TOTALE UITVERKOOP van alle nog voorradige artikelen r vuur L jmrlii Bij C. TROOST, naar Spoorstraat 60-62 Prov. Meeting op Zondag 21 Augustusa s Melkinrichting KEIZERSTRAAT 34. ALBERT HEIJN. Gedurende de maand Augustus zal wegens verplaatsing der Zaak naar de Keizerstraat 84 en 86 plaats hebben. - - - UITSLUITEND A CONTANT. ALLES MOET WEG. H. NIJENHUIS, Kanaalweg 53-54, Den Helder. Notaris BACKX Notaris BACKX de kapitale Bouwhoeve, Wilandel 2de Yroonstraat 53. J. MOOIJ. PEREN! J. VEEN, Spoorstraat 98, Op voor het algemeen Kiesrecht! A. B. SIEF. M lïia ïïpil a 11 BEEMD. zonder eenig medeweten der Directie Attentie Voor de Inmaak S. KIKKERT, Breestraat 56. Wegens verplaatsing der zaak hoek Hreewaterstraat, Voorts worden een partij donkerbruine SLAPPE HOEDEN van f 3.0D opgeruimd voor 60 cent. SPORTPETTEN van 50 cent tot f 1.00 voor 25 cent. Spoorstraat hork Koiiing-wlraat. Brandstoffen. A. DUINKER, Oostslootstraat 33. J. VAN WILLIGEN, SPOORSTRAAT 85, J. C. Büchele. 76 duim Brandstoffen. CKEDIETÜ H. en N. Melkinrichting BEDEN, YRIJDAGAYOHD. OPEX1XG aan ie WESTSMT SPOORSTRAAT 130-132 TE HELDER. ALBERT HEIJN. Zichtzendingen kunnen gedurende dezen uitverkoop niet uitgevoerd worden. Aangeboden 40 liter ZOETE MELK. dagelijks versch te leveren. AdresBureau van dit Blad. zal publiek verkoopen te Anna-Paulowna op Dinsdag 30 Augustus 1904, des middags 12 uur in het Koffiehuis L)E VLAS- en KORENBEURS». De kapitale Boerenplaats genaamd De Onderneming, gelegen aldaar aan den GRASWEG, be staande uit hechte HUISMANSWONING, SCHUUR, TUIN, BOOMGAARD, ERF en beste LANDERIJEN, samen groot 26.25.20 H. A. Te aanvaarden 1 November 1904, be- hoorende tot den boedel van wjjlen den heer N. v. d. WEL. Twee perceelen best Weiland, aldaar aan den GRASWEG nabjj den Middenvliet samen groot 5.19 00 H. A. Te aanvaarden Kerstmis 1904, eigendom van den beer C. W AI BOER Dzn. en twee perceelen best Wsiland, aldaar aan den GRASWEG samen groot 5.29.10 H. A. In huur bg den heer A. VAN MULLEM, te aanvaarden Kerstmis 1904. Een perceel best Weiland, aldaar nabij den GRASWEG groot 6.63.60 H.A. Te aanvaarden Kerstmis 1904, eigendom van den heer C. SMIT Czn. zal in het Openbaar Verkoopen TE WIERINGEN, op Woensdag 14 September 1904, des middags 12 uur te Hypolitushoef, in de Herberg >'t FORTUIN*, genaamd VELDZICHT», zeer gunstig gelegen te Wieringen, in den polder Waardnieuwland, bestaande uit twee hechte Huismanswoningen met ruime stalling en hooiberging, erf, uitmuntende Bouwlanden en een perceel dito Weiland, samen groot 29.36.60 Heet. In huur bg den Heer S. GROENE VELD. Behoorende tot den boedel van nn wjjlen den WelEd. Geb. Heer C. J. VAN DER ÜÜDERMEULEN. Wilde Eendvogels en Talingen Braad en Soepkippen, alle dagen versch voorhanden. Dirkjesperen^ en andere g r o ot e Peren 22 en 25 ceDt de 5 kop. Dikke Slaboonen 7 cent de 100. Piekfijne blauwe Aardappelen 20 cent de 5 kop. B0ELSUMS, Kroonstraat, over den Paardenslager. Tegenover de Hoogstraat, heeft weder ontvangen: welke tegen de bekende sxtra lage prijzenzullen verkocht worden. Groote voorraad prima gebreide Wollen Schoolkousen die extra sterk en echtvan kleur zgn Zie de uitstalling I te AT.rrmrA ap», op bet buitengoed .Neyenburg", (boech van den heer F0REEST). Aanvang 's middags 1 uur. De deelname aan deze meeting moet groot zgn. Wjj wekken dus allen, die met ons van meening zgn, dat Algemeen Kiesrecht een noodzakelijk middel is, om tot Sociale hervorming te geraken, op, daze meeting te bezoeken. Leve bet algemeen Kiesrecht Voor bet plaatselijk Comité P. F. NEVE, Voorz. J. BOUWENS, Secr.-Penningm. P.S. Den deelnemers wordt verzocht, gereed te willen zgn, om met den trein van 9.04 (Gr.) 's morgens van den Helder te vertrekken. c>'b cl De geachte plaatsgenooten worden beleefd uitgenoodigd onderstaande verklaring te lezen. Zij worden er aan herin nerd, dat in .De Volharding Alléén primo grondstotlon verwerkt worden en het brood aldaar met de grootst moge lijke zindelijkheid wordt bereid. Gelijktijdig met mededeeling der uitkomsten van een groot aantal scheikundige onderzoeken op voedingswaarde en op schadelijke bestanddeelen ontvingen wij den 28 JULI j.1. van den heer SMEET8, apotheker hier ter plaatse, bedoelde verklaring, bevattende de conclusie van dezen schei kundige, getrokken uit de inderdaad mooie uitkomsten van zijne verschillende onderzoeken van ons brood. Deze uitkomsten liggen op ons kantoor ter inzage voor onze cliënteele. De verklaring luidt Op grond der door my vanaf October 1903 tot op beden ^gedane Analysen van monsters brood afkomstig uit de Broodfabriek „de Volharding" alhier, welke monsters op verschillende tijden door mij gekocht en onderzocht zijn, wil ik gaarne verklaren dat het Brood dezer broodfabriek EEN MET ZORG BEREID PRODUCT IS en dat het aan ALLE EISCHEN beantwoordt, welke men aan brood van UITMUNTENDE KWALITEIT mag stellen. Was geteekend, G. SMEETS, Apoth. en Scheikundige. Door voortdurend ons brood te stellen onder scheikun dige controle wordt dus aan de cliënteele der .Volharding" de levering gewaarborgd van oxtra goede Kwaliteit brood, dat V K li. is van voor de gezondheid schadelijke bijmengselen. Onder beleefde aanbeveling, DE DIRECTIE. De Directie der Maatschappg »HOL- LANDIA», D. db Graaf Zonbn te Utrecht, belasten zich met het innen van achterstallige schulden laDgs minnelijken en gerechtelgken weg. ABONNEMENT f7.50 par jaar, De proceskosten komen voor rekening van de Maatschappg, ook zelfs bg ongunstigen afloop. Het Abonnement behoeft niet voor uit betaald te worden. Spercieboontjes versch uit den tuin, ver krijgbaar bij .Voorloopig bericht. Aan een ieder, die zich van winter voorraad wil voorzien, wordt bet adres van P. SCHA6EN Jr., Oostslootstraat, bizonder aanbevolen. Ongaklopta Cokas, zoolang de voorraad strekt bij elke hoeveelheid, f 0.55 per H.L. Geklopte Cokes 5 cent per H.L. prijsverhooging. Wegens stgging der cokesprijzen kan hier niet voor worden ingestaan. Anthraciet, afmeting ,0/«o vanaf f 1.10 per H.L., bij afname van minstens 10 H.L. te ontvangen in dezen maand. En verder alle artikelen, die in een brandstoflenzaak voorradig moeten zgn tegen concurreerende prijzen. Aanbevelend, F. SCHAGEN Jr. BRILLEN L0RGNETS G. BA SS Ax. Dijkstraat 42. KOPPEN S VERKOOPHUIS HOOFDGRACHT §4. HAND- EN REISKOFFERS, in zssp groots keuze. Rondreiskoflers, City-bags, Plaidriemen, Reismanden, enz. Ruime sorteering REIS-, TOILET- en BADBEN00DIGDHEDEN. Hoofdgracht 84. Herman Koppen. 33. OOSTSLOOTSTRAAT 33. KINADROPPELS w Dr DE VRIJ in flacon en carton 10.57'. EIWITSTAAL f 110 per Liter, 60 cent per Liter. STAALP1LLEN per 100 stnts 25 cL, per 1000 stuks f120. KIESPIJNWATJES, een afdoend middel tegen Kiespijn, 35 cent per verzegelde flacon - Uitsinitend verkrijgbaar bij: Gestereliseerde Bacterieën vrije MET/K, - - - - a IO cent per fleech. - - - - Schagsr Kopbotsr marktprijs. Botsr van 50, 40 en 35 cant par pond. Alles mat la kwaliteit Roomboter gemengd. Verdor ook van 30 en 25 cant por pond, bij do 5 pond 21/, cent minder- Edammer Kaas van f 0.90, fLOO en f 1.20 par stuk. Prima aoort. Goudsehe Leidsche- an Friesohe Kaas. Eieren 4 cant par stuk. Beleefd aanbevelend, M S. BREMER. 33, ZUIDSTRAAT 33. Eenig goed adres voor KARPETTEN. TAPIJTEN. TAFELKLEEDEN. VLOERZEILEN. WASDOEK. FAX. - FAX. De bekende degelijke qualiteit. Laagste prijzen. Zaterdag as. opening der zaak In Koek, Banket en Suikerwerken, Chocolade, Drops, Limonade, Jams, enz. Aanbevelend, HFF.l' J« .H FT Fit. maar zijndeDEVENTERKOEKEN k 16 cant. HET B ILLETJENHIÏI*. C. VLAS. HFIXEHNTKAAT 64. VnnrloopiK bericht BELGISCHE ANTHRACIET, afmeting s%0 f WO per H.L. S9* Monsters worden op zicht gezonden. En verder alle soorten van Brandstoffen tegen concurreerende prgzen. Aanbevelend, W. DE RUIJTER, Jonkerstraat 5. 'isU. die zich gouden en zilveren voorwerpen willen aanschaffen op gemak kelijke conditiën, kunnen zich vervoegen met br. fr, onder letters G.E. Bureau v, d, blad. BINNENHAVEN 47. Yerscbe Roomboter 65 cent per Kilo. Belegen Roomboter 65 cent per_^* Kilo. Vereche UUOU HOTF H, extra fijn, 50 cent per pond, 40 en 35 bgzonder lekker, bg de 5 pond 21/, Cent per pond minder. T F 1 T CD Melkinrichting, J. Ji A 1 Üj Vlamingstraat 45. van den Tabak, Sigaren, Koffie, Thee, Poeder Chocolade, eni. Winkel, Ieder, die een dubbeltje Sigaren koopt bg de opening, krggt daarbg cadeau een geurige Bismarck Sigaar. Hopende met een druk bezoek vereerd te worden. Minxaam aanbevelend, R. DE LIEFDE. 20 Filialen in de hoofdsteden van Nederland. Groote omzet, zeer kleine winst uitsluitend le kwaliteit waar, ziedaar de stelregels, waaraan onze firma baar reusachtig debiet heeft verworven. Neemt proef met mgne Huishoudkoffie, de 5 ons 25 ct.bepaald fijn en onover troffen is mgn Reclamekoffie, de 5 ons 35 ct.Santos 32l/a ct.Java 40 ct. Preanger 52l/i en 60 ct. de 5 ons. Poeder-Chocolade 10-12-14-16-20 en 25 ct. per ods. Thee geurig en waterhoudend 10-12-14-16 en 20 ct. per ons. Frisch en over heerlijk zgn mgne Volkelikeuren, per lL fl. 22 ct., alle soorten verkrijgbaar Roode Bessenwijn 271/. ct., witte 821/, ct., Frambozenwijn 371/, ct., Grenadine 15 ct. per fl. Gember 227,, Sucade, heel 25, Krenten 9, Rozijnen 9, Abrikozen 35 ct. per 5 ons. Pruimen 8, Appelstukjes 121/, ct. de 5 ons. Goudakaarsen per pak 171/, ct. Biscuits-, Banket- en Suikerwerken worden tegen fabrieksprijzen uitgewogen. Mgne Margarine staat door het geheele land bekend om bare fijnheid van ik en volkomen zuiverheid. De 5 ons 17-20-25-30-35-40 ct. Boerenjongens rozijnen de 5 ons 16 ct. Vaniljesuiker per pikje of stokjes Vanilje Set. Kandijgruis 24, Tabletten 24, grove Kandij 277, ck- de 5 ons. Gemengd Kippenvosder per kop 6 ct. per 5 kop 277, ck- Sausjes, versch ge brand, 14 ct. de 5 ons. Boterhammenworst per ons. 7 ct. Bakbloem 61/, ct., bg de 5 pond 30 ct. Zout 3 ct. Soda 2 cL, bg de 5 pond 8 ct. BrokstIJfsel 87» ct. Zeeppoeder 5 ct. de 5 ons. Ontvangen nieuwe Bessensap per heele fl. 16-20 ct. Honing puddingpoeder, drie verschillende pakjes, per doos 22 ct. Macaroni de 5 ons 171/, ct. Nieuw! Nieuw! Griesmeelpudding per ons 8 ct. Het goedkoopste adres voor ff.IV. Winkeliers. Bezorging dageIUk* door de geheele stad. Vergelijk mijne artikelen met die van anderen en gij blijft in mijn winkel uw waren halen. Aanbevelend,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 3