TOTALE UITVERKOOP van alle nog voorradige artikelen bij C. TROOST, HOEDEN en PETTEN. KOPPEh'S Verkoophuis Gelepii lot logeeren HARING. Beslist hel fijnste. Firma WALRAVEN. H. NIJENHUIS, Kanaalweg 53 -54, Den Helder. GROOT BAL- Huizen en Bouwterrein Oproeping Erfgenamen. Openbare Verkooping. Openbare Verknoping. Brandstoffen. HOOFDGRACHT 84. HERMAN KOPPEN. ATTENTIE I CHOl'l PMli SWMEITIIIOMES»!. f 50 WAAROM 50 33 ZÖIDSTRAAT 33 J. VAN WILLIGEN. J. VEEN. I volle en maatjes Haring, Gedurende de maand Augustus zal wegens verplaatsing der Zaak naar de Keizerstraat 84 en 86 plaats hebben. - - - UITSLUITEND A CONTANT. ALLES MOET WEG. Helders Tolhuis! Tandarts Feenders de Boerderij „Kanaan", Notaris Obreen Alleen Breewaterstraat do. 14 Notaris Obreen 76 duim Deventerkoek Bij P. SCHR1EKEN, Smidstraat 21 Yersch Bond- en VarkensvleescL WegTiiM vcriiltkaliiiig der zaak naar belangrijke prijiverlaging wan SPOORSTRAAT hork H«XIA'CiSTRAAT. HAND- EN REISKOFFERS Rondreiskofers, City bags, Plaidriemen, Reismanden, enz. Keukloos IIool'dwater. Mej. H. PRINS, Dij kstraat 20. f*. DIAAKVIt, Spiegels. Schilderijen. Portretlijsten. Lijsten n. maat. fttf' Keizerstr. 58 hoek GraYendw.slr. G. SMITS. JA. i. Molster. Hoe kan ik kt gezondst teren boe Yerkrijg ik tijdens Kiekte bet spoedigst LKEUIETÜ Zichtzeiidingen kunnen gedurende dezen uitverkoop niet uitgevoerd worden. 19" Eenig is 't in "91 met schaduwrijken tuin, groote frissche zaal, met de nieuwste Muziek- en andere Automaten. Eenigste gelegenheid voor PARTIJEN en KINDERFEESTEN. Zondag gelegenheid tot Dansen. Bergplaats voor Fietsen a 5 centpomp aanwezig. Onmiddellijk aan strand en duin. Degelijke Consumptie. Billijke prijzen, volgens tarief in de zaal. 15 minuten van Den Helder! flf Nette bediening. De Directie, M. ZIJH. Caté „De Vriendschap". Zondagavond as. Wed. HENNIN6. is afwezig van Vrijdag 5 Aug. elf uur af. TE KOOP OF TE HUUR EEN FLINK WinkelWoon- en Pakhuis met Keuken, op een der beste standen dezer gemeente. Adres: Th. MOORMAN, Rozenstraat 24. Twee nette WONINGEN te huur, nabij de Kluft. Adres: CORNELIS DITOSTRAAT 11. TE KOOP een groote zwarte KRULHDND, Ras Newfoundlander. AdresPRIN8EN8TRAAT, 4 Helder. TE KOOP: een partij ijzeren WATERKETELS inhoud ongeveer 1 Ms en ook grootere. Adres: Timmermanswerkplaats de Zwa luw, Vos8traat 10. Te koopeen BÜRGERWOONBtJIS, nabij de Marine-werf. Adres: Bureau van dit blad. Ter overname de sinds jaren bestaande Winkel, in Tabak, Sigaren en aanverwante Artikelen. Adres: KAUAALWEG tTO. Te koop ean VOLIÈRE met 8 stuks verschillende soorten vogels Te bevragen tusscben 3 tot 5 uur. Adres: Bureau Vliegend Blaadje. 3 Vischschuiten te koop, waarbjj een bijna Nieuwe BLAZER en beste Inventaris afkomstig van Wierum, aan de Scheepswerf van IJ. ALKEMA, te Makkum. Uit de hand te koop: wegens vertrek naar elders een Woon* huis en epf, te samen groot 1 are 28 centiaren, in de Spoorstraat, geschikt ter verbouwing voor alle affiires, 50 a 60 pCt. kan op de koopsom gevestigd bljjven. Brieven fr. lett. H. Bureau v. d. Blad. Aangeboden BEIST AAK, lang 32 voet met zeil en treil, W.R. 205; EB1V BOOT, met 160 beste Palingfuiken. Alles in een goeden staat zgnde. Te bevragen Wed. J. WIGBOUT ZOON, Westerklief, Wieringen. Uit de band te koop ruim 27 Hectaren, met nieuwe huizen, aan den Boermansweg te Anna-Paulowna- polder, bewoond door C. HEDDES, en te bevragen bjj den bewoner. Te koop aangeboden op een der beste gedeelten van de gemeente EEN PERCEEL, breid 7.25 M. en diep 25 M. Thans café met vergunning. Zeergeschikt voor alle mogeljjke zaken. Br. onder lelt. A.A., bureau v/d. blad. TE KOOP. AdresH. WIJKER. Zij, die iets te vorderen hebben van, verschuldigd zgn aan, of onder hunne be rusting hebben, behoorende tot de onbe heerde nalatenschap van CORNELIS FRANCISCUS VAN DEN HEUVEL, in leven korporaal-bottelier der K. N. M., gewoond hebbende te Den Helder en overleden te Amsterdam, den 4 Januari 1904, worden verzocht daarvan ten spoedigste opgave, betaling of afgifte te doen aan den curator in die onbeheerde nalatenschap. Tever.s worden bij deze opgeroepen, zg, die vermeenen als erfgenamen in die na latenschap te kunnen optreden. De curator, H. M. BEECKMAN, Notaris te Nieuwediep (Den Helder.) te Wieringen, zal op Dinsdag 16 Augustus I9D4, das voormiddags 10 ure, bij het pakhuis van den Heer A. PEEREBOOM aan den Poelweg aldaar, in het openbaar, om contant geld, verkoopen: Een partij Eiken en Grenen SLOOPHOUT, waaronder: Planken, Delen, Vloerliggers, Palen, eDz voorts: een Grenen Mast, 13 meter, met beslag, Ankers en KettiDg 154 meter, Stag, Blokken, Haken, Boomen, Gaffel, Touwwerk en eene party nieuwe vuren Planken en hetgeen verder zal worden aargeboden. ia 't adres, waar ge het best terecht kunt, voor alle mogelijke soorten Verplegings-Artikelen en Verbandstoffen. "woonhuizen UIT DE HAMD TE KOOP. Adres: K. ZEEMAN, Kanaalweg 142. te Wieringen, zal op WOENSDAG 24 AUGUSTUS 1904 des voormiddags 10 ure, ten verzoeke en ten huize van den He<>r C. SPAANDER op H'ppolytushoef aldaar, in het openbaar om contant geld verkoopen Eene partij Bamboesartikelen, bestaande inSportkarren, Vogelkooien, Tafeltjes, Stoeltjes, Parapluiestandaard, enz. CHINEESCHE GOEDEREN, alsTheebladen, Doosjes, Kistjes, enz. Kinderkruiwngens en Speelgoed, 2 kachels, koperen Ketel, enz. voor 16 cent. HET BALLETJESHUIS, KEIZERSTRAAT 64. C. VLAS. is steeds verkrijgbaar: VET RUNDVLEE8CH. LAPPEN en GEHAKT ROLLADE en KLOMPSTUK BIEFSTUK en HAAS VARKEN8VLEE8CH. LAPPEN en CARBONADE SCHIJVEN en FILET 30 ct. 35 ct. 40 ct. 35 ct. 40 ct. Voorloopig bericht. Aan een ieder, die zich van winter voorraad wil voorzien, wordt het adres van P SCHAGEN Ir., Oostslootstraat, bizonder aanbevolen. Ongeklopte Cokos, zoolang de voorraad strekt bij elke hoeveelheid, f O 55 per H.L Geklopte Cokes 5 cent per H L prijsverhooging. Wegens stgging der cokesprijzen kan hier niet voor worden ingestaan. Jlnthraciat, afmeting a0/M vanaf f L10 per H.L En verder alle artikelen, die in een brandstoffenzaak voorradig moeten zyn tegen concurreerende prijzen. Aanbevelend, P. SCHAGEN Jr. Biel eenig*! adres. Bij KEELTJE KRAAN, zgn heden avond beerlgke gerookte hengel PIETER MANNEN en POONEN verkrijgbaar. Bestellingen worden aan hais bezorgd. Gelieve er s.v.p. op te letten dat er voor mg niet aan de buizen wordt gevent. Voorts worden een partij donkerbruine SLAPPE HOEDEN van 18.00 opgeruimd voor 60 cent. SPORTPETTEN van 50 cent tot f 1.00 voor 95 cent, Hoofdgracht 84. In /.eer jrronle keuze. Ruime sorteering REIS-, TOILET- en BADBENOODIGDHEDEN. Aanbevelend, Na vele proefnemingen mocht het mg gelukken, d.t uitnemende Hoofdwater te bereiden. Het heeft boven de beste jachtwaters dit voor, dat het reukloos is en de huid noch de haren droog maakt of verbrandt. Ge kunt bet du« zonder tegenzin of gevaar voor de Prijs per flacon met FubrikantS. F. hoofden nwer kinderen ge bruiken. doodt het levend Hoofdonrein en is beslist bet eenigste middel of voorbehoedmiddel, dat on schadelijk is voor uitwendig gebruik. Het mag daarom in geen enkel huishouden ontbreken. gebruiksaanwijzing f 0.35; groote flacon f 0 60. G l»E 71AV Hon'nirslraat, Helder Vuil gsdragsn Dames-, Heeren-, Kinder- Witstroohoeden, worden volgens een nieuw systeem geheel wit gemaakt voor slechts 15 cent. De Dames- en Kinderhoeden kannen tevens vlug gegarneerd worden tegen zeer billgken prgs. tl EV'S STOFFWaSCHE uit één stuk vervaardigd, is practisch, elegant, van echt Linnen niet te onderscheiden en G0EDK00PER dan het waschloon voor Linnengoed. Verkrggbaar te Helder bjj: W. BIERENBROODSPOT, Spoor straat No 87 en J. J. M. SMIT, Kanaalweg 137-138. i AKBKOëlNE. g Niemand verzuime eens een proef te nemen van Vraagt er I w leverancier naar. (4 a ÏO eenl. KlU<er« rabat. Bij S. CRONE, Wagenstraat. WESTSTBA A T 67. Ondergeteekende heeft de eer te berichten, dat hij zijn ZAAK in SIGAREN, SIGARETTEN, TABAK, TREE, ODEURS, en*. heeft verplaatst van MOLENGRACHT I, naar - WE9T8TRA AT 37. - Belttjd aanbevelendR. KREUGER. FOTOARTIKELEN v/d MIJ. v/h GUIJ DE C0RAL en Co. Opening ZATERDAG 13 AUGUSTUS. is de omzet van onze Boter van 50 cent zoo groot Omdat ze heerlijk van smaak en eenig van kwaliteit is, wat haar oorzaak vindt in eene nnuwkeurige bereiding. Yersch gekarnde Roomboter 60 ct per 5 ons. Schager Kopboter 62'/, ct p. kop. Jonge en Onde Edammer Kaasjes, f 1.16 per stnk, ook halve verkrijgbaar. Aanbevelend, Melk-Inrichting. Spoorgracht 2, bij de Keizersbrug. Eigen fabrikaat. Degelijk en goedkoop. Belangrijke prijsvermindering van alle Bébé-artikelen wegens gevorderd seizoen. H9- Ziet de uitstalling. Aanbavaland, Uitstekende gelegenheid tot logeeren in de logementen der Nat. Chr. Geh. Onth.- Vereeniglng Zeemanshuis, Spoorgracht 43 en VolkskoMnis „De Hoop", Kanaalweg 16. Zeer nette logeerkamers van af 35 Ct Consumptie uiterst billyk. HET BESTUUR. Tegenover de Hoogstraat, heeft weder ontvangen eenige Dames Kanten Kragen, welke tegen de bekende sxtra lage prljzenzullen verkocht worden. Groote voorraad prima gebreide Wollen Schoolkousen, die extra sterk en echtvan kleur zgn Zie de uilstalling 1 Verkrijgbaar prima kwaliteit per heele halve en kwart tonnen. en Deze beide, voor ieder zoo belangrgke vragen, worden beantwoord uit de praktgk, in een werkje zooeren verschenen. De Eiectrogalvanische Inrichting Spoorstraat 65, Helder, geeft bet nit. Merkwaardige, hoogst merkwaardige gevallen van genezing, allen uit den Helder, worden op deze 35 bladzyden m» êgedeeld. De clectriciteit zóó toegepast verricht inderdaad wonderen van genezing. Men leze dit werkje dat a 25 cents veikrygbaar is bjj den Boekhandel en Spoorstraat 65, Helder. Tal van zieken vinden voortdurend hunne gezondheid terug. C. A. STAALMAN. „Café de Valk", Loodsgracht 1 over de Postbrug, te HELDER. Het netste en gezelligste zitje in 't centrum der stad. Koninklijk Bior, en gewone consumptie 6 cent per glas. Aanbevelend, P. GERRITSEN. 7.U die zich gouden en zilveren voorwerpen willen aanschaffen op gewnak' kelijke conditiën, kunnen xich vervoegen met br. fr. onder letters G.X. Bureau v. d. blad. 014. GRENADINE per A- 0.60 0.30 FRAMB. LIMONADE0.40 CITROEN0.45 CITROEN KWA8T 0 25 COGNACper1/» 100 ADVOCAAT100 VRUCHTEN LIKEUR. 0.35 PORT1.00 MUSCAATWIJN 065 BORDEAU WIJN vanaf 0.55 Het vanouds zeen gunstig bakand adres voor de levering van zuivere WIJNEN, LIKEUREN en BE* DISTILLEERD, atc. is W. JAGER GERLINGS Firma J. H. ENSCHEDE. Wijnhandalaran. Kantohen HAARLEM, Spaame. HELDER, Hoofdgracht 30. Hoofd-Agent Depothouder Hof lavaranoiars. Voor bruiloften en partgen gemakkelgke conditiën. G. KONING, Hoofdgracht 30. Nieuwediep. Prijscouranten worden op aanvraag gaarne gezonden. 9WWWWWW

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 3