aan dat de Japansche luitenant over boord viel, den Russischen kapitein medesleepeude. Daarop vielen de Ruvsische matrozen met de vuiaten de Japanners aan. De vechten den vielen al worstelende over boord. Tien minuten later volgde de ontploffiing. De Russische kapitein werd gered en aan boord van het Chineesche admiraal schip gebracht. Hij is zwaar gewond aan het been. De «Retchitelny" had 51 man aan boord, van wie 35 gered zijn. De Japanache bevelhebber heeft voor zj)n vertrek van het gebeurde een kort rapport aan den consul te Tejifoe gezon den, waarin hg zegt gehandeld te hebben op bevel van zyn admiraal, die hem had opgedragen de Retchitelny" te bevechten of buit te maken. Uit Petersburg wordt gemeld dat de RuBsische regeering officieel geprotesteerd heeft tegen den roof van de «Retchitelny". Dit protest zal te Peking worden onder steund door Frankrjjk en Duitschland. Een Japansche kruiser vergaan? Petersburg, 13 Aug. Men verzekert dat de Japansche kruiser «Kasoega" bjj den iongsten zeeslag is gezonken met de geheele bemanning. Een nieuw zeegevecht. Tokio, 14 Aug. Officieel. Admiraal Kami mtira meldt dat zyn eskader na oon 5-urigcn zwaron kamp hedenochtend mot drie schepen ▼an hot Wladiwostok-eskadcr ton noordon van Tsoosliima don kruiser .Ru rik' in don grond boorde. Do beide andere Kusaischo schepen hadden klaarblijkelijk voel schade en zyn in noordelyke richting gevlucht. Do Japansche verflozen zyn gering. Later telegram. De kruiser .Takackicho. meldt por draadlooze telegraaf uit Takeshiki aan do admiraliteit: Het gevecht tusschen do vloot van admi raal Kamimura en het Wladiwostok-cakndor begon om vyf uur des ochtends. Do «Rurik> zonk, do «Gromoboi" on do Iiossia» zyn zwaar boachadigd in Noordelyko richting ont komen. Admiraal Togo meldt nog dat do schade aait do Japansche schepen gering is. Hot lot van do bemanning van do .Rurik* ia onbe kond. Later wordt bericht dat 600 man door •on Jupanscho kruiser zjjn gered. Sjanghai, 13 Aug. Ilct bericht dat vier Russische Oorlogsschepen gisteren voor anker zyn gegaan ter hoogte van de Saddlo-eilandcn, veroorzaakte grooten opgewondenheid. In don namiddag stoomde de Russichc torpedojager (Grosovoi* de rivier op na te vergeefs ge tracht to hebben naar Tsingtau te komen, doordat de Japanners haar den weg versperden. Later in don middAg kwam de kruiser Askold" met de vlag van schont-by-nacht prins Uchtomsky in top to Woesocug aan. Volgons berichten van loodsen wachten drie Hussischo kruisers op do hoogte van do Saddlo-oilandon op Britsche kolenschepen uit Tsingtau. Ken Japanse!: eskader, sterk een pantsorschip, twee groote kruisers on vier torpedojagers waoht voor do haven de kolen schepen op. Tweede telegram. De rAskold kwam heden middag zwaar beschadigd hier aan en ging dadelyk in repuratie. Don lOcn Augustus werden 15 man gedood, don llon vyftig on vyftig man gewond. Do Taotui liet den gezagvoerders van (Askold" en de «Grosovoi' weten dat zy binnen 24 uur moeten vertrekken. De bevel hebber van do Askold' wees er op dat zjjn schip onzeewaardig is on verklaarde voor noraons te zjjn to blyven totdat het kalefateren was afgoloopcn. De plaatsi'lyko scheepvaart is gestoord. Dorde telegram. 14 Aug. Hedenmiddag te twee uur was do «Grosovoi» 48 uren in dozo haven zonder dat zo ontwapend was. De Taitao heeft het verzoek herhaald dat het •chip zal vertrekken of ontwapond zal wor den. Men gelooft dat dit laatste zal geschieden. Aan do herstellingen aan boord van «rAskoldwordt hard gewerkt. Tsjifoc, 13 Ang. Admiraal Natoussevitch is in hot hospitaal to Tsingtau aan zyn won den bezweken. Hot slagschip •Cesarovitch* begaf zich dieper in de haven tengevolge van den oisch der Japanners dat het Hussischo schip naar buiten zou komen om to vechten. De Duitscho kruisers maakten zich klaar voor actio. Men gelooft dat zy niet zullen toelaten dat do Russische schepen do haven zullen verlaten. Men zegt dat de vloot van admiraal Togo voortatoomt in do richting van Sjanghai. Tweede telegram. Reuter'a correspondent to Tsingtau seint dat hot slagschip «Cesa- revitch* in het gevecht van 10 Augustus zwaar getroffen werd. Hot gevecht «luurdo van don middag tot den avond on de >Cesa- rcvitch* had het leeuwenaandeel daarin. Omstreeks vior uur des middags word admi raal Withoft door een bom getroffen, van zyn lyk is slechts een been teruggovonden. Vier officieren in zyn nnbjjheid worden op slag gedood. Het schip verloor vyftien dooden en 45 gewonden. In don namiddag van den llon werd een Russische torpedojager zwaHr beschadigd zy stoomde langzaam de haven van Tsingtau binnen omstreeks half vior. Lator kwam de kruiser «Novik* binnen, licht beschadigd, zy had geen dooden aan boord. Pe Novik* nam kolen in en vertrok to drio uur des ochtends van den 12o in onbekende richting. Do «Cesarovitch' liep in don avond van den llen binnen met gebroken roerpen, een kanon onklaar, zonder reddingbooten, met masten verbogen in den vorm van een kruis, met doorschoten schoorstoonon, verwrongen brug en gaten bovon de waterlijn. Hedenavond waren te Tsingtau do volgende Duitsche oorlogsschependo kruisers Furst Bismarck', •Geier», Hanaa» en aHurtha", de kanonnoerbooten .Lachs* ou «Tiger*. Zy houden toezicht aan den havenmond. Dordo telegram. Mon verneemt dat heden een sloep met zestig Rnsaischo matrozen te Wei-Hai-Wei is aangekomen. Men gelooft dat dozo mannon behoorden tot do twee torpedojagers welke by Woi-Hai-Woi gostraml zjjn. Vierde tclogram. Vier torpodobooton of torpedojagors, klaarblykelyk Japansehe, kwa men te acht uur des avonds do haven binnen. Een kruiser bloof buiten. Woi-Hui-Woi, 18 Aug. Do Russische tor pedojager #Boorni» ia gestrand ten zuiden van het voorgebergte van Sjantocng. Men heeft het schip doen springen. Drie officieren en zestig koppen van do bemanning zyn hedenavond hier aangekomen en zullen waar- •cbynlyk door liet Britscho oorlogsschip «Humber* naar Hongkong worden gebracht. Uit Tokio wordt nog gemold >Mon veronderstelt dat de Russische vloot in verschillende richtingen uiteengejaagd is, en dut admiraal Togo jachtmakend op do verstrooide sohepen, hen zware verliezen beeft berokkend. Men is overtuigd dat aan de Russische zeemacht in het verre Oosten do genadeslag is toegebracht. In hot eerste rapport vau Togo lezen wy nog: Tegen hot oindo van het gevecht ver zwakte hot vuur van den vyand aanmerkelijk en geraakto zyn formatie in verwarring. Daarna verstrooiden zjjno schepen zich. Do Askold, Nowik en verscheidene torpedojagers vluchtten in zuidelijke richting. De andere scheidden zich af cn trokken terug op Port Arthur. Wjj vervolgden on bfaebten ze, naar het schynt aanmerkelijke schade toe.... *Wjj hebben nog geen rapporten ontvangen van de torpedo jagers en torpedo-booton die betrokken waren in den aanval op 's vijands schepen, maar op de Askold, Nowik, Tsesare- witsj cn Pallada na, schijnen zo naar Port Arthur teruggekeerd to zyn. «Onze schade is licht en onze gevcchts- waarde heeft niet geleden.' De Russische lezing. Petersburg, 18 Aug. Schout-bjj-nacht Matussevitch meldt onder dagteekening van 12 Aug.: Het Russische eskader, bestaande uit zes pantserschepen, vier kruisers en acht tor pedobooten begon den lOen Augustus bjj het aanbreken van den dag van Port-Ar- Ihnr te vertrekken. De poging om door de linie der Japansche schepen te breken slaagde te 1 uur des namiddags na een ge vecht van 40 minuten. De Russen zetten koers naar Sjantoeng. Het Japansche eB- kader volgde en begon te vyf uur opnieuw het geveent, dat enkele uren duurde, maar geen resultaat had. Bij dezen zeeslag wer den de bevelhebber van het eskader admi raal Witböft en drie officieren gedood acht officieren licht gewond. De verdere verlie zen zjjn nog niet bekend. Prins Orichtomski nam het bevel over het eskader op zich. Het pantserschip «Cesare- vitch" kon het eskader niet volgen en be gaf zich naar Kiaotsjau om gekalefaterd te worden, waar het den kruiser Novik" en de torpedoboot »Beschoum" vond. De verliezen der strijders. Tokio, 13 Augustus. In don zeeslag op 10 Augustus bedroegen do verliezen dor Japanners op do «Mikasa* 4 officieren en 29 man sneuveld, 4 officieren en 49 man licht ge wondop do .Yakumo* 1 officier en 11 man gedood, 10 man gewond; op do »Nishin> officieren en 9 man gedood, 2 officieren cn 15 man gewond; op de «Kasuga* 10 man gowond op de «Asagira" twee man gedood, op torpedoboot 38 één man gedood, 8 gewond. Men gelooft hier dat de Russen hun be schadigde slagschepen te Port-Arthur niet kunnen herstellen, daar de Japansche land- batteryen do haven bestryken en het werken daar onmogeljjk kuunen maken. Voordat de Russische vloot don lüen Augustus uitliep, bcstrekon de Japansche battor jjen de Bchepen. Wat is er ovor van de Russische vloot Het Handelsblad geeft een resumd omtrent de overblyfsclou van do vloot te Port-Arthur, on zegt daaromtrent liet volgende Men heeft op één belangrijk punt te letton. De vloot was do Russen te Port-Arthur van volstrekt gcon nut. Wanneer de vesting viel, moest zy óf in handen van don vyand vallen, die er zyn oigen vloot natuurlyk mee ver sterken zou, óf in de lucht vliegen. Met een poging tot ontsnapping was dus niets to verliezen on alles te winnen, d.w.z. dat elke oorlogsbodem, die goed en wel aan de Jnpansclio vloot wist te ontsnappen, al was 't do kleinste torpedoboot, als een winst post viel te beschouwen. Van do slagschepen vernamen wo aanstonds dat llctwisan en Pobicdu reeds den 11de te Port-Arthur terugkeerdende Cesarewitsj wist zich door de vjjandeljjke vloot heen te slaan en bereikte de Duitsche haven Kiaut- sjuiihet schip is echter zóó zwaar bescha digd, dat hot onmogelijk in 24 uur hersteld kan worden on, daar do Duitsche reglementen een langer vorbljjf voor een oorlogsschip niet gcdoogoD, dient dit sohip voor dozen oorlog van de lyst der actief dienondo Russische schepen to worden afgevoerd. Van de kruisers weten we, dat de Askold na te Tingtau kolen te hebben ingenomen, den 18 Aug. te Sjanghai binnenliep, maar toen te zwaar beschadigd bleek om verder te kunnen. Waarschijnlijk zal ook dit schip ontwapend worden. De Nowik is gelukkigci geweestna to Tsingtau kolen te hebben in genomen is het schip verdwenen, men ver moedt in zuideljjke richting. Omtrent het lot dor torpodobooton is hot moeilykor zekerheid to verkrygeu, omda' niet altijd hun namen genoemd worden. De Rechi tolui is in Japansclio handen, na uit de haven van Tsjifoo gekaapt te zyndo Grosovoi deelt to Sjanghai wanrscliyolyk het lot van do Askold to Kiautsjau is de Besjoen binncn- geloopenby Wei-Hai-Wei op het schier eiland Sjaugtoeng zjju twee torpedobooten gestrand, van welke de Boorni door do be manning vernield is. Daartegenover weten wy, eveneens uit geloofwaardige ofllcieele bron, dut het Port Arthur-oskador bjj zyn sortio bestond uit zes pantsorschcpon, vior kruisers en acht torpedo booten. In Port Arthur lagen by den aanvang van den oorlog 7 pantsorscliepen, van welks Petropawlowsk in do lucht sprongbleven Poltawa, Sebastopol, Pereswiet, Pobieda, Ketwison on Cesarewitsj. Kr lag slechts één gepantsordo kruiser to Port-Arthur, t. w. do Bayan, die echter ditmaul, om onbekende redenen in de haven achterbleefaan be schermde kruisora lagen te Port-Arthur Askold, Diana, Pallada, Aurora cn Nowik. van welke do Auroru als gezonken, eveneens afgeschreven dient te worden. Volgons dit overzicht zyn dus over van het uit Port-Arthur ontkomen eskader: drio slagschepen Poltawa, Sebastopol en Percsviet, drio kruisers Diana, Pallada en Nowik cn 3 torpodobooton. Wat het lot van deze niet onaanzienlijke vloot zal zyn valt al wcor niet te zeggen. Men weet niet of on boe zwaar beschadigd zo zyn, of ze bjjeen zyn gebleven, waarheen zjj koers zetten. De uitvaart van hot Port-Arthur eskader blyft nog altyd nummer één in doalgomeene belangstelling, en vormt eon van de interres- santste episodo's uit dezen aan episodes ryken oorlog. Gaan wy nog do lieden ontvangen tele grammen na dan wordt de trrurige toestand, waarin zich de Cesarewitsj bevindt beves tigd du vlag is aan den Duitschen gouvor- ter hand gesteld. Doch het bedoelde telegram spreekt verder van do afgegeven vlaggen van drio kruisers. Dit ia wcor vol komen raadselachtig, daar mon te Tsingtau in de haven twee kruisers Nowik on Askold, heeft gehad, doch dezo beide verlieten na kolen te hebben ingenomen binnen liet etmaal do stad dit wordt trouwens door een ander, lieden ontvangen telegram bevestigd. Er is een tolcgram uit Russische bron ontvangen, meldondo dat de helft van het eskader to Port-Arthur is teruggekeerd. Hot lot der andere schepen is onbekend, men ïb over hen zeer ongerust. De aanvallen op Port-Arthur. Petersburg, 15 Aug. Een telegram van admiraal Alexief aan den Keizer van 13 A agustu* meldt Volgens een bericht uit Port-Arthur van 10 Augustus vielen de Japanners in den nacht op 9 Augustus na een vjjf- urigen strjji met overweldigende strijd krachten Takoesjan en Siaogoesjan aan. nadat zjj van den ochtend van 8 Augustus tot npgen uur des avonds een hevig vuur op deze bergen hadden onderhouder. De Japanners rukten niet verder voort. In den nacht op 10 Augustus onder namen zjj bjj hevigen regen aanvallen op het Oostelgk front, die echter allen afge slagen werden. Te geljjker tjjd werd een aanval op bet geheele front van den Wolfsheuvel tot Takoesjan gedaan. De vjjand werd echter overal teruggeslagen. De vesting wordt sedert drie dagen be schoten. Ingezonden. 0p voor het algemeen Kiesrecht! Wy leven in tyden van reactie. Ieder die beschikt over «enig gezond verstand, die meeleeft, al is het slechts op bescheiden voet, mot wat er in de polilioko wereld voorvalt, en gadeslaat de werking van onze huidige Staatsmachine, zal dat niet ontkennen. En voor zoover men er niet in meeleeft en mits dien niet kent de praktyk van het hecrschende gezagsfanatisme, zal spoedig do y'zige werke lijkheid voor zichzelf en vooral voor de ge heele klasso van onmondigon hitter gevoelen. Want geheel in strijd met wat ons huidige Ministerie inzonderheid do arbeidende klasse had voorgehouden, in do verkiezingsdagen van 1901 en daarvóór, dat n.1. alleen en uit sluitend van een Christelijk Ministerie ver- botering voor de arbeidende klasse was te wachten, leert men uit haar producten van wetgeving het thans aan 't bowind zynde .Christelijk' Ministerie, slechts kennen als de meest hardvochtige verdedigster van een doodend Conservatisme. De vroeger verkregen rechten en vryheden, waarop ons volk prat gaat, worden, in plaats uitgebreid, waar door tegemoet zou worden gekomen aan de natuurlijke ontwikkeling van onzo maat- schappy op een snoode wijze teruggenomen. Do vrjjc ontwikkeling van hot volk wordt beslist gestuit. Zyn daar niet de dwangwetten, de Hooger Onderwyswet, het ongemotiveerd aantasten van het grondwettig recht der or ganisaties vau minder Marine-porsoneel, om dat te bewyzen? Is het noodig, to wjjzen op het direct schadelyke wat van dat soort wet- goving voor de arbeidende klusso uitgaat En niet alleen voor do arbeidende klasse, maar voor het Nederiandscho volk in zijn geheel. Richt 't oog slechts op Rusland, waur de gelydelyke groei van ontwikkeling en beschaving wordt tegengegaan de vruchten er van zyn verstomping en anarchie. Ook oub Nederland zal blyft men al thans den ingeslagen weg bewandclon on getwijfeld zeer treurige dagon tegemoet gaan. Met sociale wetten, in don mond en alle schoonklinkende beloften, heeft mon 't volk voor '1 aan het bewind komen gelokt, doch niets van het beloofde komt in vervulflng, niets dan dwang is er voor de arbeidende klasse VHn dit Ministerie te wachten, ofschoon vroeger door dr. Knypcr met luide stem is gesproken, dat do arbeiders op sociale wet geving .niet wachten konden, geen dag en geen nacht.' Zelfs het door de anti-revolution- naireu als een der eerste eischen op hun program geplaatste huismanskiesrecht, is naast zeer veel oude plunje van dr. Kuyper in de rommelkast opgeborgen. Instcde daarvan echter zal ons volk gezegend worden met een tarief- wet, die do eerste levensbehoeften zeer zwaar zal belasten en welke belasting voor 't grootste gedeelte zyn moordende werking zal doen gevoelen, aan het arbeidende volk. Met voel leiten zouden we kunnen aantoonen hoe zwaar het product van wetgeving zal drukken op de arbeidersklasse. Evenzoo, hoe een ellendige knutselwet het arbeiderscontract belooft te worden. Do feiten echter als bekond veronder stellende by het courantenlozend publiek en rekening houdende met do bedoeling van dit schryven, achten wy een breedvoerige uit eenzetting daarvan voor thans overbodig. Met allen ernst echter willen wy er op wjjzen, dat het te werk stellen van onze Staats machine is toevertrouwd aan een Mini sterie, dat nietzyne belofte volbrengt. Integen deel, dat de rneeBt inconsequente houding aanneemt vooral ten opzichte van do arbei dende klassedat verdrukt in plaats van opheft dat verstompt in plaats van ontwikkelt en dat ook de kracht van het arbeidende volk verhoede het ons vaderland zal bren gen in een toestand van algoheole degeneratie. Dut weten en dat voelen wij. Daarom komen wy tot u, arbeiders en tot allen die voor de opheffing van de arbeidende klasse iets ge voelen, met bet dringend verzoek: Komt naast en mot ons stryden voor een beweging, die, heeft zy eenmaal haar dool bereikt, aan veel onrecht, aan voel huichelary en onverdiend ljjden een einde kan maken, 't Is de beweging voor hot algemeen kiesrecht. Meer dan do helft der manue- ljjko ingezetenen en alle vrouwen zyn in Ne- dorland buiten 't kiesrecht gesloten. Natuurlijk zonder deugdclyke motieven. In andere op zichten, waar "t gold hunne verplichtingen, acht mon de arbeiders wel bekwaam en ge schikt tot het medo in stand houden van den Staat. Waarom hun dan, waar 't betreft hun stem te doen hooren waar zy 't noodig achten, ou mondig te houden Het eouigo antwoord hierop isomdat de heerschonde klasse liet algemeen kiesrecht vreest. Zy vreest by 't in toepassing brengen er van «lat haar onder gang naby is, hetgeen tevens bewjjat, dat haar manier van heerschen eon slechte is. Haar manier van heerschen is vooral daarom slecht, wijl dit slechts geschiedt in naam van oen klein gedeelte van het volk, on zy be- grjjpt zeer goed dat de toestand er spoedig heel wat op zon kunnen veranderen, indien het algemeen kiesrecht ware ingevoerd. Dit moet dus voor de urbeidera vooral oen reden zyn om voor dit hun eerste burger recht inot kracht op te komen. Zjj moeten 't niet langer beschouwen alsof het gebruik maken van een stembiljet oen gunst ware; bet is oon recht dat zjj hebben op te eiscben i en dat hen, naarmate dio eisch luider weer klinken zal, op den duur ook niet kan worden onthouden. Daarom gy allen, dio naast uwo verplich tingen kent uwo rechten, strjjdt met ons voor het algomoen kiesrecht. Meer dan ooit, is 't thans, nu do reactie ui feller be gint te woeden, noodig, dut de eisch oiu dit rechtuit honderdduizenden kolen nu weerklinkt. Ieder jaar wordt do voor 't kiesrecht strydemle arbeidersmassa dan ook grouter. 't Vorige jaar werd aan de nationale betooging te Rot terdam deelgenomen door 377 veroenigingen, terwjjl een 125-tal sympathie met den strjjd to kennen gaf. Dat aantal moot dit jaar ver groot en de demonstratio moet als bewjjs protest tegen de botte reactie, door ons huidig Ministerie in 't leven geroepon, groot- scher en machtiger zjjn dan ooit te voren. Pe hcerschendo klasBe, beschut door ecu schjjnheilig, op den voorgrond gedrongen .Christendom', moot worden beduidt, dat 't don arbeiders ernst wordt om in naam van rechtvaardigheid cn beschaving voor hunne rechten op te komen en dat zjj niet langer wenBclien «geregeerd' to worden door oen zich noemend .Christelijk' Ministerie, welks grootste weldaad bestaat in 't onderdrukken vaa volksrechten en vrijheden. Allen dio zich geroepen gevoelen om den strjjd voor 't algemeen kiesrecht te steunen, verzoeken wjj zieh to willon aansluiten bij het hier tor plaatse bestaande comité voor algemeen kiesrecht, 't Plaatselijke Comité is gevormd door verecni gingen. In «1e eerste plaats verzoeken wjj dus dio verecnigingen, die op eene uitnoodiging onzer- zjjds, tot bjj woning der voorbereidende ver gaderingen, niets van zich lieten hooren, doch van wie met ecnigen grond verwacht mag worden, dat de beweging ten gunste van het algemeen kiesrecht haar lief is: Sluit u alsnog, en dan 't liefst zoo spoedig mogeljjk, bjj het plaatseljjk comité aan. In do twecdo plaats richten wjj ons tot alle personen, dio vroeger reeds «len strjjd voor het kiesrecht steunden en tot anderen die 't niet deden, doch zich thans gedrongen gevoelen, voor de zaak te werken, het drin gend verzoek een vereeniging vau personen te willen in 't leren roopen, welke vereeniging zich dan terstond bjj het plaatselijk comité kan aansluiten. Op den 21 sten Aug. a.s. worden de prov. meetingen gehouden. Voor 't noorden van Noord holland geschiedt dit te Alkmaar cn wjj hopen vóór dien te kunnen constateeren, dat er ook in den Helder voor 't algemeen kiesrecht veel gevoeld wordt. Dat kan 't beste te constateeren zjjn door het stichten van een flinke vereeniging cn daarna door eon groote deelname aan de prov. betooging. Door een grootsche beweging ook in den llolder ten gunste van dezen schoonen strjjd in 't leven te roepen, wordt de algemeene zaak 't best gesteund. Door een massale beweging zullen, ondanks de reactie er door geprikkeld wordt tot verzet, de door de Soc.-Dem. en Vrjjzinnige Demo cratisclie Kamerfractiën ingediende voorstellen tot grondwetsherziening, om te komen tot algemeen kiesrecht, maar niet zoo klakkeloos kunnen worden geweerd en 't zal onze Christeljjke» rogeering een vingerwijzing zjjn, tot 't betrachten van voorzichtigheid. Vooruit dus, vrienden, allen aangebonden den strjjd voor het algemeen kiesrecht! Namens het plaatseljjk comité, P. F. NEVE, Voorzitter. J. BOUWENS, Secr.-Penningm. geli. m. Jacob Schrama (Z.Haffel.) Jan Kool, oud 87 jaren, goh. m. .Harretje Selser (den Burg,) Jannetje Dros, oud 2 dagen d.v. Nicolaas Dros en Trjjntje Eelinan, (Eierland.) Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Naar Oott-Indië Marine en Leger. De officier van gezondheid le kl. H. G. J. van Docsburgh, geplaatst in de directie marine te Willemsoord en belast met geneesk. buitendienst aldaar, wordt, mot 1 Sopt. a.s. op non-activiteit gesteld en ver vangen door den officier van gezondheid le kl. dr. B. Snellen. Met den 16en Augustus a. a. worden de machinisten J. C. Poleij, M. W. Horning J. van Meurs bevorderd tot hoofdmachinist. Met don 26 Augustus a. b. worden timmerman-majoor A. Botzen en sergeant- hofmeester A. Mejjer eervol uit den zeedienst ontslagen. Stoomvaartberichten. Het stoomschip .Floros», v. Amsterdam n. Batavia, pass. 13 dezer Kaap Blanc. Het stoomschip .Prins Hendrik», van Amst. n. Batavia, arriv. 14 Ang. te Southampton. Het Btoomschip «Timor" arriv. 14 Aug. v. Amst. te Batavia. Het stoomschip .Koningin Regentes', van Amst. n. Batavia, pass. 14 Aug. Poiut de Galle. Marktberichten. Hoorn, 13 Aug. Tarwe f 0.k 0. rogge 0.0.gerst f 4.50 5.- haver f 3.50 4.witte erwten f groene id. f 10.k 14.grauwe id, f 16.— k vale id. f 8.50 k f 15.50, bruiue boonen f 0.k karweizaad f 10.k mosterdzaad f 19.k 5 paarden f 90 150, 131 koeien f 70 a 210, 43 schapen f20,k 26, 0 lammeren f 5 8 kalveren f 8 k 16, 0 var kens f k 6'4 biggen f 5.a 9. kipeioren f 8.25 k 8.50, 8025 kop boter 52s k 55 et. p. kop. Alkmaar, 13 Aug. Aangevoerd 17 paarden f 75 k 200, 55 koeien en ossen f lf~ 280, 52 nuchtere kalveren f7 k 22, 0 v. kalveren f k 131 magere schapen f 10 k 20, 68 magere varkens f 12 k f 15 171 biggen f 5.50 k 9 75, 4 bokken f 3 k 6, 0 kleine bokjes f 0.— k 0.boter hoogst betaalde prjjs 65 ct, gemiddelde prjjs 60 ct., laagst betaalde prjjs 50 ct., aange voerd 5716 K.G., kipeieren f 3.75 en f 4. eenden dito f 3.per 100, lammeren f - k -. Visscherijberichten. Nieoweiliep, 12 Angnatna. Aangebracht door 70 kor der* 10 tot 30 ituki groote tong p. et. 73 e 85 cent. Ï0 tot 80 mid-Ielm. toug p. it. 85 a 4» cent, 20 tot 100 kloiDe tong p. tl. 10 n 15 cent, 8 ttnki tarbot p- «tuk f 4 n f 7, 2 tot *0 «tuk* rog p. tt. f 0,80 a f 1, 1 tot 4 mand kleine schol p. ut. f 1 a f 1,50, 1 tot 4 mnnd schar p. m f 1,50 a f 2. 18 Ang. 55 korders met 10 tot 40 staka groote tong p. »t. 65 a 75 cent, 20 tot 80 middelm tong p at. 80 u 40 cent, 20 tot 100 kleine tong p. st 12 a 15 cent, 2 tot 20 ituka rog p. st. f 1, 8 atnks tarbot p. at. f 4,50 a f 6.50, l tot 6 mand kleine schol p. m. f 1 tt f 1,50, 1 tot 6 mand schor p.j-m f 1,25 a f 1,50. 15 Angmtus. Niets binnen. 376ste Staatsloterij. Trekking van Maandag 15 Augustus. Nos. 10427 en 14805 elk f 1000. Nos. 1537 en 8341 elk f 200. Nos. 2768 en 20445 elk f 100. Burgerlijke stand gem. Helder. Van 12 tot 15 Anguitns. BFV ALLEN i N. Poortera geb. vau Twujjvar, d vnn Voou geb. den Dn», d. C. Buitelaar geb. van Hochove, d, M. Schut geb. Voorthuijaen, i. J. Slag water geb. van den Brandc, i. J. T. Eiseliu geb. Win ter, d. OVERLEDENM. lleenken 10 u. T. View, I laatst wed. vaa A. do Carpeutier, 77 j. Veriendingiweg. I Datum der ter post-bczorg. iö Ang 19 Aug. p. zeepost via Amsterdam p. zeepost via Rotterdam p. Holl. mail via Genna p. Holl. mail via Marseille |16 en 80 Aug p. Prnnsche mail via Marseille Naar Palembang, Riouw,1) Itauka Hillit-m en 7.. W.[: Afd. van Borneo, p. Engelsche mail via Brïndiai p. Holl. mail vin Genua Naar Atjeh en de Oostknst van Snmatraj p. Engelsehc mail via Brindisi p, Holl. mail via Genua p Duitsche mail via Napels*) Alleen naar Atjeh, Snraatra's Oostknst, Palembang. Riouw, Banka, Billiton en Z-VV. Afd. van Borneo. Het overige gedeelte van Ned. Oost-Indië wordt alleen op verlangen der afzenders via Napels verzonden. Naar Guyana Suriname p. zeepost via Amsterdam .1 23 Aug.l 7.'sav, p. mail over Engeland i9 7.'sav. p. mail via St. Naznlre 7 Se| t 7.'»av. Naar CurafaoBonaire en Aruba 26 Ang eiken Vrijdag 23 Ang Tijdsl. der laat. baal a/h Postk 7.—'aa 8.30'aa 7.'si 8 80'n 11.80'si 23 Aug eiken Dinsdag en Vrijdag 26 en 80 Ang 7.'a 8.30 ni 1.— 'e p. zeepost via Amsterdam p. mail via Sonthampton p. mail via Hamborg (alleen op verlangen dor afzender*). Naar St. MartinSt. Eiutatiua en Saba p. zeepost via Amsterdam .1 28 Ang.l 7.'sav. p. mail over Engeland I 29 7.'sav. Naar Kaapland, Natal, Oranjo- Riviorkolonie on Transvaal: eiken Vrjjdag, 3.80 'snam. Burgerlijke stand gem. Texel. Aangiften van (3 tot en mot 12 Aug. 1901. GEBORENJannetje, d.v. Nicolaas Dros i Trjjntje Eelinan (Eierland,) Niosje, d.v. Jan Wuis en Grietje Brouwer (Oost,) Leendert, z. v. Jacob Dijker en Trjjntje Bakker (de Cocksdorp). ONDERTROUWD: Geene. GETROUWD: Dirk Roeper (Arnhem) en Petronella Albcrdina Koning (den Burg.j Tjjs Boon (Enkhuizen eu Antje Leinstra (den Burg). OVERLEDEN: Dirkje Djjt, oud 50jaren, Vervolg der berichten. De Gemeente-Ontvanger bericht dat door hem van een onbekende per post wissel is ontvangen een bedrag van f 7. voor te weinig betaalden hoofdelgken om slag, dienst 1904. Met groote opgewektheid vierden de katholieken te Helder bet veertigjarig priesterfeest van piBtoor W. Hujjg. Zondag werd zgn ZEw. door eene depu tatie uit het kerkbestuur van den trein afgehaald. Op de pastorie werd hg verwelkomd door het R.-K. Kerk- en Armbestuur, waarbg hem namens de parochianen eene som in goudgeld en namens de Zuster school een prachtig bewerkt altaarkleed werd aangeboden. In de vergadering van de Broederschap der H. Familie, waarvan ZEw. Directeur is, werden hem 3 fraaie vosperstoelen aangeboden. De kerk en het altaar waren rjjk met palmen en guirlandes versierd, waartusschen hier en daar wapenschilden en spreuken. Na het Lof voerde het Zangkoor eene feestcantate uit, getoonzet door den heer A. J. Leewens, woorden van H. J. Weever. De gemeente zong insgeljjks een toe- passelgk lied. Op 15 Ang. voerde het Zangkoor de mis van Oremus uit en sprak Mgr. Eigenraam uit Amsterdam de feest rede uit. 's Middags was er receptie op de pastorie waarbg verschillende corporaties en particu lieren hunne gelukwenschen kwamen aan bieden. Tal van bloemstukken vulden de receptiezaal. Zichtbaar bewogen dankte ZEw. allen voor de betoonde belangstelling. Aan de oude lieden van «Liefdadigheid naar Ver mogen" en aan de kinderen in het Alge meen Weeshuis deed ZEw. eene flinke gift voor een onthaal toekomen, terwjjl ook andere liefdadige instellingen door hem rjjk werden bedacht. 0e botter Helder 23. Het Igdt geen twjjfel, of de botter Hel der 23 is verleden week, in de nabjjheid van onze kust vergaan. Alhier zgn aan gebracht een gskist en een korstok, ter wjjl op de Texelsche kast een wrak van een visschersvaartuig is aangedreven, vermoe delijk afkomstig van dezen botter. De bemanning bestond uit den schipper A. Visser, oud 40 jaar, diens zoon, oud 16 jaar, en den knecht C. Bruin, oud 17 jaar, die mede tot dit gezin behoorde. Door den Eorst-aanwezend Ingenieur der Genie te Helder werd heden aanbe steed: Bestek no. 5het wjjzigen van het voorterrein van het fort «Kjjkduin", als verbetering van ondergeschikt belang. Be grooting f 5500.Ingekomen waren 8 biljetten, als volgt A. van Pelt, 3 °/0 beneden de begrooting. W. de Jong, gelgk aan K. Steeman, 26/8 hoven D. de Vries, 6/io J. Dienaar, 41/s Th. v. d. Sterr, 5 Gebrs. Van Pelt, 6 J. Dienaar, 7 Voor den krggsraad te Haarlem, wordt heden een voortvluchtig officier uit het garnizoen te Helder ingedaagd. Benoemd tot directeur van het post en telegraafkantoor te Breskens, onze vroe gere plaatsgenoot, de heer B. Faber, thans commies der telegrafie 2de klasse. Texel, 14 Augustus. De ljjkeu van de beide knechten van de omgealagene blazerschuit 88 zjjn hier aange bracht; dat van R. Kuiter werd drijvende gevonden, dat van J. Brouwer bevond zich ia de schuit, die in de haven is binnenge bracht. Voor do trourondo weduwe is hut te wensohen, dat ook het Ijjk van haar echt vriend gevonden ou uangcbrucht zal worden Het casco van hot vaartuig, dat du mast verloren had, heeft oogenschjjnljjk weinig ge- ludon. Hot was verzekerd bjj de onderlinge vereeniging Helpt Elkander'. Door het Agentschap Amsterdam van do Amerika Petroleum Compagnie was verzocht een tank voor opslag van geraffineerde petro leum te mogen oprichten bjj do haven te Oudeschild. Gehoord en gozion de bezwaren, •an verschillende veroenigingen on personen ingekomen, hebben Burgemeester en Wet houders op dit verzoek afwjjzend beschikt. Voor de derde maal heeft aanbesteding plant* gehad voor het verzwaren der terreinen cn binnenduinen aan de Noordpunt van den Kierlandschen polder, tot vorming van een inlaagdjjk en het maken van een afwaterings koker. Langste inschrjjver was thans Jan Die* aar, to Helder en wel voor f 9224. l)u gunning werd wederom voorbehouden. QAnna Paulowna. Wjj vestigen de aandacht op de advertentie betreffende «Liefladighrid naar Vermogen*. De ten- 'oonstelling, waarop 950 prjjzen zgn geëtal- leerd, is een bezoek ter volle waard. Wjj kunnen ieder een kjjkj i aanbevelen. Naar wjj uit goede bron vernemen stelt de commissie er prjj-t op, dat de bezitters van loten de prijzen DimdigavoDd konnn af- halen. WieringeD. Door de muziek vereeniging «Harmonie" is besloten op Vrjjdag 16 September a. s. zjjndö den eers'en dBg van de landbouw tentoonstelling een uitvoering te geven tegen intree. Donderdag 25 Augustus a. s. v. m. 94/9 uur zal op bet marktplein te Hippolytus- hopf alhier een prem>e- en stamboekkeuring worden gehouden door de vereeniging Het Nederlai d-ch Paardenstamboek Premiëa zgn uitgeloofd voor 2-jarige merriën welke in 1905 zullen worden gedekt en voor merriën van 3 7 jaar welke in 1905 moeten veulen. IJ muiden, 15 Augustus. Reeds Zondagmorgen voorspelde de dalende barometer niet veel goeds. De wind nam dan ook gaandeweg in kracht toe m was '8 avonds tot een volslagen storm aangegroeid. De loodskolters bleven den geheeleu nacht op hunne kruisposten, doch waren genoodzaakt hedenmorgen den strjjd tegen de elementen op te geven. Beide meerden in de buitenhaven vast, waarna de loodsstoomboot de pieren uitstevende om eventueel binnenkomende schepen voor te stoomen en binnen te loodsen. Volgens een hier ontvangen bericht strandde heden nacht ter hoogte van Wjjk aan Zee de IJmuider Vischkotter «Josephine" toebe- hoorende aan den heer C. Versteege, alhier. Het volk is gelukkig gered, doch, naar men zegt, is bet schip niet verzekerd. Hedenmiddag 12 uur arriveerde hier van Nieuwediep Hr. Ms. torpedoboot Rindjani". Aangezien er buiten een geweldig hooge zee staat, zal dit scheepje op hare reis zeker wel meer onder dan bovenwater ge zeten hebben. Zondagavond heeft de sneltrein van de H. IJ. S. M., welke te 9.2 nur van Hoorn vertrekt, even voorbjj het «tation aldaar, bjj een overweg, een rjjtuig aange reden, waarin een man, twee vrouwen en twee kinderen gezeten waren. Het rjjtuig werd verbrjjzeld en de inzittende werden allen gewond. De trein nam hen mede naar P urmerend, waar zjj in het ziekenhuis zjjn opgenomen. Naar men mededeelt, was de man, die gewoonljjk dezen overweg bedient, Zondag avond vervangen door een niet-deskundige, een schilder, die zich van zgn post ver- wjjderd had, zoodat de weg niet was af gesloten, na het signaal, dat de aankomst van den trein meldde. Volgens de «Leeuwarder Courant* zullen crediteuren in het failissement der Gebrs. Gratama, kassiers te Leeuwarden, ongeveer een derde gedeelte hunner vor deringen terugontvangen. Voor de gewone schuldeisohers, te zamen vertegenwoordigende een bedrag van circa f 2.860.000, zal volgens schatting der curatoren ongeveer f 941.000 beschikbaar zgn. Te Musselkanaal (Gr.) zgn de meeste huisgenooten van den heer S., door het gebruik van vergiftigd drinkwater, onge steld geworden. Een der kinderen is reeds overleden. De vrouw en de meid, welke drinkwater uit een anderen put gebruikten, bleven gezond. A. C. We88el8. Men meldt nit Amterdam Zondagmorgen om kwart voor tienen is A. C. Wessel, de secretaris van den Neder- landachen Scheeps- en Bootwerkersbond, ontslagen uit de strafgevangenis san den Amstelveenscben weg alhier, waar hg wegens opruiing drie maanden was opgesloten. Een lange stoet van rjjtuigen met vrien den bekenden en een groote menigte boot werkers wachtten hem buiten op en ver welkomden hem met luide kreten van sympathie. Tevens werden hem «namens het strjjdende proletariaat" bloemen aan geboden. Daarna nam hjj met zgn vrouw en kinderen plaats in het voorste rjjtuig, en reed men stapvoets voorwaarts. Op den Overtoom huldigde Spiekman don ontslagen kameraad namens den Rot- terdamschen Bestuurdersbond met een lau werkrans, en vervolgens werd een uitge breide rjjtoer begonnen, met het gebouw «Plancrus" als' eindpunt- Overal was veel volk op de been, speciaal in het haven kwartier bjj den Westerdokadjjk. In «Plan- cius" werd Wessels in den overvolien tuin ontvangen met den zang van «Bootwer kers Mannenkoor", ën vervolgens toege sproken door Ter Laare namens de com missie van ontvangst, door den Bondsvoor zitter Kat, door Jan van Zutphen namens den Alg. Ned. Diamantbewerkersbond, door Spiekman, en door Pothuis namens den Amsterdamsche Bestuurdersbond. Wessels dankte bljjkbaar innerlyk bewogen voor al deze big ken van aan- bankelgkheid. *8 Avonds had er een groote meeting plaats, waarin verschillende buitenlandsche vakmannen het woord voerden. Wessels gaat voor rekening der boot werkers met zgn gezin twee weken naar buiten. Een betreurenswaardig ongeluk. Wjj lezen in de «Java-Bode» van 13 Juli «Een betreurenswaardig ongeluk bracht heden heel het militaire stadje Meester- Cornelis in beroering. Bjj het houden eener oefening trok de le luitenant L. A. Bedet, leeraar aan de militaire sffiool, met een tien tal élèves dier instelling op een doorwaad bare plaats de rivier over, die achter kam pong Melajoe stroomt. Het water reikt daar een man niet booger dan tot aan het middel, maar in een ongelukkig oogenblik deed een der onderofficieren etn misstap, geraakte in dieper water en in zgn val sleepte hjj twee kamaraden, aan wie hjj zich vastklemde, in den stroom mede*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 2