L (P KIESPIJN LevBriig van BranflstoffBD. Meert bel brood van Je yellarif. HARING. Doopsgezinde Kerk. UON BLITZ, Tandarts. VERLOTING „LIEFDADIGHEID NAAR VERMOGEN" Attentie Gevraagd een flinke DIENSTBODE AGENTEN een bekwame TIMMERMAN Verloren: een zilveren Armband, Huis met Tuin te een Volière een éénjarige KLOEK met 10 KUIKENS. een goed onderbonden sterke Handkar Twee nette WONINGEN te huur, Openbare Verkooping. Geen vliegen meer Verkrijgbaar prima kwaliteit volle en maatjes Haring, ft. A. Hol sater. Heeren Veehouders! 51 Spoorstraat hoek Bierstraat, in Heeren-Confeclie I en Hleeding- naar Maat. F. HUIJSING, |n Tailleur. BOUWKUNDE. Melkinrichting De Vergulde Koe. Hleekerstlrank kinadrupjieh APOTHEEK van G. SMEETS, Weststraat. Eerst te 1 uur in den namiddag werden op 70 meter stroom..fwaart9 door inlandsche knapen de ljjken opgevischt van de serge anten D. C. Broejjer, S. P. Hendriksz en Eekhont. In het kampement hadden hart verscheurende tooneelen plaats van ouders, die waren toegesneld om hunne kinderen te herkennen.» Vrijdagmiddag is te Hamburg, ten gevolge van een windvlaag, de stelling om een nieuw huis van vjjf verdiepingen ge vallen. Twee voorbpgangers zgn gedood, acht zwaar gewond. Het ongeluk zou nog veel ernstiger gevolgen hebben gehad, wanneer het niet in het middagschaftuur was gebeurd. De werklieden zaten in de keet en liepen zoo goed als vrjj, zjj kregen slechts lichte kwetsuren. De brandweer ruimde den wrakhoop snel op en de ge wonden werden dadel gk door de van alle kanten toegesnelde dokters verzorgd. Weggemaaid. Een kind van 3 jaar, met name Pelletier, wonende in de gemeente Vouhó, nabjj Niort, was in 't koren gaan liggen, dat zgn ouders wegmaaiden met een maaimachine. Het gevolg was dat het arme schaap de beenen van het ljjf werden weggemaaid, onder de oogen zjjner ouders. Aardbeving in Nieuw-Zeeland. Uit Wellington komt bericht van een aard beving met schokken, zoo hevig, als in veertig jaren niet zgn waargenomen. Het weder was fraai en het eerste verschgnsel was een zwaar onderaardsch gerommel, dat ongeveer dertig seconden aanhield. Het eindigde met drie hevige schuddingen. Gebouwen kraakten en scheurden, schoor- steenen vielen van de daken en de vensters braken in vele huizen, terwjjl van menig groot gebouw heele brokken naar beneden kwamen. Er heerschte, zooals zich begrjj- pen laat, groote ontsteltenis in de stad en in den omtrek. De meeste menschen vlucht ten weg uit hun woningen. De openbare biblotheek van Wellington werd letterlgk dooreengeschud, en, is, met het oog op de veiligheid, gesloten moeten worden In de winkels en pakhuizen werd aanzienlgke schade veroorzaakt aan de opgeslagen vooraden, die van de stspels afvielen en door elkaar gemengd voor het grootste deel onbruikbaar werden. Door heel de kolonie is de schok gevoeld maar ernstig alleen tusschen Wellington en Gisborne. Het is onmogeljjk de schade te ramen, maar zjj loopt tot aanzienlgke cjjfers. De zaken stonden slechts een uur stil. In het distrikt der Heete Meren was de schok heel gering. Te Kasteel Punt evenwel scheurde de grond open en steeg een warme blauwe modder op. Menschenlevens of ern stige verwondingen zgn gelukkig niet te betreuren. Men meent ontdekt te hebben, dat Plehwe's moordenaar Sazonof heet en tot den Russischen adel behoort. Zgn mede plichtige zou Sikorski heeten. Uit Helsingfors wordt gemeld dat alle in hechtenis genomen Pinnen in de Peter- en-Pauls-vesting te Petersburg zgn opge sloten. Het bericht van de invrijheidstelling van generaal Schaumann, den vader van Bobrikof'8 moordenaar,wordt niet bevestigd. Mevrouw Schaumann heeft in geen maand iets van haren man gehoord. Te Boltingen in het kanton Bern is Zaterdag weer een ongeluk door een auto mobiel veroorzaakt Op een weg, die langs diepe afgronden voert, schrikte de paarden van een gelukkig ledige diligence voor een met groote snelheid denzelfden weg af komende automobiel. De dieren sprongen op zg en stortten met den wagen in de diepte, waar alles verpletterd werd; de koetsier had juist nog den tjjd van den bok te springen en zoodoende zgn leven te redden. De automobiel maakte zich ijlings uit de voeten. Tuinstadbeweging. De bekende bankiers Rothschild, te Paig9, hebben een bedrag van ongeveer 5 millioen gulden disponibel gesteld, ter verbetering der volkshuisvesting. Volgens betrouwbare inlichtingen moeten de Roth- scbilds als hun verlangen hebben te kennen gegeven, dat zg dit bedrag wenschen te zien besteed aan de stichting eeuer tuinstad. Met het oog op de vredelievende denk beelden der Rotbschilds, zou men deze Fransche tuinstad den naam van Vredestad willen geven. Van de zjjde der Fransche tuinstad ver- eeniging is een plan tot stichting eener tuinstad ontworpen. Op slechts een half uur afstand van Parjjs (Seine et Oise) is een terrein van 17 Heet. te koop tegen den prjjs van 2 franc per vierk. Meter, dus voor totaal 340.000 francs. In de nabjjheid van het terrein bevindt zich een spoorwegstation en een groote verkeersweg, terwgl het terrein zelf ia het bezit is van 4 bronnen en doorsneden wordt door een kleine rivier. Deze rivier kan benut worden tot het in bewegiDg brengen van een dynamo, welke het geheele terrein van electriciteit zal kunnen voorzien. Van de bjj de Fransche tuinstadvereeniging aan gesloten architecten, ingenieurs, etc. mag men ongetwjjfeld verwachten, dat zg sierlijke huizen, parken en lanen zullen tot stand brengen. Een coöperatieve bouw- vereeniging is, met 't oog op een en ander, opgericht. Moge men beter slagen dan wjj 1 (De tuinstad, die door een gift van Carnegie in Schotland zal verrijzen, zal den naam van Schoonstad krggen.) (De Pionier.) ADVERTENTIEN. JEANNE HAAG en MAUR1T8 J. POLAK. Amsterdam. W atergraatsmeer. Geboren: ANNA THERESIA, Dochter van F. EI3ELIN en A. EI8ELIN—Wintzr. Helder, 14 Augustus 1904. Getrouwd: J. H. CORPOR A AL en R. BREMAN, die m»de namens wederzjjdsche Familie hartelijk dank betuigen voor de vele blijken van belangstelling bjj hun huwelgk onder vonden. Zwolle, 1G Aug. 1904. Heden ontsliep zacht en kalm, na een geduldig Ijjden van bgna dertien jaren, mjjn geliefde Echtgenoot en der Kinderen zorgdragende Vader, SIM0N inz. DOVES. in den ouderdom van vijftig jaren. Wed. S. Jnz. DOVES-Lont. ANNA DOVES. TRIJNTJE DOVES. JAN DOVES. FREDERIKA DOVES. Wieringen, 12 Augustus 1901. Tot onze diepe droefheid overleed heden onze inrig geliefde en onver getelijke Echtgenoote en Moeder Keetje van Engel -Grunwald, in den ouderdom van 38 jaar. Deventer, 15 Augustus 1904. D. B. VAN ENGEL MARTHA VAN ENGEL. Tot onze diepe droefheid overleed heden te Deventer onze innig geliefde Dochter en Zuster Keetje van Engel-Grunwald, in den ouderdom van 38 jaar. Helder, 15 Augustus 1904. M. A GRUNWALD. M. GRUNWALD - os Leeuw. D. H. GRUNWALD. J. GRUNWALD-Poppers. C. GRUNWALD. Advertentiën gelieve men des 's mor gens vóór 10 uur in te zenden. Heden overleed tot onze diepe droef heid onze jongste Lieveling ALDERT, in den aanvalligen lecftjjd van 11 maanden. Helder, 15 Augustus 1904. A. BEEN, Echtgenoote en Kind. Dankbetuiging. Ondergfteekenden betuigen bg dezen hunnen harte lijken dank voor de vele blijken van belangstelling, op 12 Augustus l.l. ondervonden. Helder, 15 Augustus 1904. J. DE WAARD en Echtgenoote. Leden der gemeente, die in aanmerking wenschen te komen voor de 1 September as, vacant komende betrekking van Koster of Kosteres, gelieven hun schriftelijke sollicitatie in te dienen bg Ds. J. KEULEN, vóór 21 Aug. a 8. Onderlinge Vereeniging tot aankoop van Veevoeder te HELDER. Algemecne Vergadering op Woensdag 17 Augustus 1904, 's avonds 8 uur in 't lokaal >'t Centrum". Opgaven van de benoodigde Lijnkoeken enz. in te dienen vóór of op Woensdag a.8. bg den Administrateur H. BAKKER Dz., Kanaalweg 136. Onderling- fonds Eendracht maakt macht. Bestuursvergadering op DONDERDAG 18 AUGUSTUS a.s., 's avonds 8 uur. Namens het Bestuur, A. J. DE BUNJE, Penningm. Coöperatieve Broodbakkerij en Verbr. Ver. „Vooruitgang". LEDENVER6ADERING, waarschijnlijk op MAANDAG 29 AUG. e.k. Groepen van 5 of meer leden worden verzochtvoorstellen of candidaten voor 4 bestuursfuncties, schriftelijk in te dienen uiterlijk Woensdag 24 Aug. e. k. 's av. 7 uur, aan het kantoor der Bakkerij. De waarn. ster., P. C. KAPPETEIN. Muziek-Vereoniging „Crescendo" Afdeeling Helder der „Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst". Voor inschrgving van nieuwe leerlingen voor de Danies-Zanffciirsim en K i nd cr-'£ an g:k I as<«e. te beginnen September a s., onder leiding van den Heer A. J. C. M001J, toonkunste naar, gedipl. Conservatorium Amsterdam, wende men zich tot Zaterdag 20 Augustus bg het Bestuur der Afdeeling, waar tevens nadere inlichtingen te bekomen zgn. De Secretaris A. KORFF Jzn.. NIEUWENDIJK 241, bij dsn DAM, AMSTERDAM, TEN VOORDEELE VAN te ANNA PAUL0WNA. Tentoonstelling der prjjzen op Zondag 21 en Dinsdag 23 Aug. a.s. in Veerburg, geopend telkens 's namiddags 2 uur. Dinsdagavond 71/, uur: Muziekuitvoering van de Harmonie" te Anna Panlowna bekendmaking van den uitslag der ver loting en gelegenheid tot 't afhalen der prjjzen. Entree eiken dag 10 ets. DB COMMISSIE. Degenedie de stalen buksking en zijde opzicht heeftwordt beleefd verzocht dezelve ten spoedigste terug te bezorgen Magazijn DE ZON, Kanaalweg of Keizerstraat. 10 gulden belooning wordt uitgeloofd voor het aanbrengen van het ljjk van C. P. KUITER, op Vrjjdsg j.l. in het Kanp- en Molengat omgekomen Keoteekenen: zwarte haren, een littee- ken op het voorhoofd, en op een der armen een blauw hart met naamletters, een anker enz. enz. Kleeding als volgt: jaegerbaaien hemd met C. P. K., schaapsgrauwe trui, grijze gebreide onderhoek, en blauwe kousen. Kennisgeving wordt beleefd verzocht door J. J. BAKKER, te Oosterend op Texel. De Directie der Maatschappij >HOL- LANDIA*, D. db Graaf Zonkn te Utrecht, belasten zich met het innen van achterstallige schulden langs minneljjken en gerechteljjken weg. ABONNEMENT f 7.50 per jaap. Do proceskosten komen voor rekening van de Maatschappij, ook zelfs bg ongunstigen afloop. Het Abonnement behoeft niet VOOr uit betaald te worden. Vermoedelijk vergaan, vóór of in de Texelsche zeegaten of in de Noordzee, de Botter Helder 23, op den 12en of 13en Augustus 11.. alwaar z:ch aan boord bevonden A. VISSER, schipper, oud 40 jaar, gekleed als volgtblauwe donkere trui, verstelde pilow broek, blauwe borstrok en rood baaien onderbroek en hemd; zgn zoon, oud 16 jaar, gekleed: nieuw Engelschleeren broek, blauwe trui, onderbroek en hemd van rood baaibe- i evens de knecht C. BRUIN, mfde tot fcet eezin behoorende, oud 17 jaar, gekleed blauwe trui, verstelde pi'ow broek, roode onderbroek en hemd van geel molton en op de handen geprikt C. B. Namens de vrouw van sclrpper A. VISSER wordt men verzocht van het vinden of aanbrengen van ieder persoon, spoedig aangifte te doen waar zulkB be hoort, en wordt voor het vinden of aan brengen van elk persoon de som van tien gulden uitgeloofd. A. VISSERKoendkrs, Nieuwstraat no. 1, Helder. Een flinke DIENSTBODE direct gevraagd, loon f 8 per maand. Adres Mrj. Coltof, Kanaalweg, bovenhnis. TERSTOND GEVRAAGD een flinke DAGMEID. Adres: VELDERMAN, Stationsweg 3. Adres: LANGESTRAAT No. 67. Mevrouw 7EN HARMSEN, Binnenh 33, vraagt wegers ziekte der tegenwoordige Meideen flinke Dienstbode a's Noodhulp, zonder goede getuigen onnoodig zich aan te mdden. Spreekuur 's avonds tusschen en 10 uur. Mevrouw VAN DER VELDEN-ERü- BRINK, Huize Weina", te Hellevoetslnis, verlangt 1 November a.s. eene DIENSTBODE, goed kunnende koken en werken, voorzien vnn goede getuigen uit vorigen dienst. Loon f 110, waschgeld f 26, veel verval. Br. fr. aan bovengenoemd adres. gevraagd, tegen hooge provisie. Br. fr. left. L. aan de firma J. M. NOBELS, Utrecht Terstond gevraagd: AdresJ. KOSSEN, te Koegras. W Een Jongen gevraagd voor Dinsdags sn Vrijdags, van '8 middags half twee tot vier uur. AdresBureau Vliegend Blaadje Spoorstr. Adres: I. DE VRIES,Spoorstraat 102. TE HOOP: een mahonle-houten Kna*, een Tafel, zes gebogen Rletgaatstoe- len, WascMafel, een Klok, enz. Alles zoo goed als nieuw. AdresWeststraat 24. H. H. BARBIERS. Een aankomende BARBIERSBE HENDE gevraagdeenigszirs kunnende scheren is vereischte. G. Wjjtsma, Middenstraat 13. Iemand, bekend met Kan- toorwerkzaamheden en moderne talen, zag zich gaarne oenige uren per dag belast met hem passende werkzaamh. Br. letter. W. Bureau van dit Blad. Gelegenheid voor nog een paar nette COMMENSAALS. Adres: Wed. C. SMIT, Polderweg no. 4. gaande van de Wilhelminastraat Daar de Binnenhaven. De eerljjke vinder zal beloond worden. Adres: BINNENHAVEN 59. TE HUUR 30 H. A. WEILAND, ook gpdeeltelijk. Ares: LANGESTRAAT 84. Te huur: Een Woonhuis achter-Brouwerstraat, a f 1.per week. Twee geheel ge restaureerde Woonhuizen in de N'euwstruat No. 45 en 49, a f 11.per maand. Het Heerenhuls No. 64 Hoofd gracht, met 6 Kamers ou Keuken a f 300. per jaar. Adres GEBRs. VAN OS, Aannemers, Helder, Nieuwstraat 27, alwaar tevens op gunstige voorwaarden BOUWTER REINEN te koop zijn aan de J. In 'tVeltstiaat bg de R.-K. Kerk. f2800. KANAALWEG No. 56. TE KOOP: met 8 stuks verschillends soorten vogels. Te bevragen tusschen 3 tot 5 uur. Adres: Bureau Vliegend Blaadje. TE KOOP Italiaansche ras. Adres: ▼- d. HAMSTRAAT 22. TE KOOPt Te bevragen Achterhoofdgracht 16 F. Uit de hand te koop wegens vertrek naar elders een Woon- huis sn erf, te samen groot 1 are 28 centiaren, in de Spoorstraat, geschikt ter verbouwing voor alle affaires, 50 a 60 pCt. kan op de koopsom gevestigd big ven. Brieven fr. lett. H. Bureau v. d. Blad. Uit de hand te koop: de Boerderg „Kanaan", ruim 27 Hectaren, met nieuwe huizen, aan den Boermansweg te Anna-Paulowna- polder, tewoond door C. HEDDES, en te bevragen bg den bewoner. Te koop gevraagd een Drasistel voor oon 4-wiolsr Bakwagen. Aanbieding met prgs onder letter T, Bureau v.d. Blad Te koop aangeboden op een der beste gedeelten van de gemeente EEN PERCEEL, bread 7.25 M. en diep 25 M. Thans café met vergunning. Zeer geschikt voor alle mogeljjke zaken. Br. onder lett. A.A., bureau v/d. blad. Tegen billijken prijs ter overname aangeboden i een kleinhandel in Groenten, Snuisterijen, etc. Adres: C. RIJKERS, Breestraat hoek Paardenstraat, Helder. De Kolonel Garnizoens-Commandant te DEN HELDER, zal op VRIJDAG, don 26 AUGUSTUS 1904, des middags ten 12 ure, ten zijnen bureele „Roode Barakken" in de Wachtstraat, onder nadere goedkenring van den Minister van Staat, Minister van Oorlog, in bet openbaar aan besteden, de levering van d= 59000 HU Wieenkolen, 4900 HL Coke». 35200 §tuk§ lanjreTurven, «tuk* Vuurmakers. 900 sfuks Hriquelfen (Houtskool) of zooveel meer of minder als zal bljjken noodig te zgn gednrende het tjjdvak van 1 0CT0BER 1904 tot en met 30 SEP TEMBER 1905, ten behoeve van de Mili taire Gebouwen en Inrichtingen in opge meld garnizoen. De voorwaarden van levering zgn tegen den prjjs van 15 cent per exemplaar ver krijgbaar bjj de firma Gebr. van Clekf te 's-Gravenhage. Nadere inlichtingen nopens de leveringen zgn verkrjjgbaar op het Garnizoen»-Bureel alhier. Den Helder, den 15 Augustus 1904. De Kolonel voornoemd, KATTENBUSCH. nabjj de Kluft. Adres CORNELIS DITOSTRAAT 11. Afdoend Middel. Deze fabriek verwerkt PRIMA MEELMERKEN, levert dagelijks des morgens en des middags telkens VERSCH GE BAKKEN BROOD van extra kwaliteit, aan alle eischen beantwoordend en bereid met groote zorg. Halfjaarlijks ontvangen VASTE verbruikers IN GELD terug: wat per jaar vooral voor groote gezinnen een aardig bespaard sommetje vertegenwoordigt. De broodlevering der Volha'ding" staat onder voortdurende en nauwgezette scheikundige contróle van de Heeren G. SMEETS en A. C. ROEM, Apothekers hier ter plaatse. Laat U niet weerhouden een proef te nemen „De Volharding" levert het beste brood Aanbevelend, 1>K UIHKCTIK. Notaris 0BREEN te Wieringen, zal op Zaterdag 20 Augustus 1904, des avonds 7 ure in het Koffiehuis van Mej. de Wed. BLAAUBOER. aan de Ueukes aldaar, in het openbaar verkoopen een nieuw gebouwde AAK, lang ongeveer 10 meter, wijd ongeveer 31/» meter en ongeveer 2 meter bun, met roer en zwaarden. Te bezichtigen aan de Scheepswe'f van den heer R. NIJDAM, aan de van Ewyck- sluis te Anna Paulowna. door het gebruik van de EIFELTOREN VLIEGENVANGERS. Prijs 10 Cent. EN GROS. EN DETAIL. Verkrjjgbaar bg: J. BAARENS, Spoor straat 68 en QUANT—Swkxnkx, Spoorgr. per heele, halve en kwart tonnen. De ondergeteekende beveelt zich beleefd bjj zjjn geachte plaatsgenooten aan als Schilder en Behanger. V. SLAGWATER, Brouwaratrut I. Wjj leveren gedurende het a. s. voeder seizoen franco wal Nieuwedirp prima Zuid-Russische Lijnzaadkoek (gegarandeerd) gehalte 9 a 10 °/o Tet' ^5 e>w't en voldoende zuiverheid a f 8.30 per 100 K.G., (gebroken.) Men verzuime niet van deze goedkoops aanbieding van uitstekende zuivere ljjnzaudkoek te proviteeren. Op directe bestelling. Aanbevelend, DHONACo.. Texel. Te koop gevraagd Amerik. Meelzakken. Grootste sorteering KAARTEN voor kennisgeving geboorte, voor ondertrouw, voor 25 jarige Echtvereeniging, enz. in m 11 prijzen. O- Levering binnen één uur na bestelling. C. DE BOER J'. WOENSDAG A.S. OPENING DER ZAAK I Nieuwste coupe. - Billijke prijzen. De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het maken van Teekenlngren. Bestekken. Betrrontlnfren en Lichtdrukken. Tevens tot het toez'eht houden op Bouwwerken. Til. MOOBMAN. Archit.c». Roz.n.tra.t 84 Agent der Verzekering-Sociteit De Ametel. De Kiespjjnwatjes v. d. Firma B. BOOM, Almelo, helpen reeds na enkele oogenblik- ken. In busjes van 10 stuks f 0.30. fr. p. p. 35 cent. Verkrjjgbaar bjj alle drogisten. Cenlg specialiteit In fijne Boter en Kaas. BREE WATERSTRAAT 8. Fijnste CRA8BOTER 66 en 60 cent per pond. Ontvangen versch gekamde TAFELBOTER 50 cent. Overtreft in kwaliteit alle andere namaak. Alle soorten KAZEN tot in de fijnste soorten. ZONDAGS GESLOTEN. WEST8TBAA T &7. Ondergeteekende heeft de eer te berichten, dat hij zijn ZAAK in SIGAREN. SIGARETTEN, TAB AR, TREE, ODEURS, enz. heeft verplaatst van MOLENGRACHT I, naar WE9 T8TRAAT £57. Beleefd aanbevelend, ff. RREUGER. FOTOARTIKELEN v/d Mij. v/h GUIJ DE CORAL en Co per flesch 30 ct. van Dr. DE V RIJ, tegen bleekzucht, malaria en algenieene lichaamszwakte, per flacon in roode doos met gebruiksaanwijzing65 ct. Verkrjjgbaar in de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 3