KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel, Wlerlngen en Anna Paulowna TWEEDE BLAD. No. 3292. Zaterdag 3 September 1904. 32ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat. Telof. 59. Bureau: Koningstr. 29. Interc.-Telef. 50 Gemeenteraad van Helder. Zitting van Dinsdag 30 Augustus 1904. Voorzitter de heer Over de Linden, Wet houder. Tegenwoordig 19 leden afwezig de heeren Van Twiek en Meyer, de laatste met kennis geving van verhindering. De Voorzitter opent de vergadering met de mededeeling, dat de burgemeester uit- stedig is. De notulen der vorige zitting worden ge lezen en onveranderd goedgekeurd. Alsnu geschiedtmededeeling vande volgende Ingekomen Stukken 1. Missive van Ged. Staten, mel dende, dat de Regeering bereid is in de kosten voor den verbouw van de scholen 5 en 6 een Rijkssubsidie te ver- leenen van ten hoogste f 24620. 2. Missive van Ged. Staten, be helzende een uittreksel van het Kon. besluit, waarbij de bezoldiging van den commissaris van politie ulhier is vast gesteld op f 1800, ingaande 1 Jan. 1905. 3. Missive van Ged. Staten, mede- deelende, dat de vastgestelde suppletoire schoolgeld-kohieren van de scholen 18 en van den franschen cursus zyn goed gekeurd. 4. Ontslagaanvrage van den heer A. Schuitema, als leeraar in de natuur- en werktuigkunde aan de burgeravond school. Wordt met ingang van 1 October a.s. eervol verleend. Stemdistricten. Ter t&lel komt een schreven van Ged. Staten, waarin gewezen wordt op het voor- nemeu van den Min. van Binnenl. Zaken, om voor de in 1905 te houden verkiezing van leden voor de Tweede Kamer een al- gemeene herziening van de kiesdistricten en stemdistricten aan de orde te stellen. Daarbij zal vuu 't beginsel worden uitgegaan, dat voor zoover de plaatselijke omstandigheden het mogelijk maken voor ieder kiezer de gelegenheid moet bestaan zyn kiezersplicht te vervullen. In verband daarmede Btellen B. W. voor te antwoorden, dat de Raad voor deze gemeente verandering onnoodig acht. De heer Terra heeft hiertegen bezwaar. Hij meent, dat de kiezers van Kocgras te ver wonen van het stembureau, verandering voor hen wenschelijk is en zou hun de ge legenheid in Koegras willen geven om hun stem uit te brengen. De heer Staalman steunt het denkboeld van den heer Terra en is van meening, dat de kiezers van Koegras binnen de 2 uur, waar de wet van spreekt, hun kiezersplicht niet kunnen vervullen. Hy vraagt den heer Terra de grens aan te geven voor de bewoners van Koegras, waarop deze het midden van de Doggersvaart aanwijst. De Voorzitter zegt, dat het aantal kiezers Blechts 91 is, waarvan er 20 tot het le distict behooren. De heer Van Neck betwist de juistheid der grens. Na nog eenige be spreking wordt het voorstel van den heer Terra, om te berichten, dat het wenschelyk is Koegras tot een afzonderlyk stemdistrict te vormen, aangenomen met 16 tegen 3 stem men. Tegen stemden de heeren Grunwald, Van Neck en Over de Linden. Rekening 1903. In behandeling komt de voorloopige vast stelling van de gemeenterekening over 1903, die in de sectie-vergaderingen onderzocht is. Van het in die vergaderingen behandelde is door de rapporteurs, de heeren Van Winger den, Jaring en Bok, een verslag opgemaakt en de inlichtingen van B. W. er by- gevoegd. Voor dit rapport behandeld wordt, verkrygt de heer Staalman het woord. Deze brengt in het midden, dat door weinige leden aan het afdeelingsonderzoek is deelgenomen, hetgeen niet toevallig-, maar opzettelijk is geschied. Hij en vele leden met hem wilden van deze gelegenheid gebruik maken, om hun afkeuring te kennen te geven over de wyze, waarop B. W. gelden besteden en opzette lijk den Raad passeeren. Tegen deze eigen aardige en eigendunkelijke handeling verzet hy zich, want die belemmert een richtigen gang van zaken. Meermalen is door den Raad liier op gewezen, maar geen acht opgeslagen. Daarom kan hy de rekening niet goedkeuren en zal daarom, en meerdere leden met hem, tegen stemmen en zich by de rekeningen van het Algem. Weeshuis, Burg. Armbestuur en Schutterij van stemming onthouden. De Voorzitter zegt, dat de houding vun B. W. altyd correct is geweest. De heer Grunwald is verbaasd over het gesprokene vun den heer Staalman. Hy kan niet mat hem meegaan. By een volgende rekening wil hy evenwel steun verleenen, indien er posten op voorkomen zonder dat vooraf de goedkeuring van den Iiaud is verkregen. Op deze rekening kan men geen bepaalde feiten aanwyzen en het heeft daarom geen reden deze af te "keuren. De Voorzitter meent, dat B. W. ten allen tyde vryheid van handelen moeten hebbenzij behartigen de zaken naar be hooren, zoo goed zjj kunnen. De heer Staalman noemt het een eigen aardige houding van B. Sc W. en wyst er op wolk antwoord de heer Terra ontving, toen hy sprak over de waterleiding. Den heer Grunwald maukt hy opmerkzaam op het antwoord van den Voorzitter en zegt, dat ook by deze rekening gevallen genoeg zyn aan te wyzen. De Voorzitter beweert by urgente zaken vryheid van handelen te moeten hebben. De heer Staalman ant woordt, dat ook niet urgente zuken doorge dreven zyn en hy eu meerdere leden willen daarom een conflict met Qed. Staten uit lokken. De Voorzitter vreest zoodanig conflict nietB. W. kunnen zich ver dedigen. Hierna verkrygt de algemeene-rapporteur, de heer Van Wingerden, het woorden leest het verslag over de rekening voor. Hieruit blykt, dat geen aanmerkingen zyn gemaakt over de verschillende posten. By Volg nummer 9 (Opbrengst van de wa terleiding) werd de wenschelykheid uitgesproken, dal de administratie en het geldelyk beheer worde ingericht, zooals die by de gasfabriek is geregeld. B. W. antwoordden, dat zoolang de waterleiding niet is georganiseerd het hun beter voorkomt in de administratie geen verandering te brengen, te meer, omdat van de regeering ook nog voorschriften te wachten zijn, hoe de administratie der industriëele bedrijven moet worden ingericht. De heer Staalman zegt, dat het rapport onvolledig is, omdat niet medegedeeld wordt, welke leden aau het onderzoek hebben deelgenomen. Uit de mededeeling van de leden blykt nu, dat van de le sectie de heeren Van Wingerden en Zander, van de 2e sectie de heeren Jaring en De Ven en van de 3e sectie de heeren Bok, Hoogen- bosch en Terra de afdeelingsvergaderingen hebben bezocht. De Voorzitter heeft in die geringe opkomst een blijk van vertrouweu gezien. De heer Van Wingerden is door 't antwoord van B. W. niet tevreden ge steld, want de zaak van de waterleiding is georganiseerd. Een langdurige discussie ontspint zich nu, waarby de administratie van de waterleiding en gasfabriek besproken wordt en waarby onderscheidene leden het wenschelijke betoogen van een gelijkvormige administratie dier beide bedryven. De Voorzitter brengt in 't midden, dat door accoun tants beide rekeningen, hoewel verschillend, in orde zyn bevonden. De heer Staalman meent, dat zoodanige abnormaliteit tot ver warring aanleiding geeft. De heer Van Neck is van oordeel, waar een zaak geëx ploiteerd wordt, men niet geheel aan banden kan gelegd worden en men eenige vryheid van handelen moet hebben. De heer Grunwald wil ook de directeur van de water leiding dezelfde vryheden geven als de di recteur van de gasfabriek. De heer Staalman acht het beter, dat de financiëele verantwoordelijkheid van den directeur der gasfabriek wordt weggenomen. Nadat de Voorzitter aan den heer Van Wingerden de toezegging heeft gedaan, dat er in de admi nistratie verandering komt, gaat men over tot het volgende punt. Volgnummer 10 (Opbrengst der gasfabriek) Hierbij wordt aangedrongen, dat de wenken in het rapport van den accoun tant gegeven, betredende de afscliryving op de gebouwen en machineriën by het samen stellen der balans en winst en verlies rekening worden opgevolgd en de afschrij ving en daarnuar zoo spoedig mogelijk worden geregeld. B. W. zeggen, dat bij het opmaken der begrooting van 1905, wanneer over nadere cijfers van de waarde der ge bouwen kan beschikt worden en wanneer de accountant nader uiteen heeft gezet, kan overwogen worden, wat in deze kan gedaan worden. By volgnummer 29 (Pacht en opbrengst aardasch, vuilnisenz.) wordt de opmerking gemaakt, dat deopbrengst van dezen dienst plm. f 1100 minder was dan waarop was geraamd. B. W. geven hierop antwoord, dat in den laatsten tijd de afname van straatmest veel minder is dan vroeger, beer wordt wel gevraagd, maar compost of straatvuil bijna niet. De hoeveel heid straatvuil is zeer groot op het oogen- blik, er is thans plm. 4000 Ms aanwezig. De waarde daarvan, berekend tegen den tegenwoordigen prys van 25 ct. per M', geeft reeds een bedrag van plm. f 1000. De heer De Ven zegt, dat dit cyfer wei nig beteekent, als men de hoeveelheid niet weet, die het vorige jaar aanwezig was. De heer Van Ede meent, dat het beheer der gemeente-reiniging veel te wenschen over laat. De opzichter bemoeit zich meer met zyn eigen zaken, dan met die van de gemeente. De heer Van Wingerden voegt er by hoe het mogelyk is, dat de opzichter zich met het vervoeren van kanonnen kan bezig houden. De heer Bok het woord verkrygende, noemt de discussiën verregaand bedroevend, hetgeen hij wyt aan het niet bywonen der commissie vergaderingen. Het is toch een plicht der raadsleden ook deze te bezoeken. Hadden dit meerdere leden gedaan het rapport zou er zeker beter uitgezien hebben. Wanneer men in openbare vergaderingen zijn stem uitbrengt, is dit een vervolg van de be sprekingen in de sectie-bijeenkomsten. Hy betreurt daarom do afwezigheid van zoo velenwaren zij er geweest de toestand zou zuiverder zyn. Nu heeft men heden wel veel gepraat, maar men is weinig gevorderd. De heer Staalman beschouwt het gesprokene van den heer Bok als een terechtwijzing aan zyn adres. Hij verklaart nogmaals opzette lijk weg te zyn gebleven van de sectie-ver gadering, omdat door het houden van derge lijke vergaderingen het bezwaar der leden tegen de handelwijze van B. W. niet uit den weg wordt geruimd. Deze blyven toch zonder medewerking van den Raad handelen. Vandaar kunnen die samenkomsten geen vruchten dragen. De Voorzitter zegt, dat uitgaven, waarop de heer Staalman zinspeelt, zeer zelden voorkomen en B. W. alleen ingrijpen, als het hoog noodzakelijk is. De heer Bok verzekert, dat hij geen hatelijk heden aan 't adres vun enkele personen heeft willen debiteeren, maar het belang en nut van 't bezoeken der verschillende commissie- vergadeiingen trachten aan te toonen. De heer Staalman vreest juist, dat op dergelijke vergaderingen besluiten uitgelokt worden, zooals die over de beruchte eerepoort. Dit acht hij gevaarlijk. De heer Van Winger den verklaart zich homogeen met den heer Bok en acht het ook van veel belang, dat de leden de stukken, die ter visie liggen, komen inzien. Hierna wordt de rekening over 1903 in stemming gebracht en met 18 tegen 6 stemmen vastgesteld. Tegen stemden de heeren Van Wingerden, Van Ede, Terra, Staalman, Dito en Breet. De eindcijfers der rekening zyn Gemeente. Ontvangsten f 707806,82 Uitgavenf 517936,16 Saldo f 189870,66 Burgelijk Armbestuur. Ontvangstenf 15851,11* Uitgaven5088,92» Saldo f 762,19 Algemeen Weeshuis. Ontvangstenf 9480,81 Uitgavenf 11813,88 Nadeelig Saldo f 1832,52 Schutter ij. Ontvangstenf 1874,65 Uitgaven f 1456,40 Saldo 1 418,25 Gemeentebegrooting dienst 1905 Alsnu heeft de aanbieding plaats van de gemeentebegrooting over 1905, bedragende in ontvangst en uitgaaf f 402069,76. De Voorzitter deelt mede, dal deze den leden gedrnkt en voorzien van een memorie van toelichting zal toegezonden worden. Tot onderzoek dezer begrooting splitst de Raad zich by loting in 8 afdeelingen, die onder voorzitterschap van een der leden van het Dagelijksch Bestuur zullen vergaderen. Tot leden der le sectie behooren de heeren Breet, Van Ede, Bok Terra en Jaring; tot die der 2e sectie de heeren Van Wingerden, Sevenhuysen, Dito, De Ven, Van Twisk en Meyertot die der 3e sectie de heeren Hartsinck, Krijnen, Van Breda, Hoogenbosch, Grunwald en Staalman. Hierna doet de Voorzitter nog mededeeling van onderstaande Ingekomen stukken: 1. Een voorstel van B. W., om hen te machtigen een oproeping te doen voor een leeraar in "t handteekenen aan de burgeravondschool voor 8 lesuren in de week tegen een belooning van f 240. B. W. doen dit voorstel naar aanleiding van een schryven van den directeur der school, waarin op het groot getal leerlingen gewezen wordt. Omtrent het tweede punt in bedoeld schryven, om verandering in de lokaliteit te brengen, kunnen zy, na verkregen inlich tingen van den inspecteur, niet treden. Met algemeene stemmen wordt besloten nog een leeraar in 't handteekenen aan te stellen. 2. Een adres van de Vereen i- ging leerlingen en oud-leerlingen der burgeravondschool, waarin nogmaals verzocht wordt een lokaliteit voor hare vergaderingen. De Voorzitter zegt, dat in de vorige ver gadering afwyzend is beschikt op grond, dat ook andere vereenigingen zich met het zelfde verzoek tot den Raad zullen wenden. Hij meent, dat wederom hetzelfde antwoord dient gegeven te worden. Nadat de heer Jaring verklaart heeft voor inwilliging van het verzoek te zyn, wordt op hel adres on gunstig beschikt. 3. Een schryven van de com- i s s i e van toezicht op 't mid del b. o n d e r w y s, waarin gevraagd wordt welke pogingen zijn aangewend om een machinisten-afdeeling aan de Zeevaartschool te verbinden en op welke bezwaren deze zijn afgestuit. Op voorstel van den Voor zitter wordt dit schryven om advies in handen gesteld van den directeur der Zeevaartschool. 4. Een voorstel van B. W. tot aanschaffing van een lift ten behoeve van de gasfabriek, die de kolenlossing uit de schepen vergemakkelijkt. De kosten daar van bedragen f 4225, die op de eerstvol gende leening voor de gasfabriek zullen gebracht worden. Op een vraag van den heer Van Wingerden zegt de heer Van Neck, dat de aanbrenging van een lilt besparing van arbeidsloonen ten gevolge zal hebben. De heer Van Breda wyst er op, dat dit voorstel niet ter inzage heeft gelegen, acht het wenschelyk, dat de leden gelegenheid hebben zich persoonlyk te kunnen overtuigen van het nut en wenscht daarom de verdere behandeling uit te stellen. De Voorzitter acht een spoedige beslissing wenschelyk. Op voorstel van den heer Jaring besluit men evenwel de behandeling van hel voorstel tot de volgende vergadering uit te stellen. Tegen stemden de heeren Krynen en Over de Linden, terwyl de heeren Kramer en VaD Neck zich van stemming onthielden. 5. Een adres van den heerC. Adriaans e, verzoekende vergunning tot verkaveling van het bouwterrein aan den Parallelweg, hoek .Sluisdijkstraat. Na eenige bespreking, waarby de heer Krynen de opmerking maakt, dat door B. W. op het plan een hoek is afgesneden van 4Vj M', zonder eenige vergoeding, wordt besloten de aanvraag tot een volgende ver gadering aan te houden. 6. Een adres der Schilders- vereeniging .Oefening kweekt Kennis-, verzoekende de gewone jaarlijk- sche subsidie. Zal by de begrooting behan deld worden. Een adres van eenige ing z e t c n e n, waarin adliaesie betuigd wordt met het iu de vorige vergadering ingediende adres der afdeeling Helder van den R.-K. Volksbond, om subsidie voor de door haar te houden teekencursus. Zal by de begrooting behandeld worden. 8. Een adres van den Bond tot bescherming van den trekhond, verzoekende opname van beschermende be palingen voor bonden in de politie-ver- ordening. Aan adressant zal bericht worden, dat in deze gemeente by politie-verordening daarin voorzien is. 9. Een voorstel van B. Sc W. om voor rekening der gemeente onderhands aan te koopen een brandspuit voor de som van f 100. De spuit is door den gemeente- bouwmeester onderzocht, die haar in be hoorlijke orde heeft bevonden. Kleine repa- ratiën aan de slangen, die plm. f 30 be dragen, zouden moeten geschieden. Met 17 stemmen wordt dit voorstel aan genomen. De heer Breet stemde tegen en de heer Grunwald onthield zich van stemming. De heer Terra drong er op aan, nu een spuit overcompleet is, er eene te Koegras te plaatsen. 10. Het praeadvies van B. W., omtrent het adres van de Kerkvoogden der Ned. Herv. gemeente en de Comm. van Beheer der Fröbelinrichting tot plaatsing van een urinoir in den omtrek vandeWes- terkerk en de Fröbelinrichting, luidt afwij zend. B. Sc W. wyzen er op, dat de verontreiniging der gebouwen te voorkomen is door de hoeken aan de Noordzyde af te schutten. De heer Jaring meent, dat al wordt de afschutting aangebracht de plaatsing van een urinoir even noodzakelijk blijft 101 vordering "der reinheid. Het speelterrein der Fröbelinrichting wordt eveneens verontrei nigd. Hy is daarom voor inwilliging van het verzoek. Met 15 tegen 4 stemmen wordt afwijzend op het adres beschikt. De heeren Sevenhuysen, Grunwald, Zander en Jaring waren voor inwilliging. 11. Een voorstel van B. W. om verandering te brengen in de gaspryzen en de invoering van muntgasmeters. Op advies van den directeur der gasfabriek stellen B. W. voor de gasprijzen aldus te regelen 9 ct. per Ms voor verlichting. 8 ct. verwarming, koken, enz. 8 ct. de marine. 7 ot. industriëele doeleinden, zooals gasmotoren. 8 ct. muntgasmeters. Ten opzichte der muntgasmeters merken I. Sc W. op, dat de invoering daarvan, waaraan vele werkzaamheden zyn verbonden, plaats zal hebben naar gelang daarvoor ge legenheid bestaut. De uitbreiding, die daar door aan het buizennet gegeven moet worden, wordt geraamd op f 40189.54, waarby dan f 10.000 wordt uitgetrokken voor 200 stnks muntgasmeters met toebe- hooren. Uit de daarby gevoegde voor- wuarden blykt, dat by eiken muntgasmeter aan den gas verbruiker in bruikleen wordt afgestaan a. een te plaatsen binnenleiding van hoogstens 20 M. b. een vaste harp- lamp met brander en 2 gaskomforen of 2 hurplampen en 1 gaskomfoor, c. hoogstens 1 M. gasslang. De heer Grunwald acht het wenschelyk de behandeling dezer zaak uit te stellen, opdat de leden zich goed op de hoogte kunnen stellen Z. i. zyn de enkele dagen, die de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage hebben gelegen, onvoldoende. De heer Staalman zou de volledige voorwaarden aan het oordeel van den Raad onderwerpen willen en vraagt eenige opheldering, omtrent de muntgasmeters. Die inlichtingen worden door den heer Van Neck gegeven. De heer Staalman wil ook de zaak uitstellen en de leden gelegenheid geven behoorlyk van de zaak kennis te kannen nemen, waarom hy voorstelt de voorwaarden der gaslevering te laten drukken eu deze de leden thuis te zenden. Aldus wordt met algemeene stem men besloten. 12. Een voorstel van don heer Staalman, om in de .Verordening, rege lende het getal en de jaarwedden der agen ten van politie' de laatste alinea van aru 3 le lezen .alle rerhoogingen zullen ingaan op den eersten dag der maand volgende op die, waarin het daarvoor aangewezen aantal dienstjaren is verstreken,* Na eenige discussie wordt, omdat het voorstel op den dag der vergadering is in gekomen, besloten het de volgende vergade ring te behandelen. Benoemingen. Alsnu zyn eenige benoemingen aan de orde. De heer T. T. Bonk wordt met 15 stemmen detinitief benoemd als directeur der Zeevaart school de heer J. Huisman met 9 stemmen voor een jaar als leeraar in de moderne talen aan genoemde inrichting. Benoemd worden tol onderwijzeres aan school 7a mej. J. C. Mandema met 9 tot onderwyzers de heeren B. T. Heyting met 18en R. C. Zwaan met 17 stemmen. De twee eerstgenoemde benoemingen belrofieo een overplaatsing. Aan school 7b wordt gekozen tol onder wijzeres mej. P. Raadsveld met 12 stemmen, zynde no. 3 der voordracht. Rondvraag. De heer Hartsinck bespreekt de wenschelijk- licid om alhier voor drenkelingen eenige lykkisten in voorraad te hebben, want toen dezer dagen in vergevorderden staat van ontbinding uit zee een lijk werd aangebracht, moest er nog een kist getimmerd worden. De heer Bok wyst op het ongerief, dat er by het nieuwgebouwde brandspuithuisje aan het Ankerpark geen water is le verkrijgen. De heer Breet acht het wenschelijk dat de lantaarn by de Viscbstraat wordt ver plaatst, wyst op de bestrating van de Bassingracht en uit klachten over de late betaling der lompeusorleerders by de vuilnis belt. De heer Van Ede vestigt de aandacht op de slochte bestrating van de Achter-Binnenhaven. De Voorzitter belooft al deze zaken op de eerstvolgende vergadering van B. Sc W. ter sprake te zullen brengen. De heer Van Wingerden informeert o( bij de reuniefeesten der marine-officieren het gemeente-bestuur ook genoodigd is. Do Voorzitter en de heer Van Neok deelen mede, dat het Dag. Bestuur uilgenoodigd is bij de ontvangst der reünisten tegenwoordig te zyn, maar voor de eer heeft bedankt. De burgemeester is evenwel geïnviteerd aan den feestdisch. Deze opheldering ontlokt deu heer Staalman de ontboezeming, dat de eer biedige hulde van den Raad niet erg ge apprecieerd wordt. Verder nicta aan de orde zynde, wordt de vergadering gesloten. Gemeenteraad van Anna Fanlovoa, gehonden op Dinsdag 30 Angustus 1904 Tegenwoordig alle leden. De Voorzitter opent de vergadering, de notulen worden gelezen en goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede, dat omtrent de te veel ontvangen gelden voor het lager onderwys de noodige inlichtingen nog niet verstrekt kunnen wor den. De heer J. Bakker rapporteert namens de commissie voor 't nazien der rekening over 1903, dat alles volmaakt in orde is bevonden. De rekening wordt goedgekeurd, onder dankbetuiging voor 't gehouden be heer. De rekening zal aan Ged. Staten wor den opgezonden ter goedkeuring. Aangeboden wordt de begrooting 1905, in ontvangst en uitgaaf op f24342,38. Ingekomen is een schryven van Ged. Stalen omtrent 't oordeel van den Raad over 't instellen vau meerdere stembureaux in de gemeente by de eerstvolgende ver kiezing van leden voor de 2e Kamer. B. en W. stellen voor te advisueren, dat dit niet noodzakelyk is. De beer van Mallem acht met 't oog op de grootc afstanden een stem bureau in bet Westdeel wenschelyk. Met 8 tegen 3 stemmen wordt besloten te advisee- ren, dat meerdere stembureaux wenschelyk zyn. Van Ged. Staten is een schryven ontvan gen, waarin de steun der gemeente wordt gevraagd, wanneer er aan de Kooi een pont tot stand wordt gebracht. Met algemeene stemmen wordt besloten dien stenn le ver leenen. B. en W. zullen zich betreffende deze zaak betrekking stellen met den Raad der gemeente Helder en met de besturen van de Folders Koegras en Anna Paulowna. Voor kennisgeving wordt aangenomen een schry ven van de Schippersvereniging .Schutte- vaer", waarin wordt aangedrongen op ver dieping van de haven aan do Van Ewyck- sluis. Medegedeeld wordt, dat 't vorige jaar door 't Polderbestuur hieraan f 11)00 is besleed en dat de haven voortdurend beter wordt. Gelezen wordt een schryven van den besteller Broeders, waarin deze vraagt: f 400 jaarlyks voor het hestellen van vracht goed en f 150 voor do telegrammen. Zelf heelt adressant een tarief voor bcstelgood ontworpen, dat lager is dan 't tegenwoor dige. B. en W. stellen voor af te wachten tot 't nieuwe postkantoor gereed is en te zien of dan een nieuw tarief noodig is. Al dus wordt besloten. Üp 't request wordt af wijzend beschikt. Ingekomen is een schrijven van de Ver- eeniging tot bescherming van trekdieren, om in do politieverordening eenige artikelen op te nemen, betreffende trekhonden. By eventueele herziening van de politieverorde ning zal hierop worden geattendeerd. Eenige reclames op den Hoofdelijkt-n Omslag xallcn in comité worden behandeld. Bij de rondvraag zegt de heer van Mul- lem, dat hem by den laatsten brand is geble ken, dat de brandhaken in slechten toestand vtsrkeeren. De Voorzitter zegt hierin te zul len voorzien. Hierna wordt do vergadering door den Voorzitter onder dankbetuiging gesloten. NIEUWSTIJDINGEN. Uit Bakhuizen meldt men De gebouwen der Land- en Tuinbouw tentoonstelling naderen hunne voltooiing. Het terrein is bgzonder gunstig gelegen; aan drie sgden door geboomte en plantsoen ingesloten, keert bet de opene zgde naar de zee. Het geheele aantal inzendingen bedraagt 1033; de afdeeling paarden be vat 43 nummers; de afdeeling rundvee 102; rundvee met melkstaten 81, met 75 supplementen; wolvee 59; de afdeeling zuivelbereiding kaas 68, boter 18 nummers; tuinbouw, knolgewassen, aardvruchten en peulgewassen 160, vruchtenteelt 89; bloem- misterg 76, bloembollen 22, en werktuigen 50 nummers. De volledige catalogus zal spoedig ver schenen. Arbeidscontract 1 De centrale raad van den Nederl, R.-K Volksbond vergaderde Zondag te 's Gra- venhage en besloot een manifest te richten tot de Nederlandsche werklieden over het door de regeering ingediende ontwerp-Ar- beidscontract, als protest tegen de agitatie daartegen door het agitatiecomité voor Arbeidswet en Arbeidscontract, dat het voorgestelde ontwerp noemt«overlevering aan den willekeur der patroons en een alavenwet." Iu bet manifest wordt betoogd, dat dit contract den arbeider zal vrgmakendat de gehuwde vrouw zal beschermd worden evenals de mindeijarigen dat zal worden opgekomen tegen de gedwongen winkelne ring en het boetestelsel en dat uitbetaling van loon bij ziekte zal verzekerd worden. Verder worden gememoreerd het verbod van uitbetaling in kroegen de verplich ting van verpleging en geneeskundige be handeling bg een ongeval aan inwonende arbeiders, van het geven van een getuig schrift het opkomen tegen bet livretten- stelsel. Toegegeven wordt dat ook deze wet niet volmaakt zal zgn, maar het manifest, be doelt op te komen tegen de verdachtma king der socialisten. De werklieden worden aangespoord te protesteeren tegen de on waardige handelingen van het agitatie-co mité. Het manifeet is geteekend door de hee ren Pastoors, Van Rgswgk, Lommers van Term, Smit, Willeman, Hofman, Groen en Van der Bilt. Van de 100 leden van den centralen raad waren 99 aanwezig. Te Knocke, een Belgische badplaats in de nabgheid van Hegst en Brugge is het groote badhotel, benevens eenige villa's totaal verbrand. De aldaar logeerende bad gasten hebben daardoor veel schade geleden. Drama. Uit Menado werd aan de >Loc.< ge schreven Ken vreeselgk drama bad onlangs plaats in de kampong Arab. De vrouw van een Arabier wier man tgdelgk te Gorontalo vertoefd had haar Gorontalosche baboe verweten, dat zg baar meesteres bestolen had. Om wraak daarover te nemen, begaf de baboe zich in de middaguren in huis, gewapend met een mesbet oudste kind lag in de voorgalerg te slapen in koelen bloede sneed ze dit kind den hals af daarna begaf ze zich naar de slaapkamer, waar de moeder met bet jongste kind lag te rusten. Na ook dit kind den hals te hebben afgesneden verwondde tg de moeder ook nog gevaarlgk aan den hals. Op het hulpgeroep van de vronw kwamen onmid- delgk eenige Arabieren toeschieten, maar men was niet bg machte om de baboe het mee af te nemen, zoodat men genood zaakt was het wapen, om verdere onheilen te voorkomen, baar met geweld uit de banden te trekken, waardoor ook zg deer- lgk gewond werd. Controleur en dokter waren spoedig ter plaatse van het onheil. De baboe, ondervraagd, antwoordde niets anders dan dat zg door haar meesteres van diefstal was beschuldigd en daarom allen om het leven had willen brengen. Ze werd onmiddellgk naar de gevangenis overgebracht De beide kinderen waren onmiddellgk dood, de moeder hoopt men nog in leven te houden. Meer dan 857.000 emigranten zgn gedurende 1903 iu de verschillende Amerikaansohe havens ontscheept. Dat is bet grootste aantal, ooit iu de Vereenigde Staten van Noord-Amerika aangekomen. Het gemiddelde cgfer der buitenlandsche dmigranten per jaar is geweest 8000 van 1801 tot 1825 100.000 van 1825 tot 1850; 260.000 van 1850 tot 1875; 400.000 gedurende de periode, loopende van 1875 tot 1900 en 665.000 personen gedurende de jaren 1900, 1902 en 1903. Het is niet zoozeer het aantal emigran ten, dat de Amerikaansche autoriteiten verontrust, dan wel het soort menschen dat er toe behoort. Terwgl vroeger de trans-atlantische booten bruikbare emigran ten medebrachten, landbouwers, handwerks lieden uit Engeland of Duitschland, komen de tegenwoordige emigranten voornamelijk uit Italië, Rusland, Polen, Hongarge en Oostenrijk en voegen zich bg het «lompen- proletariaat.c Een zwemmer met 1 been. Op een groot zwemconcours bg New- York tusschen de Brooklynbrug en Coney Island, afstand 20 kilometer, is eerginteren de eerste prgs behaald door Charles Sieg- fiied, die slechts één been heeft. Hg legde het traject af in 5 u. 45 min. Na hem kwamen 2 jonge dames (2 bee- nige) tweede en derde aan en achter baar wel een 30-tal concurrenten van het ster kere geslacht. In gezonden. Men verzoekt ons opnamo van liet volgende Independent Order of Good Templars. Groot loge der Nederlanden. Deze Orde is eene Internationale Organisatie. Haar ideaal is, te komen tot het volstrekte verbod van het gebruik, van de fabrikatie en van den verkoop van alle bedwelmende dran ken in do wereld. Het doel der Orde is, gevallenen te redden en anderen voor vallen te behoeden. Onder het motto Geloof, Hoop en Liefde betreedt zy de wereld als haar arbeidsveld, en bedient zich van alle eerlyke middelen om haar ideaal te bereiken. Do middelen die zy aanwendt, zijn: .algemeene broederschap», .uniform program*, .opklimming in bruikbaarheid* en volkomen gelijkstelling van rechten en plichten, volgens wetten, regel* en gebruiken, niet ge maakt maar gegroeid, zijnde het resultaat van het denken van duizenden by duizenden ern stige, door liefde gedreven drankbestrijders, gedurende meer dan een halve eeuw. De orde telt meer dan 600.000 leden over verschillende landen in meer dan 12000 Loges, werkende onder 88 Groot- of Nationale Loges. Zy neemt tot leden aan .Vrouwen en Mannen* van elk geloof, van eiken landaard, van eiken rang of stand, die bereid zyn mede te werken, geheel-onthouder zijn of een levens lange belofte van geheel-onthouding van be dwelmende dranken willen afleggen en gelooven in een Almachtig God, Bestuurder van het HeelaL Elke vergadering wordt met gebed geopond en gesloten en volgens vuststaaml program geleid. De groote eenheid in het geheele werk by al de verscheidenheid van natiën en rassen en de daaruit ontstane eendracht, vor men een zeldzame, in geen enkele andere organisatie ontwikkelde macht En nu komt over en helpt ons, duizenden gaan verloren. Wilt gij ons helpen? Adreseen uitvoerend Comité: G. T. Jbr. 8. B. ORTT, Calandstraat 10, Rotterdam. G. B. A. DE WAARD, Czaar Peterstraat 112, Amsterdam. G. V. T. JOH. P. OLSON. Prins Hendrikkade 116, Amsterdam. G.V. K. J. POLET—BESTELINK, le Van Swindenstr. 28, Amsterdam. G.Secr. J. v. i>. HORST. Leliestraat 12, Helder. G. P. V. ALTINK, Grave v. Solmstraat 31, Utrecht. Loge .Waterloo* vergadert Loodsgracht no. 51. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Naar Oott-Indié Venendiagvwaf. ,D—J,,Ur rüffV tut bast i r-i-b.— p. aecpoat via Amaierdam 9 «n Srpt., p. zeepost rit Rotterdam en 16 p. Holt mail ri» Genot 6 en 80 p. Holt. mail rit Maraeille I 87 p. Eraoiebe mail rit Harartlle 8 «u IS Naar Palembaog. Rioow.) Hen ka Billiton aa Z. W. Afd. ran Borneo, p. Eaicelteke mail ria Brindiai 9 eo 88 8ep>.| p. Holl. mail na Gesca 6 ra 80 Naar Atjeb eo de Ooetkoat p Enpelaehe mail rit Briodiei eiken Vrijdagi 8.80'amor p. Holl. aaail «ia Geoua S ao 80 .Sept 7.'tav. p. Doitachs mail na Napelt*) 18 eo 17 ll.SO'amor ALires sur Atjeb, Somatra's Ooelkoet, Palemkaag. Riooe, Hanka, Billiton rn Z -W. Afd. van Horoeo. Het orerin pedrelte van Ned. Ooet-lndtt «ordt alleen op rrrlangan der afzender» via Napelt verzonden. Naar Quyana (Suriname) p zeepost via AzneUrdatn 6 ea 10 Sept 7.—'tav. p. mail owr Kortland H ea 88 1 7.'tav. p. mail rit St. Nasain 7 7.'atv. Natir CurafaoBonaire en Aruba: p. icepoat via Amaterdam fl en 80 Sept 1 7.'eav. „01 M0-. p. saai] via Hamberg 14 va 8S Sept 7.—'a»V. (alleen op verlangen der afzender») Naa' MartinSt. Euelatiue en Saba p. aerpoet via Amaterdam (1 ea Ï0 Sept 7.—'atv. p. mail ovir Engeland lil en 18 7.—'tav. Naar Kaapland, Natal, Oranje- Rivicrkolonieon Transvaal: eiken Vrijdag, 3.80 'snam.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1