iDSÈiHvaitleerlpD. Om^half drie uur begon de roeiwedatryd die by de battery AWierhoofd aanving, en zyn eindpunt had aan de ligplaats van de «Hertog Hendrik'De lengte dér baan be droeg 1400 M. en^er werd deelgenomen door sloepen type B2, geroeid en gestuurd door schepelingen, behoorende tot de be manning Tan Hr. Ms. schepen. De prijzen, door de Koningin uitgeloofd, bestonden in geldbedragen van 100, 75 en 50 gulden en bovendien een portret van H. AI. voor het schip, waartoe de eerste pryswinner behoort, en twee kistjes sigaren voor elk der zes eerstaankomende sloepen. Er waren 16 deelnemende sloepen in geschreven, waarvau de sloep van de «Geep' niet opgekomen was. Zjj roeiden eerst in twee groepen, één van acht en één van zeven, tegen elkander. In de eerste groep roeiden mee de sloepen van A. de «Her tog Hendrik", stuurman matroos le klasse J. Brands, B. het Wachtschip, stuurmau korporaal G. Lamers; C. »Do Ruyter", zeemilicien J. Hainstra; D. «Hertog Hen drik", stoker le klasse L. Souneveld; E. «Van Speyck", kwartiermeester F. Bauer; F. «Hadda", matroos le klasse L. Boersma, en H. Wachtschip, matroos 2o klasse, J. Ottervanger. De tweede groep bestond uit de sloepen van I. do «Bellona", stuurman matroos le klasse W. Boonstra; K. «Gier", matroos le klasse van Roekei; L. «Cer berus", kwartiermeester C. HaliM. «Rei- nier Claeszen", zeemilicien Paalvast; N. «Evertsen", matroos le klasse F. Hooning; O. «Isala", bootsman G. v. d. Braak; P. «Maruix", torpedist le klasse D. Augu- steyn (de bekende vletterman), en Q. Ka zerne, marinier 2e klasse R. Meijer. In de eerste run was de( volgorde van aankomst voor de eerste groep: A, C, F, H en E. Niet aangekomen B, D en G. Van de tweede groep was de volgorde van aankomst: K, L, P, N, J, M en Q. Niet aangekomen: O. Vervolgens kwamen de drie eerste van elke groep tegen elkander uit, om do be slissing en nu was de uitslag: 1. «De Ruyter" (stuurman Hamstra)2. «Gier" (Van Roekei)3. «Cerberus" (Hall) 4. «Isala" (v. d. Braak)5. «Hertog Hen drik" (Brands); 6. «Hadda" (Boersma). De winnende sloepen werden nu op sleeptouw genomen door een atoombarkas en toen haalden de verroeide jongens vlug hun groot tenues onder de dollen uit, droogden zich wat af en verkleedden zich vlug. Do sleep werd tot by de «Hertog Hendrik" gebracht, waar Hare Majesteit, staande in de valreep, met groote be langstelling de laatste run gevolgd had. Toen roeiden zy langs boord, waar ook de voorzitter vau het ufdeelingsbcstuur der Kou. Marine-Jachtclub, de luitenant ter zee le klasse "F. 0. W. Moorrees ont boden was. De zes stuurlui met uit iedere sloep één roeier kwamen over en traden aan aan stuurboord, halfdek. Vervolgens kwam Hare Majesteit in een zalmkleurig kleed met een zeegroenen overmantc boven, vergezeld van haar gemaal den Prins. En nu sprak de Koningin ieder der winners afzonderlijk toeHamstra wenschte Hare Majesteit byzonderlyk geluk met do overwinning de Vorstin verklaarde nauuen moeten trekken, omdat er ecu vry hooge eb liep en tegen wind op. Naafloop bedankte Hare Majesteit ook luit. t. z. Moorrees voor de moeite die het bestuur genomen heeft voor den wedstrijd. Op den dyk en aan 't Hoofd was 't dien tyd stampvol van de menschen ge weest, die uit de verte 't martiale schouw spel hadden aangezien. En tegen vieren kwamen nu met de muziek de volle toe schouwersbooten de menigte nog vermeer deren. Alleen de treinen en extra-treinen hadden 'n vierduizend vreemdou aange bracht, en de Amsterdumsche bootendoor 't Kanaal, do booten van Wieriugen en Texel hadden er samen nog wel een vier duizend bygevoegd. Dat pakte alles langs de haven op elkaar, waar nu do prijswin nende sloepen nog heel frisch kwamen binnenroeien en luide werden toegejuicht, vooral^de kloeke jautjes van de «Do Rujj- ter", die trotsch het groote portret van Hare^Majesteit in de vergulde lijst als hun eeroprys lieten zien, van uit de winnende schuit. Te klokke vyf zag men, dat op de ree de koniuklyke standaard vau de «Hertog Hendrik" neerging, en depavoiseer-vlaggen werden gehescheu. Dat was het teeken, dat Hare Majesteit en de Prins waren overgegaan aau boord van het torpedo transportvaartuig «Mercuur". Onmiddellijk werden van do vloot de saluutschoten gelost, de batterijen afgeschoten, en uit den kruitdamp kwam het^koniuklykjacht naar binuen, steeds gevolgd aoor de Habang. Dat was een oogenblik vau onbeschrijfe lijke geestdrift voor 't opgedrongen volk daar langs den dyk en op de dekken van de schepen, 't Waren salvo's van gejuich, 't was een wuiven van allen kant. De «Mercuur" stoomde langzaam bin nen Hare Majesteit zat er onder de tent, de Prins en do hooge gasten staande om Haar heen. Toen meerde 't schip aan de overdekte brug, langs de schuine glooiing van den dyk stonden de rijtuigen vóór. Met hartelykeu handdruk nam de Koningin aan boord afscheid van den minister en den schout-by-nacht, de stoet reed langs den dyk op, dwars door de volte van duizenden en duizenden, die in hooge ex tase joelden en wuifden, en buigende naar links en rechts, dankbaar groetende met de hand, dankte de Vorstin voor deze gloeiende hulde In de groote poort op Haveuplein stonden adelborsten geschuurd -die driemaal joelden hun hoezee, wuivend met de petten. En nu ging het in gestrekten draf naar het station, volgende deze route: Havenplein, Hoofdgracht, Weststraat, Bierstraat, Spoor straat. Langs den weg stond een dichte menigte,die de Hooge Bezoekers door gejuich -een hartelyk vaartwel toewenschten. Op het perron stond als eerewacht een 'compagnie artillerie van 150 man, onder hevel van den kapitein Graswinckcl. H. M. inspecteerde den troep."Door een driétal jonge meisjes werden delKouingin bouquetten aangeboden door: Maria J.(Groen van den Bond vau Oud-Onderofficieren, -door Geesje Jaring van de Plaatselijke Feestcoraniissie en door het weesmeisje Maria Preller van den Ned. R.-Kath. Volksbond. Minzaam en vriendelyk nam IIM. deze bloemen in ontvangst. Daurna betuigdo Zy aan «le aanwezige autoriteiten hare hooge tevredenheid over de hartelijke ontvangst aan Helder en over het enthou siasme, waarmede de burgerij haar hud begroet. Vervolgens stapten H. M. de Koningin, de Prins en gevolg in don trein en onder jubelklanken der menigte spoorde men naar den Haag. Hare Majesteit nam, toen de trein zich in beweging zette, voor het geopend portier plaats en groete steeds minzaam de langs de Parallelweg staande zee van menschen. Al had de Koningin onze gemeente verlaten toch duurde de feestvreugde voort. De illuminatie van den vorigen avond werd herhaald en van de schepen opnieuw vuur werk afgestoken, terwjjl de straten tot middernacht weergalmden van liederen. In de Marine-Club werd het feest door do Reünisten voortgezet en werd daar de operette Columbus voor een stampvolle zaal opgevoerd. De Reünisten zyn zeer tevreden over de ontvangst, hun door de kameraden alhier bereid, en zyn vol lof over de uit muntende regeling van alles tot in de kleinste bijzonderheden. Hun feest, uiter lijk 'eenigszins op den achtergrond ge drongen door het bezoek van H. M. de Koningin, is in den kameraadschappelijke!) kring prachtig geslaagd en recht joviaal gev ierd. J. W. F. Bothof, thans te Holder: naar Willemstad, do eerste-luit.-magazynmeester li. J. B. Borgamin, thans bjj de magazynen aan de Hembrug naar de magazijnen aan de Hembrug, de tweede-luit.-magazjjnmeesler A. Jellema, thans te Amsterdam. De bootsman C. Krabbendam van Hr. Ms. Argus», wordt met den lsten October a. s. overgeplaatst aan boord Hr. Ms. Wachtschip alhier. 17 September worden overgeplaatst uit de rol Hr. Ms. Wachtschip alhier in die van Hr. Ms. Wachtschip te Amsterdam, de boots man W. Clemens en van Hr. Ms. .Evertsen- op Hr. Ms. Wachtschip alhier, de bootsman K. Schellingerhout. 1 October a. s. worden overgeplaatst uit de rol Hr. M. .Admiraal van Wassenaar* in die van Hr. Ms. .Hertog Hendrik*, de Bergeunt stuurman J. van der Hoek. Stoomvaartberichten. Het stoomschip .Soembuwa-, v. Batavia n. Amsterdam, vertrok 13 Sept. van Perim. Het stoomschip .Willem III* vertrok 12 September vun Paramaribo naar Amsterdam, Het stoomschip .Oranje», van Amsterdam Batavia, vertr. 13 Sept. vau Suez. Het stoomschip .Koning Willem II", Amsterdam n. Batavia, vertr. 13 Sept. van Southampton. Het stoomschip .Flores», v. Amsterdam n. Batavia, arriv. 13 September te Singapore, liet stoomschip nKoning Willem II', v. Amst. Batavia, pass. 14 Sept. Ouessant. Ten slotte vermelden wij nog dat Woens dagavond om half negen, in alle stilte, Haru Majesteit uiet den Prins en Hare tafelgasten van de buitenzijde van het groote scliip aan boord gegaan zijn vau iet kleinere torpedotransportschip «Mer cuur", waar aan dek op een tapjjt een voudig ameublement gezet was zonder meer. Niemand van 't publiek heeft het opgemerkt, niemand lette op dat kleine vaartuig, dat enkel met de voorgeschre ven lichten op, doch met den Koninklij ken standaard in top, achter du «Hertog Hendrik" de steven wendde en langs het donkere water een eiudweegs door de ha ven voer in het rustig koele avondweer, om van de reedc het spookjesachtig schouw spel te genieten vau die vloot, die in licht. En even ongemerkt kwam het Vorstenpaar na een half uur weer op de «Hertog Hendrik" terug. De Verslaggever van .De Telegraaf" schreef over de verlichting en de gondelvaart het volgende: Het is vandaag als een sprookje van groen en bloemen geweest, maar het is vanavond als een sprookje van licht. Den Helder staat te glanzen. In de straten, op het water, het paleis, het Instituut, het hospitaal en de kazerno, alles straalt je tegen. De reuzen- poort op het Ilavenploin is schitterend mooi. En veel huizen staan van onder tot boven in vetpotjesgellikker, als een phantasie glans. De .Evertsen" en ,De .Ruyter" liggen op het water als lichtschepen. De .lieinier ClacBZcn", de .Bulgia", de .Dufa", de Zee- Kruid". de .Hadda" en .Het Loo" steken kronkelen als vurige slangen den hemel tegen. Koode, witte en blauwe lichten doen het water in geheimzinnig gegolf voortgaan, overgoten door een zee vun vuur. En in de stadsgrachten ljjkt het je bijna een Venetiaansche avond. Daar voren gondels door het donkere water, met aan weerszijden do wit verlichte wegen, glijden de sloepen keurig vorsierd in twee afdee- lingen vau 12 en aan hot hoofd van elke afdeeling een sleepboot met muziek, die vrooljjke inarschen schettert. Do vaartuigen worden gesleept door do .Bortba" en onder de deelnemers is ook .De Zeven Provinciën", het 17de ecuwsche oorlogsscheepje. En ik prys mij gelukkig journalist le zyn, ul was het alleen muar om mee te mogen maken een phuntastischen avond als deze, in dit gulle plaatsje, met den plicht daarvan te schryven. En dan mogen het niet anders zyn dan woorden van hoogen lof, want wal de menschen cigenlyk gedaan hebben, om der Koninginne een blyden intocht te be reiden, dut zie je pas nu. Toon ik daar straks uit mijn kumer naar buiten keek, zag ik op liet Marsdiep een eindelooze schittering van licht en in de straten een gedans van kleurige lampions, en ik ben naur buiten geloopon, en nu ik op het telegraafkantoor zit, om aan de inun schen, die er niet by zyn, te vertellen, hoe Den Helder gezwoegd en geijverd heeft, zich le maken tot een stad vun glans, Kouinginnc cn Prins ter eer, nu weet ik, dat ik het niet kan, want die bekoring moet je ondervinden. Geen onversierd buis, geen struatjo zonder glans. En toen dat ulles zoo licht en phantastiscli was, toen in den kalraeu avond Den Holder te schitteren stond als een sprookjesstad, als een droom vun glans, gingen de Koningin en do Prins vau de „Hertog Hendrik,* om een zegetocht te ryden door de strulende straten, loen steeg de geestdrift ton top en vierde de feest vreugde hoogtij. Marktberichten. Purmerend, 13 Sept. Aangevoerd 742 run deren, waaronder 519 vette f 0.52 a 0.68 per K. G., lager stug, 223 melk- en geldekoeien f 110 a 230 per stuk. prysh. matig, 68 stieren, 189 vette kalveren 60 u 80 et. per KG. Behagen, 15 Sept. Aangevoerd 12 paarden {80 a t'280, 14 slieren 1 80 a f 140, 20 gelde koeien 1120 a 1 170. 44 vette koeien f170 a 1 250, 71 kalf koeien 1 130 af 230, 4 vaarzen of pinken 1 60 a 110, 25 nuchtere kalveren 1 8 a f 22, 850 vette schapen f 22 a f 81, 130 magere schapen f 14 a f 18, over houden» f a 360 lammeren f 12 a 1 19, li magere varkens f8.a 10, 80 vette varkens 44 u 48 ct. per K G., 40 biggen 1 6 a f 9 1450 kop boter 62' a 67' ct. 4000 kipeieren 1 3.50 a f 4.—, 0 eenden dito f 0 a f 0, veulens f f 0. Marine en Leger. By Kon. beal. van 9 Sopt. is bevorderd tot officier in do orde van Oranje Nassau, de kapitein ter zee W. J. dc Bruync, comman dant van hot Kon. Instituut voor de marine to Willemsoord; benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassaudo luit. ter zee le klasse J. W. van Aalst, officier-instructeur aan voornoemd instituut; de lnit. ter zee le kl. G. F. Noordhoek Hegt, officier v. politic aan voornoemd instituutde eere-medaille der orde van Oranje-Nassau in goud: aan den adjudant-onderofficier van bet korps mariniers J. Visser, gedetacheerd by voornoemd instituut; in zilveraan den sorgeant-majoor-titulaii van bet korps mariniers C. W. Booms, ge detacheerd by voornoemd instituut en den schryver-majoor by voornoemd instituut K. Boerke, in brons: aan den matroos-oppasser by voornoemd instituut B. Hoiting, en den matroos lo kl. H. van Deutekom, gedetacheerd by voornoemd instituut. Aan den majoor-magaiyuinecstcr der artil lerie te Willemstad, W. J. C. B. Droogleever Fortuyn, is op zyne aanvrage, met ingang van 1 Nov. 1904, onder toekenning van pen sioen, eervol ontslag uit den militairen dienst verleendbet bedrag van het pensioen is vastgesteld op f 2085 's jaars. By het wapen dor artillerie zyn by den staf van het wapen, met ingang van 1 Nov. 1904 benoemd tot magazijnmeester te Helder, do kapitein A. van Toornenburgh, van bet 4a reg. vesL-artillorie. In rang en betrekking verplaatst: naar Amsterdam, de oerste-luit.-magazyamooster Visscherherichten. Nieawcdiep, 18 September Aengebrorht door 85 korders I tot 5 etuki groote tong p. it. f 1, 6 tot i0 •tukt uidiielm. tong p. «L 50 cent, 10 tot 40 «tukt kleine tong p. st. 15 80 cent, 1 tot 4 mand kleine .chul p m f 2 a f 2.6i>, i tot 8 mand achar p. m. f 1,60. 14 Sept. 15 korders met 5 'ot 80 .tuk» groote tong p. it. 80 a 00 cent. 10-, tot 40 middolm. tong p. at. 40 u 50 cent, 10 tot 60 kleine tong p. at. 10 e 20 cent 2 tot 6 itnka rog p. et. f 1,25, 1 tot 6 mand achol p. m. f 1,50 I 2, i tot 4 mand schar p, m. f 1,50. J5 Sept. 40 kordera met 10 tot 80 atuk» groote tong p. st. 80 a 00 cent, 20 tot 00 midddm. tong p. it. 80 u 40 cent, 20 tot 100 kleine tong p at 12 a 16 cent, I tarbot voor f 6,50, 1 tot 5 atnka rog p. at. f 1,25, 1 tot 8 matid kleine schol p. m. f 0,8u a f 1,50, 1 tot 4 maud achar p. m. 1 1,60 a f 2. Programma vaa het Zomer-Coacert, te geven door liet Stafmuziekkorps der Kon. Ned. Marine, directeur Jac. Koning, op Zondag 18 Sept. 1904, van 4 totfi'/i uur in het Park achter het Paleis. 1. .Oranje-Naasan,- Triomph-Marsch, Joa. Kesjela. 2. Oorertore-ïeatival, Albert Leutuer. 8. Gavotte Exceu- noivioiM i i.mJm.' i. SjJVratwui Vegeie- F. von Snppc. 6. Panteisie de 1'opera-bontlelOrphce anx Eofcr»*, Jaijoi-a Offenbach. 7. „The Koondert. Welt/,, E, Englundcr. Burgerlijke stand gem. Helder. Van 18 tot 15 September. ONDERTROUWD: P. Hrands en M. M. Kraak. H. Kerkhof en C. M. Ziek. B. Oostendorp en E. Pauw. H. W. Wierioga en G. C. Nauelte. ItEVALLEN M Engel geb. Schenk, d. M. D»k geb. Kroon, d. G Bak grb. Oosthniaen, z. Klankuiau geb. Pranger, d. OVERLEDEN C. Stuert, 2 w. G Otio, 69 j. J. Kampman, 2 w M. Engel 181/^ oer. M. Bruin, 11 dagen. Vervolg der berichten By Kon. besluit is de buigemeester dezer gemeente, de heer A. J. J. van Stejjn, benoemd tot ridder in de Orde van Oranje- Nassau en de kapitriu ter zee A. H. Hoek water, commandant vau Hr. Ms. paiitser- scbip «Hertog Hendrik", tot officier in de Orde van Oranje-Na'sau. Daags voor de feesten kwam hier het blyde bericht, dut in de thans trek kende Staatsloterij alhier de f 50.000 was gevallen en wel h»t geheele lot, de meeste twintigje*. Gisternamiddag omstreeks 2 uur had tjjdms den Roeiwcdstrjjd eeu treurig on geval plaats. Een zeer doove man, van middelbare leeftijd, de barbier Hoek, werd op den Zeedyk in de nabijheid van Noorderwacht door de tram overreden. De ongelukkige was onuiidielljjk een ljjk. Opening der Staten-Generaal De Staats-Ct. bevat het gewone pro gramma voor do opening der Staten- Generaal te 's Gravenhage op Dinsdag 20 Sept. e. k. Des middags te 12 uur zullen de leden der Staten-Generaal zich begeven naar de Ridderzaal op het Binnenhof, en in veree- nigde vergadering samenkomen, onder lei ding vau den door U. M. de Koningin benoemden voorzitter van de Eerste Kamer. De koninklijke stoet zal naar de Staten- Generaal ryden door het Noordeinde, door de Hoogstraat, door de Gravenstraat, over het Buitenhof, naar het Binnenhof en teruggaan van het Binnenhof, over den Korten Vjj verberg, over den Langen Vijverberg, over de Plaats, door het Noordeinde, naar het Paleis. Spionnen in Indie. «Een sergeant en twee minderen zyn gearresteerd, beschuldigd defensieplannen verkocht te hebben aau een buitenlaudsche mogendheid". Hbl. Men schrijft uit Alkmaar aan de Telegraaf Hom' mi menschen hadden zich gister- namiddag «egen 3 uur naar het station begevenvelen hadden zich daar haastig van een perronkaart voorzien en een beste plaats uitgezocht vlak vooraan, op gevaar at van op de rails te worden gedrongen, ter w yl nog een groote massa zich had opgesteld op de «veeladingz bjj de spoor brug. De extra-trein waarmede H.M. de Konin gin en Z. K. H. Prins Hendrik zich naar Den Helder zonden begeven, zou te onge veer half vier voorbijgaan-., neen, die zou hier moeten stoppen, zoo giDg het gerucht, om water in te nemen. Ja, men had de pbantasie reeds zoo sterk laten werken, dat er verteld werd, dat er een houquet zou worden aangeboden. Dat alles was genoeg, om half Alkmaar te doen uitloo- ien, sommigen hadden er meer dan een ïalf uur loopens voor over gehad moeders hadden zich blykbaar gehaast met haar werk, de kinderen en zich zelf fluks op geknapt. Daar stonden ze, dicht opeengepakt, do nuteu tellend, turend en luisterend. Daar klinkt de schelle fluit van een locomoti» f, er guat een schok door de meuigte«daar i"ie Mis, h t is de gewone trein. Min wacht weer. Nog een paar minuten. Weer g-fluit«Ja daar is-ie, daar ia-ie maar ei r de derde het h«eft herhaald, is hji voorby, en beteuterd ziet uien hem na, d arna lachend, doch lachei d als de be kende boer. Toch troost men zich, dat men in zoo grooten getale is beetgenomen, en dat ook zi lfs onze hoogste autoriteit was nitgeloo p-u, om den Koninkljjke trein te zien... passeeren. Of er morgen weer zooveel perronkaar- tjes zullen worden genomen Afschuwelijke moord gevolgd door Brandstichting Een bloedig drama heeft Dinsdagavond te Rotterdam plaats gehad in de Korte Wagenstraat loopend naar de Zandstraat. Daar woont in pand no. 8 op de tweede verdieping achter sedert eenige dagen de 35-jarige J. H. Dehrer met zyn 35-jarige vrouw. Charlotte Daniël, terwjjl daar ook iu huis woont de 39-jarige varensgezel G. P. H. Küchler, die juist zou aanmon steren. Eu daar werd DinsJagnamiddaj omstreeks half zes door de buren brani. ontdekt, juist op het oogeublik dat beide mannen, de echtgenoot en de kostganger afwezig wuren. De logemeuthouder, dia in het beneden huis het logement «Rheiurahit" en Bar Room bewoont, snelde onmiddelyk naar boven, drong door de met rook gevulde ka mer naar een aangrenzende keuken en tracht te met emmers water den brand te blu.^scben bijgestaan door agenten van politie. Op het oogenblik dat men daarmede bezig was, ontwaarde men eensklaps men wist niet beter of er was niemand thuis in het brandend slaapvertrek op een stroo- matras, onbeweeglijk uitgestrekt, het lichaam eener vrouw. Het was de bewoon ster, dH vrouw van Dehrer, die geen enkel teeken van leven meer gaf, en by nader onderzoek, met brandwonden en brandga ten overdekt bleek. Toen men den water straal op haar hchaam richtte, gaf het een sissend geluid af bewijs dat het Ijjk want iet« anders had men niet voor zich nog brandde. Door den commissaris van politie, den heer J. Don en den inspecteur den heer A. J. Heuff werd een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van den brand. Een flesch petioleum, die op den vloer stond, werd meegenomen, evenals enkele audere over- tuigiugsatukken, waaronder glasscherven, waren om 6 uur reeds overgebracht naar 't politiebureau aau de Groote Pauwensteeg D. was smoordronken. De verbrande vrouw. De inspecteur van politie, de heer A. Heul!', is er in geslaagd den man der ver moorde vrouw tot bekentenis te brengen. Woensdagmiddag te 3 uren begeleidde heer Heuff den man naar diens woning in de Korte Wagenstraat no. 8, om hem eenige aanwyziogon te laten doen, en vaudaar ging men naar den politiepost aan de Coolvcst. gevolgd door ecno steeds aangroeiende volks menigte, die den Duitechcr met het geroep van .moordenaar' begroette. In dien politiepost nogmaals onder handen genomen, bekende Dehrer zyne vrouw ver moord te hebben. Zyne verklaring kwam ongeveer op het volgendo néér Maandagavond was hy voortdurend gezelschap geweest van zyne vrouw eQ rijn huisvriend G. 1'. 11. Küchler, w&arbjj zooveel gedronken word, dat allen beschonken werden. Men 'begaf zich ter ruste, cn des morgens ontwakende, bemerkte Dehrer dut zyne vrouw, in plaats van zich by hem te bevinden, lag by den huisvriend Küchler op diens matras, recht tegenover het echtelyke bed. Dehrer werd woedend en liep na een korten twist iles morgens te 8 uren de deur uit. Een uur later keerde hy terug. Hjj vond zyno vrouw bezig zich het haar te friseeren eu Küchler was weg. Deze had zich naar don Duitscheu con sul begeven om te monsteren. Natuurlijker wijs kwamen man cn vrouw, nu alleen, op het voorgevallene terug. Zy schold hem voor een leegloopcr en hy wierp haar allerlei beleedigende woorden naar het hoofd. Zy werden handgemeen; hy sloeg do vrouw en duwde haar met het hoofd door een ruit, en toen in eons, steeds woedender wordende by het terugdenken aan hetgeen gebeurd was, nam hy zyn mes en sneed haar den hals af. By de korte worsteling, die daaraan vooraf ging, trachtte do vrouw, heen en weer door het vertrek loopende, te vluchtenvandaar do bloedsporen op het behangsel by den uit gang en bloedvlekken bier en daar op den vloer. En toon de vrouw ten laatste door bloedverlies neerzeeg en den laatsten snik bad gegeven, legde hy haar lyk op de matras. Onder de worsteling was oene met petrolonm gevulde lamp omgevallen en had de brand stof zich over den vloer verspreid. Drie getuigen zagen Dehrer 's avonds, een kwartier voordat de brand uitbrak, in zyne woning, die hü na bet plegen van den moord ontloopon was, terugkeoren, en toen beeft hy waarscbynljjk den boel in brand gestoken hoewel hy dit ontkent, wel goeft hy toe, morgens, dadelyk na het plegen van de misdaad, brand gesticht te hobben, maar toen heelt het niet doorgebrand. Na zyne bekentenis is J. H. Dehrer naar bet huis van bewaring alhier overgebracht. Hy is een forsche robuste kerel, werd in 1867 Barchleldt in Duitsohland geboren, is messenmaker van beroep en was laatst te Berljjn in de Prutzelstraat woonachtig. Daar was bjj inspecteur van eonerytuigmaatscbappy. Hier ter stede was hy reeds als tremmer op liet stoomschip Finland aangemonsterd en by stond op het punt om n: 'it stoomschip naar zee te gaan. De huisvriend G. P. H. Küchler, die zich nog steeds op het politiebureau in de Pauwon- steeg bevindt, cn die van den moord nog niets afweet, gaat morgen ook naar het huis van bewaring, om daar, als getuige, zyn ver klaring omtrent de verhouding tusschen Dehrer eu de vermoorde vrouw af te leggen. Daarna is hjj vry. Een typische brief. Een familie, die te Scheveningen zich omtrent pension wenachte op de hoogte te stellen, ontving op een advertentie den volgenden typiscben brief: Scheveningen, 7 September 1902. Geachte Heer en Dame. Ik heb Edfle3 advertentie in de Avondpost gelezen en benne zoo vrjj hier op te antwoorden. U vraagt kamer met penBion, en nu bied ik U mjjn pronkkamer aan, met een mooie bedstee groot genopg voor drie personen er ie ook een groote kast met beate gelegenheid, en er naast ia de knestalle die geheel gezond ia en een varkenshok. U Edele kunt bjj mi zoo veul melk drinken als ie wille en vraag ik hier voor met etenakoat der bei daags f 3 de persoon dan beloof ik U dat U bet goed bjj mi zal hebben, want ik kan lekker koken. Ik wnon in de Slop van Willem KKig no. 36 bg de Prins Willemstraat, min man ia viascher eu behoeft U Edele niet bevreest te zjjn want hg is op het oogenblik op zee. AlLen als U Edele bg mi komt moet U Edele toestaan dat de scharren aan de zolder te drogen hangen. Ik hoop dat U op n jjn voorstel in gaat en bin ik alle dagen thuis te spreken. Uw dies' (doorgehaald) dienstwillige dienaresse (volgt handteekening.) De Oorlog in het Oosten. Uit Tsjifoe wordt uiar Petersburg ge meld, dat den 3en September een Japan- sche tcpedoboot op een mjjn stootte en zonk. Ook de Japansche kruiser «Usoe- biuia" zou bg Takhebaai op een mjjn gestooten zjja, zoodat haar achterschip in brand raakte. Het schip kon zichzelf echter redden. LondeD, 13 Sept. De Morning Post meldt, dat volgens officieele Russische telgrammen te Londen ontvangen, generaal Sassoelitsj. die een deel der Russische achterhoede aanvoerde, feu zuiden vau da Hun-ho, ernstig gewond en met 3000 van de 5000 man gevangen genomen is. Bovendien wordt gemeldt, dat de generaals Bilderling. Kondratowistje en Zaroubif den opmarsch van Koeroki beletten. De correspondent van Daily Telegraph bg Koeroki's leger seint uit Liaojnng van 5 September: Het welslagei van Koeroki's flankbeweging hing af van het bezit van een lagen ronden heuvel bg Heyentai, welks groene hellingen het tooneel van een der bloedigste ontmoetingen in dezen oor log geworden zjjn. Koeroki nam het heuveltje in een nachte- Ijjken aanval met de punt van de bajonet, na een bloedigen atrjjd die uren had geduurd. Den volgenden dag werden de Japanners daar begroet met granaat-kartetsen, doch daardoor lieten zjj zich niet verdrjjven. En des nachts werd aan beide zjjden besloten tot een nachtaanvalde Japanners wilden de Russische batterjj nemen, de Russen wilden Heyentai hernemen. Geen vau beiden slaagden zjj in hun plan De Russen rukten met roekelooze dapperheid tegen den heuvel op en hadden bgna den top bereikt, toen zg door de Japanners ontvao- geu «vciueu met uajonetten en KOgeis, eu gedwongen met groote verliezen terug te trekken. De Japansche aanval op de Russische batterjj werd ont'lekt door de electrische zoeklichten, waardoor de Russen de juiste positie der aanvallers leerden kennen. Een bataljon werd eenvoudig weggemaaid. De Japanners werden teruggedreven en vei- nietigd. Men kan niet zeggen dat de aanval afgeslagen werd, want de mannen stierven bjj hoopen voor de kanonnen. Ik bezocht Heyentai toen het leger voortrnkte, ik zag nooit iets vreeseljjkers honderden dooden lagen onbegraven en de groene hellingen waren zoo bedekt met bloedpoelen dat het onmogeljjk was er te loopen zonder er in te trappen. De geheele heuvel was bedekt met wapens, klee<UDgen uitrustingstukken van beide legersen daartusschen lagen hotiderden bloedige ge broken, verwrongen bajonetten op hoopen. Het bezit van deze paar honderd vier kante meters groene heuvel had 3000 man aau dooden en gewonden gekost. Liaojang, 11 Sept.'s avonds Het Japan sche leger, dat te Liaojang achterbleef tot het herstellen vau de bruggen, maakte groote voorraden buit waaronderkanonnen, ammunitie, spoorwagens, geweren, oveijas- en andere kleedingstukken en fourage. Tokio, 15 Sept. (Reuter.) Maarschalk Oyama seintDe positie der Russeu in de richting vau Moekden is nog niets ver anderd. Het aantal Russische dooden, door onze zorgen begraven bjj Liaojang, bedropg 3100. Bekendmaking. Ingezetenen der Gemeente Helder! Op uitdrukkelijk en herhaald verlangen van Pare Majesteit de Koningin, vervul ik de ook voor mij hoogst aangename taak U den bijzonderen dank van Hare Majesteit en Zyne Koninklijke Hoogheid den Prins der Nederlanden over te brengen voor de warme ontvangst, die Hare Majesteit eu Zyne Koniuklyke Hoogheid op 14 en 15 September jl. is ten deel gevallen. Zoowel de voorbeeldige orde, die tijdens het Koninklijk bezoek heersebte, als de smaakvolle versieringen, zoo ruimschoots aangebracht, hadden zeer de aandacht van Hare Majesteit en Zijne Koninklijke Hoog heid getrokken. Maar niet minder was Hare Majesteit getroffen door Uwe geestdriftvolle en[eer- biedige houding, zoo dikwjjls de gelegen heid zich voor U aanbood, daarvan blijk te geven. Tevens deed Hare Majesteit mjj als blijk van waardeeriug ter hand stellen, eene som van vijfhonderd gulden ten be hoeve van de algemeene armen dezer gemeente. Helder, 16 September 1904. De Burgemeester, VAN STEIJN. Burgemeester en Wethouders van Helder maken bekend, dat de inscbrjjving van nieuwe leerlingen op de Gemeentescholen No. 3. (W. WESTENDORP,) 4. (K. H. HEEROMA,) 5. (A. KLERK,) 6. (L. DE BRUIJN 7a. (G. E- KLOOSTERHUIS) en 7b. (J. HUISMAN,) zal geschieden op Woensdag 21 September 1904, des namiddags van 1 tot 2 uur, en dat belanghebbenden zich moeten aan melden, onder overlegging van geboorfe- en vaccinebewjjzeti der kinderen aan de school der wjjk, waartoe zjj behooren. Helder, 16 September 1904. Burg. en Weth. voornoemd, VAN STEIJN, Burgemeester. UURBANUS, Secretaris. ADVERTENTIEN. Den 26 Septemoer a.s. hopen mjjne geliefde Kinderen, NIC0LAAS 0H0ND en WILHELM IN A SCHAAFBAUWER den dag ie herdenken, dat zg voor 25 jaar in het huwelgk zjjn getreden. Dat God hen nog tal van jaren mag sparen, is de wuiisch van hunne liefhebbende Moeder, Wed. H. STORM—Veenstea, en verdere Familie. Helder, 16 Sept. 1904. Den 26sten September hopen onze geliefde Zuster en Zwager Nicolaas Dhond en Wilhelmina Schaafbauwer, den dag te herdenken dat zjj 06 jaar iu den Echt zyn verbonden. Dat God hen nog tal van jaren mag sparen, is de wensch van hun liefhebbende Zusters A. H. DE VRIES-geb. Storm. W. K. TIERüLF—geb. Storm. Helder, 16 September 1904. Getrouwd: ANNA MARIA VOS Wed. TM FRANS VAN TWISK. en LEOPOLD ELIAS RICHARDUS SURVEILLANT. Den Helder f OsLende (België) j September 1904. Gehuwd: L. P. VAN DONGEN en S. DAALDER. Helder, 16 September 1904. Zy betuigen, mede namens hun familie, hunnen hartelijke» dank voor de vele bewyzen van belangstelling bjj hun hu welgk ondervonden. Geboren: AUGUST FERDIAND, zoon van J. 0. A. MOLL en W. C. MOLLvan der Voorde. Helder, 16 September 1904. Algemeene kennisgeving. Geboren: GEERTRUIDA, Dochter van Fn. VAN DOK en M. VAN OOK-Koorn. Helder, 12 September 1904 Geboren: FRANS, Zoon van W. IJ BES en A. M. IJBES-PATER. Helder, 15 September 1904. Hiermede vervullen wjj den treu- rigen plicht U kennis te geven van het plotseling overigden van onzen innig geliefdiu Echtgenoot, Vader-, Behuwd- en Grootvader PIETER ST0LL, in den ouderdom van circa 71 jaar. Wed. P. STOLL—Mkns. en Familie. Helder, 14 September 1904. Leliestraat 26. Heden overleed onze geliefde Echt genoot en Vader, de heer G. OTTO, in den ouderdom van ruim 69 jaar. Wed. H. OTTO— Brüijn en Kinderen. Uïxdrr, 13 September 1904. Heden overleed de oudste onzer gezellen, de Heer G. OT 3, in den ouderdom van ruim 69 jaar. Ruim 30 jaar was hjj bjj ons werk zaam. Zjju nagedachtenis zal bjj ons steeds in dankbare herinnering big ven. Helder, 13 Sept. 1904. Firma C. DE BOER Jr.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 2