KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel, Wieringen en Anna Paulowna Waarschuwing De Oorlog in het Oosten. DE ZIGEUNER. No. 3287. Woensdag 17 Augustus 1904. 32ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat Telef. 59. Bureau: Koningstr. 29. Interc.-Telef. 50. Abonnement Vliegend Blaadje p. 3 m. 50 et., fr. p. post 75 ct., Buitenl. f 1.25 d [Zondagsblad 37'45 g Modeblad >>>55 80 Mnzik.Bloemlezing>>60» >85» Voor 't Buitenland bg vooruitbetaling. >0.75 0.90 0.90 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgeven: BXBKHOUT Co., te Helder. Spt«raip«at. Bupsiui Aavortentlên van 1 tot 4 regels25 Cent Kikt regel meer6 4 maal geplaatst, 1 maal gratis. Bewga-ezemplaar 2l/i Ct. Vignetten sn groote letters worden naar plaatsruimte berekend Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan het Bureau bezorgd zijn. Projectielen, alsmede be- standdeelen en stukken daarvan, afkomstig- van (le Schietoefeningen der Artillerie, welke gevonden worden op de Zandplaat Onrust of op de Texelsclie kust of die uit zee worden opgevisclit,zijn'sRijks eigendom. Hij die zich deze voorwerpen toeëigent is der halve stral baar volgensde wet. Het oprapen en vervoeren van geladen, niet gesprongen projectielen is levensgevaarlijk, ook voor de omgeving van hem die zulks venicht. De Commandeer end', ojicier van het 4e Regiment Vesting-Artillerie A. W. KATTEN BUSCH. Indische Penkrassen Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden. 72a. Wjj troffen het bovendien ul zeer bijzonder. Juist waren de jaarlijksche Moslimscbe feeeten begonnen, fcesteD, die vooral in de Vorsten landen op Solo en Djocja met bijzondere plechtigheid worden gevierd. We bedoelen hier dan de feesten in de derde maund «Moeloed' van het Mohammedaaneche jaar. Op den 12den dag dier maand toch herden ken de Islamieten de geboorte van bun Profeet en men zou dit feest gevoegelijk met do Christelijke Kerstdagen kunnen vergelijken. Op de Noordelijke Aloen-Aloen van den Kraton was het zeven dagen en nachten lang sekatèn of kermis zoudon wjj zeggen. Nu moet ik eerst even uitleggen wat we onder een Aloen-Aloen verstaan. Voor eiken dalem of woning van een Vorst of Regent op Java zien we oen ruime vier kante grasvlakte, door reusachtige «heilige* waringin's omzoomd en met een of tweo van die prachtboomen in het midden. Zoo'n vlakte nu noemen we de Aloen-Aloen en meestal be vindt zich aan de Westzijde dan de moskee of misaigit. De Kratons van den Soesoehoenan en Sultan van Djocjakarta hebben twee Aloen- Aloen's, n.1. een Noordelijke en een Zuidelijke. Op dio vorstelijke Aloen-Aloen's mag echter geen gras groeien en ze doen dan ook denken aan de stoffige zandvlakten om en bij Port- Said. Op die Noordelijke Aloen-Aloen nu was het feest, ter eere van Nabi Mohammad. De herdenking van 's Profeten geboortedag (Arabischmaulid an-nabij op den 12den der inaaDd Moeloed" (Arabisch: Rabial- awwal) wordt telken jare door de geheelo Mohammedaansche wereld en dus ook in Ned-Indië min of meer luisterrijk gevierd. In het bijzonder, zei ik reeds, aan de Javaanscbe hoveu in de Vorstenlanden. Mohammad is op den 12don Rabial-awwah ▼an het jaar 11 overleden en feitelijk niet geboren. Voor het gemak echter heeft men nu dien datum ook maar en passsant als ge boortedag aangenomen en verder nog vole andere gewichtige feiten uit Mohammad's leven op dien zelfden 12den «Moeloed* gesteld. Ik sprak daar van het jaar 11 en reken dan volgens de Mohammedauusche jaartelling, die begint met de z.g. .hidjrah" van den Profeet of de vlucht van Mekka naar Medinah (16 Juli 622 n. Chr.) Als ik zeg, dat vooral in de Vorstenlanden 't geboortefeest van den Nabi met luister ge vierd wordt, moet men daaruit volstrekt niet de gevolgtrekking maken, dat. ze liier op Midden-Java zoo buitengewoon vroom 'tjjn. Neen, dat is nog al een verschilletje met de Preanger, zou ik zoo zeggenIk voor my reken de Javanen hier eigenlijk niot tot de Moslim's, want nog nergens in Indië zag ik zoo ree! onverschilligheid in zake den godsdienst. Vuorul de adel stoort zich zoo goed als niet aan do voorschriften. Men drinkt wijn, bier, cognac en jenever of 't zoo hoort, neemt van dc vjjf roekoen's of zuilen vau den Islaiu vierkant weg geen notitie on beweert zelfs openlijk, dat do Islam een van buiten opge drongen leer is. Zendingsvrienden mogen hieruit niet besluiten, dat de Javanen ge makkelijk te kerstenen zijn, want ook van het Christendom willen ze maar weinig weten. In bun hart zijn de lui. hier op Solo ten minste, echte Ilindoo's gebleven en men ziot dan ook overal, nog heiligenbeelden en Uoeddha'a. Oude krissen, ja zelfs de rijtuigen van Zjjne Hoogheid worden in don letterlijken zin bewierookt en goddelijke eer bewezen 1 Ook ziet men hier, o. a. duizenden, vooral de nog ongehuwdon zonder hoofddoek loopen, gekapt ongeveer als do Hindoe's, die ik vroeger op Sumatra's Oostkust cn Atjeh mocht ontmoeten. Mijn Maloische jongens, goede Mohamme danen, klagen er steen en been over, dat in de waroeng's overal 't onreine babi (varkens vlccsch) verkocht wordt en trachten nu door extra gebeden zich te zuiveren van de on willekeurige bezoedeling dio hen hier bedreigt. Dat ze t hier niet zoo bijster nauw nemen, wist ik trouwens reeds. In de maand •Kamadhan* toch de Ode maand van het Mohammedaansche jaar, de maand, waarin volgens de vierde roekoen (zuil) van den vroegstcn morgenstond tot na zonsondergang alle eten, drinken, rooken, en pruimen van sirih, ja elk zinnelijk genot tut slapen toe, volstrekt verboden is, maakte ik aan 't station te Sookaboomi kennis met een paar edellieden van Djocja, die kalmweg aan 't buffet, tot groote ergenis natuurlijk van do rechtzinnige Soendaneczen, een paitje (bittertje) stonden te drinken I Een bittertje en dat om 1 uur in de vasten maand, 't kan al niet slimmer 1 De lui zyn hier dan ook alleen .Moslim', zoodra 't pretjes geldt, op dezelfde wjjze ongeveer als onverschillige .Christenen' in Europa een heiligen dag van .hun godsdienst* gebruiken tot 'n verzetje, als welkome ge- legenlioid dus om de bloometjes eens buiten te zetten. Vrijdenkers zijn de Javanen echter niet. 't Zijn feitelijk onbewuste theosofen en komen daarin dus weer ovoreeu met de hoogere graden van den Islam, die ook geheel theoso fische begrippon leeraren. Solo. Lt. Ci.ockenkk Brocsson, b.d. Nieuwstijdingen HELDER, 16 Augustus 1904. MejUÖrouw A. H. Buisonjé, alhier, is benoemd tot onderwijzeres aan de Chris telijke school te Boskoop. Morgen arriveert hier weder een goedkoope volkstrein uit Rotterdam, Schie dam, den Haag, enz. Tot privaat-docent in de ontwikke- lings-mechanica en de histogenese aan de universiteit te Amsterdam is toegelaten dr. J. Boeke, te den Helder. Opleiding van Machinisten. De Minister van Waterstaat heeft goedge vonden te bepalen, dat als inrichtingen ter op leiding van machinisten, waarvan het eind diploma aanspraak geeft om te worden toege laten tot het examen ter verkrijging van een diploma als machinist aan boord van koopvaar dijschepen, door hem worden beschouwd 1. de Kweekschool voor machiuisten te Am sterdam 2. de Inrichting tot opleiding van marine- machinisten te Hellevoetsluis 3. de Zeevaartschool te Terschelling, oplei ding van stuurlieden en m ichinistcn tor koop vaardij, mits bij het bedoelde einddiploma wordt overgelegd het bewijs van tweo jaar werktjjd als smid, bankwerker, draaier, ketelmakcr of machine8tclicr, waarvan ten minste één jaar in een machinefabriek aan den bouw of do herstelling van stoommachines en ketels 4. die ambachtsscholen in Nederland of in de Nederlandsche koloniën, waar ook onder wijs in stoomwerktuigkunde gegeven wordt, mits by het bedoelde einddiploma wordt over gelegd het bewijs van ten minste óón jaar werk tijd als smid, l>unk werker, draaier ketelmakcr of machinesteller in ecne machinefabriek aan don bouw of de herstelling van stoommachines cn ketels. Uitslag der verkooping van een boerenplaats in den Oostpolder te Anna Paulowna groot 33 75.40 EI. A op Donder dag 11 At:g. ten overstaan vau den Notaris J. P Bar.kx ta Wieringerwaard. Kooper D. J. J. van Houten tj Weeop voor f54772.30. De j larlgksche harddraverij te Schagen zal dit jair gehoulen worden op Dinsdag 27 Sept. a. f>. Door het prov. bestuur van Noord- Holland is Dondeidag aanbesteed Het herstellen van hoofden op het Noorder- strand van hot eilaod Vlieland van storni- s had-. Raaiing f21 000. Minste inschrjjver de h"er J van der Plas, te Hardingsveld, voor f 22 100. Bjj het graven voor de fundamenten van een perceel in de Nassaustraat te Haarlem hebben de werklieden Donderdag morgen een steenen pit gevonden met on geveer 180 zilveren muntstukken uit den Spaanschen tijd. Men meldt aan het Vad. omtrent den moord in de Haarlemmermeer: Htd-tn is in deze zaak door dea rechter van instructie gehoord de bloemenhandelaar G. te Haarlem, met wien de verdachte, Blonk, zaken placht te d 'en. Hem werd gevraagd of hg het mogeljjk achlte dat Blonk door den vei koop van potbloemen in het bezit van een gulden uf vijftien kon zjjn op den dag dat de moord gppleegd is. Daarop w«s zjju ant woord dat z.i. heel wel mogelijk was dat bekl. in 't bezit was van een gulden of 12, daar hjj al zjjn bloemen verkocht had. Bovendien zal, meende bjj, de verdachte, die met zjjn me:sje kermis wilde houden, wel zuinig geweest zgn. Een en ander schijnt er op te duiden, dat de verdachte, de knecht van de ver- alagene, wel eens onschuldig zou kunnen zgn. Blonk is reeds op vrjje voeten gesteld. Straatroof. Uit don Haag meldt men Voor de rechtbank alhier werd Vrjjdag een geval van brutalen straatroof behandeld. Op een donkeren avond in Decembor 1903 ontmoette een bejaard gehuwd heer op den Schenkwog alhier oen jonge vrouw, die hjj volgens haar aansprak en met wie hg een eindje opwandelde. Gedurende een kort on derhond had de vrouw zich van een gouden ring meester gemaakt, welken bedoelde heer in een zjjner zakken had. Dien ring had zij aan een man gegeven, met wien zjj vroeger te Rotterdam woonde cn ongeveer twee jaren leefde. Van Rotterdam was ,het paar- naar 's-Gravenhago gekomen, waar van straatroof word geleefd. Alles wat de vrouw machtig werd, door diefstal of op andere manier, moest zjj, volgens hnro verklaring, afgeven aan den man, zoo ook den gestolen gouden ring. Do man ontkende dit en beweerde den ring gekocht te hebbon, ia Januari 1904, op deu Parallelweg alhier. Van welk een omvang de diefstallen ge weest zjjn, kan men opmaken uit het staatje van het gestolen geld en de sieradeu, welke op den man, bjj zijn aanhouding in Mei j.1., werden bevonden, n.1. tweo bankbiljetten van f 100, 3 rjjksdaalders, 5 gulden, eenig klein geld, een gouden horloge, een nickelen dito, een dubbelen gouden ketting, waaraan een goudstuk van 20 dollars, een gouden Engelsch pond, 3 gouden ringen met brillanten en 2 dasspelden. Verder vermiste een winkolior, die in Mei nabjj den Schcnkweg 's avonds een luchtje ging scheppen, waarbjj hjj de jonge vrouw ontmoette, tweo bankbiljetten van f 1000, twee van f 3'tO en tweo van f 200, welk geld hjj bjj zich hAd gestoken, omdat hjj thuis werkvolk had. De heer vond de ontmoeting volgens njn verklaring minder aangenaam, en trachtte van heljuflerijc af te komen, dat hem evenwel .zulk een lief ventje" vond, dat zjj hem herhaalde malen omhelsde. Bjj zjjn thuiskomst had de heer niet naar de f 8000 omgekeken, welko hjj in een binnenzak van zjjn vest had geborgen. Eerst 10 dagen later vermiste hjj het geld, toen er iemand bjj hem in den winkel kwam oin f 1000 te wisselen. Volgens get. is er gedurendo die 10 dagon geen derde persoon aan zijn vest geweest. Toen hjj de vrouw ontmoette, was er een soort hoer in de buurt, geljjkende op den persoon, die hier V'rjjdag mede terechtstond (de man met wien de vrouw leefde.) Volgens de vrouw heeft de winkelier haar aangesproken. Zjj erkent, dat zjj hem pap er hoeveel weet zjj niet ontfutseld heeft. Evenmin weet zjj, of het bankpapier is ge weest, want zonder het te zien heeft zjj alles algegeven aan haar medebeklaagdc, die eerst don volgenden dag den buit zou bekeken hebben. Deze ontkendo dit ten stelligste. Hjj iiad geen bankpapier of iets van dien aard ontvangen en was op don bewusten avond zelfs niet in de nabjjheid dor vrouw geweest. Nadat de rechtbank splitsing der zaak had gelast, zoodat ieder dor bekla gden afzonder lijk terechtstond, heeft het O. M. tegen de vrouw drie jaar gevangenisstraf geëischt. Hierna werd behandeld de zaak van den man, beklaagd een gouden ring en bankpapier ten geschenke to hebben aangenomen, wetende dat een en ander door diefstal verkregen was. Het getuigenverhoor liep uit den aard der zaak over dezelfde feiten, en leverde niets nieuws op. Bekl. hield vol, dat do gouden ring, die den 7l-jarigen heer ontstolen was, door hom was gekocht van iemand op den Parallelweg. Volgens een der get. heelt bekl. bjj hem twee gouden ringen met brillanteo gekocht van nog al groote waarde. Een dier ringen had hjj betaald met bankpapier van 1 200 on voor een gekochten hrillant. van een koop man uit Amsterdam, die door get. op verzoek van bekl. in een ring was gezet had bekl. gewisseld een bankbiljet van f 1000 dat hij haalde nit een portefeuille, soortgeljjk als die aan den winkelier was ontstolen. Bekl. ontkent dit geeu oogenblik, evenmin als andere inkoopen door hem gedaan. Ook ontkent hjj niet, in een café waar gespeeld werd te hebben gespeeld, cn wel eens grof ook. Door ecne juffrouw bjj wie bokl. met zjjne medebekl. ongeveer zes weken op kamers had gewoond, werd nog verklaard, dat de vrouw haar had medegedeeld, dat zjj zeer hang was voor den man (haar medebekl.) met wien zjj loefde, dat hjj haar sloeg en zjj er op uit moest om voor hom te stelen en alles af moest geven. Bekl. ontkende niet dat er wel eens on aangenaamheden tusachen hem en «zjjn meisje* waren voorgevallen, maar dit vond zyn oor zaak hierin, dat zjj wel eens gekke dingen deed, daar zjj oen beetje «getroebelcord* was. Van mishandeling, of van onder zijn macht staan was geen sprake. Ecne juffrouw die boven bekl. cn de vrouw- had gewoond bevestigde de verklaring van de vorige getuige. Ook aau haar had de vrouw meermalen haar nood geklaagd dat zjj op straat werd gejaagd om te stelen en alles moest afgeven. Ton slotto word do medebekl., nu als ge tuige gehoord. Zjj herhaalde de verklaringen in den aanvang der zitting afgelegd. Zoo wat betreft den diefstal van den gouden ring als van de bankbiljetten. Bekl. hield vol don ring in quaestie gekocht te bobben voor f 25 van een hem onbekend persoon op den Parallelweg. Bankbiljetten had hjj nimmer van zjjne medebeklaagde ontvangen. Nadat de vrouw nog cene allertreurigste schets had gegeven van het vreesclyko loven dat zjj mot den man had, verklaarde bekl. op theatrealo wjjze dat hjj het meisjo uit medeljjden tot zich had genomen en haar weer bjj zich zon nemen ondanks de leugenachtige verklaringen hier door haar in zjjn nadeel afgelegd. Nooit heeft hjj iets van haar ge kregen. Al het geld door hem nitgegeven en bjj hom gevonden, zoomede nog ongeveer f 7000 die zjjn opgeborgen op ecne plaats welke hjj niet wil noemen, heeft hjj gewonnen met spelen, want hij was dikwjjls zeer ge lukkig. Trucs hoe het meisje moest stelen, b.v. in do binnenzakken vau hoeren, had hjj haar nooit geleerd. Dio had zjj zeker van een van hare andere liefjes. Het O. M. achtte hetgeen dezen bekl. was ten laste gelegd wettig en overtuigend be wezen. Het wees op ecne vroegere veroor deeling van bekl. tot 3 jaar wegens diefstal samen en in vcreeniging gepleegd, (bokL onschuldig) en vorderde 4 jaar gevangenis straf, wegens heling, tweemaal gepleegd. Mr. Harloff refereenlo zich aan het oordcel der rechtbank. Uit het Buitenland. Do weduwe van den overleden Franschen oud-minister Waldeck Rousseau ontving be tuigingen van deelneming van verschillende Europeesche vorsten, terwjjl afgezanten van onderscheidene rjjken hjj den ljjkdienst tegen woordig waren. Do weduwo heeft reno begrafenis op 's lands kosten geweigerd. Overeenkomstig den wil van den ontslapene is het Ijjk na een ren- voudigen ljjkdienst, waarbjj alleen de familie cn enkele vrienden tegenwoordig waren, Vrjjdag in den grafkelder van de kerk Kt. Clotilde bjjgezet. Later wordt het overgebracht naar het kerkhof van Montmartrc. Niettegenstaande do toestand van het land niet geschikt is voor eene feeststemming is toch in Rusland bljjden jubel, wjjl don czaar een zoon is geboren. Zes dochters, van wie twee zjjn overleden, had de czaar reeds en al zjjne hoop cn die van Rusland was ge vestigd op de geboorte van een troonopvolger. Thans is dio hoop vervuld. De geboorte van dezen zoon kan verstrekkende gevolgen hebben voor het groote crarcnrjjk. Algemeen toch is men van meening dat do positie der keizerin in Rusland nu zeer zal versterkt worden, dat zjj meer invloed zal krjjgen op don gang van zaken. En 't is van algcmcene bekendheid «lat de keizerin meer gestemd is tot een zachtere politiek dan in de laatste jaren in Rusland gevoerd is. Het is in Rusland volstrekt gren geheim «lat de keizerin het rogeoren als thans in Finland, niet goedkeurt. En daarom is in dezen mocielijken tjjd, nu Rusland daar buiten nederlaag op nederlaag ljjdt cn het daar binnen gist en kookt, de hoop der hervormingsgezinden en van do voorstanders eener mildere w«-tgoving gevestigd op de keizerin. Mogen do optimisten gcljjk hebben dat voor het zwaarbeproefde en zwaargedrukte Russische volk de dageraad der bevrijding gloort! Nu het Amerikaansch eskader van drie schepen voor Smyrna geankerd ligt, begint de Porte wat toeschietelijker te worden. Volgens een Reutcrbericht uit Washington deeldo minister llav mede, dat de Vereenigde Staten in alle opzichten hun zin hebben gekregen cn dat daarmee het incident als afgeloo|»cn te beschouwen is. Het einde van een tweetal stakingen valt tc melden. De voerlieden te Toulon zagen verschillende eischen ingewilligd: zoo krjjgen zjj voortaan een weekloon van 82 frans en de 10 urige arbeidsdag zal worden ingevoerd. Te Bordeaux en te Toulouse duurt de staking voort. In de laatste stad kwamen ernstige ongeregeldheden voor. De brouwerjjstaking to Hamburg, de zoogenaamde bierboycot, zal 17 Augustus eindigen. De bemiddelingsvoor stellen zjjn door de oommissies uit de beide partjjen goedgekeurd. Naar aanleiding eener staking van metaal bewerkers to Berljjn hebben verschillende fabrikanten zich vereonigd om de vormors gedaan te geven. Indien de staking lang duurt sullen verscheidene onderdeden van het mctaalbewerkersvak zonder arbeid geraken. Do toestand van den 72-jarigen koning van Saksen baart onrust door do toenemende ver zwakking. De hoop op is zeer verminderd. i I>lyvond herstel In tegenwoordigheid van den Rjjkskanselier heeft de Duitsche Keizer verleden week do kolonisten deputatie uit Duitsch Zuidwest- Afrika ontvangen. Do keizer zoido gegronde hoop te hebbon dat het geld tot schadeloosstelling voor ge- U-den verlies door den opstand zou worden gevoteerd. Het Russische antwoord op het Engelsche protest inzake het in den grond koren van het stoomschip Knight Commander" ia ver* schonen, 't Is in teer welwillende bewoor dingen gesteld, en zonder toe te geven dat het een onwettige daad was, geeft het toch te verstaan dat voortaan zooiots wel niet weer gebeuren tal. Door Japan is feiteljjk de Chinoeache neu traliteit geschonden wjjl het een in Tajifoe hinnengoloopen Russisch oorlogsschip weg haalde. Dc Du'tschers zullen de neutraliteit bi ter handhaven dan do Chincecen. Indien het werkeljjkbeid hlykt dat ftussirebe oorlogsschepen in Kiantsjau zjjn binnenge vallen zullen zjj daar ontwapend worden. Tokio, 12 Augustus. Volgens hier ont vangen berichten verliet het Russische eskader de haven van Port Aithnr en werd zuidelgk van Jentau door de Japansche vloot aangegrepen en uiteen gedreven. Da kruisers >A*kold" en »Novik", een derde kruiser en een torpeboof jager zochten den llde bun toevlucht in de bocht van Kiauts- jan, ean andere torpebootjager in Tsjitoe. De Russische panterschepen, vjjf in aantal, e»n kruiser, waarschgnlgk de Diana", een hospitaalsch'pen verscheidene torpedojager* schenen de llde de haven van Port Arihur weer te hebben opgezocht. De Japansche vloot is, naar meu gelooft, onbeschadigd. Tajifoe, 12 Aug. Een groote Russische torpedojager de >Reejitelni", liep hier bin nen, waarvan de kanonnen, als rjjnde op onzgdig gebi«d, onbruikbaar werden ge maakt. Later kwamen twee groote Japan sche torpedojagers a»n en gingen op een kwartmgl van da >Resj:t«lni" ten anker. E- n enterpartg ging aan boord van den Rusaischen torpedojager, geweerschoten los sende, waarbjj een Rus gewond werd. Bg het aanbreken van den dag zag men dat een derde Japansche boot de Russische uit de haven sleepte. Alle booten zgn nu uit het gezicht. De Japansche consul zegt, dat de Japan ners niet wisten dat d« kanonnen van de Retejitelni reeds onbruikbaar gemaakt waren. Tsjifoe, 12 Augnstus. De Japansche tor- pelojigers, die de Retejitelni buitmiakten, zjjn de Asasjio en de Kasoemie. De Japan ners zonden een officier met een tolk aan boord, cn noodigden de Russen uit, de haven te verlaten en buiten te vechten. De Russische kapitein antwoordde, dat het schip ontwapend en de machines onbruik baar gemaakt waren, er bg voegende dat do geheele zaak nu de Chineezen aanging. De Japanner herhaalde echter den eisch dat het Russische schip raar buiten zou komen om te vechten. De Russische kapi tein gaf toen met flui'terende stem bevel om alles gereed te maken om het schip in de lucht te doen springen. Toen aldus vertelt kapitein Rosto- chofsky zelf deed de Japansche officier hem de belofte dat zjjn leven gespaard zou big ven, indien hg zich wilde over- I geven. >Ik werd zoo kwaad over deze bdeediging dat ik den Japanschen officier een slag gaf, voordat ik nog zeker wist of de toebereidselen tot de ontploffing ge reed waren". De slag kwam zoo hevig fGIJlLLGTOl. 16) In rmdelooze verwarring drongen de aan- 'igen thans om de ngevallene heen. Alles dan ook verbazend snel in zjjn werk kan. Bela lag in onmacht en de rrooljjke ritmeester der kurassiers, die zich spoedig in alle levensomstandigheden wist tc schikken, goot den inhoud van eeno nog half gevulde champagneflesch op zjjn zakdoek, om het slaat van den graaf daarmeo tc wasschen. le adjudant Brünner had de deur gesloten, en den jongen luitenant der Ijjfwacht, die een uiterst verbluft gezicht zette, bevel gegeven om buiten in de gang op poat te staan, om te voorkomen, dat het ongehoorde schandaal verder bekend werd men wilde natuurljjk niet gaarne dat de feestvreugde eenige stoornis Toen wendde hjj zich eerst tot de officieren, die geheel uit hot veld waren geslagen. «Ik beschouw het, zooals go wel begrjjpen zult, als eene zaak van eer, kameraden, dat dit treurige voorval voor ieder ten strengste ge heim wordt gehouden, en bjj voorbaat mag ik mjj zeker overtuigd houden van uwe wel willende medewerking in dezen.' Hjj zag den kring eens rond en alle aan wezigen knikten, ten bewjjze dat hjj op hen kon rekenen. Het was dus zeker, dat geen dezer mannen eene onbescheidenheid zou fcogaan. Het heeft gelukkig niet veel te beteekenen', meende thans de ritmeester, die zich onaf gebroken met den bcwusteloozon Bela bad bezig gehouden. »Ecno kleine verdooving anders nietAls bjj weer bjjgekomen is, zal bjj wel weer beter zjjn.' Om den professor, die moeiljjk ademhalend en mot verwrongen gelaatstrekken ter zjjde stond, had zicli tot nu toe niemand bekom merd. Thans naderde hem graaf Brönner cn zei met iets dofs in zjjne stem: «Mag ik nog om een klein onderhoud onder vier oogen verzoeken, alvorens gjj het paleis verlaat?" Gyula schrikte op. Eerst nu scheen hjj tot het bewustzjjn te komen, aan welke eeno grove beleeiliging der gastvrjjheid hjj zich bad schuldig gemaakt, cn hoe onhofieljjk de hoeren officieren het zouden vinden, dat hjj nog alfjjd hier vertoefde. Hjj boog even, zonder een woord to spreken, en volgde graaf Brönner, dio zich verwjjderde. Toen beiden een «Ier leege voorvertrekken waren binnen getreden, bleef Törtfk staan. «Gjj zult natuurljjk mijne handel wjjze ten strengste veroordcelcn, zei hjj, engemoogt me gelooven, als ik u vertel, dat ik mjj zeiven de heftigste verwyten doe. Maar wat geschied is, daaraan valt niets meer te veranderen, cn ik weet nog niet, of ik bij eene even tuëcle herhaling van eene dergcljjkc bclccdi- girg mjj anders zou gedragen.* Ik veroordeel u niet, professor.' ant woordde de adjudant. •Wanneer graaf Bacsony onwaarheden heeft gedebiteerd, dat kan ik mjj uwe opgewondenheid begrjjpen, en is ze in zekeren zin te vcrootschuldigen. Maar mjjne plicht gebiedt mjj den prins van het voorgevallene in kennis te stellen, en ik voor zie, dat bjj uit uw eigen mond eene nadere verklaring zal wenschen te ontvangen. Zoudt ge genegen zjjn hem die te geren Niets liever dan dat. Ik zal mjj gelukkig rekenen, zoo ik mjj voor den prins mag rechtvaardigen Goed zoo En welke plannen koestert gjj ten opzichte van graaf Racsony Ik verwacht cene uitdaging van hem.* «En wanneer die niet volgt?' Dan zal ik hem moeten dwingen, om zich met mjj tc meten." Het is dus uw vast besluit «ie zaak op do gewone manier te beslechten?* Mjjn onherroepeljjk besluit!* In ordeEvenwel zou ik gaarne volmacht i u bobben, om het duel tot overmorgen to verschuiven, opdat Zijne Hoogheid nog vóór dien tjjd eene volledige opheldering van u kan ontvangen!* ,Ik onderwerp mjj geheel aan nw wil, waarde graaf. Eón verzoek echter nog." Tot uw dienst.' Zooals ge vanzelf wel bcgrjjpt, is 't mjj onmogeljjk heden in de feesuaul terug to keeren toch is 't mjjn vurigste wensch mjjn vriend Prantl nog óór mijn vertrek te spreken. Zoudt ge de moeite willen nemen hom bjj mjj te zendon f' Ik bon bereid om aan uw billyk verzoek te voldoen, en zal hem dadelijk gaan opzoeken.' Vjjf minuten later trad de trouwe schilder ■net een hoogst bekommerd gezicht bjj Gyula het vertrok binnen, hem al van verre do boido handen toestekende. Graaf Brönoer had hem reeds in alle stilte het gebeurde mede gedeeld. Wat ben je begonnen, wilde kerel zei hjj. .Ik ben nu wel niet voornemens je er ecu verwjjt van te inaken, dat je je b«-lofte zóó slecht ben nagekomen, maar wal kan er nu niet uit je opvliegendheid voortvloeien Wat er hedenavond is voorgevallen, moest toch vroeger of later plaats grjjpeu. Maar al te dikwjjls heeft deze ellendeling mjj onge straft in den weg durven tredeneenmaal moest de afrekening, do vergelding toch volgon Do goedhartige Fr&nz schudde treurig het ho.fd. Zjjne onverstoorbare vrooljjkheid had hem geheel verlaten. ■Ik weet wel, dat je een uitstokond schutter bent, en tlink het pistool kunt hanteeron,' gaf hjj te kennen, «maar toch zie ik de zaak donker in.* ,Alle overwegingen, alle beschouwingen, van welken aard ook, zyn thans tot niets meer nut,* antwoordde Gyula. «Doch luister nu, vriend jjj moet mjj aecondcercn.* Dat spreekt als een boek wie anders?» Je taak zal evenwel niet zeer gemakkeljjk zjjn. Zooals ik den graaf ken, is het to ver wachten, dat er van zjjn kant niet alleen geene uitdaging komt, maar dat bjj zelfs elke satisfactie tal weigeren.* «Wanneer do erbarmdjjke kerel zoo iets durft wagen stoof Prantl op. ,In dit geval is 't je plicht een raad van oer to hcleggcn. Even wol, bjj ul die bespre kingen blijft mync afkomst hu-ton »pcl.» De schilder knikte. Zjjn breede borst hjjgdo en zwoegde goweldig. Men kon duidelijk tien het gebeurde bad den stoeren man machtig aangegrepen. Hot is goed," zei hjj eindeljjk. .Je kunt je op mij verlaten. Maar tot mjjn laatsten snik vergeef ik het mij nooit, dat ik je over gehaald heb, om naar die verwenschte soiróe te gaan Je behoeft je waarljjk niets te verwyten. Z-hi je soms liever go wild hebben,- dat do eerroovcr voor zjjne lastertaal ongestraft ware gebleven Enfin de zaak is eeuuiaal niet anders. We zullen ons in hel onvermjjdeljjke dienen te schikken. En Beatrice .Zjj weet nog van ni>-to, cn zal voorloopig ook niets vernemen; want van do weinige getuigen, die bjj het voorval tegenwoordig waren, zal niemand een woord over de zaak reppen. Ga haar van avond het liefst nit den weg, en over datgene, wal ik, met betrekking tot haar, later van je verzoeken zal, spreken wjj wol, als het daarvoor de tjjd is. Goeden nacht 1* Zjj scheidden met een langen, harteljjken handdruk. Toen Prantl met het hoofd op de borst, in diep gepeins verzonken, door een dor speelkamers ging, trad baron Waltershofen bom in den weg. Hebt ge eenige oogenblikken voor mjj over?» vroeg deze uiterst beleefd. Botrcft het graaf Racsony?* Om u te dienen. Graaf Brönner verwees mjj naar u." Kerm gehandeld van den graaf. Mjjn vriend, professor Türök, was zoo goed mjj onbeperkte volmacht te verleencn.* En 't is u aangenaam, indien wjj deze aangulogeiilioid maar aanstonds hier be spreken .'t Is ray wel,' zei de schilder een weinig korrelig, maar moet er dan zoo'n haast gemaakt worden om naar de andere wereld to komen De officier keek hem eenigszins verwon derd aantoch vond hjj het maar geraden zich to bralden, alsof hjj de opmerking niet gehoord had. •Graaf llaosony heeft mij de eer bewezen mjj tot zjjn secondant te kiezenen niet tegenstaande bjj het sterk bctwjjfelt of pro fessor Tórök in de termen valt, om van hem satisfactie tc vragen gaf hjj mjj toch in last eene uitdaging op pistolen over te brengen.* Ze is aangenomen I» viel Prantl hem driftig in de rede. .Formuleer uwe voorwaar den maar, zooals ge goedvindt. Wjj verklaren met alles genoegen te nemen. Evenwol, laat ik u dit nog zeggen, mjjn waarde baron, en ge moogt het uw vriend, den graaf, overver tellen«Wanneer den professor, die wel is waar, op tameljjk verren afstand het nas uit een kaart schiet, bjj deze affaire eenig leed overkomt, dan zal do Hongaar met mjj te doen krjjgenen ik wil geen eerljjkcn kerel ooit weer in de oogen zien ik hem levend loopen laat!' Met deze woorden ging hjj been, terwjjl Walterahofen hem verbluft nakeek. «Dat is eene zonderlinge manier, om cene ak van eor te behandelen,* zeide bjj hoofd schuddend in zich selven. «Het zou cigenljjk vrjj wat beter en verstandiger zjjn, zich in 't geheel niet met deze burgerlui te bemoeien ze weten zich niet eens fatsoenljjk te ge dragen.' Daarop begaf bjj zich naar oen der tafeltjss, *ar evnigen zjjner kamoraden ecne party whist speelden. HOOFDSTUK IX. l'rins Raimund legde voor de zaak van professor Törük, dio hem door zjjn adjudant 1prig was medegedeeld, eene balten- belangstelling aan den dag. (Wordt vervolgd.) breed voeri gewone

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1