KLEINE COURANT t Vliegend Blaadje voor Meieier, Texei, Weeringen en Anna Pauiowna w aarschuwing DE ZIGEUNER. No. 3290. Zaterdag 27 Augustus 1904. 328te Jaargang. Bureau: Spoorstraat. Telef. 59. Bureau: Koningstr. 29. Interc.-Teief. 50. Projectielen, alsmede be- standdeelen en stukken daarvan, afkomstig van de Schietoefeningen der Artillerie, welke gevonden worden op de Zandplaat «nru«l of' op de Tevelsche kust of' die uit zee worden opgevischt,zijn'»Rijks eigendom. Hij die zich deze voorwerpen foeëigent is der halve straf baar volgensde wet. Het oprapen en vervoeren van geladen, niet gesprongen projectielen is levensgevaarlijk, ook voor de omgeving van hem die zulks verricht. De Commandeer end*, officier van het ie Regiment Vesting-Artillerie, A.W. KATTENBUSCH. Indische Penkrassen. Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden. 74. Eindelijk kwam er dan toch een oogenblik pan xo, want het rijtuig hield stil voor een mooie kraam, waar Keizer Pakoe Boewan a X. inkoopen wenschto te doen. Eerst nü kon ik een blik om me heen worpen en de vorstelijke personen, alsmede het schitterend gevolg, op mijn gemak eens wat nader opnemen. De Soesoehoenan, gebuid in een langen blauw zijden mantel, van voren open, zoodat het bruin tiuweelcn hofkostuum zichtbaar was, schitterde van de diamanten. Op den voorsten tip van Zijn strakgespannen hoofddoek, op Zijn borst, aan Zijn horlogeketting, manchel- knoopen en ringen, overal flikkerende steenen, te zamen zeker wel voor een waarde van een ton gouds. Een prachtig gebatikten saroeng, waarin van voren een ook al weer met dia manten als bezaaide dolk stak, bedekte het onderlijf, terwijl een poesakakris ter waarde van zestig duizend gulden op den rug werd gedragen. Pakoe Boewana X. heelt een hoogst eigen aardig doch fijn besneden gezicht, jammer dat het geel geblanket is en bijgewerkt met bruin, karmijnrood en zwart. Zoo zyn b.v. de wenk brauwen geheel weggeschoren en vervangen door twee schuin naar boven loopende licht bruin geschilderde kunst dito's. De neus is licht aristocratisch gebogen. Een dun, scherp geteekend en bruin geschilderd kneveltje geeft een bepaald typischen trek aan den vr grooten mond, die jammer genoeg ontsierd wordt door, de volgens den adat, zwart ge schilderde tanden, 't Meest opvallend zijn zeker wel de buitengewoon groote oogen, die onder het zenuwachtige, haastige spreken van den Vorst, als uit hun kassen dreigen te rollen. De tot Haar groot leedwezen kinderlooze Toean Ratoe, eeue eigen zuster van den on- afhankel\jken Prins Mangkoo Negara, sprak slechts enkele woorden ter minzame begroeting. Ook Zjj schitterde van diamanten en heeft een lief vriendelijk doch niet bepaald mooi gelaat, terwijl de beide Hollandsch sprekende prinsesjes daarentegen, meisjes van om en by de veertien, 'n paar heerlijk schoone kinderen sijn, die doen denkon aan iSulthans dochters uit de Duizend en Eén nacht, 't Moeten dan ook de lievelingen van Papa wezen, naar ik later hoorde en in stilte benijdde ik reeds de gelukkige Pangerans, die nu wel spoedig door den Soesoehoenan tot Echtgenooten dier Prinsesjes sullen worden aangewezen. De Indo-Europeescho koetsier en ook de Inlandscho lakeien, die naast do paarden waren gekleed als Fransche Huzaren l roodc kepi's, licht blauwe, zwartgetreste attila's en wijde roode pantalons. Een oude Javaan, met 'n bril op zyn neus, hield een buitengewoon grooten gouden song song boven het hoofd van zijn Keizer, 't Was wel avond en het regende niet, maar toch, als symbool van de vorstelijke macht, blijft de p&joeng zelfs ook dan nog onmisbaar Ge herinnert u wel, wat ik reeds vroeger over de hypnotische werking van zoo'n gouden zonnescherm heb medegedeeld. Terwijl de Keizerin en de Keizer Hunne inkoopen deden, maakte de lieele ruiterschaar front naar liet rijtuig. De cavulcado bestond uit ryk gekleede Prinsen en Prinsjes van den bloede, hoogadeljjke Kratonambtenaren, ver schillende rijksgrooten, Javaansche lansiers, jeugdige elegante pages, officieren der Prad- joerit Cavalerie, evenals de Kolonel gestoken in de oude uniform van hut Leger, met giberne en orunjesjerp om, alsmede uit nog een twintigtal kranige Europeescbe cavale risten, do z. g. lijfwachtdragonders, waarvan er totaal vyf en zeventig onder commando van den len Luit. Gout z.g. voor de noodige .staatsie* van Zijne Hoogheid hebben zorg te dragen. Zy bewaken ook den Kraton en vergezellen Zyno Hoogheid overal, waar Hy maar gaat. 't Is een goed baantje voor onze cavaleristen, want do Soesoehoenan is erg royaal, war.r het Zyn Europeesche garde soldaten geldt cn de dienst is niet zwaar, veel lichter tenminste dan by het Regiment. Alleen zeer oppassende mannen worden by die Lyfwaclit geplaatst en provooststraf b. v. wordt onverbiddelijk gevolgd door terugzen ding naar het Regiment. Ook Kolonel Radhen Mas Haryo Koesoema Winata, die plotseling verdwenen was, merk ten we nu onder do voorste ruiters op. Alle Inlanders in don omtrek waren eer biedig neergehurkt, de handen daarbij als lot een gebed gevouwen, 't Is in het Oosten hcelemaal geen adatoin een Vorst met hoerah's en gowuit te begroeten. Een Javaan toont zyn liefde cn trouw door een stille hulde en zou ons zoo luidruchtig gejuich by do konink lijke intochten b.v., al zeer weinig eerbiedig vinden! Voor die Oosterrche opvatting is wel wat te zeggen Tusschen do neergehurkte massa zagen we ook enkele Europeanen en vreemde Ooster lingen natuurlyk rechtop, doch met ontbloot hoofd. Er heersebte in de nabijheid van 't rijtuig een volmaakte stilte, alles zweeg en alleen de stom van den Soesoehoenan werd gehoord. De Vorst was bezig met inkoopen. Hy acht 't n.1. tot één zijner plichten als landsvader, om iederen sekatènavond voor ongeveer vjjf honderd gulden te verteren on op die wyzo dun de verschillende kleinhandelaren eens een voordeeltje te gunnen. Hij betaalt daarby natuurlyk grof en zonder tawarren (afdingen). Een der Kratonbeambten, die dien avond den dienst te voet had, zat voor 't vorstelyk rijtuig neergehurkt en kreeg de bevelen voor don inkoop. Elk oogenblik viel deze ordonnans, zullen we maar zeggen, zyn Vorst als 'twa-e in de rede, met een snel cn kort uitgesproken «noenninggih" dat «ja* beteeken t, terwyl hy eerbiedig en met saamgevoegdo handen een sembah maakte en wel door twee snel op elkaar volgende tikjes der duimen tegen den neus. Vol b'jjde verwachting stond do koopman, een donkere Moor, een zoon van Marokka, to wachten op de dingen, die zouden komen, daarby met wiltandengefiikker verlegen lachende en buigende in de richting van den Keizer. De orders waren gegeven. Nog een twee maal herhaald .noenniuggih*, noenninggih', i og eens een sembah en de knappe slanke ordonnans, ook al weer zoo echt smaakvol gekleed, sprong op en vloog op don Moor af, om hem, eenig«zins beschermend uit de hoogte, do wenschen zijns Keizers mede te deelen. De nog steeds lachende, nu voor den adel- lyken jonkman buigende Moor, berekende snel hoeveel procent winst hy wel zou durven nemen, vloog daarna op zyn beurt naar de uitstalkast en haalde een Japansch ivoren sabeltje voor den dag, hoogstens 'n drie gulden waard, dat echter met een muntje van tien betaald werd. Hoeveel de jongeling er zelf later voor in rekening gebracht zal hebben, weet ik natuurlyk niet, doch naar boozo tongen mjj vertelden, verdient zoo'n ordonnans op een koopavond al gauw een honderd pop Nou, 't moet toch op! .Leven en laten leven* denkt de .Soenan". Zoo krijgen b. v. de Lyfwachtdragonders van 't escorte, na afloop van den rondrit voor rekening van den Soesoehoenan een fijn souper met wyn en bier en fijne sigaren. Zo houden dan ook veel van hun Vorst, die cavaleristen, en zouden voor Hem door 't vuur gaan. ,Zyne Hoogheid weet wat 'n soldaat toekomt, luitenanti* zoo sprak dezer dagen nog oen der dragonders tot me, «en daarom leve de Keizer Daar zette de stoet zich al weer in bewe ging. Voorop zes cavaleristen met getrokken sabel. Achter het rytuig do schitterendo ruitermassa en daarachter woder een lange file van hofrytuigen, waarin de Prinsessen, enkele goendik's (bijvrouwen) van Zyne Hoogheid, de jongste zoontjes des Keizers en enkele ouden van dagen gezeten waren. Elk rytuig had zyn eigen pajoeng met eenigo pocnakawans (volgelingen, bedienden enz.) te voet er achter. Weer begon u Zyne Hoogheid een reeks van vrag n, doch ik was in zooverre al een beetje aan vorstelyke nabyheid gewend, dat ik 't waagde ook eens naar rechts en links te kijken, waar dan overal een vroolyk met hoeden zwaaien van Europeanen, 'n stram gesalueer van militairen cn 'n eerbiedig neer hurken van Javanen te zien was. Wy passeerden o.a. ook het rijtuig van den Resident de Vogel, die vroolyk verrast op keek, toen by bemerkte, dat de audiëntie- kwestie gedurende do feestweek al opgelost was. Nog by tal van kramen werd stilgehouden en ingekocht en tot besluit ging de hoolo stoet in draf de Aloen Aloen af en maakte ik zeker voor het eerst en waarschynlyk wel voor het laatst van myn leven een vorste- lijken toer en dat door de met zacht maan licht overgoten lanen van 't verrukkelijk mooie Solo Zóó was dan mjjne eerste ontmoeting mot den doorluchtigen telg van oen der oudste hcorschersgeslachten op aarde en dit openlyk bcwjjs van sympathie, my door den Soesoe hoenan zelf gegeven, opende als by tooverelag ook de dalems der tmtsche Pangéraus en Ryksgrooten, zoodat de 1'cnkrasser hier op Solo, thans in den lettcrlyken zin van 't woord, .een leventje leidt als een Prins*. 't Kost me hier werkelyk heel wat moeite om een vry oogenblik to vinden voor wat schryvcry naar Holland. Als ik in Djocja net zoo ontvangen word, dan zal 't me later in deGouvernementslandeu wel weer danig afvallen, maar enfin, dat is van later zorg, genieten wij thans van 't heden en laten wy deze zoo prachtige gele genheid nu vooral goed benutten, om het karakter en denken der hoogstgeplaatsten op Java eons en voor altjjd te leeren doorgronden. Lt. Clockenkk Bkolsson b.d. Solo. Nieuwstijdingen HELDER, 20 Augustus 1904. VERGADERING van den Raad der Gemeente Helder, op DINSDAG, den 30 AUGUSTUS 1904, des avonds ten 7ï/i uur. Onderwerpen ter behandeling 1. Ingekomen stukken en mudedeelingen. 2 Voorloopige vaststelling gum. rekening 1903 (met by lagen.) 3. Aanbieding gein. begrooting 1905. 4. Ontslag leeruar Burgeravondschool. 5. Benoemingen. De heer W. Bakker, onderwijzer alhier, slaagde te 's-Gravenhage voor de acte Fransche taal (lager onderwg-). Reis van Pieter Spa. Een der leden van de uitvliegclub Ons Iluis in de Rozenstraat te Amsterdam, deed aan De Echo Dinsdag het getrouw relaas van de wederwaardigheden, die de club op haar rois, Zondag, naar Baarn over de Zuider zee, had, of liever op de terugreis, want de heenreis liep zonder incidenten af. Maar terug 1 liet bleek dat dc kapitein der Eensgezind heid, een boot der reoderjj Goedkoop, die in de week op Purmerend pleegt te varen, in deze dreven ten ecnemale onbekend was. En zoo geviel het, dat men, om 7 uur 's avonds uit Baarn vertrokken, een uur later op de Zuider zee hulpeloos rondzwalkte. Het vuur, dat men in ziclït kreeg, kon wel Harderwyk zyn, verklaarde de kapitein, die heg noch steg, by wyzo van zeggen, meer wist, en maar yverig peilde on met don machinist over legde om ten minste maar niet aan den grond te varen. Na eenige uren dwalen kwam weer een licht in zicht, dat bleek het licht van de om 7 uur verlaten monding van de Eem te zyn 1 Het was inmiddels 12 uur 's nachts go- worden. Aan boord heerschte onder de 150 passagiers, mannen, vrouwen en kinderen, een stemming van onrust, die men zich ook zonder nadere omschrijving wel zal kunnen denken. Tegen het voornemen van den kapitein om maar op stroom te blijven liggen tot het krieken van den dag openbaarde zich een zéé krachtig verzet, dat van dit plan afgezien cn de Eem werd opgevaren, tot zoover dat ging, want al spoedig was de weg ver sperd door do ophaalbrug, waarbjj in het holle van don nacht geon bruggeman to requireeren was. Het eind der lijdensgeschiedenis was, dat men den tocht door bot nachtelyk duister te voet naar Baarn ondernam, en vandaar Maan dagochtend om 7 uur naar Amsterdam ver trok, afgetobd, slaperig en vol verontwaar diging over de reedery, die don pleizierrei- zigers dit koopje had geleverd. Man schrijft aan hot Haarl. Dg hl.: Onze straattype, genaatud Hein Tet de Houdenmepper, di» onlangs te Haariem is overleden, haeft buiten verwachting een groot bedrag aan gold nagelaten. Hy had dit eerst toegekend aan den heer T. te Haarlem, doch toen die is overleden, heeft Hein alles vermaakt aan mevr. T. en haar kmderen, terwyl zyn familie niets heeft gekregen. De op het hoofdpostkantoor te 's Gravenhage in gebruik gestelde electrische stempelmschine, levert een goede honderd stempelafdrukken in de minuut. Na de staking. Naar »Het Centrum" vernermt ia hoofd stuk V der SUatsb'grootiug gOW(j»igd en verhoogd ni-t f 00,000 voor subsidie aan gemeenten in de kosten van de in 1903 genomen buitengewone politiemaatregelen. Van de tram gevallen. Twee soldaten in garnizoen te Geertrui- denberg, waren naar de Ooittrhoutsche kermis gewees» en keerden met de tram terug. By het naderen van den conducteur sprongen zy b.iden van de tram, om de kosten van een kaartie t« vermyden. De eene Ine ft thans reeds de laatnte H. Sacra mentent ontvangen, terwyl de andere in zorgelyken toestand ve-keert (»N. 11."). Uit Stadskanaal schryft men Moesten de schippers bjj den a'voer van turf en uirdappeleD, in het vorige jaar veel vertraging ondervinden door den hoo gen waterstand iu de kanalen, thans is dat geheel anders. Hee water, toen pl. m. 30 a 40 c. m. boven peil, is nu gedaald tot meer dan 40 c. m. beneden peil Iu de v-nen ziet het er dan ook niet rooskleurig uitsommige wyken zyn byna uitge droogd zoodat van afvoer van turf, zonder extra kosten, geen sprake is terwyl d.t ook gedurende de atrdappel-campigne, voor den boer zoowel als voor de fabri kanten, zeer kostbare gevolgen zal hebben. De staking in de haven van Marsei'le neemt steeds grootere afmetingen aan. Alle werven, dokken en havenhoofden zyn ver laten, en thans hebben de kolen-dragers hot werk neergelegd. Op het oogenblik liggen in de haven ge meerd, zonder stoom, en zorder bemanning n°gen schepen van de «Compagnie Trans- atlaotique", één van de >Compagnie Mixte", vier van de «Menageries Maritinm", één van de «Compagnie Eraissinet", drie van de Transport* Maritimes" en twee van de «Compagnie Pacpnet". Geen boot vertrekt naar Algiers, Tunis of Corsica. De kapiteins der echep-m hebben zich solidair verklaard met de arbeiders van de werven en zullen heden hun voorbeeld volgen De Engrische kanonneerboot «Colnm- bine» is in Green Bay (Newfoundland) op de klippen geloopen. M»n vreest dat zjj verloren is. Voor den politierechter te Londen heeft Maandag terecht gestaan Carl Gabriel- sen, gezagvoerder van de Noorsche bark «Sigrid", beschuldigd zyn schip te hebben laten zinken. John Hambling, gezagvoerder van den stoomreder »St. Clair", van Huil, getuigde, dat hy in April op orgeveer 60 myl ten N.W. van Duonett Head een ontmaste bark zag, zwaar slingerende op de woeste zee Dit was de «Sigrid". De gezagvoerder verzocht de «St. Clair" om in de nabyheid to bljjven. Drie dagen deed zy dat. Toen was men dicht by een der Orkney-Eilanden gekomen. Hambling zond toen een sloep op de «Sigrid" af en nam de bemanuing aan boord van de «St. Clair". Gabrielsen en twee stuurlieden bleven achter op de «Sigrid". Hambling, die bergingsloon wilde verdienen, bool aan, de «Sigrid" naar een veilige haven te sleep'-n. Maar Gabrielsen weigerdeliever liet hy het rchip zinken, zeide hy. Hambling zag vervolgens de twee stuurlieden iu het ruim bfialen, d j een met een byl. Spoedig daarop vlogen eenige planken uit de zjjde van de bark en het water stroomde binnen. Gabrielsen en de twee stuurlieden roeiden daarop caur de «St. Clair" en werden daar opgenomen. De «Sigrid" zonk. Er zullen Dog andere getuigen gehoord worden. Inmiddels zit Gabrielsen gevangen. Dinsdag is te Londen een heer, die een jongen met een stok had afgeranseld, omdat hg een sigaret rookte en daarmede niet wilde ophouden, tot een vyftig gulden boete veroordeeld. De man vond het rooken van kinderen zoo'n kwaad, dat hij zich verplicht rekende, den 16-jarigen knaap te kastyieD, en diens vader, fchoon hem volkomen onbekend, daumedo een dienst dacht te do«n. Zondag jl. zyn in de Zwiteersche ber gen niet minder dan 5 ernstige ongelukken gebeurd Op den Siintis, die dezen zomer reeds 8 menschetlevens eischte, stortte de 27- ja*ige teekenaar Scbwendener op de rotsen te pletter. Op den Calanda verongelukte de j mge tourist Biichler, wiens ljjk nog niet i gevonden. Op den Tö li kwam de jonge gids Kubli om het leven. Hy trachtte twee tou- risten het leven te redden door hen uit een afgrond omhoog te trekken doch verloor daarby zelf het evenwicht en stortte omlaag. Op den Itigi verongelukte de touiist Löwen- bach uit Weenen. lig viel in een diepe spleet waar hg aan een struik bleef hangen. Daar echter de nacht inviel kon men geen pogin gen meer aanwenden om hem te bereiken. Daarom liet men dekens en levensmiddelen naar hem afzakken om bem in staat te stellen den nacht door te komen. Den volgenden morgen bracht men hem naar zjju pansion over. Hg kreeg een hersen schudding, brak eenige ribben en veiwondde beide longen, zoodit hy wel niet zal her stellen. Tijdstippen van verzanding der Brievenmalen. Naar Oost-Indii VtncudiDgiwcg. Datum i,. »r' U&t «9 tl P""""**- I .1 PM> te Au* 7.— 1 6 Srpt. 7. S0 Au* S.SO'm p. tocpott vit A mileriltm p. iccpoat vit Rotterdam p. Holl. mail rit Oeuua 0 p. Holl. mail vit Mtratilla p. Krtoarhe mail vit Mtrteille 2 Kaar Ptlcmbenu, Riouw,) lianka Billiton ta Z. W. Afd. van Borneo, p. Eogeltcba mail via Brinditi 0 ta 28 Sep'. 8 30'tmor p. Iloll. mail via Genua 6 en 20 7.—'tav. Naar Atjeh en da Oottknat van Snmatrm p. En|«laehe mail via Brindiai eiken Vrijde* 8 80'emor p. Holl. meil via Genua 0 en 20 Sepl. 7.'atv. p. Duilache mail via Napala*) 80 An* 11.80'amor Alleen naar Atjeh, Snoatrt'a Ooalknat, Palembang Kiouw. Banka. Billiton en j.-W. Aid. v«n Horneo Het overige gedeelte vu Nad. Ooat-lodie wordt alleen op Terlangen der afztndert via Napvla vertonden. Naar Guyana Suriname p. aeepoat via AmaUrdain 0 en 20 Sept.j 7.— 'aav. p. mail over Engeland Au* i 7.'eev. p. mail via St. Naxairt 7 Sept 7.— 'tav. Naar CuragaoBonaire en Aruba: 0 en 20 Sept j eiken Dinedag ta Vrydag 20 en 80 Ang p. aeepoat vie Amaterdam ;6 en 10 Sept 7.*t p. mail via Sonlbampton p. mail via Hamberg (alleen op verlengen der tfaendert). Naar St. MartinSt. Euslatius en Saba I p. ie-poet Tie Amaterdam 0 en 10 Sept 7.'eev. p mail over Engeland 29 Aeg 7.— 'tev. Naar Kaapland, Natal, Oranje- Rivierkolonie cn Transvaal: eiken Vry dag, 3.30 nam. Uit het Buitenland. Reeds een paar malen deed een gerncht de rondo van ene tusschenkomBt van een of ander ryk om den Russisch—Japanscticn oorlog te doen beöindigen. Opzettelyk maakten wij daarvan geen melding, omdat wy aan «lio geruchten in 't geheel geen geloof hechtten, 't Laatst heette het. dat keizer Franz Joseph cn koning Eduard by hunne samenkomst 't over die interventie zouden hebben. Dit ge rucht schynt zelfs doorgedrongen tot do diplomatieke vertegenwoordigers. De Japansche gezant te Londen laat het officiéél tegen spreken. Hjj zegt bovondien, dat zyn land slechts dan den vrode zal aanvaarden, als Rusland zich onderworpen heeft en genoegen neemt met 't instellen van een aantal vry- havens, het betalen van eene oorlogsschatting 't afclaun van een provincie. We dcelcu dit antwoord van den gezant, meo omdat hot zoo goed laat doorschemeren, hoe sterk Japan zich na al 't voorgevallene tegenover Rusland gevoelt. Zoo men ziet zal Japan reeds wat meer eischen do laatste voorwaarde, de annexatie eener provincie, is do bygekomen eiscb. Woensdag heeft de plechtige doop van den Russischen grootvorst-troonopvolger plaats gehad. Als poet, bjj koizerlyk besluit aangowezon, waren tegenwoordig of lieten zich vertegen woordigen o.a. de keizerin Maria Feodorowua, keizer Wilhelm, koning Eduard cn koning Christiaan van Denemarken. De Russische Staatscourant bevatte Dinsdag jn keizerlijk besluit regelende de voogdjj, annecr de keizer sterven zou vóórdat zyn jonggeboren zoon meerderjarig was geworden. Dit besluit doet in Rusland wel eenigszins pyn- lyk aan, niet om hetgeen het bevat, doch wjjl het zoo duidelyk toont, dut do czaar zich wel degelyk bewust is, dat ook zyn levensdraad plotseling zou kunnen worden afgesneden. En hieraan zullen de dood van Bobrikof, do moord op van Plehwe, de herhaalde aansla gen op gouverneurs cn ministers in den laat- sten lyd wel niet vreemd zyn. Woensdag kwam het amnestie-manifest, de feestgave van den Czaar aan zyn volk. Behalve af schaffing van do lyfstraflen voor de boeren bevolking en do soldaten van leger en vloot, worden alle achterstallige betalingen van afio8singen voor landrente en andere belas tingen kwijtgescholden. De gelden, by mis lukten oogst voor verpleging en verzorging verstrekt als leening, behoeven niet to worden terugbetauld. Alle achterstallige gelden, tiendon cn grondbelastingen worden tot den geboorte dag van den troonopvolger kwijtgescholden. Deze bepalingen beleekcnen nog al iets voor den armen Russischen boer, die gowoonlyk tot over zyn ooron in de schulden zit wegens acbterstalligheid van grondrente, tienden, voorschotten enz. Nog wordt oen onvervreemdbaar fonds van 8 millioen gesticht om to kunnen voorzien in de behoeften van hen, die geen land be zitten. Voor bon die zich rchuldig maakten aan kleine vorgrypen bevat het munifest ook «eer gunstige bepalingen. Volledige amnestie voor politieke misdadigers was in de gegeven omstandigheid niet te wachten en is dan ook niet gekomen. Wel zyn ten opzichte van dezen en ook van de Finnen eenige mildere bepalingen genomen. Weer heeft een kruiser der Russische vrij willige vloot een Engelsch schip, de Com- median, aangehouden en onderzocht, ditmaal aan de kust van Zuid-AfrikaDe aanhouding is geschied door de Smolensk, dit is n. b. nog wel een der schepen, waarvan de Russische r geering, na het bekendo Malacca*-incident, verklaarde dat hot dit voortaan niet inoer doen zou. 't Is te begrypen dat het Kngelsche klad de Times' niet best te spreken is over dio aanh mding en dat het blad met bitterheid wjjst op de indertyd gegevene ofticieele ver klaring van Rusland na het aanhouden der Malacca. Het blad cischt, dat de Kngelsche regcering onmiddellijk aan de Russische op heldering zal vragen en zoo mogelyk herstel van het geschonden recht. Intusschen heeft do Kngelsche regeering wat anders gedaan. Zij heeft aan dc gouverneurs der Britsche koloniën cn bezittingon nauwkeurige bevelen gegeven omtrent hunne houding jegens vaar tuigen der oorlogvoerende party. Aan geen enkel oorlogsschip op weg naar het oorlogs- terrein, mag steenkool worden verstrekt in een Kngelsche haven. Alleen wanneer het schip hulp noodig heelt mogen zooveel steen kool en levensmiddelen worden verstrekt, dat het dc naaste haven kan bereiken. Deze voor schriften zyn geheel in overeenstemming met FEUILLETON. 19). ,Ook het intrekken der uitdaging, zonder daartoe aangezocht te zyn door professor Török, waaraan in elk geval niet te denken valt, zou voor de maatschappelijke positie van jongen graaf cn ook voor zyne verdere i de nadeeligate gevolgen hebben. Hoe hard het ook klinken moge, my komt het geraden voor, de zaak haren loop te laten gaan*. «Noen, neen, en duizend maul neen!* riep Racsony op hefligen, hartstochtelyken toon nit. ,Het mag niet gebeuren, al moest ik my ook van do hulp Uwer Hoogheid verzekeren ten koste van de volle waarheid 1 Tot op dit oogenblik heb ik het geheim eener onrecht vaardige daad bewaard, waarloc my eens de zorg voor de eer myner familie eu eene aaneenschakeling van ongelukkige omstandig heden als hot ware dwongen. Maar hon«lerd maal liever wil ik dit gehei n prys geven, dan dat ik moest beleven, dat deze beide jongelingen met elkander duolleerden. Neen, nooit mogen de twee laatste Racsony'* als doodsvyanden gewapend tegenover elkaar staan! Want laat ik het Uwe Hoogheid maar bekennondeze Zigeuner Gyula, die zich Török noemt, is de eenige, de wettige ■oon van myn oudsten broeder In het kabinet, welks deur met een l'erzisch behangsel bedekt was, ontstond eeue eigen aardige beweging. Het was, als vernam men een doften kreet, door een mennchelyk wezen geslaakt. Graaf Gabor evenwel had er niets van gehoord. Met de handen steunde hy zich op de tafel en zijne borst hijgde naar adem. Ook prins Raimund, die zeer getroffen was, bewaarde eenige seoonden lang het diepste stilzwygen. Toen kreeg z\jn anders zoo goedaardig gezicht eensklaps oen uitdrukking van strengheid en hardheid, cn op min of meer stroevcn toon zei hyDat verandert natuurlyk veel aan de zaak. Maar op uw woord van eer, graaf zyt ge er wel zeker van, dat hier geen misverstand in het spel is? Het is nog geen half uur geleden, sedert professor Török mij hier op dezelfde plaats, waar gy thans staat, de geschiedenis zijner jeugd vertelde en de vroegste her innering Met biddend opgeheven handen belette Rac sony don vorst daarover verder te spreken. Hij weet daar niets van, Hoogheid, hy kan daar niets van weten, want men heeft het hem immers nooit verteld. Ik echter ben nu wel genoodzaakt, u de geheele waarheid te openbaren. De moeder dezer piano-virtuoos wus e> ne Zigeunerin, die als dienstmaagd, of misschien ook wel als landloopster, op de bezittingen myns vaders kwam. Zy kon zich beroemen op eene buitengewone schoonheid, dat kan ik met alle recht getuigen, ofschoon ik haar eerst kennen leerde, toen eene lang durige, zware ziekte verwoestende sporen op baar aangezicht had achtergelaten. Deze on gelukzalige, waarlyk demonische schoonheid kan dun ook de krankzinnige afdwaling ver klaren, waaraan myn broeder zich schuldig maakte. Ik heb zyne onwaardige genegenheid voor de Zigeunerin niet met eigen oogen zien ontstaan, want ik was in die dagen niet thuis; maar my is meermalen verteld, dat ze, in weerwil harer jeugd, alle middelen en kunsten der koketterie en der verleiding heeft te baal genomen om hom in hare netten te verstrik ken. Mijn zieke vader, die byna voortdurend aan zyne kamer gekluisterd was, vermoedde langen lyd niets van dit spel, en toen men hem er eindelyk van onderrichtte, was het te laat. Hy dacht het goed te maken door mya broeder te dwingen tot eene spoedige vorloving met eene jonge dame van goede familio, doch dc verblinde werd daardoor slechts in zyn krankzinnig besluit versterkt, dat hy wellicht al sinds weken en weken by zich omdroeg- By nacht en nevel verliet hy mot do Zigeu nerin het ka*teel, en het ongeluk wilde, dat hy een gceatelyke vond, die plichtvergeten genoeg was, den zegen der kerk over hemf uit te sproken. Hoewel er nauwelyks aan te twyfelen valt, dat inyn arme broeder niet meer in het volle bezit van zijn versland was, toen hy dezen stap deed, toch zou het, onder de noodlottige omstandigheden, die on middellijk op de trouwplechtigheid volgden, onmogelyk geweest zyn zulks van rechtswego to bewyzen: derhalve moest het huwelijk als wettig aangemerkt worden. Namolooze smaad cn onuitwischbare schande waren het deel geworden van ons oud geslacht, zoo niet de Heinel zelt lusschenbeido was getreden. Toen myn broeder met de Zigeunerin het dorp, waar hun echt gesloten werd, per rytuig verliet, oin nog vóór het vertrek van den trein bet uaasto station te bereiken, gingen de paarden op hol en kwurnan met rytuig en al ui eene stcengroevo terecht, waar men hem eenige uren later vond met verpletterd hooid. De Zigeunerin bracht cr wel is waar het leven af, maar had eene hevige hersenschud ding gekregen, die haar niet alleen vele weken uchtcroeu het bewuslzyu roofde, doch ook by haar blykbaar de heriunering aan de laatste gebeurtenis goheel had uilgewischL Toen ze hare bezinning tcrugerlangde men had haar naar ons kasteel gebracht kon ze zich slechts nog eene onduidelyke voorstelling maken van alles, wat sedert hare vlucht met haar gebeurd waszo liet dan ook volstrekt hare aanspraken als gravin Racsony niet gelden*. Met over elkaar geslagen armen en met een onbewegelyk gelaat had prins Raimund hem aangehoord. «En van het zwakke geheugen dier on- gelukkige vrouw werd door u misbruik ge maakt, om haar to misleiden vroeg hy op scherpen toon. «Uwe Hoogheid moet den toestand begry pen, waarin ik my bevond, om myue handel wijze eenigszins te kunnen billykrn. Myn beklagenswaardige vader kreeg eene beroerte, toen hem het verminkte lichaam van zyn oudsten, veelbeminden zoon in huis werd gebrach:. Een tentament dat Gyula onterfd zou hebben, was niet te vindeo de Zigeunerin echter stond op het punt moeder to worden en daar do wettigheid van het kind niet viel te loochenen, had het recht op h t grootste deel van de bezittingen der Rac*ony's, zoodra de Zigeunerin met hare aanspraken voor den dag kwam. En nu was het niet alleen de gedachte aan het groote materiöele verlies, dal my zoo verschrikkelijk voorkwam neen, veel vreesdijker zou iny de last der schande en der bespotting geweest zyn, die voor ocuwig op den naam Racsony zou gedrukt hebben. En ook myn hart bad zyn aandeel iu de beslissing, die ik eindelyk in den vrceselyken tweestrijd nam. Met al de on stuimigheid, der jeugd eigen, beminde ik in dio dagen oene schoono jonge dame, en 't was do vurigste wensch uiüu Ie. ens, haar een maal myne vrouw te mogen noemen. Maar zij behoorde tot eene der aanzienlijkste ge slachten van Hongarye, en ik zon elke hoop op hare hand hebben moe'en begeven, wan- I neer de ware toedracht van al het gebeurde J aan het licht was gekomen. üe*e overweging gaf by my den doorslag. Daar de Zigeunerin I zelve blykbaar geheel onbewust was van hare rechten, hield ik my ook, als wist ik niets van het huwolyk myns broeders, en verleende zyne bruinkleurige weduwe roet haren knaap huisvesting en onderhoud op myn kasteel tot Tot bet u op zekeren dag in het hoofd kwam, haar ton doode toe met do zweep to laten afranselen. Is het niet zoo, graai?* Racsony deed een paar passen achteruit, als had hem een vuistslag getroffen. Dat prins Raimund ook hiervan kennis droeg, ging waarschynlyk zya begrip t« boven. Niet ik, Hoogheid', steunde hij, tnietik! God alleen weet, wat ik in dat ongelukkige uur geleden heb 1' Een toornige blos bedekte liet aangezicht van den vorstop zyn voorhoofd vertoonde zich eene donkere wolk. Maar gy liet toch in elk geval de straf oefening toe. By den hemel, graaf, dat is eene handelwijze, die ik niet vat, en waarvoor ik 'tliefst geen naam wil bedenken.* Veracht my, Hoogheid, veracht my uit het diepste van uw gemoed. Ik verdien niet anders. Uw oordeel jegen* my kan niet strenger zyn, dan ik het zelf reeds over my heb uit gesproken. Kr is niets, dat tot myne veront schuldiging kan strekken. Ik heb schuld aan hel vergieten van dit bloed cn klaag mjj daarvan dag en nacht aan. Evenwel alleen op myn hoofd valle de verantwoording en de straf 1 De zonde, die misdreven werd, is reeds groot genoog De man was verschrikkelijk opgewonden bjj scheen tot in het binnensto van zyne ziel geschokt. 1'rins Raimund echter trsd ter sjjdo en sloeg den voorhang terug, die den toegang tot hot zyvertrek bedekte. Niet mjj past het u hierop een antwoord te geven,* zei hjj op plechtigcn toon, >maar dezen hier! Kom binnen professor!* Doodsbleek, doch met fonkolende oogen, stond Guyla in de deuropening. Er was hem geen woord ontgaan van alles wat er verhandeld was geworden. Graaf Raesony stak afwerend de handen uit, als wilde hy ecu spook tegenhouden. Julcsa, Julesi's zoon!* stamelde by als in geestverwarring, en toen, zich plotseling op do knieën werpende, hief hjj smcekend zyne urmen naar hem omhoog. .Vergeefmjj, Gyula riep hy uit, «vergeet mjj 1 Laat God do wrake 1 Dood hein niet, dood myn lieie- ling niet 1* De toegosprokeno trad een paar schreden dichter bjj den graaf. Nooit had do vorst hem schooner cn tevens dcmooischcr gezien dan in dit oogenblik. Gjj en hjj gjj zijt de moordenaars myner moeder, mjjne pjjnigers, mjjno vijanden, dio ik haten zal tot mjjncn dood 1* (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1