MARINE. De Oorlog in het Oosten. ADVERTENTIEN. Bekendmaking. Het werk bij de Poatbrug is uitgevoerd door den heer C. Quak en dat bij den Kruisweg door den heer K. Zeeman, ter- wyl de Gebr. Hoogerduijn bet schilderwerk hebben verricht. De leverantiën van planten en bloemen voor de mastkorven zgn op gedragen aan do heeren bloemisten P. Puinbroek en Th. Adriaanse. Dat ook de Marine niet achterwege is gebleven met het aanbrengen van ver sieringen is zeer begrijpelijk. Voor het Instituut is een eerepoort ge plaatst, bestaande uit 2 zuilen, die ver bonden zjjn door een boog met het op- Bchrift 1854 Reuniefeest 1904. Op de beide zuilen zjjn vlaggentropeeën ge plaatst, die zeker een alleraardigst effect zullen maken. Het terrein van bet Insti tuut' is verder geheel omgeven met tal- looze vlaggen. 6jj avond wordt de gevel van het gebouw electrisch, het voorterrein met lampions en de eerepoort met vet- poti :es verlicht. Ook het directiegebouw, het hospitaal en de marinierskazerne zjjn vari versie ringen voorzien en zullen des avonds ge ïllumineerd worden, zelfs het wachtlokaal, meer bekend onder den naam van peper bus, is niet vergeten. Dit gebouwtje wordt van boven tot beneden, tot zelfs het dak en de schoorsteen, door vetpotjei verlicht. Het zal aan den Havendjjk en op het Haveuplein des avonds een zee van licht zyn. Bij de Marineclub is aan den ingang van het gebouw een zeer fraaie gas-illm minatie aangebracht. Deze bestaat uit een gekroond anker met ketting, omgeven door een lauwerkrans en aan weerszijden daarvan bevinat zich een gekroonde W, Het geheel steunt op 2 pilaren. Ook de verschillende buurtcomraissiën, die zich in allerijl vormden toen het be richt kwam, dat H. M. de Koningin onze gemeente zou bezoeken, beijverden zich om hun straten een feesteljjk karakter te geven. Weinig kunnen wij daarvan nog zeggen, er wordt hard gewerkt en men moet zich haasten om klaar te komen. Maar te oordeelen naar hetgeen wij nu reeds zagen, kan men wel opmaken, dat de Spoorstraat, Koningstraat, Molenstraat. Weststraat, Hoofdgracht, Kanaalweg, enz. rykoljjk door vlaggen, groen en lampions versierd zullen worden. Onderscheidene particulieren zyn druk in de weer hunne woningen te versieren. Hier is men bezig sparregroen aan te brengen, daar wordt een gasilluminatie aangebracht, elders tracht men door vlag gen zijn huis in een feestkleed te steken, Bjjna allen beijveren zich om de Hooge gasten een waardige ontvangst te bereiden. De optocht van da Corporatlën en van de Schoolkinderen. Zaterdag 1.1. hield de Raadscommissie voor de a.s. feestviering met de Onderwijzers en Onderwijzeressen een vergadering tot regeling van de buldebetooging, die do schooljeugd aan H. M. de Koningin Woensdag u.s. zal brengen. Bepaald word, dat de kinderen, voor zij de school verlaten, getractcerd zullen worden. Tegen 4 uur begeven zy zich naar de Weststraat, waar in de laan tusschen de Kruisweg en do Westerpoort van do werf do opstelling plauts heeft. Als de Koninklijke stoet voorby is gotrok- kon, gaan do kinderen met de muziek van jWinnubst' voorop langs den Kanaalweg en over do Postbrug naar de Koningstraat, waar zich dan de gezamelyke vcreenigingen (die au» dun Stationsweg een buldebetooging aan 11. M. hebben gebracht) by aansluiten. Zoodoende wordt één stoet gevormd cn gaat men te zamen in optocht door Koningstraat, Spoorstraat, Weststraat, Hoofdgracht, Haven dyk, waar voor Ilr. Ms. „Hertog Hendrik" nogmaals een huldebutooging plaats heeft. Na afloop daarvan wordt op het Havenploin do stoet ontbonden. Voor verdere byzondorhedon verwjjzen wjj naar het programma dat overal verkrygbaar is. Sedert de verschoning van dat programma is de lyst der deolnomende corporalen eenigs- ■ina gowyzigd, doordat een paar voreouigingen «yn uitgevallen en andero zyn bygekomen. De Roeiwadstrijd heeft plaats ep Donderdagmiddag te ongeveer 2.US0. De baan loopt van af de batterij Wierhoofd, tot aun do ligplaats van Ilr. Ms. Hertog Hendrik'. Do lengto van de baun bedraagt 1800 meter. Aan dezen roeiwedstryd zal worden doel genomen dooi sloepen B 2, geroeid cn gestuurd door schepelingen, behoorende tot de beman ning Tan Hr. Ms. schepen. Er wordt geroeid in twee groepen, een van 9 en een van 8 sloepeniedere sloep heeft 12 roeiers. De drie eerst aankomende •loepen van elke groep vormen te zamen weder een groep, die om de beslissing zal roeien. Door H. M. do Koningin zijn drie pryzen uitgeloofd en weleen van f 100,—, een van f 75.—, en een van f 50.en bovendien een portret van li. M. de Koningin voor het schip, waartoe do eerste pryswinncr behoort, en 2 kistjes siguron voor elk der zes eerst aankomende sloepen. I)e pryzen zullen uun boord van Hr. Ms. «Hertog Hendrik* door H. M. de Kouingin persoonlijk worden uitgereikt. De Gondelvaart. De gondelvaart zal een mooi nummer vormen in bet feestprogramma. Deelge nomen wordt door een 24-tal sloepen en vaartuigen. I)e samenstelling is als volgt: Eerste afdeeling. Sleepboot „Bertlia" met Helders Harmonie Kapel, 1. Zeven Provinciën; 2. Sloep J. lt. Meijer; 8. Sloep v. Wolveren 4. Sloep Pro PAtria 5. Sloep Evertsen (Dupont) 6. Sloep Com missie 7. Sloep Evertsen 8. Sloop Schil ders-vereen. O. K. K.9. Sloep Oefening Kweekt Kunst; 10. Sloep Tavenu11. Vlet Dk. van Dok; 12. Vlet Jb. de Jong. Tweede afdeeling. Sleepboot „Cathorina Maria" met Muzieksloep Winnubst. 13. Sloep Cerberus; 14. Sloep Poorters; 15. Sloep Zeevaartschool1G. Sloep Wacht schip 17. Sloep Vak vertegenwoordiging; 18. Sloep Bellona19. Sloep Leonidas 20. Sloep Lichtschip Haaks; 21. Sloep Sloepenloods 21a. Sloep Marnix22. Vlet Beekrna; 28. VletVeenstra; 24. Stoombarkas. Zooals bekend is, worden voor de sier lijkst getooide vaartuigen pryzen uitgeloofd. Do beoordeeliug daarvan zal plauts hebben by aankomst aan den Kanaalweg, dus op het einde van den tocht, door een jury, bestaande uit de heeren J. Kruis Voor- berge, T. T. Bonk en J. B. Mulders. De Illuminatie aan de haven. Woensdagavond en Donderdagavond, tel kens te 8 uur, zal de illuminatie van hot Paleis, het Kon. Instituut, het Mnrinc-Hospi- taal, Mariniers-kazerne cn van Hr. Ms. sche pen ,de Ruijter* en -Evertsen' worden ontstoken, terwijl te beginnen om 9 uur, van het Wuchtschip, .de Evertsen*, .de Ruijter', .Bellona", .Reinicr C'laegzen-, Cerberus", „Bulgia*, -Duik', .Geep', .Zee- bond-, .Hudda- en .het Loo* aan beide boorden een zeker aantal roodc, witte cn blauwe lichten cn blikvuren zullen worden afgestoken, benevens een twaalftal vuurpijlen n elk schip. De Parade op de Werf. De toeflang door de Westerpoort (bij da Kerk) voor Onderofficieren, Schepelingen en voor de Burgerij wordt verleend van 2» 4 tot 33 4 uur. (In het programma is dit laatste uur vermeld ale 3'/4). Rijtoer van liet Koninklijk Echtpaar. Woensdagavond tijdens de gondelvaart zal 11. M. de Koningin en Prins Hendrik, met gevolg, een rijtoer maken. De route -al zyn als volgt Havendyk, Hoofdgracht, Kanaalweg, Westplein, Kerkgracht, Koning straat, Spoorstraat, Weststraat, Hoofd gracht, Havendyk. In ons blad zpn onder de adverten- tiën eenige publicatiëa opgenomen van den Directeur en Commandant der Marine alhier, alsmede van den Burgemeester, waarop wjj de bijzondere attentie vestigen. gewijzigd, het toelatingsexamen sloot aan de derde klasse der H.B.S., terwijl meer aan dacht werd geschonken aan de eischen der phyaieke ontwikkeling. In volgende jaren en vooral na 1900 werden steeds wyzigingen in dien geest aangebracht. Een nieuw leerplan, ten doel hebbende het Instituut meer te maken tot een Marine- Vakschool, zal vermoedelijk in 1905 worden ingevoerd. Moge het Koninklyk Instituut voor de Marine in deze nieuwe richting nog vele jaren voortgaan met kundige en flinke zee officieren op te kweeken en voort te brengen en die zullen hoog houden het devies van ons Vorstenhuis. «Je Maintiendrai". bekomen by de firma Gebr. van Cleef, Spui uo. 28a te 'sGravenhage Het Kon Instituut voor de Marine. In het jaar 1854 verscheen onder de re- rceging van wijlen Willem III, op voordracht vHn den toemaligcn Minister van Marine J. Enslie, het Kon. Besluit van 26 Juli 1854, waarbij eene Opleiding voor Adelborsten aun boord vun dén schip word vastgesteld. Voor de opleiding aan boord, werd onze grootste zee- oorlogshaven te Willemsoord als do meest geschikte plaats aangewezen. Van de 95 aspiranten werden er by be sluit van 26 Augustus 1854 v(jf-en-twintig jongelieden geplaatst. Het dienstdoend wachtschip .de Ryn" werd bestemd de adelborsten te huisvesten. De groote zaal in het paleis werd tijdelijk voor leerzaal ingericht, omdat de daarvoor bestemde lokalen op 's lands werf nog niet gereed waren. De adelborsten maakten deel uit der equi page en stonden onder bevelen vun den commundant van het wachtschip, doch vol gens do bcpulingen onder de bepaalde lei ding van een oudsten officier-instructeur, die voor hunne belangen waakte cn de lessen regelde. Den 15den Octobcr 1854 kwamen de be noemde adelborsten 3e klasse aan boord en werden in tenue gekleed; deze was nagc- noeg gelijk aan die der tegenwoordige adel borsten. De lessen numen op den 16en Oct. d.a.v. een aanvang. Na eenigc maanden werd aan de leden der Commissie tot examineeren van Zeeoffi cieren en Adelborsten, den booglecraar J. van Heinsbcrgcn en den kapitein-luitenant t?r zee H. Huygens, opgedrugon, eon rap port over do nieuwe inrichting in te dienen, en daarin was het hun uangenaam hunne byzondore tevredenheid or over uit te spre ken, zoodat bij Kon. Besluit van 9 Mei 1855 bepaald werd, dat voortaan de adelborsten te Willemsoord zouden worden opgeleid, en zij na twee jaar adelborst 8c kL te zijn ge weest, konden worden toegelaten tot het exa men voor adelborst 2o klasse. Op 7 October 1855 kwamen de 35 nieuw benoemde adelborsten aan boord. Voor 60 adelborsten bleek de ruimte in het tusschcn- dek te klein en werd een gedeelte van het kuildek van genoemd Wachtschip afgescho ten tot hunne huisvesting. Het dienstdoende wachtschip .do Ryn" was voor huisvesting van nog meer adelborsten te klein, het linieschip .de Kortcnaer" werd daarom tot dat doel vertimmerd. Gedurende de maanden Juni en Juli deden de adelborsten der oudste afdeeling eene oefeningstocht op de Zuiderzeo aan boord van het instructie-vaartuig ,Urania" en na afloop van don tocht examen voor adelborst 2e kl. Zr. Ms. linieschip ,de Kortcnaer" ver ving in September 1856 Zr. Ms. fregat .do Ryn" als dienstdoend wacht- en opleidings schip voor adelborsten. In October 1856 werden er weder 40 jonge lieden tot adelborst aangesteld. By Kon. Besluit van 25 April 1857 werd op voordracht van den Minister van Marine de Inrichting voor Opleiding van Adelborsten tot Kon. Instituut voor de Marine verheven en tevens bepaald, dat voortaan de opleiding voor officier der mariniers en voor ingenieur van scheepsbouw ook aldaar zou plaatshebben. In de opleiding van do adelborsten voor den scheepsbouw en voor de mariniers kwam in 1860 eene wyziging; de eersten gingen naar de polytechnische school te Delft en de laatste», onder de benaming van cadet, naar Amsterdam. De .Urania" werd in 1866 door een nieuw gebouwd schip vervangen, dut meer aan de eischen van den tyd beantwoordde. Van 1857 tot 1870 werd het Kon. Instituut der Marine door de kapiteins t. z. II. Wipff, H. Camp, C. E. de Brauw, F. A. A. Gregorv en I. T. G. Muller gecommandeerd. De Mininster van Marine L. G. Brocx had gedurende do elf jaren, dat hij oudste officier- instructeur was geweest, dc schadtiwzyde van het leven aan boord voor jeugdige adelbor sten loeren inzien. Zijne Excellentie achtte het daarom raadzaam het Kon. Instituut der Marine gclicol af te scheiden van het wacht schip en word daarop het Instituut gebouwd en in September 1870 in gebruik genomen. Do Directeur en Commandunt der Marine werd met bet oppertoezicht belast en de kapt.-luiU t. z. K. F. R. Andruu tot Com mandant en Directeur van het ondonvys benoemd. Tot 1876 bleef het onderwys op deuzelfden voet, doch onder het bestuur van den kapt. t. z. J. W. Binkes kwam oonc verandering tot stand. Deze hoofdofficier vond eene opleiding van drie jaar te kort met het oog op de vele vakken, die een adelborst moest lecren; zoo- dut een vioijarige cursus werd ingevoerd. Van 18761900 commandeerden de kapi teins t. z. J. W. Binkes, P. ten Bosch. G. Doorman, C. E. Uhlcnbeck, A. P. Tudoma en D. Stolp het Koninklyk Instituut voor de Marine, terwyl in October 1900 als Com mandant optrad de toenmalige kapL-luit. t. z. W. J. de Brnync, in October 1902 tot kapitein t. z. bevorderd, die tot op beden deze be trekking bekleedt. Van het oorspronkelijk onderwijzersper soneel verliet do luatstc, dc hoer A. vau Voornveld, in September 1897 iauds dienst. In 1896 word het loerprogramma geheel Ingezonden. Feestvierenden 1 Inwoner* v«n Helder I Burger* en militairen vin Land- en Zeemaeht t Nog enkele dogen en de tyd i* diir. dat om* ge- eerbiedigde Koningin en H. D. Gemaal de plaata ouzei luwouing met een bezoek aul'en verteren. Ond tn jong allee weneeht dan fecit te vieren. Plaatageoooten Vriendelijk verioekon wij u, onthoudt u in dien tijd van alle bedwelmende dranken, welk gebruik zoo licht aanleiding kan geren lot ergerlijke tooneelen. Laten «y tonnen, dal do r on* ferat kan gevierd wordcu zonder xirb tc bedwelmen Inat ona vorstelijk hnia o k in dete een goede in druk mede nemen van dc plaata onzer inwoning. Namen* beituur en leden van de Nnt. Cbr. Geh. Onth.-Ver.. nfd. Helder en Omstreken. Marine en Leger. By Kon. Besl. zyn, met ingang van 10 dezer benoemd tot adelborst lste klasse by de zeemacht, de adelborsten 2de klasse, lste afdeeling, by bet Koninklyk Instituut voor do marine te Willemsoord, G. J. T. Bakker, D. van Nymegen Schonegcvel, G. P. Wesse- link, J* Veldkamp, G. J. Weyers, A. J. W. van Anrooy, J. M. de Booy, R. J. Brakema, L. Koers, J. van Reode, H. Keyser, H. A. Gregory, G. van Heieren, W. J. Hofiman, J. L. Androae, K. W. Thomas, T. W. van Rees, J. Sickenga, H. IJssol ds Schepper. By Kon. Besl. zyn, met ingang van 21 dezer, by het korps mariniers, bevorderd tot oerste-luilcnant, do tweede-luitenants F. A. Kimball, R. G. A. Sehreiner, H. baron van Hemert tot Dingshof en P. J. J. Michielseu. By Kon. Besl. is, met ingang van 16 dezer lo. aan den officier van gezondheid lste kl. by de zeemacht G. O. Snijders eervol ont- slHg uit den zeedienst verleend, onder toe kenning van pensioen en het bedrag van bet pensioen bepaald op f 1654 's jaars2e. by de zeemacht bovordord lot officier van ge zondheid lste klasse, de officier der gezond heid 2de klasse W. A. do Looze, Hr. Ms. Argus* Wordt den len October a. s. buiten dienst gesteld. Aan don boofdmachinist D. Bedcaux werd do zilveren medaille voor 24 jarigen eorlyken en trouwen dienst uitgereikt. Met ingang van 6 September j.L zyn bevorderdtot majoor-torpedist, de sergt.-tor- pedist D. P. den Dekkertot timmerman- majoor, de sergt.-timmerman N. A. Jacobs tot bootsman, de kwartiermeester L.Westdorp; tot sergt.-hofmeester, de korp.-hofmeester P. v. d. Braaktot sergt. kok, de korp.-kok C. P. KórndorfFcr en tot sorgt.-torpedist, de korp.- torpedist C. Smit en J. Bakker. Met dienselfden datum zyn in het vaste korps onderofficieren opgenomen: sergt.-tor pedomaker F. W. Hagedoorn, scrgL-zieken- verpleger P. Leegwater on J. B. Joseo, sorgt.-hofmeestor P. L. A vau Prooijen en 8orgt.-kok W. H. Creemers. Stoomvaartberichten. Hot stoomsobip «Prinses Sophio», v, Batavia n. Amsterdam, arriv. 9 Sopt. te Suez. Het stoomschip «Koningin Wilhelmina* v. Batavia n. Amst. pass. 8 Sept. Point do Galle. Het stoomschip .Abon,' arriv. 10 September v. Batavia te Amsterdam. Hot stoomschip Madura*v. Amsterdam naar Batavia, pass. 11 Sept. Dungeness. Het stoomschip «Prins Hendrik.' v. Amst. n. Batavia, pass. 11 Sopt. Point do Galle. Het stoomschip Koning Willem II,v. Amst. n. Batavia, arriv. 11 Sept. te Southampton. Marktberichten. Alkmaar, 10 Sept. Aangevoerd 26 paarden t 70 k 125, 67 kooien en osson f 150 k 285, 37 nuchtere kalveren f 10 k 25, 0 v. kalveren f k 181 magere schapen f 10 k 24, 75 magoro varkens f 13 k f 16 123 biggen f 6.— k 10.25, 8 bokken f 3 k 6, 0 kleine bokjes f 0.k 0.—, boter hoogst betaalde prys 65 ct,, gemiddelde prjja 60 ct., laagst betaalde prys 55 ct., aange voerd 5066 K.G., kipoieren f 3.80 en f 4.25, eenden dito f 8.per 100, lammeren f 0.- k 0.—. Hoorn, 10 Sept. Tarwe f 7.75 h 8.75, rogge 0.— k 0.—gerst f 4.50 k 5.—, haver f 3.50 k 4.witte erwten f k i groene id. f 10.k 12.grauwe id, f 13.k 15.vale id. f 9.k f 14. bruine boonen f 11.k 12.karweizaad f 10.25 k mosterdzaad f 19.50 k 16 paarden 1 70 k 200, 14 koeien f 170 a 210, 174 schapen f20,k 26, 0 lammeren f k 5 kalveren f 10 k 18, 0 var kens f k 198 biggen f 6.a 9. kipeieren f 4.k 4 50, 2200 kop boter 656 k 67' ct. p. kop. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Naar Oost- Indiè ViS8cherijberichten. N enwediep. 9 September. Aangebracht door 70 kor den 10 tot 30 atuk* groote tong p. at 63 a 73 eest, »U lut 100 midtlelm tong p il 30 a 10 cent, 30 tot 150 kleino toog p. at. 15 a 30 cent, 2 tot 10 atnka rog p at. 90 cent, 3 atuk* tarbot p. tt. f 5 i 7. lo ma uil miildt-lm. tchol p. m. f 5, 1 tot 8 maud kit achol p. m f 1 a f 9,30, 1 tot 4 mand achur p. f 1,23 a 1,30. 10 Sept. 86 korden met 10 tot 30 staka groote toog p. it. G5 a 75 cent, 20 tot 120 middelin. tong p. it. 23 a 33 cent, 20 tut 160 kleine tong p. at. 13 a $0 eent, 6 itnk* tarbot p. at. I 6 a 8. I tot stuk» rog p. at. f I, 1 tot 8 mand kleine achol p. flat 1,73, I tot 8 mand acbar p. in. f 1,60 a 10 mand middelen bol p. m. f S. 12 Sept. Nitti binnen. 376ste Staatsloterij. Trekking van Maandag 12 Sept. Noe. 5156 en 19558 elk f 1000. No. 2951 400. Nos. 6642, 6700, 6797, 17684 on 18518 elk f 200. Nos. 2985, 4126, 5133 cn 19015 elk f 100. Aan besteding-en in Noord-Holland. Haarlem 29 Sopt. v. m. 11 ure. Het minist. van W., H. on N., aau bet gebouw van het prov. beat.h e t maken van eene boschoeide los en laadplaats benoorden de St- Maartensvlotbrug aan de Westzyde van het Noordhollandsch kanaal, onder de gemeente Zjjpe, met bijkomende werken ten behoeve van de Petlcmer zeewering, behoo rende tot de Rykszeewerkon in Noordholl&nd begr. f10400; bestek no. 177 ligt na 15 Sept. ter lesing aan het gebouw van genoemd minist., aan de lokalen der prov. best. en is te Verzendingaweg. Datum der Ur poat-beiorg. «8 Sept. p. ïeepoal via Amsterdam zeepost via Kotturduin 10 eu ou Huil. mail via Geuua 20 p. HoLL mail via Marveil ie 1en 27 p. Franache mail via Maraeille 16 en 30 Naar PaJcmbaug, Riuuw,) 1 liauka Billitoo Z. W. AM. van Borneu, p Engelache mail via Brindiai 28 Sept. RHoil. mail via Genua aar Atjeh en de Ooatkoat van Snmntra p. Engelache mail via Brindiai 'eiken Vrijdag p Holl mail vie Genua p. Duitache mail via Napel**) Alleen naar Atjeh, Snmatra'a Ooatkoat, Palamheng Riouw, Banka, Billiton en Z.-W. A(d. van Borneo. Het overige gedeelte van Ned. Ooat-lndii wordt alleen op verlangvn der afzender» via Napela verzonden. Naar Guyana (Suriname): p. zeepoat via Amatcrdam 20 Sept I 7- p. mail over Engeland 26 I 7-'*av. p. inail via St. Naiaire 7 7.'*av. Naar Curafao, Bonaire en Aruba Tij Jat. der laat. bnal a/b Poatk. 7—'aav 7.— 'aav. 8.80'anam 7.—'aav. 8.80'amor 7—'aav. 11.80'amor p. teepoat via Amatcrdam p. mail via Southampton p. mail via Hamborg 20 Sept. eiken Dinsdag en Vrydag 14 cn 26 Sept 3.80 nai 7.-'*i (alleen op verlangen der afzender»). Naar St. MartinSt Eustatius en Saba p. zeepoat na Amatcrdam 20 Sept.; 7.—'aan p. mail over Engeland i 26 7.'aav. Naar Kaapland, Natal, Oranj,e Rivierkolonie en Transvaal: eiken Vrijdag, 3.30 's nam. Burgerlijke stand gem. Helder. Van 9 tot 12 8eptember. BEVALLEN: C. T. Hoebce gcb. Pompe, z A. Geer vliet geb. de Wit, z. J. C. M. Jautatn geb. Verborgt, z J Zwaan geb, Zeeow, d. T. Riemera geb Kvrait, z T. Kuiper geb. vnn Stiprizan, d. en x L. Nyland geb Runia, z. M. Spigt geb Koedooder, d. A Limonard, geb. Trap, z K Viëtor gab Schoute, d. G. Poathi geb. Vo*. d. J. Runoenborg geb Kramer, d. OVERLEDEN: H. Meereboer, 2i j. Arien Kuiper, 111/2 <">r Aotje Kmper, 1 dag Burgelijke stand der gem. Texel. Aangiften van 8 tot en met 9 Sept. 1904. ONDERTROUWD Petrus Wokke (Bever wijk) en Antje Dyt (Den Burg.) GETROUWD: 1 GEBORENGeene. OVERLEDEN: Vervolg der berichten. De heer Anton van Pelt, leerling van de H. B. S. alhier, heeft met gunstig gevolg het examen afgelegd voor de Cadettenschool te Alkmaar. Ter gelegenheid van de renniefeesten zjjn door de heeren P. Spruit en J. C. Duinker zeer toepasselijke ansichtkaarten uitgegeven, die er smakelgk uitzien en wel druk verkocht zullen worden Dinsdag 20 Sept. zal de opening der Staten-Generaal plaats hebben. Klerk ter 's Rijks Marinewerf. De minister van marine brengt ter kennis, dat bg 's Rgkswerven met 1 Nov. 1904 kan worden aangesteld een klerk, aanvankelijk op eene jaarwedde van f 400. welke, bg gebleken geschiktheid, na l/3 jaar. 1 jaar, 2, 3, 4, 5, 7 en 9 jaren dienst in dien rang, respectievelijk wordt veihoug'1 tot f450, f500, f600, f700, f800, f900, f1000 en f 1100. Begrafenis Paul Kruger. De begrafenis van president Kruger te Pretoria zul waarschgulgk plaats vinden op 10 December, den gedenkdag van de feiteljjke bevestiging van der Bóeren-heer schappij benoorden de Oranje-rivier, door de groote overwinning op Dingaan den Zulukoning in 1838 Indien de Britsche autoriteiten geen bezwaar maken, kan men di«n nationalen feestdag bg uitnemendheid, als vastgesteld beschouwen voor de ter- aarde bestelling van wglen den President. Z.-A. Post.) Een duistere zaak. Van het oogenblik af dat het gerucht zich te Rotterdam verspreidde dat de 16- jarige C. S., uit de Willigenstraat, wier ljjk uit de Schie werd opgehaald, een geweldigen dood gestorven zou zgn, doken van alle zjjden lieden op, zegt de»N. R. Ct.", die beweerden inlichtingen te kunnen geven, welke onfeilbaar het tot klaarheid brengen van deze treurige zaak tengevolge moesten hebben. Van al de door deze personen met veel omhaal van woorden gedane mededeelingen bleef bg eenig nader onderzoek tot dusverre niets over. Alleen één man was er, die iets tastbaars wist over te leggen, en wel een zakboekje, gemerkt met de letters G. S. dat hg zeide op de Schiekade te hebben gevonden bg avond, toen hg daar op den bewusten 3len Augustus na uit te zgn geweest langs liep. Ru8»iich8 verliezen. Tokio, 10 Sept. Generaal Kneroki bericht, dat na het gevecht van Maandag de Rassen meer dan tienduizend gewonden naar het Noorden vervoerden. Zg lieten drieduizend dooden in de omgeving van Liaojong achter. Het beleg van Port-Arthur. Teingtouw, 10 Sept. Een Japansch officier die op weg naar Tokio heden bier passeerde, deelde mede dat de Japanners voor Port-Arthur in de laatste dagen zeer ernstige verliezen hadden Jeleden. meer dan 15,000 man. Het aantal apanners, gedood en gewond in de gevechten bg Liaojaog is meer dan 20,000 Het 0o8tzee-eekader. Kroonstad, 11 Sept. Het Ooitzee-eskader onder het bevel van admiraal Koschdest- wensky is hedenmidag te twee uur naar het Verre Oosten vertrokken. Een ontdekking Keulen, 12 Sept. De >Köln. Ztg." ver neemt uit St. Petersburg la Port-Arthur werd onlangs een geheime bergplaats out- d-kt, door Chiueezen vóór den Chineesch- Japanschen oorlog aangelegddaarin wer den 60.000 tot 100.000 granaten, een paar honderd oude Krupp-kanonnen, die nog bruikbaar zgn, een groote hoeveelheid kruit van goede kwaliteit uu naar beweerd wordt ook een groot aantal geweren en patronen gevonden. Petersbnrg, 12 Sept. Onlangs zgn hier twee Japanners in hech'enis genomen, die voor het uitbreken van den ootlog hier werkzaam waren aln handelsbediende Ken van de twee was overgegaan tot de Grieksch-Katholieke kerk en was gehuwd met een Russische. Uit de papieren, ten huize van den gearresteerde in beslag genomen, blgkt dat beide Japansche zee- officiereu waren, die aan hun land ver spiedersdiensten bewezen. In een hoofdartikel betoogt de Roes, die te Petersburg verschijnt, dat de voor naamste oorzaak van de nederlagen der Russen gelegen is in de onderschatting van de sterkte en bekwaamheid van de Japansche legermacht. Volgens het blad bewjjzen de gebeurtenissen bg Liao-jang dat het succes der Japanners niet slechts een gevolg was van bun numerieke meer derheid, maar dat zg ook bg gelgke ver houding een slag zullen winnen, dank zg hun buitgewone dapperheid en de kundige wgze waarop hun legers worden aange voerd. Het laatste nieuws uit Tokio toont aan. dat Rusland rekenen moet met de moge lijkheid dat Japan zgn troepenmacht te velde nog zal uitbreidenbg den persoon lijken moed der Russische soldaten zal een betere organisatie en bekwamere leiding moeten komen. De eenheid in het bevel, die Napoleon als een allereerste noodzake lijkheid in den oorlog beschouwde, treft men niet aan in het leger van Koeropat- kin. Hg heeft het bevel over het leger van Mandsjoerjje, maar de eigenlijke opper bevelhebber is hg niet. Een Duitsch marine-deskundige, kapitein van Pustau, sohrjjft: Onder al de gevolgen die de overwin ning te Liao-jang voor de Japanners heeft of nog kan hebben, is verreweg het be langrijkste: de onomstooteljjke zekerheid dat binnen aizienbaren tyd geen sprake meer zgn kan van Port Arthur. Vermoe delijk is de tjjd thans voorbjj van de hef tige bestormingen vun de vtsting, waarbij de soldaten vau den Mikado bjj massa's het leven moesten laten. De honger, het gebrek aan munitie, en de voorzichtig voor- gmnde arbeid der geniesoldaten en mineurs zal vermoedelijk trachten gedaan te krg- gen wat aan de doodsverachting der aan vallers mislukt is. Met bewondering booren wjj van den heldenmoed van de verdedigers der vesting, maar hoe lang kan hun tegen stand nog duren, tegen de belegeraars die in staat zgn, tenminste een viervoudige overmacht te stellen tegenover hun reeds zoo gedunde gelederen? Zoo komt dan het tjjdstip al nader waarop deJapanBcha vlag opnieuw over Port Arthur zal wap peren, en het lot beslist zal zgn van het daar liggende Russische eskader, vanwelks vernietiging voor Japan niet de uitslag af hangt vau den veldtocht van dit jaar, maar bovendien de beslissing over de vraag of zg het veroverde kan behouden of niet. De uitzending van de Oostzeevloot, die een ernstige bedreiging vormde voor de Japanners, zoo lang nog een goede oorlogs haven, het gehetle jaar door vrjj van jjs, en een aantal groote pantserschepsn zulk een vloot opwachten, wordt e°n ppooksel dat niemand meer verschrikt, als het doel der reis nog slechts Wladiwootok kan zgn, omringd door den vjjand en bovendien nog eem'ge maanden lang versperd door het jjs. Ook het verontrusten van de Japansche kustplaatsen en de belemmering van den handel zullen spoedig gedaan zgn, als Togo'a vloot, die het met zulk een taai geduld tot nu toe voor Port Arthur uit gehouden heeft, eenmaal de vrjje hand krijgt voor een andere taak. De Kölnische Zeiting schrjjft, dat alle twjjfel, of het Koeropatkin gelukken zou, met zgn leger in goede orde terug te trek ken, uu opgeheven is. De Russische veldheer heeft hel voor bjjDa oumogelgk gehouden kunststuk volbracht, en aldus bewezen dat de roep die hem vooruitgegaan was een groot krijgsoverste le zjjn hem ten volle toekomt (Vergeljjk daarmee het oordeel van den correspondent der Times, die aan geen van beide kanten bjjzonder strategisch talent bespeurd heelt 1 Red.). Wel is de omstan digheid hem ten goede gekomen, dat zgn vervolgers al haast de grens van het boven- menscheljjk overschreden hadden, lichame lijk niet meer in staat waren, de ver volging flink door te zetten. Maar dat ver kleint Koeropatkin's verdiensten niet, want juist zgn hardnekkige tegenstand had den tegenstander zoo afgemat, dat zgn troepen zonder veel schade te Ijjden het Blagveld kouden ontruimen. Ook moet men in aan merking nemen dat de Russische troepen lichameljjk niet minder te verduren hadden dan de Japaosche, en dat de eindelooze regen de reeds slechte wegen in modder poelen had berschapen, zoodat het zeker de alleruiterste krachtsinspanning gekost heeft om de kanonnen en den tros mee te sletpen Thans is de geheele Russische artillerie met den tros in veiligheid Wegens de Heunie feesten zal het vol gende no. van ons blad, ver moedelijk Vrijdag iets later vcrsehUnrn. Getrouwd W. DE HAAS eu T. SPIL, die, mede namens wederzjj-lscbe Familie hun hartelijker) dank betuigen voor de vele bewjjzen van belangstelling bjj hun huweljjk ondervonden. Helder, 8 September 1904. Geboren: JEAN HENRI, Zoon van J. B. NIE3SEN en E. P. N. C. MESSEN- van der Ploeg. Amsterdam, 10 Sept. 1904. Hugo de Grootkade 16. GeborenMarqaretha Cornelia UenriëtU, Dochter van S. ZWAAN en J. ZWAAN-ZEEUW. Huisduiner, 9 September 1904. Hedtn overleed zacht en kalm onze gelief le Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader A TOES. in den oadorduut van 74 jaren. Callant»oog (Groote Keeteo) 12-9-'04. J. TOES S. TOES Burger. H. TOES. N. TOES-Wei. Heden overleed zacht en kalm onze gelitfde Zoon ea Broeder, HENDRIK, in den ouderdom van 22 jaar en 3 maandeneen smartelgk maar ge duldig gedragen Igden van 9 maan den maakte een einde aan zgn voor ons zoo dierbaar leven. Degene, die ons kennen, zullen beseffen hoe zwaar ons dit verlies treft. Zgn diepbedroefde Ouders, Broeders, Zusters en verdere Familie: C. MEREBOER. M. MEREBOER—Lim. Koegras, (Helder) 10 September 1904. Maatregelen van orde op É4 en 15 September 1901b\j gelegenheid van het bezoek van H. JU. de Koningin en X. Hf. H. den Prin» der Neder landen. De Burgemeester van Helder brengt ter kennis de navolgende maatregelen van orde Het verkeer van rij en voertuigen (rijwielen inbegrepen) zal verboden zijn 1. op Woensdag ii September a. van af des voormiddags 11 tot des namiddags 1 uur op het Stationsplein, den Stationsweg, den Kanaalweg, de Hoofd gracht en den Havendjjk tot aan de Zee- doksl.uis. b. Van des namiddags 21/, tot 6 uur op het Stationsplein, den Stationsweg, Kanaalweg, Weststraat tot aan de Nieuwe Kerk en den Havendjjk van af Zeedoksluis tot Havenplein. c. Van des avonds 7 uur tot den vol genden morgen 7 uur op den Havendjjk, van af Zeedoksluis tot Havenplein. d. Van des avonds 7 uur tot 101/, uur op het Havenplein, de Hoofdgracht, den Kanaalweg, het Westplein, de Kerkgracht, de Koningstraat, de Spoorstraat en de Weststraat. 2. op Donderdag i5 September Van af des namiddags 31/* uur tot na het vertrek van den Koninkljjken trein op den Havendjjk, de Hoofdgracht, de Weststraat, Nieuwe Kerkplein, Bierstraat, Spoorstraat. Stationsweg en Stationsplein. Hg noodigt het publiek uit, bjj den intocht, bjj den rjjtoer en bg het vertrek van Hare Majesteit de Koningin en Zjjne Koninkljjke Hoogheid den Prins der Neder landen, de rg wegen vijj te houden, zich niet te plaatsen op hoeken van straten en op bruggen, den Koninklijken Stoet vooral niet te volgen en ook niet met de gondelvaart mede te loopen, te meer, omdat tusschen Postbrug en Westplein slechts een beperkt aantal personen zullen worden toegelaten en dan nog slechts alleen op de voetstralen. Hg vertrouwt, dat allen zooals altjjd, gaarne zullen medewerken, om door inachtneming ook van al het bovenstaande ter handhaving van de goede orde, het Koninkljjk Bezoek den meest mogeljjken luister bg te zetten. Helder, den 12 September 1904. De Burgemeester voornoemd, VAN STEIJN. De Schout-bg-nacht, Directeur en Com mandant der Marine te Willemsooord. Brengt ter algemeene kennis, dat in verband met den voorgenomen vaartocht op 15 September a. s. waaraan door een groot aantal oorlogsschep3n en vaartuigen zal worden deelgenomen, vsn voormiddag» S'/a tot 10 uur en van namiddags 4'/s tot 61/» uur geen vaartuigen, welke aen "dien tocht niet deelnemen, de Marinehaven het Nieuwediep zullen mogen in- of uitgaan. Willemsoord, 10 September 1904. De Schout-bg-nacht voornoemd, J. WENTHOLT. MARINE. Met het oog op de aanstaande komst van H. M. de KoniDgin en Z. K. H. den Prins der Nederlanden, brengt de Schont- bg-nacht, D rectenr en Commandant der Marine te Willemsoo-d ter algemeene kennis, dat op Donderdag 15 September a.s. het zuidelgk gedeelte van het Mars diep, almede de reede van Texel, ter plaatse waar en zoolang de verschillende oorlogschf pen en de aan den roeiwedstryd deelnemende sloepen zich daar zullen op houden, niet door particuliere vaartuigen zal mogen bevaren worden. De schippars van vaartuigen, die zich daar ophouden, zullen zich op eerste aan maning van de met het politietoezicht belaste oorlogsschepen, daarvan moeten verwijderen, zjjnde die poliriavaartuigen aan e en wimpel, gemerkt POLITIE, kenbaar. Willemsoord, 10 September 1904. De Schout-bg-nacht voornoemd, J. WENTHOLT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 2