KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel, WIerIngen en Anna Paulowna De Reuniefeesten. van 1 No. 3296. Zaterdag 17 September 1904 328te Jaargang. Bureau: Spoorstraat. Telef. 59. Bureau: Koningstr. 29. Interc.-Telef. 50. Voorbij zijn de twee schoone dagen De reuniefeesten der oud-adelborsten be lmoren weer tot bet verledene. Het be zoek aan den Helder van Neêrlands ge liefde Vorstinne en van Haar Gemaal heeft plaat9 gebad. Maar nog lang zal men spreken over de onvergetelijke dagen van 14 en 15 Sept. 1904, die op zoo on dubbelzinnige wijze getuigden, dat aan Hollands noordpunt nog steeds de liarten warm kloppen voor liet Huis van Oranje. De duizenden vreemdelingen vertrekken weer naar hunne haardsteden en de rust keert in ouze veste terug. Het is wel een aangename, maar geen gemakkelijke taak een juiste beschrijving te geven van de geestdrift, die er heerschte en van de feesten, die gevierd zijn; niet door ge brek, maar door de hoeveelheid aan stof. Zelden zag men Helder in zulk een prach tig feestkleedallen hadden zich beijverd het Vorstelijk paar hunner waardig te ontvan gen en hulde te brengen aan de Reünisten Woensdagmorgen, reeds zeer vroeg, wa ren er honderden op de been om de straat- en andere versieringen in oogenschouw te nemen en de meesten van hen trokken tegen 11 uur naar het Stationsplein om getuige te zijn van de aankomst der Reu- nisten. Op den bepaalden tijd llu.20,1 stoomde de trein met een 300-tal Reu- nisten, onder wie minister Ellis, liet sta tion binnen, opgewacht door tal van te Helder gedetacheerde zeeofficieren. Ter verwelkoming van heeren Reünisten was een deputatie van den Bond van Oud officieren op het perron aanwezig. Verder waren bij 't station opgesteld alle tam boers en pijpers van de schepen, de staf- muziek der Kon. Ned. Marine, de Adel borsten met hun vaandel en de muziek van Hr. Ms. «de Ruijter." Toen allen de wagons verlaten hadden, werden zij in de 3e klasse wachtkamer, die keurig in- g°richt was, hartelijk welkom geheeten door den kapt. ter zee J. D. Heijning. Nu was het over en weer een hartelijke begroeting van oude kennissen, de ge zichten straalden van blijdschap over het wederontmoeten. Lang kon dit echter niet duren, want met de stafmuziek en de Adelborsten voorop, de Reünisten in het midden en tot sluiting van den stoet de muziek van «de Ruijter" en een peleton militairen, trok men in opgewekte stem ming, onder veel belangstelling van de bevolking langs den Stationsweg, Kanaal- weg, Hoofdgracht en Havendijk naar het Instituut. Aangekomen op het voorterrein, scharen allen zich om den historischen mast van Van Speyk, waar de kapt. ter zee J. J. de Brujjne, commandant van 't Instituut, de volgende rede hield: M. H. Hartelijk welkom allen, die aan deze plaats gekomen n^jt om het gouden feest van de opleiding tot zeeofficier t? YY il- lemsoord op feestelijke wyze te vieren. Het verheugt ons zeer Uwe Exc. den Minister van Marine als reünist hier tegen woordig te zien en U. E. te danken voor de krachtige medowerking zonder welke de feestelijkheden niet zouden slagen op de wijze als wy redelyker wijze mogen verwachten. De Schout-by-nacht, Dir. en Commandant en andere autoriteiten, die ons behulpzaam waren, betuig ik eveneens warmen dank. Verder breng ik namens allen een groet aan de oud-commandanten en oud-leeraren van 't Instituut, die de uitnoodiging van het Comité welwillend hebben aanvaard. M. H. Hot is vijftig jaren geleden, dat Z. M. de Koning op voorstel van den Min. van Marine, den Vice-Admiraal Enslie het beeluit uitvaardigde, dat naast de Kon. Aca demie voor Zee- en Landmacht te Breda een opleiding op do vloot zou worden inge voerd en de oorlogshavon Willemsoord daartoe werd aangewezen. Oorspronkelijk op be- leiden schaal ingericht, breidde de opleiding i gunstige resul- i 1857 verheven scheiden zich weldra uit, dank zij taten en genoot zjj do eer te worden tot Kon. Instituut voor de Marine De Min. Enslie, de oorsto organisateurs dor opleiding, de luit. t. z. Brutel de la Iiiviere, opgevolgd door den luit. t. z. Brocx, zouden met voldoening terugzien op hetgeen door hen verricht is, bjj het aanschouwen van deze breede schaar van mannen. Het geheele corps zeeofficieren, de meeste officieren der mariniers en eenige iogeniei zyn te Willemsoord opgeleid en zy mog met eere genoemd worden. In deze halve eeuw heeft de opleiding vele bekwame oiers en ingenieurs voortgebracht en vele mannen, die in en buiten de marine in hooge staatsbetrekkingen op industrieel, administra tief, technisch gebied enz. zich bijzonder verdienstelijk hebben gemuakt. Dit reuniofeest te doen plaats hebben was een gelukkige gedachte. Waar do band tusschcn de zonen van eenzelfde gezin versterkt wordt door zich nu en dan te vereenigen in hot ouderlyke huis. zoo zal deze Iteunie van zoo velen, die lief en leed op dezelfde inrichting deelden bavorderlyk zijn om dc vriendschapsbanden nauwor aan te halen, die toen en later de marine gesloten werden. En dat reünie in het Instituut zou plaats vinden lag voor de hand, want al zijn allen niet in dit gebouw opgevoed, de plaats waar wij ons bevinden is een historisch stukje grond. Hier was vroeger bet grasveld, door de jonkers ,de wei" genaamd, hier stond het zaaltj.-. waaraan velen nog aangename herinneringe hebben, en dat in 1869 moest verdwijnen voor dit schoone gebouw, gesticht door den Miuister Brocx. Het weerzien op deze plaats doet het verleden voor ons opdoemen. Als do beelden van een bioscoop trekken voorbij de dag, waarop wij ons nog vreemd gevoeldci in de zoo verlangde*adelborstenuniform, d< ingespannen studietijd, de genoegens en ver drietelijkheden van het Instituutslevcn, vele episode'e uit onze marine loopbaan. Mogen <fcz« feestdagen onsen geest verfriséekea aan hetgeen was on hoop on vertrouwen schen ken voor de ontwikkeling en don bloei van het korps zeeofliciercn. Adelborsten! Dezen dag zult gy nooit vergelen. Gy ziet thans voor U mannen, die even als gij opgeleid zijn te Willemsoord, mannen, waarvan velen zich zeer verdienste lijk gemaakt hebben voor Vaderland en Voi- stenhuis, wier kennis en karakter hen doen behooren tot de beste burgers van den Staat. Leert van hen, om de woorden van professor Fruin te bezigen ,dat men in zijne jeugd moet leeren werken, om later nuttig over zijne geestvermogens te kunnen beschikken", leert van hen, hoe een kleine marine, als ons land ten dienste sluat, veel kan verrichten, als het korps zeeofficieren bekwaam is en, men elkaar achtend en waardeerend, opge wekt zijn plicht doet. Do hooge eer, die U heden ten deel valt, voor onze Koningin te mogen defileeren, hebt gij te danken aan hen, die U voorgingen, die zich de sympathie van II. M. waardig maakten. Tracht hen te evenaren en zoo mogelijk te overtreffen. Mijne Heeren! Aan dit feest wordt, zoo als U bekend is, grooten luister bijgezet door de komst van II. M. de Koningin c-n Z. K. II. den Prins der Nederlanden. Wij weten, dat H. M. en het Vorstelijk Huis zeer veel be lang stellen in de marine, daarvan onder vonden wij tal van blijken, doch een zoo hooge eer hadden wij niet durven hopen. De onverbreekbare band, die ons hecht aan ons Vorstenhuis, wordt op dit gouden feest door II. M. de Koningin met goud bezegeld. Leve do Koningin! Een daverend hoera stijgt op, waarna het «Wilhelmus" door de stafuiuziek wordt gespeeld. Vervolgens zingen de adelborsten uit volle borst 't Adelborstenlied," woorden van den luit. t. z. lekl. A. A. Visser, com positie van den heer Jac. Koning. Dit was een aangrijpend oogenblik. Na afloop biervan begaf men zich naar het gebouw, waar in de vestibule de eere wijn werd aangeboden. Aldaar verkrijgt de gep. schout-bij-nacht W. A. Arriëns het woord tot aanbieding van een souvenir door de Reünisten. Hij zegt, dat men ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Instituut een gepaste en blijvende herinnering aan dc inrichting wilde schen ken, dat de gevormde commissie door groote en milde bijdragen daarin is ge daagd en het geschenk bestaat uit een schilderij, voorstellende een gecombineerde landing van zee- en landmacht der 2de brigade van de expeditionnaire troepen op 19 December 1873 bij Kwalla Hoe in Aljen. uezescmiuory i» Wvjl AixrA lnnr hr.Chr. Dommelshuizen van sGravehage,die door ingewonnen inlichtingen van officieren enj 't raadplegen van geschiedkundige bron nen, daarin uitnemend geslaagd is. Spreker brengt den heer Dommelshuizen daarvoor zijn hartelijken dank. Onder langdurig gejuich wordt alsuu de schilderij onthuld. De commandant van het Instituut aan aardt dit schoone geschenk der Reünisten, belooft het een waardige plaats te geven, ipdat de adelborsten dagelijks herinnerd worden aan hetgeen de Zeemacht in Atjeh errichtte, eu hoopt, dat zij door het aan schouwen der schilderij overtuigd worden, dat samenwerking van Land- en Zeemacht kan waar maken het Koninkljjk devies: Je maintiendrai. Na het aanbieden van het souvenir ver eenigen de reünisten zich aan een dejeuner in het Koninklijk Instituut, waarna het gebouw wordt bezichtigd. Des namiddags half drie had de cieele inwijding plaats van het nieuwe Clubgebouw aan de Hoofdgracht. In vroo- lijke recht opgewekte stemming waren daar honderden van Reünisten bijeen. De luit. ter zee le kl. J. W. Van Aalst, lid van het bestuur der Marineclub, voerde daarbij het woord en sprak ongeveer het volgende M. H.Gij zijt daar straks opgegaan naar 't Kon. Inst. v. d. Marine, alwaar aangekomen, u vele souvenirs uit de dagen van uw ver plicht verblijf aldaar helderder voor den geest gekomen zuÜcn zyn. Te dezer plaatse, waar gij vele uren in vrijwillig bijeenzijn zult lebben gesleten, zullen op dit oogenblik oveneens vele herinneringen uit vroeger uitvoering to geven en gelukkig werd die gevonden in den heer Halverhout. De onvermoeide pogingen van dien heer hadden het resultaat, dat een groot auntal officieren en oud-officieren en in liet bijzonder de Koninklijke Prinsen Hendrik cn Frcderik dit plan geldelijk en moreel steunden en dientengevolge het winkelhuis toebehoorende aan den heer Schluter, voor dien tijd nog aan den heer Wubbe, kon worden aangekocht en tot vereenigingsgebouw ingericht, zoodat het in 1868 door dc Koninklijk goedgekeurde vereeniging de Marino-Club kon worden be trokken. Het eerste bestuur bestond uit de heeren: •1. G. J. Brutel de la Rivióre, W. F. Blaauw, C. D. Halverhout, J. D. Saehse, Jhr. C. de Sluers, D. Vroedenberg, P. van Woelderen n .1. 1). Heijning als secretaris, die ineu a eenigen tjjd, wegens zijn vele diensten aan dc club bcwozon tot lid van verdienste be noemde. In den loop der volgende jaren had men met velerlei moeielijkheden te kampen, nu •ens liet dc linantiëele toestand tc wenschen over, dan weer klaagde inen over het geringe bezoek, maar de toon en de geest, die onder dc leden heerschte, was immer hoogst vriend schappelijk en opgewekt. Die vroolijkheid begaf de leden zelfs niet als zij door het bestuur werden opgeroepen om mocielyke vraagstukken te helpen oplossen, en zoo kre- jen die algeineene vergaderingen dan ook al spoedig den naam vun Poolsche landdagen. 'i her- het tegenwoordig Bestuur der club, zon- j Na het eindigen dezer rede reikt. II.M. der wiens beleid en doortastendheid het het vaandel aan den commandant van het gebouw niet zoo spoedig tot stand was Instituut over, die de Koningin dankzegt gekomen. I voor de groote eer, die het corps adelbor sten te beurt valt door Hare tegenwoor- Alsnu volgde het hoofdnummer van het digheid. Toen de blijde mare tot ons dagen bij u opwellen. Bij d iü dc oudsten onder u zal helder voor don geest komen, op welke wijze omstreeks 1854 de marineofficieren hun gezellige bijeenkom sten hielden, een deel was toen te vinden in het café van Vun Woerden op de Binnen haven tegenover de brug met de stoffelijke Cardioldelijn, ecno kromme lijn, die voor velen liet schrikbeeld was van do repetities van wijlen prof. Oskamp: een ander gedeelte had zich dan vcrecnigd in het Heercnlogement met tuin van den heer Prins aan de Dijk- straat tc Helder. Dat verdeeld zyn hield grootendcels op, toen men na eenige jaren besloot zijn samen komsten nbch zoo diep in het land, nbch aan do Binnenhaven to houden, maar dichter aan don zeekant, met het gezicht op dc schilderachtige buitenhaven die wemelde van koopvaardijschepen in allerlei vorm. De groote gelagkamer van het Hotel de Breuk werd nu de verzamelplants en zij onder u, die die tijden hebben medegomuakt zullen zich o.a. liet daar dikwerf vertoonde vaardige biljartspel des heeren Brocx, den lateren minister van marine, herinneren en ook hoe het bezoek in de week middelmatig, des Zondags overmatig druk was, omdat reeds toen, zooals inen raillccrcndc opmerkte de gehuwden op dien dag een duitje van hun vrouwen medekregen oin dat op gepaste wijze te verteren. Gezelligheid cn prettigen geest werden daar steeds uangetroffen, maar daar ook de logeergasten vun liet hotel toegang tot hot lokaal hadden en bovendien de ruimte in dc gelagkamer beperkt was, was liet te begrijpen, dat by velen dc wensch opkwam om een eigen lokaal te bezitten, dat ruimer zoude zijn en waar men geheel onder ons zoude zyn. Er was slechts een man noodig, dio het initiatief had te nemen om aan dat plan Velen uwer zullen zich bijv. weten te nneren, hoe door een aantal leden voldoende im een stemming uit te lokken, werd voor- jesteld om ten einde het bezoek to vermeer deren een damesbediening in to voeren, cn hoe ook by de stemming bleek, dat allen, en ook de voorstellers, hun stem daurtcgen uitbrachten. Doch aan den anderen kant van af de oprichting tot de laatste jaren mochten ook vele bewijzen van sympathie worden onder vonden, begon Z. K. H. Prins Fl'ederiL met bij de oprichting zijn vordering op de Club ten geschenke te geven, ieder jaar daarna werd dan door dezen dan door genen dit schoone voorbeeld gevolgd en de Club zijn taak verlicht. Toen in lutere jaren het aantul officieren hier geplaatst, belangrijk was toegenomen, deed zich meermalen het gebrek aan vol doende ruimte gevoelen en daar bovendien het gebouw sporen van ouderdom begon te vertoonen, terwijl het ook niet meer voldeed aan de hoogerc eisclien, die aan het Club gebouw werden gesteld, brak cr een tijdperk aan, wuarin zonder tot een definitieve oplos sing tc geraken men door verbouwen en ver anderen aan den wensch der leden trachtte tegemoet te komen, zonder daarin geheel tc slagen. Dit guf in 1894 de 11.11. v. d. Hegge Spies en v. Aalst aanleiding om aan het gebouw op te richten, doch toen'men Tri ank zij de onvermoeide pogingen van hel bestuur, waarvan de hr. Lainie president en de hr. v. Bemmelen secretaris was, en de vrijgevigheid ook der oud-leden, aan de leden de plannen en de beschikbare fondsen konden worden overgelegd, stemde dezen met 1 stom meer derheid het plan van nieuwen bouw al en namen hel besluit de Club te laten, zooals deze was on alleen de noodzakelijke verbe teringen en vernieuwingen aan te brengen, welks uilvoering de Club tot zeer groote uitgaven bracht. in 1903 onder het bestnur van de H.ll. v. Nes en Curdinaal als presidenten en den lieer v. d. Worm als secretaris mochten de pogingen om tot een ruimer en boter inge richt gebouw te geraken slagen, en kon den 12 September 1903 de eerste steen van dit gebouw door de jonge juffrouw Lydie Car- dinaal en den jongeheer Jan van Aalst worden gelegd. Den 1 Mei daaraanvoorafgaande was hes oude gebouw niet zonder weemoed verlaten, en bij den laatsten stap die zy daarin hebben gezet, zullen velen zich de genoegelijkc uren daar doorgebracht hebben herinnerd, maar ook tevens met erkentelijkheid de personen, die dit gebouw hebben opgericht en bestuurd. Toen dit gebouw halverwege was voltooid, werd volgens den wensch der leden bepaald, dat de inwijding, de doop als het ware daar van, zou plaats hebben wanneer tijdens de reunieleestcn ook zooveel mogelijk oud-leden dezer Club ter plaatse zonden zijn, eensdeels omdat men daarmee wilde tc kennen geven hoezeer men op prijs stelde, dat velen van hen hun groote finantioele steun schonken zonder dewelke het plan niet had volvoerd kunnen worden, maar ook omdat door de hulp die van alle zijden kwam bleek, dat er nog altijd een band, een unie tusschen alle officieren active zoowel als oud-oflicicrcn be staat, hetgeen op dezen dag moest worden gereleveerd en waarvan dit gebouw het blijvend en sprekend bew-ys zal zyn. Maar Mijne Heeren wij zyn nog niet ge reed, wel hebben we thans een II. B. S. en een nieuwe Club verkregen, maar veel wacht nog op verbetering, noem slechts woning verbetering hier en in Hellevoctsluis voor •'ehuwden en ongehuwden. meerderen steun aan onze jongere verecnigingen Marinever- ecniging on Yachtclub enz. en dit alles is slechts door eendrachtig samenwerken te verkrijgen, de band die ons allen verbindt zal dan steeds hechter worden wat ton slotte aan den dienst voor Koningin en Vaderland ten goede zal komen. Gij allen die hier tegenwoordig zyt, om bij den doop dezer jonggeborene als peetvader b treden, schenk haar in wolken programma, het nummer, waarin militair en burger evenveel belang stelden, n.1. De komst van H. M. de Koningin en Z. K. II. Prins Hendrik der Nederlanden. Reeds meer dan een uur van te voren was de Stationsweg als bezaaid met men3chen. Ieder verlaugde de beminde Koningin te zien en toe te juichen. Op liet perron of in het fraaie waclit- paviljoen bevonden zich hot Dagelijksch Bestuur der gemeente, de kolonel der artillerie Kattenbusch, het Kamerlid Staal man, om de Vorstelijke gasten welkom te heeten, terwijl een ecrewacht, be staande uit 150 man infunterie onder be vel van den kapitein Gerdessen, gereed stond. Eindelijk kwam het lang verbeide oogenblik, aangekondigd door het gebul der van het geschut van het fort Dirks Admiraal. Kwart over vieren stoomde de koninklijke salontrein het station binnen en weldra werd de Koningin en de Prins door den burgemeester welkom geheeten in onze gemeente. Nadat H. M de wacht heeft geïnspecteerd en op vriendelijke wijze bloemen in ontvangst heeft genomen van niej. YVilly Wentbolt en van een dochter tje van den heer Staalman, worden in 't paviljoen aan Haar voorgesteld de heeren Wethouders en Secreturis der gemeente, de heer Staalman, de majoors Van Altena, Hommes en de luit. pl. adjudant Van der Linde. Een luid hoerageroep der me nigte begroet het Vorstelijk Echtpaar, wanneer het op den openbaren weg ver schijn' en in het rijtuig plaats neemt. liet gevolg van H. M. de Koningin en van Z. K. H. den Prins der Nederlanden bestond uit baronesse Schimmelpenninck van der Oije, Hofdame luitenant-generaal graaf Du Monceau, chef van het Militaire Huisgraaf Van Bylandt, Kamerheer luit. Ier zee le klasse jhr. Van Geen, ljudaut en dienstdoend particulier secre taris kapitein graaf Du Monceau, adjudant H. M.luit. ter zee le klasse jhr. Hooft Graafland, adjudant van Z. IC. 11.; en :e luit. jhr. Van Reigersberg Versluys, ordonnans-officier van li. M. Op het stationsplein waren opgesteld deputaties van verschillende vereenigingen met bunieren en vaandels, samen een duizend meukte minzaam buigenu voor de hulde, Haar hierdoor geboden. Een oogenblik stilte onder die saamgepakte menigte als het koninklijk rijtuig voorbij - rolt want ieder komt onder den indruk der vorstelijke verschijning spontaan dondert los het hoerage roep uit duizenden kelen en rolt voort langs den weg, dien H. M. en de Prins passeeren. Overal langs den rijweg eene dichte menigte geschaard. By de West- straat waren opgesteld de ruim 4000 kin deren der openbare en bijzondere scholen met hunne onderwijzers. Ook daar een hoerahgeroep als het rijtuig niet de ge liefde oranjevorstin in gestrekten draf voorbjjtrekt. Het doel van den tocht, 's Rijks-marine werf, is weldra bereikt, waar door de Adelborsten geparadeerd en door H. M, het vaandel van liet Corps Adelborsten als koninklijk vaandel zal worden erkend. Zoodra het rijtuig op de werf is gekomen, bulderen de kanonnen van de verschil lende oorlogsbodems, speelt de stafmu ziek de Vaderlandsche liederen, klinkt een juichtoon uit honderden kelen. Ver schillende officieren der Zeemacht en de op - ook uw verderen steun en lmlp iu het leven, die vooral in de jongo jaren zij zoozeer zul behoeven. Bij de geboorte ondervond zij dit reeds in zoo groote mate van den grooten schilder Mesdag en van den kapt. ter zee Hoekwater, aan wie hierbij opnieuw dank wordt gebracht. Mijne Heeren, laat ons het glas opheffen. YVij zjjn thans hier gereunieerd, wij vor men weer een union en het motto waaronder wij dit gebouw thans doopen mogen luiden 1'Union fait la force'" Geestdriftig werden de gesproken woor den toegejuicht. Met daverend applaus werden nu op voorstel vun den lieer Heij ning de heeren Van Aalst cn Van der Hegge Spies het eerelidmaatschap aange boden en op voorstel van den hr. Wentholt werd een driewerf hoera aangeheven voor kwam, zoo gaat spreker voort, dat Gij ons met een bezoek zoudt vereeren, ging er een juichtoon in onze harten op, want wij konden niet hopen, dat het gouden feest door U zou bijgewoond worden. En welk een trots en dankbaarheid overweldigde ons zooeven. Het oogenblik, dat Uwe Majes teit bet vaandel overreikte, zal onvergetelijk blijven, en waar mannen, vergrijsd in den dienst, op dat moment den eed van trouw aan U en uw Iiuis iu stilte herbalen, heeft het cerbewjjs op het corps adelborsten een 'indruk gemaakt, die het zal sterken in de leuze: »Trouw tot in den dood." I«eve de Koningin Een daverend gejuich klinkt over het ruime exercitieveld en de muziek speelt bet Wilhelmus. Nog had een plechtigheid plaats, die voor allen een verrassing was. H.M. reikte n.1. aan eenige personen, verbonden aan het Instituut, decoratiën uit en bevorderde den kapt. t. z. W. J. de Bruijne tot officier, benoemde den luit. t. z. le kl. J. W. vun Aalst tot ridder, den lecraar A. Kamp tot ridder, den luit. t. z. le kl. G. F. Noord- hoek Hogt tot ridder in de orde van Oranje- Nassau en verleende de eere-medaille der Orde van Oranje-Nassau in goud aan den udj.-onderofficier J. Visser, in zilver aan den serg.-maj.-titulair C. W. Booms en den schrijvcr-uiaj. K Boerke, en in brons oun den matroos-oppasser B. Hoititig en den matroos le kl. H. van Deutekom. Nadat nog de jonkers voor de vorstelijke personen gedefileerd hebben, verlaat zjj de werf, om zich te voet te begeven naar het Instituut, hetwelk met belangstelling in oogeuschouw werd genomen; vooral werd bijzondere aandacht geschonken aan de schilderij van Dommelshuizen en aan de Vnn Spejjk-reliquieën. Na bezichtiging van dit gebouw begaven zjj zich wederom te voet over den Havendijk naar de «Hertog Hendrik", waar alles voor de hooge gasten in gereedheid was gebracht. Luid en har telijk werden zjj wederom toegejuicht door de matrozen vun het Wachtschip en de Hertog Hendrik" en door het publiek, dut op eenigen afstand stond. De vrien delijkheid der Vorstia werd door ieder geroemd en hare goedhartigheid bleek ook f 500, om de schepeF 1 ngen Als H. M. en Z. K. H. op de werf zyn, _jt de stoet der schoolkinderen zich in beweging langs den Kunaalweg, vooraf gegaan door het muziekkorps «Winnubst" van den N. R. K. Volksbond. By de Postbrug wachtte de stoet, ge vormd door de verschillende corporaties met talrijke vuandels en banieren en ge zamenlijk trok men in op'ocht langs Koningstraat, Spoorstraat, Weststraat, Hoofdgracht. Doel was het terrein voor de Hertog Hendrik", om 11 M. nogmaals hulde te brengen. Edochdit was niet tnogelyk. Het terrein was daar ge deeltelijk afgezet en de dichte mensc hen- drom daarvoor kón zich niet openen. Daarom werd op 't Havenpleiu gezwenkt en ging men terug de gemeente in. De leden van de raadscommissie volgdei in rijtuigen tusschen de groej en van den stoet. Des avonds te 8 uur had de afvaart van de versierde en geïllumineerde booten plaats. De gondelvMart, die ons als het leeraren van het Instituut worden aan ware verplaatst in Venetië, was ook deze H. M. voorgesteld, daarna inspecteert Zjj I mual weer schitterend wij, die haar by onder de tonen van een militaire uiarsch vorige feesten meermalen hadden gezien, de Adelborsten en begeeft zich vervol gens met den Prins in het paviljoen, waar Haar het corpsvaandel wordt ter hand gesteld. Onder doodelijke stilte met heldere, duideljjke stem zegt zjj Officieren en Adelborsten. Ter gelegenheid van de herdenking del- vestiging van het Koninkljjk Instituut voor de Marino hier ter plaats vóór vijftig jaren, heb Ik besloten het vaandel van het corps Adelborsten de eerbewijzen toe te kennen, welke do vaandels *an het leger genieten. De nieuwe stok, dien Ik wensch ten ge schenke tc geven, is gelijk uan die, welke t dc andere vaandels behooren- Ontvangt uit Mjjne handen Uw thans vol ledig erkend vaandel terug. Ik weet dal het - - bij U heeft aangekweekt die hoedanigheden Jjet torpedo-instructieschip »Marnix' wclko het eigendom moeten zyn van een jWÉ.ede prjjs auu den heer Poorters, wakker corps Zeeofficieren. I van deze gondelvaart werden Mogo tlii sleed. ,00 blijven on mogen plicbi»- d d< Oymnniitielivereenigiiie .O.k, K d op de» W W«MH» 7 -»-W SST» Jr™ i-gd*» e" ,erl,tl* Adelborsten ingeprent, later de groote schat vonden haar mooi, maar vreemdelingen, die voor't eerst een Heldersche gondel vaart zagen, waren verrukt en konden hun oogen niet verzadigen aan het tooverachtig schijn sel. Er waren dan ook zeldzaam versierde scheepjes bjj. Op een andere plaats geven wjj de be schrijving van iemand, die de Helderache gondelvaart voor het eerst meemaakte. De jury, bestaande uit de heeren J. Krujjs Voorbergc, J. B. Mulders en T. T. Bonk, had geen gumakkeljjke taak, om uit de 24 vaartuigen de sierlijkst getooide aan te wjjzen. Na lang wikken en wegen was hun uitspraak als volgtde prijs voor verecnigingen aan de gymnastiekvereniging «Oefening kweekt Kunst"; voor particu lieren de eerste prijs aan de equipage van -- (je zijn, welke zij in hun verantwoordelijk on moeitevol beroep niet zich vo-ren. En, waar de Zeeofficier, in den dienst van Koningin en Y'adcrland vergrijsd, reeds lang gevaren zal hebben onder de banen van onze vlag, welke met zooveel onverschrok kenheid cn zeemanschap gevoerd is op alle zeeën en Neêrlands roem in alle wcreMderlcn inet zich droeg, zal hij met erkentelijkheid gedenken het vaandel, dat hem het eerst de plichten leerde, welke hem bekwaamden voor zyuc taak. Onze groote vlootvoogden namen Gods woord tot richtsnoer van hun leven on be schouwden vroomheid als dc eerste deugd. Toekomstige Zeeofficieren, volgt dat voor beeld cn vergeet nooit dat, waar gij ook komen moogt in den vreemde, gij den roem hebt hoog tc houden van onze zeehelden van voorheen! door bengaalsch vuur, die veel belang stelling vonden. Het prachtig slagen vau dit hoofdnum mer van de feesten, speciaal door de bur gerij als een bewjjs van hulde aan de reünisten gegeven, is te danken aan de commissie voor de Gondelvaart en wjj mogen zeer zeker namens de geheele burgerij deze commissie daarvoor hartelijk dank zeggen, '/ij kan met groote vol doening op haar werk terugzien. De illuminatie 's avonds was prachtig. De haven van het Nieuwediep leverde een nooit gezien schouwspel op. Duizenden van gloeilampjes langs masten en boorden en schoorsteenen der kruisers, daartusschen booglicht en de verblindende stralen der groote electrische zoeklichten. Het hospitaal, het Paleis geïllumineerd met vetpotjes en vooral de duizenden lichtjes aan en voor het instituut, 't was eenig mooi En dan de cere-poort! Verrukkelijk! Langs Hoofdgracht van boom tot boom guirlanders van vetpotjes. Evenzoo was agiorno verlicht Kauanlweg, I^oodsgracht, Kerkgracht, Koningstraat, Spoorstraat en Weststraat. Schitterend was de illuminatie voor de Marine-club, de Machinisten-club en bjj enkele purticulieren. Wij noemen aan de Hoofdgracht het magazyn van Koppen opden KanaaTweg van dezen slechts de fijne van zeer veel smaak getuigende étaleering van den heer J. J. M. Smit, die viui den lieer Hes, waar in transparant het Instituut prjjkte, het Casino en de allegorische voor stelling, een engel de hand uitstrekkend over eene Koningskroon, in het Militair Tehuis. Toen de gemeente zich in een zee van licht baadde en alles even fanta i.sch voor komen had, deed H. M. de Kr.ningin en Z. K. H. de Prins een rjjtooT door een deel van de stad. Zij reden Hoofdgracht, Kunaalweg, Kerkgracht, Koningstraat, Spoorstraat, Bierstraat, Weststraat, Hoofd gracht oui terug te keereu aan boord"van de «Hertog Hendrik*. Dezerijtoer1 werd door de burgerij zeer gewaardeerd en'het herhaald hoerageroep gaf duidelijk té'ken- neu hoe zeer men het op prij-j stelde, dat de Koningin al die versieringen, die ter Hnrer eere waren aangebrnchl, kwam be zichtigen. Toen de Koniii^fn antiden Kanaalweg voor de woning van den heer C. S. Jaring was gekomen, ontbood zjj hem bij haar rjjtuig en bedankte hem, als voorzitter van de plaatselijke feest commissie, voor de vele moeite, die de commissie en de burgers betoond hadden, om Haar en den Prins een harteljjk ont vangst te bereiden. Hiermede waren de feestelijkheden van den eersten dug algeloopen, maar nog ge- ruimen tijd hoorde men zingen en joelen langs de straten. De tweede feestdag begon dts morgens al vroeg. Te zeven uur had de reveille plaats voor de «Neptunus", wolk vaartuig zeer doelmatig was ingericht als logement schip voor de reünisten. Tamboers en pjjpers deden al bun best de langslapers te wekken. Daarop gaf de stafhlüziek eenige nummers ten beste óH 'tïok ver volgens onder het spelen van vfooljjke Up het dtanonspiem cu ..04 plein werd stand gehouden cri een paar Volksliederen gespeeld. Voor het wacht schip werd de «reveille" ontbonden. Tegen 9 uur kwamen de ïeunistèn op dagen uit hun geimprovifleord hotel en de stad en zochten hun plaats op de ichepen. Kort daarop verscheen de Koningin met Prins Hendrik aan dek om de vlaggenparade bij te wonen, die een uur later dan ge woonlijk werd gehouden. Do Stafmuziek opgesteld op de campagne van het wacht schip, bracht voor deze gelegenheid onder meer ten gehoore Gezang 80 HaUtlujak Lof getonyen Jttnt Chrittut omen Z/ot", dat door de duizenden op den Harendjjk {escliaard, onder diepe stilte werd aan ge- ïoord. 't Was een plechtige inwjjding van den tweeden feestdag. Aan het Havenhoofd ging dé blauwe lag omhoog, en de haven werd vbor het gewone verkeer gesloten. De schepen, die aan den zeetocht zouden deelnemCh, gooi den los van den wal en achtereenvol gens gingen «De Iluijter", de «Evertsen''i de «Cerberus", de «Belloua", de kanon- neerbooten «Lynx", «Gier" m «Bulgia" en de torpedobooten de haven uit en langs de «Hertog Hendrik", alle ter lbops nog gekiekt" door de Koningin, Ook de «Hertog Hendrik" «toomde ver volgens de haven uit; jammer het dut de Koningin, die op de commandobrug stond, niet door de drommen van ruen- schen, dio langs de haven en op den stei ger stonden sanmgepakt, kon worden gezien. De teleurstelling was groot. De «Hertog Hendrik" voer tusschen Evertscn" en De Ruyter" eif de torpedo- booten door. Alle schepen paradeerden salueerden door het afvuren van hun batterijen de vloot lag in e4u dikke wolk van kruitdamp. Op het sein van den commandant van de «Hertog Hendrik" werd het eskader ge vormd en gingen alle schepen in linie achter elkander het Schulpengat uit. De kleinere schepen bleven op het Mamliep. Bjj don uiterton werd do steven gewend kwam de geheele vloot weder op de reede terug en werd daar in vier liniën geankerd. Op het halfdek van de «Hertog Hendrik" werd het déjeuner gebruikt. Behalve de leden van het gevolg van H. M. waren genrmdigd de minister van Marine, diens adjudant, de achout-bjj-uacht, de comman dant van het Kon. Instituut, de burge meester van den Helder, dc garnizoens commandant, de leden van de reünie- commissie, (du heeren Arriëns, Uevning en Fivckl. en de commandant met zijne olfi- cieren van de «Hertog Hendrik'. Tijdens het dejeuner, werd aan den com mandant, den kapitein ter zee A. 11. Hoek water, en aan den Burgemeester den heer A. J. van Btejjn, de hun toegekende decoratiën uitgereikt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1