VAM AT 1 SEPTEMBER 1904 GROOTE HALFJAARLIJKSCHE OPRUIMING. EEPI'S a f 1,00. C. TROOST, J. TISSING. GROOT OAL BAX Alkmaarsche Drijfsteen, Afbraak. Notaris BACKX Wegens verplaatsing der zaak naar SPOORSTRAAT 60-62, OPRUIMING van Spoorstraat hoek Koning-straat. PÜIK BESTE AARDAPPELEN. nieuwe Bessensap, fijne Roomboter, Appelsiroop, Attentie J.VEEN, Spoorstraat 98, Ouders in groote gezinnen oordeelt niet oppervlakkig, doch berekent nauwkeurig Uw werkelijk voordeel. o f*. Wri Vk liW, Zooevenöntvangen Een wondervolle Maandag trekking Let wel Melkinrichting DE VERGULDE KOE. Bij P. SCMIEKN, SnUrailBl versch Rund- en Varkeusvleesch. Bloemisterij „ROZENLUST". Cr. ft O CU, Vetilslraal 60. AAnbevelend, Direct gevraagd: een flinke JONGEN, die in 't barbiersvak wenscht opgeleid te worden. Adres: J. Tl. WINKELMAN, le Vroon- straat no. 24. Gelegenheid voor twee nette COMMENSAALS, Adres: Wed. C. SMIT, Polderweg no. 1. Commensaals gevraagd. Adres: 2e VROONST1UAT No. 32. Commensaals gevraagd. WAAGSTRAAT 17. S. J. DE BOER. Calé „De Vriendschap". Zondagavond a.s. Wed. HENNING. ZONDAG 28 AUGUSTUS bij D. MAREES „Blauwekeet" Koegras. Voor het ruaken van Tee- keningen, Bestekken, Begroo tingen, enz. en het geven van adviezen, in zake het bouwen en verbouwen van werken, vervoege men zich HOMieiTHAAT 8«. OP REIS, ARTISMAAND. Zg die de Hoofdst. wenschen te bezoeken wordt zeer bill. aangeb. gezell. nette VOORKAMER met gr. alk. geh. vrg kort bg Sarph. en Vondelpk. bg gew. Heldersche dankbet. van nette in gez. ter aanbev Lett. S. Ie J. v. d. Heidenstraat 85, Amsterdam. Te huur, EEN HUIS, Achterbinnenhaven No. 60. Een Gld. per week. Adres: KEIZERSTRAAT 90. TE HUUR een nette ACHTERWONING, Vlamingstraat 61. Adres: BREEWATERSTRAAT 7. Een flinke Voorkamer te huur, van alle gemakken voorzien, in de Verlengde Gas- ■traat, een gulden per week. Adres: J. J. MENS, Spoorgracht 11, alhier. Te huur een mooi droog BURGER- WOONHUIS, bevattende vier Kamers, Keuken, Zolder en verdere gemakken, voor zien van Gas en Waterleiding a f 18 per maand. Adres: W. KOENEN, Weststraat 117. HUIZEN TE HUUR. Ankerpark 21huur f 400.— Dijkstraat 32huur f 300.- Dijkstraat 32; Bovenhuis. Alle te bevragen SPOORSTRAAT 93. Te koop of te huur: een flink Winkel-, Woon- en Pakhuis met Keuken, op een der beste standen dezer gemeente. AdresTh. MOORMAN, Rozenstraat 24. Te koop aangeboden t twee WOONHUIZEN. zeer geschikt voor een groot Winkelhuis, op den besten stand dezer gemeente, groot ongeveer 1 Are 70 centiare. Brieven onder motto >Twee buizen* aan het bureau dezer courant. Billijk te koop een groote partij 30 X 15 X 10 c.M. en 30 X 15 X 8 c.M. Steenkooperij W. F. STOEL en ZOON, ALKMAAR. - Een flinke BAKKERSWAGEN te koop gevraagd. Adres: Bureau van dit blad. RIJ Wl EL. Te koop een goed onderhouden Rijwiel, spotprijs. PARALLELWEG 6. Te koop een goed onderhouden R IJ w i 61. Adres: 2de ROZENSTRAAT 11. TE KOOP tegsn billijken prijs 10 KIPPEN, I HAAN en I GEIT. Adres: VLOOTSTRAAT No. 2. TE KOOPi ongev. 40.000 pond best HOOI en een best Werkpaard, 12 jwar, zwarte merrie en een partg Riet en een Kettenkar op veeren. Adres J. MAKELAAR, Oude Kerkstr. TE KOOP: een zoo goed als nieuw geëmailleerd FORNUIS en een mooie KINDERWAGEN, met twee duwers. Adres: KANAALWEG 71. Te koop: RAMEN, DEUREN, KOZIJ NEN, PANNEN, etc. aan de te sloopen huizen in de PALEISSTRAAT. Op nader te bepalen tgd en plaa's zullen in de maand OCTOBER aanstaande, le NC II IGEl publiek worden geveild en verkocht, ten overstaan van de Notarissen C. L. VAN OEN BERGH te Schagsn en C. STAMMES te den Helder: a ten verzoeke van den HoogWelGeboren Heer Jhr. Mr. S. LAMAN TRIP en zgue echtgenoote Vrouwe C. M. VAN FOREEST: twee Boerenplaatsen met Landerijen, respectievelijk bewoond door de Heeren K. HOOGSCHAGEN en A. DE HEEIt; b. ten verzoeke van Vrouwe J. E. VAN FOREEST, weduwe van den WelEdelGe- boren Heer G P. VAN VLADERACKEN: een Boerenplaats m. Landerijen, bewoond door den Heer A. DELVER. Alles gelegen in het Koegras, onder de gemeenten den Helder en Callantsoog. zal publiek verkoopen te Anna-Paulowna op Dinsdag 30 Augustus IB04, des middags 12 nnr in het Koffiehuis DE VLAS- en KORENBEURS*. De kapitale Boerenplaats genaamd De Onderneming, gelegen aldaar aan den GRASWEG, be staande uit hechte HUISMANSWONING, SCHUUR, TUIN, BOOMGAARD, ERF en beste LANDERIJEN, samen groot 26.25.20 H. A. Te aanvaarden 1 November 1904, be- hoorende tot den boedel van wglen den heer N. v. d. WEL. Twee perceelen best Weiland, aldaar aan den GRASWEG nabg den Middenvliet samen groot 5.19 00 H. A. Te aanvaarden Kerstmis 1904, eigendom van den heer C. WAIBOER Dzn. en twee perceelen best Weiland, aldaar aan den GRASWEG tarnen groot 5 29.10 H. A. In huur bg den heer A. VAN MULLEM, te aanvaarden Kerstmis 1904. Een perceel best Weiland, aldaar nabg den GRASWEG groot 6.63 60 H.A. Te aanvaarden Kerstmis 1904, eigendom van den heer C. SMIT Czn. WEDER VERKRIJGBAAR: prima EALFSVLEESCH, LAPPEN en GEHAKT, 25 CENT PER 5 ONS. GEBS. OOSTENBRUG, SCHAGENSTR&AT S2. Te koop wegens vertrek uit de hand het Café en Logement >HET POOLSCHE KOFFIEHUIS Haven- plein K 12, bevattende groote- en kleine Zaal, 2 Bierkelders, Keuken, 4 Kamers, Zolder met Logeerkamertjes en groot Erf en het daarbg behooreDd appart Boven huis, bevattende 3 Kamers, Keuken, Zolder, Logeerkamertje enz. Hat Haarenhuls Haven plein K 11, bevattende beneden 2 Kamers en Suite, Huiskamer, Keuken, Kelder, Zolder met Logeerkamertje en grooten Tuin en bet daarbg behoorend appart Bovenhuis, bevattende 4 Kamers, Keuken, Zolder met Meidenkamertje. Reiden voorzien van Gas- en Water leiding. Te bevragen HA VEN PLEIN K 12 (bovenhuis). van bet jaar, 20 en 22 cent de vijfkop, Appelen en andere Peren 25 cent de vijf kop, piekfijne blauwe Aardappelen, geen afkokers, 20 cent de hooge vijfkop en beste kleine 10 cent de vijf kop. BOELSUMS, Kroonstraat, over den paardenslager. Ontvangen: FRAMBOZEN en BESSEN AARDBEZIËN1 ROODE BESSEN 1 A 25 et. MEIKERSENK ABRIKOZENP" K' PRUIMEN Ook betere kwaliteit voorhanden. WED. B.IESSELMANN. (HlerDlJ ls do gameerlng IVIET Inbegrepen De Blauwe Druif. Heden ontvangen (geen afkokers) Zeeuwsohe Bonte, Isfte soort, 12 ets. de groote maat, 24 ets. de 5 kop. Tweede soort, 10 ets. de groote maat, 20 ets de 5 kop. Goedkoopste adres blyft ,,'T BALLETJESHUIS", Keizerstraat 64. Koek-, Banket-, Chocolade en Suikerwerk. C. VI, AH. Ontvangen: per »/i A- 16 en 20 ct. de 5 ons 65 ct. de 5 ons 17 ct. Aanbevelend, AliBEJRTHEIJN SPOORSTRAAT 130-132. De Directie der Maatschappij »HOL- LANDIA*, D. di Graaf Zonen te Utrecht, belasten zich met bet innen van achterstallige schulden langs minnelgken en gerechtelgken weg. ABONNEMENT f 7.50 per jsar. De proceskosten komen voor rekening van de Maatschappij, ook zelfs bg ongunstigen aöoop. Het Abonnement behoeft niet VOOr uit betaald te worden. richt tegenover de Hoogstraat Bericht de ontvangst eener groote sor teering nieuwe Dames- IIIXDWERKEV alsJoumals, Borsteltasachen, Lucifere- hangere, enzbewerkt en onbewerkt. FLORET- FILOFLOSCH-ZIJDE, Iris-Orion, tegen de bekende extra lage prgzen. Congres-, Filet-, Jitta-, Java- en Cordova- gaas voor THEEKLEEOEN ANTIM1CASSERS, enz. Reietasschen, Linnen Tafelloopers, Spat- kleeden, van af 35 cent. Eenig goedkoopst adres J. VEEN, Spoorstraat 98. u O O 2 bb .-r 2^ .2^ n bug o Ph .a Li <D 2 O Let daartoe allereerst op de kwaliteit van uw brood daarna op liet gewicht en ten slotte op den frrijs. Vergelijkt steeds het brood der VOLHARDING met dat van andere broodleveranciers hier ter plaatse en ge zult altijd weer ontdekken, dat deze fabriek bij voortduring levert het beste brood en in verband daarmede beslist het goedkoopste brood. Het verbruik van goed brood bevordert de gezondheid in uw gezin. Rekent dus nauwkeurig! Zoekt Uw werkelgk voordeel. Oordeelt niet oppervlakkig Ouders in groote gezinnen. p- a> e 5' >-«« 2- a E2. er S erg g O O »-< P- CD CD 50 WAAROM 50 is de omzet van onze Boter van 50 cent zoo groot Omdat ze heerlijk van smaak en eenig van kwaliteit is, wat haar oorzaak vindt in eene nauwkeurige bereiding. Yerscli getarnde Roomboter 60 ct per 5 ons. Scbager Kopboter 62v, cL p. kop. Jonge en Onde Edammer Kaasjes, 11.10 per stnk, ook balte verkrijgbaar. Dagelijks verkrijgbaar» zoete, getapte en kernemelk. Aanbevelend, Melk-Inrichting. Spoorgracht 2, bij de Keizersbrug. »T GEHEIM VAM 'T BOERTJE. DEHHEHBALSEM is ontegenzeggelijk een onf ilbaar middel voor lgders aan iheumatische pijnen, Jicht. Podagra ('t pootje), Spierverrskkingen, Stram heid in de ledematen en Verstuikingen. Dikwgls worden artikeleD (met kwakzalvers-reclame, genezing belovende) voor alle mogelgke ziekten en tegen booge prgzen aanbevoleD, waar men, na proef, toch geen baat bg vindt. DENNENBALSEM is echter eene werkelgke genezing en verzachtende zalf, waarvan de vele getuigenissen van menschen, welke er baat bg gevonden heb ben, het beste bewgs is. Door den billgk g'stelden prgs is bet onder ieders bereik. Prijs per pot 40 cent. Bg eiken pot is eene gebruiksaanwijzing gevoegd. Waar alle andere middelen faalden, werd Dennenbalsem met het beste succes aangewend. Verkrijgbaar voor den Helder en omstrekenM. H. RUIJGH Breewaterstr. 14. heerlijke, beste, volle, groots Bootsmans haring, 5, 4, 3 en 2 cent per stuk. Haring om te marioneeren f 1.50 per 100 stuks. Slijters genieten Rabat Npoorgraelit - M, WAAN. tUËDIETü ZÜ. die zich gouden en zilveren voorwerpen trillen aanschaf f en op gmtnak- kt/lijke conditiën, kunnen zich vervoegen met br. fronder lettere G.T. Bureau v. d. blad. genezing wordt alléén verkregen door de wereldberoemde balsems Ds. GRASS. BALSEM No. 1 geneest: Brandwonden, Fijt, zwerende Borsten, Klieren en verder alle soorten zweren. No. 2 herstelt: Baardachurft, Zeerhoof- den, Dauwworm en alle mogelgke Huid ziekten. No. 3 verdrijft binnen den kortst moge lijke tgd alle pijnen, zooals: Rheumatiek, Jicht, Kneuzingen, Spierverrekkingen pgnen door gevatte koude veroorzaakt enz. No. 3 neemt bjj Asthma, Sljjm- en Kinkhoest dadelijk alle benauwheid weg. Prijs per potje met gebruiksaanwijzing f 0.35. Vele attesten ter inzage. Chemische fabriek „BALA" Kampen. Verkrijgbaar te DEN HELDER bg J. BARENS, en gros en detail en bjj QUANT- Swennkn, >De Gaper" Spoorgracht, P. DE JONG, Zwarteweg en P. KRUGER, beiden te Anna Paolowna. VY~ Denkter aan op de 100.000.-- f 100.— 50.000.- f 50.- 25,000,- f 25.-- enz. enz. (Zie verder de Premiebons). Een ieder, die 50 coupons inwisselt, 100 Sigaren koopt of twee gulden in eens besteedt aan verschillende artikelen, ont vangt daarbij cadeau een Premiebon met bovenataande kansen. HAAST TT naar de Rookende Amerikaan, SPOORSTRAAT 37. Fabriek tan Lianen, Pellen, Damast en andere witte Goederen VAN DIJK MANDEES &Co., Linnenfabrikanten, Waaizs bij Eindhoven. Agentesse mej. A. C. LEIJER, Kerkgr. 20. Noorsche brieven kunnen vertaald en geschreven worden door VERSTEGEN, Keizerstraat 88, a 25 cent per stuk. Eenig specialiteit in Qjne BOTER en KAAS BREEWATERSTRAAT 8. Fijnste GRASBOTER 65 en 60 cent per pond. Ontvangen versch gekarnde TAFELBOTER 50 cent. Overtreft in kwaliteit alle andere namaak. Alle soorten KAZEN tot in de fijnste soorten. ZONDAGS GESLOTEN. is steeds verkrijgbaar: VET RUNDVLEESCH. LAPPKN en GEHAKT 30 ct. i RULLADE cn KLOMPSTUK 3> ct. i BIEFSTUK en HAAS40 ct. VARKENSVLEESCH. LAPPEN en CARBONADE 35 cU i SCHIJVEN en FILET40 ct. KOPPEN S VERKOOPHUIS HOOFDGRACHT M. HAND- EN REISKOFFERS, in zeer groot* keuze. Rondreiskoffers, City-bngs, Plaidriemen, Reismanden, enz. Ruime sorteering REIS-, TOILET- en BADBENOODIGDHEDEN. Aanbevelend! Hoofdgracht 84, Herman Koppen. Patissier. Spoorstraat 33. Confiseur. Vraagt LAIBRRIJN Ontbijtkoek 15 ct., Sucadeen Gemberkoek 20 en lO ct. Boterkoekjes ÏO en 12 ct. per one, Banket 12 en 14 ct, per onsBoterjodenkoeken en Amsterdamscke Borstjes O a ÏO ct. Gevulde Koeken 4 ct. ■V Beleefd aanbevelend voor Bruiloften en Partijen. C. LANGERIJS C*. Nprciaal Adres voor Bloemwerken, het plaatten van Versieringen en het aan leggen en onderhouden van tuinen. AanbeveleuH. Bestellingen worden ook aangenomen SPOORSTRAAT 28.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 3