port Arthur vertrok, namen de Bchepen voor raden, machines en materiaal tot kalefate ren in. Ondertrouwd JAN HENDRIK VAN DORSTEN en HILLEGONDA CATHARINA PHILIPS. HëfderT°nge' 10 1!i04- Receptie Zondag 14 Aug. a. s. van V/3 tot 4 nur, Breestraat 31, Helder. Getrouwd P. S. GROEN, lste Luitenant-Adjudaut der Marinicra, en KITTY MAC LE()D, die, ook namens hunne wederzydsche familie, hun hartelijken dank betuigen voor de zeer vele bewyzen van belangstelling, zoo vau hier als van elders by hun huwelyk ondervonden. Sf' 19 A»«-19°4- Getrouwd LENA C. J. WIJNKOOP en ALBERT ADEL VAN NECK, die, mede namens wederzydsche Familie, hartelyk dank betuigen voor de vele blyken van belangstelling by hun huwelyk ondervonden. Bussum, l 9 Augustus 1904. Nieuwendam, Heden overleed na een langdurig en geduldig lyden, oDze geliefde Zuster en Behuwdzuster ELIZABETH SLORT, oud ruim 45 jaar. Uit aller naam J. SLORT. Helder, 9 Aug. 1904. Heden overleed tot onze diepe droefheid ODze lieve Echtgenoote en Moeder Mevrouw T. Kluin geb. Massier, in den ouderdom van ruim 66 jaar. Helder, 10 Aug. 1904. Uit aller naam: Jb. KLUIN, G emeent e-Apoth Op den 9an Augustus j.1. werd ons ouderhart diep getroffen, door het overigden van onze jongste lieveling DIEUWERTJE, in den nog jeugdigen leeftyd van 4 maanden. Namens haar bedroefde Ouders P. VISSER, M. VISSER geb. Bakker. Wieringen, 12 Augustus 1904. Evangelisatie-lokaal in de Palmstraat. ZONDAG 14 AUGUSTUS, voorm. 10 nnr: (Zie morgen Advertentieblad en Dagblad.) L00DSGRACHT 51. Zondagmorgen 10 uur en 's avonds 6 uur, zoo de Heere wil, hoopt voor haar op te treden de Heer J I>E RHIII1T, Beroepen Kandidaat te Broek op Langendyk. ZONDAG 14 AUG. 1904, voorm 10 uur Ds. K. scharten, Predikant te Amsterdam. DE KERKERAAD. DINSDAG a.s. Vergadering, 's avonds 8 uur. Verslag van deAlgemeene Vergadering. Beleefd, doch dringend wordt ieder ver zocht trouw op te komen. HET BESTUUR. aan School No. 8, te Helder. Opleiding voor Holl. en Staatsspoor, Klerk by de Post. en Telegr., Telefoniste, Leerling-Machinist, onz. Aangifte van nieuwe leerlingen by het hoofd van school No. 8. W. VISSER (Koningstr. 108). ZATEHUAO V% 9 1 Ut. Muziek-Vereeniging „Crescendo" Afdeeling Helder dar „Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst". Voor inschrgving van nieuwe leerlingen voor de llaineN-Ziinicur^h en Hiiider-rli«iij(klti^c, te beginnen September a.8.. onder leiding van den Heer A. J. C. MOOIJ, toonkunste naar, gedipl. Conservatorium Amsterdam, wende men zich tot Zaterdag 20 Augustus by het Bestuur der Afdeeling, waar tevens nadere inlichtingen te bekomen zyn. De Secretaris A. KORFF Jzn., Laan 8. Ondergeteekende bericht bij deze dat de winkels KANAALWEG en KEIZERSTRAAT Woensdag 17 Aug. gesloten zijn. Firma I. BRUNWALD. Hollandsche Algemeens Verzekering Bank, gsveaftigd te Schiedam. Maatschappelijk kapitaal f 1000.000. Sluit allerlei soorten van Levensverz., tegen Ongelukken en Invaliditeit, tevens Voorschot Bank. Vertegenwoordiger H. WILLEMSE Jk Dykstraat 6. AUenUe De Directie der Maatschappij »HOL- LANDIA*, D. de Graaf Zonen te Utrecht, belasten zich met het innen van achterstallige schulden laDgs minnelyken en gerechtelyken weg. ABONNEMENT f 7.50 per jaap. De proceskosten komen voor rekening van de Maatschappij, ook zelfs by ongnnstigen affoop. Het Abonnement behoeft niet VOOT uit betaald te worden. Verloren; een doublé Schakelarmband. Terug te bezorgen tegen belooning by den heer VAN MIERLO, Loodsgracht 54. Verloren in de Spoorstraat: een Portemonnaie met een Rijksdaalder, eenig klein geld en een Spoorkaartje. Adres: Bureau van dit Blad. ■Pk Iemand, bekend met Kan- toorwerkzaamheden en moderne talen, zag zich gaarne eenige uren per dag belast met hem passende werkzaamh. Br. letter. W. Bureau van dit Blad. Een Weduwnaar met een kind, en in vaste betrekking wenscht in kennis te komen met een jonge dochter of Weduwe, om na wederzydsch goedvinden een huwelyk aan te gaan. Adres: Br. lett. A, Bureau v. d. Blad. Zoo spoedig mogelijk gevraagd hoofdzakelijk voor kamerwerk in het HOTEL »BELLEVUE«. GEVRAAGD: een flink DAGMEISJE. Adres Bureau van dit Blad. GEVRAAGD: pen flinke DIENSTBODE, wasch buiten's huis. Adres Mej BAKKER, Spoorstraat 140. Gevraagd een net DAGMEISJE, liefst niet beneden 16 jaar, goed kunnende werken. Adres: WESTSTRAAT 51. Gevraagd voor één dag in de week een LINNEN- en COSTUÜMNAAISTER. Adres: DUINKER'S Advertentiebureau, SPOORSTRAAT 92. Een nette vrouw vraagt beleefd eenig fijn en grof Waschgoed aan huis, voor goedo behandeling der wasch wordt ingestaan. AdresBureau van dit Blad. Gevraagd een flinke JONGEN Adres: J. van Willigen, Weststr. 87/90. Gevraagd een Spoeljongen, niet beneden de 16 jaar. AdresL. F. H. VANBAKEL,Stationsweg. Adres: WESTSTRAAT 59. GEVRAAGD een JONGEN voor licht Pakhnisverk, 14 a 15 jaar oud. Adres: Pakhuis WESTGRACHT 72. Terstond gevraagd: een bekwame TIMMERMAN. AdresJ. KOSSEN, te Koegras. gevraagd, tegen hooge provisie. Br. fr. lett. L. aan de firma J. M. NOBELS, Utrecht. COMMENSAALS. 7 Er kunnen by pen Juffrouw zonder kin deren 2 a 3 nette Commensaals geplaatst worden. Adres: 2e MOLENSTRAAT 106. HUIZEN TE HUUR. Ankerpark 21; huur f 400.— DIJkstraat 32; huur f 300.— Dijkstraat 32; Bovenhuis. Alle te bevragen SPOORSTRAAT 93. TE HUUR een flink WOON- en WINKELHUIS met INVENTARIS, door vertrek uit deze gemeente. Adres: Bureau van dit Blad.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 2