S MARINE. MARINE Land- en Tuinbouwtentoonstelling Aan de verHers van Petroleum „TROM P" MF" Denkt er aan MAANDAG trekking Let welfg ♦KINDERMEEL* Bleekers drank, Staalpillen (Blaudsche) p. 100 en p. iOOO, Eiwitstaai. Kinadrnppels (de Vrij). Haematoge (dr. Hommel). Teercapsnles. Medicin Levertraan. van P. LENCERS, Smidstraat 31, Helder, Geen vliegen meer ff. F. STOEL en ZOON, ALKMAAR Een Wondervolle Chemische fabriek „ISALA" Kampen. Koningstraat 43. Stalen Platvoet Zolen J. J. VEEN, Spoorstr. 98, Nu kan men profiteeren Manufacturen en gemaakte Goederen. A. BREET, Nieuwstraat. Speciaal adres voor Mey's papier-linnen Boorden en Manchetten, -= VERLOTING =- Trekking 10 SEPTEMBER 1904. Saïi gr ui ii o se. x Te Helder bijJ BAARENS, Spoorstraat 68. alle groote Uzerhandelaars. Golden-Thee Golden-Koffie zijn sinds jaren bekend en gewild. BEWAAR UWE BONS VOOR CADEAUX. gratis bjj nw lBYerancier ter inzage Melkinrichting De Vergulde Koe. Hygiène. M, H. RIIIJGH, Breewaterstraat no. 14 in het oude Victnaliehnis DE KORENBEURS. HOTEL „TEXEL". SCHAGENSTRAAT 32, nd- bd Varkensyleesc NEEMT PROEF I JFitiaai Kanaahveg Xo, 155, „ZEEROB". De Schout-bjj-Nacht, Directeur en Commandant der Marine fe Willemsoord, brengt ter algemeene kennis, dat aohter in de Marinehaven tegenover het land- hoofd bjj het fort Oostoever 2 torpedo'8 Zijn gelegd en deze aldaar vermoedelijk 2 maanden zullen verbljjven. De plaats wordt aangegeven door daarop bevestigde boeien. Aan deze boeien mag niet worden ge meerd, terw|jl het eveneens is verboden zich in de nabjjhoid daarvan op te houden. Willemsoord, 2 Augustus 1904. De Schout-bg-Nacbt voornoemd, J. WENTHOLT. Openbare Verkooping bg de Directie der Marine te Willems oord, op Vrijdag 19 Augustus 1904, des voormiddags ten 11 ure, in de Marine- cantine aldaar, van het oude gezinkte fregat De verkoopvoorwaarden liggen ter lezing bg het Departement van Marine te 's Gra- venhagc en bjj de Directiën der Marine te Willemsoord, Amsterdam en Hellevoetsluis alsmede bg de provinciale besturen en ter Secretariën van de gemeenten Rotterdam en Dordrecht. Voor zoover de voorraad strekt, zjjn die ▼oorwaarden te veikrggen, ter Griffie der Marine te Willemsoord, ad f 0,20 per exemplaar (per postwissel over te maken) De TROMPkan door gegadigden bezichtigd worden gedurende zes werk dagen, onmiddellijk den verkoopdag voor afgaande, voorraiddags van 10 12 en namiddags van 2—4 uur. De inschrijvingen op gezegelde en on- derteekende biljetten en op duidelijke wjjze bevattende den naam en de woonplaats van den inschrijver, zoomede de geboden som in letterschrift, moeten vóór het uur der verkooping franco bezorgd zgn in de bus, Sjeplaatst in het Directiegebouw te Wil- emsoord. op de 100.000.- f 100.- 50.000.- f 50.-- 25.000.- f 25.- enz. enz. (Zie verder de Premiebons) f Een ieder, die 60 coupons inwisselt, 100 Sigaren koopt of twee gulden in eens besteedt aan verschillende artikelen, ont vangt daarbij cadeau een Premiebon met bovenstaande kansen. HAAST TJ naar de Rookende Amerikaan, SPOORSTRAAT 37. vnn* trmnrVFH rw tfiitfimtfl KOST 20 CENT PER Yy PAK.w cèfoT periAPA^, BIJ ieder winkelier verkrijgbaar. GROSSIER-VERK00PER M. A. 6RUNWALD ZOON, MOLENAAR'! MEEL wordt allean verpakt verkocht. 'I Goedkoopste adres Breewaterstraat no. 14. AWNLAtl. AIXI.A» in de Rund- en Varkensslachterij is steeds verkrjjgboar RUNDVLEESCH: Socpvleesc.h en Hutspot 25 ct. Lappen en Gehakt 27'/s Ct. Rollade, Boenf, Rosbief Klompstuk 321/» Ct. Biefstuk en Haas 40 Ct VARKENSVLEESCH Magere Lappen en Carbonnade 32'/a c*- Reuzel 35 ct. Vette Lappen en Spek 25 ct. Metworst 25 Ct. Breede Leverworst 20 ct. Leverworst 15 Ct. Alles per 5 ons. door het gebruik van de EIFELTOREN- VLIEGENVANGERS l*r||s IO cent. ENGROS. - EN DETAIL. Verkrijgbaar bijJ. BAARENS, Spoor straat 68 en QUANT-SWENNEN.Spoorgr. KALKFABRIEKEN. STOOMTRASMOLEN. STEENKOOPERIJ. Handel in BOUWMATERIALEN. genezing wordt alléén verkregen door de wereldberoemde balsems Ds. GRASS. BALSEM No. 1 geneest: Brandwonden, Fjjt, zwerende Borsten, Klieren en verder alle soorten zweren. No. 2 herstelt: Baardschurft, Zeerhoof- den, Dauwworm en alle mogelgke Huid ziekten. No. 3 verdrgft binnen den kortst motre- lgken tgd alle pgnen, zooalsRheumatiek, Jicht, Kneuzingen. Spierverrekkingen, pgnen door gevatte koude veroorzaakt enz. No. 3 neemt bjj Asthma, Sljjra- en Kinkhoest dadelgk alle benauwdheid weg. Prjjs per potje met gebruiksaanwjjzing I 0.35. Vele attesten ter inzage. Verkrijgbaar te den Helder bgJ. BAARENS, en groB en detail en bg QUANTSwennkn, >De Gaper" Spoorttr., P. DE JONG, Zwarteweg en P. KRUGER, beiden te Anna Paulowna. Speciaal in fijn SCHOENWERK NAAR MAAT In GIPS AFDRUK, voor pijn lijke-, gebrekkige-, pla4voeten enz., enz. Overal heen te ontbieden. ■fggfflffgf! tegenover de Hoogstraat. Mngniiju van eigengemaakte goederen. Verkoopt Mey't Stofwaachu papieren FroBti. Boorden en Manchetten pbb DOZIJN tegen fnbrieklprgzcn. Vraagt prjjs s.v.p. bjj tegenover de Hoogstraat. Scheepshellingen. W. F. STOEL en ZOON, Alkmaar. van de goedkoops Meubelen, Kasten, Tafels. Stoelen. Veeren en Kapokkenbedden, Wollen-, Gewatteerde- en Moltonnen Dekens, Karpetten in alle dessins, Vloer- en Looperzeil, Tap'stery in diverse soorten. Het is alles te veel om te noemen. Wordt alles beneden inkoopsprijs uit verkocht. Bij T. MOOR, Sluisdijkstraat no. 42, is alle dagen verkrjjgboar: DIK, VET RUNDVLEESCH, LAPPEN, ROLADE en GEHAKT, 35 ot., BIEFSTUK en HAAS, 45 ot, VARKENSVLEESCHLAPPEN, KARBONADEN en GEHAKT, 35 et, VETTE LAPPEN, 30 ot, SPEK, 25 ot. - ALLES PER 5 ONS. - Magazijn „Insnlinde", Spoorstraat 87. Hol beste adres voor He eren-VI ndeartikelen als: Boorden, Manchetten, Fronts, Oasnen,Sport-enTflnn'shemden, Handschoenen en Sokken. Normaal Jaeger- en Katoenen Tricot- Omlergoederen der firma Jaiisen&Tilaiiiis Engros. Export. Witte en gekleurde Overhemden. Uit rusting en vaar Oost- en lUest-lntlië. HKKHEVHLKISItlKG \\All HIAAT. Aambkvklkmd, W. HIEHK&IIHOOIISPOT, Spoorstraat 87. te ENKHUIZEN, 6, 7, 8 en 9 SEPTEMBER 1904 goedgekeurd bij Kon. Besluitdato 30 MAART 4904.) HOOFDPRIJSEen aangespannen rjjtuig met twee paarden ter waarde van pl. m. f 1200. TWEEDE PRIJS met paard ter waarde van pl. m. f 600, en verder vee, rjjtuigen, rijwielen, landbouwgereedschappen enz.minstens */t gedeelte van de nette opbrengst wordt besteed tot aankoop van prjjzen. Loten h f 1.00 per stuk, 11 k f 10.enz. zjjn na overmaking van het bedrag te bekomen bg de leden der financieele commissie de Heeren P. C. DE JONG te Enkhuizen, C. BONT te Latjebroek en H. W. FRESE te Venhuizen, terwgl eene instructie van verkoop voor wederverkoopers, op aanvrage gratis wordt toegezonden. Nament de financieele commissie, H. W. FRESE, Secretaris. Niet alleen een bloedvormend, ook een bloedzuiverend middel is Cl© SANGUINOSH. Dewjjl zjj nieuw, gezond en krachtig bloed maakt, drjjft zjj de onzuiver heden uit en bevordert alzoo eene volmaakte gezondheid. Dankbetuiging. Aan de Heeren VAN DAM Co., 's-Gravenhage. Mjjne Heeren, Hiermede geef ik uiting aan mjjne groote dankbaarheid voor Uwe Sangninose. Ik heb ruim drie jaren een afschuweljjken huiduitslag gehaden was gedurende dien tijd onder behandeling van de beroemdste specialiteiten van Europamaar zonder de minste baat. Nu, nadat ik ruim eene maand geregeld de Sanguinose gebruikt heb, ben ik mijn uitslag zoo goed als geheel kwijt. U inoogt van dit schrjjven gebruik maken. Onder dankbetuiging, hoogachtend, A. POLAK. Amsterdam. Ie Jan v. d. Heidestraat 159. In de meeste gevallen is tweemalen per dag een eetlepel (15 gram) vol doende. Dan duurt een flacon lien dageD, en kost U behandeling slechts 121/» of 15 cent per dag. Dat 13 goedkooper dan eenig ander dergelijk middel. Prijs per flacon f 1.50, 6 fl. f 8.-, 12 tl. f 15.-, VAN DAM Co, fabrikanten, Den Haag Veevoederketel >Ster", Sterkste en daardoor goedkoopste. To verkrijgen bij Vovsagf overal de Wasch- en Veevoederketels „STER". Wettig gedeponeerd &I handelsmerk. Kenlg specialiteit In fijne Boter en Kaas. BREEWATERSTRAAT 8. Fijnste GRA8BOTER 65 en 60 cent per pond. Ontvangen versch gekarnde TAFELBOTER 50 cent. Overtreft in kwaliteit alle andere namaak. Alle soorten KAZEN tot in de fijnste soorten. ZONDAGS GESLOTEN. Dames I 'n Maandverband met gordel ie op reie onmis baar en uiterst gemakkelijk. Aanbevelend, Gebruikt steeds MOKKA-KOFFIE in pakjes h 1J. kilo f 0.55. V4 f 0.27'/». STEEDS VERSCH GEBRAND, DIJKSTRAAT 22. Sluisdijkstraat 75, J. EDENS, Universeel Voeder voor Leeuweriken enz. Zangzaad voor Kanarievogels. Ochtendvoeder voor Hoenders. Gemengd Voeder voor Hoenders. Zware Gerst. Zuivere kleine Maïs. Voeder voor Kuikens op verschillende leeftjjden. Genoeg bekend. Concnrreerende prjjzen. VAN DEN BERG's Wilhelmina Hondenvleeschbrood (Oogcakes) per 50 K.G. f 9 0025 K G. f 5.00, 121/» K.G. f 2.75, 5 K.G. f 1,20 en Proef- baaltje8 van 21/* K G. a f 0.65. VerkrijgbaarMOLENSTRAAT 55. Touristen-Hotel. TouristeD, het eiland Texel l wordt het Hotel „TEXEL" met groo- ten schaduwrijken Tuin en koele zaal ten zeerste aanbevolen. Prljzon billijk, ook als pension. Uitstekende Keuken. FLENS, Propriëtaire. Paardenvleesch houwerij van K. SLIKKER, Kroonstraat 1-3. Steeds verkrggbaar 4e kwaliteit Vleesch en Worst. Prima Rookvleesch per stukje en uitgesneden. Het vleesch wordt na het slachten door Rijks- veeartsen qekeurd. Aanbevelend, K. SLIKKER. Kanarie- Zangzaad. rj UwmttMILTOIt v. Merel», Lijster» Leeuweriken, Papegaaien, Kake- tocon en Parkieten J. KUIPER, Binnenhaven 111 en C. NOOT, Kerkgracht 43. leveren steeds 1ste kwaliteit tegen onderstaande prijzen. RUNDVLEESCH: Lappen, Gehakt en Soepvleesch 35 cent. Rollade Klompstuk Boeuf Ribstuk 40 Biefstuk en Haas50 VARKENSVLEESCH: Lappen, Karbonade en Gehakt 37" cent. Schjjf en Filet42® Prima dik vet versch Spek 25 Alles per 5 ons. PRIMA KALFSVLEE8CH: Lappen en Gehakt 25 cent. Karbonade15 cent. Overheerlijke gekookte METWORST 6 cent per ons. Beleefd aanbevelend. Patissier. Spoorstraat 33. Confiseur. Vraagt LA&'OKRIJS Ontbijtkoek 15 ct., Sucade- en Gemberkoek 20 en IO ct. Boterkoekjes IO en 12 ct. per onsBanket 12 en 11 ct. per ons. Boter jodenhoeken en Amsterdamsche Borstjes 6 a IO ct. Gevulde Koeken 1 ct. 8®" Beleefd aanbevelend voor Bruiloften en Partijen* C. LANGERIJS C*. Onze SIGAREN munten uit door smaak en kwaliteit. vertegenwoordigd door J. TER HALL. i Groote bestellingen en blikverpakkingen voor export worden in ons Filiaal aangenomen en direct door ons van de fabriek verzonden. GEBRS. DE WAARD, SIGARENFABRIKANTEN, Amsterdam. Een bijzonder ff o ede 2 cents NI&AAK is het bovenstaande merk 7<EEHOB". De fijne kwaliteit, lekkeren geur en witten brand worden slechts zelden door andere merken geevenaard en NOOIT OVERTROFFEN. Per ÏOO r 1 ?0. Be 500 rw.OO Aanbevelend, W. JBXXter Lzn Breewaterstraat 60. Ajleenverkoop voor den Helder. „De Zwaluw". Doordien er in den laateten tgd verschillende soorten Petroleum in den handel worden gebracht onder den naam van prima Amerikaansche, maken wjj u opmerkzaam, d«t door ons reeds meer dan twintig ja«*en uitsluitend de onvervalschte. zuivere, Pennsylvanische, Amerikaansche Petroleum aan de Petroleumhandelaren wordt geleverd tegen den meest concurreerenden prijs. Indien dus uw Leverancier zgn Petroleum van ons betrekt, kunt u verzekerd zjjn de TJOStO ZUlVere Petroleum te ontvangen. M. A. Grunwald en Zoon, HELDER. Grossiers in Petroleum en Koloniale Waren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 4