GONDELVAART. Leerling: Banketbakkerij. -■ 1 Aan de Leden der Ned. Hery. Kerk. LO.G.T. Waterloo Loodsgraeht 51. Tandarts ANSINGH, KENNISGEVING. Aanbesteding. GROOT BAL. Marine en Leger. Hr. Mb. oorlogsschepen de monitor „Relnier Claeszen', komm. do kapt. luit. ter zoo P. F. Tan der Velden Erdbrink de kanonneerbooten Bnlgia", «Geep* en ,Dufa*, resp. gekom- nandeerd door de luitenants ter zee le kl. P. J. Sorld, J. F. Hosang en J. H. Ketjen, en do torpedoboot ,Ophir«, komm. de luit. ter zee le kl. jhr. J. M. van Wickevoort Krommolin, zullen van HellevoetaluiB naar Willemsoord vertrekken om daar den lOdcn September a.a. tegenwoordig te zjjn bij do Instituutafeesten. Hr. Ms. pantserschip Kvurtacn' is gisteren van hier naar Antwerpen vortrokkou. Hr. Mb. kanonnoerboot «Ever" zal nog deze week van Willemsoord naar Hellevoet- sluis vertrekken om vandaar uit oefeninga- tochten met de loodsen te houden en dozen in te lichten omtrent do geheime merken in de wateren van het Zuiderfrontier. Met den 30 September a.a. wordt de aergt. kok G. F. Emde uit den zeedionat ontslagen. 3 September worden overgeplaatst uit do rol van Hr. Mb. .Hertog Hendrik" op het „Wachtschip" alhier, do Bergt, zeilmaker C. G. Post en van het .Wachtschip" op de .Hertog Hendrik" do aergt. zeilmaker W. v. Dok. Met 7 «lozer wonlt overgeplaatst van het •Wachtschip" alhier op do .Mamix" de eergt.-etoker H. Hendrilrse. Stoomvaartberichten. Hot stoomschip fKoning Willem III" van Arnat. n. Batavia, pass. 26 Aug. Point de Gallc. Hot stoomschip „Oranje" vertrok 27 Aug. van Amsterdam naar Batavia. Het stoomschip .Ambon" van Batavia n. Amsterdam, pass. 31 Aug. Gibraltar. M ujz i oïk vorceniging .Winnnbst» aangeboden, gehouden op het Molenplein, ter gelegenheid van den Koninginne«iag dat het wonscbeljjk ware dergelijke con certen meer aangeboden werden, ten ge- noege der burgery, ter vergoeding van andere genoegens, die gemist worden, door de af zondering der stad en door het gemis aan boscb, in het algemeen natuurschoon dat zonder geldelijken steun de alhier bestaande muziekgezelschappen daartoe niet in staat zijn dat in do beide gezelschappon do krach ten voldoende aanwezig zijn ter uitvoering van die eventueel te koudon concerten dat do gobruikte muziektent op bet Molenploin voor te houden concerten niet voldoende ie, terwijl ook het Molenplein zelve voor concerten niet de meest geschikte plaats kan worden genoemd en verzoekt eerbiedig aan Uwen Raad to besluiten: dat de bogrooting van 1904 alsnog worde belast met Tweehonderd gulden, tot ondersteuning der winteroefeningen gedurende 1904-1905, to verdoelen over de buide muziek gezelschappen „Winnubat* en „Helders II a r ra o n i e k a p e 1* dat op do begrooting over 1905 worde gebracht de somma van Vijfhonderd gulden (elk gezelschap f 250; ter tegemoetkoming in onkosten van te geven concerten gedurende do zomermaanden in 1905 (nader to regelen) dat verder nog de begrooting over 1905 worde belast met de kosten voor den bou' van eeno flinke muziektent, to plaatsen in in het Plantsoen der Gemeente. Marktberichten. Schagen, 1 Sept. Aangevoerd 10 paard< f90 a f140, 22 stieren f 70 a f 160, 21 geldi koeien f 100 a f 170, 40 vette koeien f170 a f 260, 60 kalfkoeien i 140 a f 225, 11 vaarzen of pinken f 80 a 110, 15 nuchtere kalveren f 8 a f 22, 175 vette schapen f 18 a f 28, 190 magere schapen f 8 a f 19, over- houders id. f u 350 lammeren f 9 a f 18, 6 magere varkens f 9.a 10, 28 vette varkens 42 a 45 ct. per K.G., 60 biggen f 6 a f 9.—, 1500 kop boter 57® a 62® ct. 4000 kipcieren f 3.50 a f 4.—, 0 eenden dito f 0 a f 0. 2 veulens f 60 a f 70. Purmerend, 30 Aug. Aangevoerd 770 run deren, waar onder 563 vette f 0.52 a 0.68 per KG., prjjsh. matig, 207 molk- en geldekoeien f 110 a 220 per stuk, lager stug, 42 stieren, 211 votto kalveren 60 a 80 ct. per KG., stug, 185 nuchtere id. 11 a 23 ct. per KG., ▼lag, 30 paarden, 2488 schapen, 18 a 30 672 lammeren, 12 a 18 ct. per KG., beiden pni'h, matig, 248 votte varken 39 a 45 ct. per KG., vlug, 76 magere id f 18 a 20, vlug, 97 biggen f 4 a 8, matig. 740 manden appelen f 1.50 a 3.— 500 id. peren f 2.a 5. Kaas, kleine 226 stapels, f 30.de 50 Kgr. 1078 Kg. boter f 1.15 a 1.25, kipeieren f 8.75 a 4.25, eendeieren f 0.a 0. Visscherijberichten. Nleuweiliep, 80 Augustus. Aangebracht door 25 der» 2 tot 10 stok* grooto tong p ft. 85 cent, 6 tot 20 middelmatige tong p, at. 45 cent, 10 tot 60 kleine tong p. at. 12 a 15 cent. 1 tarbot voor f 9,50, 1 tot mand kleine iohol p. m. f 1.50 af 2,60, 1 tot 8 mand achar p. m f 1,50 a f 1,75 81 Ang. 40 korden met 5 tot 20 ataka groote toog f. at. 75 cent, 10 tot 40 middelmatige tong p. at. 80 a 81 cent, 10 tot 60 kleine tong p. at. 12 a 15 cent, 1 tot 5 atuki rog p. at. f 1, 1 tot 4 mnnd kleine •ehol p. m. f 1,76 a I 2,60, 1 tot 4 mand achar p. id. t 1,26 f 1.60. 1 September, 50 kordera mei 10 tot 80 atuka groote toag p. at. 55 u 66 cent, 20 tot 100 middelmatige tong p. at 25 a 85 cent. 10 tot 120 kleine tong p. at. 12 a 15 cent, 5 tot 25 atuka rog p. at. f 0,80 a f 1, 10 etuka tarbot p. at. f 4,50 a f 7. 1 tot 5 maud kleine schol p. m. f 1,26 a f 2, 1 tot 5 mand achnr p. m. f 1,26 a f 1,60. 376ste Staatsloterij. Trekking van Dinsdag 30 Augustus. No. 4972 f 1500. Nos. 2588 en 7273 elk f 1000. Nos. 10302 on 15102 elk f 400. No. 11786 f 200. Nos. 14765, 17705, 18151 en 19170 elk f 100. Trekking van Donderdag 1 Sept. No. 7787 f 5000. No. 1119 f 1500. No, 8822 f 1000. Nos. 6051 en 10833 elk f400. No. 12895 f 200. Nos. 6593, 7535, 8419 en 15920 elk f 100. Programma van bet Zomer-Coocert, te geven door het Stafmuziekkorps der Kon. Ned. Marine, directeur Jac. Koning, op Zondag 4 Sept. 1904, van 4 tot 51/, uur in het Park achter het Paleis. 1. „Soldatengeiel*, Militair Marach, Emil Mara. 2. Ouverture dramatique, L. de Langloi*. 8. .Am Meer», Lied, Tranienptie fur Poianne-Solo, Franx Schubert. 4. Kantniiie narh uf'tiven soa der Oper .Oberon, dia Kóning der Elfen*, Carl Maria von Webrr 6. Ouverture„Cxar tind Zimmcnuann', Albert Lortzing. Maaikalisehe Hilderbogcn, Potpourri, Mat Rcntsich. 7. „Valse iolerrompeu'. Ldgende, I. Montsgao. No. I en 7 Eerste Uitvoering. Burgerlijke stand gem. Helder. Van 80 Aug. tot 1 Sept ONDERTROUW!»J. W. Marton* m P. M. dei. T. van Oojjen en W. O. Narold. O. Hesier en T. J. de Rniter. GETROUWD: E. Dijkitrn en W. J. M That. J. 8mit Koeten en A. v. d Heiden. BEVALLEN J. Bot gab. Bijl d. E. Dijkstra geb da Groot, l. J. L. Kcdeke geb. Iloak, d A. Kykeboer geb. Grocndijk, d. E. dr Henra geb. Goten, d. T. Bruin geb. >ao Wocntel, d. en x. A. J. Kriitcl ge' Smit, d. C. W. A. Zeeman geb Itiendorp, s. OVERLEDEN J. Evrald wed. II Mon.tnk. 87 j. Burgerlijke stand gem Anna-Paulowna, over du maand Augustus 1904. ONDERTROUWD: geene. GETROUWD: Simon de Jong on PlooDtje van der Linden. Lambortus Johannes Dirk Kloet en Trijntje Blom. GEBORENNicolaw, z.v. C. G. van Weel- den en T. Cornelisscn, Jansjc, d.v. A. Blaanw- boer on T. Asjes, Ario, z.v. Jb. Raven en A. Mcreboer, Arie, z.v. J. Hooimejjer en S. den Engelsen, Grietje, d.v. 1'. SUrk en A. Swiorts, Grietje Marti ne, d. v. Jb. Jc. Baas en G. Slikker, Marrigje, d.v. T. Hoer en S. Smit, Antje, d.v. H. Kranenburg on T. 1'ran- C, Arie Gerard, z. v. G Kuiken en G. van Molen, Abraham, z.v. P. Kranenburgen G. do Wit. OV ERLEDEN Dirkje Kos, oud 3 maanden, d.v. Jb. Kos en G. Keppel. Cornelis Jongcjan, oud 12 dagen, z.v. C. F. Jongcjan en A^ Jongcjan. Dirk Kuiper, oud 2 maanden d.v. P. Kuiper en G. M. Meilink. Neoltjo Smaal, oud 61 jareo, echtgenooto van Albert Bakker. Inaezonden. Aan do Loden van don Raad der Gemeente Heldor «efl met verschuldigden eerbied te kennen, I a j e u r, muziekliefhebber, alhier, dat de inwoners van Helder «éér vol- aan zyn over de beide concerten, door de Hetwelk doende enz. MAJEUR. Vervolg der berichten. Het Bestuur der Ne«l. Nat. Werklieden- Vereeniging alhier, zond aan H. M. de Koningin de volgende gelukwensch Aan Hare Majesteit Koningin Wilhelmina, 't Loo. Vergun dc NederlandBclie Nationale Werk lieden-Vereeniging, onder de zinspreuk: Door Ordo en Spaarzaamheid tot Welvaart te Helder, Uwe Majesteit geluk te wenschen met de herdenking van Uwer Majesteit, geboortedag. Moge Gods zegen bljjven rusten op U Uwer Majesteits doorluchtig Huis tot welvaart van volk en land. P. H. BOS, President. In antwoord daarop werd het volgende telegram ontvangen Bos, President Nationale Werklieden-Vereeniging, Helder. Hare Majesteit draagt mjj op U ei Leden der Vereeniging Hoogstderzolver dank over te brengen voor aangeboden gelukwenschen.* Adjudant van dienst DUMONCEAU. Don commissaris van politie, den heer C. Swaving, die op Koningin's ver jaardag de onderscheiding ontving benoemd te worden tot ridder in de orde van Oranje Nassau, werd gisterenavond door de muziek- vereeniging Winnubat" een serenade met fakkellicht gebracht. Na afloop daarvan trok de stoet, gevolgd door een groote menigte, onder de opwekkende toner, der muziek weder naar bet gebouw van den EL-Kath. Volksbond. De schout-bjj-nacht, directeur en commandant der mariue te Willemsoord heeft, naar »Het Volk" meldt, bepaald, dat bet aan schepelingen der zeemacht behoorende tot de directie Willemsoord, verboden is, om zonder daartoe vooraf be komen vergunning of verstrekten last al of niet van op^chrtften voorziene vlaggen, banieren, borden, doeken of dergeljjke in de hand te hebben, te dragen dan wel zich daarmee in het openbaar te vertoonen, Gisteren werd alhier door een jongen (uit een zeer behoeftig gezin) eon porte- monnaie met ruim f 40. inhoud gevonden en door hem direct bg de politie aange bracht, die haar kort daarna aan den eigenaar kon ter hand stellen. Naar men meldt, zjju Woensdag jL bjj den landbouwer S. de Vries, in het Koegras. nabg de Groote Keeten, vgf koeien door den bliksem doodelgk getroflen. Texel, 1 Sept. De rammenkeuring, uitgeschreven door de afdeeling Texel der Holl. Maatschappij van Landbouw heeft plaats gehad; dieren werden aangboden. Bekroningen als volgt: Voor ramlammerenle prgs, W. Eel- man, 2e prgs, L. Koning, 3e prjjs, C. P. Kegser voor rammen van één jaar oud: le prgs, Aug. Kegser, 2e Adolf Kegser, 3e prgs, A. Brans; voor oudere rammen: le prgs, L. Koning, 2e prgs, Joh. Keg ser 3e prgs, D. Kegser; voor vreemde rammen: le prgs, Kl. Mantje, 2e prgs, S. P. Kegser. De keuringscommissie bestond uit de heeren W. Keesom, P. Koning en C. Djjt. De heer J. K. G. Muller, hoofd der school te OudeBchild, viert heden onder talrgke blijken van belangstelling zgn 50 jarig jubiléum als onderwgzer en zgn 40 jarig jubiléum als Hoofd der school. De heer Muller is nog kras en vervult nog steeds met opgewektheid zgn taak. De regen bracht gisteren eeüige stoornis in de feestelijkheden te den Burg, zoodat de ringrjjderg eerder moest eindigen dan gewenscht was. Overigens slaagde alles naar wensch, zoowel de ringrgderg voor fietsen, als die met bokkenwagens, de ver lichting en de muziekuitvoering. Een schrik sloeg velen om het hart, toen de feestelijkheden in de hotels werden voortgezet, daar er plotseling bg het uit reiken van de prgzen een schot afging uit een geweer, dat werd schoongemaakt. Gelukkig werd er geen lichamelijk letsel door aangebracht. Anna Paulowna. De boerenplaats De Onderneming" groot 26 25.20 H.A., behoorende tot de nalatenschap van wglen den heer N. van der Wel, is Dinsdag 30 Aug. ten overstaan van den notaris Backx publiek verkocht. Kooper de hr. C. Smit Cz. te Anna Paulowna, voor f 16203. De 4 perceelen weiland aan den Grasweg zgn opgehouden. Wieringen. Den 31 Augustus, op den verjaardag van H. M.jdo Koningin, werd te Hyppolytusliocf alhier schoolfeest gehouden voor de kinderen van de scholen Oosterland en Hippolytnahocf, welke niet aan het school reisje hadden deelgenomen, ongeveer 280 te zamen. Reeds te half twee in de school te zaara gekomen, werden de kleinen onthaald op allerlei versnaperingen. Te ruim twee uur ging men in optocht, begeleid door de muziek vereniging .Harmonie', naar het terrein van den heer Dekker waar verschillende wedstrij den werden gehouden. Vaiuluur toog men naar de zaal van deu heer Koorn hier werden een tweetal kinder- tooncclstukjcs opgevoerd, getiteld ,Na regen zonneschijn' en .do slechte huisknecht'. Dat dit bijzonder in den smaak der jeugd viel behoeft geen betoog. Eindelijk ging het weer terug naar do school, alwaar nog allerlei versnaperingen wachtten en waar aan «le gelukkige winnaars by de wedstrijden, hunne prjjzen werden uitgereikt. Het wua voor do jeugd dan ook bepaald een dag van genoegen en vooral de toouocl- stukjes zullen zeker nog lang hij hen in her innering blijven. In de havens van Marseille zgn nn 85 schepen opgelegd, alle toebehoorend aan redergon van Marseille, samen meten de omstreeks 125,000 ton. Uit Plauen komt het bericht, dat prin ses Louise van Coburg sedert een paar dagen ontvlucht is uit het hotel te Elster waar zjj verblgf moest houden. Louise van Coburg is de oudste dochter van koning Leopold van België en ia sedert 1875 gehuwd met prins Philip van Saksen- Coburg-Gotha, een ouderen broeder van den vorst van Bulgarge. Heel gelukkig sehjjnt dit huwelgk niet te zgn geweest. De prinses zocht afleiding buitenshuis, en vond die in het gezelschap van den Oosten- rjjkschen huzarenkapitein Mattachich Keg- lewitej, met wien zg reizen maakte en zich zoo goed mogelijk amuseerde. Totdat plotseling de prins van Coburg weigerde de schulden van zgne gemalin te betalen, en een schandaaltje ontstond, dat geleid heeft tot de gevangenzetting van ritmeester Keglewitsj en tot de opsluiting van de prinses, die verklaard werd »niet toerekenbaar te zgn. De schuldeischers der prinses stelden zicb partg in het proces, dat in het voor jaar voor het Hof te Brussel werd gevoerd over de nalatenschap van wglen Koningin Maria Henriette. Ritmeester Mattachich Keglewitsj, die wegens valschheid in geschrifte, tot eenige jaren gevangenisstraf was veroordeeld, werd voor een paar maanden uit de gevangenis ontslagen. Hg deed toen van zich spreken door een boek te schrgven over zgn ver houding tot den prins en de prinses van Coburg en door een daaropvolgend laster- proces. De prinses, die wegens zwakheid van geestvermogens onder curateele gesteld was en voortdurend streng bewaakt werd, heeft er kans in gezien zich met den vroegeren ritmeester in verbinding te stel len en is, waarschgnlgk met zgn hulp, ontvlucht uit het bötel waarin zg ver pleegd werd. De Regeering te Weenen en vooral keizer Frauz Josef, die zeer veel verdriet had van de écartades der Coburgsche prinses, hebben een streng onderzoek naar het gebeurde bezolen. De Oorlog in het Oosten. Sjangbaj, 30 Augustus. De ontwapening van de Askold en de Grozowoj is heden afgeloopen. LondeD, 31 Augustus. De verslaggever de Daily Telegrnph te Tsjifoe seint uit voerige uittreksels over de Nowi Kraj, het blad dat te Port Arthur verschgnt, betref fende de bloedige gevechten die er om de belegerde stad gevoerd zgn. Die berichten bevestigen dat de Russen en Japanners beiden als helden vechten en doodsverach ting toonen. Japanners, die goed ingelicht zgn, erkennen dat alle bestormingen tot dusver mislukt zgn; althans zgn de ge wichtigste forten nog in handen der Russen. De Japanners uitten hun verba zing en bewondering over de verdediging van de stad. Zg klagen er echter over, dat de Russen Chineesche koelies ver momd laten meevechten. Ooggetuigen ver zekeren, dat de Russen in Port Arthur over massa's voedsel beschikken, vooral boonenmaar de mnoitie neemt sterk af. Zg beschrijven het stormloopen der Ja panners als het voortschreden van drommen sprinkhanen, wadende door stroomen bloeds, optornende tegen de forten en klauterende over de ljjkeu hunner makkers, totdat de Russische bajonetten ben afmaken. De Russen schatten het oorspronkelijke i tal belegeraars op 50.000 man, waarvan de helft omgekomen zou zgn, maar ge durig ontvangen de Japanners verster kingen. Londen, 1 Sept. De Daily Chronicle" verneemt uit Tsjifoe van 30 Augustus Personen die uit Port-Arthur hier aan kwamen melden, dat bg de jongste aan vallen de Japauners zware verliezen leden. Met behulp van kjjkers konden de Russen zien dat de Japanners hunne dooden op zochten, op hoopen zetten en in brand stakeu. Hetgezicht was zeer indrukwekkend. De beschieting is nu geheel en al ge staakt. De Japanners hebben het denk beeld opgegeven de vesting stormender hand te nemen. Zg zullen zich voor het vervolg tevreden moeten stellen met de volkomen insluiting. De Russen zgn tevreden over dit resultaat, daar de ammunitie begint te ontbreken. Met hun levensmid delen kunnen zg bet nog langen tjjd uit houden. Er wordt pootig gevochten om Liaojang. En al seint men uit Tokio, dat de strgd, die hedenmorgen hervat werd, gisteren voor een der beide partgen tot eenig zichtbaar resultaat had geleid, toch mag men uit de berichten, die over de gevechten bg en Liaojang geleverd worden deze conclosie trekken dat de zegevierende opmarsch der Japanners daar een einde gevonden heeft. Terecht zegt de militaire medewerker van den >Standard" «Militaire geschiedschrij vers zullen hooge plaats in de lgst van groo te veldheeren aanwjjzen aan generaal Koe- ropatkine voor zgn schitterenden strgd in een vrg wanhopigen toestand. Sedert de mislukking van Stackelberg's poging om Port-Arthur te ontzetten, is het eenige doel van den opperbevelhebber geweest tgd te winnen, om voldoende versterkingen te kun nen bijeenbrengen. En als de 180 000 maD, die hg thans bg elkaar heeft, niet voldoen de zijn, om een ramp te voorkomen, is het zeker niet zgn fout. Maar voor zoover wij nit de berichten over den strgd, die tot dusver ontvangen zgn, kannen nagaan, is tfeen reden voor ongerustheid in Rus land". Tokio, 1 Sept. Bij het aanbreken van den ilag deed do linkervleugel der Japanners een goedgeslaagden aanval op de hoogten ten westen van Sjioclitoen en een hoogte gelegen ten westen van Sjoesjanpao. De Russische linie werd doorbroken. Dit succes dwong waurschjjnljjk hut Russische centrum en den Russisehen rechtervleugel tot den terugtocht. Men gelooft hier dat generaal Koeropat- kino geheel geslagen is. Maarschalk Oyama soint, dat zjjn verliezen bij den stryd om Liaojang aanzienlijk zjjn. De verliezen van Koeroki van 24 tot 28 Aug. bedragen 2255 man. Tokio, 1 Sept. Do rechtervleugel en het centrum der Russische troepen, die het zuiden van Liaojang verdedigen, trekken hedenmiddag terug, door de Japanners achtervolgd. Petersburg, 1 Sept. Een telegram van generaal Sakharof meldt dat aan het zuider front gisteren den gehoeleu dag wanhopig gevochten is. Er waren twee verschillende gevechten, waarvan het eene tot den avond duurde, het andere om 10 uur begon en middernacht voortduurde. De Russen hebben de meeste hunner stellingen behouden. Moekden, 1 Sept. 's avonds. De spoorweg dienst met Liaojang is verbroken. De wegen zjjn onbruikbaar. Advertentiën. 60-jarige Echtvereeniging. Den 5en September a.s. hopen onze geliefde ouders, grootouders en overgrootouders JAN BOOT NEELTJE H0ETJES, te Hnisdninen, hunne 60-jarige Echtvereeniging te herdenken. Namens hunne dankbare kinderen, behuwd-, klein- en achterkleinkinderen G. J. MEIJER, J. E. MEIJER-Boot. Alkmaar. J. BOOT, M. C. BOOT—Peters. Helder. J. G. BOONACKER, A. BOONACKER-Boot. W eesper-Carspel. A. BOOT, M. BOOTde Vries. Hoek van Holland. C. BOOT, J. M. BOOTBurgêr. Helder. Huisduinen, 5 Sept. 1904. Receptie van 2—5 4- 1 'ïtn! Den 13en September a. s. hopen onze geliefde Ouders i. H. AMELSBEEK 0INA WEENINK, hunne IS1/»-jarige Echtvereeni ging te herdenken. Namens hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Klein kinderen. Helder, 2 September 1904. Ondertrouwd TEÜNIS VAN OOIJEN en WILHELMINA GEERTRUIDA NAROLD Helder, 2 September 1904. Huwelijksvoltrekking 15 September 1904. Getrouwd: D. KLIK S. BOK, die, mede namens wederzjjdsche familie, hunnen dank betuigen voor de vele be- wjjzen van belangstelling bg hun huwelgk ondervonden. Helder, Amsterdam,- Sept. 1904. Geboren: WILHELMINA CLASINA, Dochter van G. DE BEURS Gz. en E. DE BEURS-GOVERS. Helder, 30 Augustus 1904. Op den 28en Augustus ontving ik de droeve tjjding van het vinden van het ljjk mjjuer Echtgenoot en Vader, welke op den 12 Augustus met mjjn kind en inwonenden knecht het onge luk trof, door een zworen storm te vergaan. Ieder zal beseffen hoe zwaar mg deze slag treft. Wed. A. VISSER—Koxxdbks, en kinderen. Helder, 2 September 1904. Ook mgn hartelijken dank aan den Heer strandvonder van Vlieland voor de hulp aan mgn geliefden Doode be wezen, aan mgn zwager J. C. KLEIN voor de laatste eer en hulp bg de ter-aarde-bestelliDg. Heden overleed, na een smartelijk doch geduldig ljjden, voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden, onze zeer geliefde jongste dochter en zuster ANNA, in den ouderdom van ruim 24 jaar. Hare diepbedroefde ouders, broeders en zusters: 8. BOUMA, Echtgenoote en kinderen. Helder, 1 September 1904. Voor de vele bewgzen van deelneming ons betoond tjjdens de ziekte en na het overigden van onze lieve vrouw en moeder, zeggen wjj hartelijk dank. Familie KLUIN. Helder, September 1904. Evangelisatie-lokaal In de Palmstraat. ZONDAG 4 SEPTEMBER, voorm. 10 uur: Dr. J. A. C. VAN LEEUWEN, Predikant te Alkmaar. Openbare Vergadering op ZONDAG 4 SEPTEMBER 1904 8 u. n. m. Spreker de Heer TH. W. P0LET, van Amsterdam. OnderwerpenDe heer- schende drinkgewoonte en onze houding. De aanstaande Drankwet en de vermoede- ljjke gevolgen daarvan, afgewisseld door muziek en zang. ENTREE 5 en 10 Cent ter tegemoetkoming in de kosten. KAARTEN zijn van af heden verkrijgbaar bg de leden en aan het ge bouw, Loodsgraeht 51. MAANDAG 5 SEPTEMBER afname der herexamensaanvang 9 uur voorm. DINSDAG 6 SEPTEMBER. Aanvang en regeling der gewone lessen. De DIRECTEUR is Vrijdag en Zaterdag 2 en 3 September in het schoolgebouw te spreken van 9 tot 1 nur. D. A. KERKHOFF, Dir. R. H. B. School, te Helder. Vereenigingen, die een circulaire ont vingen betreffende deelname aan de Gondel- vaart op 14 September, worden beleefd nitgenoodigd, uiterlijk Maandag 5 September van haar besluit kennis te geven. Voor particulieren bestaat nog gelegen heid zich aan te melden op Zaterdag 3 September, 's avonds van nur in het Heerenlogement Bin nenhaven en in de Sociëteit Eens gezindheid, Dgkstraat. De Sub-Commissie voor de Gondelvaart. Bakkersgezellen Bg deze, wordt u bekend gemaakt, dat de Jaarvergadering der Bakkersgezellen- Vereeniging L. n. W. zal worden gehouden op ZOID46 4 8EPT., in het gebouw Sluisdgkstraat, des namid dags 12'/} uur. De Ongeorganiseer den worden beleefd uitgenoodigd, deze, zoo hoogst belangrijke Vergadering bg te wonen. Namens het Bestuur: E. IDZENGA, Voorzitter. W. WITMER, Secretaris. HOOFDGRACHT 28, hee/l de praktijk hervat. Beleefdelijk wordt door ondergeteekende aan geachte cllënteele kennis gegeven, dat hij wegens ziekte tijdelijk verhinderd is aan huis te venten. Hoogachtend^ D. LAGERVELD, Fruit- en Groentenhandelaar, ZUIDSTRAAT. Namens den WelEd. Heer N. SLUIS te Enkhuizen zal door ondergeteekende worden aanbesteed: „Hst bouwen van TWEE ARBEIDERSWONINGEN in Hat Koegras. Sactie C. no. 3066 aan de Doggerevaart." Bestek en Teekening zjjn van af Maan dagnamiddag bg ondergeteekende a f 1.— verkrggbaar. Aanwijzing en aanbesteding volgens bestek. Helder, 2 Sept. 1904. Th. MOORMAN, Architect. Café „De Vriendschap". Zondag a.s. Wed. HENNING. Een MEISJE gevraagd van 's morgens 7 nur tot 's middags 5 nor. Adres: DIJKSTRAAT 21. Mevrouw VAN DRU1JNEN, Kanaalweg 169, vrasgt wegens ziekte der tegenwoor dige, zoo spoedig mogelgk, san netti Dienstbode of Dagmeid. Aanbiedingen 's avonds na zeven unr. TK 4NNTKHIIAH wordt een net Dienstmeisje gevraagd, van g. g. t. voorzien. Adres VLAMINGSTRAAT 29, Helder. Gevraagd een flinke DIENSTBODE en een LOOPMEISJE. Adres bureau van dit Blad. Een helder Dagmeisje gevraagd van 14 tot 16 jaar. - Jonkerstraat 47. Gavr. aan nat Dianstmaisja. ROZENSTRAAT 32. Drogiatwinkel. Gevraagd zoo spoedig mog*>lgk «on net DACMEf&JE. boven 15 jaar. Per soonlijk zich san te melden Plantsoeustr. lb, '8 avonds 7—8 uur. Gevraagd een MEISJE van '6 morgens 8 tot 12 unr. Adres: HOOFDGRACHT 35a. Gevraagd een DIENSTBODE. Spreekuur na 7 uur. AdresHOTEL DEN BURG. Er wordt gevraagd: een flinke Waschvrouw. AdresMOLENGRACHT No 28. Gevraagd een Workkstep voor Vrjjdags of Zaterdags. Adres bureau van dit blad. WORDT GEVRAAGD: een II U IN Hl ECHT IE. Aar. te melden HOOFDGRACHT 36. Een net JONGETJE gevr., voor kantoorwerkzaamheden op 't Bureau „Vliegend Blaadje", Spoorstraat. Gevraagd een flinke J0N6EN, eenigszins met het vak bekend. Adres: J. VAN MUIJDEN, Binnenh. 10. MAGAZIJN „NEDERLAND". Gnvrangd «en flinke Looper, loon f4.— per week. AdresJ. COLTOF. Een flinke nette JDNGEN kan dadelijk geplaatst worden bg Gebr's DE GEUS, Confiaeurs Spoorstraat 46. Gevraagd voor nu of later een flinke LOOPJOIGEN. Adres: Boekh. DUINKER, Spoorstraat 92. Medelezer gevraagd voor de N. Rotterd. Courant. Te bevragen DUINKER's Adv. Bureau, Spoorstraat. Commensaals gevraagd. WAAGSTRAAT 17. S. J. DE BOER. Kost, Inwoning en huiselijk verkeer aangeboden voor een leerling van een der scholen. Br. lett. G., Burean v.d. Blad. VM2HLOREN: Een zilveren remontoir Horloge met nikkelen Ketting, waaraan twee portretten, in de dninen bg paal 2. De eerlgke vinder zal beloond worden. Adres: Bureau van dit Blad. Te koop aangeboden: een MELKWAGEN, desverkiezende mat of zonder bussen. Adres: Bureau v/d Blad. TE KOOP: een goed onderholden FIETS, voor billjjken prgs. AdresNIEUWSTRAAT 64. Te koop twee Kloeken mot Kuikens. Adresle ROZENSTRAAT No. 10. Te huur de welbeklante Brood-, Koek- en Banketbakkerij, Langestraat 66, Ta bavragan Langaatraat S4. TB HOOP een partg vuurvaste STEENEN 80 stnka van 23 cM. 9X0 26 stuks TEGELS 30X00 en 5 cM. dik, 8 stuks TEGELS van 60*40 breed dik 8 cM. Te bevragen bjj KLEIN, Café Bassingr. BOVENHUIS huur, A chter hoofd gracht. Te bevragenKERKGRACHT 26. HUIZEN TE HUUR. Ankerpark 21huur f 400.— DIJkstraat 32huur f 300.— Dijkstraat 32; Bovenhuis. Alle fe bevragenSPOORSTRAjAT i Te koop aangeboden t twee WOONHUIZEN, zeer geschikt voor een groot Winkelbuis, op den besten stand dezer gemeente, groot ongeveer 1 Are 70 centiare. Brieven onder motto «Twee huizenc aan het bureau dezer courant. Te koop wegens vertrek Kippen en Kuikens, ook Konijnen. Te bevragen bg J. POLDERMAN, Leliestraat 8. TE KOOP: een zoo goed als nieuw KIPPENHOK en een TRAP van een Singer-naaimachine. AdreB: JAN IN "T VELTSRAATNr. 14. H H. Onderoffic. der K. N. M. Voor weinig geld over te nemen een zco goed als nieuw lange Jas-pak en een dito korte Jas-pak. CORNELIS DITOSTRAAT 17. Te koop wegens vertrek nit de hand het Café en Logamant «HET P00LSCHE KOFFIEHUIS Haven- plein K 12, bevattende groote- en kleine Zaal, 2 Bierkelders, Keuken, 4 Kamera, Zolder met Logeerkamertjes en groot Erf en het daarbg behoorend appart Boven huis, bevattende 3 Kamers, Keuken, Zolder, Logeerkamertje enz. Hat Hearenhuls Uavenplein K 11, bevattende beneden 2 Kamers en Suite, Huiskamer, Keuken, Kelder, Zolder met Logeerkamertje en grooten Tuin en het daarbg behoorend appart Bovenhuis, bevattende 4 Kamera, Keuken, Zolder met Meidenkamertje. Beiden voorzien van Gas- en Water leiding. Te bevragen HAVENPLEIN K 1? (bovenhuis).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 2