KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel, Wieringen en Anna Paulowna w aarschuwing DE ZIGEUNER. No. 3292, Zaterdag 3 September 1904. 32ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat Telef. 59. Bureau: Koningstr. 29. Interc.-Telef. 50. Atoonnemont Vliegend Blaadje p. 3 m. 50 ct., fr. p. post 75 ct., Buitenl. f 1.25 a i Zondagsblad 37'45 >0.75 Modeblad 55 80 0.90 Muzik. Bloemlezing »»60» >85> >0.90 Voor 't Buitenland bg vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BKBKHOUT Co., te Helder. Bupsmu i 9po«pstp«nt, AavertentLön van 1 tot 4 regels25 Cent. Kik* regel meer6 4 maal geplaatst, 1 maal gratis. Bewgs-exemplaar 21/, Ct Vign et ten en groote letters worden naar plaatsruimte berekend Adverfentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan het Bureau bezorgd zijn. EERSTE BLAD, Projectielen, alsmede be- standdeelen en stukken daarvan, afkomstig' van de Schietoefeningen der Artillerie, welke gevonden worden op de Zandplaat Anrud of op de Texelsche kust of die uit zee worden opgevisckt,zijn'sRijks eigendom. Hij die zich deze voorwerpen toeëigent is der halve straf baar volgensde wet. Het oprapen en vervoeren van geladen, niet gesprongen projectielenis levensgevaarlijk, ook voor de omgeving van hem die zulks verricht. De Commandeer end* officier van het 4e Regiment Vesting-Artillerie A. W. KATTENBUSCH. Indische Fenkrassen. Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden. 75. We hebben hier op Solo by'na geen tijd om eens rustig en kalm te schryveD. Elk oogenblik toch komt er een invitatie voor dit of Toor dat. M n aanteekeningbockje wordt daardoor met zoo schrikbarend veel nieuwtjes volgekrabbeld, dat we er zeker weer drie kwart van zullen moeten schrappen. Overdag dan bjjna voortdurend in tonw, meestal telefonisch opontboden b|j 'n Prins of anderen grooten mijnheer, resten m|j alleen i>og de nachtelijke uren voor wat pengekras Als 't zoo doorgaat, vlucht ik misschien nog eens 'n paar etmalen naar buiten, naar Klaten b.v., om daar op m'n gemak en onge hinderd mgn brieven uit te werken. Eulin laat ik nu maar niet mopperen, als reisbe schrijver had ik 't zeker slechter kunnen treden en te veel stof is voor een journalist op slot van rekening nog zoo kwaad niet. Wg zollen het dan eeret eens hebben over de zoo merkwaardige Soloscho feesten in de derde maand van het Moslimsche jaar. Ook de Mohammedanen hebben hun twaalf maan maanden, afwisselend 29 en 30 dagen tellend. 11ct Moslimsche jaar heeft dus 354 (n.1. 6X29-j-6X80) etmalen en is daardoor 11 dagen korter dan ons Europeesch zonnejaar. De Arabische namen der 12 maanden zijn: 1. Moeharram, de maaud van do llassan- Hoessiufeeslen (sie Penkras uit Padaug), 2. Safar, 3. Rabl al-awwal, op Java: Moeloed, 4. Rab! al-achir, 5. Djoemhda'l-awwal, 6. Djoem&da'l-achir, 7. Radjab, 8. Sja'b&n, op Java: roewah (allerzielen- maand, de maand, waarin de afgestor venen herdacht worden), 9. Ramadhao, op Java: poewasa (de vas tenmaand), 10. Sjaww&l, 11. Dzoe'l-ka'dah en 12. Dzoe'l-hiddjah. Den zesden dag van de maand Moeloed begon het, en wel met de z. g. Sekatèn. We vertelden u reeds, dat deze Javaansche jaar markt wonder veel overeenkomst heeft mot onze Hollandsche kermis, alleen missen we •r luid getier en dronkemanswaansin. lederen avond nn kwam Zyn Hoogheid de Soeeoehoenan Pakoe Boewono Senopati Inga- logo Abdur Rachman Sayidin Panotogomo X met do Toean Hatoe (Zyn gemalin) en de beide beeldschoono prinsesjes, steeds ook vcr- gozcld van 't schitterend gevolg hofcdelen, over die kermis rondryden cn dat reeds alleen gaf een groote attractie aan het vroolijk Sc- katèngcdoc. Men had my verleidt dat I'akoo Boewono X, zoo noemt Z. 11. zich zelf het liefst, twee zeer goede garen van moeder natuur had ontvangen en wel een stalen geheugen cn een buitengewoon scherp gezichtsvermogen. Van het laatste wil ik u hier een staalje lïjke ry'tuig. Ik wandelde in een eenvoudig khakipakjo over de kermis, toen ik plotseling don hofstoet zag aankomen. Nu niet zoo byzondcr gesteld op cou tweede vermoeiend vraaggesprek met den vorst en bovendien er in 't geheel niet hofliih'g uit ziende, dacht ik aan den plicht der militaire sluippatrouilles.zien zonder gezien te wor den* en verborg me snel in een donker straatje tusschen twee kramen in. Maar jawel hoor, op 't oogenblik dat ,de Keizer," op ongeveer 25 meter afstand myn schuilplaats passeerde, zag ik Z. II. strak naar 't steegje turen, zóó strak, dat ik onwillekeurig het hoofd ontblootte en op 't zelfde moment weokto do vorst met do band en riep met Zyn ietwat schelle commando stem: .Luite nant! Luitenant! Sini!* (sini hier). Ik was er toen weer voor 'n uurtje by, want de Socnan had geboord, dat er oen nieuw nummer van hot Maleische Tijdschrift Bintang Ilindia verschenen was, een nummer dat Hij zelf nog niet ontvangen bad en nu moest ik op „kcizerlyk bevel* in een der hofrytuigen stappen en vlug nsar het hotel, oin bedoeld nummer te lialeu. By Z. H. teruggekeerd, trof ik er den Rijksbestuurder, den Hoofd- pengoeloe cn den Kapitein der Arabieren, allen door den .Keizer* ontboden om mede van de party to zyn I Een der rijtuiglantarens werd nu omgedraaid en daar stond ik dan nu, zoowat een half uur lang, tekst en uitleg te geven van de verschillende illustratie's. Een vorstelyk blyk van belangstelling dus, dat inyne mederedacteuren in Holland zeker wel aangenaam zal stemmenVoor my was 't intusschen wel zeer veroerend, maar toch ook wat vermoeiend om daar, aangegaapt door Europeanen, Chincezen en Inlanders, theorie te moeten houden .op hoog bevel I' De Sekatèn duurt zea volle dagen en nach ten zonder ophouden, aan dén stuk door. Uit de omliggende dessa's (dorpen) komt het landvolk naar de hoofdplaats en geniet er door te kijken naar de feestdrukto dor stedelingen. Zelf te arm om mee te doen, willen ze tenminste zien, zien ook den voor hen almachtigen Vorst uit den Kraton. Zyn ze moe, kr|jg>-n ze slaap, dan zoeken ze zich ergens een stil donker hoekje en droomen er dan, bniten in de ongezonde nachtlucht, van rykdom en praal, van verston en prinsen. Jammer, dat 't byna iederen avond regende, een ramp vooral ook voor die daklooze ker misklanten uit den omtrek, al kon het blik baar de stille vreugde van het volk niet vergallen! 't Was typisch om tezicn, hoe wainig hot publick er zich van aantrok. De aloen-aloen stond zoo nu en dan blank van het water, maar toch blcof iedereen dapper de elementen trotseeren, terwjjl de dames cn hoeren van het overheerschende ras hun schoenen en kousen uittrokken en barrevoets gingen, als do armste bruine broeder I By zoo'n stortbui maakten de verschillende cct- en drinkgelegcnhedcn goede zaken en vooral de tent van do Javaansche sociëteit Habiprojo liep dan ook stampvol. Wat my het meest op de Sekatèn aantrok Het wus do tentoonstellingsloods, tegelyk verkooplokaal, op initiatief van den Ryks- bestuurder kandjeng Rad hen Adipati Sosro di Ningrat, opgericht. Hier toch werden allerlei nyverheids-artikelcn uit de Residentie verkocht en hier zagen we weer voor do zooveelstc maal, waartoe de Inlander in staat is en hoeveel geld hy zou kunnen verdienen, wanneer op practische wyze afzet naar Europa en Amerika gevonden werd. Ik heb daar vroeger uit Batavia by de bespreking van .Oost en West" reeds over geschreven, doch het schynt tot heden nog maar geen resultaten gehad to hebben, be halve dan do voor een tienduizend guldon gedane bestellingen uit Holland, bestellingen die het beste doen hopen voor do toekomst. De werklieden verkochten hier relf hun waar en naar we met genoegen mochten ver nemen, ia er heel wat omgezet in die paar ■lagen. (Jok Zyno Hoogheid liet zich niet onbetuigd en bracht een slordige drio duizend gulden onder die menschen. Terwijl de menigte zich op dc aloen-aloen amuseert, gaan wy eens een kykjo nemen bij do mosdjid ageng (groote moskee), een monu mentaal wit gebouw met ccn voorpleintje aan do westzijde van do zandvlakte gelegen. Het voorplointje ia van de aloer-aloen gescheiden door een fraaio witte poort, waarvan de grooio opening in het midden thans door een huk gesloten is en alleen gebruikt wordt, wanneer do Soesoehoeuan zelf met 't Hof een tebiran of bidstond gaat bywonon. Rechts en links van 't hek vindt men kleine poortjes en boven in den muur is een gekroonde P. B. X. aangebrachtPakoe Boewono de tiende Op 't moskceplein is het vol Javanen, dio er luisteren naar do krachtige tonen van do vorstclyko gamelun'a, vol heerlijk schoone bronsklanken, die ccn machtige tegenstelling vormen met het lawaaierig gedoe en de valscho muziek op do Alocn Aloen. Ik sprak van gnmclan's, want or zyn er twee, die elk geplaatst zyn in een soort van steenen terras, vierkant en ann alle zjjden open, doch overdekt. Die terrassen, noordelyk cn zuidclyk van 't pleintje gebouwd, vlak by do poortjes in den hoogen witten muur, worden de sekalcnans gouoemd. Voor hen, die nog nooit van een gamelan mochten gehoord hebben, ben ik verplicht hier even ccn en ander van dit merkwaardige Javaansche orkost mee te deelen, terwyl do vele beoefenaars van toonkunst in Holland zeker ook wel belang zullen stellen in de muziek hunner bruine kunstbroeders. Zoo'n gamelan dan bestaat uit: strjjk-, blaas-, tokkel- en slaginstrumenten. Tot do strijkinstrumenten behoort de rebab, een twee- snarige viool, die meestal de melodio leidt en door den kapelmeester den loerah genong, zelf bespeeld wordt. Tot de blaasintrumcnten bchooren de soeling of Javaansche fluit en soms ook de sclompret of trompet, tot de tokkeldito'sde kendang en ketipoeng, oostersche trommen, zooals men ze in Holland wel eens gezien heeft by rond- reizende troepen Arabieren en andere Azia tische of Afrikaansche gezelschappen. Ze zyn kegelvormig en er worden verschillende doffe tonen aan ontlokt, door met de rechter hand of met dc palm en do vingers daarvan, het groote cn met de linkerhand het kleinere vel te bewerken. Tot do slaginstrumenten, dio met hamer tjes (taboeh's) bespeeld worden, behooren ten Iste de bonang's, metalen ketels, van onde ren open en op koorden rustende in een op vier pooten geplaatst houten raam. Aan den bovenkant dier ketels is ccn half bolvorraigo verhooging (penijoe), waarop de muzikant mot z'n taboeh's (ia elkon hand één) moet slaan; ten 2de de saron's, in den geest van onze bekende kinderglaspiano's, met zes ii zeven metalen toetsen van links naar rechts kleiner wordende cn die ook met zoo'n taboeh worden bespeeld. Onder de slaginstrumenten bobooren ook de gambang's, twee in getal <een met houten en een met metalen klank- sta ven), de gendèr's, dio u welbekende gong s, do bedoeg, een soort turkscho trom, hangende in een raamwerk enz. enz. Er zyn totaal 24 spelers noodig, dio allen b(j of met hunne instrumenten op den grond zitten. Ik zeg .noodig", wanneer men ten minste wcrkclyk mooi wil hooren spelen, by de Vorsten, Prinsen cn Regenton is dit dan ook altijd liet geval, doch in de dessa's, bij de fuifjes der kleinere lieden, behelpt men zich natuurlyk met minder en is de muziek dan ook meestal niet byzondcr indrukwek kend. Naar den toonaard, waarin de instrumen ten gesteld zyn, onderscheidt men de gamelan in salendro met hooge klanken, en pèlog met lagere tonen. Zes dagen en zes nachten wordt hier do gamelan sekatèn bespeeld en zullen zy 't ommuurde voorplein van den mesdjid mot hun goddelijke toren vullen, zes dagen en zes nachten stroomen de Javanen ook naar binnen eu naar builen, steeds rechts hou- dendo, enkelen slechts om daar in het gods huis to bidden, do meesten om te genieten van den zoo heerlyk schoonon emstigen gamelanzang. In den morgen van den 1 lden Moeloed komen hier alle hudji's en Moslimsche vreem delingen als: Arabieren, Maleiers, Mooren, enz. aan de moskée, waar hen dun door ambtenaren van don Kraton, elk dën gulden als gift van den Keizer geschonken wordt. Zelfs zeer gegoede personen komen die jaarlijksche aalmoes opstryken Lt. Cl.OClvENER BrOLSSOS, b.d. Solo. I) Vrijdags d w.t. van Donderdag- tot Vrijdagavond (Zonsondergang) wordt geen game'au bcs|«eld, wtat dan torh mag volgens den Islam geen goog geslagen worden. Bovendien raaien de nyaga'a, dc gamelanspelcrs. nog telkcas even <p de eren van het gebed, die echter i*t profaan een wat siroop met ijs en een strootje (inl. sigaret) worden gewijd Nieuwsty dingen HELDER, 2 September 1904. Onderscheidingen. Benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau: C. Swaving, Commissaris v. politie; tot ridder der Nedorlandsche Leeuw kapi tein ter zee W. CohenStaart; officier van gezondheid le klasse A. Pulle; tot officier van Oranjo-Nassau kapitein-luit. ter zee P. Swaanluitenant kolonel intendant der mariniers N. Beydals; officier van gezond- hein le klasse G. Klosser; tot ridder Oranjo Nassau: luitenants tor zee le klasse J. Albarda, J. Ruin bonnet, K. Ivarseboom. J. Hosang en A. C. Dunlop officier-machinist le klasse J. Gijten; eerste luitenant der mariniers J. de Koek van Leeu wen hoofdcommies departement van marine A. Carrière Jr.; lid hoofdbestuur der Vcr- ecniging Ned. Zeewezen; F. J. H. Evers; de eere-mcdaille in de Orde van Oranje Nassau in goud aanden oppersehipper F. Fel kers; in zilver, uan: don hoofdmachinist A. H. dc Batsden opperkoustabel J. B. M. Brajjc den sergeant-stuurman A. Buyden bootsman H. van Maancnden sovgeant-badmeester \V. Meycr; den gepensionneerden adjudant- onderofficier der mariniers A. F. Paree den opzichter van maritieme werkon J. Sevcn- huysen, den commandeur der vuurwerkers M. Andriesse; den baas der geweermakers J. B. Thonus; don opzichter by de kustvcr- lichting W. Pieterse; en don binnenloods J. Braam in brons, aan den kwartiermeester J. Won- dergem; den korporaal-stoker der 2e klasse J. G. Janssen; do matrozen der le klasse H. J. Kalk hoven en F. W. E. Botticher; den marinier der lo klasse J. Vermeulen; den magazynsknccht van het korps mariniers S. Symous; den scheepmaker J. J. Laraen den modelmaker L. C. van Breenden bank werker A. van der Ley; den brievenbesteller II. F. Motz, te Heldor. Koninginnedag werd Woensdag iu onze gemeente op de gebruikelgke wgze ge vierd. Van de openbare gebouwen en vun zeer vele patticuliere woningen wapperde de vadeilandsche driekleur. Het weer was 'a morgens druilerig en oui tien uur regende bet. Met het oog op het bu.ïg weer, werd de parade, die anders op de Marinewerf gehouden zou zgn, afgelast. De inuziek- vereeniging >Winuubst" van den Ned. R K. Volksbond gaf van 2 4 uur e*>n concert op de tribune, op het Molenplein opgedagen. Er was veel vo'k daar. Het terreiu van de Marinewerf, dat zich zoo uitstekend leent voor volksspelen, stroomde tegen 2 uur zoowat vol. De stroom van volk werd van tyd tot tgd I' wat getemperd door het dichtgaan van het hek. Een beetje dringen moest je er voor over hebben! De Marinestaf muziek onder leiding van den directeur Jac. h'oning peelde op h»t feestterrein Vader- lar.d-cbe en andere liederen. Te hall drie bracht de sch<>ut-by-nacht met xjjn adju dant een bezoek aan het terrein. Op de tribune waren vele officieren met dames en kinderen aanwezig. Voor de kinderen van marineschepelingen was er eene tom bola met aardige pryzen. De volksspelen voor de schepelingen bestonden in: mastklimuieu. *pri'tIoopen, ringsteken, aardappelleren, fi^fsenren met geruid waterglas, zakloopen, hindernisten- ren en touwtrekkrn Het ringsteken, waar bij menig deelnemer een nat pak opliep, wekte algemeen de vroolgkheid der om standers evenals het kruipeu door de lange zakken by het hiuderuisloopen. Menig Jantje won een aaidigui prjja. Om een uur of vier veegde de regen het ter- re'n schooD. Langs den buitenkant en voor het paleis was het 's avonds vol menschep, die ge noten van het fraaie tafereel, dat onze verlichte en verlichtend* ooilogsschepen aanboden. Bg den hoofdingang van het paleis was een fraaie verlichting aange bracht van vetpotjes. VVinnub t" gat van 8 10 een concert op het Molenplein waaromheen een dicht opeengf pakte men- schenmotsa stond, die van tgd tot tgd de lu-t ge muziek applaudisseid*. 't Viel ons op dat het litd >llet lir.d van Holland", dat waarlijk een schoone melodie he-ft, onder de zingende groerjes langs onze straten zoo populair b-gint te worden. De Sfaatsct. Nr. 203 bevat de sta tuten der uaamlooze vennootschap: De eerste Nieuwediep»r hAring*i»scherij, te Nieuwediep, gemeente den Helder. Doel hst uitoefenen d"r haritigvis>clr-rg in haren vollen omvang, het koopen, doen bouw<-n en in exploitatie brergeil van visschers- vaartuigen, bestemd voor die vitscherg, de opbrengst daarvan te verkoopen en a'tas te doen wat in den meest uitgcbieidon zin tot de reederg van visschervaai tuigen en de exploitaitie daarvan behoort eu fot dat doel bevordeljjk kan zgn. De directeuren zgn bevoegd de vaartuigen ook voor andere doeleinden en in het belaug der vennoot schap te gebruiken. Duur: tot 31 Dec 1933. Ten minste 6 maanden voor laatst genoemden datum wordt in een vergadering van aandeelroud-rs beslist omtrent de al of niet voortzetting dezer vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging in dien deze ahdan nog wo dt vereischt. K ipitaal: f 75.000, verdeeld in 5 serieën. Mk groot f 25.000. Elke serie is verdeeld in 50 aandeelen van 1 500. De eerste serie is geheel geplaatst. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren en onder toe zicht van 3 commissarissen. Benoemd tot directeuren, voor den duur dezer vennoot schap, de heeren Egbert Jan l'ok en MarinuB Adam Kolster. Tot commissarissen de heeren Albert Klik senior, Al bert Klik junior, en Jacobus Kolster. Aan den heer C. Maas, all.i *r, is op zyu verzoek eervol ontslag verhend als gezagvoeder bg ds Gouvernements Marine in Ned-Indië. Dinsdag is in zee opgevischt en ulhier aangebracht het lyk van den 17-jari gen C. Bruin, een der opvarenden der sedert den jongsten storm vermiste visch- schuit H.D. 23, terwyl op Vlieland het lyk van den schipper Vissjr is aangespoeld. De rechtbank te Amsterdam veroor deelde tot eei jaar gevang-nisstraf den btëedigden trauslateur J. 0. M. M., aldaar, leeraar in de Fraoscho taal eu letterkunde, wegens aansporing tot meineed van twee personen, die verklaringen hadden afgelegd in een onbeduidend strafzaakje, waarin de huishoudster van beklaagde als beklaagde terecht stond. De ei>.ch was 1 */s ja*""- HaringvisscherlJ. In do afgeloopen week kwamen van de haringvisschery van de eerste reis terng 35 bommen en 1 logger. Op een paar uitzondoringen na was de aanbrengst zeer bevredigend en bedrotg van 204 tot 374 kantjes per sch;p. Alle schepen genoten van de beterschap, die sedert een tiental dagen in de haringpryzen was gekomen. Was het moeilyk een week le voren voor de ton volle f 12 te bedingen, de prijzen waren nu voor de beste soorten f 13.50 a 1' 14.75, wat op een lading dadelijk een belaugrjjk verschil maakt. Kr kan nu ten minste met voordeel gevischt worden. In vergelijking met het vorige jaar is er zeker reden om tevreden te zgn op 25 Aug. van 1902 waren de haring pryzen reeds gedaald tot f 10 25 a f 10 50 de t<>n volle. Het ia te hopen dat de betere prgzen zich handhaven. FEIIILLETOV 21). Graaf Racsony liet zich met eon diepen zacht in een stoel vallen. De slagen waren waarlyk al te verpletterend, dio op déncn dag op hot hoofd van zyn arme Bela neer vielen. Al zyne krachten dit voelde hy wel zou hy moeten inspannen, om zyn eenigen zoon te troosten, wanneer dezo terugkwam Wanneer hy terugkwam Prins Raimund had zyne toestemming niet lichtvaardig en ondoordacht gegeven, maar was zich volkomen bewust, welke zwarigheden er aan verbonden waren om ze te vervullen. Toch was hy vast besloten ze gestand te doen, zelfs al moest hy voor de eerste maal in zyn echtelijk leven zyn gezag laten gelden tegenover de prinses. Het kwam hem hot meest doelmatig voor om in deze zaak naar een vooraf beraamd krijgsplan te werk le gaan, en te trachten zyn zaak langzaam aan te winnen. Evenwel, de tegenstand dien hy ontmoette, was teel geringer dan hy verwacht had. De princes toch dacht te edel om uit eigenzinnigheid bare meening door te dryven, vooral zooals hier thans het geval was, wanneer het ge-luk harcr beschermelinge op hot spel stond. Wel verzette zy er zich in den beginne met alle hardnekkigheid logen, dat de verloving d r freule met den professor dadelyk publiek werd, maar do buitengewono overredings kracht van haar gemaal wist ook met be trekking tot dit punt spoedig dc bedenkingen der prinses uit den weg to ruimen. Ja, toen pri»s Kaimuud eenmaal hare toestemming had vorkregen, betoonde ze zich plotseling even zoo ijverig vóór de verbintenis, als ze er vroeger tegen gcyverd hadja som mige vrouwenharten zijn nu eenmaal niet te doorgronden ze wilde zich liet genoegen niet laten ontnemen om in eigen porsoon dc diepbedroefde Beatrice in kennis te stellen ■net iets, dat dit meisje niet dan hoogst aan genaam kon zyn. Zy moest optreden als do goedaardige, de gelukkig makende toover- godin. Nog voor een enkelen keer bracht zc het gesprek op graaf Bela Racsony, en toen het jonge meisje onder hevig snikken voor haar op de knietiu viel, om met hoog blozende wangen to bekennen, dat zo nooit iemand anders kon toebehooren dan professor Türök zie, daar richtte zij haar schreidende lie veling op en verklaarde met diepbewogen stem, dat zo er nooit ernstig aan gedacht had om haro jeugdige pupil ongelnkkig te maken. Toeu Gyula den volgendon dag met een onrustig kloppend hart zich in het paleis van den prins zien lio:, werd hij daar, tot zyoe gro ite vreugde, allerminzaamst ontvangen. Beatrice snelde hem te gemoot met het ge lukkigste gezicht van du wereld, en prins Raimund en zyne eehtgenoote waren dc eersten, die de jongelui kwamen begroeten, on hu" vau harte met hunne verloving feli citeerden. Freule von Forst evenwel die oiiuitputleiyk was in hare omarmingen verzocht deemoedig om het schoone voor recht, de bruid eigenhandig do myrtenkroon op het hoofd te mogen zetten. Glimlachende stond Beatrice haar dit ver zoek toe. Wol had ze hare eigene gedachten over do oprechtheid harer vriendinmaar wat bekommerden haar al die kleingeestige, niets boteekenende bijzaken, nu ze zich zoo onuitsprekelyk zalig gevoelde HOOFDSTUK XI. Tot lang na middernacht had graaf Gabor Racsony te vergeefs op den terugkeer van zyn zoon gehoopt. Eindelyk echter had dc vermoeidheid naar lichaam en geest eene vermoeidheid, die zeer begrypclyk was, na al de hevige schokken van den dsg ge zegevierd over de kracht van zyn wil: op den leuningstoel zittend was do man in een diepe sluimering gevallen, waarin hij geplaagd werd door beangstigende droomen. Toen Beia's bediende hem wekte, stond de heldere morgenzon reeds aan den wolkelooscn win terhemel. Verward en verschrikt sprang de graaf overeind. .Waar is myn zoon?* vroeg hy .Waarom heb jo my niet gewekt, toon hy thuis kwam Met uw welnemen graaf!* storttorde de bediende. .Maar de jonge graaf is lot nog toe niet thuis gukomen »Nu nog niet? Dat is onmogelyk Hoe laat is hot dan thans Acht uur, graaf .Eu nog is myn zoon niet terug? Maar dat is onmogeljjs, zeg ik je. Jo hebt stellig geslapen en hem niet gehoord! Hy moet reeds lang op zyne kamer zyn. Ik zelf zal gaan zien, of ik geen gelyk heb.' Met wankelende schreden begaf hy zich na.»r het slaapvertrek van zijn zoon. Hy wist, by begreep wel, dat hy hem daar niet vinden zou toch staarde hy uict verglaasde oogeu alle hoeken, en eerst, toon hy de geheolu woning to vergeefs doorzocht had, mompelde hy verscheidene malen achter elkaarH\j is er niet 1 Hy is er niet Hy is er nietl' En nogmaals verliep er oen gan*che lange dag vó<5r de verdwenen jongeling terugkwam. Maar ook toen kwam hy niet vrywillig; want zes soldatou brachten hem thuis op een draagbaar, overdekt met een wit linnen zeil. Op een exercitieveld, een half uur buiten de poort, hadden ze hem gevonden. Daar, waar het tweegevecht sou plaats vinden met den .Zigeuner", dio toch zyn bloedverwant was, had hy zich een kogel door het hoofd gejaagd. Naar alle waarschynlykheid was de dood onmiddellyk op de d»ad gevolgd. Een visitekaartje, dat zyne verstyfde linkerhand omklemd hield, was voldoende om zyne identiteit le bewyzen. Boven zijn naam, dien het bevatte, bevond zich het familiewapen der Racsony's. Op de rugzyde had hyzelf met potlood in de llongaarsche taal de volgende regelen geschreven«De zinspreuk myner voorvaderen luidde: De eer boven het leven! Vergeef my, vader, wanneer ik my als de laatste van het geslacht Racso ny gedrongen gevoel, om getrouw te blyven aan de oude familietradities. Trek u de zaak niet al te erg aan, en denk nog eens van tyd tot tyd aan uw zoon Bela.* Graaf Gabor liet reeds den volgcndeu mor gen, onder behoorlijke geleide, het stoffelijk overschot van zyn Zoon naar Hongarye ver voeren hyzelf verliet de hoofdsui eenigo uren lator. In allen eenvoud werd het lyk in hel familiegraf b|jgezet tusschen de overblijf selen zjjner gade en die van zyn jong ge storven broeder Gyula. In de residentie wist men elkander weldra te vertellen, dat de beminnelijke en jeugdige gezantschap-attaché, by het probeeren van een pistool het slachtoffer geworden was van een ongelukkig toeval. Kr waren er slechts weinigen die zich beter op do hoogte bevon den, en toch de bescheidenheid in acht namen en zwegen. Spoedig genoeg was de herinnering aan den doodo vordwonen in den rusteloos verder bruisenden stroom van hot volle leven. Het stamslot der Racsony's is in verval. Een verschrikkelijke wervelwind, die op een onstuimigen najaarsdag over de uitges'rekte poeszla veegde, heeft het zwaar beschadigd maar de zwakke, half lamme grijsaard, die iu een der benedenvertrekken van het plompe gebouw, als de beklagenswaardige schaduw van den trotschen Gabor, een eentonig en vervelend plantenleven leidt, laat alles zoo het is en denkt er in de verste verte niet aan, iets te laten herstellen. Daar de beroemde kunstenaar Gyula Tórök by zyn besluit is blyven v Iharden, om den naam te behouden, die door zyne geniale begaafdheden wereldberoemd is geworden, en daar hy verder noch op den titel van graaf Racsony, noch op de ryko bezittingen der familie eenige aanspraak heeft doen gelden, is graaf Gabor inderdaad de laatste van zijn geslacht. Dc vier wanden van het enge ka mertje dat hy bewoont, zijn do grenzen zyner wereld. Z|jno verwaentingen en wcnschcn strekken zich niet buiten dio muren uit. Moge ook het oude huis boven hem verweren en vervall n het is hem ten eeoemale on verschillig. H|j heeft geene genoegens meer in het leven le eiscben, en sinart of verdriet vreest h|j niet moer. Io zyn hart is enkel nog Uit het Buitenland. Do onderhandelingen to Lhassa tu*schen do Engelsche en Tibctaansche vertegenwoordigers hebben, naar bericht wordt, tot een goed resultaat geleid. De Engelsche missie zal Lhassa eerder verlaten dan de regeering ver wacht had. Dit bericht zal in Engeland zeker met vreugde ontvangen worden, want, men kan het niet ontveinzen, de positio van ccu legercorps in een vyundelyk land, is niet gunstig wanneer, zooals hier door do sneeuw, de verbindingswegen zyn afgesneden. Do proviandeering ging wel goed op 't oogenblik, doch verrassingen op dit gebied cn wel zeer onaangename, zyn iet uitgesloten. De aanval van twee Boeddhistische Lamas op do Engel- scho kapiteins Cook cn Kelly, waarby dezen alleen door groote kordaatheid zich van oen wissen dood redden, bowijst dat duidelyk. Kolonel Younghusland trad dadelijk streng op en eischte de onmiddellijke terechtstelling van den aanvaller, het zenden vau vier gijze laars en het betalen van ccne boete, aan welken eisch werd volduan. Evenals do bisschop van l)yon heeft thans ook de bisschop van Laval gehoor gegeven aan het bevel van don paus en is naar Rome gegaan ter behandeling zyner zaak. Minister Combcs had den bisschop uitdrukkelijk ver boden zyn diocees to verlaten en do Franscho bladen deelen uu mede, dat de regcering hem zal straffen met de inhouding van syn tracle- meut. De katholieke adel van Laval heeft besloten om, zoo dit bericht juist is, den bisschop de geleden schade to vergocdun. lJo miuisteriëele bladen vinden in 't gebeurde aanleiding om nog sterker dan voorhocn aan te dringen op de opzegging van het concordaat. In dun toestand to Marseille is weinig verandering gekomen. In de straten en op do kaden bl|jit alles kalm. Minister l'ellctan bad een langdurig onderhoud met den vertegen woordiger der arbeiders. Do algemeens werk staking is niet afgekondigd. De rogoeriug treedt voorloopig niet tusschonbeido. Men wacht op het resultaat van de pogingen die t werk gesteld zyn om tot eene scliikking te raken. Do officieren dor koopvaardijschepen dio weigeren dienst te doen, zullen als deser teurs worden vervolgd. De regecring heeft een vierde stoomschip ton behoeve van reizi gers voor Algiers en Tunis ter beschikking gesteld. Een nachtmerrie minder voor don sultan van Tark|je. Do Turkscho oud-sultuu Moerad V is overleden. Hy was do oudere broeder van den tegen- woord igen sultan en voerde een half jaar het bewind. Juist 2b jaar geleden werd h|j voor Sheik-ool-Islam krankzinnig verklaard en ver vangen door zyn jongeren broeder Abducl Hainid, die hem in dc gevangenis stopte. Het noemen van zyn naam kon een onderdaan des sultans het leven kosten I In Bulgaryo hebben de gemeenteraadsver kiezingen plaats gehad. Do aanhangers der regeeringspartij behaalden byna overal de overwinning. Er duiken weer nieuwe geruchten op over do tnsschcnkomst van keizer Wilhelm en koning ivdward in het Russisch—Japansche geschil. Men zal wdl doen, die geruchten onder voorbehoud tc aanvaarden. Waarschynlyk zyn zy verspreid mot het doel om eens to hooren wat du Engelsche pers over eene dergelyke interventie zeggen sou. Die pers toont zich intusscheo niet vij andig gezind 'en opzichte van dit denkbeeld. De meeste bladen zien in den st-ydecn wcr kclyk gevaar voor den wereldvrede un zeggen, dat zy elko poging toejuichen die strekken tol beëindiging van dezen hatclykoa en onziiinigeii kryg. Uil Tokio wordt beriebt dat in Japan eene gondmijn ontdekt in. Mocbt dit waar zyn, dan komt het Japan in dezen tyd al gelukkig to stade. plaats voor één vurig verlangen het ver langen naar hel stille sombere graf. Ook beeft de wervelwind, waarvan wy Itoven spraken, het vermolmde kruis verwoest, dicht bij den oever van de Theisz. Enkele broks'ukken liggen hier en daar tv vergaan tusschen de (luisterende mauhalmen en weldra, zal niomand moer do plek kunneu aanwyzeu, waar de schoone Julesa den laulston adem heeft uitgeblazen. EINDE.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1