KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje Velt** Het kwade geweten. voor Helder, Texel, Wieringen en Anne Paulowna, 32ste Jaargang. De Reuniefeesten. No. 3295. Woensdag 14 September 1904. Bureau: Spoorstraat Telef. 59. Bureau: Koningstr. 29. Interc.-Telef. 50. Abonnement Vliegend Blaadje p. 3 m. 50 ct., fr.p. poet 75 ct., BuitenL f 1.25 IZondagsblad 37* 45 «0.76 Modeblad 55» s>» 80» 0.90 Mozik.Bloemlezing» 60 >85» «0.90 y Voor 't Buitenland bg vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. ïïitgoTer*BERKHOUT Co., t« Helder. BUPMHI SpMPaiPMt. Advertentlön van 1 tot 4 regels25 Cent Elke regel meer0» 4 maal geplaatst, 1 maal gratie. Bewge-oxemplaar 21/, Ct. Vignetten en groote letten wordffe naar plaatiruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 1(1 uur »an het Bureau bezorg-d Welkom hier, Doorluchte gasten Welkom in dit gastvrij oord 1 't Dundoek wappert aan de masten, Bij ons lieflijk feestaccoord. Allen roepen wij U tegen: Welkom, Neerland's Vorstlijk paar 't Klinke U toe langs al Uw wegen: Welkom, welkom inet elkaar Aan 't Marsdiep, langs Texel's reede, Plant zich 't blijde welkom voort. Ietier juicht het lustig mede, Wijl Uw komst tot vreugde spoort. Dankbaar zij het feit geprezen, Dat gij ons Uw bijzijn schenkt, Nu hier het Marinewezen Blij een gouden feest herdenkt. Welkom, welkom 1 Hooge Gasten! Vorstlijk echtpaar weest gegroet! 't Dundoek van de hoogste masten Wappert blij U te gemoet. Duizenden uit alle standen Is Uw bijzijn o, zoo zoet. Welkom hier aan Ilelder's stranden! Welkom, welkom, weest gegroet W. M. Tz. De ontzettende brand te Antwerpen. Een aantal prachtige fotografische opnamen van den ontzettenden brand te Antwerpen, zullen in het eerstvolgende nummervan het Gtïllustreerd Zondagsblad* dat wjj voor onze lezers verkrijgbaar stellen, worden opgenomen. Ook interessante foto's van den Rustisch-Japanschen Oorlog en een groote reeks andere illustraties maken het eerstvolgend nummer bjjzonder aan trekkelijk 1 Men vrage proefnummers van het «Geïl lustreerd Zondagsblad* aan het bureau van dit blad. NIEUWSTIJDINGEN. HELDER, 13 September 1904. Rijkstelegraaf kantoor te Nieuwediep (Ankerpark.) De Directeur van het Rgkstelegraaf- kantoor te Nieuwediep brengt ter kennis van 't algemeen, dat op Woensdag a. b. (14 September) het kantoor geopend zal zjjn van 6'/i voorin, tot 11 uur 's avonds. Uitslag der door den architect Th. Moorman gehouden aanbesteding van het boawen van twee arbeiderswoningen by do Doggers vaart, voor rekening van den heer N. Sluis te Eokhnizen. Ingeschreven door de heeren T. van der Sterr f 3033J. J. Schoeffelenberg i 3095 H. Riemers f 8183 T. Dryver f 3315; A. Krynen f 8440; Z. Klaassen f 3450B. Adriaanse i 3480 J. Duinker f 3511 Gcbrs. Steeman t 8600 M. Klok (Anna PaulowDa) f 8648 P. de Waard f 8695 Gebrs. van Pelt f 8695 H. Wyker f 3810; J. H. ter Burg (Anna Paulowna) f 3956; J. Spruit f 3968; J. de Graaf (Anna Paulowna) f 3990K. Laagland Winder f 8997; Joh. P. H. Neuvel (Anna Paulowna) f 4015 G. Laagland Winder (Koegras) f 4050 J. Philips f 4786. Algemeen Kiesrecht. Bg de nationale betooging voor algemeen kiesrecht, Zondag in den Haag gehouden, waren naar schatting 9000 personen tegen woordig, vertegenwoordigende 300 ver- eenigingen met 180 banieren. Aan militairen was het verboden aan deze betooging deel te nemen. Texel, 11 Sept. De heer F. A. Visser, candidaat tot den H. D., die toezegging van beroep had ontvangen bjj de Ncd Herv. Gcm. te den Hoorn, ulhier, heeft die toezegging aangenomen. Velen vun hier hopen op Woensdag cn Donderdag a.s. de feesten te den Helder by te wonen. By goed weder zullen de booten «Ada van Holland' en «Kampioen', die nog een paar extra tochten heen en weer zullen doen, ongetwjjfeld veel passagiers vervoeren. Op dio beide dagen zullen retourbiljotten ver- krijgbaar zyn t\ 75 en 50 cents. Personen van Oudeschild hebben te Delfzyl aangekocht hot schoenerschip .Albcrtina Amelia", dat naar hier gebracht en gesloopt zal worden. Diefstal Den laatsten tjjd werd op het post- en telegraafkantoor te Kampen herhaaldelijk geld vermist. Vrijdagnacht moet, naar de >Zw. Ct." verneemt, zich een hoofdagent van politie aldaar verdekt hebben opgesteld en op heeterdaad betrapt H. A. W. Ph., iemand van 23 jaar en gehuwd, die het kantoor moest b9waken en schoonmaken, zooals de man meermalen deed. Uit een kastje moet bg zich eenig geld hebben toegeëigend. Dadelijk werd bg meegenomen naar het bureau van politie, waar hg reeds bekend heeft. Zaterdag middag werd hg gevankelijk naar Zwolle overgebracht. Naar aanleiding van ingekomen klach ten over onhebbelijk optreden van werklie den tegenover meifjes en vrouwen in spoor- egcoupé'p, heeft de H. IJ. S. M. besloten, om in de t einen, waarmede werklieden vervoeid worden, afdeelingen «dames" te reserveeren, waarin dan de vrouwen kuumn plaats nemen. Moord te Venlo. Lust- en rooi moord. Vrijdag 9 September 1904is te Venlo in de onmiddellijke nabjjheid van den Kaldenkerschen weg het lijk ge vonden van eene vermoedelijk Duitsche vrouwspersoon. De persoon is vermoord in den tjjd tusschen Donderdag middags 5 nur en Vrijdags 'smorgens 8 uur eu wel geworgd door een touw Men vermoedt dat de vermoorde is vrouw Van der Ruhr, geboren Haseinans uit Vie-sen welke moet getrouwd zjjn. De vermoedelijke moordenaar is een man van circa 25 - 30 jaren n droeg een zwarten vilten hoed, kneephoed, er donker gekleed jacket. Hjj is van middelmatige gro tte, tamelijk gebouwd, droeg witte kraag, sprak Duitsch. Later bericht Zaterdagmorgen is, naar de Venl. Ct. meldt, te Venlo bericht ontvangen, dat een zekere J gevangenbewaarder in het tuchthuis te Brauweiier, die op gevangenen, welke op een weg bg Bracht werken, toe zicht heeit, aldaar is aangehouden ond- r zware vermotdens, dun moord gepleegd te hebben. Bg stond met de vrouw sedert larj^in ongeoorloofde betrekkiog. pet touw moet van eeue hangmat uit den gevanwagen afkomstig zjjn. De vrouw is door een familielid uit Viersen herkend, en heet zooals hier boven aangegeven is. De milicien Stauneleld, van het 1ste rpg. inf. te Assen, die Pinkster-Zondag te Ter Appel bjj ongeluk zjjn vrit-nd dood schoot, is uit de strafgevangenis te Gro ningen ontslagen. Londen 9 September. Volgens een telegram uit Havre is het Nederl. stoom schip Titan, van Amsterdam naar Muros, aangevaren door het Zweedsche stoomschip Klandria en dientengevolge gezonken. Een deel der bemanning werd gered. De Flan- dria is te Corbette (Seiue) aangekomen. Op den boulevard de la Sauveniére, te Luik, is ecu motor fietsrijder in volle vaart tegen een pmtroleumwagen gereden. Hjj was onmiddellijk dood. De Oesterr. Fisscherei-Zeitung meldt, dat er sedert half Juni in de Adriatische zee buitengewoon veel haaien worden ge zien. Ook in andere Europeesche z»fën moeten dezen zomer veel meer haaien j voorkomen dan andere jaren. Er wordt vermoed, dat men hier te doen heeft met een gevolg van den oorlog tu .schen Rue- land en Japannu er in de Oostaziatische wateren zooveel zeemgnen springen, zonden I de haaien, die daar gewoonlyk verblijf houden, de voorkeur hebben gegeven aan de meer vreedzame Eurcpessche wateren. New-York heeft tegenwoordig een gras-eter. De man beweert, dat hg zoo ernstig ziek geweest ip, dat geen dokter hem meer kon helpen Hg was toen op de gedachte gekomen, enkel op gras en water te gaan leven. Dat had hem zjjn gezondheid teruggeven. Met groote min achting spreekt hjj nu vooral van vleesch- spjjzen. Hjj gebruikt dageljjbs 6 pond gras en 2 gallon water. Als dessert neemt hjj wel eens een distel. De correspondent te Batavia van het het Hblad seint »\bdullah Joussouf, een Arabier, die beweerde een Turksche kolonel van genees kundigen dienst te zjjn, is in de kampong P- tjinaan, Djambi, waar hij vergaderd was met gewapende inlandsche hoofden gevan gen gen ome n. Uit het Buitenland. Roefis dadelijk na don gewelddadigen dood van do Kussischen minister van Binnenlandscho Zaken verdiepte men zich in gissingen, wie tot zyn opvolger zou worden benoemd. Rus land loeft in een stadium waa*in, zy 't ook langzaam aan, horvormingen worden ingevoerd. En al is de invloed ran een minister in Rusland in een autocratisch Rjjk, waarin de wil van den Czaar de hoogste wet is, lang niet zoo groot als dio der ministers in du constitutioneele s'aten, toch is uit do gezind heid van den uitverkorene allicht iets op te maken omtrent de politiek, die staat gevolgd te w rden. Vandaar de belangstolling in do onderhavige zaak. De nieuwe minister heet prins Swiatopolk-Mirski, heeft een West- Europcoacho opvoeding genoteD, is run ouden Russische adel doch hij behoort niet tot de reactionnairon. Van 1900 tut 1902 was hjj chef der gendarmerie bjj het departement van binnenlandsche Zaken en later commandant der gendarmen. De vorige minister vond in hem geen geschikt medewerker by de politieke vervolgingen cn benoemde hem tot gouverneur van Wilna. Veel kan mon uit deze gegevens niet opmaken, wat aangaat do toekomstwjj mcenen er echter in te lezen, dat hjj geen hardnekkig doordrijver zyn zai, wat trouwens voor het behoud der eenheid in het groote, eenigszins gistende Rjjk ook niet dienstig zyn zou. Dat door eeu oorlog met al zjjn ellende bovenal do handel wordt getroffen en do koopkracht der natie vermindert, bewjjst duideljjk de afloop der jaarlykscho groote mis (jaarmarkt) te Nigi—Novogorod, «de stapel plaats waar twee werelddeelrn jaarljjks hunne waren uitstallen'. Men berekent dat de om zet tw'ntig procent minder bedroeg dan hel vorige jaar. Naast de zorgen, die do Armenisch^op- standelingon door lirt innemen der st^s Van, der Porte baren, krygt hjj nog nieuwe, wjjl ook in Albanië een opstand is uitgebroken. De Turksche troepen konden de Albaneezen niet tegonliouden. De gouverneur verzekerde de consuls, dat men zo bad laten doortrekken om erger bloedvergieten te voorkomen. Hjj verklaarde dat echter voor de christenscholen geen gevaar bestond. Do diplomaten te Konstantinopel hebben de Porte den raad gegeven, om krachtiger tegen do opstandelingen in Armenië en Albanië op te treden, maar, hun mannenlje kennende, hebben zy or wijsaelyk bjj gevoegd, dat moest gezorgd worden, dat de Turken on Koerden duarbjj geen wreedheden begaan. De schade, veroorzaakt door d«b grootcn brand io de spoorwegwerkplaatsen bjj Bprljjn, bedraagt ruim 2 millioon mark. Men van meening dat een defect in do oloctrischo gelei ding oorzaak van den brand is. Uit Dnitsch-Zuid-West-Afrika ontving men to Berlyn telegralisch bericht dat de afdee lingen weer een succes hadden behaald. Vole Herero's, onder wie twee hoofden, werden gedood en veel vee buitgemaakt, terwjjl aan Duitsche zjjdo byna geen verliezen voorkwa- mon. Achtervolging in het Oostoljjk terrein is moeieljjk wegens byna geheele onbekend heid met het terrein Prinses Louise van Kobtirg, van wie men niet juist weet waar zy zich ophoudt, heef) «ich door verschillende doktoren laten onder zoeken om zoo mogelijk met bewjjzen te kun staren, dat zy geheel gezond was cn dat onder-curatecle-stellen, geon redeljjken grond bad. Zoodra zy zekerheid heeft, dat sjj niet opnieuw naar oen sanatorium kan worden gezonden, zal zy hare verblijfplaats bekend maken. Plaatsgenooten Nog een spanne tijds en de Reunie feesten, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Kon. Instituut der Marine zjjn in vollen gang. Onze geliefde Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik zullen ten tweeden male in ons midden zjjn. Zeer zeker een voorrecht, dat vele gemeenten in ons vaderland ons zullen benjjden. PlaatsgenootenLaat ons het Koninkljjk Echtpaar ook nu op waardige wijze ont vangen, niet minder dan bij het eerste bezoek van Koningin Emma, met hare Doorluchtige dochter, destjjds nog ons Prinsesje. De tjjd van voorbereiding voor een feestelijke ontvangst, was wel kort, doch wy hebben de zekerheid, dat onze gemeente er op 14 en 15 September recht feestelijk zal uitzien. Bijna overal, waar de Konink lijke stoet zal passeeren en ook op andere plaatsen hebben zich buurtcommissies ge vormd, die al het mogelijke doen hun straat in een passend gewaad te steken. Werkt het weder eenigszins mede, dan zullen wij een paar prachtige dagen be leven. Vooral de zeetocht in het Marsdiep van alle beschikbare oorlogsschepen, met het Koninklijk Echtpaar aan boord van de «Hertog Hendrik", zal een eenig schouw spel opleveren. Versieringen. Zooals bekend is, besloot de gemeente raad in zjjn zitting van 9 Aug. 1.1. als bljjk van belangstelling in het 50-jarig bestaan van het Kon. Instituut voor de Marine een eerepoort te plaatsen. Deze is thans op het Havenplein voltooid en zal ongetwijfeld door haar sierlijkheid, trotschheid en symboliek karakter de be wondering van inwoner en vreemdeling trekken. Een nadere beschrijving van deze eere- poort volgt hieronder. Zy bestaat uit een groote boog, steu nende tegen twee schuin opgaande zij stukken. Tegen de fronten zjjn «aan de zgde naar de Hoofdgracht de boeg- en aan die der havenzyde de spiegelstukken van een 17de eeuwsch oorlogsschip aan gebracht. Deze fragmenten zjjn schoons reproductiën op juiate schaal van een 17de eeuwsche kruisbark uit 't Rijksmuseum te Amsterdam. De boeg- en spiegelstukken worden weergegeven met volledige tuigage, ra's en zeilen, terwjjl eveneens, wat het schilderwerk betreft, zoo getrouw mogeljjk de rjjke polychromie in het oorspronke lijke is gevolgd. Do reliet'werken, die zooals bekend ia, bij de toenmalige schepen in groote weelde werd aangebracht, zjin zorg vuldig nageboetseerd. Aan de fronton stukken is een versiering aangebracht, be staande in het Heldersche wapen, de letters K. I. v. d. M. (Kon. Instituut voor de Marine) en het jubelcyfer 50. Aan de zijstukken zjjn op decoratieve wjjze de geschutspoorten weergegeven. Oorspronkelijk bestond het plan alleen deze eerepoort te plaatsen, maar toen het bekend werd, dat H. M. de Koningin en Z. K. H. Prins Hendrik de reuniefeesten kwamen bjj wonen en onze gemeente met een bezoek zouden vereeren, meende het gemeentebestuur eenige uitbreiding aan de versieringsplannen te moeten geven. Met besloot daarom in de eerste plaats de eerepoort van een electrische verlichting te voorzien, hetgeen zeker des avonds een fantastisch gezicht zal opleveren. Verder zjjn aan weerszijden van do Postbrug, links en rechts, decoratieve masten geplaatst, die rijkelijk van bloemen en vlaggedoek voozzien zjjn, benevens oranje, ten einde het karakter to ver krijgen van een luchtige overspanning. Deze vier masten zjjn onderling met koor den verbonden, terwijl aan de lange zjjden der brug deze verbinding bestaat uit neer hangende lampionrjjen, die bestemd zyn 7» avonds voor illuminatie te dienen. Aan den Kruisweg zjjn drie zulke masten geplaatst, hoewel van een eenigszins ge- wjjzigd type. Tot die drie masten, in den vorm van een geljjkzjjdigen driehoek, is men van zelf gekomen door de omstandig heid, dat de intocht hier een rechten hoek maakt, evenzoo de terugtocht. Deze drie masten zjjn onderling door lampionryen verbonden. Behalve de hier opgenoemde versieringen vun gemeentewege is door de Holl. IJzeren Spoorweg Maatschappij voor het front van het station een luchtige betimmering ge maakt van nagenoeg dezelfde masttype als aan de Postbrug en den Kruisweg. Boven dien is door de Directie van de Spoorweg maatschappij aan de Zuidzijde van 't station een ontvangst-paviljoen getimmerd, dat in wendig rijkelijk met teerkleurige stoffen en bloemen versierd zal worden. Bovengenoemde fraaie versieringen zjjn vervaardigd naar teekeningen en onder toezicht van den heer W. Kromhout Ozn.j architect te Amsterdam, die voor de leesten in de hoofdstad tjjdens de kroning en dé huwelijksvoltrekking der Koningin belast was met de officiëele versiering van stads wege. Bjj de uitvoering der ontworpen plannen van genoemden architect voor onze plaats heeft de gemeente-bouwmeester, de heer R. Kastelijn, op flinke, degelijke wjjze zjjn medewerking verleend. Het tim merwerk van de eerepoort is verricht door den heer Th. Van der Sterr, terwjjl de commandeurs van 's Rijkswerf, de heeren M. Klopper en P. A. Wijkhujjzen—Nortier on eenige werklieden der Marinewerf en van de werf «de Lastdrager" hunne ge-' waardeerde medewerking hebben verleend voor het deskundig in elkander zetten van want en tuigage. liet decoratieve werk is vervaardigd door den heer J. C. Mulders. De heer J. Strons te Dordrecht heeft zich belast inet de aanbronging van de elec trische geleiding en de verlichting der poort.' FEUILLETON. «o De oude man zat diep gebukt, met do el lebogen op de knieën en de handen samen. Wat was zyn haar vergrysd de laatste jaren Hoe diep bekommerd ziet de man er uit 1 Hoe troosteloos zit hy daar naar den vloer te staren 1 Waarom zou de onde man aoo treurig zyn? Zy is zelve toch zoo vroolyk en voor Hinze ook; die lachte, reed en dronk! Papa? Nu, die is ziek, die zat al zoo veel jaren ia do kamer. Franke herinnerde zich uit h"* kinderjaren slechts éën enkele maal, dat zy met hem in den tuin was ge weest. Als sjj Vos vroeg, waarom hjj zoo treurig is, zou hjj toch niet antwoorden. Ééns had zy het gevraagd, maar met vochtige oogen had hjj toen het hoofd geschud. .Waarom, kind? Je bont nog te jong! Doch nu was zy niet te jong mcer.zy was •«•tien jaar oud. Franke trad langzaam op den ouden bediende toe en legde hare hand op zjjn tchouder. De oude richtte zich een weinig op en zei vriendelijk s «Er zit nog een brief in je zak, Frauke. .Waarlyk?' Zy wat blyde, dut hy het zwjjgen had Verbroken. Zy bukte, tot haar mond bjj zjjn oor was; hun hoofdharen raakten elkander aau. Wee* maar woer goed, Marx De oude knikte ernstig en liet toe, dat zy haar vryen arm om zyn schouder legde. Zy had een stoel bijgeschoven on zat by hem. .Willen we den brief samen lezen?» .Het zal een brief zyn over zaken, geef hem aan Hinze*. .Neen, het is niet een van die nare brieven, dio evon grijs zyn als grof. Het is een merkwaardige brief, zooals wjj anders nooit krijgen; een fijne dameshand. Zie het adres maar 1 Pe afzender kent papa heelemaal niet. .Aan de familie von Kneo!' het is belache lijk!» Toen bekeek zy den poststempel: Uit Breslau De oude man keek in spanning naar den brief. «Uit Breslau?» herhaalde hy en floot toen zachtkenB tusschen de tanden door, zooals hy altyd deed, wanneer hem iets verraste. «Uit Breslau, zeg je?» Mot bevendo hand draaide hy den brief om .O kind, lees toch», zeide hyde woorden bleven hem byna in de keel steken, terwjjl hy op een lakzegel wees. .Het zegel van graaf Hans! Van graaf Hans Eer Vos het kon verhinderen, lag er een sierlyk schryven voor hem. Zy lazen met ingehouden adem «Aan het hoofd der familie von Knee deel ik, do kleindochter van Ha-'s von Knee, mede, dat mjjn lieve vader, Gerbard von Knee, drie maanden geleden in don Heer is ontslapen. Ik, zyn ocnig kind Gertrnd, zou gaarne den geboortegrond van ons geslacht leeren kennen, en vraag daarom beleefd, of ik een geheel alleen staand meisje eenigen tjjd de gast van myn bloedverwanten sou mogen zyn. Met vriendelijke groete, Gertrud von Knee' Onderaan stond het adres. Zwjjgend keken Vos en Frauke elkaar aan. ,Ik wed dat het een oude vryster is!» was het resultaat van Frauke's nadenken Om het even,* mompelde de oude, .als zy eerljjke oogen in het hoofd draagt en een kleindochter van graaf Hans is Potse- ling richtte hjj zich op, keek sjjn kleine vriendin met schitterende oogen aan on zeide «Goede hemel, kind Die komt als do eerste zwaluw na een langen winter Toen boog hy opeens weer moedeloos het hoofd en mompelde Wat is een vrouw tegen twee mannen! En dan zulk een soort!» En hy richtte daarby het oog op den baron. Frauke had stil naar hem geluisterd uit ar groote oogen was duideljjk te zien, dat zy iets niet begreep. .Is die oude juffer met ons verwant?» vroeg zy eindeljjk. .Wel, Franke, dat staat hier immers zwart op wit 1 Zy ia do kleindochter van Hans von Knee.' ,Is dat dezelfde,van wienjo altyd vertelt?» ,Ja, myn moeder heeft hem gekenddo laatste bewoner van den bouwval.» In eenigs zins militaire houding trad hjj op den invalide toe. «Hier, mjjnheer,' zeide hjj kort, en reikte den brief open aan hem over. De invalide las aandachtig. Met do handen op den rug was Frauke naast den oude be diende komen staan. Het bleek gelaat van den zieke had door do aandoening eenige kleur gekregen. «Merkwaardig zeide hjj zacht met beven de stem. .Zij is oen oude vrjjster, oom Hinze', zei Fraukc, om den uitslag van haar nadenken aan den man te brengen. »Wie?' vroeg Hinze. .Je Liza? Ja!» .Ach watWe krijgen bezoek, een nicht van me, eene von Kneel* .Een van dea bouwval? Zoo, leeft^anog iemand uit dat geslacht? Verdui daar zal Thorbecken belang in stollen stelt bjjzonder veel belang in den bouwval en in het geslacht, dat daar gewoond heeft. Het is een oude geschiedenis «Een slechte geschiedenis,' mompelde de oude Vos. ,Wij zullen haar een uitnoodiging zenden,» zei mjjnheer von Knee zacht. .Frauke moet vandaag nog antwoorden.» «Wil die dame hier voor langen tjjd blyven vroeg Hinze bezorgd. «Ik zie geen reden, om het alleszins bo- grypcljjk verzoek te weigeren, het komt van myn eenige bloedverwante, dio bovendien een alleenstaande dame is.» De baron dacht een oogenblik na en toen had zyne lichtzinnigheid alle zorg reeds over wonnen. Alleen had hy nog te vragen: .Hoe oud is die dame De hand tegen zjjn hoofddoek drukkende, raadpleegde de invalide zjjn geheugon. .Het is zes jaar geleden, dat do vader mjj zjjn kind aanbeval, als hjj kwam to sterven toen was do kleine Gertrud juist aangenomen als lidmaat der kerk.' Hinze's gelaat helderde op. Natuurlyk moet cjj gonoodigd worden,» zeide hjj, als gaf hy terloops zyn meening te kennen. HOOFDSTUK II. Acht dagen verliepen. Over hol landschap en over de Noordzee werpt de zon haar schitterende stralen neder. De zee beweegt zich in zacht rollende golven, in de verte hoort men haar bruisen. Een warme, zachte zuidwestenwind, zooals men dikwyls aan deze kust heeft, speelt over de golven, springt lastig over den lagen djjk, doet de halmen op de groote korenve'dcn der langronden golven en strjjkt dan langzaam |^n do duinen op, waar hy nauweljjks de kracht heeft om de heidestruiken in beweging te brengen. Van den langeD, hoogen duinrug ziet men neer op do maragronden, in dat voorliggende land, waar vroeger de baren der zee rolden, het gele zand aan den oever wierpen cn tot bergen stapelden. Dat is reeds lang geleden. Niet ver van den denneboom, geen dertig schreden verwjjderd van den ouden, hoogen toren, die boven op het duin staat, ligt Frauke von Knee languit in het heidekruid. Zjj ligt met do armen onder het hoofd en staart droomerig in do verte naar ginds, waar de glinsterende zoo en do witte wolken aan don horizon elkaar schjjnrn te raken. Men ziet niets dan een ijlen, trillenden damp, die van het land opstjjgt. Uit de diepte, terzjjde van den ouden toren, hoort men het dof geratel van zwaar beladen wagens. Frauke von Knee haalt diep adem. .Obè, wo moeten weer aan don gang, Murx I» De oude, grjjzo bediende, die in een ver sleten drillen jasje van militairen snit niet ver van haar op een met mos begroeiden steen zit, neemt he'. bock weer in handen, dat hem van de knieën is gegleden. Waar zjjn wo opgehouden, Franke?' Het meisje draaide bet gelaat naar hem toe. Bjj dat woordenlijstje, Marx; daar wil ik mee wachten tot de vier-en-vcortigste lee. Dat maakt indruk op haar, begrjjpje. Woor denlijsten maken altyd indruk!» «Ach, Frauke I Wjj maken toch geon indruk.» Kom, kom!' Die vuile stallen en die boopen mest, die sedert vjjf jaar opgestapeld liggen En van onze koeien is er geen enkele vierhonderd' mark waard Daar begrypt ze niets van, 1 uit een groote stad komen, dcrschoid zien tusschen een jonge.' «Ik wou, dat ze het kon!» Waarom ,Dan kon zij uw vader eens onder het oog brengen hoo slecht hier de boel bestuurd 'ordt.» .Ach, Marx, daar spreek je nu altrd over; maar wat is daar nu aan gelegen We heb ben immers alle dagen genoeg to eten!» De oudo man keek bekommerd voor zich en zeide met een beklemd hart: .Hoe lang. nog ,Kom, hond nu maar op I Ik vind, dat oom Hinso heel yvcrig iz, en dan houdt hjj papa bezig met zjjn wondorlyke geschicdc- n. Papa behoeft zyn kamer niet te ver laten cn Hinze iz den gekoclen dag vergo- gd. Zoo, en wees nu stil! Ik zeg nu do woorden van do los op, de oersto tien, let op! La gënërositë do grootmoeder; le pèrc de katerle De onde man hield het boek op een arms lengte afstand voor zjjn oogen. «Maar kind.. «Nu «Je zegt het verkeerd. Kater staat er niet; or staat vader. En grootmoeder staat er ook niet; er staat vader. En grootmoeder staat er ook niet; er staat grootmoedigheid.' Frauke keek den ouden man verbluft aan. «Wel (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1