11 11e Groote Verloting. 1 Land- en Tuinbouwtentoonstelling M*. 2R cc c O O .1. TISSIIft, Keizerstraat Helder. o DE KORENBEURS. Keizerstr. 58 hoek GraYendw.str C. SMITS. Brandstoffen. Hypotheekbank PUIK BESTE AARDAPPELEN. A. POSTMA, Spoorstraat Alkmaarsche Olijfsteen, «►Zooeven Ontvangen üuizen en Bouwterrein Melkinrichting DE VERGULDE KOE. Mtj. M. P. DE KOK. ie VROONSTRAAT no 3. GEKNIPTE PATBONEN dagelijks te verkrijgen. Reukloos IS eofil water. VER L O T I N G =- Trekking 10 SEPTEMBER 1904. NA «u i »NI:. X G. KONING, <c Door de groote voorraad goederen ben ik genoodzaakt deze tegen ZEER LAGE PRIJZEN UITSLUITEND A CONTANT OP TE RUIMEN, waaronder verschillende soorten Manufacturen zoowel als Najaars-Goederen, Heeren- en Kinder-Confectie, alsCostumes, Demi- Saisons, Winterjasjes, Broeken en Vesten, Bedden en Dekens. Daar ik deze niet geregeld voor deze prijzen kan leveren, proflteere ieder thans van deze gelegenheid. Aanbevelend, O Stoomsteenhouwerij. fr Sluisdijkstraat 75, J. EDENS. Universeel Voeder voor Leeuweriken enz. Zangzaad voor Kanarievogels. Ochtendvoeder voor Hoenders. Gemengd Voeder voor Hoenders. Zware Gerst. Zuivere kleine Maïs. Voeder voor Kuikens op verschillende leeftjjden. G«no°g bekend. Concurreerende prijzen. Belangrijke prijsvermindering van alle Bébé-artikelen wegens gevorderd seizoen. Ziet de uitstalling. Aanbevelend, The «old Ntar Por I «Ine 1 «O. Geimpo-teerd door de Société Anonvme Utrecht. Vraagt prijscourant en neemt proef met onze prima Sherry en Madeira-Wijnen. Verkrjjgbaar bjj 191. KVKLKIV Hoofdgracht 76, Helder. Bleekers drank. Staalpillen (Blaudsche) p. 100 en p. 1000. Eivitstaal. Kinadruppels (de Vrij). Haematoge (dr. Hommel). Teercapsnles Hedicin Levertraan. 't (.oedkonpalc adres Hreewaterslraat no 44. VAN DEN BERB'S PAPEGAAI-en KAKAT0EV0EDER, voldoet ten zeerste 8 cent per ons. NEEMT PROEF s. v. p. Verkrijgbaar MOLENSTRAAT 55. Voorloopig bericht. Aan een ieder, die zich van winter voorraad wil voorzien, wordt het adres van P. SCHAGEN Jr., Oostslootstraat, bizonder aanbevolen. Ongeklopte Cokes, zoolang de voorraad strekt bij elke hoeveelheid, f 0.55 per H.L. Geklopte Cokes 6 cent per H.L. prijsverhooging. Wegens stijging der cokesprijzen kan bier niet voor worden ingestaan. Anthraciet, in verschillende kwa liteit en afmeting uiterst billijk. En verder alle artikelen, die in een brandsloffenzaak voorradig moeten zjju tegen concurreerende prijzen. Aanbevelend, P. SCHAGEN Jr. De 's Gravenhaagsche verstrekt Grolden tor leen, tegen MATIGE RENTEN en AANNE MELIJKE VOORWAARDEN, op Huizen en Landerijen. Inlichtingen te bekomen te Helder bjj ten lieer A. .1 OF JOIMGH. Stemmen, repareeren en besnaren van PIANO'S, ZITHERS, ORGELS, HARMONICA'S enz. I\ BIMH Zuld«tr. ito. 25. APSL4G. APNI.AG In de Rund- en Varkensslachterij van P. LENGERS, Smidstraat 31, Helder, is steeds verkrijgbaar RUNOVLEESCH: Soepvleesch en Hutspot 25 Ct. Lappen en Gehakt 271/, Ct. Rollade, Boenf, Roibief Klompstuk 32'/, Ct. Biefstuk en Haas 40 ct. VARKENSVLEESCH Magere Lappen en Carbonnade 327i ct. R uzel 35 Ct. Vette Lappen en Spek 25 Ct. Metworst 25 ct. Breede Leverworst 20 ct. Leverworst 15 ct. Alles per 5 ons. „Café de Valk", Loodsgracht 1 over de Postbrug, te HELDER. Het netste en gezelligste zitje in 't centrum der stad. Koninklijk Bier, en gewone consumptie 6 cent per glas. Aanbevelend, P. GERRITSEN. Koningstraat 48. Speciaal in fijn SCHOENWERK NAAR MAAT in GIPS AFDRUK, voor pijn lijke gebrekkige-, platvoeten enz., enz. Stalen Flatvoet-Zolen Overal heen te ontbieden. De Blauwe Druif. Heden ontvangen (geen afkokers Zeeuwsche Bonte, l»te soort, 12 ets. de groote maat, 24 ets. de 5 kop. Tweede soort, 10 ets. de groote maat, 20 ctedefikop. Bij T. MOOR, Sluisdijkstraat no, 42, is alle dagen verkrijgbaar DIK, VET RUNDVLEESCH, LAPPEN, ROLADE en GEHAKT, 35 ot, BIEFSTUK en HAAS, 45 ct., VARKENSVLEESCHLAPPEN, KARBONADEN en GEHAKT, 37»/, ot, VETTE LAPPEN, 30 ot, SPEK, 25 ct ALLES PER 5 ONS. Billijk te koop een groote partij 30 X 15 X 10c.M.fu30X 15X8c.M. Steenkooperij tfF. STOEL eu ZOON, - - ALKMAAR. - - heerlijke, beste, volle, groote Bootsmans haring, 5, 4, 3 en 2 cent per stuk. Haring om te marioneeren f 1.50 per 100 stuks. Slijters genieten Rabat Mpooi grut lil - M, H AAM. Gebruikt steeds MOKKA-KOFFIE in pakjes a V, kilo f O 55. V4 f 0.27'/,. STEEDS VERSCH GEBRAND, jW in het oude Victnaliehnis ,c tg Ju DIJKSTRAAT 22. TE KOOP. Adrea H. WIJKEB. Magazijn „Insulinde", Spoorstraat 87. Hot boste adres voor Heeren-Hodeartikelen als: Boorden, Manchetten. Pronte, Daseen,Sport-enTennithemden, Handschoenen en Sokken. IVorinaai Jaejtci- en Katoenen Tricot- O'n'era«iedereii der ll-ina Janaen A Tilanus. Speciaal adres voor Mey's papier-linnen Boorden en Manchetten. Ertgros. Export. Witte en gekleurde Overhemden. Uitrustingen voor Oost- en West-Mndië HKUKEXHLKKDIXU VLAII MAAT. Aanhevrlend, W. HIERËLHHOOÜNPOT, Spoorstraat 87. Eenig specialiteit in fijne BOTER en KAAS BREEWATERSTRAAT 8. Fijnste GRASBOTER 65 en 60 cent per pond. Ontvang-en versch gekarnde TA FEL BOT ER .50 cent. Overtreft in kwaliteit alle andere namaak. Alle soorten KAZEN tot in de fijnste soorten. ZONDAGS GESLOTEN. Aanvang 12 SEPTEMBER a.s IM MESS die in een korten tijd de nieuwste modellen Reform- Costuums, 3, 5, 7 en 9 baan Costuumrokken, Da mes- en Kindermantels, Tailles enz wenschen te leoren knippen, vervoegen zich zoo spoedig mogelijk bij Na vele proefoemiDgen mocht het m j gelukken, d.t uitnemende Hoofdwater te bereiden. Het hieft boven de beste jachtwatere dit voor, dat het reukloos is en de huid noch de haren droog maakt of verbrandt. Ge kunt het dus zonder tegenzin of gevaar voor de hoofden uwer kinderen ge bruiken, doodt het levend Hoofdonrein en i» beslist het eenigste middel of voorbehoedmiddel, dat on schadelijk is voor uitwendig gebruik. Het mag daarom in geen enkel huishouden ontbreken. Prijs per flacon met gebruiksaanwijzing f 0.35groote flacon f 0 60. Fabrikant: H. C. UE WAV. Hnnlnrslraat, Helder. te ENKHUIZEN, 6, 7, 8 en 9 SEPTEMBER 1904 goedgekeurd bij Kon. Besluitdato 50 MAART 4904.) HOOFDPRIJSEen aangespannen rjjtuig met twee paarden tor waarde van pi. m. f 1200. TWEEDE PRIJS met paard ter waarde van pl. m. f 600, en verder vee, rjjtuigen, rjjwielen, landbouwgereedschappen enz.minstens gedeelte van de nette opbrengst wordt besteed tot aankoop van prgzen. Loten h f 1.00 per stuk, 11 h f 10.— enz. zjjn na overmaking van het bedrag te bekomen bjj de leden der financieele commissie de Ileeren P. C. DE JONG te Enkhuizen, C, BONT te Lu'jebroek en H. W. FRESE te Venhuizen, terwjjl eene instructie van verkoop voor wederverkoopers, op aanvrage gratis wordt toegezonden. Namens de financieele commissie U. W. FliÈSE, Sarelaru. Zuiver plantaardig tonicum. Mijne Lieer en l Bjj herhaald g«voel van oververmoeidheid en koortsachtigheid hes ft het gebruik uwer Sanguinore rug menigmalen goed gedaan waarom ik U ook gaarne vrjjheid geel van mjjn naam gebruik te maken ter aanbeveling van uw middel. Botterdam, Juli 1904. Hoogachtend, Mevrouw RAUUSEN. In de meeste gevallen is tweema'en per dag een eetlepel (15 gram) vol doende. Dan duurt efn flacon tien dagen, en kost U de behandeling slechts 12 7, of 15 ets per dag. Dat is goedkooper dan eenig ander dergelijk middel. Prije per fi. f 1.50, 6 11. f 8.-, 12 11 f 15.-. Te HELDER bjj J. BAAHfil'i - SPOOIt NTIKAAT v« DAM Co., fabrikanten, Den Haag. 'T GEHEIM VAN 'T BOERTJE. DENNENBALSEM is ontegenzeggelijk een ODf-ilbaar middel voor Ijjders aan rheumatische pjjnen, Jicht, Podagra ('t pootje), Spierverrekkingen, Stram heid in de ledematen en Verstuikingen. Dikwjjls worden artikelen (met kwakzalvers-reclame, genezing belovende) voor alle mogeljjke ziekten en tegen hooge prgzen aanbevolen, waar men, na proef, toch geen baat bij vindt. DENNENBALSEM is echter eene werkelijke genezing en verzachtende zalf, waarvan de vele getuigenissen van menschen, welke er baat bg gevonden heb ben, het beste be^gs is. Door den billgk gestelden prijs is het onder ieders bereik. Prijs per pot 40 cent. Bg eiken pot is eene gebruiksaanwijzing gevoegd. Waar alle andere middelen faalden, werd Dennenbalsem met het beste succes aangewend. Verkrjjgbaar voor don Helder en omstrekenM. H. RUIJGfl Breewaterstr 14 Trekkende op de 377ste Staatsloterij, welke is vastgesteld krachtens art. 1 van het Kon. Besluit van den 14den December 1885, Staatsblad No. 256. OPGERICHT 1901. Firma J. M. NOBE3LS, to TJtreolit. Twintig cents loten met 512 prijzen, IEDER LOT HEEFT TWEE VERSCHILLENDE NUMMERS. De loten nemen deel ann 33 (rekkingen. TREKKINGEN BEGINNEN 21 NOVEMBER a.s. 'I H Khkl V S I' I. A V. Prjjs StaatsloterijPRIJS IN ONZE VER- le Klasse. LOTING. 1 van f 20.000 Mahoniehouten Linnenkast. 1 o 5000 Zilver Remontoir Horloge. 1 u - 2000i Vogelk. mot dubb. Standaard. 2 - 1500jNikkel Romontoir of r. Stoel. 5 1000!Kietje fijne Sigaren v. 100 8. 5 ii 4001 Albumtafel. 5 - 200 .Tafelkleed 15 - 100| Lepeldoosje. Prjjs Staatsloterij PRIJS IN ONZE VEll- 2e Klasse. LOTING. 1 van f 20.000 Mahoniehouten Linnenkast. 1 - 5000 Zilver Remontoir Horloge. 1»- 2000 Vogelk. met dubb. Standaard. 2 1500 Nikkel Romontoir Horloge. 5 - 1000|Kietje fijne Sigaren v. 100 s. 5 400 Albumtafel. 5 - 200 Tafelkleed. 15 - ÏOO! Lepeldoosje. Prjjs Staatsloterij PRIJS IN ONZE VEIt- 3e Klasse. LOTING. Prjjs Staatsloterij PRIJS IN ONZE VKR- 4e Klasse. LOTING. van f 25.000: Bed met toebehooren. r - 5000 Zilver Remontoir Horloge. u - 2000| Vogelk. met dubb. Standaard. - 1500! Nikkel Remontoir Horloge, r - 1000:Kistje fijne Sigaren v. 100 s. u - 400| Albumtafel. - 200 Tafelkleed. - lOOj Lepeldoosje. Prjjs Staatsloterij PRIJS IN ONZE VER- 5e Klasse. LOTING. v. f lOO.OOOj Piano of f 250 in contanten. - 50.000 Heeren- of Dames-Rjjwiel. - 25.000 Bed mot toebehooren. - 15 000 Zes Stoelen. k - 10.000 Regulateur met slagwerk. p - 5000 Zilver Remontoir Horloge, r - 2000; Vogelk. met dubb. Standaard. H 1500|Nikkel Remontoir Horloge. - 1000 Kistje fijne Sigaren v. 100 - 400| Albumtafeltje. - 200 Tafelkleed. - 100'Lepeldoosje. 1 premie fSO.OOOlGoud Heeren- of Dam.-Rem. - SOOOj Mahoniehouten Tafel. Totaal lste, 2de, 3de, 4de en 5de Klasse. 512 PRIJZEN. 1 van f 25.000 Bed met toebehooren. 1 - 5000 Zilver Remontoir Horloge 1 - 2000 Vogelk. met dubb. Standaard. 2 i 1500 Nikkel Romontoir Horloge. 5 i 1000 Kistje fijne Sigaren v. 100 s. 5 - 400 Albumtafel. 5 - 200 Tafelkleed. 5 100) Lepeldoosje. Daar elk lot 2 nummers bevat, heeft men kans om 2 prjjzen te winnen voor 20 cents. Een ieder beproeve zjjn gelak en koopt één of meer loten 20 cent. Trekkingslij sten verkrijgbaar a 6 cent franco per post. Aanbevelend, Deze verlotingen zijn en worden nimmer uitgesteld. Firma J. M. NOBELS. leder kooper kan dagelijks de nummers zijner loten in elke courant nazien. - Tegen toezending van f 0.20 met 5 cent verhooging voor port aan de firma J. M. NOBELS te Utrecht, ontvangt men het lot franco, en tegen toezonding van f2.ontvangt men 11 loten. Ook zjjn de loten vcrkrjjgbaar gesteld bjj de heeren R. SfESLING, Sluia- «Ijjkstraat 94; 1). CASTRICUM, Middenstraat 30; A. P. J. TRIEBLINIG, Californiestraat 39J. POLDERMAN, Leliestraat 5R. DE LIEFDE, Weststraat 20, to Helder. Overal solide Agenten gevraagd, tegen hooge provisie. Het vanouds zeer gunstig bekend adres voor de levering van zuivere WIJNEN, LIKEUREN en GE DISTILLEERD, etc. is W. JAGER GERLINGS Firma J. H. ENSCHEDE. Wijnhandelaren. Kantohkn HAARLEM, Spaarne. HELDER, Hoofdgracht 30. Hoofd-Agent Depothouder Hof leveranciers. Voor bruiloften en partgen geiuakkeljjke conditiën. Hoofdgracht 30. Nleuwedlep. Prijscouranten worden op aanvraag gaarne gezonden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 4