Brood en Beschuit Belangrijk bericht aan <le Dames Dames- en Kimler-Costiimes, Dantelcostiimes enz DE ONNOOZELE SCHAAPJES", MAGAZIJN Den BIERSTEKER Bekent nauwkeurig! Trio Sigaren. S. A. KANNEWASSER. SPOORSTRAAT 85. 50 WAAROM 50 •t volgens de nieuwste modellen JV4AR MAAT te levereu. Voor ELEGANTE COUPE en SOLIOE AFWERKING wordt gegarandeerd, daar alles onder leiding eener bekwame COUPEUSE vervaardigd wordt. Bericht tevens de ontvangst der nieuwste NAJAARSSTOFFEN. LAAhEITKAAT 04. HAAAALWEh 148-140. TE HUUR Openbare Verkooping Notaris GOUVERNE De Boerenplaats Sigarenveiling. Dames!!!!! GekMe Costuumrokken... Chique nieuwe modellen Bij P. SCBRIEKEN, Smidstraat 21 versch Rund- en Yarkensvleesch. Stoofperen. CRED1ETÜ «RAT1I. DE TELEGRAAF, 'S s Laat IJ niet foppen. IN GOEDBEGREPEN EIGENBELANG OUDERS IN GROOTE GEZINNEN ONDERZOEKT HET ZELVE, O cr c (ft O •n a. s SMEDERIJ. KOPERSLAGERIJ. DIJKWEG 81, J. B. MULDERS, ZINKWERK. BLIKWERK. Van af heden alle soorten verkrijgbaar. Zaterdagavond OPENING van 't magazijn ipooritraat BO. Ingericht naar de eischen des tijds. JAC. VERFAILLE. De hulpmiddelen bij de concurrentie in het Bakkersbedrijf. J. BlIUfl. Door uitbreiding mijner Ateliers, ben ik in de gelegenheid thans alle soorten 99 I Aanbevelend, Gevraagd een Dienstbode. AdresMARINE-CLUB Burger-Avondschool te Helder. Aan bovengenoemde inrichting wordt gevraagd a. een Leeraar in Natuur- en Werktuig kunde met 6 wekelgksche lesuren, tegen een belooning van f 180.a f 300.— b. een Leeraar in Handteekenen, opeen jaarwedde van f 240. Stukken franco aan den Burgemeester vóór 11 September 1904. wegens vertrek naar Indië bet Bovenhuis Nr. 48 aan de Hoofdgracht te Nieuwediep, bewoond door den WelEd G. Heer VAN BRUGGEN. AdresHOOFDGRACHT 50. De ondergeteekende bericht bg deze zgnen geaehten Plaats- genooten dat hg Zaterdag S September a. s. een zaak in Drogerijen en aanverwante Artikelen zal openen. Hopende met een druk be zoek vereerd te worden. Voor prompte en nette bediening wordt ingestaan. Aanbevelend, J. SISGELIXG, WILHELMINASTRA 4T 61. Voor het maken van Tee- keningen, Bestekken, Begroo tingen, enz. en het geven van adviezen, in zake het boawen en verbouwen van werken, vervoege men zich HOIHSOHTR AT wegens vertrek naar Oost-lndië. te Nieuwediep (Den Helder), zal op Vrijdag 9 September a. s.. aanvangende des namiddags om half twee ure ten huize van den WelEdel Gestrengen Heer M. J. VAN ALPHEN DE VEER, aan de Weststraat no. 61a te Nieuwediep, In het openbaar ver koopen een netten goed onderhouden Inboedel, bestaande in: een keurig compleet Salon ameublement, eene gebeeldhouwde eiken kast, eene iinnenkast, een dressoir, een geheel compleet 2-persoons slaap- en logeerkamer-ameublement, waaronder spiegelkast, waschtafel met marmeren blad, nachtkastje (pitch-pine ameublement), Engelsche ledikantenvoortstafels, stoelen, spiegels, gordijnen, vloerkleeden en zeilen, kinderledikanten met toebehooren. bedden, dekens, rustbank, gasornamenten, vulkachels, mangel, filter, eenig aardewerk, keukenbenoodigdheden, enz. enz. Alles daags te voren te zien van 's na- middaga 1 tot 6 nur. te ALKMAAR, zal verkoopen, op Donder dag 15 September 1904, des middags 12 uur, in het Koffiehuis >de Vlas- en Koren beurs" bg het Station te Anna Paulowna, genaamd „DE HOOP" zijnde Huis, Schuur en uitmuntende Lan derijen, samen groot 29 Hectaren 24 A. 40 Centiaren, te Anna-Paulowna, aan den Stoomweg en de Zandvaart, beboorende tot de nalatenschap van Mevrouw de Wed. A. Keüteb Rz. Openbare Verkooping aragans vertrek. Deurwaarder H. KWANT, te HELDER, zal aldaar op Woensdag 7 Nept. a.s des voormiddags 10 uur, in het concert-gebouw CASINO" publiek verkoopen: een zeer net en goed onder honden INBOEDEL, als Salonameubelement, t.w.2 Crapeaux, TafeJ, 4 Stoelen en Canapé, Spiegels, Schildergen, Pendule, Regulateurklok, voorts Linnen- en Penantkasten, Wascbtafels, Salon- en Uittrek-, Bgzet- en Pronktafels, 8alonkastje, Lampvuurscherm, Ledikanten, Veerenbed en Matrassen, vouw- en andere 8toelen, Tapgt en Karpetten, vul- en andere Kachels, geëmailleerd Fornuis, Parapluie- atandaard, Kachelbeun en dito Platen. Wit- en gekleurd Porcelein en Aardewerk, Kristal-, Glas- en gelakt Blikwerk, voorts diverse geëmailleerde Keukenbenoodigdhe den, Kuikenhok met Loop, twee eerste klasse Rgwielen, een partgtje alcohol-vrge dranken en hetgeen meer zal worden aan geboden. Te bezichtigen daags voor den verkoop, van 's nam. 1 -5 uur. TE HELDER, zal op Donderdag 8 September 1904, 's namiddags 1 uur en 's avonds 7 uur in het lokaal »'T CENTRUM" te Helder, PabM verkoopen om contant geld: Een belangrijke partij Sigaren in diverse soorten en merken. Te bezichtigen en monsters te bekomen des morgens van 101 uur. fl. 2.85, fl. 3.90, fl. 4.75, fl.BÜ We kwamen zoo juist in bet bezit van een prachtige partij Fransche wollen Najaar88toffen, welke oorspronkelijk afge zonden door een fabrikant uit Roubaix, bier te lande, wegens te late leveriDg werd geweigerd, en nu om de hooge vracht en rechten, welke terugzending naar Frankrgk zou kosten, te ontgaan, voor vèr onder den reëelen prijs ons werd geoffreerd. Van deze hier bedoelde stoffen, ver vaardigen wij nu zeer gekleeds en chic gegarneerde Costuumrokken geheel vol gens maat en volgens graciense nieuwe modellen; terwgl wjj èn in staat ge steld door onze buitengewoon voordeelige inkoop èn verlangende ons huis, door deze aanbieding, in verschillende families te in- troduceeren voor deze prachtige Cos tuumrokken prijzen stellen, welke eigenlijk slechts de waarde van voering en maak loon vertegenwoordigen. Als model geven wg: A. Ons nieuw model negenbaans Rok, zeer elegant en wjjd naar beneden uitloopend, of B. ons nieuw geplooid Volantmodel. De volant is over de geheele lengte in breede stolp plooien geperst en gedeeltelijk gestikt. Beide modellen zjjn voorzien van een luxueU86 garnserlngterwgl de bewerking zeer ge acheveerd is. Welk model U kiest, de prjjzen zjjn hetzelfde. Deze prachtvolle en gekleede Costuum- Rokken bieden wg nu aan in de navol gende Btoffen en voor onderstaande prgzen I. Van een geheel nieuwe en chique Zibeline-Stof, donker- en tusscbenkleur- grgs (zeer mooie qualiteit) fl 2.85 11 II. In een prachtige soort Panama Laken, zwart, Marine-blauw, gedekt- en donker grijs, beige, en Havaunabruinfl. 3.90. III. In een uitstekende qualiteit Serge- Cheviot, (bjjzonder fijn weefsel) zwart, Marineblauw, gedekt- en donkergrijs en blauwgrgs, zwart of donkerblauw of prima Satin de Lainefl. 4.75. IV. In een zeer zachte en soep°le soort fijn zwart Laken, waarvan wg de reëele waarde schatten op fl. 15.thans voor slechtsfl. 6.— 111 Bg deze Costuumiokken stellen wg te vens verkrijgbaar Coupons van dezelfde stof, ruim voldoende om een taille of Blouse-ljjfje van te maken, in de volgende prgzen: van Stof No. I. a fl. 1.05, No. II. a fl. 1.60, No. Hl. a fl. 1.90, No. IV. h fl. 2.25. Verkoopconditiën voor deze aanbieding Wg verzenden hiervau geen stalen. Alles wat niet zou voldoen aan de hoogste eiscben, nemen wg terug, mits franco en omgaande terugzending. Taillewgdte en zg- en achterlengte opgeven of maatrok opzenden. Verzending hiervan alleen n& ontvangst van postwissel of ook tegen Rembours met 40 cent verhooging. (X MEERDINK, Amsterdam, 913 Prinsengracht 913, Eerete Nederlandsche Exportzaak van Dameeconfectie uitsluitend n. maat. is steeds verkrijgbaar: VET RUNDVLEE8CH. LAPPEN en GEHAKT 30 ct. ROLLADE en KLOMPSTUK 85 ct. BIEFSTUK cn HAAS40 ct. VARKENS VLEE8CH. LAPPEN en CARBONADE .37V,ci. SCHIJVEN en FILET40 ct. Zoete en zure APPELEN 25 ct. de vgf kop. Groote STOOFPEREN voor 30 ct. de vgf kop. Ook nog DIRKJESPEREN en piek fijne BLAUWE AARDAPPELEN die niet afkoken 20 Ct. de groote maat en 10 Ct. de kop en kleine 10 Ct. de vgf kop BOËLNUMN, KR00NSTRAAT over den Paardenslager. Hei eenigil adres. Bij DEELTJE KRAAN, zgn heden avond heerlijke gerookte bengel PIETER MANNEN en POONEN verkrijgbaar. Ook GEDROOGDE SCHARREN. Bestellingen worden aan huis bezorgd. Gelieve er s.v.p. op te letten dat er voor mg niet aan de huizen wordt gevent. Z|J. die zleh gouden en zilveren voorwerpen tvlllen aanschaffen op gemak- kelljke conditiën, kunnen xich vervoegen met br. fr. onder letters G.X. Bureau v. d. blad. TotlOCTOBERa.8. ontvangt een ieder die zich er nu op abonneert, f3.— per 3 maanden, Ochtend- en Avond- Editie en Zondagsblad. De Agent, P. SPEUIT. Versche HOOJICOTEH, extra fijn, 50 cent per pond, 40 en 35 bgzonder lekker; bg de 5 pond 21/, Cent per pond minder. T 17 t rr PD Melkinrichting', J- A A 1 Tilt, Vlamingstraat 45. rs J= •o s O O) b» x O ■c "O O .O O O u •O - O Een toenemende bloei der Broodfabriek „IIK YOLIIAHDIA'S" ia niet alléén in het belang1 dezer zaak, maar ook wel degelijk in het belang der verbruikers van de fabriek zelve. Nog altijd heelt „Ite l'olharding" bier ter plaatse verreweg den grooltlen omzet in brood, waarvan de voordeelen onophoudelijk op allerlei wijze terugvloeien grootendeels naar de Cliëntele. Blijft steeds het debiet der fabriek belangrijk ver meerderen en draagt den beteekenend vermeerderden omzet een vrijwel eontlanl karakter dan graat de directie over tot dividend-verhooging zoodra tevens de gemaakte winst dit toe'aat, maar zij doet dit niet eerder let wel dan dat ze weet, dat eene verhooging van het dividend niet behoeft te geschieden na eenigen tijd, dus vroeg of laat, TEA' HO si TE van de levering van eerste kwaliteiten broodsoorten en TEA' HOSTE van het gewicht van het broodde directie der l'olhardingverhoogt het dividend der fabriek eerst dan, als ze weet dat ze een dividendverhooging kan volhouden gelijktijdig met 1. eene blijvende verwerking van prima grondstoffen; 2. een bljjvend goed gewicht van bet brood. helpe dus ieder verbruiker der „VOLHARDING" den omzat dezer fabriek vargrooten. ge verbruikt vaal brood, rekent daarom nauwkeurig, laat U niet foppen, vergelijkt onop houdelijk, waagt nw brood, zoekt uw werkelijk voordeel, opdat ge telkens weer zult ontdekken, dat Hat basta adres voor voortreffelijk brood (en in verband daarmee gerekend) voor Hat goedkoopste brood i. „DB VOLHARDING". maar niet alléén heden of gedurende den oorsten tijd, doch altjjd weer opnieuw, duo onophoudelijk I ondsr beiedd» aanbeveling, j)e Directie der Volharding. O ft» Q. s O O (ft (ft T? (ft N O D" (ft HU JAS MAKELAAR. Weezen straat. Vette Varkenslappen 25 cent Doorregen 30 30 Gesmolten Ossenvet 35 Gesmolten Reuzel 35 Geslacht Ossenvet 30 Gekruide Leverworst 15 Bloedworst 20 30 Varkenskoppen 15 Alles per vgf ons. JAN MAKELAAR. Ondergeteekende heeft de eer kennis te geven dat hij zich voor zoover betreft zijne werkplaats, veel heeft ver beterd, en deze thans gevestigd is tv aar hij zich beleefd aanbeveelt voor de in de hoeken vermelde vakken. Aanbevelend, Molenplein. Jtanb.v.l.nd, JOH. O. mOHELB is de omzet van onze Boter van 50 cent zoo groot Omdat ze heerlijk van smaak en eenig van kwaliteit is, wat haar oorzaak vindt in eene nauwkeurige bereiding. Versch getarnde Roomboter 60 ct per 5 ons. Schager Kopboter 64 ct p. top, Jonge en Onde Edammer Kusjes, 1.16 per stok, oof halve verkrijgbaar. Dagelijks verkrijgbaar zoete, getapte en karnemelk. Aanbevelend, i*. nutxtsiïii. Melk-Inrichting, Spoorgracht 2, bij de Keizersbrug. - c. - Ondergeteekende acht zich verplicht, in het belang zijner zaak, het publiek DE TEGENWOORDIGE MANIER VAN C0NCURREEREN eenigszins duidelijk te maken. t Valt niet te ontkennen, dat de concurrentie in het bakkersbedrijf hier ter plaatse zeer scherp is, zóó zelfs, dat verdere prijsverlaging bijna onmogelijk is geworden. Nu wordt door sommige bakkerijen een ander middel aangewend, nl. uitkeering in geld, naar gelang van de ge kochte hoeveelheid brood. Men verkoopt U het brood het aanbiedende als ge vormd tot Panbrood, Engelsch, Duitsch, enz tegen een bepaalden prijs, zonder het. geicicht er van bekend te ma ken. En toch was het zoo gewenscht dat den afnemers dat werd medegedeeld. Want het publiek stelle zich maar eens de vraag: als goed gewicht en goede kwaliteit tegen scherp concurreerende prijzen verkocht worden, of het dan nog mogelijk is percen ten uit te keeren I Er kan door mij niet genoeg op worden aangedron gen, dat de afnemers zich de moeite geren, voortdurend (ralot tld deiy lii op gewicht en kwaliteit van mijn en anderer brood te letten. Aanbevelend, KLIINHIJHNTHAAT 49,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 3