fluts te iten nor fle ene WINTERARTII GROOTE OPRUIMING MANS-SPORTPETTEN C. TROOST, itlas ,De Atlas VAN ALLE VOORRADIGE GOEDEREN, ffl 't SelepÉË lot logen TOT HEEL COEDKOOPE PRIJZEN, ft Spoorstraat 60-62 hoek Breewaterstraat, VAN STBAALEN10NSIE0S w EBKELENS P. B. KAMPMEIJER, HOOFDGRACHT 37. RUBRIEK VOOR KINDEREN Een stoomfiets uit den oudeo tijd. ADVERTENTIEN. M. ZIJM, Directeur. Dr. TUIJL, Attentie R KWAST, als Manufacturen, Remaak te Ondergoederen, enz. Z ie «Ie uitstallingen, in «Ie Tlamilaeliiren-Vlagax.ijiieii Kanaal vveR 101. 42 Spoorgracht 46. - Spoorstraat 52, bij OUDKERK VAN PRAAG. Brandstoffen. DUIZEND BRIEFKAARTEN C.deBoerJr. UURWERKEN. 6ij J. JLABJKS, Wegens verplaatsing der zaak naar OPRUIMING van nog een klein partijtje van 60, 70, 80 en 90 cent VOOr 20 Cent. Alleen Breewaterstraat do. 14 KOPPEN S VERKOOPHUIS A. DUINKER, Oostalootstraat 33. Dd- en VarkeDsvleesc. voor alle lezers van >'t Vliegend Blaadje". Inzending van Raadsels, Anecdoten enz. vóór Maandagavond 5 uur. Raadsels. (Ingez. door G. dk J. Verburgt.) Ik bon als njjdig beest, Reeds lang bekend geweest. Soms sterf ik jong, soms oud, En als gy my 't hoofd afhouwt, Zeg, vindt gy dat niet raar? Dan word ik honderd jaar. (Ingez. door M. Ekarap.) II. Myn eerste gedeelte iB oen stad in Drente, myn tweede is een plaatsje in Gelderland en myn geheel iB een plaats in België. (Ingez. door J. Jansen.) III. Hy gaat en zwiert door heel het land, Klopt overal aan denr en poort. Toch heelt hy voet noch hand. Wie is hy zegt het voort 1 (Ingez. door H. Raudsveld.) IV. Zoek do verborgen riviernamen in onder staande zinnen De fnchsia is eene nitheemsche plant. Ziet ge wel, dat ge U lcelyk vergist hebt. Geen koo zoo bont of er is een vlekje aan. Krakau ligt in GaliciëAzov echter Rusland. Woerdon en Arnhem zyn bekend door hunne veemarkten. Peter de Groote stelde veel belang in de scheepsbouwkunde. V. Welk lichaamsdeel en welko plant worden met denzelfden naam aangeduid (Ingez. door Sj. M.) VI. Wat is klein in Parys en groot in Schiedam Anecdoten. (Ingez. door Anni v. d. Haagon.) Zondagsjager (tot boerenknecht): Wat er van je verlangen BoerGe mot mien nio kwoalik neme mieneer, moar ik bin de driver, die gy leste jacht zoo lelik gcroakt höt. JagerNu, daar heb ik je toch schade vergoeding voor gegeven BoerDii'b woar, moar ziede, oanstoande week is er al weer zo'n jachtpartie en nou won ik oe as-toe-blef um 'n poar gulde veurschot vroage. (Inge*, door D. G. v. d. Graaff.) Boerenarbeider (die een heer uit het water heeft gered): Kryg ik nu do f 10 belooning? Heer (verbaasd10 gld Ik heb u niets beloofd Boerenarbeider: U heeft toch 10 vingers opgestoken toen u in het water lag. Experiment. DokterZiedaar, vrouwtje I daar hebt ge een recept waar ik lang over heb nagedacht. Als het je man van zyn rheumatiek afhelpt, kom het me dan dadelyk zeggen hoor, want ik lyd er zelf al sedert tien jaren aan. Gevoel van eigenwaarde. Waar dien je tegenwoordig, Jansje Jansje: .Pardon, mevrouw, ik dien niot. Ik ben in betrekking by kapitein Stork en die dient by de artillerie. (Ingez. door Jan Vogt.) Amerikaansch. Spuitgast (by een brand in Amerika) Vreemd mynheer, reeds een uur zyn wy aan 't spuiten en de brand neemt voortdurend grooter omvang aan. AmerikaanDat wil ook wel geloovcn, jelui hebt do slangen in een petroleumreser- voir gelogd. (Iogzzonden door N, Mei, Den Helder.) Ziet men de fiete van tegenwoordig, Dan u ty mooi en goed. Maar xiet men die van vroeger dagen. Dat ie een fiete, die niet voidoet. Vooral de itoomficte, die men had. Die waa heet leuk gemaakt. Want dikwijle ala men daar op tat. Dan werd men flink geraakt. o ging het ook eene met e Die had een fiete met atoom. heer. Kom. dacht hy, het ie na mooi weer 'k Ga maar oene een ritje doen. Het rijwiel werd toen voorgebracht. De heer nam plaata en tnfl Daar ging de etoomfiote onverwacht, En aldoor tnfl tnfl tnfl Do fieteer ging niet op een draf. Maar hij reed heel bedaard. Doch raadt nn eene wat er gebeurt? Op eene viel hij er af. Wat wat daar wel de oorzaak van P De pot die raakte etuk, i viel do man op atraat. e pot die o daarom Dat waa lijn ongelok. Verhaaltje. Een slimme soldaat. (Ingezonden door Jan Vogt.) Frederik de Groote, de wolbekende en in zyn land algemeen beminde koning van Prui sen onderhield in zyn leger een strenge krijgs tucht en strafte de geringsto fouten die hy opmerkte met groote gestrengheid. Om zich to overtuigen of do soldaton zich bohoorlyk gedroegen, vermomde hy zich meer malen als gewoon soldaat, bewoog zich als zoodanig onder hen en kwam dientengevolge geheel op de hoogte van hetgeen er in het leger omging. By een van dio gelegenheden ontmoette de koning (vermomd als soldaat), een dor man schappen van de koninklijke garde, die dronken was, cn begon dadelyk een vertrouwelijk ge sprek met hom, zeggende: .Hoe is 't toch moge lijk, kameraad, dat gy van uw geringe soldjj nog zooveel kunt overhouden om u dronken to drinken Ik moet je vertollen, dat ik het zelfde tractement geniet als gy, doch goen kans zie om daarvan nog iets voor myn vermaak over te honden De soldaat koek zyn collega een oogenblik aan, weinig vermoedende dat hy tegenover den machtigen heerscher van het groote Pruisische ryk stond, cn zei toen .dat zal ik je nu oens vertellen, je ziet er uit als oen vroolyke snaak, misschien kan je er later ook nog wel eens gebruik van maken*. Luister dus: Jk ontmoette byv. vandaag een oud kame raad, dien ik eens tracteeren wilde doch myn zakken trachtte ik tevergeefs het daar voor benoodigdo geld te vinden. De kastelein van de herberg borgde my natuurlijk niet, dus het eenigo middel om aan geld te komen was dat ik eenige stukken van myn wapenrus ting verpanddo waaronder myn sabelkling. Maar, hernam de koning, hoe zult ge nn weer aan geld komen om de beleende voor werpen in to lossen? O, antwoordde de soldaat, wy behoeven niet te exerceercn voor de volgende week en als ik nu heel zuinig ben, zal ik tegen dien tyd voldoende gold bespaard hebben om 1 verpande stukken terug to bekomen. Wel! wol! zei de koning, dat is verbazend slim bedacht cn ik zal niet verzuimen er later myn voordeel mee to doen. Ik wonsch je verder goeden avond, kameraad. Den volgenden morgen worden de soldaten der Koninklijke garde onverwachts opgoroo- pen om geinspocteerd te worden en toen de koning opmerkzaam langs de gelederen ging, ontdekte hy woldra zyn makker van den vorigen avond. Na de inspectio plaatste Fre derik zich voor de troepen en gelastte den bewusten soldaat, benevens dicgone die naast hem stond het gelid te verlaten en by hem te komen. Tot niet geringen schrik van den soldaat van den vorigen dag beval de koning hem barsch om de sabel te trekken en zyn buurman het hoofd af te slaan. Dat was een leelijk geval voor onzen sol daat. Hy had natnurlyk zyn sabelkling nog niet terug knnnen koopen en als do koning bemerkte dat er iets aan zyn uitrusting ont brak, dan hing hem wat boven het hoofd. Plotseling schoot hem een denkbeeld door het hoofd. Hy smeekte den koning zyn kame raad genade te schenken, zeggendo dat het zoo'n brave kerel was en niet in staat was om iets te doen, dat zulk eon zware straf verdiende. De koning bleef evenwel onverzettelijk en de soldaat, vreezende dat hy zich zelf straf op den hals zou halen zei: .Daar uwe majes teit onverbiddelijk is, moet ik gehoorzamen; maar 't valt my hard een goed kameraad te moeten doodon. Daarom hoop ik dat er iets ge- bcure waardoor ik verhinderd word myn ongo- lukkigcn makker kwaad te doen*. Daarop trok hy zijn sabel en riep eensklaps uit.O, won der! Zie eens! daar is de kling van myn sabel in hout veranderd. De toedracht der zaak is natuurlijk deze: De soldaat had toen het zoo onverwachts inspectie maken was geen geld om zyn kling in te lossen en had deze door een houten vervangen, dat natuurlyk onopgemerkt zou zyn gebleven, indien koBing niet het plan gekend had. Frederik was zoo ingenomen met de slim heid en do tegenwoordigheid van geest van den soldaat, dat hy dezen niet alleen geen straf oplegde, doch hem nog een geschenk bovendien gaf. Hy gaf hem tevens don raad zich in 't vervolg niet weder aan hetzelfde gevaar bloot to stellen, want dan zou het wel eens kunnen gebeuren, dat hy dan niet door een .wonder' gerod zou worden. Do soldaat zal zich in 't vervolg wol gewacht hebben, om mot den eersten don besten mili tair, dien hy niet kende en welke hem aan sprak, een vertrouwelijk praatje to beginnen. De eenigste uitspanning is: met zijn frissche zaal en schaduwrijke tuin. Afwisselende amuse menten. - 15 minuten van den Helder. Onmiddellijk aan 't strand en duin Bergplaats voor fietsen met pomp enz. aanwezig ZONDAG NAMIDDAGSGELEGENHEID TOT DANSEN. Billijke prijzen. Prima consumptie. Aanbevelend, 006-, OOR- en KEELARTS te Alkmaar, is van 3 Sept. tot en met 21 Sept. niat te coneulteeren. De Directie der Maatschappij »HOL- LANDIA*, D. db Graaf Zonkn te Utrecht, belasten zich met hot innen van achterstallige schulden langs minnelijken en gerechtelijken weg. ABONNEMENT f 7.BO perjear. De proceskosten komen voor rekening van de Maatschappij, ook zelfs by ongunstigen afloop. Het Abonnement behoeft niet VOOr uit betaald te worden. Uitstekende gelegenheid tot logeeren in de logementen der Nat. Chr. Geh. Onth.- Vereeniging Zeemanshuis, Spoorgracht 43 en olkskoffiehuis „De Hoop", Kanaalveg 16. Zeer nette logeerkamers van af 35 Ct. Consumptie uiterst billijk. HET BESTUUR. A. J. C. MOOIJ, Muziekleeraar, gediplomeerd van het Con servatorium te Amsterdam, Directeur van de afdeeling Helder" der Maatschappij tot bevordering van Toonkunst, houdt spreekuur betreffende de afdeeling, alsmede voor lessen in de volgende vakken Piano, Orgel, Viool, Zang, Solfège, Harmonie, Con trapunt, Compositieleer en Muziekgeschie denis, van af 6 September, eiken Dinsdag van 31/, tot 41/, uur, bjj den Heer J. WOUD, Spoorstraat 31 (woonhuis). e Vroonstraat 67, Helder, beleefd aan voor alle voor- beveelt zich komende Mettelwerken en Reparatiën het bijleveren van materialen tegen concurrearende prljren. Vnorloopïir bericht BELGISCHE ANTHRACIET, afmeting s%0 f 1-10 per H.L. Monsters worden op zicht gezonden. En verder alle soorten van Brandstoffen tegen concurreerendn prjjzen. Aanbevelend, W. DE RUIJTER, Jonkerstraat 5. f 1.60 a contant. Prima hard carton. Reparatiën billijk en correct Plaatsen van een Horlogeveer 60 ct Glazen 16 tot 16 ct. Wijzers 26 tot 60 ct per stel. - HANMiaiUKACHT 2*. - SPOORSTRAAT HOOIL BREHWATBR8THAAT. is 't adres, waar ge het beet terecht kunt, voor alle mogelijke soorten Verplegings-Artikelen en Verbandstoffen. Paardenvleesch houwerij van K. SLIKKER, Kroonstraat 1-3. Steeds verkrijgbaar ie kwaliteit VUesch en Worst. Prima Rookvleesch per stukje en uitgesneden. Het vleeseh wordt na het slachten door Rijks- veeartsen gekeurd. Aanbevelend, H. NLIHkEH. HOOFII<<KA< HT S4. HANS- EN REISKOFFERS, Ëondreiskoflers, City-bags, Plaidriemen, Reismanden, enz. Ruime sorteering REIS-, TOILET- en BADBEN00DI6DHEDEN. Aanbevelend, Hoofdgracht 84, Herman Koppen. Con&seur. Spoorstraat 33. Patissier. LANGERIJS VRUCHTEN JAM is onovertrefbaar, weder per ons verkrijgbaar. Vraagt steeds de heerlijke ONTBIJT-, SÜCADE- en GEMBERKOEK, a IO, 16 en 20 cent. Beleefd aanbevelend, C. LANGERIJS Czn, Confiseur I Onze Najaarwboter i" nu in al onze winkels vcrkrÜKhaar. IH5 MELAKCEk (margarine) van de Atlas worden in ons land sedert 1800 in onze ver koophuizen door meer dan 50,000 koopers wekelijks gekochtDagelijks breidt zich ons debiet uit. Dit is wel het beste bewijs dat onze kwaliteiten goed voldoen, en zeer zeker de beste kwaliteiten zijn die aangeboden worden. Onze prijzen zijn thans als volgt: Per 17. pond: 40 ets, 45 ets, 50 ets, 55 ets, 60 ets, 65 ets en 727. ets. Hij elke 17. pond geven wij als toegift een V. bon, bij elk 7. pond (37. ons) een 7. bon. Op onze prijzen van GO, 05 en 727. ets bovendien exlra Hom Deze BONS zijn inwisselbaar in al onze winkels voor de meest doelmatige huishoude lijke artikelen van af 1 Bon tot 100 bons. 33. OOSTSLOOTSTRAAT 33, INADROPPELS Tan Dr DE VRIJ io flacon en carton f 0.67'. EIWITSTAAL 110 per Liter, 60 cent per 7. Liter. STAALPILLEN per 100 stnks 26 ct, per 1000 stnks 120. KIESPIJNWATJES, een afdoend middel tegen kiespijn, iö cent per verzegelde flacon. - Uitsinitend verkrijgbaar bij: De van oude bekende BORDEAUX-WIJNEN. LIKEUREN en 6EDISTILLEER0 van de firma TE HOTTEHUAM. zijn op heele en halve flesschen verkrijgbaar bij tien Hoofd-Agent Depothouder Voor Bruiloften en Partijen zeer billijke voorwaarden. Prijs couranten worden op aanvraag gaarne toegezonden SCHAGENSTRAAT 32, leveren steeds lste kwaliteit tegen onderstaande prijzen. RUNDVLEESCH: Lappen, Gehakt en Soepvleesch 35 cent. Rollade Klompstuk Boeuf Ribstuk 40 Biefstuk ea Haas50 Alles per 5 ons. PRIMA KALFSVLEESCH: Lappen en Gehakt 25 cent. Karbonade Overheerlijke gekookte METWORST 6 cent per ons. Beleefd aanbevelend. VARKBNSVLEE8CH: Lappen, Karbonade en Gehakt 37* cent. Schyf en Filet42* Prima dik vet versch Spek 25 15 cent.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 2