DE FIJÜ'STE MUI I. LOS Heeren Rookers! „BLANCO" „SPOORSTRAAT 28" Nu kan men profiteeren ATTENTIE OE CALVARIEBERG. 25413 prijzen - tot een bedrag van f 52.875. Htaalpillen versch bereid, per löö f 0.40 Per IOOO f 150' Saliniakpastilles per flacon f .012. Eiwitstaai, met gegarandeerd Staalgehalte, 4 f 1.25 per liter, f 070 per halve liter liinadroppels van Dr. DE VRIJ, in flacons 4 60 Cents. Scott's Eltllllsioi), 4 60 Cent per flacon (zonder flacon). t Bloemisterij „ROZENLUST". im. f* O f 'll, Veldstraat OO. Prachtige Orgels en Piano's P. HARTE, Horlogemaker, De echte Pfaf-Naaimachine MOKKA-KOFFIE DE HOOP", Piet ïïeinstraat 12 Dames-, Heeren- en Kinder-Witstroohoeden, firma Lenghaüs, G. J. A. BOSCH. RUBRIEK VOOR KINDEREN bereidt men slechts met kokend water, zonder verdere toevoeging, m„t MAGGI's Consommé Capsules. Een Capsule bevat 2 tubes. Een tube voor een groote kop Liter kost 6 ets. Maggi'» Bouillon Capsules worden uit het allerbeste Vleescbextrakt vervaardigd, waaraan fijne groenten, en het noodige keukenzout is toegevoegd. Te verkrijgen bij kruideniers en comestibleshandelaars. Exploitatie-Maatschappij „R E SID E N T1E". Opgericht bjj onderhandsche Acto van 16 Juni 1904, volgens art. 28 van het Wetboek van Koophandel. Diractiai W. J. DE HOLLANDER Co. 'a-Gravenhaga, Ciroote Residentie-Geldloterij waarin zeker getrokken moeten worden PLAN VAN UITLOTING: wan f IOOO. Vyf honderd prjjzen van f 10. Twaalf honderd vjjftig - 7.50 Duizend - 5. Vijfentwintighonderd 2. TWINTIG DUIZEND - 1.— EEN HOOFDPRIJS Twee prijzen VÜf Vül Vijftig Honderd van f 500. - 200.— - 100.- - 50.- - 25.— De trekking heeft in het openbaar plaats ten overstaan van een bevoegd Ambtenaar to 's-Gravenbage, zonder nitstel 15 OCTOBER a. s. Do uitbetaling en verzonding van pryzo» geschiedt direct na do trokking. Trekkingslijsten gratis bij al onzo Agonton, direct na de trekking verkrijgbaar. C. A 1 Do golden worden geplaatst bij een Haagscho Bankinstelling, 0 11 L F 0 1 0 waarvan het Bureel voor Boekhouding en Adm.-Contrólo Papestraat 5a. Don Haag, maandelijks rapport verstrekt. per l,»l TIKN HJSTS; Loten verkrygbuar by de Agenten en by den Hoofdagent A. G. A. VERSTEGEN Weststraat 88 Helder, waar tovons tegen ruime provisie Agenten gevraagd worden. Men lette vooral op den naam der Firma. Ir Ook Ook verkrijg baar gesteld bij A. KORFF Kanaalweg IVetLNONNEKES WtetemUr., Jb. KALEVELDWieringen, JOU. TAKESWierivgen, P. BOON Me., Texel, D. C. KA A N, lJmuulen. H Verkrijgbaar contant, in da Apotheek van Wed. VEKSTEK. Itiniiciiliavcn O. OE VEI'. Spoorstraat. A. C. KttEItl. Manaalweac. Speciaal Adres voor Bloemwerken, het plantten van Versieringen en het aan leggen en onderhouden van tuinen. jéanbevelend, Bestellingen worden ook aangenomen SPOORSTRAAT 28. worden onder jarenlange garantie, desverkiezend ook op termijnbetaling tot lage prijzen geleverd. Catalogi en Prijscouranten worden op verzoek toegezonden. Inruilen. - Hcpareeren. - Mommen Speciaal adres voor Snaren en Violen in diverse soorten. ff. I. TIELROOY, ffestsiraat 58. Indien U een overheerlijke 2-cents Sigaar wilt rookeu, probeert dan OF (Torpedomodel). Bovenstaande merken zijn in KWALITEIT en BRAND onovertrelbaar. Aanbevelend, M. C. KOCH. Sigarenmagazijn Spoorstraat 28. Grootste keuze: Regulateurs, Horlogee, Klokken Wekkers, enz. Goedkoopste adres voor Verlovingsringen, Trouwringen, zilveren Vorken en Lepels, Theelepeltjes, Servet banden, enz enz. (Zie de uitstalling). KEIZERSTRAAT 25. N. B. Koopt en ruilt oud Goud en Zilver tegen de hoogste waarde. ileaklooi 81 oofrlwater. Nu vele proefnemingen mocht het in j gelukken, d t uitnemende Hoofdwater te bereiden. Het hei ft boven de beste jtchtwatars dit or, dat het reukloos is en de huid noch de haren droog maakt of verbrandt. Ge kunt het dm' zonder tegenzin of gevaar voor de Prijs per flacon met FabrikantN, C. hoofden uwer kinderen ge bruiken. doodt het levend Hoofdonrein en is beslist het e enigste middel of voorbehoedmiddel, dat on schadelijk is voor gitwendig gebruik. Het mag daarom in geen enkel huishouden ontbreken. gebruiksaanwijzing f 0.38groote flacon f 0 80. O BE MAV. Koningstraat. Helder. Patissier. Confiseur. Spoorstraat 33. Vraagt LAVOEHIJS Ontbijtkoek 15 ct., Sucadeen Gemberkoek 20 en ÏO et Boterkoekjes ÏO en 12 ct. per onsBanket 12 en 14 et. per ons. Boterjodenkoeken en ALmsterdamsche Borstjes G a ÏO ct. Gevulde Boeken 4 ct. W Beleefd aanbevelend voor» Bruiloften en Partijen* C. LANGERIJS C*. is met het oog op zyn onovertroffen soliditeit en groot vernuft de goedkoopste Naaimachine welke tot heden werd aange boden. Door de vele aanbiedingen van verschillende soorten Naai machines wordt 't voor den kooper vaak zeer moeielgk, tot een besluit te komen. Om telenrstelÜKg te voorkomen en teneinde verzekerd te zgn eene werktljjVe solide Naaimachine te ontvangen, wendde men zich tot een vakman van ondervinding in het naaimachine vak en koope uitsluitend een fabrikaat, waarvan de kwaliteit en het werkvermogen van oudsher een goede naam heelt verworven. Hst onderricht in het modern Borduren en Stoppen wordt g r a t i s aan huis verstrekt. Uitsluitend verkrijgbaar voor Helder en omstreken bg C. B, SCHÜLMAIJER, Spoorstraat 90, Helder. Gevestigd het depót der KONINKLIJKE £TOOm VËRV ERÏJÏ CHEmiSCHtWASSCHERIJf DMEfiSI Te Helder bg M. H. RUIJGH, DROGIST, BREEWATERSTRAAT 14. Gebruikt steeds in pakjes h V» kilo f 0.55. f 0.27'/j. STEEDS VERSCH GEBRAND, in bet oude Tictualiehuis DIJKSTRAAT 22. <xagCiay^iaia)ea>actm3oai> Sigarenfabriek ■evert tegen den scherpst concurreerend- sten prijs, prima, prima merken MIGAIIO. Voor tokohouders eenigst adres Monsters gratis disponibel. A. F. THEEWIS. WOriNIHUIZFN UIT DE HAND TE KOOP. Adres: K. ZEEMAN, Kanaalweg 142. AFSLAG. A FM 1* AG In de Rund- en Varkensslachterij fan P. LENGERS, Smidstraat 31, Helder, is steeds verkrggbaar: RUNDVLEESCH: Soepvleesch en Hutspot 25 Ct. Lappen en Gehakt 27V» Ct. Rollade, Boeuf, Rosbief Klompstuk 32Vj Ct. Biefstuk en Haas 40 ct. VARKENSVLEESCH Magere Lappen en Carbonnade 32'/* et. Reuzel 35 ct. Vette Lappen en Spek 25 ct. Metworst 25 ct. Breede Leverworst 20 ct. Leverworst 15 ct. Alles per 5 ons. van de goedkoope Meubelen, Kasten, Tafels. Stoelen. Veerèn- en Kapokkenbedden, Wollen-, Gewatteerde- en Moltonnen Dekens, Karpetten in alle dessins, Vloer- en Looperzeil, Tapistery in diverse soorten. Manufactnren ea gemaakte Goederen. Het is alles te veel om te noemen. Wordt beneden inkoopsprijs uitverkocht. A. BREET, Nieowstraat. VAN DEN BERG S PAPEGAAI-en KAKATOEVOEDER, voldoet ten zeerste 8 cent per ons. NEEMT PROEF a. v. p. Verkrggbaar MOLENSTRAAT 55. Vuil g a dr a g e n worden volgens een nieuw systeem geheel vit gemaakt voor slechts 15 cent. De Dames- en Kinderhoeden kunnen tevons vlug gegarneerd worden tegen zeer billijken prjjs. Mej. H. PRINS, Dijkstraat 20. zoo gunstig bekend voor Costuums a f 12.00, naar het lichaam aangemeten, is nog voorhanden bg VOSSTRAAT 3, n/b. de KEIZERSTRAAT. HAAST U 1 daar dit aaubod maar tgde- Igk gedaan wordt. Nieuwst/raat 60. Opruiming van een partijtje Kerk- en Devotieboeken, Beelden, Kruisen, Engelen, Godslampjes, •nz. enz. met 20 tot 30 korting. NIHtJll NTRAAT 60. Agentuur bij Mej. i. MULDER, Magazijn „De Witte ROOS", Zuidstraat 71, den Helder. i i i j— voor alle lezers van »'t Vliegend Blaadje". Inzending van Raadsels, Anecdoten enz. vóór Donderdagavond 5 uur. Correspondentie. G. A. Ede ns. Uw raadsel heb ik ont vangen, doch go hebt verzuimd er do op- lossing aan toe te voegenhet beste is nu dat go het raadsol do volgende week opniouw inzendt met do oplossing. Dank voor de mooie kaart. Anna en A 1 i o Dros. Beste meisjes, verhaaltjes, die «it boeken zyn overgeschreven, mag ik beusch niet opnomen. Go moogt wel een opstel maken over eon boek wat ge gelezen hebt en dan zal ik het gaarne plaatsen.' Begrepen Uw bydragc van heden in dank ontvangen. M. Jansen. Uw raadsel kwam mjj voor onzo rubriek minder geschikt voor, wilt ge nog eens iets anders zenden P Maria Loydoekers. Ja kind, met loten kan het soms héél vreemd gaan hebt gij al eens eon prysjo gewonnen T r y n t j e S m i t. Nu zult ge zeker wel tevreden zyn go ziet den aanhouder wint. Wat beeldig mooi postpapier hebt ge me heden gezondenZckor eon cadean is het niet Hartelijk dank voor de mooie ansichtkaart, die ik gaarne een plaatsje in myn album geef. £1. en C. Gooyor. Ik hoop, dat wanneer go deze courant leest, ge woer hersteld zult zyn. Wat scheelde er eigcnljjk aan M a r t h a Fluiter. Ja, zeker heb ik jo briefjes gemist, doch go schryft me niet wat cigonlyk do reden van jo stilzwijgen was. Toch niet ziek gowoest lioop ik? Elizubcth Brouwer. Met genoegen vernam ik uit je vriendelyk schry ven, dat go do kinderrubriek zoo gaarne leest, en ik hoop dat go nog langen tyd een trouw raadsel- vriondinnetjo zult blyven. Jo vriendinnetje mng gerust moe doenhoe meer kinderen or meówerkon, hoe liever ik hot heb. P. cn J. M a n n i. Ook u dank ik reebt hartelijk voor do mooie prentbriefkaart, die ik nog niet bad. Vriendelijke groeten. MARIE VAN AMSTEL. Oplossingen der Raadsels. I. Koekoek. II. Kruidje roer me niet. III. PaardenbloomKers. IV. Een locomotief. V. Koningsbergen. Goede oplossingen kwamen in van: Gerlmrdina Suophasn M. Jt C Gooijer S. P. Stort T Harueveld P. Kiljan H. Gij.bert» H. Baadiveld M., A N. Winter E. J. Koopman E. W. Pool G. Smit» C. H. Meijer M Lejjdecken i. Si C. Sinjewel G. Eden» M. 4 O. Zit» T, S. 4 L. Lifèber D. de J«(«r J, 4 M, Janten G. 4 J Verborgt S. Stephenien M Fluiter A. 4 A. Dro» E. Brouwer J de Zeeuw J. Kriitel A. J. Schenkels. Allen te Helder. Tr. Smit te Koegra» Do prys viel by loting ton dool aan H. RAADSVELD te Helder. Raadsels. (Ingez. door J. Jansen) I. Ik heb geen voet, toch ga ik op Nuttig in het huis, verdeel ik evenzeer. Ik eet, maar alleB valt my door do tanden, Omdat ik geen mond, geen lippen heb nog [bandon. II. Ik schaamde my met mijnen grooten mond, Toon hjj als een snavel openstond. Leder, linnen en papier Dat alles at ik mot pleizier. Ik beet in do pooten der paarden, De mannen zelfs in bun baarden. (Ingezonden door T. Smit.) III. Myn geheel is oen eiland. 12 3 diont tot straf. 4 3 is een oude benaming van een maat. 2 3 7 is do naam van oen boom. 5 6 7 is een vrucht. (Ingoz. door J. Kristel.) IV. Myn geheel is een plaatsje in Utrecht. Do eerste lettergreep is oen getal. Myn tweede en derde vindt men niet in ons land. Welk plaatsje bon ik? (Ingezonden door S. Koning.) V. Waarom draagt eon liefhebber van jaeger- wol dennenwollon kousen (Ingezonden door W. Dijkshoorn.) VI. In myn eerste wonen wilde dieren, wie myn tweede beeft, is niet in zyn humeur, doch myn geheel is ous allen dierbaar. Gezelschapsspelletje. Naaid en draad. De spelers plaatsen zich twee aan twee achter elkander. Aan het hoofd er van staat dén jongen. Zoodra deze in de handen klapt, loopt het achterste paai- naar voren, hy, die rechts staat, rechts, en dio links staat, links langs do jongens. Beiden trachten vóér aan do rij weder by elkaar te komen. Gelukt hun dit, dan plaatsen zy zich achter hem, die aan het hoofd staat. Als die nu weder in do han den klapt, dan volgt hot paar, dat achteraan staat. Maar de voorman moot trachten do vereeniging van de twee op allerlei wyzen to beletten. Kan hy eon van de twee een klap met do hand geven vóór zy by elkander zijn, dan moot de geslagene zich nun het hoofd van den stoet plaatBon en hy, die er stond, wordt dan vereenigd met den overge blevene van het paar. Anecdoten. (Ingez. door Jan Vogt.) Hondsdagen aan de Pool. Eskimo schooljongen op de thermometer kykend Wat, maar 15 graden onder nnl 1, nu wy krygen vandaag vast vry van school wegens de warmte. (Ingez. door H. Raadsveld.) Professor: .Mietje ik heb jo geroepen. De kat moet bepaald hier in de kamer zyn. Ik hoor haar crbarmelyk blazen en miauwen. Dat hindert me Mietjo Heero-mo-tyd, Professor, u zit op haar staart.' Aan tafel. De vader: .Wie nu goed aardappelen eet, krijgt daarna een stuk vleosch.* Do kinderen doen hun best en hebben spoedig do schaal geledigd. Do vader: .Heb jo nu allen je genoegen gegeten De kinderen als uit een mond: .Ja vader l< De vader: .Nu dan hebjeookgcon vlecsch meer noodig.* (Ingez. door D. Welbergen.) In- en uitvoer. »Wat voer jy daar uit?" vroeg eon ambte naar op de grenzen aan een smokkelaar. .Ik voor niet uit», was 'tantwoord; fik voer in (Ingez. door een abonné.) Onderwijzer«Zog Jan, als ik nu eens een gat boorde door do aarde on ik kroop er door; waar kwam ik dan uit?» Jantje: .Uit het gat meester.» Verstrooid. Vader.Zeg Piot, wil je wel eens gauw van het ijs afsoraen? Als je verdronken thuis komt, krygge een geducht pak slaag.' Verhaaltje. De Adjudant van Wellington. Te midden van don slag by Watorloo stond een als burger gekleed jonkman te paard in do nabyheid van den hertog van Wellington en volgde met de grootste opmerkzaamheid de bewegingen der troepen. Plotseling keerde do Engelsche veldheer zich om, als zocht by iemand on toen werd hy don burgerlijken ruiter gewaar. ,Wie zyt gjj Wat zoekt gy hier?' vroeg by hem ruw. De vreemde nam den hoed af en zei be daard.Ik heet Jones en reis in ijzerwaren voor het huis Smith on Jenkins to Londen.' .Maar wat drommel, denkt gy hier dan zaken to kunnen docn?« .Toch niet: ik ben slechts uit nieuwsgierig heid hier. Men deeldo my mede, dat het op dit punt waarschijnlijk tot een slag zou komen en toen reed ik hiorhoen, om het schouwspel te zien, want zooiots komt waarschynlyk nooit meer voor. Ik vrees echter dat mijn huurpaard van een slechte reis zal komen, want de kogels vliegen hier ook rond." Do hertog glimlachte en vroeg: .Wilt gy Engeland een dienst bewyzen cn eon bood schap voor my overbrengen?' Waarom niet; bet is my hetzelfde, waar heen ik rijd. Maar zal men my gelooven, als ik een order overbreng?' Ziet gy daarginds in de richting van dien kerktoren, dio oprukkende troeponafdeeling?' .Jawel." Wollington schreef haastig met potlood oenige woorden op een stukje papier. Dit briefje moet aan den overste van die afdeeling ter hand gesteld worden. Deze ring zal het erkenningsteeken zyn.' Do heer Jones nam hot papier aan en sprong over dooden en gewonden in de aan geduide richting voort. Do uitvoering van hot bovel deed den hertog zien, dat zyn ongewone adjudant zich zeer goed van zyn plicht gekweten had. Hy kwam echter niet terug en Wellington meende daarom, dat hjj in de slag gevallen was. Toon de hertog later weer te Londen terug was, werd hom op zekeren dag gemeld, dat mynheer Jones hem verlangde to sproken. .Mynheer Jones?' vroeg Wellington ver wonderd. «Ik kon by myn weten niemand van dien naam. Maar laat hem binnen komen.* Do heer Jones verscheen en nn herkende do veldheer dadelyk weer zyn burgerlijken adjudant. .Ah," riep hy vroolyk, ,gjj zyt het. Dus gy zyt het toen toch nog gelukkig ontkomen?' Zckor. Maar myn paard hebben ze gedood en dat had mo vyftig gulden gekost.' De hertog lachto en vroeg, op welko wjjze hy de schade kon vergoeden. Daarom bon ik juist gekomen,' verklaarde de heer Jones kalm. ,Ik ben namclyk thans compagnon van do heeren Smith en Jenkins cn wy leveren uitstekende qualiteit van allerlei soorten ploegen, spaden, schoffels, bjjlen, krammen, spijkers, vogelkooien, vallen.' .Goed, mynheer Jones, zeer goed,' riep Wellington lachend en eenigc dagen later werd aan de firma Smith en Jones de levering van kolenschoppen en poken voor liet geheel© leger opgedragen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 4